Jump to content


Photo
- - - - -

Kev Khwv Noj Khwv Haus Nyob Ntuj Qub Qab

khwv noj khwv haus ntuj qubqab

2 replies to this topic

#1 Hmonglubkawm

Hmonglubkawm

    Fwj Chim

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 posts

Posted 25 September 2012 - 07:35 AM

Kuv yuav piav txog kev ua noj haus nyob yav ntuj qub qab. Xws li yus yuav tsum ua liaj ua teb los yog tu tsiaj txhu thiab mus txiav taws. Nyob rau ua teb chaws Nplog yeej muaj kev kawm ntawv thiab tab sis feem coob tsis mus kawm vim hais tias tsev kawm ntawv nyob deb heev.
Nyob rau Nplogteb thaum yuav tsaus ntuj, ib tug yuav tsum mus txiav taws thiab hlais zaub nees; hos ib tus los ua mov noj es thaij tau mus pw ntxov. Tag kis sawv ntxov yuav tsum sawv thaum qaib qua thawj tsig; yuav tsum sawv los ua tshais noj thiab ntim mov coj mus noj tom teb. Thaum mus txog tom teb lawm, coj cov mov mus tso tom tsiv teb es los mus ntov ntoo thiab luaj nroj. Thaum ntov ntoo thiab luaj teb tag, rov qab los tsev es tu vaj tse, ua hauj lwm hauv tsev, thiab mus txiv taws los rawv.
Txoj kev ua liaj thiab ua teb noj nyob rau teb chaws Nplog mas yuav tsum sawv ntxov thiab nquag heev mas thiaj li yuav tau noj. Lub caij ntuj so tuaj lawm ces yuav tau mus muab cov nroj thiab cov ntoo uas luaj tau ntawd hlawv kom tag mus. Thaum hlawv tag lawm ces mam li cog nplej, pob kws, dib thiab taub. Tom qab cog tag lawm rov qab los tsev. Tau peb plaub hnub tom qab mam li mus nthua nroj dua. Thaum nthua nroj tag, rov los tsev. Thaum twg nplej, pob kws, dib thiab taub siav lawm, yus mam li mus de los noj xwb.
Thaum txog caij mus hlais nplej, yus yuav tsum mus ua txhab los rau nplej tso mam loj mus hlais. Thaum yuav mus hlais nplej mas saib daim teb ntawv puas loj thiab puas ntau mas thiaj paub coj tib neeg mus hlais. Yog daim teb ntawd loj ces yuav tsum tau coj tib neeg coob mus hlais. Thaum hlais nplej tag lawm yuav tsum tau muab pav ib pob ib pob cia tom teb. Tom qab ntawv mam li muab ib daim ntaub loj los pua rau hauv av ces mam li muab cov nplej ua pav ntawd coj los ziab rau saum daim ntaub. Thaum dhau peb plaub hnub lawm rov qab mus ntaus nplej; thaum ntaus tag lawm ce muab cov nplej uas ntaus tau ntawd coj los yaj kom cov npluag nplej poob kom tag. Tom qab uas lam tag lawm ces coj cov nplej los tuav. Thaum tuav tag ces coj los tsoov cov npluag pov tseg mam li muab los ua noj.
Thaum lub caij ntuj nag uas yuav tuaj ntawd yuav tsum tau mus sau tej qoob tej loo los cia rau hauv txhab, thiab tau tej qoob tej loos los noj rau ntawm lub caij ntuj nag ntawd. Txhua xyoo lub caij ntuj so yuav tuaj, yuav tsum tau cog qoob loo thiaj li yuav tau noj. Thaum txog lub caij ntuj nag lawm, yus yuav tsum mus sau qoob sau loo los tso rau hauv txhab es thiaj tau tej qoob tej loo noj nyob rau xyoo tshiab.
Lub caij noj peb caug nyob rau teb chaws Nplog yog lub 12 hlis ntuj. Thaum cov paj cas-las-mas tawg uas nyob rau ntawm ib ncig vaj tse los yog nyob rau tom teb tawg lawm. Thaum ntawv thiaj yog txog peb caug tiag. Thaum txog caij noj tsiab peb caug yus yuav tsum hu plig thiab tua qaib thiab tua npua noj. Thaum hu plig tag lawm, npaj khaub ncaws cia es tag kis sawv ntxov yuav sawv los mus saib Hmoob pov pob nyob rau tom tshav pob. Tom tshab pob Hmoob coob heev es Hmoob dab tsi los yeej muaj: Hmoob Dawb, Hmoob Txaij, Hmoob Ntsuab, thiab lwm yam Hmoob.
Txoj kev tu tsiaj txhu ntawd yuav tau yug qaib, npua, nyuj, thiab nees los yog os. Tus tsiaj txhu mas tsis yooj yim vim tias yus yuav tau sawv ntxov los hau npua qhauv thiab tsuav zaub nees rau nees thiab npua noj. Thaum pub npuab thiab nees noj tag lawm, yuav tsum los muab qaib tso tawm nkuaj thiab pub txhuv rau qaib noj thiab. Yog leej twg tsis tu tej tsiaj txhu no ces yeej tsis tau noj thiab siv li. Nyob rau teb chaws Nplog tsis hais haiv neeg twg los yeej tu tsiaj txhu vim hais tias tsiaj txhu yog ib yam tsiaj uas peb cov Hmoob yug los tua noj thiab muag. Yog li ntawd, peb cov Hmoob thiaj tu tsiaj los noj nyob rau ntawm xyoo tshiab. Yog leej twg tsis tu tsiaj ces yeej tsis tau nqaij noj nyob rau lub xyoo ntawd hlo li.
Thaum tej zaub nyuj zaub nees tag lawm, yus yuav tsum tau mus hlais zaub nees txhua hnub rau nees noj. Tsis tag li ntawd, yuav tsum pub txhuv rau qaib noj thiab hau npua qhauv rau npua noj thiab. Yus yuav tsum ua vaj tse rau tej nyuj, nees, npua, qaib thiab os nyob es tshav thiaj li tsis kub es tej tsiaj no thiaj li tsis tuag.
Txoj kev kawm ntawv nyob rau teb chaws Nplog mas feem coob yeej tis mus kawm ntawv vim hais tias tsis muaj nyiaj thiab ua liaj ua teb noj xwb. Ib qho yog nyob pab niam thiab txiv thiaj li tsis mus kawm ntawv. Ob tuaj, yog tsev kawm ntawv nyob deb dhau lawm. Peb haiv neeg feem coob nyob rau pem toj siab xwb es thiaj li tsis mus kawm ntawv. Tsis tas li, cov coob tsis muaj nyiaj ces yeej tsis mus kawm ntawv. Sawv daws niaj hnub nyob thiab ua teb pab niam pab txiv xwb. Cov uas muaj nyiaj ces mus kawm ntawv thiab ua hauj lwm nyob rau nram nroog lawm.
Cov uas mus kawm ntawv nyob nram nroog lawv txawj hais ntau yam lus xws li lus Hmoob, Thaib, thiab lus Nplog. Nyob rau teb chaws Nplog mas yog leej twg txawj peb yam lus no mas yeej tsis txhawj hlo li lawm vim hais tias yus twb paub luag cov lus lawm. tom qab peb cov Hmoob nqes mus kawm ntawv nyob nram Nplog coob zuj zus, tej txhia cia li nyob rau nram nroog li lawm. Yog li ntawd, peb cov Hmoob thiaj tau sib faib ua ob peb pawg ces tam sim no ib co nyob rau teb chaws Nplog hos ib txhia nyob rau teb chaws Thaib. Peb ces ho tuaj rau Amelikas no lawm.
Yam ua kuv sau tas los no mas kuv xav hais tias tseem ceeb heev li. Yog tsis ua noj ua haus ces yeej tsis tau noj tau haus li, thiab yog tsis muaj nyiaj txiag mas yeej mus kawm tsis tau ntawv nyob rau nram nroog. Txoj kev khwv li cov laus ua thaum ub los yog niam no mas yog ib txog kev uas khwv tshaj plaws li tsis tau so li.

#2 HMOOB_hlubtastiam_*

HMOOB_hlubtastiam_*
  • Guests

Posted 25 September 2012 - 11:06 PM

Kuv yuav piav txog kev ua noj haus nyob yav ntuj qub qab. Xws li yus yuav tsum ua liaj ua teb los yog tu tsiaj txhu thiab mus txiav taws. Nyob rau ua teb chaws Nplog yeej muaj kev kawm ntawv thiab tab sis feem coob tsis mus kawm vim hais tias tsev kawm ntawv nyob deb heev.
Nyob rau Nplogteb thaum yuav tsaus ntuj, ib tug yuav tsum mus txiav taws thiab hlais zaub nees; hos ib tus los ua mov noj es thaij tau mus pw ntxov. Tag kis sawv ntxov yuav tsum sawv thaum qaib qua thawj tsig; yuav tsum sawv los ua tshais noj thiab ntim mov coj mus noj tom teb. Thaum mus txog tom teb lawm, coj cov mov mus tso tom tsiv teb es los mus ntov ntoo thiab luaj nroj. Thaum ntov ntoo thiab luaj teb tag, rov qab los tsev es tu vaj tse, ua hauj lwm hauv tsev, thiab mus txiv taws los rawv.
Txoj kev ua liaj thiab ua teb noj nyob rau teb chaws Nplog mas yuav tsum sawv ntxov thiab nquag heev mas thiaj li yuav tau noj. Lub caij ntuj so tuaj lawm ces yuav tau mus muab cov nroj thiab cov ntoo uas luaj tau ntawd hlawv kom tag mus. Thaum hlawv tag lawm ces mam li cog nplej, pob kws, dib thiab taub. Tom qab cog tag lawm rov qab los tsev. Tau peb plaub hnub tom qab mam li mus nthua nroj dua. Thaum nthua nroj tag, rov los tsev. Thaum twg nplej, pob kws, dib thiab taub siav lawm, yus mam li mus de los noj xwb.
Thaum txog caij mus hlais nplej, yus yuav tsum mus ua txhab los rau nplej tso mam loj mus hlais. Thaum yuav mus hlais nplej mas saib daim teb ntawv puas loj thiab puas ntau mas thiaj paub coj tib neeg mus hlais. Yog daim teb ntawd loj ces yuav tsum tau coj tib neeg coob mus hlais. Thaum hlais nplej tag lawm yuav tsum tau muab pav ib pob ib pob cia tom teb. Tom qab ntawv mam li muab ib daim ntaub loj los pua rau hauv av ces mam li muab cov nplej ua pav ntawd coj los ziab rau saum daim ntaub. Thaum dhau peb plaub hnub lawm rov qab mus ntaus nplej; thaum ntaus tag lawm ce muab cov nplej uas ntaus tau ntawd coj los yaj kom cov npluag nplej poob kom tag. Tom qab uas lam tag lawm ces coj cov nplej los tuav. Thaum tuav tag ces coj los tsoov cov npluag pov tseg mam li muab los ua noj.
Thaum lub caij ntuj nag uas yuav tuaj ntawd yuav tsum tau mus sau tej qoob tej loo los cia rau hauv txhab, thiab tau tej qoob tej loos los noj rau ntawm lub caij ntuj nag ntawd. Txhua xyoo lub caij ntuj so yuav tuaj, yuav tsum tau cog qoob loo thiaj li yuav tau noj. Thaum txog lub caij ntuj nag lawm, yus yuav tsum mus sau qoob sau loo los tso rau hauv txhab es thiaj tau tej qoob tej loo noj nyob rau xyoo tshiab.
Lub caij noj peb caug nyob rau teb chaws Nplog yog lub 12 hlis ntuj. Thaum cov paj cas-las-mas tawg uas nyob rau ntawm ib ncig vaj tse los yog nyob rau tom teb tawg lawm. Thaum ntawv thiaj yog txog peb caug tiag. Thaum txog caij noj tsiab peb caug yus yuav tsum hu plig thiab tua qaib thiab tua npua noj. Thaum hu plig tag lawm, npaj khaub ncaws cia es tag kis sawv ntxov yuav sawv los mus saib Hmoob pov pob nyob rau tom tshav pob. Tom tshab pob Hmoob coob heev es Hmoob dab tsi los yeej muaj: Hmoob Dawb, Hmoob Txaij, Hmoob Ntsuab, thiab lwm yam Hmoob.
Txoj kev tu tsiaj txhu ntawd yuav tau yug qaib, npua, nyuj, thiab nees los yog os. Tus tsiaj txhu mas tsis yooj yim vim tias yus yuav tau sawv ntxov los hau npua qhauv thiab tsuav zaub nees rau nees thiab npua noj. Thaum pub npuab thiab nees noj tag lawm, yuav tsum los muab qaib tso tawm nkuaj thiab pub txhuv rau qaib noj thiab. Yog leej twg tsis tu tej tsiaj txhu no ces yeej tsis tau noj thiab siv li. Nyob rau teb chaws Nplog tsis hais haiv neeg twg los yeej tu tsiaj txhu vim hais tias tsiaj txhu yog ib yam tsiaj uas peb cov Hmoob yug los tua noj thiab muag. Yog li ntawd, peb cov Hmoob thiaj tu tsiaj los noj nyob rau ntawm xyoo tshiab. Yog leej twg tsis tu tsiaj ces yeej tsis tau nqaij noj nyob rau lub xyoo ntawd hlo li.
Thaum tej zaub nyuj zaub nees tag lawm, yus yuav tsum tau mus hlais zaub nees txhua hnub rau nees noj. Tsis tag li ntawd, yuav tsum pub txhuv rau qaib noj thiab hau npua qhauv rau npua noj thiab. Yus yuav tsum ua vaj tse rau tej nyuj, nees, npua, qaib thiab os nyob es tshav thiaj li tsis kub es tej tsiaj no thiaj li tsis tuag.
Txoj kev kawm ntawv nyob rau teb chaws Nplog mas feem coob yeej tis mus kawm ntawv vim hais tias tsis muaj nyiaj thiab ua liaj ua teb noj xwb. Ib qho yog nyob pab niam thiab txiv thiaj li tsis mus kawm ntawv. Ob tuaj, yog tsev kawm ntawv nyob deb dhau lawm. Peb haiv neeg feem coob nyob rau pem toj siab xwb es thiaj li tsis mus kawm ntawv. Tsis tas li, cov coob tsis muaj nyiaj ces yeej tsis mus kawm ntawv. Sawv daws niaj hnub nyob thiab ua teb pab niam pab txiv xwb. Cov uas muaj nyiaj ces mus kawm ntawv thiab ua hauj lwm nyob rau nram nroog lawm.
Cov uas mus kawm ntawv nyob nram nroog lawv txawj hais ntau yam lus xws li lus Hmoob, Thaib, thiab lus Nplog. Nyob rau teb chaws Nplog mas yog leej twg txawj peb yam lus no mas yeej tsis txhawj hlo li lawm vim hais tias yus twb paub luag cov lus lawm. tom qab peb cov Hmoob nqes mus kawm ntawv nyob nram Nplog coob zuj zus, tej txhia cia li nyob rau nram nroog li lawm. Yog li ntawd, peb cov Hmoob thiaj tau sib faib ua ob peb pawg ces tam sim no ib co nyob rau teb chaws Nplog hos ib txhia nyob rau teb chaws Thaib. Peb ces ho tuaj rau Amelikas no lawm.
Yam ua kuv sau tas los no mas kuv xav hais tias tseem ceeb heev li. Yog tsis ua noj ua haus ces yeej tsis tau noj tau haus li, thiab yog tsis muaj nyiaj txiag mas yeej mus kawm tsis tau ntawv nyob rau nram nroog. Txoj kev khwv li cov laus ua thaum ub los yog niam no mas yog ib txog kev uas khwv tshaj plaws li tsis tau so li.

Nyob zoo phooj ywg Hmonglubkawm
Ua koj tsaug ntau uas koj muab tuaj sau qhia rau peb tau nyeem thiab tau paub os, hais txog peb hmoob lub neej uas ib txwm muaj thaum ntuj tsim teb raug los mus ces nws yeej yog coj ua mus raws li qhov koj piav hais ntawd os.

#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 02 January 2015 - 08:29 PM

Kab ntsab txog tus tijlaug hmoob lub kawm, ua tsaug uas koj piav txog tej lub neej nyob ntuj qub qab os mog.
Vim yog tsis hais nyob ntuj qub qab los tebchaw tim nov li os tus tijlaug, yog yus khub niamtxiv txawj sib hlub lawm tej haujlwm ua liaj ua teb ntawd yuav tsis nyuaj npaum sab tim nov uas yus tus txiv, pojniam mus tsop kauspaum lawm yus twb mus tsis tau nev.

Kuv tsis tau ua dua tiamsis cia kuv muab ib qho example rau koj, los lawv ho coj mus siv seb puas pab tau lawv cov nyob sab tim ub.

Qaib qua thawj tsig lub caij yuav mus ua teb ces tus niam sawv los tshais noj ntim su, tus txiv sawv los npaj taus npaj txuas.
Twb tsis tau kaj ntug ces lawv twb noj tshais tas twb tawm mus pub qaib pub npua noj tsau npo lawm ces yus cov niam tub txiv nyuag cab nyuj cab nees mus liaj mus teb thaum pom kev txoog lawm.
Mov su tsua npaj kom txaus yus cov menyuam me me ib sij yuav noj ib zaug nkaus xwb.
Ob leeg ua liaj ua teb txog thaum lub hnub qaij nrus saud lawm ob leeg mam los ua noj sov swb so thiaj tsis muaj mob nkeeg vim ua ntev kawg ces lauj kaub mov thiab pluas zaub hau ntawd ua 1 to 2 hour xwb tau noj lawm.
Lub caij ua liaj teb, wb mus ua ib hnub teb yuav tsaus ntuj wb mam los txiav tsawg tsuag khib nyuag zaub nees, zaub npuas thaum los mus tsev.
Ib hmo txiav zaub nyuj, zaub nees thiab zaub npuas.
Ib hmo txiav taws thiab ris dej kom txaus rauv, txaus haus thiab txaus da.
Txhua tag kis yuav mus liaj mus teb ces tuav ib qho nyuag txhuv kom txaus noj hnub nyuag ntawd.
Mus qhovtwg ob leeg mus, ua dabtsi ob leeg ua li tiag.
Twb yog nyiam nws ua luag, nyob ntawm ib sab tas lub neej thiaj sib yuav ne ces yog tsis muaj nws mas tsis xav ua neeg.
Thiaj muaj cov hluas nkauj, hluas nraug tsis sib tau ces xum noj tshuaj tuag coob coob leeg nypb yav tim ub mad.
Tshuav ntau tshaj nov thiab os tiamsis kuv piav lub sijhawm mus liaj ua teb xwb os.

Vim nyob tebchaw nov Tsis muaj nyiaj ces yeej tsis zoo dabtsi li os vim dab tsi los yog nyiaj xwb, tsis muaj nyiaj ces vaj tsev, mov noj yuav mus muab, yuav mus ua qhov twg los noj thiaj nyob dhau 1 xyoo.
Tsootsoo kauspoom muaj tej khub txij nkawm cia li hloov siab thiab poob nrog tej kauspoom nws mus tsoo ntawd mus li lawm.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users