Jump to content


Photo
- - - - -

Peb lub neej nyob Los tsuas

tojsiab neej ua teb

1 reply to this topic

#1 roobkubtwm

roobkubtwm

    Member

  • Members
  • PipPip
  • 16 posts

Posted 25 September 2012 - 07:25 AM

Peb Hmoob yeej ib txwm nyob toj siab ua liaj ua teb noj xwb. Thaum peb tsev neeg nyob rau Nplogteb kuv tseem yau heev, tsis paub txog txoj kev ua noj ua haus li. Yog li no kuv thiaj nug kom kuv niam thiab kuv txiv piav txog nkawv txoj kev khwv nyob Nplogteb saib kev ua noj ua haus zoo li cas. Nkawv kuj tau piav txog peb daim teb, kev mus xyuas teb, ua teb cog qoob loo, muab qoob loo, npaj peb caug thiaj noj peb caug.
Kuv niam tias kuv txiv nkawv pib mus xyuas teb thaum lub ib hlis ntuj. Kev nrhiav teb zoo tsis yog yooj yim kiag li. Txawm koj nrhiav tau tej daig teb zoo los yog muaj neeg hom lawm ces yus yeej ua tsis tau rau daim ntawv li. Yog li kuv niam nkawv thiaj li mus nrhiav tau ib daig teb nyob rau ib lub hav zoov kuj deb zos kawg li thiab. Daim teb no kuj muaj ntoo loj thiab ntxim cog nplej yuav zoo heev.
Kuv niam nkawv xyuas tau teb lawm nkawv los tsev los npaj taus npaj txuas npaj zeb hot hiab npaj riam. Nkawv xub xub mus luaj tej nroj me thiab cov ntoo me tag nkawv mam li pib ntov ntoo. Kev ntov ntoo kuv tsis yog yooj yim. Yog tej tug ntoo loj li ntoo Vaj Khaum, Xub, Raum Nyuj, thiab Lug, no mas yuav tsum tuam yaj choj thiaj ntov tau. Kev tuam yaj choj yog tsis ua zoo tuaj kuj ua rau yus poob tuag tau los yog lov tes taw. Thaum kuv niam nkawv tuam yaj choj ntov cov ntoo loj tag nkawv tau muab cov ntoo tsuav tag tseg rau tom teb kom qhuav nkawv mam los tsev.
Lub ob hlis ntuj nkawv rov qab mus hlawv teb. Thuam hlawv teb kuv niam kom kuv txiv mus nyob peb luag teb saib. Kuv niam mus hlawv nram qab teb tuaj. Kuv niam tias kev hlawv teb yuav tsum hlawv nram qab tuaj vim tias yog hlawv nram qab tuaj yuav ua rau cov cua tshuab cov nplaim taws nce toj rau pem luag teb thiaj ua rau cov teb kub tau zoo thiab sai. Yog hlawv pem luag tuaj ces yuav ua rau cov nplaim taws kub thaub qab xwb nws kub tsis zoo thiab qeeb heev. Thaum hlawv teb lawm yog yus ua teb xyaw luag lwm tus yuav tsum hlawv txij yus qhov xwb. Tsis txhob mus hlawv rau luag lwm tus qhov. Yog yus mus ua teb twm zeej xwb ces hlawv txij qhov yus ua los xwb. Kuv niam thiab kuv txiv hlawv teb tag nkawv rov qab los tsev.
Lub peb hlis ntuj kuv niam nkawv rov qab mus cog nplej. Kuv txiv nqa ib rab hmuv mus nkaug qhov av cog nplej. Kuv niam ntim mov, hnyuv ntxwm ci, kua txob, zaub ntse, diav, nqaij sawb thiab ntim dej rau hauv kawm ces nkawv txawm mus rau tom teb. Nkawv mus txog kuv txiv nkaug qhov av ua ntej kuv niam rau nplej lawv qab. Nkawv cog cog nplej ib tav su nkawv los so noj sus tag nkawv mam rov qab mus cog nplej dua. Nkawv kuj cog ib co dib nrog cov nplej no thiab. Daim teb npleg no kuv niam nkawv kam cog tau tsib hnub thiaj tag.
Luab hlis thiab tsib hlis ntuj qhib tsiab lawm ntuj los los nag. Kuv niam rov qab mus luaj tau ib diam teb nyob tsis deb ntawd peb zos. Kuv niam tau cog khoom ntau yam xws li yog pob kws, kab tsib, txiv tsawb, taub ntoos, quav ntsuas, qos thiab txiv poov luj. Kuv niam kuj tsis cog cov khoom no rau tom teb npleg vim tias cov khoom no ntau heev. Yog cog rau tom daim teb npleg xyaw cov nplej, thaum cov khoom no loj tuaj lawm yuav laum cov nplej ua rau cov nplej tsis hlob thiab tsis zoo. Yog li no kuv iam thiaj tu cog cov khoom no rau ntawm daim teb ntawd nws thiaj rov qab los tsev.
Los nyob tau ob hlis ntxiv, pob kws twb siav siav lawm. Kuv niam thiaj coj peb mus ntais poob kws. Tom teb kuv niam ev ib lub kawm, cab ib tug txiv nees, thiab tuav kuv tus niam laus tes. Kuv txiv ev kuv nraum nrob qaum thiab tuav kuv tus nus nrab tes. Peb mus txog tom teb kuv niam thiab kuv txiv thiaj mus ntais pob kws rau hauv kuv tus niam laus lub me nyuam kawm thiab ntais rau nees thauj peb rov qab los tsev; coj pob kws los hau noj, ci noj, los yog coj mus pub npua.
Lub yim hli ntuj ntawv, nkawv rov qab mus tom teb npleg; nroj twb txij hauv caug lawm. Nkawv thiaj mus dob nroj pov tseg tag thiab los mus txiav xyoob hiab phawv rau nplej thiab mus txiav ntoo los ua txhab. Ua tej no tiav tag twb yog lub cuaj hlis yuav mus rau kaum hli; nplej twb siav siav lawm. Kuv niam nkawv thiaj los npaj liag npaj riam mus hlais nplej tom teb los mus ib teg ib teg. Nkawv muab khuam rau saum cov los yog tso rau hauv paus nplej kom tshav ziab thiaj qhuav taus. Kuv niam nkawv kuj hlais tau kaum hnub diam mam tag.
Nkawv rov qab los nyob tom tsev tau li tsib hnub kom cov nplej qhuav tag nkawv mam rov qab mus muab sau ua tej pawg tej pawg tseg. Nkawv mam muab ntaus kom cov nplej zeeg kom tag. cov nplej zeeg tag nkawv coj mus yaj cov npluag kom zeeg tag thiab tshuav tej lub nplej daj daj lawm xwb tsis muaj npluag. Nkawv coj mus cia tom txhab thiab ntim hauv phawv.
Lub caij hlais nplej tag li no twb yog lub kaum ib hlis ntuj lawm. Yuav los npaj peb caug noj. Kuv niam thiab kuv txiv mam nqa taus ev kawm mus txiav taws peb roob. Nkawv mus txiav cov ceg ntoo qhuav rau kuv niam ev hos txiav cov ntoo me tsawv rau kuv txiv kwv nkawv mam los tsev. Nkawv tau mus txiav xya yim fij diam coj los teeb ntawm peb qab tsib taug, tau ib qab tsib taug taws npaj cia. Rau lub caij noj peb cuag uas tsis khoom mus txiav taws yuav mus saib Hmoob pov pob.
Kuv niam mus yawm nplej tom txhab coj los tuav hauv qhov cos. Muab cov nplej hliv rau hauv qhov cos ces mus nyob nram qab cos tsuj tus taw cos kom tsa mus tuav cov nplej kom ua txhuv. Kuv niam tuav txhuv tag tau ob hnab tsaj txhuv cia.
Kuv niam mam los cub cawv cia. Kev cub cawv tsis yog yooj yim kiag li. Muab cov hmoov nplej, hmoov pias thiab hmoov pob kws coj los sib tov. Sib tov tau muab puab ua tej lub qe qaum thiaj coj mus cia nram qab cub. Txog li kaum hnub tej kom tuaj tuaj pwm lawm mam coj los cub ua cawv thiaj ua tau cov cawv qab.
Kuv niam npaj tau cawv tag ntim cia tib si. Nws mus de me zaub nyuj zaub nees coj los cia. Muab pob kws coj los dhas tseg xyaw npau qhauv pub npua. Tom qab ntawv nws npaj khaub ncaws rau peb nws muab cov ntaub dub coj los xaws tau peb ib leeg li ce khaub ncaws Hmoob. Xaws kuv txiv ob ce tag nws mam xaws rau nws.
Kuv niam npaj npaj li no tag twb yuav txog peb caug tiag tshuav tsib rau hnub lawm xwb. Thaum no nws mam mus yawm txhuv nplaum coj los mus cub kom siab siav tag muab hliv rau hauv dab tuav ncuav kuv txiv thiaj mus hu ob peb tug kwv tij tuaj nrog tuav. Kev tuav ncuav yog tis muaj neeg coob yeej tuav tsis tau noj li. Lawv nrog kuv txiv tuav tag ces peb muab cov ncuav qhwv cia tib si kuv txiv ho mus nrog lawv tuav lawv li.
Lub caij tuav ncuav noj li lo kuj txog peb caug lawm. Kuv niam thiab kuv txiv tau coj peb mus lwm qaib. Thaum lwm toj qaib tag nkawv kuj hu peb plig thiab tua qaib tua npua noj. Hmo ntawv ib hmos yog cov muaj npua tsiab tua noj lawv kuj mus hu kwv hu tij tuaj noj nchuav ntws.
Hnub xiab ib uas txog peb caug kiag lawm cov hluas nkauj hluas nraug nyias zoo zoo nyias siab. Twb tsis tau kaj ntug lawv twb sawv ntxov ntxov los hnav khaub ncaws mus tom tshav pob lawm. Hnub nyuam qhuav tuaj ci iab neeg twb puv tshav pob tag. Hais kwv txhiaj suab ntas ntua rau tim ub tim no. Kuv niam ua mov peb noj tag mam coj peb mus saib Hmoob pov pob.
Lub sij hawm thaum tsaus ntuj neeg lawb tshav qaib tag, cov hluas nkauj hluas nraug kuj tuaj nyob tsheej tsev hais kwv txhiaj sib lwv luag hij hij, hoj hoj, lom zem kawg. Muaj tej tug tsis txawj hais kwv txhiaj yuav tsum tau haus cawv.
Thaum lub sij hawm sawv daws muab lub peb caug noj tag thiab muaj txoj kev lom zem tau ntau hnub ntau hmo li no tag lawm, kuv niam thiab kuv txiv nkawv twb yuav rov qab mus xyuas teb ua dua thiab.
Kuv lub neej nyob Nplogteb nrog kuv tsev neeg tsuas piav tag li no xwb. Kuv tseem nco txog kuv niam thiab txiv txoj kev khwv nyob Nplogteb los txog niaj hnub niam no, tsis paub ploj hauv kuv lub siab mus li.mam ntsib nej dua.


Tus sau: Paj Ntshiab Vaj

#2 HMOOB_hlubtastiam_*

HMOOB_hlubtastiam_*
  • Guests

Posted 25 September 2012 - 11:00 PM

Peb Hmoob yeej ib txwm nyob toj siab ua liaj ua teb noj xwb. Thaum peb tsev neeg nyob rau Nplogteb kuv tseem yau heev, tsis paub txog txoj kev ua noj ua haus li. Yog li no kuv thiaj nug kom kuv niam thiab kuv txiv piav txog nkawv txoj kev khwv nyob Nplogteb saib kev ua noj ua haus zoo li cas. Nkawv kuj tau piav txog peb daim teb, kev mus xyuas teb, ua teb cog qoob loo, muab qoob loo, npaj peb caug thiaj noj peb caug.
Kuv niam tias kuv txiv nkawv pib mus xyuas teb thaum lub ib hlis ntuj. Kev nrhiav teb zoo tsis yog yooj yim kiag li. Txawm koj nrhiav tau tej daig teb zoo los yog muaj neeg hom lawm ces yus yeej ua tsis tau rau daim ntawv li. Yog li kuv niam nkawv thiaj li mus nrhiav tau ib daig teb nyob rau ib lub hav zoov kuj deb zos kawg li thiab. Daim teb no kuj muaj ntoo loj thiab ntxim cog nplej yuav zoo heev.
Kuv niam nkawv xyuas tau teb lawm nkawv los tsev los npaj taus npaj txuas npaj zeb hot hiab npaj riam. Nkawv xub xub mus luaj tej nroj me thiab cov ntoo me tag nkawv mam li pib ntov ntoo. Kev ntov ntoo kuv tsis yog yooj yim. Yog tej tug ntoo loj li ntoo Vaj Khaum, Xub, Raum Nyuj, thiab Lug, no mas yuav tsum tuam yaj choj thiaj ntov tau. Kev tuam yaj choj yog tsis ua zoo tuaj kuj ua rau yus poob tuag tau los yog lov tes taw. Thaum kuv niam nkawv tuam yaj choj ntov cov ntoo loj tag nkawv tau muab cov ntoo tsuav tag tseg rau tom teb kom qhuav nkawv mam los tsev.
Lub ob hlis ntuj nkawv rov qab mus hlawv teb. Thuam hlawv teb kuv niam kom kuv txiv mus nyob peb luag teb saib. Kuv niam mus hlawv nram qab teb tuaj. Kuv niam tias kev hlawv teb yuav tsum hlawv nram qab tuaj vim tias yog hlawv nram qab tuaj yuav ua rau cov cua tshuab cov nplaim taws nce toj rau pem luag teb thiaj ua rau cov teb kub tau zoo thiab sai. Yog hlawv pem luag tuaj ces yuav ua rau cov nplaim taws kub thaub qab xwb nws kub tsis zoo thiab qeeb heev. Thaum hlawv teb lawm yog yus ua teb xyaw luag lwm tus yuav tsum hlawv txij yus qhov xwb. Tsis txhob mus hlawv rau luag lwm tus qhov. Yog yus mus ua teb twm zeej xwb ces hlawv txij qhov yus ua los xwb. Kuv niam thiab kuv txiv hlawv teb tag nkawv rov qab los tsev.
Lub peb hlis ntuj kuv niam nkawv rov qab mus cog nplej. Kuv txiv nqa ib rab hmuv mus nkaug qhov av cog nplej. Kuv niam ntim mov, hnyuv ntxwm ci, kua txob, zaub ntse, diav, nqaij sawb thiab ntim dej rau hauv kawm ces nkawv txawm mus rau tom teb. Nkawv mus txog kuv txiv nkaug qhov av ua ntej kuv niam rau nplej lawv qab. Nkawv cog cog nplej ib tav su nkawv los so noj sus tag nkawv mam rov qab mus cog nplej dua. Nkawv kuj cog ib co dib nrog cov nplej no thiab. Daim teb npleg no kuv niam nkawv kam cog tau tsib hnub thiaj tag.
Luab hlis thiab tsib hlis ntuj qhib tsiab lawm ntuj los los nag. Kuv niam rov qab mus luaj tau ib diam teb nyob tsis deb ntawd peb zos. Kuv niam tau cog khoom ntau yam xws li yog pob kws, kab tsib, txiv tsawb, taub ntoos, quav ntsuas, qos thiab txiv poov luj. Kuv niam kuj tsis cog cov khoom no rau tom teb npleg vim tias cov khoom no ntau heev. Yog cog rau tom daim teb npleg xyaw cov nplej, thaum cov khoom no loj tuaj lawm yuav laum cov nplej ua rau cov nplej tsis hlob thiab tsis zoo. Yog li no kuv iam thiaj tu cog cov khoom no rau ntawm daim teb ntawd nws thiaj rov qab los tsev.
Los nyob tau ob hlis ntxiv, pob kws twb siav siav lawm. Kuv niam thiaj coj peb mus ntais poob kws. Tom teb kuv niam ev ib lub kawm, cab ib tug txiv nees, thiab tuav kuv tus niam laus tes. Kuv txiv ev kuv nraum nrob qaum thiab tuav kuv tus nus nrab tes. Peb mus txog tom teb kuv niam thiab kuv txiv thiaj mus ntais pob kws rau hauv kuv tus niam laus lub me nyuam kawm thiab ntais rau nees thauj peb rov qab los tsev; coj pob kws los hau noj, ci noj, los yog coj mus pub npua.
Lub yim hli ntuj ntawv, nkawv rov qab mus tom teb npleg; nroj twb txij hauv caug lawm. Nkawv thiaj mus dob nroj pov tseg tag thiab los mus txiav xyoob hiab phawv rau nplej thiab mus txiav ntoo los ua txhab. Ua tej no tiav tag twb yog lub cuaj hlis yuav mus rau kaum hli; nplej twb siav siav lawm. Kuv niam nkawv thiaj los npaj liag npaj riam mus hlais nplej tom teb los mus ib teg ib teg. Nkawv muab khuam rau saum cov los yog tso rau hauv paus nplej kom tshav ziab thiaj qhuav taus. Kuv niam nkawv kuj hlais tau kaum hnub diam mam tag.
Nkawv rov qab los nyob tom tsev tau li tsib hnub kom cov nplej qhuav tag nkawv mam rov qab mus muab sau ua tej pawg tej pawg tseg. Nkawv mam muab ntaus kom cov nplej zeeg kom tag. cov nplej zeeg tag nkawv coj mus yaj cov npluag kom zeeg tag thiab tshuav tej lub nplej daj daj lawm xwb tsis muaj npluag. Nkawv coj mus cia tom txhab thiab ntim hauv phawv.
Lub caij hlais nplej tag li no twb yog lub kaum ib hlis ntuj lawm. Yuav los npaj peb caug noj. Kuv niam thiab kuv txiv mam nqa taus ev kawm mus txiav taws peb roob. Nkawv mus txiav cov ceg ntoo qhuav rau kuv niam ev hos txiav cov ntoo me tsawv rau kuv txiv kwv nkawv mam los tsev. Nkawv tau mus txiav xya yim fij diam coj los teeb ntawm peb qab tsib taug, tau ib qab tsib taug taws npaj cia. Rau lub caij noj peb cuag uas tsis khoom mus txiav taws yuav mus saib Hmoob pov pob.
Kuv niam mus yawm nplej tom txhab coj los tuav hauv qhov cos. Muab cov nplej hliv rau hauv qhov cos ces mus nyob nram qab cos tsuj tus taw cos kom tsa mus tuav cov nplej kom ua txhuv. Kuv niam tuav txhuv tag tau ob hnab tsaj txhuv cia.
Kuv niam mam los cub cawv cia. Kev cub cawv tsis yog yooj yim kiag li. Muab cov hmoov nplej, hmoov pias thiab hmoov pob kws coj los sib tov. Sib tov tau muab puab ua tej lub qe qaum thiaj coj mus cia nram qab cub. Txog li kaum hnub tej kom tuaj tuaj pwm lawm mam coj los cub ua cawv thiaj ua tau cov cawv qab.
Kuv niam npaj tau cawv tag ntim cia tib si. Nws mus de me zaub nyuj zaub nees coj los cia. Muab pob kws coj los dhas tseg xyaw npau qhauv pub npua. Tom qab ntawv nws npaj khaub ncaws rau peb nws muab cov ntaub dub coj los xaws tau peb ib leeg li ce khaub ncaws Hmoob. Xaws kuv txiv ob ce tag nws mam xaws rau nws.
Kuv niam npaj npaj li no tag twb yuav txog peb caug tiag tshuav tsib rau hnub lawm xwb. Thaum no nws mam mus yawm txhuv nplaum coj los mus cub kom siab siav tag muab hliv rau hauv dab tuav ncuav kuv txiv thiaj mus hu ob peb tug kwv tij tuaj nrog tuav. Kev tuav ncuav yog tis muaj neeg coob yeej tuav tsis tau noj li. Lawv nrog kuv txiv tuav tag ces peb muab cov ncuav qhwv cia tib si kuv txiv ho mus nrog lawv tuav lawv li.
Lub caij tuav ncuav noj li lo kuj txog peb caug lawm. Kuv niam thiab kuv txiv tau coj peb mus lwm qaib. Thaum lwm toj qaib tag nkawv kuj hu peb plig thiab tua qaib tua npua noj. Hmo ntawv ib hmos yog cov muaj npua tsiab tua noj lawv kuj mus hu kwv hu tij tuaj noj nchuav ntws.
Hnub xiab ib uas txog peb caug kiag lawm cov hluas nkauj hluas nraug nyias zoo zoo nyias siab. Twb tsis tau kaj ntug lawv twb sawv ntxov ntxov los hnav khaub ncaws mus tom tshav pob lawm. Hnub nyuam qhuav tuaj ci iab neeg twb puv tshav pob tag. Hais kwv txhiaj suab ntas ntua rau tim ub tim no. Kuv niam ua mov peb noj tag mam coj peb mus saib Hmoob pov pob.
Lub sij hawm thaum tsaus ntuj neeg lawb tshav qaib tag, cov hluas nkauj hluas nraug kuj tuaj nyob tsheej tsev hais kwv txhiaj sib lwv luag hij hij, hoj hoj, lom zem kawg. Muaj tej tug tsis txawj hais kwv txhiaj yuav tsum tau haus cawv.
Thaum lub sij hawm sawv daws muab lub peb caug noj tag thiab muaj txoj kev lom zem tau ntau hnub ntau hmo li no tag lawm, kuv niam thiab kuv txiv nkawv twb yuav rov qab mus xyuas teb ua dua thiab.
Kuv lub neej nyob Nplogteb nrog kuv tsev neeg tsuas piav tag li no xwb. Kuv tseem nco txog kuv niam thiab txiv txoj kev khwv nyob Nplogteb los txog niaj hnub niam no, tsis paub ploj hauv kuv lub siab mus li.mam ntsib nej dua.


Tus sau: Paj Ntshiab Vaj

Nyob zoo os tus muam Paj Ntshiab Vaj
Zoo siab thiab ua tsaug rau koj uas koj tau muab tuaj sau rau peb tau nyeem tau paub os, hais txog ntawm kuv los yeej tseem nco ntsoov lub li koj hais ko kawg li os. Xav kom sawv daws tau los nyob ua ke muaj kev lom zem zoo li qhov koj piav hais ntawd kawg li os.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users