Jump to content


Photo
- - - - -

Ua Ib Tug Txiv Tsev Kom Lub Neej Zoo

Ua Ib Tug Txiv Tsev Kom Lub N

2 replies to this topic

#1 tseemhlubkoj

tseemhlubkoj

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 30 posts

Posted 02 September 2012 - 04:09 PM

Ua Ib tug txiv tsev zoo mas nws hlub nws tus poj niam ib yam li nws hlub nws tus kheej thiab nws hwm nws tus poj niam ib yam li nws hwm nws tus kheej. Nws tsis mus ua hluas nraug tham hluas nkauj coob tus rau qhov ub qhov no, es ua rau poj niam muaj kev tu siab thiab ua rau yim neej muaj kev tsis zoo.

Thaum nws muaj poj niam lawm, nws tsis mus tham hluas nkauj lawm. Raws li kuv tus kheej txoj kev ua ib tug txiv tsev ncaj ncees mas yog kuv tsis tau xav yuav poj niam mas txawm tus hluas nkauj twg yuav zoo nkauj thiab muaj nyiaj npaum cas los yog kuv tsis pom zoo yuav nws mas txawm nws yuav muab nyiaj ntau npaum li cas ntiav kom kuv yuav nws los kuv yeej tsis kam hlo li nawb mog.

Vim kuv yuav tuav coj txoj kev ua neeg ncaj ncees tsis xav pub kom yus tus kheej lub neej muaj kev tsis zoo mus raug rau yus tej me nyuam thiab mus rau yus lub neej tiam tom ntej hlo li. Yog tias yus mus tham hluas nkauj yam tsis muaj kev ncaj ncees ces txoj kev tsis zoo tsis ncaj ncees ntawd nws yuav mus poob raug rau yus cov me nyuam los yog mus rau yus lub neej tiam tom ntej. Yog tias kuv tau nrog tus hluas nkauj twg tham ua ke lawm ces tus ntawd nws txawm yuav muaj thiab pluag txom nyem thiab tau zoo, neeg zoo nkauj thiab tsis zoo nkauj los nws yeej yog kuv tus poj niam nrog kuv nyob noj ua ke mus li lawm, nov yog kuv txoj kev ua ib tug txiv tsev zoo ncaj ncees.

Yog tias yuav kom kuv mus tham hluas nkauj los yog hluas nkauj yeej zoo siab pom zoo rau kuv tham npaum twg los yog tias lub ntiaj lub teb tsis nrog pom zoo ces kuv yeej tsis ua li os nawb. Yog tias lub ntuj lub teb pom zoo es tsis muaj zoo mus raug rau yus cov me nyuam thiab mus rau yus lub neej tiam tom ntej hlo li no mas tej zaum kuv kuj yuav tham thiab pab cov hluas nkauj uas tsis muaj tus hlub ntawd thiab.

Tab sis nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws muaj tswv ntuj tswv teb txoj kev zoo ncaj ncees los mus coj tuav txhua yam txhua tsav thiab tib neeg txhua leej txhua tus kom nyob ua neej mus raws txoj kev cai ua neeg ncaj ncees lawm ces yuav tsum tau coj tuav txoj kev ncaj ncees ntawd nyob rau hauv yus lub siab, mas yus thiaj li yog tswv ntuj ib tug me nyuam zoo tsim txiaj muaj kev zoo ncaj ncees nyob nrog rau tus kheej,es kom yus tsis txhob ua siab hlob lub neej thiaj zoo nawb mog tej hlaus nkauj tom tej ces cia rau lwm tus uas tsis tau muaj cuab muaj yig xwb.

" Xyaum ua neej nce qib siab zuj zus, nws tsis yog ua neej poob qis zuj zus nawb mog "

#2 HMOOB_Kevhlubncajncees_*

HMOOB_Kevhlubncajncees_*
  • Guests

Posted 03 September 2012 - 12:48 AM

Ua Ib tug txiv tsev zoo mas nws hlub nws tus poj niam ib yam li nws hlub nws tus kheej thiab nws hwm nws tus poj niam ib yam li nws hwm nws tus kheej. Nws tsis mus ua hluas nraug tham hluas nkauj coob tus rau qhov ub qhov no, es ua rau poj niam muaj kev tu siab thiab ua rau yim neej muaj kev tsis zoo.

Thaum nws muaj poj niam lawm, nws tsis mus tham hluas nkauj lawm. Raws li kuv tus kheej txoj kev ua ib tug txiv tsev ncaj ncees mas yog kuv tsis tau xav yuav poj niam mas txawm tus hluas nkauj twg yuav zoo nkauj thiab muaj nyiaj npaum cas los yog kuv tsis pom zoo yuav nws mas txawm nws yuav muab nyiaj ntau npaum li cas ntiav kom kuv yuav nws los kuv yeej tsis kam hlo li nawb mog.

Vim kuv yuav tuav coj txoj kev ua neeg ncaj ncees tsis xav pub kom yus tus kheej lub neej muaj kev tsis zoo mus raug rau yus tej me nyuam thiab mus rau yus lub neej tiam tom ntej hlo li. Yog tias yus mus tham hluas nkauj yam tsis muaj kev ncaj ncees ces txoj kev tsis zoo tsis ncaj ncees ntawd nws yuav mus poob raug rau yus cov me nyuam los yog mus rau yus lub neej tiam tom ntej. Yog tias kuv tau nrog tus hluas nkauj twg tham ua ke lawm ces tus ntawd nws txawm yuav muaj thiab pluag txom nyem thiab tau zoo, neeg zoo nkauj thiab tsis zoo nkauj los nws yeej yog kuv tus poj niam nrog kuv nyob noj ua ke mus li lawm, nov yog kuv txoj kev ua ib tug txiv tsev zoo ncaj ncees.

Yog tias yuav kom kuv mus tham hluas nkauj los yog hluas nkauj yeej zoo siab pom zoo rau kuv tham npaum twg los yog tias lub ntiaj lub teb tsis nrog pom zoo ces kuv yeej tsis ua li os nawb. Yog tias lub ntuj lub teb pom zoo es tsis muaj zoo mus raug rau yus cov me nyuam thiab mus rau yus lub neej tiam tom ntej hlo li no mas tej zaum kuv kuj yuav tham thiab pab cov hluas nkauj uas tsis muaj tus hlub ntawd thiab.

Tab sis nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws muaj tswv ntuj tswv teb txoj kev zoo ncaj ncees los mus coj tuav txhua yam txhua tsav thiab tib neeg txhua leej txhua tus kom nyob ua neej mus raws txoj kev cai ua neeg ncaj ncees lawm ces yuav tsum tau coj tuav txoj kev ncaj ncees ntawd nyob rau hauv yus lub siab, mas yus thiaj li yog tswv ntuj ib tug me nyuam zoo tsim txiaj muaj kev zoo ncaj ncees nyob nrog rau tus kheej,es kom yus tsis txhob ua siab hlob lub neej thiaj zoo nawb mog tej hlaus nkauj tom tej ces cia rau lwm tus uas tsis tau muaj cuab muaj yig xwb.

" Xyaum ua neej nce qib siab zuj zus, nws tsis yog ua neej poob qis zuj zus nawb mog "

Ua tsaug tus phooj ywg tseemhlubkoj koj cov lus no puav leej yog tshaj lus nyiaj lus kub xwb.

#3 HMOOB_Cov Nyom Kawg_*

HMOOB_Cov Nyom Kawg_*
  • Guests

Posted 04 September 2012 - 07:41 PM

Ua Ib tug txiv tsev zoo mas nws hlub nws tus poj niam ib yam li nws hlub nws tus kheej thiab nws hwm nws tus poj niam ib yam li nws hwm nws tus kheej. Nws tsis mus ua hluas nraug tham hluas nkauj coob tus rau qhov ub qhov no, es ua rau poj niam muaj kev tu siab thiab ua rau yim neej muaj kev tsis zoo.

Thaum nws muaj poj niam lawm, nws tsis mus tham hluas nkauj lawm. Raws li kuv tus kheej txoj kev ua ib tug txiv tsev ncaj ncees mas yog kuv tsis tau xav yuav poj niam mas txawm tus hluas nkauj twg yuav zoo nkauj thiab muaj nyiaj npaum cas los yog kuv tsis pom zoo yuav nws mas txawm nws yuav muab nyiaj ntau npaum li cas ntiav kom kuv yuav nws los kuv yeej tsis kam hlo li nawb mog.

Vim kuv yuav tuav coj txoj kev ua neeg ncaj ncees tsis xav pub kom yus tus kheej lub neej muaj kev tsis zoo mus raug rau yus tej me nyuam thiab mus rau yus lub neej tiam tom ntej hlo li. Yog tias yus mus tham hluas nkauj yam tsis muaj kev ncaj ncees ces txoj kev tsis zoo tsis ncaj ncees ntawd nws yuav mus poob raug rau yus cov me nyuam los yog mus rau yus lub neej tiam tom ntej. Yog tias kuv tau nrog tus hluas nkauj twg tham ua ke lawm ces tus ntawd nws txawm yuav muaj thiab pluag txom nyem thiab tau zoo, neeg zoo nkauj thiab tsis zoo nkauj los nws yeej yog kuv tus poj niam nrog kuv nyob noj ua ke mus li lawm, nov yog kuv txoj kev ua ib tug txiv tsev zoo ncaj ncees.

Yog tias yuav kom kuv mus tham hluas nkauj los yog hluas nkauj yeej zoo siab pom zoo rau kuv tham npaum twg los yog tias lub ntiaj lub teb tsis nrog pom zoo ces kuv yeej tsis ua li os nawb. Yog tias lub ntuj lub teb pom zoo es tsis muaj zoo mus raug rau yus cov me nyuam thiab mus rau yus lub neej tiam tom ntej hlo li no mas tej zaum kuv kuj yuav tham thiab pab cov hluas nkauj uas tsis muaj tus hlub ntawd thiab.

Tab sis nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws muaj tswv ntuj tswv teb txoj kev zoo ncaj ncees los mus coj tuav txhua yam txhua tsav thiab tib neeg txhua leej txhua tus kom nyob ua neej mus raws txoj kev cai ua neeg ncaj ncees lawm ces yuav tsum tau coj tuav txoj kev ncaj ncees ntawd nyob rau hauv yus lub siab, mas yus thiaj li yog tswv ntuj ib tug me nyuam zoo tsim txiaj muaj kev zoo ncaj ncees nyob nrog rau tus kheej,es kom yus tsis txhob ua siab hlob lub neej thiaj zoo nawb mog tej hlaus nkauj tom tej ces cia rau lwm tus uas tsis tau muaj cuab muaj yig xwb.

" Xyaum ua neej nce qib siab zuj zus, nws tsis yog ua neej poob qis zuj zus nawb mog "


Wb!!!!!!koj txawj xav kawg lawm thaum tau nyeem koj cov ntawv no tag, Tab sis kuv hais rau koj tias niaj hnub niam no Twb laus laus tag muaj tub muaj ntxhais muaj vauv tag lawm, tab sis Muaj 1 txhia txiv tsev Nws pheej tsis kam los tab cuab ta byig li, tsuas niaj hnub ua hluas & haus dej haus caws rau ub 6 no & nrhiav kev lom zem txhua hnub hmo tag mus li xwb, Yeej tsis quav ntsej txog lub cuab lub yig li, tias poj niam tub se yuav tuag ntshaib tsis muaj vaj muaj tse nyob & tsis muaj noj muaj haus los li cas los , tus txiv neej no yeej nyob & coj yam li luag tshuav nws nqi & coj li 1 tub hluas uas nws yeej tsis paub txog nws li Responsibility li, tus neeg no nws tsuas niaj hnub nyob no & tsoob - xwb qhov uas nws ua tau tau 6 nws poj niam & nws tsev neeg & 6 nwsw cov me nyuam, Kuv thov nug nej hais tias Tus txiv neej no nws puas tseem yog 1 tug txiv tses los sis 1 tug txiv neej los sis nws lub hlwb tseem coj zoo li 1 tug me tub 18 xyoo xwb ? raws li kuv muab ntsias & twm tus txiv neej no lub hlwb nws xav hais tias nws hluas zog nws tus poj niam lawm vim nws tus poj niam yug yug me nyuam ces cev ua cev pog laus tag lawm 6 nws no, Mas yog li no yog nws tus poj niam yuav yuav nws ntxiv mus no nws tus poj niam yuav tsum ua nws qhev & ua hauj lwm 1 leeg coj nyiaj los them nqe vaj nqe tsev & muas noj 1 puas tsav yam xwb, hos hais txog ntawm tus txiv neej no ces nws yeej tsis kam mus ua hauj lwm li , yog yuav kom nws mus ua hauj lwm ces nws yuav yuav niam yau xwb no, Ua li cov npoj yaig nej xav li cas 6 tus txiv neej no & tsev neeg no ? cas nws tus poj niam ho cia nws ua tau li no rau lub cuab lub yig no los tau ntau xyoo lawm ?

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users