Jump to content


Photo
- - - - -

Hmoob ib zag dab neeg

Hmoob ib zag dab neeg

2 replies to this topic

#1 nploojsiab

nploojsiab

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 28 posts

Posted 27 July 2012 - 01:59 AM


Hnub 30 lub 3 hlis, 1974 peb cov Tub Hmoob kawm ntawv nyob lub nroog Pas Lis (Paris, Fabkis teb): Lauj Suav, Lis Choj, Thoj Phiab, Yaj Tsaij thiab Lis Vwj tau los sib sau tham txog peb Hmoob tej kev nyuab siab niajhnub no, peb tau hais txog Hmoob tej kev sib tawg, sib ncaim. Peb nug tias yuav ua li cas peb haiv neeg Hmoob thiaj li yuav sib sau tau los nyob ua ib pab ib pawg ruaj nrees ?


LUS QHIB


Niaj hnub no mas xyov peb haiv neeg Hmoob lub neej tau poob ib theem qis kawg lawm los xyov tau nce ib theem siab. Sawvdaws sim xav saib seb, qhov uas sawv daws paub mas zoo li no: nyob Tuam Tshoj teb ( Suav Liab teb) uas mual txog xya plhom (7000 000 ) tus Hmoob mas peb tsis paub xyov lawv nyob li ca lawm; nyob Nyab Laj teb(Vietnam) uas muaj txog plaub-puas txhiab (400 000 ) tus Hmoob los ib yam nkaus; nyob Npiav Mas Nis ( Birmanie ) uas muaj txog 40 000 tus Hmoob los kuj tsis hnov lawv moo li thiab; nyob Thaib teb uas muaj txog ze ntawm yim-caum txhiab ( 80 000 ) tus Hmoob mas peb pom tias lawv los kuj tsis tall zoo nyob, raug luag ntsias sib tua ua li ub li no. Hmoob tau tawg ua ob peb pab; nyob teb chaws Los Tsuas (Laos) uas muaj txog peb-puas txiab ( 300 000) tus kwv tij Hmoob los ib yam nkaus: luag pej kum haiv neeg tau tuaj ntxias kom sawv daws tsis sib raug.


Txij puag thaum lub keeb los mus, peb haiv neeg Hmoob taw raug luag pej kum ntxias, Hmoob raug faib ua ob peb pab thiab tua tsis so. Li ntawv, peb haiv neeg thiaj thiaj tau tawg mus hauv tsib (5) lub tebcaheshais los saumno. Peb kwvtij neejtsa Hmoob kam muaj txog yim plhom (8 000 000) tawm leej diam. Xam tag tib sia peb cov Hmoob nyob Los Tsuas teb (Laos) yuav yog cov nyob qhov chaw zoo me-ntsis tsis hais ntawm phab ua noj ua haus los phab hauj lwm tebchaws los ibyam nkaus. Vim li ntawd peb thiaj xav kom peb kwvtij Hmoob uas nyob Los Tsuas teb no sib raug, sib sau los ua ib pab ib pawg, ua neej ua tsav, tsis txhob mus mloog luag peejkum haiv neeg tej lus thiab txhob mus ua luag tub txib. Kom muab haiv neeg Hmoob lub neej, lub hwj-chim los ua ntej dua tag puas-tsav puas- yam.


RAWS LI KWV HUAM


Txij puag thaum lub keeb los mus, peb haiv neeg Hmoob lub tebchaws nyob rau ntawm cov tiaj tus Dej Daj thiab tus Dej Xias, nyob Tuam Tshoj teb. Thaum ntawd peb haiv neeg Hmoob yog ib haiv neeg loj thiab muaj hwj chim; peb lub teb chaws los kuj loj thiab dav kawg. Peb ua liaj, yug tsiaj yug txhuv tau zoo. Haiv neeg Hmoob tau nyob nrog txoj kev thajyeeb, sib raug, sib hwm sib qhuas, muaj kavxwm kevcai zoo. Tiam sis Suav Tuam Tshoj (Han chinese) nqis zuj zus pem qaum teb los txeeb peb tebchaw. Peb Hmoob thiaj tau nrog lawv ua rog. Thaum civ thawj, peb yeej, rau qhov peb Hmoob sib poog thib peb Hmoob riam-phom zoo dua Suav li. Tabsis, ua mus ua los, thaum kawg peb Hmoob swb, vim tias muaj Hmoob tus puav tsuas xav txog nws xwb, tsuas xav txog nyiaj txiag, tsis xav txog Hmoob lub neej. Cov Hmoob no raug Suav ntiav, tau qhia Hmoon tej txujci rau Suav thiab coj Suav tuaj tua peb haiv neeg Hmoob thiaj li tau tawg mus ua ob peb pab.


Hmoob tawg - ib pab mus cuag Suav li lawm; ib txhia khiav mus rau sab Kuas Xyib (Guang Xi); ib txhia khiav mus rau sab hnub-poob, mus nyob rau Kuj-Ej-Tsaub (Gui Zhou). Cov no yog cov coob dua, lawv thiaj mus ua tau ib lub teb chaws. Tiam sis txij li thaum xyoo 1760, ua ntej Yes Xus, los mus txog xyoo 48 ua ntej Yes Xus, Suav pheej tuaj raws thiab tua Hmoob tsis so li.


Txij lub tiam tsib lis mus txug lub tiam xya, Yed Xus yug los lawm, Hmoob rov qab ua tau ib lub teb chaws loj, dav txog Kuj-Ej-Tsaub, Hub Pom (Hou Bei), Hub Naas (Hou Nan), Kuj Aas Xyib. Hmoob lub teb chaws ntawd, nyob hauv tej ntawv kwv huam, lawv muav hu ua "TSU" no. Hmooo lub teb chaws lub ceeb hu ua " xyeej Huab" ( Siang Hang ) nyob rau Hub peb. Tiam sis txij li xyso 650 (Yes Xus yug los lawm), Suav tua qaum-teb tuaj, Thaib (Puab Yib) (Nan Tchao) tua qab teb tuaj, Hmoob tua tsis yeej thiaj swb thiab tawg tas, sib faib ua ntau pab ntau pawb, nyias taus nyias khiav li lawm, mus nkaum ha.
Thaum lub tiam 19 los, Suav tseem caum Hmoob tua tua tsis so li thiab. Ces cov khiav taus thiaj li khiav los txoq Nyab Laj teb thiab Los Tsuas teb: los nkag rau Nyab Laj teb ze ntawm xyoo 1800 tej, nkag Nplog teb ze ntawm xyoo 1820. Tiam sis nyob hauv ob lub tebchaws no, tej av zoo ua noj ua haus luag twb yuav tas lawm. Hmoob tsis xav txeeb luag av, thiaj li nce mus ua teb, luaj-teb ntov hav- zoov nyob saum roob toj-siab. Tej roob tej ha no ua kom Hmoob yuav nyob ua ib-pab ib-pawg tsis tau, Hmoob thiaj tau tawg mus nyob puv tas Nyab Laj qaum teb thiab Los Tsuas qaum teb. Tsis tas li ntawd, thaum Fabkis tuaj txeeb tau ob lub teb chaws no ( Nyab Laj Teb xyoo 1884, Los Tsuas teb xyoo 1893) Hmoob tseem rovqab tau sib tua Hmoob mus ob peb zaug diam.


Hmoob rov sib tua zaum ib, yog nyob Nyab Laj qaum teb, nyob hauv lub tebchaws hus ua "Dong Quang", Hmoob tau sawv los ua rog nrog Fabkis thiab Puab Yib (Tho). Tiam sis cov Hmoob tsis nyob ua ib pab ib pawg, tsis ua ib lub siab: ib txhia mus pab Fabkis, los raug Fabkis ntxias ( ua Fabkis qhev, rov qab tua Hmoob ces Fabkis thiaj muaj nom rau ua). Ib txhia Hmoob xav ua nom hwv ces thiaj mus pab Fabkis tua lawv kwvtij neejtsa Hmoob. Li ntawd peb Hmoob thiab swb.


Zaum ob yog nyob Nyab Laj qaum teb (Puab Yib teb) thiab Los Tsuas qaum teb. Peb kwvtij neejtsa Hmoob tau raug cov nom Fabkis, Puab Yib, Nyab Laj thiab Nplog ua phem, sau se ntau, tsuj Hmoob peb taub-hau; kwvtij neejtsa Hmoob sawv daws thiaj li tau sawv los mus ntaus lub teb lub chaw txij ntawm xyoo 1918 mus txog xyoo 1921. Tiam sis, thaum kawg peb kuj swb thiab vim tias ib txhia Hmoob thiab cov nom tswv Hmoob tsuas xav txog nyiaj-txiag, ua nom noj pejxeem lub zog, xav tau ntsej-muag ntawm Fabkis, txawm mus ua Fabkis qhev (ces thiaj li yuav tau "nom" ua) thiaj coj Fabkis mus tua Hmoob. Qhovno yog sawvdaws tsis txawj ua ib pab ib pawg, tsis ua in lub siab, raug luah faib ua ob peb pab. Zaumno, ua tsov-rog tsis yog ua rau peb Hmoob lawm, yog mus ua rau luag lwm haiv neeg lawm xwb. Tejno ua rau sawvdaws tau swb rog, tau sib ncaim, tawg khiav tsov khiav rog tsis txawj tas.


Niaj hnub no los peb tseem nyob qees li hais los pem no. Hmoob tawg rog khiav rau ub rau no, nyob tsis muaj chaw, tseem ha tsis sib raug thiab vim tias muab nyiaj thiab nom coj los hais lawm xwb, tsis tshuav xav txog haiv neeg Hmoob lub neej paes tsawg.


Peb Hmoob thaum ub yog ib haiv neeg loj, muaj hwj-chim, muaj ntsej-muag thiab nyob ua ib pab ib pawg, sawv daus sib saib, sib xyuas, sib hlub. Vim licae los txog lub caij no es peb thiaj li yuav sib sau nyob ua ke tsis tau? Tam peb xav mas yog vim peb tsis txawj hais peb thiab yog vim luag ssab nrauv tuaj ntxias.


VIM LI CAS THIAB SIB SAU NYOB UA KE TSIS TAU ?


I. VIM YUS HMOOB
1. Txoj hauj lwm kav tebchaws:

Tsis muaj tus tseev-tsim (politic ) uas yuav taw kev rau sawvdaws kom sib sau tau los ua pab ua pawg, qhia sawvdaws ua noj ua haus thiab ua kom sawvdaws sib hlub.


Yav tas los lawm xam pom tias feem coob tsuas muab nwv tsev-neeg thiab lub xeem los hais, thiaj ua kom sawvdaws tsis sib raug thiab nyob ua ke nyuab. Tsis tag li ntawd, nws tseem ua kom sawvdaws sib txeeb nom, tseeb tswv tsis so, vim hais tias tsis tshua tau txais txoj kev ncaj pes tsawg : tus twg, xeem twg tau nom ua, ces txawm yuav tsuj lwm tus, lwm lub xeem. Leej twg los thiaj xav sawv ua nom "thiaj tsis mag luag tsuj", tus Hmoob xav li ntawd.


2. Yus tus Hmoob lub hlwb:
 • Tsua xav rau nws, new tsev neeg, nws lub xeem thiab nws tej txheeb ze xwb;
 • Muab nom muab tswv, muab nyiaj tsia saib rau qhov siab;
 • Ntseeg luag yooj yim, vim tsis nrhiav nug qhov tseeb.
 • Tus Hmoob, nws yuav ua ib yam dab tsi tseem-ceeb, nws tsis xav kom txhij-txuas ua ntej tso. Tejno vim yog nws tsis tau txais txujci txhuas xws li tsis tau kawm ntaub kawm ntawv. Nws pheej tseem nyob rau peb pojyawm txiv txoob lub neej thaum ub

3. Txoj kev ua noj ua haus:


Hmoob txoj kev luaj-teb ntov-ntoo yog ib qho ua rau kom peb Hmoob tsiv teb tsawv chaw tsis so, thiab nyob tsis tau ua ib pab ib pawg coob ruaj nrees rau ib qho li lwm haiv neeg. Hmoob txoj kev ua teb yuav tsum muaj hav zoov dav, vim tias ib thaj teb tsuas ua tau li ob-peb xyoos xwb ces cov av twb tsuag lawm. Yog yuav ua teb lwm xyoos ntsiv yuav tsum tau luaj dua thaj tshiab lawm xwb. Tsis tas li ntawd, lub neej ua teb yoq ib lub neej tsomnyem, siv siav siv zog ntau heev. Yog Hmoob muaj Hmoob lub zog thiab lub sijhawm coj mus ua lwm yam ntshai yuav tau yam zoo rau Hmoob ntau dua thiab yuav coj Hmoob mus rau txoj kev vammeej sai.


II. VIM LUAG:


Muaj tsov muaj rog ncig Hmoob tsis som ua kom Hmoob nyob tsis muaj chaw. Tsis tas li ntawd, nws tseem ua kom Hmoob tau nrog luag ua txij toj peg, ua kom Hmoob tsis muaj caij ua noj ua haus thiab nyob tsis thajyeeb.

YUAV UA LI CAS THIAJ LI YUAV SAU TAU HMOOB LOS NYOB UA IB PAB IB PAWG?


I. Tus tseev tsim tebchaws uas peb xav kom ua:

 • Kom Hmoob cov nom cov tswv, cov hlob, cov laus txhob xav txog lub xeem, nyiaj txiag, kev nom kev tswv thiab nws cov neeg xwb.
 • Kom sawvdaws xav txog thiab muab Hmoob lub neej ua qhov loj tshaj lwm yam.
 • Cov hlob yuav tau ua pivtxwv thiab raus-tes ua ntej;
 • Yuav tsum lees paub yus tej kev txhaum (tus yau hais raug, tus hlob yuav tsum mloog thiab);
 • Tus twg noj tau, hais tau thiab cov ncaj, ua zej tsoom nyiam, yuav tsum cia nws ua tus coj;
 • Nrhiav ib txoj kev ib qho chaw yuav coj tau Hmoob los nyob ua ib pab ib pawg coob ruaj nrees, kom ua tau noj tau haus, ua kwv ua tij, ua neej ua tsav, sib pab sib xyuas mus rau txoj kev ncaj;
 • Txhob mloog luag cov nraud lus, Hmoob yuav tau ntseeg thiab mloog Hmoob ua ntej uas yuav mloog lwm tus ;
 • Tsis txhob tos luag pab peb xwb, peb yuav tsum xuas peb ob txhais tes ua ntej. Peb thawj lo lus yuav tsum yog: "Yus pab yus.";
 • Qhia ntaub ntawv tej txujci tshiab rau Hmoob kom Hmoob raws tau lub neej tshiab vammeej mus lawm yav tomntej.
 • Hmoob yuav tsum muaj ib cov ntawv Hmoobob thiaj yua khaws tau Hmoob tej txujci nyob tas mus ib sis thiab tau khaws luag tej txujci los nthuav rau peb Hmoob.

2. Yam xav kom ua sai tshaj plaws yog :
 • Nrhiav kev kom peb Hmoob sib rau thiab nrog peb cov kwvtij pem toj nram hav sib raug;
 • Nrhiav kom Hmoob muaj noj muaj haus niaj hnub no thiab yav tom ntej.
 • Ua ib lub koom Haum Hmoob los tshuaj xyuas Hmoob tej kev poob qab, es nrhiav kev qhia Hmoob ua noj ua haus;
 • Qhia ntaub qhia ntawv thiab nthuav txoj kev tshiab rau peb Hmoob xws li tej txuj ci tshiab kom peb Hmooh nkag tau rau lub neej uas peb nyob teb chaws Los Tsuas (thiab lwm tee chaws uas peb nyob tam si no ).

XAUS LUS


Yav tag los lawm, xam pom tias Hmoob tau tawg ua pab ua pawg. Yuav kom peb cov Hmoob yuav rov qab nyob tau ua pab ua pawg, nyob nrees xws luag lwm haiv neeg:
 • Peb Hmoob yuav tsum txawj lees peb peb tej kev txhaum, es tso tej kev tu siab yav tas los lawd pov tseg.
 • Kom muab lub Npe Hmoob ua loj es lub xeem ua neej ua tsav xwb;
 • Muab lo lus ntseeg los ua dab ua qhuaua xwb.
 • Yus tus Hmoob yuav tsum vam txog yus ob txhais tes ua ntej;
 • Yuav tsum ntseeg yus Hmoob, ua ntej yuav ntseeg luag;
 • Kkom tsis txhob ua siab luv siab ceev, zaj yog mam yuav zaj phem yuav tsum kho, yog ua zoo yuav tsum qhuas,
 • Nco ntsoov hais tias yuav tsum sib pab, sib txhawb, sib cawm.
 • Mas cov hlob yuav tsum saib yuav tsum lis, yuav tsum coj, yuav tsum kho. Cov yau yuav tsum kawm, yuav tsum xyaum paub kom txawj es ua. Tus hlob los yuav tsum mloog tus yau ib yam li tus yau mloog tus hlob lus, sib pab sib qhia.
 • Cov muaj los yuav tsum qhia cov pluag, yuav tsum pab thiab saib xyuas cov txom nyem, cov ntse los yuev tsum qhia cov tsis tau txawj.

Raws li kwv huam los mus, ib cov neeg muaj muaj thiab ib cov neeg txom txom nyem nyob tsis taus ua ke, ua tsis tau ib haiv neag ruaj. Peb yuav tsum kho kom peb haiv neej Hmoob tsis txhob mus raws li ntawd.

Li no, mas peb yuav tsum pab peb Hmoob, peb lub teb chaws Los Tsuas kom meej thiab nto npe xws li luag lwm teb chaws mus lawm yav tom ntej. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav ua ntsej ua muag, ua piv txwv zoo rau tag peb cov kwv tij neej tsa Hmoob nyob ntiaj teb no!!!!


Sau nyob nroog Pas Lis (Paris), hnub 1 lub 4 hlis1974.


#2 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 27 July 2012 - 05:34 AM

Nyob zoo tus kwv tij hmoob uas hmov thiab tshua. kuv zoo siab uas tseem muaj peb hmoob ntau leej ntau tus uas xav zoo thiab tseem paub txog hmoob tus laj txheej thiab hmoob keeb kwm zoo yog li thov ua tsaug rau tus kwv tij hmoob no vim koj sau tau koj zaj kev tham koj zaj dab neeg no zoo kawg li kuv xav tias ntshe tus tsis nkag siab xwb yog hmoob tus uas nkag siab mas yuav yog ib hauv tshuaj zoo los kho hmoob tus mob kom zoo thiab ciaj sia rov tuaj xwb qhov no yog kuv txoj kev xav xwb.

Thaum kawg no thov tus kwv tij hmoob no yog koj tau tuaj dua rau hauv no lawm no koj tso koj tus email rau ntawm no nawj kuv xav tias nyaj yuav muaj peb hmoob tus uas xav ib yam xav sib thooj sib xws yuav tiv tom email rau koj los kuj muaj nawj mog. thiab thov nqua hu rau peb tsev neeg hmoob suav daws yog leej twg tau tuaj tham lwm yam dab neeg lwm yam kev paub kev qhia rau huav no los thov nej suav daws ho tso nej tus email rau thiab nawj mog. yog ho muaj tus xav email los thiaj tau sib nug sib hloov kev paub es tham txhua yam li qhov koj kuv xav tau ntawv os mog. nws yog lub sij hawm lawm uas peb yuav tau sib nrhiav sib nug lub moo tsis hais nyob rau ntuj qub qab los mus rau txawv teb chaws lwm teb chaws yuav tau sib nug moo sib hloov kev paub os mog. thiab thaum kawg no thov tswv ntuj tswv teb pab pov puag peb tsev neeg hmoob tus zoo tus hlub hmoob kom tsuas muaj txoj sia ntev mus ib txhis xwb. ua tsaug ntau.

#3 HMOOB_Loj leeb_*

HMOOB_Loj leeb_*
 • Guests

Posted 30 July 2012 - 04:25 PM

Hnub 30 lub 3 hlis, 1974 peb cov Tub Hmoob kawm ntawv nyob lub nroog Pas Lis (Paris, Fabkis teb): Lauj Suav, Lis Choj, Thoj Phiab, Yaj Tsaij thiab Lis Vwj tau los sib sau tham txog peb Hmoob tej kev nyuab siab niajhnub no, peb tau hais txog Hmoob tej kev sib tawg, sib ncaim. Peb nug tias yuav ua li cas peb haiv neeg Hmoob thiaj li yuav sib sau tau los nyob ua ib pab ib pawg ruaj nrees ?

LUS QHIB

Niaj hnub no mas xyov peb haiv neeg Hmoob lub neej tau poob ib theem qis kawg lawm los xyov tau nce ib theem siab. Sawvdaws sim xav saib seb, qhov uas sawv daws paub mas zoo li no: nyob Tuam Tshoj teb ( Suav Liab teb) uas mual txog xya plhom (7000 000 ) tus Hmoob mas peb tsis paub xyov lawv nyob li ca lawm; nyob Nyab Laj teb(Vietnam) uas muaj txog plaub-puas txhiab (400 000 ) tus Hmoob los ib yam nkaus; nyob Npiav Mas Nis ( Birmanie ) uas muaj txog 40 000 tus Hmoob los kuj tsis hnov lawv moo li thiab; nyob Thaib teb uas muaj txog ze ntawm yim-caum txhiab ( 80 000 ) tus Hmoob mas peb pom tias lawv los kuj tsis tall zoo nyob, raug luag ntsias sib tua ua li ub li no. Hmoob tau tawg ua ob peb pab; nyob teb chaws Los Tsuas (Laos) uas muaj txog peb-puas txiab ( 300 000) tus kwv tij Hmoob los ib yam nkaus: luag pej kum haiv neeg tau tuaj ntxias kom sawv daws tsis sib raug.

Txij puag thaum lub keeb los mus, peb haiv neeg Hmoob taw raug luag pej kum ntxias, Hmoob raug faib ua ob peb pab thiab tua tsis so. Li ntawv, peb haiv neeg thiaj thiaj tau tawg mus hauv tsib (5) lub tebcaheshais los saumno. Peb kwvtij neejtsa Hmoob kam muaj txog yim plhom (8 000 000) tawm leej diam. Xam tag tib sia peb cov Hmoob nyob Los Tsuas teb (Laos) yuav yog cov nyob qhov chaw zoo me-ntsis tsis hais ntawm phab ua noj ua haus los phab hauj lwm tebchaws los ibyam nkaus. Vim li ntawd peb thiaj xav kom peb kwvtij Hmoob uas nyob Los Tsuas teb no sib raug, sib sau los ua ib pab ib pawg, ua neej ua tsav, tsis txhob mus mloog luag peejkum haiv neeg tej lus thiab txhob mus ua luag tub txib. Kom muab haiv neeg Hmoob lub neej, lub hwj-chim los ua ntej dua tag puas-tsav puas- yam.

RAWS LI KWV HUAM

Txij puag thaum lub keeb los mus, peb haiv neeg Hmoob lub tebchaws nyob rau ntawm cov tiaj tus Dej Daj thiab tus Dej Xias, nyob Tuam Tshoj teb. Thaum ntawd peb haiv neeg Hmoob yog ib haiv neeg loj thiab muaj hwj chim; peb lub teb chaws los kuj loj thiab dav kawg. Peb ua liaj, yug tsiaj yug txhuv tau zoo. Haiv neeg Hmoob tau nyob nrog txoj kev thajyeeb, sib raug, sib hwm sib qhuas, muaj kavxwm kevcai zoo. Tiam sis Suav Tuam Tshoj (Han chinese) nqis zuj zus pem qaum teb los txeeb peb tebchaw. Peb Hmoob thiaj tau nrog lawv ua rog. Thaum civ thawj, peb yeej, rau qhov peb Hmoob sib poog thib peb Hmoob riam-phom zoo dua Suav li. Tabsis, ua mus ua los, thaum kawg peb Hmoob swb, vim tias muaj Hmoob tus puav tsuas xav txog nws xwb, tsuas xav txog nyiaj txiag, tsis xav txog Hmoob lub neej. Cov Hmoob no raug Suav ntiav, tau qhia Hmoon tej txujci rau Suav thiab coj Suav tuaj tua peb haiv neeg Hmoob thiaj li tau tawg mus ua ob peb pab.

Hmoob tawg - ib pab mus cuag Suav li lawm; ib txhia khiav mus rau sab Kuas Xyib (Guang Xi); ib txhia khiav mus rau sab hnub-poob, mus nyob rau Kuj-Ej-Tsaub (Gui Zhou). Cov no yog cov coob dua, lawv thiaj mus ua tau ib lub teb chaws. Tiam sis txij li thaum xyoo 1760, ua ntej Yes Xus, los mus txog xyoo 48 ua ntej Yes Xus, Suav pheej tuaj raws thiab tua Hmoob tsis so li.

Txij lub tiam tsib lis mus txug lub tiam xya, Yed Xus yug los lawm, Hmoob rov qab ua tau ib lub teb chaws loj, dav txog Kuj-Ej-Tsaub, Hub Pom (Hou Bei), Hub Naas (Hou Nan), Kuj Aas Xyib. Hmoob lub teb chaws ntawd, nyob hauv tej ntawv kwv huam, lawv muav hu ua "TSU" no. Hmooo lub teb chaws lub ceeb hu ua " xyeej Huab" ( Siang Hang ) nyob rau Hub peb. Tiam sis txij li xyso 650 (Yes Xus yug los lawm), Suav tua qaum-teb tuaj, Thaib (Puab Yib) (Nan Tchao) tua qab teb tuaj, Hmoob tua tsis yeej thiaj swb thiab tawg tas, sib faib ua ntau pab ntau pawb, nyias taus nyias khiav li lawm, mus nkaum ha.

http://youtu.be/MaElIJumUpM

Thaum lub tiam 19 los, Suav tseem caum Hmoob tua tua tsis so li thiab. Ces cov khiav taus thiaj li khiav los txoq Nyab Laj teb thiab Los Tsuas teb: los nkag rau Nyab Laj teb ze ntawm xyoo 1800 tej, nkag Nplog teb ze ntawm xyoo 1820. Tiam sis nyob hauv ob lub tebchaws no, tej av zoo ua noj ua haus luag twb yuav tas lawm. Hmoob tsis xav txeeb luag av, thiaj li nce mus ua teb, luaj-teb ntov hav- zoov nyob saum roob toj-siab. Tej roob tej ha no ua kom Hmoob yuav nyob ua ib-pab ib-pawg tsis tau, Hmoob thiaj tau tawg mus nyob puv tas Nyab Laj qaum teb thiab Los Tsuas qaum teb. Tsis tas li ntawd, thaum Fabkis tuaj txeeb tau ob lub teb chaws no ( Nyab Laj Teb xyoo 1884, Los Tsuas teb xyoo 1893) Hmoob tseem rovqab tau sib tua Hmoob mus ob peb zaug diam.

Hmoob rov sib tua zaum ib, yog nyob Nyab Laj qaum teb, nyob hauv lub tebchaws hus ua "Dong Quang", Hmoob tau sawv los ua rog nrog Fabkis thiab Puab Yib (Tho). Tiam sis cov Hmoob tsis nyob ua ib pab ib pawg, tsis ua ib lub siab: ib txhia mus pab Fabkis, los raug Fabkis ntxias ( ua Fabkis qhev, rov qab tua Hmoob ces Fabkis thiaj muaj nom rau ua). Ib txhia Hmoob xav ua nom hwv ces thiaj mus pab Fabkis tua lawv kwvtij neejtsa Hmoob. Li ntawd peb Hmoob thiab swb.

Zaum ob yog nyob Nyab Laj qaum teb (Puab Yib teb) thiab Los Tsuas qaum teb. Peb kwvtij neejtsa Hmoob tau raug cov nom Fabkis, Puab Yib, Nyab Laj thiab Nplog ua phem, sau se ntau, tsuj Hmoob peb taub-hau; kwvtij neejtsa Hmoob sawv daws thiaj li tau sawv los mus ntaus lub teb lub chaw txij ntawm xyoo 1918 mus txog xyoo 1921. Tiam sis, thaum kawg peb kuj swb thiab vim tias ib txhia Hmoob thiab cov nom tswv Hmoob tsuas xav txog nyiaj-txiag, ua nom noj pejxeem lub zog, xav tau ntsej-muag ntawm Fabkis, txawm mus ua Fabkis qhev (ces thiaj li yuav tau "nom" ua) thiaj coj Fabkis mus tua Hmoob. Qhovno yog sawvdaws tsis txawj ua ib pab ib pawg, tsis ua in lub siab, raug luah faib ua ob peb pab. Zaumno, ua tsov-rog tsis yog ua rau peb Hmoob lawm, yog mus ua rau luag lwm haiv neeg lawm xwb. Tejno ua rau sawvdaws tau swb rog, tau sib ncaim, tawg khiav tsov khiav rog tsis txawj tas.

Niaj hnub no los peb tseem nyob qees li hais los pem no. Hmoob tawg rog khiav rau ub rau no, nyob tsis muaj chaw, tseem ha tsis sib raug thiab vim tias muab nyiaj thiab nom coj los hais lawm xwb, tsis tshuav xav txog haiv neeg Hmoob lub neej paes tsawg.

Peb Hmoob thaum ub yog ib haiv neeg loj, muaj hwj-chim, muaj ntsej-muag thiab nyob ua ib pab ib pawg, sawv daus sib saib, sib xyuas, sib hlub. Vim licae los txog lub caij no es peb thiaj li yuav sib sau nyob ua ke tsis tau? Tam peb xav mas yog vim peb tsis txawj hais peb thiab yog vim luag ssab nrauv tuaj ntxias.

VIM LI CAS THIAB SIB SAU NYOB UA KE TSIS TAU ?

I. VIM YUS HMOOB
1. Txoj hauj lwm kav tebchaws:
Tsis muaj tus tseev-tsim (politic ) uas yuav taw kev rau sawvdaws kom sib sau tau los ua pab ua pawg, qhia sawvdaws ua noj ua haus thiab ua kom sawvdaws sib hlub.

Yav tas los lawm xam pom tias feem coob tsuas muab nwv tsev-neeg thiab lub xeem los hais, thiaj ua kom sawvdaws tsis sib raug thiab nyob ua ke nyuab. Tsis tag li ntawd, nws tseem ua kom sawvdaws sib txeeb nom, tseeb tswv tsis so, vim hais tias tsis tshua tau txais txoj kev ncaj pes tsawg : tus twg, xeem twg tau nom ua, ces txawm yuav tsuj lwm tus, lwm lub xeem. Leej twg los thiaj xav sawv ua nom "thiaj tsis mag luag tsuj", tus Hmoob xav li ntawd.

2. Yus tus Hmoob lub hlwb:

 • Tsua xav rau nws, new tsev neeg, nws lub xeem thiab nws tej txheeb ze xwb;
 • Muab nom muab tswv, muab nyiaj tsia saib rau qhov siab;
 • Ntseeg luag yooj yim, vim tsis nrhiav nug qhov tseeb.
 • Tus Hmoob, nws yuav ua ib yam dab tsi tseem-ceeb, nws tsis xav kom txhij-txuas ua ntej tso. Tejno vim yog nws tsis tau txais txujci txhuas xws li tsis tau kawm ntaub kawm ntawv. Nws pheej tseem nyob rau peb pojyawm txiv txoob lub neej thaum ub
3. Txoj kev ua noj ua haus:

Hmoob txoj kev luaj-teb ntov-ntoo yog ib qho ua rau kom peb Hmoob tsiv teb tsawv chaw tsis so, thiab nyob tsis tau ua ib pab ib pawg coob ruaj nrees rau ib qho li lwm haiv neeg. Hmoob txoj kev ua teb yuav tsum muaj hav zoov dav, vim tias ib thaj teb tsuas ua tau li ob-peb xyoos xwb ces cov av twb tsuag lawm. Yog yuav ua teb lwm xyoos ntsiv yuav tsum tau luaj dua thaj tshiab lawm xwb. Tsis tas li ntawd, lub neej ua teb yoq ib lub neej tsomnyem, siv siav siv zog ntau heev. Yog Hmoob muaj Hmoob lub zog thiab lub sijhawm coj mus ua lwm yam ntshai yuav tau yam zoo rau Hmoob ntau dua thiab yuav coj Hmoob mus rau txoj kev vammeej sai.

II. VIM LUAG:

Muaj tsov muaj rog ncig Hmoob tsis som ua kom Hmoob nyob tsis muaj chaw. Tsis tas li ntawd, nws tseem ua kom Hmoob tau nrog luag ua txij toj peg, ua kom Hmoob tsis muaj caij ua noj ua haus thiab nyob tsis thajyeeb.

YUAV UA LI CAS THIAJ LI YUAV SAU TAU HMOOB LOS NYOB UA IB PAB IB PAWG?

I. Tus tseev tsim tebchaws uas peb xav kom ua:
 • Kom Hmoob cov nom cov tswv, cov hlob, cov laus txhob xav txog lub xeem, nyiaj txiag, kev nom kev tswv thiab nws cov neeg xwb.
 • Kom sawvdaws xav txog thiab muab Hmoob lub neej ua qhov loj tshaj lwm yam.
 • Cov hlob yuav tau ua pivtxwv thiab raus-tes ua ntej;
 • Yuav tsum lees paub yus tej kev txhaum (tus yau hais raug, tus hlob yuav tsum mloog thiab);
 • Tus twg noj tau, hais tau thiab cov ncaj, ua zej tsoom nyiam, yuav tsum cia nws ua tus coj;
 • Nrhiav ib txoj kev ib qho chaw yuav coj tau Hmoob los nyob ua ib pab ib pawg coob ruaj nrees, kom ua tau noj tau haus, ua kwv ua tij, ua neej ua tsav, sib pab sib xyuas mus rau txoj kev ncaj;
 • Txhob mloog luag cov nraud lus, Hmoob yuav tau ntseeg thiab mloog Hmoob ua ntej uas yuav mloog lwm tus ;
 • Tsis txhob tos luag pab peb xwb, peb yuav tsum xuas peb ob txhais tes ua ntej. Peb thawj lo lus yuav tsum yog: "Yus pab yus.";
 • Qhia ntaub ntawv tej txujci tshiab rau Hmoob kom Hmoob raws tau lub neej tshiab vammeej mus lawm yav tomntej.
 • Hmoob yuav tsum muaj ib cov ntawv Hmoobob thiaj yua khaws tau Hmoob tej txujci nyob tas mus ib sis thiab tau khaws luag tej txujci los nthuav rau peb Hmoob.
2. Yam xav kom ua sai tshaj plaws yog :
 • Nrhiav kev kom peb Hmoob sib rau thiab nrog peb cov kwvtij pem toj nram hav sib raug;
 • Nrhiav kom Hmoob muaj noj muaj haus niaj hnub no thiab yav tom ntej.
 • Ua ib lub koom Haum Hmoob los tshuaj xyuas Hmoob tej kev poob qab, es nrhiav kev qhia Hmoob ua noj ua haus;
 • Qhia ntaub qhia ntawv thiab nthuav txoj kev tshiab rau peb Hmoob xws li tej txuj ci tshiab kom peb Hmooh nkag tau rau lub neej uas peb nyob teb chaws Los Tsuas (thiab lwm tee chaws uas peb nyob tam si no ).
XAUS LUS

Yav tag los lawm, xam pom tias Hmoob tau tawg ua pab ua pawg. Yuav kom peb cov Hmoob yuav rov qab nyob tau ua pab ua pawg, nyob nrees xws luag lwm haiv neeg:
 • Peb Hmoob yuav tsum txawj lees peb peb tej kev txhaum, es tso tej kev tu siab yav tas los lawd pov tseg.
 • Kom muab lub Npe Hmoob ua loj es lub xeem ua neej ua tsav xwb;
 • Muab lo lus ntseeg los ua dab ua qhuaua xwb.
 • Yus tus Hmoob yuav tsum vam txog yus ob txhais tes ua ntej;
 • Yuav tsum ntseeg yus Hmoob, ua ntej yuav ntseeg luag;
 • Kkom tsis txhob ua siab luv siab ceev, zaj yog mam yuav zaj phem yuav tsum kho, yog ua zoo yuav tsum qhuas,
 • Nco ntsoov hais tias yuav tsum sib pab, sib txhawb, sib cawm.
 • Mas cov hlob yuav tsum saib yuav tsum lis, yuav tsum coj, yuav tsum kho. Cov yau yuav tsum kawm, yuav tsum xyaum paub kom txawj es ua. Tus hlob los yuav tsum mloog tus yau ib yam li tus yau mloog tus hlob lus, sib pab sib qhia.
 • Cov muaj los yuav tsum qhia cov pluag, yuav tsum pab thiab saib xyuas cov txom nyem, cov ntse los yuev tsum qhia cov tsis tau txawj.
Raws li kwv huam los mus, ib cov neeg muaj muaj thiab ib cov neeg txom txom nyem nyob tsis taus ua ke, ua tsis tau ib haiv neag ruaj. Peb yuav tsum kho kom peb haiv neej Hmoob tsis txhob mus raws li ntawd.
Li no, mas peb yuav tsum pab peb Hmoob, peb lub teb chaws Los Tsuas kom meej thiab nto npe xws li luag lwm teb chaws mus lawm yav tom ntej. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav ua ntsej ua muag, ua piv txwv zoo rau tag peb cov kwv tij neej tsa Hmoob nyob ntiaj teb no!!!!

Sau nyob nroog Pas Lis (Paris), hnub 1 lub 4 hlis1974.
koj txawj sau kawg li lawm os tus tij laug, koj txoj kev xa no yog ib qho zoo kawg los pab thiab txhawb peb haiv hmoob , tab sis peb haiv hmoob yog ib haiv neeg uas "Fam" kawg nkaus li xyov yuav tahum twg
los sis tiam twg , peb hmoob li yuav los ua tau li koj tau hais saum toj no li os, Tej zaum yog lub ntuj tiaj los yog txoj hmoo kom hmoob los ua neeg rau lub qab ntuj no li cuav zos xwb los cas ?Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users