Jump to content


Nrhiav kev ntseeg

lam nug xwb

1104 replies to this topic

#301 HMOOB_kevtxhaum_*

HMOOB_kevtxhaum_*
 • Guests

Posted 29 February 2016 - 03:34 PM

Ntseeg Yexus txoj kev dag pua muaj nqis rau yus lub neej?

Yexus yog ib tug neeg ntseeg dab ntxwg nyoog. Yexus dag ib yam lis dab thiab. Yexus muaj kev txhaum rau Yexus txoj kev dag. Yexus yog neeg dag Yexus lub ncauj thiaj lis qag teb tsis tau luag. Neeg dag muaj lub meej mom qis. Tus neeg ntseeg Yexus kuj muaj lub meej mom qis zoo ib yam lis Yexus thiab. Neeg dag muaj kev txhaum rau Vaj Tswv. Yexus muaj kev txhaum rau Yexus txoj kev dag. Tus ntoo khaub lig thiaj lis muab Yexus tua tuag nrhab tes dav,dav rau lub ntiaj teb no saib. Yexus txoj kev tuag yog ib txoj kev txaj muag rau lub ntiaj teb no saib Yexus txoj kev dag thiaj lis tuag ua ntshav liab vog tseg. Ntseeg Yexus txoj kev dag tsis muaj nuj nqis dab tsis zoo rau yus lub neej. Ntseeg Yexus ces tseem poob nyiaj rau Yexus txoj kev dag thiab. Thaum tuag mus lawm los tseem yov tau ris ib niag ntoo khaub lig coj los txhos rau saum lub ntxas coj los rau txim rau yus tus ntsuj plig tuag ua ntshav liab vog zoo ib yam lis Yexus xwb.

Thaum ub Yexus yog ib niag neeg ruam tswv yim tsawg. Yexus tsis ntses. Yexus xav ntshes mus dag sawv daw ntshes yov tau huab tai ua ntag tiam Yexus tib tsis paub tia ua ntej luag yov muab ab tai rau Yexus ua; luag yov tsum muab Yexus coj mus tua sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb. Yexus tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig vim Yexus yog ib niag neeg ruam. Tus neeg ntseeg Yexus ces tseem haj yam ruam poob qab lawm thiab.

#302 HMOOB_yexusyuamcais_*

HMOOB_yexusyuamcais_*
 • Guests

Posted 04 March 2016 - 11:33 AM

Ua ib tug Xib Fwb pub rau Yexus txoj kev dag pua muaj kev txhaum nrog Yexus?

Cov Xib Fwb ua Yexus qhev kuj muaj kev yuam kev ntau yam nrog Yexus txoj kev txhaum. Yexus muaj kev txhaum rau Yexus txoj kev dag. Yexus yog ib niag neeg ruam cam thawj tsis paub txaj muag tsam luag ntxub. Yexus mus dag rau ub rau no kom nws haiv neeg muab lawv tus huab tai rau Yexus ua. Yexus khwv dag zaj twg los luag ntxub vim Yexus txoj kev dag muaj lub meej mom qis poob qab luag tsis nyiam Yexus txoj kev dag. Yexus mus dag txog twg los luag ntxub luag kom Yexus khiav mus vim luag tsis nyiam Yexus txoj kev dag. Yexus dag zoj yam twg los luag thuam, luag ntxub. Yexus mom txheej yuam cais txog twg los luag cem, luag hais, luag ntxub Yexus txoj kev dag. Yexus ruam,ruam tsis ntses. Yexus thiaj lis tsis muaj peev xwm dag tau tus neeg ntses tshaj Yexus. Yexus mus dag cov neeg ntses tshaj Yexus tia Yexus muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem seem 12 lub pob tawb ncuav cis seem rau tom hav nyom thiab. Cov neeg ntses thiaj lis thuam Yexus tia kom Yexus tsis txhob dag lis ntawd los Yexus tsis zeem, tsis tseg Yexus txoj kev dag. Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis muab Yexus ntau thiab ncaw Yexus cuag tus tsis. Lawv ntau,ntau,ntau Yexus lub ntsej muag dag os wv loj luaj taub nkawg. Lawv muab Yexus ncaw cuag tus tsis vim lawv ntxub Yexus txoj kev dag. Lawv tsis kam muab lub kau mom huab tais tseeb rau Yexus ntoo. Lawv muab lub niag kau mom xov pos cuav rau Yexus ntoo xwb. Lawv kho tau lub niag kau mom huab tai dag rau Yexus ntoo tag lawv xua pas nplawm Yexus lub ntsej muag dag kom pos chob Yexus kom haj yam mob. Lawv tsis kam muab lub rooj huab tai tiag rau Yexus zaum. Lawv muab niag ntoo khaub lig rau Yexus xwb. Lawv muab Yexus ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig ua nws Yexus mob lis mob quaj qws cuag tus tsis ntshav tawm liab vog. Niag ntoo khaub lig muab Yexus nrhab tes dav,dav coj los qhia tia Yexus yog ib niag neeg dag. Tus ntoo khaub lig muab Yexus rau txim rau Yexus txoj kev dag. Tus ntoo khaub lig muab Yexus tsa sawv ntsug liab qab ploog ua nws Yexus noobqesqau tawm dub nyo rau sawv daw saib ua pliaj liab vog yog ib qho chaw txaj muag rau Yexus txoj kev dag. Tus ntoo khaub lig thiaj lis muab Yexus rau txim tuag rau Yexus txoj kev dag. Tus ntoo khaub lig muab Yexus tua tuag vim Yexus muaj kev txhaum rau Yexus txoj kev dag.

Kev los ua ib tug qhev rau Yexus thiab ua ib tug xib fwb mus dag tej neeg zej zog kuj muaj kev txaj muag ntau yam nrog Yexus vim tia yov tau dag lis Yexus kom neeg cia lis muab huab tai rau Yexus ua. Koj mus dag tia, "Yexus yog ib tug huab tai kav tag nrho cov huab tai nyob rau hauv lub ntiaj teb no." Txoj kev dag ntawd yuam cais loj heev rau cov huab tai. Koj thiaj lis ua tau kev yuam cais txhaum rau cov huab tai tag nrho vim Yexus tib tuag ua ntej tsis tau los zaum rau saum lub rooj huab tai. Yexus tib tsis tau yog huab tai txhob mus yuam cai lis ntawd yog ib qho chaw txaj muag tsis paub kev cai.

#303 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 March 2016 - 02:04 AM

Qhev tsis qhev los puam chawj nws mas.

Yog Tswv yexus ho dag tsis tau koj los ua ntsuas chim hwv thiab lau.

Vim tsis muaj Tswv Yexus ces nws tsis muaj kev cia siab li lawm ned.

 #304 HMOOB_dabYexus_*

HMOOB_dabYexus_*
 • Guests

Posted 09 March 2016 - 09:32 AM

Dab Yexus yog huab tais dag rau cov neeg dag. Yexus yog ib tug neeg ruam, ruam tsis ntse. Yexus khwv tau tej lub niag tswv yim ruam, ruam mus dag sawv daw seb pua tau ua huab tai ua. Yexus lub tswv yim ruam,ruam poob qab ces luag cov neeg ntse tsis ntseeg Yexus txoj kev dag tiam sis cov neeg ruam tshaj Yexus thiaj lis ntseeg Yexus txoj kev dag. Cov neeg ruam tshaj Yexus cav qhua hais tia Yexus mas dag tau zoo heev lis. Yexus dag tia Yexus ua tau cua tuaj hlob,hlob ces Yexus hais tia kom cua nre no ces cua nre kiag lis lawm. Yexus mus dag txog twg los luag ntxub tib tsis muaj neeg caum Yexus qab lis. Yexus hos dag tia Yexus muab tau 5 lub ncuav cis thiab 2 ntses pub rau 5,000 leej noj tsau hau qaug. Yexus dag, dag, dag ces cov neeg ruam mas ntseeg,ntseeg Yexus. Txog thaum kawg Yexus thiaj mag coj mus tua pov tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb. Tus neeg nrog Yexus dag los kuj tau ris ib tug ntoo khaub lig thiab.

#305 HMOOB_dabYexusDag_*

HMOOB_dabYexusDag_*
 • Guests

Posted 15 March 2016 - 08:55 AM

Kuv yog Dab Yexus. Kuv yog los tawm tsam cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv kom nrog kuv mus mag ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig kom txom nyem lis kuv. Kuv tsua muaj peev xwm dag tau cov neeg ruam siab phem kom mus mag txim zoo lis kuv xwb. Kuv hos tsis muaj peev xwm mus dag kom tau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv ntses tshaj kuv. Kuv yog huab tai dag rau cov neeg dag. Kuv yog huab tai dag kav Dab Ceeb Tsheej. Kuv yog Dab Toj Ntxas. Nej leej twg ntseeg kuv txoj kev dag ces nej thiaj lis yov tau mus nrog kuv nyob ua kes rau tom toj ntxas. Kuv lub vaj lub tsev muaj ntau hoob nyob muaj ntau hoob pws. Kuv yog los dag cov neeg ua tseem muaj txoj sia nyob rau hauv zej zo kom raug kev nploj kev tuag. Kuv yog dab toj ntxas. Nej ceev faj nawb. Kuv los lis ib tug neeg tub sab tsis hais nruab hnub los yog hmo ntuj. Kuv los tawm tsam cov neeg ua tseem muaj txoj sia nyob kom raug kev ploj kev tuag xwb. Nej ceev faj cov neeg dag ua ntseeg kuv txoj kev dag. Cov neeg dag ua ntseem kuv yog kuv cov qhev. Kuv txws kom lawv los dag nej los mus ntseeg kuv txoj kev dag yuam cais. Kuv yog los txws cov neeg ruam kom tawm hauv lub ntiaj teb no rov los tawm tsam sawv daw kom muaj kev quaj kev nyiav. Nej raug ploj raug tuag los vim yog kuv. Kuv yog los txws kom txiv ntxub tub, nyab ntxub pog, niam tawm tsam ntxhai, nej raug luag tsuj raug luag ncaw zoo lis kuv los vim nej yog kuv cov qhev. Lub ntiaj teb no yov xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv cov qhev. Kuv dag lis cas nej nrog kuv dag lis ntawd kom kuv tau los zaum rau ntawm lub rooj huab tais. Kuv yog huab tai dag xwb kuv tib tsis tau los zaum rau ntawm lub rooj huab tai kuv tib tuag ua ntej lawm. Kuv tsis yog huab tai nawb. Kuv yog huab tai dag xwb.

#306 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 March 2016 - 02:52 AM

Koj ntshaw ntshaw Yexus coj mus ntsia sau maib ces liam hais tias yog Yexus txib.

Niaj hnub nim nod Yexus tus qhev tsis quavntsej koj lawm ua li koj puas pom Yexus lam mus nram tej qab ke mus tos, mus pab leej twg ntxiv?.

Ntshe tus devmas Yexus tseem tig ntsia nti ib tawb qaubncaug hos yog koj cov nyuam niam ntiav qhovpim zawm zawm txiagcoob leej muaj kastsaub ua dij ua dauj ces xyov Yexus puas nco tig soquav.#307 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 16 March 2016 - 12:54 PM

Dab Yexus mus dag rau ub rau no tsis mus khwv noj khwv hau. Yexus sua mus nyiag zaw luag tej qoob tej loo rau thaum lub sib hawm sawv daw so tsis mus ua liaj ua teb. Yexus mus txog twg Yexus tshaib plab ces Yexus mus nyiag luag tug coj los noj. Yexus yog Dab Ntxwg nyoog tus qhev. Dab dag lis cas Yexus dag lis ntawd. Yexus cov qhev los kuj nrog Yexus dag thiab. Yexus nag ntau, mag ncaw zoo lis cas los Yexus cov qhev mag luag txim txom zoo ib yam nkau thiab. Yexus mag tus ntoo khaub lig muab tua pov tseg vim Yexus yog neeg dag. Yexus cov qhev dag raw Yexus qab los kuj raug tus ntoo khaub lig mub rau txim ib yam nkau thiab. Ntseeg Yexus txoj kev dag ces tau kev npam xwb.

#308 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 25 March 2016 - 12:41 PM

Yexus yog ib tug neeg dag pib thaum yug, thaum ua neej nyob mus txog rau thaum tuag, thaum tuag tas los tseem dag tia yov sawv rov qab los rau zaum ob. Yexus tsis hlub leej twg lis, Yexus mus txog twg los Yexus mus tsim kev yeeb ncuab rau ub rau no ua rau luag teb luag chaw ntxub Yexus txoj kev dag. Yexus cov qhev caum Yexus qab mus dag tej neeg zej zog los Yexus tseem liam tia lawv yog neeg ntxeev siab. Lawv khiav tag tsis pab Yexus los vim tia Yexus yog neeg dag, neeg yuam cai txhav noj txhav khawv tsis paub txaj muag. Txog thaum kawg luag thiaj txhom tau Yexus thiab muab Yexus khis tau ces luag mam lis ncaw Yexus thiab ntau Yexus lub ntsej muag cuag tus tsis vim Yexus cam,cam nkauj tsis mloog lus. Luag thiaj sib koom muab Yexus ntau ua ns Yexus lub ntse muag os wv loj luaj taub nkawg. Lawv muab Yexus cov fwj txwv rho kom haj yam mob Yexus. Law muab Yexus pav qhov muag lawv mam lis ntau Yexus lub tob hau thiab lawv kom Yexus twv seb leej twg yog tus ntau Yexus lub tob hau. Lawv nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag dag noj dag hau.

Yexus yog neeg tub sab mom txheej yuam cai mus rau ub rau no. Yexus mus tiv tshav muaj daim tawv nqaij doog dub nyos lis tus pb thawj. Yexus mus txhav vaj tswv tug tia Yexus yog vaj tswv kom Yexus tau lub fwj chim loj lis vaj tswv. Cov neeg nseeg vaj tswv thiaj lis ntxub Yexus txoj kev txhav khawv tsis paub kev tsis paub cai. Cov neeg ntseeg vaj tswv thiaj lis muab Yexus txhom tau coj mus ntau,ntau, ntau ua nws Yexus tshuav tuag. Cov neeg ntseeg vaj tswv tsis pub Yexus zaum rau ntawm lawv lub rooj huab tai vim tia lawv tsis nyiam ib tug neeg dag txhav noj txhav khawv zoo lis Yexus. Yexus txoj kev dag kom tau ua cov neeg ntseeg vaj tswv tus huab tai yog ib txoj kev txaj muag. Yexus yog ib tug huab dag rau cov neeg ruam neeg dag. Yexus hais rau Yexus cov neeg dag tia nej yov tsum ntxub nej niam nej txiv. Yog nej hlub nej niam nej txiv tshaj nej hlub kuv ces kuv tsis kam lee yuav nej los ua kuv cov qhev. Yog nej ntxub nej niam nej txiv ces nej thiaj tau los ua kuv qhev ris tus ntoo khaub lig zoo lis kuv, thiab nej thiaj tau kev txom nyem zoo lis kuv. Kuv raug luag tsuj raug luag ncaw zoo lis cas nej thiaj raug luag ncaw zoo lis ntawd. Yog nej nrog kuv dag nej yov tsum tau them ib feem kaun rau kuv noj mas kuv thiaj kam nej los ua kuv qhev ris tus ntoo khaub lug coj mus tsim txog nej tus ntsuj tus plig kom tuag ua ntshav liab vog tseg zio lis kuv. Yog nej tsis them ib feem kaum rau kuv noj ces peb hlis xwb kuv muab nej ncaw tawm tsis pub nej nrog kuv dag ntxiv lawm. Yog nej los ua kuv cov qhev mas nej yov tsum cem lub ntiaj teb no tia yog lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg. Nej yov tsum nrog kuv muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua tsuaj tag tsua seem kuv lub suab mus ib txhis xwb. Kuv yog huab tai dag rau kuv cov qhev dag. Kuv ntoo lub kau mom huab tai dag rau nej los ntseeg kuv txoj kev dag. Nej leej twg yog nee tub sab tub nyiag, tua neeg, quav yeeb quav chaw, mom txheej yuam cai los kuv txai tag nrho vim kuv yog neeg dag zoo ib yam lis nej thiab. Kuv muaj kev npam rau kuv txoj kev dag zoo ib yam lis nej. Kuv yog neeg phem ncauj lem, kuv yog neeg tub sab ncauj ncab, kuv yog neeg dag ncauj qag. Nej cov neeg phem zoo lis kuv thiab muaj kev npam cia lis los kwv tus ntoo khaub lig zoo lis kuv coj mus muab nej rau txim kom tuag mus zoo lis kuv.

Niaj hnub niam no neeg tsis kam ua Yexus qhev rau Yexus txoj kev dag ntxiv lawm. Leej twg tseem nrog Yexus dag ces tus ntawd tseem muaj kev npam thiab tseem poob qab rau Yexus txoj kev dag.

Attached Thumbnails

 • received_846726318789148.jpeg


#309 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 31 March 2016 - 07:23 AM

Txoj kev ntseeg Dab Yexus yog ib txoj kev poob qab yuam kev. Dab Yexus yog ib tug neeg ruam,ruam tsis ntses. Dab Yexus khwv tau tej lub tswv yim ruam,ruam mus dag teb chaw seb pua tau mus ua huab tai tab sis cov neeg ntseeg Vaj Tswv lawv ntses tshaj Dab Yexus lawm. Dab Yexus thiaj lis dag tsis tau cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv lawv saib Vaj Tswv rau qhov chaw siab tsis pub leej twg cia lis lam mus mom txheej Vaj Tswv qho chaw. Yog leej twg cia dag mom txheej tia nws yog Vaj Tswv kom tau lub meej mom loj lis Vaj Tswv ces tus ntawd yog tsum raug muab pob zeb tsoo nws lub tob hau kom tawg thiab muab hluav taw hlawv nws kom tuag mus kub hnyiab ua tshauv. Txoj kev cai teev hawm Vaj Tswv lawv saib xyua nruj heev. Dab Ntxwg Nyoog ntxub Vaj Tswv heev lis. Dab Ntxwg Nyoog ua zaj ua ntxeev mus txhav kom tau Vaj Tswv qhov chaw. Yexus yog ib tug menyuam neeg ruam,ruam tsis ntses Yexus thiaj raug Dab Ntxwg Nyoog dag kom Yexus mus txeeb kom tau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tus huab tai nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Tom qab Dab Yexus ua txuj mus kom nws tus npawg muab nws ua kev cai rau dej tag kom khw,khw lis nws yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv lis cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Tom qab Dab Yexus ua txuj ua kev cai rau dej tag Dab Yexus tsis mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Dab ntxwg nyoog ua txuj ua kev cai rau dej dag Dab Ntxwg Nyoog xawb hnyos mus nrog Dab Ntxwg Nyoog sib tham nyob rau tom tiaj hav qhuav tau muaj 40 hnub. Dab Yexus kuj tshaib plab heev lis. Dab Ntxwg Nyoog yog txoj kev txom nyem tsau ntuj. Dab Ntxwg Nyoog ntxub Vaj Tswv heev lis. Dab Ntxwg Nyoog dag kom Yexus mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tsev teev hawm Vaj Tswv. Dab Ntxwg Nyoog tsis nyiam lub tsev teev hawm Vaj Tswv. Dab Ntxwg Nyoog xav muab lub tsev teev hawm Vaj Tswv tsoo rhuav kom pua tag mus tis npoo av. Dab Ntxwg Nyoog thiaj lis dag kom Yexus mus txeeb kom tau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tus huab tai. Tom qab Yexus mus nrog Dab Ntxwg Nyoog sib tham tag tau muaj 40 hnub ces Yexus thiaj lis rov los dag tau muaj 12 tug qhev nrog Yexus ua kes mus txeeb kom tau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tus huab tai. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv lub rooj huab tai mas lawv saib zoo heev. Lawv muaj tub rog zov zoo heev thiab tsis pub leej ywg mus txog zes, zes lis. Dab Yexus ua zaj ua ntxeev kom tau mus zaum rau ntawm lub rooj huab tai. Dab Yexus taug kos taw mus thoob qab teb qaum teb mus dag tej neeg zej zog tia Yexus muaj hwj huaj loj heev kom lawv ntseeg Yexus thiab kom muab huab tai rau Yexus ua. Yexus mus dag tia Yexus muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem seem 12 lub lob tawb ncuav cis nyob rau kom hav nyom thiab. Dab Yexus dag,dag,dag hos cov neeg ntseeg Vaj Tswv ntxub,ntxub,ntxub Dab Yexus txoj kev dag. Dab Yexus mus dag txog twg los luag ntxub. Dab Yexus thiaj lis rov mus dag cov neeg zej zog nyob rau hauv nws lub qub zog kom lawv ntseeg nws los lawv kuj haj yam ntxub Yexus txoj kev dag. Lawv thiaj lis cem Dab Yexus tia cas yov mus dag rhuav phlus ua luaj tia nws muaj hwj huaj loj ua luaj. Nws ib txwm loj hlob nyob rau peb lub zo no. Peb tib paub nws niam nws txiv, nws 4 tug kwv thiab ob peb tug muam. Lawv sawv daw loj hlob nyob rau lub zo no. Nws ib txwm ua tsis ib qho hwj huaj dab tsis ces mus dag tia muaj hwj huaj loj npaum lis ntawd. Cov neeg wb txwm nyob rau hauv nws lub qub zog thiaj muab nws txhom yov coj nws mus thawb kom poob qab tsua tuag. Dab Yexus kuj hos kam,kam ces nws thiaj lis hos dim khiav mus nyob rau sab qaum teb lawm. Yexus hos mus dag cov neeg nyob rau sab qaum teb ua rau lawv ntxub,ntxub,ntxub Dab Yexus txoj kev dag. Yexus mus dag tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov los ua rau tej neeg zej zog haj yam ntxub Yexus. Dab Yexus mus dag tia nws ua tau cua tusj hlob,hlob ces nws dag tia kom cua nre no ces cua nre kiag lis lawm ntag. Dab Yexus mus dag txog twg los luag ntxub. Txog thaum kawg luag thiaj lis muab nws txhom tau coj mus ntau, ncaw cuag tus tsis. Cov neeg ruam,ruam ua ntseeg Dab Yexus txoj kev ag los kuj raug luag ntxub raug luag ncaw zoo ib yam lis Dab Yexus thiab. Dab Yexus muaj kev npam rau nws txoj kev dag. Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis yuam kom lawv muab tus ntoo khaub lig coj mus muab Yexus tua pov tseg rau nws txoj kev dag.

#310 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 April 2016 - 07:41 PM

Tsis txhob nyeem tus npawg saum toj saud cov ntawv.

Nws tsis pab kom sawvdaws neej zoo, nws yog neeg thau haiv, nws yog neeg qhuas nws hom kev cai xwb thiab nws thuam luag lwm txoj kev ntseeg.

Lub caij nod yog caij nkees lawm ces nej leej twg nkees nkees li kuv no los nyeem cov ntawv nod thiaj yuav pab tau nej nquag.

 

Cov mi thaub laus, yog nej leej twg tus mi kwv tsaug leeg heev tsis ua haujlwm zoo lawm tiamsis nej yeej hlub nej tus mi mej thaub, thaub laus heev tsis xav pub nws mus qaug thaj chaw twg nod kuv muaj ib co tshuaj roj hmab siv thaum koj tus mej thaub khoov khoov pab tau nws nyob zoo mob dia hau nkeeg.

Cov tshuaj ntawd koj pab muab ntxias koj tus mej thaub noj los zoo hos mej thaub noj mej thaub thaum mej thaub khoov heev los nyob zoo.

 

Kuv tsis yog tus tswv thiab kuv tsis tau siv tiamsis kuv paub lub khw muag cov tshuaj ntawd thiab kuv yuav muab lawv tus xov tooj rau ntawm nod yog leej twg xav yuav coj mus siv pab koj lub neej ces hu yuav ntawd los tau thiab koj ho mus yuav cov loj thiab zoo nyob dua cov ntawd los muaj thiab.

 

Tus xov tooj hu tau 24/7 days.

1-800-843-0762

Order the Complete Lovers Kit

MF-72278

$42 and 78 cent only.

 

 #311 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 02 April 2016 - 12:49 PM

Dab Yexus yog neeg thau haiv sawv tawm tsam nws haiv neeg thiab tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Dab Yexus ntxub lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Dab Yexus thiaj hais tia Dab Yexus yov muab lub tsev tsev teev hawm Vaj Tswv tsoo kom pua tag mus tis npoo av thiab Dab Yexus dag tia nws mam lis xyua nws ob txhai tes ua ib lub tsev Dab los nyob kiag ntawm lub tsev teev hawm Vaj Tswv qhi chaw. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj rho nrig rau Dab Yexus lub ntsej muag thiab ncaw Dab Yexus cuag tus tsis. Dab Yexus thiaj hais tia lwm hnub Dab Yexus txiv Dab Ntxwg Nyoog los mas nkawv cov muab lub tuam ceeb nroog Jerusalem tsoo kom tawg tag mus ua peb phab. Thaum Dab Yexus los mas yov muaj neeg quaj neeg nyiav vim yog nws rov los tsim txom neeg ntiaj teb kom tuag tag thiab Dab Yexus yov muab lub ntiaj teb no tsoo kom tawg tag huv sis tsua seem Dab Yexus lub suab mus ib txhis lawm xwb.

Txoj kev ntseeg Dab Yexus yog ib txoj kev dag kev tsau ntuj kev txom nyem. Dab Yexus yog neeg thau haiv rov taw tawm tsam nws haiv neeg. Yog lis ntawd lawv thiaj xum muab nws coj mus tua pov tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig ua nws tuag ua ntshav liab vig tseg rau lub ntiaj teb no saib tia Dab Yexus yog huab tag dag rau cov neeg dag. Cov neeg dag ua Dab Yexus qhev mas hlub,hlub,hlub Dab Yexus. Cov neeg ntses ua ntseeg Vaj Tswv mas ntxub,ntxub, ntxub Dab Yexus txoj kev dag. Cov neeg ruam dig muag ua Dab Yexus qhev thiab nrog Dab Yexus dag kom tej neeg zej zog nrog lawv mus mag luag tus ntoo khaub lig kom tau kev txom nyem lis Dab Yexus mas dag tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tseej. Cov neeg ruam dig muag cav xav ntshes yog tiag. Lawv nrog Dab Yexus kwv ib leeg ib tug ntoo khaub lig coj mus muab lawv ntsia tes ntsia taw zoo ib yam lis Dab Yexus thiab. Dab Yexus cov qhev ruam, ruam cav khav, khav tia lawv yov pab Dab Yexus muab lub ntiaj teb no tsoo kom puag tag huv sis. Lawv muab ntsia tooj ntsia hlau ntsia lawv tes lawv taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig sawv nplawg ntia zoo lis Dab Yexus thiab. Thaum cov neeg ntseeg Vaj Tswv tuaj txog ces lawv tib mag tus ntoo khaub lig muab pav ruaj,ruaj lawm. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv cia khaw xyeem muab hmuv nkaug Dab Yexus cov qhev tav ua nws dej thiab ntshav tawm cuag tus tsis zoo ib yam lis Dab Yexus thiab. Dab Yexus cov qhev yeej tsis muaj peev xwm nrog cov neeg ntseeg Vaj Tswv sib ntau sib tua lis. Dab Yexus cov qhev tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig tseg rau tshav ziab, tuag rau yoov ntsauv, lwj rau kas noj ua nws pa txhas poob pawg lug dawb vog tseg. Dab Yexus cov qhev dag yog ib cos neeg tsis muaj peev xwm vim lawv ruam,ruam lawv thiaj lis mag tus ntoo khaub lig muab txim txom tuag tag huv sis zoo ib yam lis Dab Yexus thiab.

#312 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 April 2016 - 02:42 PM

Hlub tshua txog tus phoojywg uas sau cov ntawv saum toj no, vim nws tsis tau paub dabtsi hlo li. Lam hais li ib tug neeg uas nyuam qhuav sawv tsis tau ntxuav muag thiab hais tej lus tsis muaj qabhau nws cav tseem khav tias yuav sau qhuab ntuas sawvdaws. Phoojywg, peb nyob rau lub ntuj uas koj xav hais dabtsi los yeej tau, tiamsis tej lus koj hais yuav tsum muaj fact to prove lossis hais los ntawm qhov uas muaj tseeb. Yexus tsis yog dab li koj xav, cov ntseeg Yexus tsis ruam li koj paub. Muaj txog 2,260 lab (2.26 billion) tus uas ntseeg Yexus nyob lub ntiajteb no. Techaws Mekas yog 90 feem puas ntseeg Yexus. Es koj tus hmoob ruam ruam thiab tsawg tsawg li koj koj xwb tseem thuam tau cov neeg ntse lov? Pab koj tu siab. #313 HMOOB_DabYwxusDag_*

HMOOB_DabYwxusDag_*
 • Guests

Posted 05 April 2016 - 05:07 AM

Dab Yexus muaj peev xwm dag tau cov neeg ruam, ruam mus ua Dab Yexus qhev tab Dab Yexus hos tsis muaj peev xwm mus dag kom tau cov neeg ntseeg Vaj Tswv vim cov neeg ntseeg Vaj Tswv ntses tshaj Dab Yexus lawm. Cov neeg ruam tshaj Dab Yexus thiaj lis kam lee mus ua Dab Yexus qhev rov taw tuam ntuj rov los tawm tsam lub ntiaj teb no kom pua tsuaj ploj yaj ntshis mus ib txhis. Cov neeg ruam thiaj kam lee los ua Dab Yexus qhev.

#314 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 April 2016 - 05:14 PM

Koj tsis paub tus nws tis nws lub nick hu ua dabyexusdag yog tib tug very desperate xav ntsoov nyiag nej tej qaib hauv cooj mus tua noj thaum yog ib tag hmo lawm mam nyas quavtxias xwb.

Luag pom luag tej qaib nws muab nyiag tua noj tag tej plaub poob qho txoj ntawm nws tej tog vaj tog tsev luag hais ces nws yeej dhia ua lwj ua liam li ntawd kom yus vwm nrog nws thiab.

Thaum nws cem yexus mas yog nws hais tias;

Yeej ces tsis pub yexus pom li ntag.

Swb ces cia nws noj kheej, nws yog tus hla vajtswv kev cai, tsis kam pub faib hlo li ntag.

Qhov nws thuam yexus heev twb yog nws niaj hnub ntiab cov neeg ntseeg thiab hlub yexus tawm nws thiaj yuav muab yexus tua kom tuag ces thiaj yuav txog nws tib leeg tes xwb.

Qhov nws dag tias nej yog yexus qhev thiab qhov nws dag hais tias yexus ntse dua ntais nej txhua tus ces yog qhov nws ntxias kom nej pab nws muab nej tus me yexus tua kom tuag ces nej cov uas ntse tshaj nws thiaj yuav cam tsis yeej nws hlo li thaum nej tus yexus tuag nws noj cia nej ua yoov ntxuav tes.

 #315 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 07 April 2016 - 11:57 AM

Kuv yog Dab Yexus. Kuv yog los txws kom nej sawv tawm tsam nej niam nej txiv. Kuv yog los txws kom nej sawv tawm tsam lub ntiaj teb no kom muaj kev qhuaj kev nyiav. Lub ntiaj teb no yov xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv cov qhev. Lub ntiaj teb no yov xub rau txim rau kuv ua ntej lawv mam rau txim rau nej. Tus qhev thiab tus tswv muaj kev txhaum loj ib yam nkau. Kuv kwv tus ntoo khaub lig coj mus muab kuv rau txim kom tuag. Nej yog kuv cov qhev. Nej yov tsum nrog kuv kwv tus ntoo khaub lig coj mus muab nej rau txim kom tuag ua ntshav liab vog tseg zoo lis kuv mus ib txhis. Kuv dag lis cas nej nrog kuv dag lis ntawd kom kuv mus txeeb kom tau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tus huab tai. Thaum kuv tau los ua huab tai nej tsis txhob txav los zes,zes rau ntawm kuv thiab hais nej siv kuv lub npes coj mus thov Vaj Tswv. Kuv yov chem nej kom khiav mus deb,deb vim kuv tsis nyiam nej siv kuv lub npe coj mus thov Vaj Tswv thiab kuv tsis nyi s m kom nej coj kuv lub npes coj mus siv tawm tsam Dab Ntxwg Nyoog.

Nej txhob xav tia kuv ntseeg Vaj Tswv lis nej xav tsis yog lis ntawd. Kuv ntseeg Dab Ntxwg Nyoog xwb vim kuv tib tau nrog Dab Ntxwg Nyoog sib tham tau muaj 40 hnub. Dab Ntxwg dag sim kuv lub siab tia kom kuv mus txeeb kom tau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tus huab tai. Kuv ntseeg Dab Ntxwg Nyoog dag kuv. Kuv thiaj lis mus dag rau ub rau no kom kuv tau los ua huab tai. Kuv yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Kuv thiaj mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab kuv mus tawm tsam Vaj Tswv. Kuv mus dag rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tia kuv yog Vaj Tswv thiab kuv kuj dag tia kuv yog Vaj Tswv tus tub. Tus tub thiab tus txiv nyob tsis ib qho chaw ua kes. Kuv mus dag rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tia lub ntiaj teb no yog kuv tsim thiaj lis muaj tiam sis kuv hos yog tus txw kom nej sawv tawm tsam lub ntiaj teb no kom pua tsuaj ploj yaj ntshis mus ib txhis tsua seem kuv lub suab mus ib sis xwb.

Kuv yog Dab Yexus. Nej yog kuv cov qhev. Nej los ntseeg kuv thiab los khwv ntiaj them kuv ib hli ib feem kaum. Yog nej tsis them nyiaj rau kuv ces dhau peb hli xwb kuv muab nej ncaw tawm tsis pub nej los ua kuv qhev ntxiv lawm. Thiab, kuv tsis pub nej kwv tus ntoo khaub lig coj mus muab nej rau txim kom tuag mus ua ntshav liab vog tseg zoo lis kuv. Cov neeg them nyiaj rau kuv thiab ua kuv qhev mas kuv thiaj lis cia lawv nrog kuv kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau lawv kom mus rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo lis kuv mus ib txhis. Nej ruam ib yam lis kuv nej thiaj tuag zoo lis kuv. Nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog txoj kev ploj kev tuag xwb. Kuv tib tuag nrhab tes dav,dav qhia lawm kom tsis txhob mus rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd vim tsis yog txoj mus rau saum ntuj. Tus ntoo khaub lig yog txoj ploj kev tuag xwb. Tus khaub lug yog txoj kev txim txom cov neeg dag, neeg tus sab,neeg phem, neeg muaj kev npam. Nej muaj kev nam zoo lis kuv vim nej dag zoo ib yam lis kuv. Nej yov tsum kwv tus ntoo khaub lig coj mus muab nej tua kom tuag rau yoov ntsauv lwj rau kas noj. Nej ruam lis kuv nej thiaj lis tuag txom nyem zoo lis kuv.

#316 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 16 April 2016 - 09:11 PM

Dab yexus vim lis cc koj yov ntxub peb cov neeg ntseeg vaj tswv no ua luaj lis. Koj txoj niag kev dag ntawm kos ntxim ntxub mus tis txhas. Peb tsis nyiam tua niag neeg dag ntawm kos tuaj mus dag kom peb txoj kev ntseeg vaj tswv no yuam kev rau koj txoj niag kev dag ntawm kos. Koj yog neeg ntxim ntxub thau haiv kom peb muaj kev txhaum nrog koj txoj kev dag ntawm kos.

#317 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 18 April 2016 - 11:33 AM

Kuv yog Dab Yexus. Kuv tsis nyiam nej cov neeg ntseeg Vaj Tswv vim nej muaj kev txhaum rau nej txoj kev npam. Nej muab kuv tua tuag ua ntshav liab vog tseg coj los nrhab tes ziab tshav ntuj thiab coj los tiv nag. Nej muab kuv coj los theej txhoj rau Dab Vaj Tswv kom nej dim ne txoj txhaum. Nej txhob xav tia kuv yov rov los coj nej mus rau saum ntuj tsis yog lis ntawd. Kuv yog los txw kom nej sawv sib ntau sib tua sib ntxub mus tis txhas. Kuv yov rov los paub nej rau nej txoj kev yuam cai kom nej tuag rau yoov ntsauv thiab lwj rau kas noj. Kuv yog Dab Yexus. Kuv ntxub Vaj Tswv heev lis os. Kuv yov los muab nej lub sev teev hawm Vaj Tswv tsoo kom pua tag mus tis npoo av.

#318 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 April 2016 - 08:30 PM

Koj tsis txhob vam tau yog Yexus vim Yexus twb tuag Yexus mus lawm ntau decade ua ntej peb niam peb txiv mam yug.

Nyob hauv lub ntiaj teb muaj tib tug Yexus.

Nyob saum ntuj muaj tib tug Vajtswv xwb.

 

 #319 HMOOB_DabYexus dag._*

HMOOB_DabYexus dag._*
 • Guests

Posted 21 April 2016 - 04:00 AM

Kuv yog Dab Yexus. Kuv dag tia kuv tuag peb xwb mas kuv yov sawv rov qab los kom cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv xav ntshes yog tiag. Kuv dag lis ntawm kom cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv cia lis ntseeg kuv thiab cia kuv los ua lawv tus huab tai tab sis cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv lawv ntses tshaj kuv lawm. Lawv thiaj lis tsis kam muab lawv tus huab tai rau kuv ua. Lawv muag niag ntoo khaub lig rau kuv kwv thiab muab lub niag xov pos rau kuv ntoo xwb. Kuv yog huab tai Yexus dag. Kuv tsua muaj peev xwm dag tau cov neeg dag los ua kuv qhev kwv ib leeg ib tug ntoo khaub lig zoo lis kuv coj mus rau txim rau lawv tus ntsuj tus plig kom tuag ua ntshav liab vog tseg zoo lis kuv mus ib txhis.

Cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv lawv ntses tshaj kuv yog lid ntawd lawv thiaj lis tsis kam lee kuv mus ua lawv tus huab tai. Cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv ntxub kuv mus tis txhas vim kuv yog ib niag neeg dag. Kuv yog Dab Yexus dag kuv thiaj lis dag,dag,dag txog thaum kawg kuv lub ncauj thiaj lis qag teb tsis tau leej twg. Tus twg pom kuv txoj kev dag ces tus ntawd yog tus xub ntxub kuv ua ntej nws mam lis ntxub kuv cov qhev.

Kuv neeg los ntseeg kuv txoj kev dag cov neeg ntawd yog neeg ruam feeb tsis meej hai tom ntej tom qab. Nej nco ntsoov ceev faj vim lawv yoh ib cos neeg cam thawj tsis paub kev cai.

#320 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 April 2016 - 08:21 PM

Kuv ntseeg.

Lawv ntxub kuv vim lawv xub ntxub kuv niam kuv txiv.

Lawv dag kuv vim lawv xub dag kuv niam kuv txiv.

Neeg ntse ntse tsis yeej neeg ncaj neeg ncees.

 

 

 

 

 #321 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 25 April 2016 - 04:49 PM

Kuv yog Dab Yexus. Kuv yog neeg dag kuv thiaj lis tsis yeej cov neeg ntseeg Vaj Tswv vim lawv yog neeg ncaj ncee lawv thiaj tsis nyiam kuv txoj kev dag. Kuv raug cov neeg ntseeg Vaj Tswv ntau los vim kuv yog neeg dag. Tus neeg dag thiab tus neeg tsis dag thiaj lis nyob tsis tau rau ib qho chaw. Kuv yog Dab Yexus dag. Kuv qhov chaw nyob yog nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig. Nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog txoj kev ploj kev tuag. Nej leej twg ntseeg kuv thiab muab kuv coj theej txhoj rau nej lub txim ces yeej yov raug kev txom nyem zoo lis kuv. Kuv tuag rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los cuab nej cov ntsuj plig. Kuv zoo lis tus kab, nej zoo lis tus ntses. Thaum kuv ntses noj tus kab ces thiaj lis mag tus npev. Tus ntoo khaub lig ces zoo lis tus npev. Nej leej twg ntseeg kuv txoj kev dag ces nej yov tau ris tus ntoo khaub lig coj mus muab nej tua pov tseg kom tuag mus zoo lis kuv. Tus ntoo khaub lig yog coj los tua neeg phem neeg dag cav ncauj cav lus. Tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau tom toj ntxas. Lub toj ntxas yog Dab Ceeb Tsheej. Kuv yog Dab Yexus nyob rau tom ntxas. Kuv sawv los dag tej neeg zej zog kom sib ntau sib ntxub mus tis txhas. Kuv yog Dab Yexus. Kuv yog txoj kev tuag. Nej leej twg ntseeg kuv ces nej yov tau txoj kev ploj kev tuag zoo lis kuv.

#322 HMOOB_thovVajTswv_*

HMOOB_thovVajTswv_*
 • Guests

Posted 27 April 2016 - 10:34 AM

Thov Vaj Tswv Tshem tus Dab Yexus Dag ntawd tawm mus vim peb neeg ntiaj teb tsis kom raug tus dab dag ntawd rov los dag peb ntxiv lawm. Vaj Tswv peb yog koj cov neeg. Koj tiv thaiv peb kom zoo npaum koj thaiv koj cov yaj nyob rau tom tiaj nrag kom tsis pub dab tsov los tom tau koj cov yaj. Koj yeej meem ntiab tus Dab Yexus Dag ntawd kom tawm hauv lub ntiaj teb no mus ib txhis. Tus Dab Yexus Dag ntawd nws los dag neeg ntiaj tia nws yog Vaj Tswv kom tej mes yau sawv daw sau ses mus pub rau nws noj kom nws muaj zog rov los dag sawv daw. Vaj Tswv koj yeej meem nthiab tus Dab Yexus Dag ntawd tawm mus. Koj tsis txhob mus tus Dab Yexus Dag ntawd los txeem rau hauv vaj hauv tsev. Koj tsis txhob pub tus Dab Yexus Dag ntawd los nkag rau hauv neeg lub siab lub ntsws kom muaj cov xib fwb dag tuaj mus tej pej xeem sawv daw thiab tuaj mus sau sawv daw ses ib feem kaum nca coj mus pub rau tus Dab Yexus Dag ntawd noj. Vaj Tswv koj tsom kwm peb neeg ntiaj teb kom sib hlub sib raug zoo nyob ua neej sib hlub tsis txhob sib cai. Vaj Tswv thov koj saib xyua sawv daw kom tsev neeg sib hlub noj sib pub kom los nyob ua kes sib hlub sib raug phooj ywg zoo mus ib txhis.

#323 HMOOB_thovVajTswv_*

HMOOB_thovVajTswv_*
 • Guests

Posted 02 May 2016 - 06:04 AM

Thov Vaj Tswv los tsom kwm thaiv neeg ntiaj teb kom tsis txhob raug tus Dab Yexus dag ntawd los dag kom sawv daw mus mag tus ntoo khaub lig muab rau txim kom tuag ua ntshav liab vog tseg mus ib txhis. Vaj Tswv koj yeej meem tiv thaiv kom tus Dab Yexus ntawd los txeem tsis tau mus rau hauv vaj hauv tsev. Koj yeej meem thaiv kom tus Dab Yexus dag ntawd los txeem tsis mus rau hauv neeg lub siab lub ntsws. Koj yeej meem ntiab tus Dab Yexus dag ntawd kom tawm hauv lub ntiaj teb no mus tsis txhob cia nws rov los dag sawv daw ntxiv lawm.

#324 HMOOB_lusPovThawjDag_*

HMOOB_lusPovThawjDag_*
 • Guests

Posted 02 May 2016 - 01:01 PM

Dab Yexus vs. Vaj Tswv

Dab Yexus yog ib tug neeg tub sab txhav noj txhav khawv. Dab Yexus mus rau ub rau no tiv tshav rau nraum zoo. Nws muaj lub cev nqaij daim tawv doog dub nyos lis tus pob thawj. Dab Yexus mus dag txog twg los lyag ntxub vim Dab Yexus mus mom txheej yuam cai Vaj Tswv tug. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis ntxub Dab Yexus txoj kev txhav noj txhav khawv Vaj Tswv tug. Dab Yexus thiab Vaj Tswv nkawv yog yeeb ncuab sib ntxub mus tis txhas. Dab Yexus tsis muaj kev hlub leej twg lis vim tia leej twg ua Dab Yexus qhev ces tus ntawd yov tsum tau them ib feem kaum rau Dab Yexus noj. Cov Xib Fwb Dab Yexus kuj nrog Dab Yexus dag kom lawv tau nrog Dab Yexus sib faib noj cov nyiaj sau los ntawm Dab Yexus cov qhev. Cov xib fwb nrog Dab Yexus dag kom cov neeg ruam, ruam mus mag tus ntoo khaub lig muab tsim txom tua pov tseg rau yoov ntsauv thiab lwj rau kas noj. Cov neeg ruam,ruam thiaj lis ntseeg txoj kev dag. Txoj kev dag muaj kev npam. Tus neeg dag thiaj lis muaj kev npam rau Vaj Tswv.

"Dab Yexus cov lus pov thawj dag rau cov neeg ruam neeg ua qhev rau kev dag"

Lus pov thawj dag rau cov neeg ruam.
1. Lus pov thawj dag tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej kom sawv daw mus raug tus ntoo khaub lig muab txim txom kom tuag.

2. Lus pov thawj dag tia yov tsum tau them ib hli ib feem kaum coj mus rau Dab Yexus noj mas Dab Yexus thiaj kam yuav txai mus ua Dab Yexus qhev.

3. Lus pov thawj dag tia Dab Yexus yov rov los rau hauv ntiaj teb no yov los coj cov neeg ruam neeg cam thawj mus rau saum ntuj kom tag. Cov neeg ruam mas cia siab ntsoov xav kom Dab Yexus los tsuag, tsuag los coj lawv mus tua kom tuag tag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.

4. Dab Yexus dag tia yog tsis them ses rau Dab Yexus noj ces 3 hli xwb Dab Yexus tsis yuav coj mus ua qhev lawm.

#325 HMOOB_dabYexusDag_*

HMOOB_dabYexusDag_*
 • Guests

Posted 06 May 2016 - 02:36 AM

Dab Yexus yog huab tai dag. Cov neeg nyiam txoj kev dag txhav noj txhav khawv thiaj lee txai Yexus los ua lawv tus huab tai. Cov neeg dag txhav noj txhav khawv mom txheej tia Yexus yog huab tai kav tag nrho cov huab tai nyob rau hauv ntiaj teb no. Yexus tib tuag ua ntej nws tib tsis tau los zaum rau saum lub rooj huab tai lis cov huab tai txhua tus nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov huab tai tiag, tiag lawv hlub lawv cov peh xeem sawv daw. Cov phej xeem thiaj lis kam hawm lawv tus huab tai mus rau qhov chaw muaj meej mom siab.

Yexus yog huab tai dag. Yexus tsis hlub nws tej pej xeem sawv daw. Yexus mus txog twg los Yexus mus tsim kev yeeb ncuab rau nws cov neeg. Yexus muaj yeeb ncuab coob heev. Yexus mus txg twg los luag ntxub. Yexus cov neeg tsis nyiam Yexus txoj kev dag. Lawv thiaj lis tsis kam muab huab tai rau Yexus ua. Yexus cov neeg thiaj lis muab lub niag kau mom xov pos dag rau Yexus ntoo. Cov neeg nrog Yexus dag mas khav tia Yexus tib yov los coj lawm mus kom dag. Lawv dag,dag,dag...cov neeg ntses mas laj,laj,laj mloog.

#326 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 23 May 2016 - 11:38 PM

Dab Niam Dab Txiv Vs. Dab Yexus

Tus neeg tuag lawm ces nws nploj mus tag ib sim neej tsis rov los lawm. Niam txiv tuag tag lawm ces tsua tseg tej puav pheej tseg tom qab tia nws tau los ua neej ib zaug rau hauv lub ntiaj teb no. Tus neeg zoo nws tau txoj koob hmoov zoo. Tus neeg dag neeg phem tau txoj koob hmoov phem. Niam txiv tus tau tej me tub me nyuam yog neeg zoo tseg rau tom qab los ua lub neej nyob.

Dab Yexus yog neeg dag txhav noj txhav khawv tub sab ncauj ncab. Dab Yexus mus ko taw txog twg los luag ntxub luag cem kom Dab Yexus khiav mus. Dab Yexus mus txog twg los luag teb luag chaw ntxub dab Yexus txoj kev dag txhav noj txhav khawv. Dab Yexus thiaj lis mag txhom mag ntau mag ncaw, mag ntsia tes ntsia taw tuag ua ntshav liab vog tseg rau neeg ntiaj teb nyob ua neej rau tom qab tau saib tia Dab Yexus yog Huab tai dag rau cov neeg dag. Dab Yexus tuag mus them rau Dab Yexus txoj kev dag kev npam. Cov neeg dag neeg npam zoo lis dab Yexus thiaj lis kam ua dab Yexus qhev ris tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nws tus ntsuj tus nplig kom tuag ua ntshav liab vog tseg zoo ib yam lis Dab Yexus.

Cov me tub me nyuam hawm niam hawm txiv tau lub neej zoo. Lawv tsis ntsib txoj kev txom nyem zoo lis cov neeg nrog Dab Yexus dag. Hawm koj niam koj txiv koj thiaj lis dim txoj kev raug luag tsuj raug luag tua pov tseg ua ntshav liab vog tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.

#327 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 15 June 2016 - 08:56 AM

Dab Yexus txoj kev ntxub ntxaug tawm tsam lub ntiaj teb no.

Dab Yexus yog ntxwg nyoog tus qhev. Dab Yexus los dag rau cov neeg ruam kom sawv tawm tsam lub ntiaj teb no kom muaj kev quaj kev nyiav. Dab Yexus txws kom cov neeg ruam cem lub ntiaj teb no tia yog lub ntij teb vaub tsuab qia neeg. Cov neeg ruam ua dab Yexus qhev kuj nrog Dab Yexus ntxub ntxaug lub ntiaj teb no kom muaj kev quaj kev nyiav. Dab Yexus dag rau cov neeg ruam neeg ua Dab Yexus qhev tia Dab Yexus yov los muab lub ntiaj teb no hlawv kom neeg ntiaj teb tuag mus tus noob. Dab Yexus yov muab lub ntiaj teb no tsoo kom tawg tag tsua seem Dab Yexus lub suab nyob mus ib txhis. Civ neeg ruam ua Dab Yexus qhev mas cia siab ntsoov xav kom Dab Yexus los tsuag los xub muab lawv coj mus tua pov tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus rau yoov ntsauv lwj rau kas noj. Dab Yexus dag rau Dab Yexus cov qhev them ses tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum Dab Yexus lub ntuj ceeb tsheej. Cov neeg ruam ua Dab Yexus qhev mas quaj ncav tes ncuv kom Dab Yexus los tsuag, tsuag los xub coj lawv mus rau saum Dab Yexus lub ntuj ceeb tsheej dag. Cov neeg ua Dab Yexus qhev mas siab quaj dhis cem lub ntiaj teb no tia yog lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg lawv tsis xav nyob ntxiv lawm. Cov neeg ruam ua Dab Yexus qhev cem lub ntiaj teb no tia yog ib qho chaw tiag taw xwb vim lawv tsis xav nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntxiv lawm. Cov neeg ua Dab Yexus qhev hais tia lawv xav,xav tua mus nrog Dab Yexus nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vig tseg rau yoov ntsauv lwj rau kas noj. Dab Yexus dag tia Dab Yexus lub vaj lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws kom lawm mus nrog Dab Yexus nyob tsuag,tsuag rau tom ntxas. Dab Yexus yog Dab toj ntxas zov ntxas. Dab Yexus qhov chaw nyob chaw pws ces yog lub qhov ntxas. Dab Yexus dag rau cov neeg ruam mus tuag tag lwj rau yoov ntsauv tuag rau kas noj rau ntawm tus ntoo khaub lig.

#328 HMOOB_DabYexusdag_*

HMOOB_DabYexusdag_*
 • Guests

Posted 03 July 2016 - 12:33 AM

Peb yog cov neeg ntseeg Yexus. Peb yog Yexus cov qhev them ses. Peb thiaj lis kam niaj hnub them ses rau Yexus lub hnab kom puv, puv es peb thiaj lis tau nrog Yexus mus nyob ua kes rau ntawm tus ntoo khaub lig. Peb ntseeg tia peb muaj kev npam loj heev rau Vaj Tswv. Vaj Tswv thiaj lis tsis hlub peb. Vaj Tswv thiaj muab peb rau txim mus rau ntawm tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab yog tseg rau yoov ntsauv lwj rau kas noj.

KPeb ntseeg tia tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuam mus nrog Yexus nyob ua kes. Peb yeej paub zoo lawm tia Yexus yog ib tug mes nyuam neeg tsis paub kev cais thiab nws tsis paub txaj muag. Yexus mus ko taw txog twg los luag tsis yuav.

#329 HMOOB_DabYexus_*

HMOOB_DabYexus_*
 • Guests

Posted 13 July 2016 - 12:05 AM

Los lus "Lawb Dab" los qhov twg los?

Peb Hmoob nyiam hais lus yooj yim siv los lus "Dab" ntau heev. Peb Hmoob yov tsum xyaum hais los lus zoo thiaj tau koob hmoov zoo. Peb Hmoob muaj zoo kab lis kev cai taug. Peb yov tsum siv los lus zoo coj los tuav peb txoj kev coj noj coj ua. Tus thawj tuav txoj kev coj noj coj ua ntawd nws yog ib tug neeg tseem ceeb saib ib pab neeg ua noj ua hau. Nws tsis yog coj ib pab dab. Nws yog tus coj ib pab kwv tij xwb. Yog koj mus hus luag ib cuab kwv tij tia nej pab dab ntawm nej tus coj dab yog tus twg nos ces tsis yog lawm. Los lus zoo yov nug ib tus neeg ntawd tia nej cuab kwv ntawm nej tus coj noj coj ua yog leej twg no mas zoo mloog dua los lus coj dab.

Los lus "Lawb Dab" yog los lus tawm tsam los lus "Coj Dab. " ob los lus ntawd nkawv tsis muaj kev haum xeeb vim nkawv siv los lus Dab coj los sib tawm tsam. Ob los lus ntawd yog yeeb ncuab.

#330 HMOOB_dabYexu_*

HMOOB_dabYexu_*
 • Guests

Posted 19 July 2016 - 11:58 PM

"Ntuj Ceeb Tsheej" v. "Ntuj Tawg"

Yog muaj ib tug neeg tuaj kom koj xaiv seb koj xav mus nyob qhov twg, Ntuj Ceeb Tsheej los yog Ntuj Tawg?

Ntuj Ceeb Tsheej thiab Ntuj Tawg yog txoj kev tsau ntuj. Ntuj Ceeb Tsheej thiab ntuj tawg phem tib yam nkau vim nws yog ib lub xwb. Ntuj ceeb tsheej tuag thiaj lis mus tau; ntuj tawg tuag thiaj lis mus tau ib yam lis ntuj ceeb tsheej. Tus twg xav xav mus rau ntawm ntuj ceeb tsheej ces tus ntav xav xav tuag heev. Cov neeg mus dai tuag vim tau lub neej tsis raw siab xav.

#331 HMOOB_DabYexus_*

HMOOB_DabYexus_*
 • Guests

Posted 07 August 2016 - 10:50 AM

Tus neeg ntseeg Vaj Tswv vs. Tus neeg ntseeg Yexus

Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau mom ntxheej yuam cai Vaj Tswv tug. Yexus muaj kev txhaum rau Vaj Tswv. Yexus yog ib tug neeg ruam ruam tsis ntses. Yexus mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv kom lawv muab huab tai rau Yexus ua. Lawv thiaj lis muab Yexus txhom coj ntau thiab coj mus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig. Yexus thiaj lis tuag ua ntshav liab vog tseg rau lub ntiaj teb neeg no saib tia Yexus yog ib tug neeg dag.

Tus neeg ntseeg Vaj Tswv nws tsis muaj kev txhaum vim Vaj Tswv tsis muaj kev txhaum. Tus neeg ntseeg Vaj Tswv ntses tshaj tus neeg ntseeg Yexus.

#332 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 14 August 2016 - 08:58 PM

King David vs. Jesus

 

 

                                                                                                   King David

 

 

 

Vaj Ntxwv David yog ib tug huab tai thib ob nyob rau lub teb chaw Isrial tom qab thawj tug huab tai King Soul.  King Soul tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv lis King David.  David yog ib tug huab tai muaj peev xwm txij thaum yau mus txog rau thaum lau thiab mus txog rau thaum nws tag sim neej.  Nws tiv thaiv nws haiv neeg thiab tawm tsam nws haiv neeg tus yeeb cuab kom luag tsis txhob tuaj txeeb tau lawv lub teb chaw mus ua luag tug.  David tau mus tua rog  nrog nws haiv neeg cov  yeeb ncuab lawm ntau zau thiab nws tau yeej txhua, txhua zau yog lis ntawd nws haiv neeg thiaj lis hwm nws thiab cia ua lawv tus huab tai los zaum rau ntawm nws haiv neeg lub rooj huab tai.  Nws haiv neeg kuj pab tiv thaiv nws kom tsis pub luag cov neeg yeeb ncuab tuaj tua tau nws pov tseg.  Vaj Ntxwv David yog ib tug huab tai zoo muaj koob muaj npe nrov thiab nws ntseeg Vaj Tswv.  Vaj Tswv kuj hlub Vaj Ntxwv David vim David tsis dag Vaj Tswv thiab nws tsis hais lus los mom txheej Vaj Tswv tug.  Nws tsis mus dag nws haiv neeg kom lawv ntxub nws tiam sis nws mus pab nws haiv neeg kom tau noj tau hau muaj teb muaj chaw los nyob thiab nws pab tiv thaiv nws lub teb chaw.  Tom qab David tuag tag nws kuj muaj ib lub ntxas rau nws haiv neeg mus pes hawm.  Nws haiv neeg txhua tus lau hlua kuj hlub nws thiab hawm nws los ua ib tug huab tai zoo ncaj ncee hlub nws haiv neeg.  Vaj Ntxwv David coj nws haiv neeg mus rau koj txoj kev zoo tsis raug kev txom nyem, tsis raug kev quaj kev nyiav.  David yog ib tug neeg zoo rau nws haiv neeg.     

 #333 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 15 August 2016 - 05:16 PM

King David

 

Vaj Ntxwv King David yog ib tug neeg muaj peev xwm pab tiv thaiv nws haiv neeg tawm tsam lawv cov yeeb ncuab ua tuaj txeeb lawv teb chaw.  Lub chaw Israel ntawd lawv hawm Vaj Ntxwv David rau qhov chaw siab.  David yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv thiab Vaj Tswv hlub nws.  Thaum David mus tua rog nrog lawv cov yeeb ncuab David yeej keej heev sib tua nplua rog twg los yeej mam lis rov los tsev.  Thaum tej neeg zej zog pom David rov los tsev mas lawv tuaj pes hawm nws puv kev tag.  Tus twg los tus xav nrog David ua kes thiab lawv hlub David heev.  Lawv kuj pab tiv thaiv David kom tsis txhob muaj leej twg tuaj txov tau nws txoj sia.  David ua neej nyob David hawm Vaj Tswv rau qhov chaw siab.  David tsis dag tej neeg zej zog thiab nws tsis lam tawm mus nyiag luag tug coj los noj dawb.  David mus txog twg los tej neeg zej zog hawm nws thiab cia lis pub rau nws noj raw lis txoj kev sib hlub sib pab. 

Attached Thumbnails

 • images (2).jpg
 • download.jpg
 • images.jpg


#334 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 05 October 2016 - 10:21 PM#335 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 08 October 2016 - 06:54 PM

Dab Yexus Dag

 

Dab Yexus yog ib tug neeg tsis ntses, tsis muaj peev xwm, tsis ntseeg Vaj Tswv, tsis paub kev cai.  Dab Yexus yog ib tug neeg ntseeg Dab Ntxwg Nyoog, neeg dag, neeg tub sab, neeg ruam cam thawj, neeg txhav noj txhav khawv, neeg thau haiv.  Dab Yexus yog ib tug neeg ruam tsis paub kev cais.  Dab Yexus tsis muaj ib qho peev xwm yov los tiv thaiv nws haiv neeg lis King David.  Dab Yexus ruam, ruam tsis ntses.  Dab Yexus yog ib tug neeg ua vaj ua tsev niaj hnub tws ntoo nyob rau nraum zoov tiv tshav, muaj lub cev nqaij daim tawv doog dub nyos lis tus pob thawj.  Dab Yexus khwv tau ib lub tswv yim ruam, ruam mus dag cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab tej neeg zej zog kom lawv cia lis muab kiag huab tai rau nws ua.  Dab Yexus mus dag tej neeg zej zog thoob qab teb qaum teb kom lawv muab huab tai rau nws ua.  Dab Yexus mus txog twg los luag ntxub Dab Yexus txoj kev dag mom txheej yuam cai tsis paub txaj muag tsam muaj kev npam raug luag muab tua pov tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig rau tshav ziab, lwj rau yoov ntsauv, tuag rau kas noj.  Dab Yexus mus dag tia Dab Yexus mas muaj peev xwm muab dej txia ua tau cawv hau, thiab muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tus ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg tshaib, tshaib noj tsau hau qaug tag tseem seem 12 ob lub pob ncuav cis nyob rau tom hav nyom thiab. Dab Yexus mus txog twg los luag teb luag chaw ntxub Dab Yexus txoj kev dag. Dab Yexus mus tsim kev yeeb ncuab rau ub rau no, mus tawm tsam nws haiv neeg kom sib ntxub.  Dab Yexus hais tia yog nej hlub neej niam nej txiv tshaj nej hlub kuv ces nej ua tsis tau kuv qhev.  Nej yov tsum sawv tawm tsam nej niam nej txiv vim kuv yog los txws kom txiv ntxub tub; tub ntxub txiv, niam sawv tawm tsam ntxhais; ntxhais sawv tawm tsam niam.  Kuv yog tus los txws kom nej sib ntxub mus tis txhas vim nej yog kuv cov qhev dag.  Lub ntiaj teb no yov ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv cov qhev.  Nej nrog kuv dag kom kuv tau los ua huab tai.  Thaum twg kuv tau los zaum rau ntawm lub rooj huab tai thiab los ua huab tai lawm nej tsis txhob siv kuv lub npe coj mus ntiab dab tawm vim kuv yov ntiab kom nej tawm ua ntej.  Kuv tsua siv nej los ua kuv qhev dag tej neeg zej zog kom kuv tau los ua huab tai xwb.  Dab Yexus ruam, ruam tsis ntses lis cov neeg ntseeg Vaj Tswv.  Dab Yexus tib tsis paub tia ua ntej luag yov muab luag tus huab tai rau koj ua luag yov tsum sim koj cov hwj huaj dag ntawd seb puag yog tseeb ua ntej luag mam lis muab luag tus huab tai rau koj ua.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv yog ib cos neeg txawj neeg ntses neeg muaj peev xwm.  Luag thiaj lis yov tsum xaiv tus neeg ntses, neeg muaj peev xwm tsis dag los ua huab tai.  Luag tsis yuav tus neeg tub sab neeg dag los ua luag tus huab tai.      

 

Dab Yexus yog ib tug neeg ruam tsis ntses tsis hwm Vaj Tswv.  Dab Yexus tseem txhav Vaj Tswv tug tia Dag Yexus yog Vaj Tswv ua rau tub qaug rau Vaj Tswv.  Cov neeg ntses ua lawv hawm Vaj Tswv kuj ntxub Dab Yexus txoj kev txhav Vaj Tswv tug.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis yov muab pob zeb  tsoo Dab Yexus lub tob hau kom tawg.  Dab Yexus mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv rau ub rua no.  Thaum lawv pom Dab Yexus tuaj txog ces lawv tib ntiab Dab Yexus kom khiav mus vim lawv tib paub ua ntej lawm tia Dab Yexus yog neeg dag.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv tib paub meej lawm tia Dab Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau tsis paub kev cai, mom txheej yuam cai Vaj Tswv tug.  Dab Yexus mus dag txog twg los luag ntxub.  Dab Yexus mus dag tia Dab Yexus tsa tau neeg tuag sawv rov qab los ua rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv haj yam ntxub Dab Yexus txoj kev dag.  Dab Yexus hos mus dag tia Dab Yexus ua tau cua tuaj hlob, hlob, hlob ces Dab Yexus hais kom cua nres ces cua cia lis nre kiag lis lawm ntag.  Dab Yexus dag tia Dab Yexus muaj peev xwm taug tau saum npaim dej.  Dab Yexus mus dag, dag, dag rau ub rau no ua rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv ntxub, ntxub Dab Yexus txoj kev dag.  Cov neeg ruam, ruam mas cav qhua, qhua tia Dab Yexus mas txawj qhia Vaj Lug Kub Tshaj plaw lis.  Dab Yexus mus dag txog twg los luag ntxub.  Luag tsis kam pub mov rau Dab Yexus noj vim lawv paub tia Dab Yexus yog ib tug neeg dag mom ntxheej yuam cai Vaj Tswv tug kom nws tau lub fwj chim loj lis Vaj Tswv.  Dab Yexus mus dag tia Dab Yexus kho tau neeg dig muag pom kev.  Dab Yexus dag tia  Dab Yexus nti aub ncaug coj mus pleev av coj los pleev rau tus neeg dig muag lub qhov muag tas ces kom nws mus ntxuav tom pas dej ces nws cia lis pom kev kiag lis lawm ntag.  Cov neeg ntses paub txog Yexus txoj kev dag ntawd mas luag ntxub, ntxub Yexus txoj kev dag.  Cov neeg ruam tsis ntses mas qhua, qhua tia ntshes yog tiag. Cov neeg ua Dab Yexus qhev hos mus dag tia lawv muaj peev xwm ntiab tau dab tawm.  Cov neeg ruam cav xav ntshes yog tiag.  Thaum lawv yug tau tej tus me nyuam dig muag lawv coj tuaj mus kom cov neeg ntseeg Dab Yexus khos kom tus me nyuam ntawd pom kev.  Cov neeg ua Dab Yexus qhev ua txuj thov, thov Dab Yexus kom Dab Yexus kho kom tau tus me nyuam ntawd pom kev.  Lawv thov Dab Yexus npaum lis cas los tus me nyuam dig muag ntawd yeej tsis pom kev.  Lawv hos dag rau tus me nyuam dig muag ntawd tia kom nws tuag mus nrog Dab Yexus nyob tom ntxas mas Dab Yexus thiaj mam lis ua kom nws pom kev.  Txog thaum kawg tus me nyuam ntawd thiaj lis muab nws tua tuag kom nws tau mus nrog Dab Yexus nyob ua kes.  Tom qab tus me nyuam dig ntawd tuag tag ces cov neeg ua Dab Yexus qhev mam lis ua txuj tuaj thov Dab Yexus kom Dab Yexus txai nws mus nrog Dab Yexus nyob rau tom toj ntxas ua kes.  Cov neeg ua Dab Yexus qhev hais tia kom tsis txhob quaj rau tus me nyuam dig muag ua tuag ntawd vim nws tib tau mus nrog Dab Yexus nyob ua kes lawm.  

 

Cov neeg ntseeg Vaj Tswv hos coj txawv cov neeg ntseeg Dab Yexus.  Thaum cov neeg ntseeg Vaj Tswv muaj mob mas lawv tuaj mus thov Vaj Tswv rau nws kom nws muaj txoj sia nyob ntev tsis txhob tuag vim lawv paub tia Vaj Tswv yog saib cov neeg ciaj xwb.  Vaj Tswv tsis yog saib cov neeg tuag.  Dab Yexus yog Dab Toj Nxa. Cov neeg ntseeg Dab Yexus yog cov neeg ua qhev rau Dab Toj Ntxas vim Dab Yexus yog ib tug Dab Toj Ntxas zov ntxas.  Yexus yog Ntxwg Nyoog tus qhev.  Dab Ntxwg Nyoog dag, dag, dag yog lis ntawd Dab Yexus thiaj lis dag, dag, dag zoo ib yam Dab Ntxwg Nyoog thiab.  Cov neeg ua Dab Yexus qhev kuj muaj kev npam rau lawv txoj kev tuag txom nyem zoo ib yam lis Dab Yexus thiab.        #336 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 09 October 2016 - 12:15 PM

Niaj hnub niam no neeg ntses heev lis lawm. Yexus yog ib tug neeg tsis ntses nws tsis muaj peev xwm yov dag kom tau cov neeg ntses mus mag tus ntoo khaub lig muab txim txom kom tuag rau yoov noj, lwj rau kas ntsauv lis yav tag los lawm.

Cov neeg ua tseem ntseeg Yexus txoj kev dag yog cov neeg lau ua ib txwm ntseeg yuam kev tia Yexus yog tuag rau saum tus ntoo khaub lig los theej txhoj nws txoj kev npam ces nws tseem niaj hnub thov kom Yexus los tsuag, tsuag los muab nws rau txim mus raum ntawm tus ntoo khaub lig lwj rau yoov ntsauv tuag rau kas noj. Tuag tas lawm los tseem yov kom muab tus ntoo khaub lig coj mus tsos rau ntawm nws lub ntxas coj mus rau txim rau nws tus ntsuj tus plig kom txom nyem mus tag ib sim neej zoo ib yam lis Yexus thiab. Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag. Tus neeg ntseeg Yexus txoj kev dag kuj muaj kev npam zoo ib yam lis Yexus thiab.

Attached Thumbnails

 • 40066.png
 • images-10.jpg


#337 HMOOB_KawmVajlugkub_*

HMOOB_KawmVajlugkub_*
 • Guests

Posted 23 October 2016 - 11:18 AM

Hmoob Lawb Dab vs. Hmoob Coj Dab

Cov kwv tij Hmoob ntawd siv los lus Dab coj los sib tawm tsam. Ob pab dab ntawd pab dab twg thiaj lis yog pab dab zoo tshaj? Ob pab dab ntawd yog kwv tij Hmoob ib yam nkau xwb tiam sis nkawv lub siab xav tsis sib thooj nyia xav nyia txawv lawm nyia ib yam. Nkawv ob lub cev nqaij daim tawv yog Hmoob ib yam tiam sis nkawv ob lub siab nyia ntseeg txawv lawm nyia ib yam. Lub siab xav txawv loj npaum twg mus ntos ntuj plaw los lub cev nqaij daim tawv sawv tsis tau mus nto ntuj plaw. Lub siab nyob rau saum huab saum cua tiam sis lub cev nqaij daim tawv mus qhov twg los siv ob txhai taw mus kev zoo ib yam lis luag lwm tus thiab xwb. Yog ib tig neeg Hmoob phej khav, khav theeb ntawm ntus cub tia nws zoo tshaj luag lwm tus kom nws tau lub fwj chim loj mus hlas luag lwm tus lub tob hau. Nws khav nws loj dhau mus hlas 100 tus neeg Hmoob lub tob hau ces txog thaum kawg 100 tus Hmoob cov tob hau yov los ua kes koom ua ib lub zog loj los tawm tsam nws 1 lub tob hau. Luag 100 lub zog los tawm tsam nws 1 lub zog. Thaum ntawd ces nws tau lub zog mes tsis loj npaum lis lawv 100 lub zog coj los koom ua kes.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ntseeg Dab. Yexus mus tawm tsam cov neeg lawb Dab. Txog thaum kawg cov neeg lawb dab los sib koom ua kes muab Yexus txhom coj mus ntau. Yexus hai ib los lus ces luag 100 tus neeg teb rov rau Yexus tawm muaj 100 lub suab. Yexus ib lub zog xwb tsis npaum lis luag 100 lub zog. Luag 100 lub zog thiaj lis muaj peev xwb muab Yexus coj mus tua tuag mus ntawm tus thoo khaub lig coj mus them rau Yexus txoj kev dag. Yexus thiaj yog tus neeg swb luag cov neeg ncaj ncee. Yexus mus rau ntawm tus thoo khaub lig coj los qhia lub ntiaj teb no tia kom tsis txhob khav tbeeb txoj dag ntxiv lawm.

#338 HMOOB_Brettinvem_*

HMOOB_Brettinvem_*
 • Guests

Posted 02 July 2017 - 03:25 PM

wh0cd512688 homepage cheap bentyl online

#339 HMOOB_Michaelven_*

HMOOB_Michaelven_*
 • Guests

Posted 14 September 2017 - 01:52 PM

buy antabuse uk albuterol colchicine

#340 HMOOB_AlfredHoupe_*

HMOOB_AlfredHoupe_*
 • Guests

Posted 15 September 2017 - 12:06 PM

buy cialis online buy cialis online cialis from canada buy cialis online cialis

#341 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 17 September 2017 - 07:20 PM

"Kawm Vaj Lug Kub " September 17, 2017

 

Ntev lawm tsis tau tuaj qhia "Vaj Lug Kub" pub rau peb Hmoob sawv daw vim mus qhia Vaj Lug Kub rau lwm qhov lawm.  Hnub no rov tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau nej cov tseem xav kawm ntxiv kom paub txog Vaj Lug Kub.  Hnub no peb yov kawm txog "The Return of the Christ" lus Hmoob txhais hais tia Yexus rov los.   

 

"The Return of The Christ"

 

 

Peb muaj tsawg leej xav pom Yexus rov los rau hauv lub ntiaj teb no?  

 

Tus  neeg zoo ces nws tsis xav kom lub ntiaj teb no muaj kev quaj kev nyiav, tsis xav pom txoj kev ploj kev tuag, kev yoo tshaib yoo nqhi.  Niaj hnub niam no neeg coob tis muaj coob nyob plawg ntia tsis muaj hauj lwm txau rau sawv daw ua.  Muaj neeg tub sab tub nyiag nyob rau qhov ub qhov no sib txeeb noj sib txeeb hnav sib ntau sib tua tuag ua ntshav liab vog tseg.  Muaj Neeg sib ntxub sib cav sib ceg sib ntau cuag tus tsis. Muaj neeg sib tua.  Muaj neeg hlawv vaj hlawv tsev hlawv tsheb ua rau tej zej zog nyob nplob xuav.  Muaj neeg hau dej hau cawv hau xas sib thab sib ntau nrov nroo ntws.  Muaj niam ntiav sawv nplawg ntia ntawm tej tsis tau noj tsis muaj hauj lwm ua.  Lub ntiaj teb no muaj kev txom nyem ntau zuj zus tuaj thiab muaj ntau heev lis lawm.   Muaj dej nag loj los kuav zej kuav zos.  Muaj cua daj cua dub los ntau vaj vaj ntau tsev.  Muaj tshav kub ua rau tej qoob loos loj tsis tau tuag mus tis hauv pau.  Tus neeg muaj ces yov muaj muaj nyiaj siv tsis tas.  Tus pluag ces yov pluag pluag mus tis txha tsis tau noj tsis tau hnav.  Niaj hnub niam no zaub mov los kim.  Nqaij los kim.  Roj los kim.  Vaj tsev nyob los kim.  Nqi dej nqi taw los kim.  Nqis hoo maum los kim them tsis tau.  Qhov twg los yov tau siv nyiaj xwb.  Sawv daw muaj kev nyuaj siab kev txhawj ntau tsav ntau yam ua rau muaj tej tus neeg pws tsaug zog ces cia lis nrog dab ntug mus lawm.  Niaj hnub niam no lub ntiaj teb no txom nyem heev lis lawm tiam sis kuj tseem muaj ib cos neeg siab phem xav kom lub ntiaj teb no haj yam txom nyem.  Tus neeg siab phem ntawd xav kom Yexus los muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua tsuaj ploj yaj ntshis mus ib txhis.  Neeg ntiaj teb tib muaj kev txom nyem txau heev lis lawm tiam sis tseej muaj ib cov neeg phem ntawd tseem xav kom sawv daw haj yam txom nyem heev.  Lawv xav kom Yexus los tsuag, tsuag los muab lub ntiaj teb no tsoo kom pua ntsoog.  Lawv cem lub ntiaj teb no tia yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg.  Lawv tsis xav nyob.  Lawv cem lub ntiaj teb no tia yog ib qho chaw tiag taw. Lawv ntxub lub ntiaj teb no heev lis vim lawv lub siab xav ntsoov txoj kev ploj kev tuag xav mus rau ntawm ntuj ceeb tsheej mus nrog Yexus nyob rau kes rau ntawm tus ntoo khaub lig tuag rau yoov ntsauv lwj rau kas noj.  Lawv yog Yexus cov tub rog tub qhev ua hauj lwm rau txoj kev ploj kev tuag thiab ua hauj lwm rau cov neeg tuag.  

 

Thaum xyoo 2000 ntawd cov neeg ntseeg tus Dab Yexus ntawd cia siab ntsoov rau hnub Yexus rov los tiam sis tus Dab Yexus ntawd hai tia "Hnub kuv rov los ntawd tsis hais nruab hnub los yog hmo ntuj.  Kuv los lis ib tug neeg tub sab.  Nej ceev faj nawb.  Kuv yov lis thaum dej nyab ntiaj teb.  Cov neeg tsis ntseeg dej thiaj lis los muab nyab tuag tas nrog dej mus."  Cov neeg ntseeg tus Dab Yexus ntawd kuj ceev faj heev.  Lawv hais tia lawv tsis ntshai hnub Yexus rov los tiam sis lawv yog cov xub khiav mus nkaum.  Lawv mus yuav zaub yuav mov coj los ntim tseg tej niag qab lawj.  Lawv khiav mus nkaum rau hauv qab lawj.  Cov neeg tsis ntseeg kuj tseem thuam cov neeg ntseeg Dab Yexus tia lawv nkaum lis ntawd ua tus dab tsis.

 

Thaum xyoo September 11, 2001, yog hnub Yexus los tsoo vaj tsoo tsev muaj neeg tuag muaj neeg quaj neeg nyiav.  Cov neeg tsav nyob hoom mus yas tsoo vaj tsoo tsev ntawd yog ib cos neeg ntseeg Dab Yexus lub tswv yim siab phem.  Thaum ub Yexus muaj 12 tug qhev.  Yexus muab nws 12 tug qhev faib mus ua 3 pawg.  Ib pawg muaj 4 leeg.  Ib pawg muaj ib tug coj.  Lawv mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv mus thoob lub teb chaw Israel ntawd.  Lawv mus txog twg los luag ntxub lawv txoj kev dag.  Lawv mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam ceeb nroog Jerusalem.  Lawv yov mus tshav huab tai rau tus Dab Yexus dag ntawd ua tus kav lub teb chaw.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv tsis nyiam txoj kev dag lis tus Dab Yexus ntawd.  Lawv nyiam txoj kev ncaj ncee rau Vaj Tswv.  Lawv hawm Vaj Tswv.  Lawv tuaj Vaj Tswv txoj cai tsis pub leej twg cia lis lawm mus txhav Vaj Tswv qhov chaw tia nws yog Vaj Tswv.  Txoj cai ntawd lawv hus ua "Blasphemy."  Lawv txoj cai ntawd sau tseg rau hauv Vaj Lug Kuv Qub tia yog leej yuam txoj cai "Blasphemy" ntawd no ces kom muab pob zeb tshoo nws lub tob hau kom nws tuag mus thiab muab hluav taw hlawv kom nws kub hnyiab mus ua hlauv.  

 

Thaum ub cov neeg ntseeg Vaj Tswv mas lawv ua kev cais rau dej tas lawv mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv.  Txhua leej txhua tus ua kev cai rau dej tas yeej mus ntseeg Vaj Tswv xwb tiam sis tus Dab Yexus ntawd ib leeg xwb ua kev cai rau dej tas thiaj lis yov mus ua huab tai.  Nyob rau hauv ntiaj teb no muaj tsawg leej ua kev cai rau dej tas es yov mus ua Huab Tai?  Tsis muaj leej twg hlos lis tsua yog ib tug Dab Yexus ntawd xwb.  Tus Dab Yexus ntawd ua txuj mus kom nws tus npawg hus ua John muab nws ua kev cai rau dej nyob rau ntawm tus dej hus ua Jordan River nyob rau ntawm sab hnub tuaj tsis deb ntawm ntug nroog Jerusalem.  Tus Dab Yexus ntawd ua txuj mus ua kev cai rau dej kom khws khws lis cov neeg ntseeg Vaj Tswv tiam sis Dab Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv.  Dab Yexus ua kev cai rau dej tas nws tsis mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv nroog Jerusalem. Tus Dab Yexus ntawd ntseeg Dab Ntxwg Nyoog xwb.  Dab Yexus ua kev cai rau dej tas Dab Yexus mus ntsib nws tus Dab Ntxwg Nyoog nyob rau tom tiaj hav qhuav.  Dab Yexus mus nrog Dab Ntxwg Nyoog sib tau muaj 40 hnub.  Dab Ntxwg Nyoog dag sim "Temptation" rau Dab Yexus tia yog Dab Yexus mus txeeb tau Huab Tai ua ces Dab Yexus yov tau kav tag nrho 12 lub "Tribes" nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd.  Tom qab tus Dab Yexus ntawd mus nrog nws tus Dab Ntxwg Nyoog sib tham tas nws thiaj lis los nrhiav tau 12 tug qhev nrog nws mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv mus thoob lub teb chaw Israel kom nws tau huab tai ua.  Qhov tseeb tus Dab Yexus ntawd nws yog ib tug neeg tsis ntses.  Nws ua hauj lwm tws ntoo ua vaj ua tsev tiv tshav nyob rau nraum zoov nws muaj lub cev  nqaij daim tawv dub nyos lis tus pob thawj.  Nws muaj fwv txwv ntxhov phoov lis Dab Ntxwg Nyoog.  Nws lub siab tawv lim hiam txhav noj txhav khawv dag noj dag hau lis Dab Ntxwg Nyoog thiab.  Dab Ntxwg Nyoog dag lis cas tus Dab Yexus ntawd kuj dag ib yam lis ntawd thiab.  Dab Yexus ruam, raum tsis ntses.  Dab Yexus ua txuj mus tsas neeg tuag sawv rov qab los kom cov neeg ruam ntseeg nws thiab muab huab tai rau nws ua.  Dab Yexus tib tsis paub tia ua ntej luag yov muab huab tai rau nws ua luag yov tsum muab nws cov hwj huaj dag ntawd sim ua ntej seb pua yog tseeb.  Yog tus Dab Yexus ntawd yov los ua Hmoob tus huab tai los Hmoob yov muab nws tua mus rau ntawm tus ntoo khaub lig sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.  Tus Dab Yexus ntawd yov mus ua haiv neeg twg tus huab tai los luag yov muab nws tua sim nws cov hwj huaj dag ntawd ua ntej seb pua yog tseeb.  

 

Thaum ub tus Dab Yexus ntawd muaj kev txhaum rau Vaj Tswv.  Dab Yexus dag tia Dab Yexus yog Vaj Tswv thiab Dab Yexus hos dag tia Dab Yexus yog Vaj Tswv tus tub.  Tus tub thiab tus txiv sawv tsis tau ib qho chaw ua kes.  Dab Yexus muaj kev txhaum rau Vaj Tswv tia Dab Yexus yog Vaj Tswv kom Dab Yexus muaj lub fwj chim loj lis Vaj Tswv.  Vaj Tswv tsis lee paub tus Dab Yexus ntawd.  Vaj Tswv ntxub tus Dab Yexus txhav khawv ntawd heev lis.  Dab Yexus yuam Vaj Tswv txoj cai hus ua "Blasphemy."  Dab Yexus yuam lawv haiv neeg Jews txoj cai nyob rau hauv lawv phau Vaj Lug Kub lawm tiam sis Dab Yexus hos tsis raug coj mus muab pob zeb tsoo nws lub tob hau thiab muab hlua taw hlawv lis lawv phau Vaj Lug Kub hai tseg.  Nyob rau Vaj Lug Kub Qub ces Yexus raug lub txim tuag lawm vim muaj neeg coob tshaj 3 leeg ua phov thawj pom tia Dab Yexus dag thiab txhav Vaj Tswv tug.  

 

Tus ntoo Khaub Lig ntawd mas tsis yog haiv neeg Jews tus thiab nws tsis yog haiv neeg txoj kev tua neeg raug txim tuag.  Tus ntoo khaub lis ntawd nws yog haiv neeg Roman tus thiab nws yog haiv neeg Roman txoj kev rau txim rau cov neeg raug txim tuag.  Raw lis cov neeg Roman txoj kev tua neeg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig ua yog lub txim tuag ntawd mas txawv cov neeg Jews txhoj kev tua neeg muaj lub txim tuag.  Pilot ua yog ib tug neeg Roman ntawd tus Governor tsis kam siv lawv tus ntoo khaub lig coj mus muab Yexus tua vim Yexus tsis tau yuam txoj cai nyob rau hauv lawv haiv neeg Roman txoj kev lij choj.  Tus Dab Yexus ntawd raug lub txim tuag nyob rau tom lawv haiv neeg Jews txoj kev lij choj lawm tia sis lawv muab Yexus pov mus rau cov neeg Roman ntawd tus ntoo khaub lig tua nws pov tseg.  Raw lis txoj kev lij choj nyob rau hauv haiv neeg Roman ntawd mas tus Dab Yexus ntawd tsis tau raug lub txim tuag.  Lawv tsis kam siv lawv tus ntoo khaub lig coj mus muab Yexus tua pov tseg.  Yog lis ntawd Pilot thiaj lis ua zaj ua ntxeev pab seb Yexus pua dim nws lub txim tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Pilot thiaj lis xas tus Dab Yexus ntawd coj mus rau nws cov tub rog muab tus Dab Yexus ntawd nplawm yog 39 plawg seb nws haiv neeg Jews pua kam tsos nws mus.  Pilot cov tub rog muab tus Dab Yexus ntawd nplawm, nplawm txau ua nws ntshav liab vog.  Tus Dab Yexus ntawd tshuav tuag.  Lawv kuj muab ib kau mom ntoo pos rau tus Dab Yexus ntawd ntoo kom khw, khw lis ib tug huab tai.  Lawv mam lis nplawm lub kos mom ntoo pos ntawd kom chob mus rau tus Dab Yexus ntawd lub tob haus.  Lawv kho ib txoj phuam paj yeeb rau nws npua kom khw, khw lis huab tai.  Lawv ua txuj pes hawm nws lis yog huab tai.  Lawv coj nws mus lawv mam lis rho ncaw taw rau nws cuag tus tsis.  Tus Dab Yexus ntawd tshuav tuag lawv mam lis coj nws los sawv rau sawv daw saib.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv qws ib tsaug ib tsaug kom muab tus Dab Yexus ntawd coj mus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.  Lawv qws hai tia "Crucify him!  Crucify him!  Crucify him!"  Pilot thiaj lis ua tsis tau lis cas ces nws thiaj lis hais rau tus Dab Yexus ntawd tia "Koj pua paub tia kuv muaj peev xwm tsos tau koj los yog tua tau koj pov tseg.  Koj pua kam kuv tsos koj dim?"  Tus Dab Yexus ntawd kuj ruam, ruam heev.  Tus Dab Yexus ntawd kuj tsis ntseeg tia Pilot muaj peev xwm yov tsos kom nws dim txoj kev tuag.  Nws ntseeg thuam Pilot tia Pilot tsis muaj ib qho peev xwm ib nyuag qhov hlo lis.  Pilot ua tsis tau lis cas ces Pilot thiaj lis ntxuav nws txhai tes.  Nws thiaj lis kom nws cov tug rog coj tus Dab Yexus ntawd coj mus tua pov tseg rau tom roob qhua coj mus sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb rau lub ntiaj teb no sawv daw tau saib nws txoj kev dag kom tau huab tai ua.  

 

Lawv coj tus Dab Yexus ntawd coj mus tua rau tom roob qhua sim nws cov txuj cis dag ntawd seb pua yog tseeb rau sawv daw saib.  Tus Dab Yexus ntawd yog neeg dag xwb.  Nws tsis muaj txuj cis quav dab tsis hlo lis.  Txog thaum kawg nws thiaj lis tau tuag mus them rau nws txoj kev dag.  Tus ntoo khaub lig ntawd muab tus Dab Yexus ntawd nrhab tes dav, dav rau sawv daw tuaj saib tia nws yog ib tug neeg dag xwb.  Tus ntoo khaub lig ntawd thiaj lis muab tus Dab Yexus ntawd tua tuag.  Tus Dab Yexus ntawd tuag tag mus ua ib tug Dab Toj Ntxa zov ntxas rau tom toj ntxa.  Tus Dab Yexus ntawd yog ib tug Dab Toj Ntxa.  Nws kuj muaj ib cos qhev dag los dag cov neeg nyob hauv zej hauv zos kom raug kev ploj kev tuag mus rau tom toj ntxas mus raug tus ntoo khaub lig rau txim rau nws tus ntsuj plig.  Nws cev lwj rau yoov ntsauv tuag rau ka noj.  

 

Tus Dab Yexus ntawd tsis yog Vaj Tswv nawb.  Nws yog ib tug neeg tub sab txhav noj txhav khawv xwb.  Sawv daw nco ceev faj txhob raug tus Dab Yexus ntawd dag kom koj mus raug luag tus ntsia tooj ntsia hlau, raug tus ntoo khaub lig muab koj tus ntsuj tus plig rau txim tuag mus ib txhis.  Ntseeg Dab Yexus txoj kev dag ces tau rau ris ib tug ntoo khaub lig zoo ib yam lis tus Dab Yexus ntawd xwb.

 

Koj niam koj txiv khwv, khwv tiv tshav tiv nag yug koj thiaj lis loj hlob.  Koj niam koj txiv muaj mob tuag txom nyem kawg nkau lis tsis tsim nyog koj muab ib tug ntoo khaub lig coj mus txho rau ntawm nkawv lub ntxas coj mus rau txim rau nkawv tus ntsuj tus plig kom haj yam txom nyem mus tis txhas.  Koj txho ib tug ntoo khaub lig rau koj niam koj txiv lub ntxas ces txhai hai tia "Slap on the face!" rau koj niam koj txiv lub txhiaj ntsim yug koj.  Koj tsis ris nkawv lub txhiaj ntsim hlub koj.  Koj niam koj txiv tuag koj tsis kam mus pes hawm nkawv.  Koj tsis hlub nkawv.  Koj niam koj txiv muaj kev tus siab rau koj lub siab phem siab lim hiam tseem muab ib tug ntoo khaub lig coj mus txho rau ntawm nkawv lub ntxas coj mus rau txim rau nkawv tus ntsuj tus plig kom txom nyem mus tis txhis.  Koj siab phem kawg nkau lis rau koj niam koj txiv.  Koj yov tsum tau ris ib tug ntoo khaub lig zoo lis koj niam koj txiv thiab.  

 

Amen!                                                                

 

                      

 

  

 #342 HMOOB_Aaronfut_*

HMOOB_Aaronfut_*
 • Guests

Posted 10 October 2017 - 02:13 AM

wh0cd1612578 ilosone <a href=http://ilosone.world>ilosone</a> http://ilosone.world

#343 HMOOB_Michaelven_*

HMOOB_Michaelven_*
 • Guests

Posted 11 October 2017 - 10:16 AM

wh0cd2226492 ampicillin <a href=http://ampicillin.us.com>ampicillin 500mg</a> http://ampicillin.us.com ventolin without prescription <a href=http://ventolin.us.com>ventolin</a> http://ventolin.us.com Buy Precose <a href=http://precose.us.com>Cheap Precose</a> http://precose.us.com Sildenafil Citrate <a href=http://sildenafil4you.us.org>where to buy sildenafil citrate</a> http://sildenafil4you.us.org capoten drug <a href=http://capoten.world>capoten</a> http://capoten.world

#344 HMOOB_Bennynub_*

HMOOB_Bennynub_*
 • Guests

Posted 11 October 2017 - 10:24 AM

cymbalta cost <a hrefs="http://genericcymbalta.shop">price of cymbalta 60 mg</a> http://genericcymbalta.shop

#345 HMOOB_Stewartfluit_*

HMOOB_Stewartfluit_*
 • Guests

Posted 12 October 2017 - 08:19 PM

wh0cd3368842 buy atenolol <a href=http://buyatenolol.work>atenolol</a> http://buyatenolol.work buy rocaltrol <a href=http://buyrocaltrol.science>rocaltrol</a> http://buyrocaltrol.science price of valtrex <a href=http://valtrex2017.us.org>online valtrex</a> http://valtrex2017.us.org cymbalta prescription <a href=http://buy-cymbalta.work>buy cymbalta</a> http://buy-cymbalta.work buy toradol online <a href=http://buy-toradol.store>buy toradol</a> http://buy-toradol.store

#346 HMOOB_Charleshet_*

HMOOB_Charleshet_*
 • Guests

Posted 18 October 2017 - 11:57 PM

allopurinol <a href=http://allopurinol.work>allopurinol buy online</a> http://allopurinol.work

#347 HMOOB_Dab Yexus_*

HMOOB_Dab Yexus_*
 • Guests

Posted 24 October 2017 - 02:18 AM

Tus ntoo khaub log yog tsim coj los tua neeg pov tseg rau tshav ziab lwj rau yoov ntsauv tuag rau kas noj. Tus ntoo khaub log yog txoj kev ploj kev tuag tsau ntuj ntis.

Ceev faj txog cov neeg phem neeg dag los dag koj tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj.

Attached Thumbnails

 • cross.png


#348 HMOOB_JamesThops_*

HMOOB_JamesThops_*
 • Guests

Posted 25 October 2017 - 06:22 PM

quick loans chattanooga tn <a href=https://quickloans.us.com>how can i get cash fast</a> quick personal loans online quick personal loans

#349 HMOOB_Dab Yexus Dag_*

HMOOB_Dab Yexus Dag_*
 • Guests

Posted 18 November 2017 - 01:30 AM

Dab Yexus yog ib tug neeg ntxub Hmoob thiab ntxub luag lwm haiv neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Dab Yexus cob qhia nws 12 tug qhev kom lawv tsis txhob mus nrog Hmoob thiab luag lwm haiv neeg sib tham. Dab Yexus kuj ntxub tej poj niam vim dab Yexus nyiam txiv neej xwb. Dab Yexus kom nws 12 tug qhev mus ntsib nws cov neeg Jews xwb. Dab Yexus mus dag nws cov neeg Jews tia nws muaj peev xwm muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus paub rau 5,000 leej neeg tshaib tshaib plab tau noj seem noj so mus puv plab. Noj tsau tas tseem seem 12 lub pob tawb ncuav cis nyob rau tom hav nyom thiab ua rau tub qaug rau cov neeg ntses vim tib paub txog Yexus txoj kev dag kom tau los ua huab tai xwb. Nws cov neeg Jews yog cov xub ntxub Yexus ua ntej. Yog lis Yexus tus thawj qhev thiaj mus nrog Hmoob thiab luag lwm haiv neeg tham kom lawv pab tsa kom Yexus tau los ua Huab Tai. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv los kuj ntxub Yexus txoj kev dag mom txheej yuam cai Vaj Tswv tug tia nws yog Vaj Tswv. Dab Yexus muaj kev npam rau nws txoj kev dag thiab txoj ntxub luag lwm haiv neeg nyob rau hauv nyiaj teb no.

#350 HMOOB_Aa Seat Assignment_*

HMOOB_Aa Seat Assignment_*
 • Guests

Posted 26 November 2017 - 03:06 PM

buy essay <a href=https://buyessays.us.com>help writing essay</a> buy essay help with my essay

#351 HMOOB_Write Assignment_*

HMOOB_Write Assignment_*
 • Guests

Posted 15 December 2017 - 05:20 PM

essay writer <a href="https://essay.us.org">medical school essays</a> to do my homework essay

#352 HMOOB_Getting A Loan_*

HMOOB_Getting A Loan_*
 • Guests

Posted 19 December 2017 - 01:54 PM

payday loan <a href="https://payday.us.com">payday loan</a> payday loans no credit check speedy cash payday loans online

#353 HMOOB_Online Payday Loans_*

HMOOB_Online Payday Loans_*
 • Guests

Posted 25 December 2017 - 03:35 AM

payday advance loans <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> payday advance payday advance

#354 HMOOB_Homework Good Or Bad_*

HMOOB_Homework Good Or Bad_*
 • Guests

Posted 25 December 2017 - 07:57 PM

homework math help <a href="https://essay.us.org">essay</a> uk dissertation writing services essay

#355 HMOOB_car insurance cost_*

HMOOB_car insurance cost_*
 • Guests

Posted 11 January 2018 - 01:31 AM

auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes comparison</a> car insurance quotes auto insurance quotes

#356 HMOOB_Loan_*

HMOOB_Loan_*
 • Guests

Posted 18 January 2018 - 10:04 AM

low credit score loans <a href="https://personalloansonline.us.org">best personal loans</a> borrow cash best personal loans

#357 HMOOB_Payday Loan_*

HMOOB_Payday Loan_*
 • Guests

Posted 22 January 2018 - 06:06 PM

loans online <a href="https://loansonline.us.com">microloan program</a> loans in nc online cash register

#358 HMOOB_Ebsflabaws_*

HMOOB_Ebsflabaws_*
 • Guests

Posted 02 February 2018 - 09:12 AM

ok’ https://cashloansonline.us.org/
cash advance
payday loan lenders

#359 HMOOB_LdfErymn_*

HMOOB_LdfErymn_*
 • Guests

Posted 09 February 2018 - 02:55 AM

Hello! All! <a href="http://genericviaser.com/">generic viagra</a> discount viagra viagra ok’

#360 HMOOB_texas auto insurance_*

HMOOB_texas auto insurance_*
 • Guests

Posted 10 February 2018 - 12:24 PM

cheap auto insurance <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">cheapest auto insurance</a> cheapest online auto insurance quotes cheap auto insurance quotes

#361 HMOOB_Hazexize_*

HMOOB_Hazexize_*
 • Guests

Posted 12 February 2018 - 11:10 AM

OK’
<a href="https://homeworkhelpus.org/"> homework helps</a>
somebody to write my term paper
economic homework help

#362 HMOOB_HaxDrals_*

HMOOB_HaxDrals_*
 • Guests

Posted 13 February 2018 - 12:38 AM

OK’
<a href="https://helpwritingt...isus.org/">need help writing paper</a>
editing dissertation services
i need help writing my paper

#363 HMOOB_Hjnexize_*

HMOOB_Hjnexize_*
 • Guests

Posted 14 February 2018 - 03:52 PM

OK’
<a href="https://writingpaper.us.com/"> write my paper</a>
help writing my paper
write my paper

#364 HMOOB_Fbjinarp_*

HMOOB_Fbjinarp_*
 • Guests

Posted 14 February 2018 - 07:18 PM

Hello! All! <a href="https://writeresearc...r.us.com/">term papers</a> term paper ok’

#365 HMOOB_Fveexize_*

HMOOB_Fveexize_*
 • Guests

Posted 17 February 2018 - 09:00 PM

https://writingpaper.us.com/
custom essay editing
essay papers
OK’

#366 HMOOB_Fveexize_*

HMOOB_Fveexize_*
 • Guests

Posted 18 February 2018 - 01:35 AM

https://writingpaper.us.com/
write your thesis
research paper service
OK’

#367 HMOOB_Gnapneut_*

HMOOB_Gnapneut_*
 • Guests

Posted 19 February 2018 - 04:34 AM

Hi
<a href="https://getaloan.us.org/"> fast cash loan</a>
no credit check online payday loans
fast cash OK’

#368 HMOOB_GbrMoize_*

HMOOB_GbrMoize_*
 • Guests

Posted 19 February 2018 - 07:47 AM

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> loans online</a>
bad credit personal loan payday advance
OK’

#369 HMOOB_Gnapneut_*

HMOOB_Gnapneut_*
 • Guests

Posted 19 February 2018 - 11:12 AM

Hi
<a href="https://getaloan.us.org/"> best payday loan lenders</a>
fast cash loans
installment loans OK’

#370 HMOOB_LmfClaiz_*

HMOOB_LmfClaiz_*
 • Guests

Posted 19 February 2018 - 05:31 PM

<a href="https://paydayloansnofax.us.org/"> payday loans online</a>
best online payday loans
no fax payday loan OK’

#371 HMOOB_GblDrert_*

HMOOB_GblDrert_*
 • Guests

Posted 20 February 2018 - 02:40 AM

All
<a href="https://cashadvancel...s.us.org/">cash advance usa</a>
payday advance
easy payday loan online OK’

#372 HMOOB_FvrUnady_*

HMOOB_FvrUnady_*
 • Guests

Posted 21 February 2018 - 05:07 AM

ok’ https://paydayloansnofax.us.org/
payday loan brokers
payday loan

#373 HMOOB_FvrUnady_*

HMOOB_FvrUnady_*
 • Guests

Posted 21 February 2018 - 08:17 AM

ok’ https://paydayloansnofax.us.org/
can military get payday loans
no faxing payday loan

#374 HMOOB_TbsWoulk_*

HMOOB_TbsWoulk_*
 • Guests

Posted 22 February 2018 - 11:55 AM

My!!!
<a href="http://genericviagra...om/">viagra</a>
buy viagra online no prescription
viagra online OK’

#375 HMOOB_GbmJinny_*

HMOOB_GbmJinny_*
 • Guests

Posted 24 February 2018 - 04:53 PM

cialis 10 mg - http://buycialisomskc.com/
cialis professional online cialis online

#376 HMOOB_DvsEvabs_*

HMOOB_DvsEvabs_*
 • Guests

Posted 27 February 2018 - 08:37 PM

pfizer viagra
female viagra drug
herbal viagra
<a href="http://cheaperectile...ills.com/">over counter erectile pills</a> OK’

#377 HMOOB_FazWoulk_*

HMOOB_FazWoulk_*
 • Guests

Posted 28 February 2018 - 05:30 AM

My!!!
<a href="http://prednisonebuy...>prednisone</a>
mexico viagra
prednisone OK’

#378 HMOOB_Dbfelita_*

HMOOB_Dbfelita_*
 • Guests

Posted 01 March 2018 - 03:30 AM

no prescription viagra
http://synthroidgeneric.com/
<a href="http://synthroidgeneric.com/">synthroid coupon</a>
viagra pharmacy

#379 HMOOB_teeday_*

HMOOB_teeday_*
 • Guests

Posted 01 March 2018 - 08:24 AM

viagra best buy reviews
buy viagra online
viagra hypertension
<a href="http://viagragenups.com/">cheap viagra online</a>

#380 HMOOB_Fbdinarp_*

HMOOB_Fbdinarp_*
 • Guests

Posted 01 March 2018 - 12:02 PM

Hello! All! http://cheaperectilepills.com/ viagra 100mg side effects cheap erectile pills ok’

#381 HMOOB_GbbGRILD_*

HMOOB_GbbGRILD_*
 • Guests

Posted 03 March 2018 - 12:25 AM

HiMen!!
<a href="http://onlinepharmac...uy.com/">humana online pharmacy</a>
viagra online discount
canada online pharmacy OK’

#382 HMOOB_PplAffece_*

HMOOB_PplAffece_*
 • Guests

Posted 03 March 2018 - 12:46 PM

erectile dysfunction pills
cheapest viagra in uk
<a href="http://erectiledysfu...s.com/">generic viagra</a> OK’

#383 HMOOB_FfvMoize_*

HMOOB_FfvMoize_*
 • Guests

Posted 04 March 2018 - 05:41 AM

<a href="http://erectiledysfu...nesus.com/">buy cialis</a>
viagra sildenafil
viagra OK’

#384 HMOOB_KknGRILD_*

HMOOB_KknGRILD_*
 • Guests

Posted 05 March 2018 - 02:39 AM

HiMen!!
http://hopcialisraj.com/
<a href="http://hopcialisraj.com/">online pharmacy cialis</a>
female viagra
generic cialis OK’

#385 HMOOB_FvvGRILD_*

HMOOB_FvvGRILD_*
 • Guests

Posted 07 March 2018 - 08:12 AM

HiMen!!
<a href="http://canadiannowv.com/">cheap viagra online canadian pharmacy</a>
free viagra sample pack
viagra online canadian pharmacy OK’

#386 HMOOB_squathy_*

HMOOB_squathy_*
 • Guests

Posted 10 March 2018 - 04:12 PM

borrow money online fast
loans for bad credit
direct lender payday advance
<a href="http://fastestmoneycash.com/">cash advance payday loan</a>

#387 HMOOB_Dab Yexus_*

HMOOB_Dab Yexus_*
 • Guests

Posted 14 March 2018 - 07:25 AM

Dab Yexus tsis muaj peev xwm dag tau tus neeg ntses.

#388 HMOOB_OklNEIBRE_*

HMOOB_OklNEIBRE_*
 • Guests

Posted 16 March 2018 - 10:30 AM

can you take prednisone if trying to get pregnant
<a href="http://prednisonepil...20mg.com/"></a>
prednisone 60 mg per day
prednisone 10mg OK’

#389 HMOOB_GntNailm_*

HMOOB_GntNailm_*
 • Guests

Posted 18 March 2018 - 12:47 PM

<a href="http://prinivilbuyusa.com/">generic cialis</a>
what is prinivil
buy cialis online OK’

#390 HMOOB_lmmcoews_*

HMOOB_lmmcoews_*
 • Guests

Posted 27 March 2018 - 02:45 AM

plan business
startup business plan
help writing thesis
writing my paper
paper editing
research papers
thesis papers
term papers
writing online paper
OK’

#391 HMOOB_Mewcumma_*

HMOOB_Mewcumma_*
 • Guests

Posted 31 March 2018 - 07:51 PM

viagra u menya poyavilsya drugoy
generic viagra online
viagra brands
<a href="http://viagranrxch.com/#">cheap viagra</a>

#392 HMOOB_Hauche_*

HMOOB_Hauche_*
 • Guests

Posted 01 April 2018 - 03:44 PM

woman in viagra commercial
cheap viagra
viagra inventor
<a href="http://viagranrxch.com/#">cheap viagra</a>

#393 HMOOB_krcneurb_*

HMOOB_krcneurb_*
 • Guests

Posted 04 April 2018 - 05:29 PM

Photo: Black mold spores micrography Among the indoor mycotoxin-producing species of molds are Fusarium, Trichoderma, and one that, although less commonly isolated, became notorious during the past decade, Stachybotrys atra aka S. buy viagra soft tabs <a href="http://generic-viagr...ak.com/">viagra generic</a> free trial of viagra viagra generic name If the HIV ELISA and HIV Western blot tests are positive, other blood tests can be done to determine how much HIV is in your bloodstream. OK’

#394 HMOOB_LrjGothe_*

HMOOB_LrjGothe_*
 • Guests

Posted 04 April 2018 - 09:07 PM

Full Review Muralidharan K July 5, 2015 It is very helpful app to know about varios diseases , its reasons and the prevention. cheap viagra online without prescription <a href="http://viagraforsalebrc.com/">cheap viagra for sale</a> lowest viagra price generic viagra for sale Changes in personality, mood, ability to focus, or behavior. OK’

#395 HMOOB_LahMoize_*

HMOOB_LahMoize_*
 • Guests

Posted 05 April 2018 - 12:15 PM

This is called a sentinel lymph node biopsy. viagra 100mg pills <a href="http://viagra-onlinenas.com/">buy real viagra online</a> buy viagra in england canadian online pharmacy viagra The intradermal into the skin shot is licensed for use only in people 18 through 64 years of age. OK’

#396 HMOOB_Grvkeymn_*

HMOOB_Grvkeymn_*
 • Guests

Posted 05 April 2018 - 07:33 PM

For example, avoidance of a feared object or situation prevents a person from learning that it is harmless. buy viagra uk <a href="http://viagraforsale...rc.com/">womens viagra for sale</a> brand generic online viagra herbal viagra for sale Are you looking for a data sources you can use to fill your graph? OK’

#397 HMOOB_payorse_*

HMOOB_payorse_*
 • Guests

Posted 07 April 2018 - 09:08 PM

how does payday loans work
payday loans
long term payday loans direct lender
<a href="http://paydayloansme...ar.com/">payday advance loans near me</a>

#398 HMOOB_jyfdWoulk_*

HMOOB_jyfdWoulk_*
 • Guests

Posted 13 April 2018 - 07:01 AM

viagra jelly <a href="http://usa77www.com/#">viagra samples</a> recreational viagra buy viagra online OK’

#399 HMOOB_bsdfRutty_*

HMOOB_bsdfRutty_*
 • Guests

Posted 13 April 2018 - 05:00 PM

viagra spam <a href="http://viagapharmake...com/#">purchase viagra</a> viagra without a prescription viagra suppliers OK’

#400 HMOOB_bsdcWoulk_*

HMOOB_bsdcWoulk_*
 • Guests

Posted 15 April 2018 - 04:18 AM

female viagra <a href="http://setviagraeja.com/#">online viagra</a> buy cheap viagra online uk viagra OK’Reply to this topic  


6 user(s) are reading this topic

0 members, 6 guests, 0 anonymous users