Jump to content


Nrhiav kev ntseeg

lam nug xwb

1337 replies to this topic

#201 HMOOB_YexusTusHneevTaws_*

HMOOB_YexusTusHneevTaws_*
 • Guests

Posted 29 April 2013 - 04:45 PM

Posted Image

Map of Jerusalem in the time of Jesus


"The Sabbath"


Thaum xyoo 29 C.E., Yexus thiab Yexus 12 tug thwj tim lawv tuaj pem lub zos hus ua Capernaum xeev Galilee nyob sab qaum teb tuaj mus koom nrog lawv haiv neeg sib ntsib ua kes rau thaum lawv haiv neeg Jews lub Annual Sabbath. Ib xyoo twg lawv haiv neeg Jews tag nrhos yov tsum tuaj sib ntsib nyob rau ntawm lub Temple Mount hauv tuam ceeb nroog Jerusalem ua kev nco txog thaum lawv dim kev ua qhev tim lub teb chaw Egypt los mus nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd. Lawv haiv neeg hnub sos mas lawv hus ua "Sabbath." Haiv neeg Jews hnub sos mas muaj ob yam sos. Weekly Sabbath & Annual Sabbath. Weekly Sabbath muaj 2 hnub sos xwb, pib hnub Friday evening - Saturday Evening. Annual Sabbath mas ib xyoo twg lawv muaj 7 hnub sos.

Annual Sabbath muaj 7 hnub sos pib thaum (March/April) 15th - 21st, haiv neeg Jewish Annual Passover Feast pib hnub Wedsnesday 14th evening ua ntej 15th Thursday mus txog rau lub lim tiam tom ntej yog Wedsneday Evening 21st.

Weekly Sabbath muaj 2 hnub so xwb pib (Friday 16th - Saturday 17th), lawv sos pib hnub Friday evening mus txog rau hnub Saturday Evening.


Thaum ub lawv muab Yexus txhom hauv lub vaj hus ua "Garden of Gethsemane" coj mus hais plaub thiab lawv mam lis coj Yexus mus ntsia tes ntsia taws rau ntawm tus ntoo khaub lig nyob rau ntawm lub pov roob hus ua "Golgotha Hill" coj mus sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb. Yexus cov yeeb ncuab xav paub seb Yexus siv pua tau Yexus cov hwj huaj dag ntawd coj los ua kom Yexus dim tau saum tus ntoo khaub lig los us lawv tus Huab Tai Jews los kav lub teb chaw Israel ntawd.

Thaum ub lawv muab Yexus txhom coj mus tua sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb xwb vim Yexus khav, khav rau Yexus cov yeeb ncuab tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv los yog lis ntawd lawv thiaj lis yov tsum muab Yexus tua rau saum ntus ntoo khaub lig coj los sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb rau sawv daw saib. Haiv neeg Jews tag nrhos lawv nyiam txoj kev ncaj ncee zoo ib yam lis luag lwm haiv neeg thiab yog lis ntawd lawv thiaj lis yov tsum muab Yexus sim seb Yexus cov hwj huaj ntawd pua yog tseeb. Thaum lawv muab Yexus hle ris hle tshos liab qab ploog noob qes ###### taw tag rau sawv daw saib ua pliaj liab vog. Lawv muab ntsia tooj ntsia hlau coj los ntsia Yexus tes thiab ntsia Yexus taws rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tiag.

Thaum ub cov neeg muab Yexus tua rau saum tus ntoo khaub lig ntawd lawv yeej paub lawm tia Yexus yog ib tug neeg dag siv hwj huaj cuav coj los dag kom tej pej xeem sawv daw muab huab tai rau Yexus ua xwb. Lawv yeej paub tia Yexus tsis muaj hwj huaj dab tsis lis thiab lawv paub tia Yexus tsua yog ib tug neeg zoo ib yam lis tej pej xeem sawv daw xwb. Yog lis ntawd cov thab ham (Roman Soldiers) ua lawv muab Yexus ntsia te ntsia taw tag rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd thiaj lis ua txuj muab Yexus cov ris tshos coj los sib twv ua mom khauv lauv kom khws, khws lis Yexus yog ib tug neeg muaj hwj huaj loj tshaj plaw. Lawv muab Yexus cov ris tshos coj los sib twv ua mom khauv lauv thiab luag ua nqaj ua nqug los vim tia lawv ua lis ntawd coj los thuam Yexus txoj kev dag tej neeg zej zog sawv daw xwb.

Thaum lawv muab Yexus ntsia tes ntsia taw tag rau saum tus ntoo khaub lig thiab lawv muab tus ntoo khaub lig tsas sawv rau sawv tuaj mus saib. Neeg zej zog tuaj mus saib Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb. Sawv daw sawv ua pliaj liab vog saib Yexus. Lawv xav pom seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab hais. Tus twg saib Yexus los nws tsua cos hau nto thiab thuam Yexus txoj kev dag ntawd xwb. Lawv thiaj lis hais rau Yexus tia kom Yexus siv Yexus cov hwj huaj coj los ua kom Yexus nqis tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tai mas lawv thiaj lis ntseeg. Tus twg los tus thuam Yexus txoj kev dag ntawd xwb yog lis ntawd ib tug tub sab nyob rau ntawm Yexus ib sab thiaj lis hais rau Yexus tia, "Lawv thuam koj npaum lis ntawd ces koj kuj ua koj cov hwj huaj kom koj dim thiab koj kuj tsos kom wb dim nrog koj thiab." Yexus tsis muaj hwj huaj dab tsis yov coj los ua kom Yexus nqis kom tau saum tus ntoo khaub los ua haiv neeg Jews tus huab tai. Lawv sawv daw sawv ntsia Yexus mus txog rau thaum 3 moo yov tsaum kuj yov tuag txog tes lis. Yexus thiaj lis hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Yexus hais lis ntawd rau Vaj Tswv los vim tia Yexus yog ib tug neeg dag thiab Yexus tseem txhav Vaj Tswv tug tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus yog Vaj Tswv tus tub tib sis thiaj lis tub qaug rau Vaj Tswv. Vaj Tswv thiaj lis tsis lee paub Yexus. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis yov tsum tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag thiab kev yuam cai Vaj Tswv tug. Yexus tsis yog Vaj Tswv. Yexus yog ib tug neeg tub sab tshav Vaj Tswv lub npe coj los ua Yexus tug kom haiv neeg Jews muab huab tai rau Yexus ua xwb. Cov neeg ntseeg Yexus txoj kev dag thiab pab Yexus tshav Vaj Tswv tug thiaj tis npe rau Yexus tia "Vaj Tswv Yexus." Yog leej twg nrog Yexus dag thiab nrog Yexus txhav Vaj Tswv tug tus ntawd yeej muaj kev npam nrog Yexus thiab. Tus neeg nrog Yexus dag thiaj lis yov tsum tau mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus xwb.

#202 HMOOB_YexusTusHneevTaws_*

HMOOB_YexusTusHneevTaws_*
 • Guests

Posted 30 April 2013 - 05:04 AM

Posted Image


Garden of Gethsemane


Lub vaj no lawv hus ua "Garden of Gethsesmane." Thaum ub Yexus cov yeeb ncuab tuaj txhom Yexus nyob rau ntawm qhov chaw no coj mus hais plaub. Thaum lawv txhom tau Yexus ces lawv muab Yexus khis. Lawv mam lis coj Yexus mus hais plaub.

Jesus Faced 6 Trials


1st Trial. Lawv coj Yexus mus ntsib ib tug yawg hus ua "Annas." Annas yog Caiaphas tus yawm txiv. Xyoo ntawd Caiaphas yog ib tug High Priests (John 18:13). Thaum lawv coj Yexus mus hais plaub ces "Annas" thiaj lis nug Yexus seb Yexus pua tau dag tia Yexus yog Vaj Tswv. Yexus kuj tsis hwm tus High Priest ntawd ces Yexus tseem twv ntxhia thiab tseem muaj phlus nug tus High Priest cuag lis tus High Priest ntawd tsis paub dab tsis yog lis ntawd ib tug thab ham sawv ntawm Yexus ib sab thiaj lis ntau Yexus lub ntshej muag. (John 18:22-23) Tus thab ham ntawd cem Yexus tia, "Is that the way you answer the High Priest?"

2nd Trial. Annas coj Yexus to ntsib ib tug yawg hus ua "Caiaphas" ua nws yog ib tug High Priest (John 18:24). Nyob rau ntawm tus yawg Caiaphas ntawd qhov chaw ces muaj ib cos Chief Priests, the scribes, thiab ib cov kev txij lau neeg. Muaj ib cos neeg ntawd txawm nto ob caug rau Yexus lub ntsej muag rau Yexus txoj kev dag thiab mom txheej Vaj Tswv tuag, yog lis ntawd lawv thiaj lis muab Yexus pab qhov muag thiab rhos nrig ntau Yexus lub ntsej muag cuag tus tsis. Lawv thiaj lis kom Yexus twv seb leej twg yog tus ntau Yexus lub ntsej muag. Cov neeg muab Yexus khis tau ntawd thiab lawv coj Yexus mus los lawv kuj rhos nrig rau Yexus thiab (Mark 14:65).

3nd Trial. Lawv coj Yexus mus rau ntawm ib lub chaw lij choj tuav kev ncaj ncee rau Vaj Tswv. Lub chaw ntawd hus ua Sanhedrin (the relilgious Supreme Court). Qhov chaw ntawd muaj ib cos kev txij lau neeg thiab muaj ib cos Chief Priests nrog rau sawv daws thiaj lis tau sib tham thiab nog txim rau Yexus txoj kev mom txheej thiab yuam cais txhaum rau Vaj Tswv (Matthew 26:59). Cov neeg ntawd kuj chim heev rau Yexus txoj kev dag thiab mom txheej yuam cais yog lis ntawd lawv thiaj lis nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag thiab ntau Yexus. Muab ib cos kuj xyua xib teg npuaj Yexus lub ntsej muag cuag tus tsis. Lawv thiaj kom Yexus twv sib leej twg yog tus niam qhuav ntaud Yexus tag los ntawd (Matthew 26:67). Tom qab ntawd ces lawv mam lis coj Yexus mus kaw ib hmos ua ntej lawv mam lis coj Yexs mus ntsib ib tug Roman Governor muab lub npes hus ua "Pilate."

4th Trial. Thaum sawv ntxov ces lawv coj Yexus mus ntsib Pilate (Matthew 27:2). Yog lis ntawd Pilate thiaj lis nug Yexus tia, "Koj pua yog huab tai?" Yexus thiaj lis txhav kiag tia Yexus yog huab tai kom sawv daw muab haub tai rau Yexus ua.

5th Trial. Pilate thiaj lis xas Yexus mus ntsib ib tug huab tai lub npes hus ua "King Herod." King Herod thiaj lis zoo siab heev ua nws tau ntsib Yexus vim King Herod tau hnov tia Yexus txawj ua tau hawj huaj thiab Yexus tas tau neeg tuag sawv rov los yog lis ntawd Herod thiaj lis xav kom Yexus ua ib qho hwj huaj rau Herod tau saib seb puag muaj tseeb tiag (Luke 23:8). King Herod nug Yexus npaum twg thiab kom Yexus ua ib qho hwj huaj rau nws saib los Yexus ua tsis tau lis thiab Yexus kuj teb tsis rau King Herod (Luke 23:9). Yexus yog ib tug neeg dag xwb yog lis ntawd Yexus lub ncauj thiaj lis qag teb tsis tau King Herod. King Herod thiab nws neeg thiaj luag zom zaw thiab thuam Yexus cuag tus tsis. Lawv kuj muab tau ib txoj hlua zoo, zoo nkauj rau Yexus thiab lawv coj Yexus rov qab mus ntsib "Pilate."

6th Trial. Pilate thiaj lis hais rau Yexus cov yeeb ncuab tia Pilate tib coj Yexus mus ntsib King Herod lawm. King Herod kuj xav tia Yexus tsis raug lub txim tuag rau Yexus txoj kev dag ntawd. Pilate kuj hais ib yam nkau lis ntawd thiab. Yexus cov yeeb ncuab kuj cam tas zaj tas zog kom muab Yexus coj mus tua vim Yexus yog ib tug neeg dag thiab yuam txoj kev cai ntseeg Vaj Tswv lawm. Lawv sawv daws qws ib tsaug, ib tsaug tia, "Cruify Him, crucify Him" (Luke 23:21). Pilate thiaj lis teb rau lawv tia Pilate mam coj Yexus mus nplawm them rau Yexus txoj kev dag sawv daw mus thoob qab zej qaum zos mus thoob lub teb chaw Israel ntawd. Pilate thiaj kom Pilate cov tub rog coj Yexus mus nplawm them rau Yexus txoj kev dag seb Yexus cov yeeb ncuab pua kam tsos Yexus rau Yexus coj kev dag siv hwj huaj cuav coj mus dag sawv daw kom lawv muab huab tai rau Yexus ua. Lawv coj Yexus mus nplawm, nplawm txau thiab lawv muab ib lub kau mom xov pua cuav rau Yexus ntoo kom Yexus khw, khw lis ib tug huab hais. Lawv kub muab tau ib daim ntaub xim paj yeeb rau Yexus npua kom Yexus khw, khw lis Yexus yog huab tai. Cov tub ntawd kuj thuam Yexus thiab ntau Yexus lub ntsej muag (John 18:1-3).

Yexus tau mus nrog lawv hais plaub dhau 6 zau tag lawv mam lis coj Yexus mus tuag rau tom lub roob nyob rau ntawm ntug Temple Mount muaj lub npes hus ua roob pab txhas (Golgotha Hill). Lawv nyuag kom Yexus kwv ib tug ntoo khaub lig coj mus ntsia tes ntsia taw rau tej pej xeem sawv daws saib teb Yexus ua pua tau Yexus cov hwj huaj kom Yexus dim saum tus ntoo khaub lis los ib tug huab tai. Lawv muab Yexus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb xwb. Lawv tsis yog muab Yexus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus txheej txhoj rau neeg lub txim lis pawg ntseeg ib txwm ntseeg yuam kev lis ntawd los tau ntau xyoo. Pawg ntseeg lam hais lis ntawd kom zoo mloog es pawg ntseeg thiaj lis nyiag tau Yexus txoj kev tuag ntawd coj mus theej lawv koj kev dag sawv daw xwb. Lawv nyiag Yexus txoj kev tuag rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus txheej lawv lub txhoj tiam sis kuj haj yam ua rau lawv muaj kev npam xwb. Lawv txoj kev npam thiaj lis coj lawv mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus tuag ua ntshav liab vog tseg.#203 HMOOB_YexusTusHneevTaws_*

HMOOB_YexusTusHneevTaws_*
 • Guests

Posted 01 May 2013 - 12:57 AM

Posted ImageGolgotha Hill


Thaum ub lawv muab Yexus txom toj mus tua sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb nyob rau ntawm qhov chaw no. Lawv hus ua "Golgotha," txhais lus Hmoob hus ua pov toj tob haus pob txhas. Lub pov toj no lawv muaj ntau hom lus tis rau. Ib hom lus nyia hais muaj nyia lub nnpes tiam sis yeej xau kiag mus rau ib qhov chaw xwb. "Golgotha" yog hom lus Aramaic. "Calvary" yog lus Hebrew. "Calvaria" or "Skull" yog lus Latin. Lub pov toj nos lawv hus raw lis nws tus yam ntxwv tob hau pob txhas. Qhov chaw no thaum ub yog ib qhov chaw lawv tua neeg phem, neeg tub sab, neeg tuag neeg, thiab neeg dag,

Thaum ub lawv muab Yexus coj mus tua sim Yexus coj hwj huaj. Lawv yuam Yexus kwv tus ntoo khaub lig tawm hauv lub "Judgment Hall" mus rau tom lub pov toj tob hau pob txhas "Calvary" nws deb lis 650 yards los yog nws deb lis 1 Miles & 147 yards xwb. Lawv muab Yexus coj mus ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig thiab tej pej xeem sawv daw mam lis tuaj sawv nplawg ntia saib seb Yexus pua txawj ua tau hwj huaj kom Yexus dim tau ntawm tus ntoo khaub lis los ua huab tais. Sawv daws tuaj mus saib Yexus nplawg tiag coob, coob thiab lawv kom Yexus ua Yexus cov hwj huaj rau sawv daws saib kiag ntawm qhov muag seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lis los. Yexus cov hwj huaj ntawd yog dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis tau tuag mus lawm tiag, tiag mus tag ib sim neej tsis rov qab los lis lawm.

Qhov ua cov neeg ntseeg Yexus tia Yexus tuag tau peb hnub es Yexus sawv rov qab los ntawd ces yog Yexus cov thwj tim lam sau coj los dag sawv daws kom cov neeg ntseeg Yexus ntawd mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus xwb. Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag thiab Yexus cov thwj tim los lawv kuj dag ib yam lis Yexus thiab. Lawv kuj dag tau ib cos neeg los nrog lawv dag sawv daws mus thoob ntiaj teb. Cov neeg ruam tshaj Yexus thiaj lis ntseeg Yexus txoj kev dag. Lawv thiaj lis mus mag tus ntoo khaub lig nplawg ntia zoo ib yam lis Yexus. Leej twg ntseeg tus neeg dag ces tus neeg ntawd yeej muaj ib kev npam zoo ib yam lis tus neeg dag ntawd thiab.

Thaum ub lawv hais neeg Jews ntawd lawv ntses tshaj Yexus lawm yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis ntseeg Yexus txoj kev dag. Lawv thiaj lis tsis muab lawv tus huab tai rau Yexus ua. Lawv thiab lis muab ib lub niag kau mom xov pos cuav rau Yexus ntoo coj los qhia rau neeg ntiaj teb tia Yexus yog ib tug huab tai dag xwb. Lub kau mom ntawd lawv txhai hais tia "Slap on the Face" rau tus neeg dag.

#204 HMOOB_YexusTusHneevTaws_*

HMOOB_YexusTusHneevTaws_*
 • Guests

Posted 05 May 2013 - 04:56 AM

Posted ImageThe Roman Traditional Crucifixion


Thaum ub cov neeg Romans ntawd lawv txoj kev tua neeg thiab muab tus neeg ntawd ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd lawv yeej tsis cia tus neeg raug txim ntawd hnav ris tshos lis. Lawv yov tsum muab tus neeg ntawd tej ris tshos hles tag thiab tus neeg raug txim ntawd yeej liab qab ploog xwb. Cov Romans ntawd txoj kev tua neeg rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd lawv yeej tua neeg liab qab txhua, txhua tus xwb. Lawv yeej tsis cia leej twg hnav ris xuab coj los khiab puab tais thiab lawv yeej tsis cia tus neeg ntawd hnav ris tshos lis. Lawv txoj tua ntawd mus rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog tua neeg liab qab xwb.

Cov neeg Romans txoj kev tua neeg mus rau ntawd tus ntoo khaub lig ntawd muaj ob peb hom tua. Muaj ib hom ces lawv muab tus neeg raug txim ntawd ntsia tes thiab ntsia taw tag ces lawv mam lis mus nqa ib cos taw ntoo coj los tsos rau ntawm tus neeg ntawd lub xub ntiag thiab lawv mam lis rauv taw hlob, hlob txhiab tus neeg ntawd kom ntaiv, ntaiv nws thiab lawv ua kom nws quaj qws tas zaj tas zog mus txog rau thaum nws txoj siav tus.

Muab ib hom ces lawv kuj ntsia tus neeg ntawd tes xwb lawv cia tus neeg ntaws sawv ntsug rau hauv pua teb ces lawv mam lis muab taws coj los pov rau hauv nws ntxhais taws kom ntau, ntau heev ces lawv mam lis ntau ntai hlawv tus neeg ntawd kom tuag xwb. Tej thaum ces lawv rauv taw hlob, hlob rau tus neeg ntawd ces nws kub hnyiab tag ces nws lub tob haus kuj tawg nrov poog cuag tus sis ua nws paj hlwb yas rau ub rau no tag.

Thaum ub lawv muab tej neeg raug txim coj mus ntsia tes rau ntawm tus ntoo khaub lig ces lawv muab ntsia tooj ntsia hlau coj los ntsia tus neeg ntawd lub qab teg xwb vim lub qab xib teg ntawd muaj ob tug pab txhas los sib cob thiab lub qab xib teg ntawd thiaj lis tuav tau tus neeg raug txim ntawd rau ntawm tus ntoo khaub lig tsis poob. Thaum ub lawv kev muab neeg coj mus ntsia tes rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd lawv tsis yog ntsia rau ntawm nws lub xib teg vim tus neeg ntawd lub xib teg tsis ruaj thiab tuav tsis tau tus neeg kom nyob ruaj, ruaj rau ntawm tus ntoo khaub lig.

Thaum lawv ntsia tus neeg ntawd txhais taws ces tej tus lawv kuj ntsia ib qhov chaw rau nws zaum kom nws tsis txhob tuag sai, sai. Tej tus ces lawv cia nws nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd lis ob peb hnub nws mam lis tuag. Tej tus neeg raug txim ces lawv kuj muab nws ntsia tes ntsia taws rau ntawm ib qhov chaw tiag taws. Qhov chaw tiag taws ntawd yog lawv ua kom tus neeg raug txim ntawd tau tuam kom nws sawv ntsug tau ces nws thiaj lis ua tau pas. Yog lis ntawd tus neeg raug txim ntawd thiaj lis yov tsum ib sij tuam qhov chaw tiag taws ntawd ib zaug kom nws sib txhob tuag sai, sai. Qhov ua lawv muab tus neeg raug txim ntawd kav hlaub ntau kom lov mas yog lawv ua kom nws tsis txhob tuam tau qhov chaw tiag taws ntawd ces tus neeg ntawd ua tsis tau pas ces nws thiaj lis tuag mus.

Qhov ua thaum lawv muab ob tug tub sab nyob rau ntawm Yexus ob sab ntawd kav ceg ntau lov tag vim tia lawv ua kom ob tug tub sab ntawd tuam tsis tau qhov chaw tiag taws ntawd ces nkawv ua tsis tau pas ces nkawv thiaj lis tuag. Thaum lawv los txog rau ntawm ces Yexus thiab lawv yov muab Yexus ob txhais kav hlau ntau kom lov kom Yexus ua txhob tau pas tiam sis Yexus tib xub tuag ua ntej lawm ces lawv thiaj lis tsis ntau Yexus ob txhais kav hlaub kom lov. Yog tia Yexus ua txuj tuag dag xwb no los lawv kuj tsis lam cia Yexus ua txuj dag tuag lis. Yexus yov txawj dag tuag npaum twg los yeej tsis tau vim lawv kuj muab hmuv coj los nkaug Yexus tav kom paub meej tia Yexus tuag lawm tiag, tiag. Thaum lawv nkaug Yexus tav ntawd ces Yexus cov ntshav thiab cov dej tib tawm cuag tus tsis los tag. Yexus yeej ua tsis tau pas lawm vim tia Yexus lub ntsws tib tos tag lawm. Yexus ua txuj dag tuag xwb los Yexus dag tsis tau vim lawv yeej tua kom Yexus tuag tiag, tiag mus lis.

#205 HMOOB_YexusTusHneevTaws_*

HMOOB_YexusTusHneevTaws_*
 • Guests

Posted 05 May 2013 - 06:18 AM

Posted Image


Ntsia Tes


Thaum ub cov neeg Romans txoj kev muab neeg raug txim coj mus ntsia tes rau ntawm tus ntoo khaub lis ces lawv ntsia rau ntawm lub qab xib tag xwb. Thiab, nyob rau saum tus neeg raug txim ntawd lub tob haus lawv kuj sau ib daim ntawd txog ntawd txoj kev ua txhaum. Tus neeg tub sab ces lawv yeej sau txog nws tus sab luag yam khoom dab tsis. Yog tus neeg tua neeg ces luag yeej sau tia nws tua leej twg lawm.

Yexus txoj kev txhaum ua lawv sau nyob rau saum daim phiaj ntawd ces lawv hais tia Yexus yog Haib Tais Jews vim sau lis ntawd rau Yexus los vim tia Yexus yog ib tug huab tai tus sab yov mus nyiag luag tus haib tais ua xwb. Lub kau mom xov pos ntoo ntawd ces lawv qhia rau cov neeg sawv daw tuaj saib ntawd tia Yexus yog ib tug huab dag xwb vim Yexus siv ib cos hwj huaj cuav coj mus dag tej neeg zej zog qab teb qaum teb kom lawv muab huab tai rau Yexus ua. Yexus txoj kev dag ntawd thiaj lis coj Yexus mus rau txoj kev tws rau ntawm tus ntoo khaub lig. Yexus los vim tia Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag siv hwj huaj cuav coj mus dag sawv daws kom lawv muab huab rau Yexus ua. Yexus yog ib tug huab tai dab xwb yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis muab huab tai rau Yexus coj los kav neeg pej xeem sawav daws. Lawv muab Yexus tua pov tseg rau Yexus txoj kev dag thiab lawv tua Yexus coj los sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb. Yexus cov hawj huaj ntawd yog dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis siv tsis tau Yexus cov hwj huaj cuav ntawd coj los cawm kom tau Yexus nqis saum tus ntoo khaub lig los ua lawv haiv neeg ib tug huab tai kav lub teb chaw Israel ntawd nyob rau ntaum lub sib hawm ua Yexus tseem ua neej nyob.#206 HMOOB_YexusTushnevtaws_*

HMOOB_YexusTushnevtaws_*
 • Guests

Posted 07 May 2013 - 02:52 AM

Posted ImageMr. Gestas (left), Mr. Jesus (center), Mr. Dismas (right).


The Romans Traditional Crucifixion


Thaum ub cov neeg Roman txoj kev cais rau txim rau cov neeg phem thiab neeg tub sab ces lawv muab tus neeg phem ntawd ntsia tes ntsia taw liab qab ploog rau ntawm tus ntoo khaub lig xwb. Thaum lawv tua Yexus los lawv yeej muab Yexus cov ris tshos hle tag lawv mam lis muab Yexus ntsia tes ntsia taws mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.

Hnub ua lawv muab Yexus tua ntawd ces yog hnub Friday. Lawv kuj muab ob tug tub sab tua nrog Yexus thiab. Yexus siab tshaj ob tug tub sab ntawd ces lawv thiaj lis muab Yexus tsos rau hauv plawv. Ob tug neeg phem ua lawv muab tua nrog Yexus ntawd ces tus nyob rau ntawm Yexus sab laug ntawd lub npes hus ua "Gestas." Gestas yog ib tug neeg Jew zoo ib yam lis Yexus thiab. Tus yawg ua lawv muab ntsia tes nyob rau ntawm Yexus sab xis muab lub npe hus ua "Dismas." Dismas tsis yog neeg Jews tiam sis nws yog ib tug neeg tub sab tub nyiag yog lis ntawd nws thiaj lis raug ntsia tes ntsia taw nrog Yexus ua kes rau ntawm lub pov toj hus ua Golgotha Hill ntawd.

Thaum ub lawv muab Yexus ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig thiab lawv mam lis muab tus ntoo khaub lig ntawd tsas tau sawv rau sawv daw coob, coob tuaj saib sawv nplawg ntia. Tus twg saib Yexus los nws tsua cos hau nto thiab thuam Yexus tia kom Yexus nqis saum tus ntoo khaub lig los mas lawv thiaj lis kam muab huab tai rau Yexus ua vim tia Yexus khav, khav rau sawv tia Yexus muaj hwj huaj loj heev thiab Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov qab los. Yog lis ntawd tej pej xeem sawv daw thiaj lis xav pom seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lis los ua huab tais. Yexus tsis muaj hwj huaj dab tsis yov coj los cawm kom tau Yexus ntawm tus ntoo khaub lig yog lis ntawd Yexus thiaj lis tau tuag ua ntshav liab vog tseg rau sawv daw saib.

#207 HMOOB_YexusTusHneevTaws_*

HMOOB_YexusTusHneevTaws_*
 • Guests

Posted 07 May 2013 - 03:47 AM

Posted ImageThe True Face of Jesus


Thaum ub Yexus cov plob hau tsis ntev thiab Yexus lub cev nqaij daim tawv yog xim doog dub nyos vim thaum ub Yexus yog ib tug neeg ua vaj ua tsev nyob rau nraum zoov tiv tshav ntau xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis muaj lub cev nqaij daim tawv xim dub nyos lis tus pob thawj. Thaum ub Yexus cov hplob hau tsis ntev lis tus poj niam vim tia cov neeg Jews thaum ub lawv yeej tsis tseg plob hau kom ntev lis. Yexus yog ib tug neeg Jew ib yam lis nws haiv neeg Jew tag rhos yog lis ntawd Yexus cov plob hau los kuj tsis ntev ib yam lis lawv thiab.

Thaum ub Yexus yog ib tug tub hlua muaj hnub nyoog 33 xyoo thiab Yexus loj siab ntshua. Yexus kuj muaj hwj txwv yog lis ntawd thaum lawv coj Yexus mus hais plaub. Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis muab Yexus cov hwj txwv rhos vim lawv chim heev rau Yexus txoj kev dag thiab mom txheej Vaj Tswv tug. Yexus dag tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub tib sis. Thaum ub Yexus cov yeeb ncuab tsis ntseeg tia tus tub thiab tus txiv yov nyob tau rau ib qhov chaw ua kes nyob rau ntawm ib lub sib hawm. Tus tub thiab tus txiv sawv tsis tau nre rau ib qhov chaw yog lis ntawd Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis chim heev rau Yexus txoj kev dag thiab yuam cai Vaj Tswv tug. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis yuam txoj cai nyob rau hauv Vaj Lug Qub hus ua "Blasphamy."

Raw lis lawv haiv neeg Jews txoj kev txoj cai lis txhob nyob rau hauv lav phau Vaj Lug Kub mas yog leej twg yuam Vaj Tswv txoj kev cais ces tus neeg ntawd yov tsum raug muab pob zeb tsoo thiab muab hlua tawv hlawv kom tuag. Thaum Yexus yuam cai nrog Vaj Tswv ces Yexus cov yeeb ncuab kuj tsis muab Yexus hlawv thiab muab pob zeb tsoo kom Yexus tuag tiam sis Yexus cov yeeb ncuab mus kom cov neeg Roman ntawd siv lawv tus ntoo khaub lig coj los tua Yexus xwb yog lis ntawd Yexus txoj kev tuag rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog ib txoj kev npam rau tus neeg ntseeg Yexus. Tus neeg ntseeg Yexus kuj nyiag Yexus txoj kev tuag rau suam tus ntoo khaub lig coj mus theej txhoj kom nws dim txoj kev npam yog lis ntawd tus neeg ntseeg Yexus thiaj haj yam muaj kev npam loj ntxiv rau nws luib neej vim nws yog ib tug neeg tub sab Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj los theej nws lub txhoj. Yog lis ntawd nws thiaj lis yov tsum tau mag ris tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus mus tag ib sim neej tsis muaj hnub dim lis.

Qhov ua peb pom Yexus lub cev nqaij daim tawv xim dawb, dawb thiab Yexus muaj cos plaub haus ntev, ntev lis tus poj niam ces yog tom qab Yexus tuag tag tau muaj ib pua xyoo ces muaj ib tug poj niam nws tiab Yexus cov duab. Nws thiaj lis tsis paub xyov Yexus zoo lis ca tiag. Nws thiaj lis tiab Yexus cov duab zoo lis ib tug poj niam lis nws. Nws kuj tiab tau ib daim tiab luv, luv heev lis tus poj niam rau Yexus khiab xub ntiag. Nws kuj tiab tau daim duab lawv muab Yexus ntsia tes rau ntawm Yexus lub xib teg vim nws xav ntshes thaum ub lawv muab Yexus ntsia tes lis ntawd. Thaum cov neeg Roman ntawd pom daim duab Yexus ntsia tes lis ntawd rau ntawm xib teg ces lawv thiaj lis luag thiab lawv thuam hais tia ntsia tes rau ntawm lub xib teg ntawd tsis ruaj tus neeg ntawd yov tsum poob los xwb.

#208 HMOOB_not2late_*

HMOOB_not2late_*
 • Guests

Posted 05 January 2015 - 09:07 PM

Nyob zoo cov kwv luag sawvdaws, hnub no kuv yuav rov tuaj hais qhia nej paub hais tias yog nej leej twg yuav nrog kuv mus xyuas lub tebchaw "YEXUS TUS HNEEV TAW" tus post #201 tham los saud ces kom koj npaj peb yuav sawv kev mus thaum lub 6 hlis ntuj xyoo 2015 los yuav los sai sai nov ntag nawb.

Kuv xav kom nej ob peb leeg thaum ub tau tuaj nrog peb koom kev muaj yeej ntawm tus "YEXUS TUS HNEEV TAW" nrog kuv mus xwb li vim kev mus zaum nov kuv yuav npaj dawb rau neb mus xwb hos yog dhau ntawd lawm leej twg xav mus ces nws them nws nqi mus.

 

VIM LUAG YEEJ TSIS XAV PUB KOJ MUS POM MAS LUAG YUAV DAG THIAB NTXIAS UA TXHUA YAM KOM KOJ HLOOV SIAB LUAG TUS HNEEV TAW YEXUS THIAJ YUAV CIAJ TAUS NCAIG.

 

 


 #209 HMOOB_ceevfajheev_*

HMOOB_ceevfajheev_*
 • Guests

Posted 14 January 2015 - 11:16 AM

Cov phooj ywg thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag es Yexus thiaj raug txhom coj mus them rau Yexus txoj kev dag thiab kev txhav noj txhav hau tej pej xeem tug. Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag. Leej nrog Yexus dag ces tus ntawd yeej yov mus mag ntsia tes ntsia taw zoo ib yam lis Yexus xwb.

#210 HMOOB_NtseegYexus_*

HMOOB_NtseegYexus_*
 • Guests

Posted 14 January 2015 - 11:56 AM

Nej leej twg ntseeg tia Yexus yov rov los coj cov ntseeg mus nyob rau saum ntuj ceeb tsheej ces nej cia lis los txhos caug pes hawm Yexus los ua nej tus huab tai nej thiaj yov tau mus nyob rau saum ntuj. Nej cia lis los nrog Yexus kwv tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis nws mas nej thiaj lis yov tau nrog Yexus mus nyob ua kes rau ib qhos chaw mus ib txhis. Yexus yov los coj cov ntseeg mus kom tag. Cov tsis ntseeg Yexus ces yov tsis tau mus mag ntsia tes ntsia taw rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus. Yexus yog ib tug huab tai dag. Nej leej twg nyiam dag ces nej cia lis los pes hawm Yexus. Nej thiaj lis yov tau mus nraug ntsia tes zoo ib yam lis Yexus mus ib txhis.

#211 HMOOB_ohhehehe_*

HMOOB_ohhehehe_*
 • Guests

Posted 15 January 2015 - 02:15 AM

Nej tsis txhob cem cem Yexus lawm os.

Hos yog ntseeg mus raws sab scene xwb ces.

Kuv ntsuam xyuas lawm, kuv paub hais tias puag thaud Yexus yog ib tug me nyuam jew disable person xwb, luag txawm yuav liam nws dag li cas thiab muab lub suab ub nov rau nws ris los nws thiaj tsis txawj cam cav leej twg ib los li.

Qhov 2 tuaj ces yog luag cov kas mias txawj ntses xub muab nws ntxias ua txhaum loj heev lawm luag thiaj muab tau tswg ntsia nws lub qhov ncauj, thaum twg luag liam nws ces teb tsis taus los yog nws teb ces luag xuas rauj tswm rab tswg ntawm nws lub qhov ncauj xwb ces nws thiaj teb tsis taus.

Yexus yeej tsis nqis rov los lawm os tabsis nyaj muaj ib hnub peb yuav pom ib lub nkoj America thiab nyivpooj coj mus puab puab hauv nrhuav tiv txwm tshwm hauv los hos yuav muaj ib lub ajphuv nqis puag saum mar los vim luag twb coj mus txuas saum mar lawm xwb.

Qhov ntawd mas yuav ua tshwm sim kom muaj suab raws li phau vajlugkub vob.

 

Cov neeg txawj neeg ntse siv yexus los qhia kom yus txawj ntse mas yog leej twg tsis hwm yexus tus ntawd yeej tsis tsimnyog ua neej nyob li vim hais tias lawv cov coj lwm txoj kev cai yeej tsis muaj ib txoj twg yuav los ua tau example qhia rau peb noob neej kom txawm ntse qhov twg tuaj.

Thiab yog tsis muaj Yexus los ua tus dag ces niaj hnub nim no peb txhua leej txhua tus yeej tseem yuav raug dag thiab mus ua neeg dag tas tus li tiag hos suavdawv dag thiab nyob li tus neeg hle liabqab plwb ploog xwb los nyias yeej tsis paub tias yus liabqab li.

Tos nco yus saib pom yus nyob hauv daim iav ces yus cia li npo pa tuag xwb tiag.

 

 #212 HMOOB_txawjdagcesplab nrhaxwb_*

HMOOB_txawjdagcesplab nrhaxwb_*
 • Guests

Posted 15 January 2015 - 02:33 AM

Aub!! yawm thaub ntxub YESXUS  las.   kuv yeej yog qhuas koj qhov uas koj yeej yog lim xeeb tawm tsam  YESXUS  kawg nkaus li tiag nawb.   hais yog ua siab ntev muab ib nqe zus coj los piav ntau npaum no.     es tsis nkees li ntag ses.    yeej yog koj ntxub yawm yesxus no tshaj qhov ntxub tau li lawm ntag ov.     tab kuv nyeem koj cov ntawv xwb kuv twb nyeem tsis tau txhua.    nyeem txais cua ntau xwb twb nkees tas zog lawm las as.    hug hug.     koj nquag tiag tiag.    kuv li kuv tsis yog ib tug neeg kawm tiav vaj lug kub ntau npaum li koj.    kuv tsuas tham raws li kev xav xwb.    kuv muab YESXUS  lub neej los soj ntsuag raws li koj cov lus qhuab qhias uas koj sau tas los no mas.    yog YESXUS  los ua ib qho yam ntxwv qhia ntiaj teb neeg tias.   txoj kev dag mas muaj yeej tshaj plaws txhua yam.   power  .nyob hau lub ntiaj teb no.    tab sis txoj kev dag.   thaum kawg nws coj koj mus nkag rau txoj kev txhaum,   kev raug txim thiab kev tuag tib si.    ib tug neeg dag keej mas nws yog ib tug neeg ntse heev.   kev dag yog txawj dag mas muaj yeej loj heev.  thaum ub Meskas mus pov BOM rau nyivpoom.   Meskas cov Bom twb tas lawm.   tab sis Meskas dag tias.   yog nyiv poom tsis nyoo.   Meskas yuav pov ntxiv.   ces nyiv poom cia li nyoo.   thaum ub nyob nplog teb.   lub caij uas.   nyabLaj tseem tab tom pib ntxias hmoob kom koom tes pab nyab laj tua cov nplog uas tsis kam tuaj nyab laj tog.    muaj  3  tug nyab laj  mus hem ib lub khaib nplog uas muaj   20  leej tub rog.   cia li tso riam phom tseg. es khiav tawm mus  yam tsis tau sib ntaus sib tua li.   thiaj tau cov riam phom ntawd coj los faib rau peb cov hmoob pab nyab laj tiv thaiv tua nplog.     .kuv muaj ib tug txiv ntxawm piav txog thaum ub nplog muaj  10  leej tuaj khoo lawv nyob phooxajvam.    hmoob muaj  12 leeg tab sis ib rab phom tiaj muaj muas txwv xwb.    lawv dag khoo tau nplog txo phom rau lawv.  ces tob qab ntawd lawv thiaj tau nplog cov muas txwv rov tig tua nplog.   vajpov tuaj nyob teb chaws MESKAS  vajpov tsis tuag tshaib muaj noj muaj haus txog hnub tuag.   vim luag txawj dag.   luag tsa nom tsa tswv qhuav.   tsa cob khiam cob moos.   tuaj tim MESKAS mus kav nplog teb.   ASKAJ   xwb los tau nyiaj txaus noj txaus haus.  vim luag ntse.         .tab sis txhua yam uas tau los ntawm txoj kev dag.   ntau zaus kuj poob mus ua kev txhaum kev npam li uas koj pheej sij hais hais yawm YESXUS ntawd ntag.      niaj hnub no peb cov ntxhais hmoob nplog thiab tub hmoob nplog lawv kawm tau txoj kev dag keej.    no lawm  yog koj hu mus tham lawv ib daim duab zoo nkauj hauv TOJSIAB  nto  3  zaug ces koj mag lawv dag tau koj nyiaj siv li lawm ntag.    txoj kev dag yog kev ntse tab sis.    ntau zaus kuj yog kev npam kev ploj kev tuag yuav los aiv yus thaum kawg.   ib yam li koj hais yawm YESXUS  xwb ntag hov.    YESXUS lub neej txoj kev tuag yog ua yam ntxwv qhia tib neeg ua neej xwb os.#213 HMOOB_bpqrwR_*

HMOOB_bpqrwR_*
 • Guests

Posted 15 January 2015 - 03:39 AM

Dag lis Yexus thiab khav, khav theeb ntawm ntus cub lis Yexus pua yov tau huab tai ua?

Thaum Yexus yog ib neeg tsis npaum lis nws cov yeeb ncuab, yog lis ntawd ua nws cov yeeb ncuab yov huab tai rau Yexus ua, luag yov muab Yexus txhom coj mus sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb. Yexus yog ib neeg dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj tsis muaj peev xwm nqis kom tau saum tus ntoo khaub lig los ua huab tai.

Thaum kawg ces luag cem tus neeg dag ntawd ,tia neeg dag ncauj qag, neeg tub sab ncauj ncab, neeg phem ncauj lem ces yog niag Yexus dag ntawd. Nrog Yexus dag yeej tsis tau lub neej zoo ua.

#214 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 January 2015 - 04:19 AM

Cov neeg zoo li Yaj Soob Lwj thiab Yesus lawv cov no mas yog kuv yog nom lub sijhawm kav lub teb chaws ntawv, kuv yuav cia lawv ua saib puas yuav muaj dab tsi tshwm sim rau neeg ntiaj teb pom thiab.  Lawv zoo li vwm tab sis kuj muaj yam puav tib neeg tsis tau pom los dua li thiab.  

 

Qhov ua li Yaj Soob Lwj thiab Yesus  ua no es pheej raug nom tswv muab tua pov tseg vim thaum tib neeg ntseeg coob dhau lawm ces luag ntxeev kiag muab cov nom loj tua cia kiag rau nws ua lawm thiab ntag.   Zoo li no es Nyablaj thiab Nplog pom leej twg ua dab tsi txawv thiab coob zuj zus ces lawv thiaj muab rhuav thiab tua pov tseg kiag vim yus hlub lawv tsam lawv tsis hlub yus nas.  

 

Sadam sis kuv nyeem nws li keeb kwm mas nws yog ib nyuab pab tub sab huab noj huab haus xwb.  Thaum tus huab tais Iraq tuaj mus koom ib lub koom txoos loj ces lawv pab nyuab tub sab ntawv txawm npoog npog muab huab tais tua tuag kiag ces Sadam cia li sawv los ua thawj coj lawm xwb.  

 

Nej ho puas paub hais tias vim li cas peb cov Hmoob tus twg mus ua phoojywg zoo zoo heev rau Nplog los Nyablaj vim li cas nws ho ploj twj ywm lawm?  Txawm yog kuv los ntshe yuav ua ib yam lawv thiab.  Vim tus neeg mus ua phoojywg zoo zoo nrog Nyablaj thiab nrog lawv niaj hnub nyob ua ke, pw uake noj ua ke ntawv yuav paub txhua yam phem qias lawv ua ces yog thaum sib ncaim nws yuav coj mus nthuav rau teb chaws paub ne.  

 

Ua neeg nyob ua ntsuas ntshaw mus ua phoojywg zoozoo heev nrog lwm tus los lwm pab nawb.  Tsis xav paub txog lwm tus lub neej los lawv ua dab tsi nas.  Neej thaum paub tag ces tsis zoo li lawm.  Nyob Thaib teb kuv ua phooj ywg nrog cov O xom lawv tham hais tias, cov pojniam Hmoob mas niaj hnub nyiag kev mus txiagtsoob lawv.  Lawv mas ib sab tes noj mov, ib sab tes muab noov ntxig - Hmoob.  Lawv nyiag tua Hmoob tej qaib npua hauv xoom los noj.  Lawv khuj Hmoob nyiaj.  Tej zoo li no yus tsis xav paub txog vim ua rau yus ntxub lawv thiab. #215 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 January 2015 - 04:31 AM

Kuv hais rau nej paub hais tias nyob hauv lub ntiaj teb nov muaj 1 tug yexus nkaus xwb, nws twb tuag lawm thiab vajtswv twb los tsa nws sawv hauv qhov ntxa mus lawm.
Txawm tsis muaj hnub nws yuav nqis los li lawm los yeej yuav muaj nws cov ntseeg yuav ua tej txuj ci tseem ceeb kom muaj raws li vajtswv txoj lus nyob hauv phau vajlugkub hais tias nws yuav rov los thiab sawvdaws yuav ua kom cov neeg nyob ntiaj teb phaum ntawd pom thiab ntseeg hais tias yog yexus nqis rov qab los.
Qhov ntawd yuav yog lub ajphus nqis saum lub mar los thiab lub nkoj tawm puag hauv nruab tiv txwv uas yog meskas twb xa tej cuab yeej mus rau nyivpooj txua lawm ces hnub luag txua tiav nws yeej yuav tawm thiab nqis los tiag tiag.

Hos nyob li ntawm koj cem vajpov lawv ces kuv xav hais tias yog koj ntse heev es koj mus ntxias tsis tau covruam pub koj noj li lawv ho pub cov ruamvajpov noj vim koj ntse ces koj lub vwm loj loj cov ruamxwb ntsaws tsis puv koj lub qhov vum ned koj thiaj khibkhib xwb.
Hais txog ntawm nyajlaj mas raws li kuv xav xwb txheej thaud nyablaj los y ruam thiaj raug koj muab ntxias tau mus ntsaig nplog tej nyuag mlom kub uas koj muab ua nchuav ncho nco pa ntawd thiab koj mas ab....ntuj aws cas yuav khuvxim ua luaj cas koj twb vam vam lub tso menyuam nplog mus xub menyuam nyablaj kom txaustxaus los menyuam nplog tseem ntse txij puag thaum ntawd los nim no koj thiaj ua ua yoov ntxuav tes lod?.

#216 HMOOB_xavkommeej_*

HMOOB_xavkommeej_*
 • Guests

Posted 16 January 2015 - 12:06 AM

Kuv hais rau koj tus neeg ruam hlwb qauj ntawm kos tia ib tug neeg tuag luag muab nws
Lub cev coj mus zai lawm, luag dag koj tia nws sawv los lawm. Koj pua ntseeg tia tus neeg tuag ntawd sawv rov los lawm?

Yog koj ntseeg luag txoj kev ntawd ces koj kuj ruam tshaj tus neeg dag ntawd lawm.

#217 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 January 2015 - 01:39 AM

Neeg tuag lawm yeej sawv rov los thiab laiv. Kuv txiv tus niam yau ntag twb tuag peb muab nws nyiav nyiav lawm cas tag kis nws ho rov ua pa thiab sawv rov los nrog peb nyob tau 1 xyoo thiab tiag.#218 HMOOB_tua thaws xwb ov nawb_*

HMOOB_tua thaws xwb ov nawb_*
 • Guests

Posted 16 January 2015 - 01:57 AM

kuv xav mas tab txawm yog yawm YESXUS no nws yuav nyiam muaj hwjhuaj zoo npaum twg los.     luag cov coob koom muab yus txov kom yus tuag mus ces.    yus yeej kawg tuag xwb.     tau muaj 10 tawm xyoo los lawm.    muaj ib yawm thaub hmoob piav txog ib tug hmoob.    yawm hmoob ntawd  yog ib tug thawj tub rog ntawm ib nyuag me nyuam pab tub rog.   npaj ntawd muaj ib co nyab laj tuaj tua lawv.     thaum sib tua ntev loo lawm.    nws cov tub rog ntshai ces.   lawv khiav tas lawm.   tshuav nws tib leeg tiv tua cov nyab laj xwb.    thaum kawg nws muas txwv tas.   ces nyab laj muab nws ntes tau.     lawv xuas riam nkaug los nws yeej tsis to li.     lawv xuas phom tua los yeej tsis to li.   lawv muaj lujtej  pav rau nws lub cev.   tso lub lujtej tawg tas los tsis to li.   ces nyab laj muab ntaus los tsis tuag li.    thaum kawg nyablaj thiaj nug nws tus qhev zov nyuj tias.    koj pus paub?    yuav ua li cas tus neeg no thiaj yuav tuag taus.    yawm tub qhev ntawd thiaj teb tias.   tus ko mas yog nej yuav ua kom nws tuag xwb mas.  nws tsis lam tuag li os.    yog nej tsis xav pom nws lawm mas.   kawg nej khawb ib lub qhov av es.  muab nws lub tobhau ntxig ua ntej ces nej muab av txhub.      muab nws faus ciaj xwb mas thiaj tas xwb ov.    ces cov nojtuv txawm muab yawg thaub hmoob ntawd faus ciaj li hais xwb ces.   yawg kawg tuag mus xwb.    ua neeg tseev koj muaj hwjhuaj zoo npaum twg.   yog luag ib pab neeg sib koom txov kom tau koj ces koj yeej kawg tuag xwb los mos.   koj yuav uatau dab tsi los pab koj mas ?.    tsis muaj hauv kev li xwb mas lawv.    thaum peb tseem nyob tim  MOOSCAB  lub caij ua lub teb chaws nplog tab tom pib.  yuv nyee.  muaj ib yawm tub hluas hmoob thoj tshuav yawm hmoob xyooj nqi.   yawm tub hluas ntxias yawm hmoob xyooj kom nkawv mus nqa nyiaj nram nws cov kwv tij.   nyob ntawm qab MOOSCAB  lub zos liajqhua them rau yawm hmoob xyooj.   tab sis ob yawg mus txog nram lub tiaj uas yog ib nrab ke xwb ces.   yawm hluas hmoob thoj uas.     tshuav nqi.  taw loo phom rau yawm hmoob xyooj nruab log siab.  xa  3  teg tab sis cov muas txwv puav leej thaws tag nrho.   tsis to hlo li.   ces yawm hluas hmoob thoj uas tua yawm hmoob xyooj cia li.  khiav tso tes plau.   mus nkaum ua puag tim teb chaws. phamkhom  es.  nws cov kwv tij pab muab roob plaub hais tiav thiab muab ib tug nyuj hu yawm hmoob xyooj plig.   plaub ntug tas.   yawm hmoob thoj mam rov los tsev.    tab sis twb tsis muaj neeg yuav tsa yawm hmoob xyooj ua huab tais li los mas.  yawm hmoob thoj no tseem muaj sia nyob.   yawm tseem nyob tim zos av liab nplog teb xwb mas.  hos ho tsis paub tias xyov yawm hmoob xyooj ho mus nyob qhov twg lawm ov.   yog yuav sim es leej twg muaj hwj huaj ces txawm muab huab tais rau ua mas.   awb yawg no kuj tsim nyog muab huab tais rau ua lawm tiag cov yawg.    muab hais mas ob yawg thaub hmoob no tseem muaj hwj huaj loj tshaj yawm YESXUS  tab sis hmoob twb tsis qhuas nkawv ib nyuag qhov li nav.  hmoob phem mas tsis lam rov qhuas hmoob ib zaug li nawb.   hmoob yuav ua cas kam mus qhuas YESXUS no maj.   tsuas yog cov neeg ntseeg yooj yim xwb thiaj ntseeg ov.   hos cov neeg ntseeg nyuaj mas.   tab yawm YESXUS sawv los zaum tib tug ###### muag laws rau nws saib los.  nws tseem thuam tias ntshe tseem yog niag dab xwb no hov.#219 HMOOB_Menyuamyau_*

HMOOB_Menyuamyau_*
 • Guests

Posted 16 January 2015 - 04:04 AM

 

heterodox+Jesus+face+1.jpgThe True Face of Jesus


Thaum ub Yexus cov plob hau tsis ntev thiab Yexus lub cev nqaij daim tawv yog xim doog dub nyos vim thaum ub Yexus yog ib tug neeg ua vaj ua tsev nyob rau nraum zoov tiv tshav ntau xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis muaj lub cev nqaij daim tawv xim dub nyos lis tus pob thawj. Thaum ub Yexus cov hplob hau tsis ntev lis tus poj niam vim tia cov neeg Jews thaum ub lawv yeej tsis tseg plob hau kom ntev lis. Yexus yog ib tug neeg Jew ib yam lis nws haiv neeg Jew tag rhos yog lis ntawd Yexus cov plob hau los kuj tsis ntev ib yam lis lawv thiab.

Thaum ub Yexus yog ib tug tub hlua muaj hnub nyoog 33 xyoo thiab Yexus loj siab ntshua. Yexus kuj muaj hwj txwv yog lis ntawd thaum lawv coj Yexus mus hais plaub. Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis muab Yexus cov hwj txwv rhos vim lawv chim heev rau Yexus txoj kev dag thiab mom txheej Vaj Tswv tug. Yexus dag tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub tib sis. Thaum ub Yexus cov yeeb ncuab tsis ntseeg tia tus tub thiab tus txiv yov nyob tau rau ib qhov chaw ua kes nyob rau ntawm ib lub sib hawm. Tus tub thiab tus txiv sawv tsis tau nre rau ib qhov chaw yog lis ntawd Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis chim heev rau Yexus txoj kev dag thiab yuam cai Vaj Tswv tug. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis yuam txoj cai nyob rau hauv Vaj Lug Qub hus ua "Blasphamy."

Raw lis lawv haiv neeg Jews txoj kev txoj cai lis txhob nyob rau hauv lav phau Vaj Lug Kub mas yog leej twg yuam Vaj Tswv txoj kev cais ces tus neeg ntawd yov tsum raug muab pob zeb tsoo thiab muab hlua tawv hlawv kom tuag. Thaum Yexus yuam cai nrog Vaj Tswv ces Yexus cov yeeb ncuab kuj tsis muab Yexus hlawv thiab muab pob zeb tsoo kom Yexus tuag tiam sis Yexus cov yeeb ncuab mus kom cov neeg Roman ntawd siv lawv tus ntoo khaub lig coj los tua Yexus xwb yog lis ntawd Yexus txoj kev tuag rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog ib txoj kev npam rau tus neeg ntseeg Yexus. Tus neeg ntseeg Yexus kuj nyiag Yexus txoj kev tuag rau suam tus ntoo khaub lig coj mus theej txhoj kom nws dim txoj kev npam yog lis ntawd tus neeg ntseeg Yexus thiaj haj yam muaj kev npam loj ntxiv rau nws luib neej vim nws yog ib tug neeg tub sab Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj los theej nws lub txhoj. Yog lis ntawd nws thiaj lis yov tsum tau mag ris tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus mus tag ib sim neej tsis muaj hnub dim lis.

Qhov ua peb pom Yexus lub cev nqaij daim tawv xim dawb, dawb thiab Yexus muaj cos plaub haus ntev, ntev lis tus poj niam ces yog tom qab Yexus tuag tag tau muaj ib pua xyoo ces muaj ib tug poj niam nws tiab Yexus cov duab. Nws thiaj lis tsis paub xyov Yexus zoo lis ca tiag. Nws thiaj lis tiab Yexus cov duab zoo lis ib tug poj niam lis nws. Nws kuj tiab tau ib daim tiab luv, luv heev lis tus poj niam rau Yexus khiab xub ntiag. Nws kuj tiab tau daim duab lawv muab Yexus ntsia tes rau ntawm Yexus lub xib teg vim nws xav ntshes thaum ub lawv muab Yexus ntsia tes lis ntawd. Thaum cov neeg Roman ntawd pom daim duab Yexus ntsia tes lis ntawd rau ntawm xib teg ces lawv thiaj lis luag thiab lawv thuam hais tia ntsia tes rau ntawm lub xib teg ntawd tsis ruaj tus neeg ntawd yov tsum poob los xwb.

 

Saib daim duab koj tso nov nws laus lawm mus saib nws thiab nawb.#220 HMOOB_menyuamyau_*

HMOOB_menyuamyau_*
 • Guests

Posted 16 January 2015 - 04:06 AM

 

nude-jesus.jpgMr. Gestas (left), Mr. Jesus (center), Mr. Dismas (right).


The Romans Traditional Crucifixion


Thaum ub cov neeg Roman txoj kev cais rau txim rau cov neeg phem thiab neeg tub sab ces lawv muab tus neeg phem ntawd ntsia tes ntsia taw liab qab ploog rau ntawm tus ntoo khaub lig xwb. Thaum lawv tua Yexus los lawv yeej muab Yexus cov ris tshos hle tag lawv mam lis muab Yexus ntsia tes ntsia taws mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.

Hnub ua lawv muab Yexus tua ntawd ces yog hnub Friday. Lawv kuj muab ob tug tub sab tua nrog Yexus thiab. Yexus siab tshaj ob tug tub sab ntawd ces lawv thiaj lis muab Yexus tsos rau hauv plawv. Ob tug neeg phem ua lawv muab tua nrog Yexus ntawd ces tus nyob rau ntawm Yexus sab laug ntawd lub npes hus ua "Gestas." Gestas yog ib tug neeg Jew zoo ib yam lis Yexus thiab. Tus yawg ua lawv muab ntsia tes nyob rau ntawm Yexus sab xis muab lub npe hus ua "Dismas." Dismas tsis yog neeg Jews tiam sis nws yog ib tug neeg tub sab tub nyiag yog lis ntawd nws thiaj lis raug ntsia tes ntsia taw nrog Yexus ua kes rau ntawm lub pov toj hus ua Golgotha Hill ntawd.

Thaum ub lawv muab Yexus ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig thiab lawv mam lis muab tus ntoo khaub lig ntawd tsas tau sawv rau sawv daw coob, coob tuaj saib sawv nplawg ntia. Tus twg saib Yexus los nws tsua cos hau nto thiab thuam Yexus tia kom Yexus nqis saum tus ntoo khaub lig los mas lawv thiaj lis kam muab huab tai rau Yexus ua vim tia Yexus khav, khav rau sawv tia Yexus muaj hwj huaj loj heev thiab Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov qab los. Yog lis ntawd tej pej xeem sawv daw thiaj lis xav pom seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lis los ua huab tais. Yexus tsis muaj hwj huaj dab tsis yov coj los cawm kom tau Yexus ntawm tus ntoo khaub lig yog lis ntawd Yexus thiaj lis tau tuag ua ntshav liab vog tseg rau sawv daw saib.

 

 

 

Lawv raug txim ab tsi na ca yuav muab khi cuag li nov lis os? txau hlub kawg li.#221 HMOOB_samfwmyogqhiakom ua_*

HMOOB_samfwmyogqhiakom ua_*
 • Guests

Posted 16 January 2015 - 01:41 PM

Thaum Yesxus paub tias luag yeej yuav muab yesxus ntes coj mus tua.   yesxus hais rau nws cov thwjtim tias zaum no kuv yuav rov mus nrog kuv txiv nyob pem ntuj.   nej cov nyob tom qab.   nej tsis txhob lam muab kuv lub npe muag noj nawb.   tab sis lo lus samfwm no tab tom yog qhia kom lawv yeej meem muab yesxus lub npe muag noj xwb ntag.    thaum ub vaj tswv yuav rov mus ua num pem ntuj.   vaj tswv sam fwm rau.   ASDAS thiab ESVAS   nkawv tias neb nyob neb tsis txhob noj tsob txiv uas nyob hauv lub plawv vaj nawb.    thaum vaj tswv mus lawm.  ESVAS  muab noj kiag ntag.    lus sam fwm mas yog tab tom qhia kom nws ua xwb.    yog tsis txhob sam fwm mas nws yeej tsis ua thiab.   qhov uas luag muab Yesxus dai rau nruab nrab es ho muab ob tug tub sab dai rau ob sab.   twb yog Yesxus  ua yam ntxwv qhia tias.    thaum cov neeg ntseeg muab lawv tej nyiaj feem 10  tuaj tso rau yes xus ua yesxus tug.    tabsis yuav muaj ob tug tub sab nyob rawv zov.   nkawv yuav nyiag yesxus cov nyiaj.     li no.    lub neej tiam no cov tub sab uas zov rawv yuav npaj nyiag yesxus cov nyiaj yog leej twg?.   cov tubsab ntawd ces.   txawm yog.    1.   yawm xibfwb ntag.   2.  yawm tub tuavnyiaj thiab yawm kev txwj laug.    lawv cov nov ces yog cov tubsab uas yes xus ua yam ntxwv qhia tias lawv yog cov yuav nyiag yesxus cov nyiaj ntag.   cov nov yog cov uas luag muab lawv dai ze ze nrog yesxus  tabsis lawv yog ib cov neeg tub sab xwb.    yog li tiam neej no.  nej thiaj sij hnov tias.  lawv lub church no neeg khiav tas vim yog xib fwb thiab kevtxwj laug nyiag nyiaj.   ua lawv thiaj tawg tas lawm os.    yog li txhua yam no yesxus yeej ua pivtxwv  qhia tag nrho tseg rau neeg ntiaj teb paub tseg lawm.     cov uas tsis mloog lus es muab yesxus lub npe muag noj ces txawm yog cov xibfwb uas yesxus hu lawv tias.     lawv yog yes xus cov thwjtim ntag.    yog lawv muab yesxus lub npe muag tsis tau nyiaj nyob tom lub church.   nej txhob vam tias lawv cov xib fwb no niam yuav tshwm ntsej muag tuaj nrog nej qhuas yesxus tod nav.    qhov nej pom lawv tuaj zaum me kaslasvav  suab yi  luaj nplaig nyuj ntawm nej hauv ntej.    twb yog lawv muag tau yesxus lub npe.   tau nyiaj ntau es lawv tuaj zov nyiaj xwb hov.   muaj qee tus xib fwb ces yeej nyiag yesxus tej nyiaj yam nej paub tsis txog li ntag hos.    vim lawv yog cov uas rau muab dai ze ze nrog yesxus lawm nav.    es nej tus uas nyob deb ntawm yesxus nej yuav lam paub txog naj.     thaum twg yog tus neeg ntseeg twg paub ces.    nws hais tsis taus ib los li.   nws ua siab tawm church tus me txias txias lawm.  no xwb tiag.    yog nej xav paub qhov tseeb ces xyaum mus church ces muaj ib hnub twg yeej pom los mav.#222 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 January 2015 - 07:20 PM

Tus twg rho yus txoj sia thiab rho yus lub neej coj mus pov tseg, tus ntawd yog tus nyiag yus nyiaj.
cov neeg ntis thiab tsom kwm yus kom tsis txhob raug kev puas tsuaj, yus nyiaj yeej yog lawv nyiaj.
Ntau hlais sawvdaws noj ib leeg ib daim, tsawg ces hau sawvdaws ib leeg haus ib dia kua thiaj yog sib txhawb, sib pab sib hlub.

#223 HMOOB_vajtswv_*

HMOOB_vajtswv_*
 • Guests

Posted 18 January 2015 - 07:22 PM

Thaum Yexus lawv pab neeg no yog ib neeg dag noj dag hau thiab yog ib cos neeg tub sab mus zaw luag tej nplej rau thaum lub sib hawm sawv daw so. Lawv mus luag tej txiv ncua pia siav, siav nyob rau luag lub vaj ces lawv cia lis mus nyiag des noj. Muaj tej tsob txiv ncuav pia tsis tau txis ces thaum Yexus mus des nas has tsis muaj ces Yexus cia lis cem kom txob txiv ntawd tuag mus. Yexus lawv pab neeg ntawd tsis ib pab neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Lawv mus dag noj dag hau txog lub zo twg los neeg ntxub. Yexus mus dag rau ub rau no tia Yexus tsas tau neeg sawv ua rau tub qaug cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau kom tawg. Yexus mus txog twg los muaj neeg ntxub Yexus txoj kev dag thiab kev mom txheej Vaj Tswv tug tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub yog lis lawv thiaj lis muab Yexus txhom yov coj mus pov rau tom pob tsua kom Yexus poob pob tsua tuag. Yexus kam, kam ces Yexus thiaj khiav dim mus lawm thiab. Cov neeg dag lis Yexus mas mus txog twg los muaj neeg ntxub.

#224 HMOOB_I my Yexus_*

HMOOB_I my Yexus_*
 • Guests

Posted 18 January 2015 - 08:58 PM

dont know how many yexus lives still to lier for you.

dont like him/ her so dont pay not attention than thats all.

because you're the yexus you talked all about and I am the yexus I'm saying here.

 #225 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 19 January 2015 - 12:16 AM

Kuv yog Yexus. Kuv yog yug los ua Hmoob tus huab tai. Kuv coj tau 18 tus tub hlua nrog kuv ua kes mus txeeb kom tau ua Hmoob tus huab tai kav tag nrho Hmoob 18 xeem. Nej leej twg ntseeg kuv ces nej yov tsum sawv tuam tsam nej niam nej txiv. Thaum nej niam nej txiv tuag nej tsis txhob quaj thiab nej tsis txhob mus txhos caug pes hawm nej niam nej txiv. Nej yov tsum sawv tuam tsam nej niam nej txiv.

Kuv yog Yexus. Kuv yog los txws kom tub sawv tuam tsam txiv;txiv sawv tuam tsam tub. Kuv yog los txws kom ntxhai ntxub niam;niam sawv tuam tsam ntxhai. Kuv los txws kom nyab ntxub pog;pog ntxub nyab. Nej raug luag tsuj raug luag tua los vim nej yog kuv lis. Ntiaj teb neeg xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv lis. Nej tsis txhob hawm nej niam nej txiv. Nej yov tsum hawm kuv xwb. Kuv yog tus txws kom nej tawm hauv lub ntiaj teb nos los sawv tuam tsam txhua leej txhua tus tib neeg. Nej raug luag tsuj raug luag ncaw zoo lis kuv los vim nej ntseeg kuv thiab nej yog kuv cov qhev. Kuv yog nej tus tswv. Nej yog kuv cov qhev. Kuv dag lis cas nej nrog kuv dag lis ntawd kom kuv tau los ua huab tai Hmoob.

Ua ntej Hmoob yov tsas kuv los ua huab tai Hmoob, Hmoob tag nrhos yov tsum muab kuv coj mus ntsia tes ntsia taws mus rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus sim kuv cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb ua ntej lawv mam lis muab huab tai Hmoob rau kuv ua. Kuv yog ib tug huab tai Yexus dag xwb yog lis ntawd lawv thiaj lis muab ib lub kau mom xov pos dag rau kuv ntoo vim kuv yog ib tug huab tai dag xwb. Kuv tsis muaj hwj huaj dab tsis yov muaj peev xwm ua kom tau kuv dim ntawm tus ntoo khaub lig los ua Hmoob tus Huab Tai. Tus ntoo khaub lig ntawd muab kuv nrhab tes dav, dav coj los qhia rau lub ntiaj teb no saib tia kuv yog ib tug huab tai dag. Kuv thiaj lis tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig. Nej leej twg ntseeg kuv thiab nrog kuv dag tia kuv tsas tau neeg tuag sawv rov los ces thaum kawg nej yov tsum mus mag ntsia tooj ntsia hlau zoo ib yam lis kuv thiab tuag dai liab qab ploog zoo lis kuv mus rau saum tus ntoo khaub lig.

#226 HMOOB_taslauvtshaj_*

HMOOB_taslauvtshaj_*
 • Guests

Posted 21 January 2015 - 09:27 AM

Kuv yog Yexus. Kuv yog yug los ua Hmoob tus huab tai. Kuv coj tau 18 tus tub hlua nrog kuv ua kes mus txeeb kom tau ua Hmoob tus huab tai kav tag nrho Hmoob 18 xeem. Nej leej twg ntseeg kuv ces nej yov tsum sawv tuam tsam nej niam nej txiv. Thaum nej niam nej txiv tuag nej tsis txhob quaj thiab nej tsis txhob mus txhos caug pes hawm nej niam nej txiv. Nej yov tsum sawv tuam tsam nej niam nej txiv.

Kuv yog Yexus. Kuv yog los txws kom tub sawv tuam tsam txiv;txiv sawv tuam tsam tub. Kuv yog los txws kom ntxhai ntxub niam;niam sawv tuam tsam ntxhai. Kuv los txws kom nyab ntxub pog;pog ntxub nyab. Nej raug luag tsuj raug luag tua los vim nej yog kuv lis. Ntiaj teb neeg xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv lis. Nej tsis txhob hawm nej niam nej txiv. Nej yov tsum hawm kuv xwb. Kuv yog tus txws kom nej tawm hauv lub ntiaj teb nos los sawv tuam tsam txhua leej txhua tus tib neeg. Nej raug luag tsuj raug luag ncaw zoo lis kuv los vim nej ntseeg kuv thiab nej yog kuv cov qhev. Kuv yog nej tus tswv. Nej yog kuv cov qhev. Kuv dag lis cas nej nrog kuv dag lis ntawd kom kuv tau los ua huab tai Hmoob.

Ua ntej Hmoob yov tsas kuv los ua huab tai Hmoob, Hmoob tag nrhos yov tsum muab kuv coj mus ntsia tes ntsia taws mus rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus sim kuv cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb ua ntej lawv mam lis muab huab tai Hmoob rau kuv ua. Kuv yog ib tug huab tai Yexus dag xwb yog lis ntawd lawv thiaj lis muab ib lub kau mom xov pos dag rau kuv ntoo vim kuv yog ib tug huab tai dag xwb. Kuv tsis muaj hwj huaj dab tsis yov muaj peev xwm ua kom tau kuv dim ntawm tus ntoo khaub lig los ua Hmoob tus Huab Tai. Tus ntoo khaub lig ntawd muab kuv nrhab tes dav, dav coj los qhia rau lub ntiaj teb no saib tia kuv yog ib tug huab tai dag. Kuv thiaj lis tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig. Nej leej twg ntseeg kuv thiab nrog kuv dag tia kuv tsas tau neeg tuag sawv rov los ces thaum kawg nej yov tsum mus mag ntsia tooj ntsia hlau zoo ib yam lis kuv thiab tuag dai liab qab ploog zoo lis kuv mus rau saum tus ntoo khaub lig.

 

 

:lol:  :lol: ho ho  koj yog hmoob Yexus lod, ho ho :lol:  :lol: .......Koj pua paub kuv yog txwg nyoog tus muaj fwj chim loj tshaj plaw...Hwv.... :angry: koj xav mus ua huab tai lov ho ho yooj yim heev...cia kuv mam muab ib thooj huab lo tai koj es cia koj ua huab tai ho ho :lol:  :lol: #227 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 22 January 2015 - 03:53 AM

Kuv yog Yexus. Nej txhob xav tia kuv ntseeg Vaj Tswv lis nej xav, tsis yog lis ntawd. Kuv yog ib tug neeg tsis ntseeg vaj tswv thiab kuv yeej tsis fwm vaj tswv yog lis ntawd kuv thiaj lis dag tia kuv yog vaj tswv thiab kuv kuj dag tia kuv yog vaj tswv tus tub kom kuv muaj fwj chim loj ib yam lis vaj tswv. Cov neeg ruam, ruam cav xav ntshes kuv yog vaj tswv tiag. Kuv dag tia lub ntiaj teb no yog kuv tsim tag nrhos. Cov neeg ruam, ruam ua ntseeg kuv txoj kev dag xav kuv yog tus tsim tiag. Kuv dag tia kuv hais kom muaj lub ntiaj teb ces txawm muaj lis kuv hais xwb. Cov neeg ruam, ruam ua ntseeg kuv cav xav ntshes kuv yog tus tsim lub ntiaj teb no thiab tsim ib pua tsav yam tag nrhos. Kuv dag rau ub rau no kom Hmoob muab Hmoob tus huab tai rau kuv ua xwb. Kuv dag tia kuv tsas tau neeg tuag sawv rov qab los thiab kuv dag tia kuv muab 2 tug ntses thiab 5 lub ncuav coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tseem noj sos. Tom qab noj tag tseem tshuav 12 lub pob tawb ncuav noj tsis tag. Kuv dag tia kuv muaj hwj huaj loj heev. Yog lis ntawd cov neeg ntseeg vaj tswv thiaj chim heev rau kuv txoj kev dag. Txog thaum kawg cov neeg ntseeg vaj tswv thiaj coj kuv mus tua rau saum tus ntoo khaub lig coj mus sim kuv cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb. Thaum kuv yov tuag rau saum tus ntoo khaub lig kuv thiaj quaj rau vaj tswv. Kuv hais rau vaj tswv tia "vaj tswv, vaj tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg." Kuv tuag rau saum tus ntoo khaub lig los vim vaj tswv tsis lee paub kuv vim kuv yog ib niag neeg dub ncaug txhav noj txhav hau thiab kuv txav vaj tswv tug tia kuv yog vaj tswv.

Kuv tsis hwm vaj tswv lis nej xav. Tom qab kuv tuag tag mas muaj ib cos xib fwb cuav yob los nrog kuv dag nej sawv daws. Txawm nws yov hais tia nws yog vaj tswv los nej txhob ntseeg nws vim nws yog kuv cov tub qhev nrog kuv dag teb dag chaw mus thoob ntiaj teb. Kuv cov xib fwb dag ntawd mas lawv nyiam hnav ris tshos xam ku thiab coj ka la vav ntsis plob hau dus dai kom nej hwm nws thiab nws zaum rau pem nej hauv ntej thiab ua txuj hlub, hlub nej kom nej hwm nws. Thaum nej hwm nws ces nws yov kom nnej muab nyiaj npaum ub npaum no coj mus ua dej num. Thaum nws sau tau nej tej nyiaj ces nws mam lis coj mus siv noj dawb xwb tiag. Nej ceev faj rau cov xib fwb dag ntawd nawb. Lawv kuj dag tia kuv tuag peb hnub kuv sawv rov los lawm. Lawv kuj dag tia kuv yov rov los rau hauv lub ntiaj teb no. Nej txhob xav ntxhes kuv yov los coj sawv daw mus kom tag rau saum ntuj tsis yog lis ntawd. Kuv yov los ua kom neeg muaj mob muaj tuag thiab kuv los ua kom muaj neeg quaj neeg nyiav xwb. Nej yov tsum ceev faj nawb. Kuv yov los ua kom muaj neeg tuag tsis hai nruab hnub los yog hmos ntuj nej ceev faj nawb. Kuv yov los lis ib tug neeg tub sab ua kom muaj neeg tuag thiab muaj neeg quaj neeg nyiav.

#228 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 18 February 2015 - 02:01 PM

Kuv yog Yexus. Kuv ib txwm tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv vim peb haiv Hmoob muaj ib cos ntseeg Vaj Tswv hos kuj muaj ib cos tsis ntseeg Vaj Tswv lis kuv thiab. Txij thaum hnub kuv yug mus rau thaum hnub kuv muaj 30 ntawd kuv thiab kuv tus npawg hus John the Baptist wb muaj ib lub hom phiaj yov dag ntxia cov neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tais ua. Thaum ub wb ob keeg yug nyob zes rau nram nroog Jerusalem nyob rau sab hnub tuaj nyob rau ntawm lub zos hus ua Bethlehem. Wb dag tia Vaj Tswv tsos ib tug Angel hus ua Garbrial saum ntuj los hauv ntiaj teb no thiab kom los ua cov neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tai. Wb tag tia wb tsis muaj niam tsis muaj txiv wb tsua qiv wb niam lub plab coj los yug wb los ua neeg rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv yog Yexus. Kuv tia kuv yug los ua Hmoob tus huab thiab los kav tag nrhos Hmoob 18 xeem. John the Baptist xub yug ua ntej kuv li rau lub hlis. Thaum wb muaj peb caug wb thiab wb nyob rau pem sab qaum teb nyob rau ntawm lub zos hus ua Nazareth. Tuaj pem lub zos Nazareth mus rau nram nroog Jerusalem nws deb lis 120 miles. John the Baptist xub mus ua ntej rau nram nroog that nws rau ntawm tus dej hus ua Jordan River nyob sab hnub tuaj tsis deb rau ntawm nroog Jerusalem. Kuv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv. Kuv ua txuj mus kom John the Baptist muab kuv rau dej rau ntawm tus dej hus ua Jordan River kom khws lis cov neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ua kev cais rau dej. Txhua tus ua ntseeg Vaj Tswv nws ua kev cais rau dej tag ces yov mus ntseeg Vaj Tswv thiab hawm Vaj Tswv hos kuv ua txuj ua kev cais rau dej tag thiab kuv dag tia muaj tug nquab yas saum ntuj los tsaws kiag rau ntawn kuv thiab kuv dag tia muaj lub saum hais saum ntuj tia kuv yog huab tais Hmoob. Kuv ib leeg ua kev cais rau dej tag ces kuv yov sawb hnyos yov mus ua huab tais Hmoob yog lis ntawd thiaj tub qaug rau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tuavv kev ncaj ncee rau Vaj Tswv nyob rau hauv nroog Jerusalem. Lawv thiaj tsos neeg tuaj hais rau John the Baptist tia kom John tsis txhob lam muab neeg ua kev cais rau dej vim thaum muaj ib cos neeg tub sab lawv ua txuj muab neeg rau dej ces muab neeg rau dej tuag tag ces lawv mam lis los mus nyiag tsev neeg ntawd tej khoom vaj khoom tsev nqas mus tag yog lis lawv thiaj tsos neeg tawm hauv tuam ceeb nroog Jerusalem tuaj hais rau John tia yog tia John tsis yog tub saub hus Arijah nos ces kom John tsis lam muab neeg ua kev cais rau dej. John the Baptist kuj teb ncaj qhas tia John tsis yog tus saub Arijah.

Tom qab John ua txuj muab kuv ua kev cais rau dej tag ces kuv thiaj sawb hnyos yov mus ua cov neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tais. Kuv mus dag tau 18 tub hlua Hmoob tia kom lawv nrog peb mus txeeb kom tau cov neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tais. Kuv hais cov tus hlua ntawd tia thaum twg kuv tau los zaum rau ntawm huab Hmoob lub rooj huab tais cev lawv yov tau los kav tag nrhos ib leeg ib xeem Hmoob tag nrhos 18 xeeb Hmoob. Cov tub hlua ntawd thiaj lis nrog kuv mus dag teb dag chaws tia kuv tsas neeg tuag sawv rov qab los thiab peb mus dag tia kuv khos tau neeg dig muag pom kev kom cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv xav ntshes kuv muaj hwj huaj los heev kom lawv muab huab tais rau kuv ua. Peb mus dag cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv mus thoob qab teb qaum teb peb mus dag txog twg los Hmoob ntxub peb. Thaum peb mus dag txog rau Church ces cov neeg ua ntseeg Vaj thiaj hais rau kuv tia "Yexus peb pau tia koj leej twg lawm peb tsis xav muaj teeb meem nrog koj. Thov koj khiav mus." Peb mus dag txog twg los mus tsim kev yeeb ncuab rau Hmoob xwb. Hmoob thiaj ntxub peb txoj kev dag ntawd heev lis. Peb thiaj rov mus tau ntawm lub zos Nazareth ua yog lub kuv loj hlob rau hauv. Peb mus dag tia kuv mas muaj hwj huaj loj heev thiab kuv tia kuv ua tau cua nres thiab kuv dag tia kuv taug tau saum nplaim dej. Yog lis ntawd cov Hmoob nyob rau hauv peb lub zos thiaj lis thuam kuv tia ua cas yov mus dag ua luaj tia niam muaj hwj huaj loj npaum lis ntawm. Lawv hais ib txwm kuv yeej ua tsis tau ib qhos hwj huaj dab tsis lis kuv tsua yog ib tug neeg ua vaj ua tsev xwb thiab lawv tib paub kuv muaj 4 tug kwv thiab muaj 2-3 tug muam. Peb sawv daw puav leej nyob rau hauv lub zos Nazareth no tag nrhos ua cas yov dag tia niam muaj hwj huaj loj npaum lis ntawd.

Kuv yog Yexus. Qhov tseeb kuv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv txoj "religion" ua hawm Vaj Tswv. Kuv yov mus txeeb huab tai Hmoob ua xwb yog lis ntawd kuv yog ib tug "politician" nyob hauv txoj khiav "politics". Txoj kev "religion" thiab "politics" tsis yog ib yam yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv "religion" thiaj ntxub kuv heev. Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis ntaud thiab ncaw kuv cuag tus tsis rau kuv txoj kev dag siv hwj huaj cuav coj mus dag kom tau huab tai ua thiab lawv coj mus tua rau sau tus ntoo khaub lig seb kuv pua tau saum tus ntoo khaub lig los Hmoob tus huab tais kav tag nrhos 18 xeeb Hmoob. Kuv yog huab tai dag xwb kuv tsis muaj hwj huaj dab tsis ua kom nqis kom tau los ua Hmoob tus huab tai. Kuv thiaj tuag ua ntshav liab zog dais rau saum tus ntoo khaub lig tseg rau sawv daw saib. Lawv muab kuv kwv mus lawm xwb.

#229 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 February 2015 - 03:32 PM

koj txawj hem tib neeg npaum cas muaj yeem tuaj hem kom koj tuag kiag ntawm koj.

 

Tsis txhob cia siab rau cov niagdev raws koj ua nplawg ntia thiab cem koj ua politic, tsis muaj poltic, vim nws tsim zoj zaj teeb meem nov tsis tau ces nws lug zoj tuaj tod los tsim zoj ib zag ntxiv xwb.

 

 

 

 

 

 #230 HMOOB_Hmong_Meska_*

HMOOB_Hmong_Meska_*
 • Guests

Posted 18 February 2015 - 07:09 PM

yuav tau zam kev rau nyias ntseeg nyias txoj kev ntshaw--los daws nws txoj kev zoosiab thiab kajsiab ntawd nws tus kheej xwb. 

 

tsi muaj dab, tsi muaj yexus tsi muaj ib qhov "XAMXABNAM-religion" qhov twg es yuav yog tiag.  Txhua yam yog tib neeg tsim tsa rau lawv pab lawv pawg ntawd kom lawv tau noj tau haus thiab tau kev cogsiab xwb.

 

yog hnub no koj pib nkag Vajtswv ces hnub no Vajtswv pib ces tes los Taij koj Nyiaj ntag. Yog koj tsi muaj nyiaj ces Vajtswv txawm tsi xav yuav koj lawm ntag.  Thaum ib ces lawv muab li tus me laus-qaibdib tuaj dib koj, pivzam li lawv muab me me khoom los yog nyiaj tuaj pab koj kom koj zoo zoo siab.  dhau ntawd lawm lawv li kom koj them nyiaj rau lawv tom qab--tej teb chaw pluag ces lawv muab tej nyuaj tuaj nchuav pub pab rau kom neeg zoosiab thiaj li kam los koom nrog lawv kom lawv muaj members thoob lub ntuj no ntau xwb. 

 

yog leej twg txawj tham lus DAB thiab paub Ntuj lus ces tus ntawd yog SAUB_ yog li ntawd, tagnrho cov Xibfwb ua niaj hnub Thesxabnam no puav leej yog paub ntuj lus thiab nrog nraim Yexus hais lus Dab thiab Ntuj txoj siav tagnrho.  lawv los yog SAUB tag tus, ua los ntxias dag koj tus kheej.

 

lwm zaum li tham ntau mus ntxiv#231 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 February 2015 - 10:00 PM

Kuv cov niam txiv ib plab yug mas yam zoo thiaj pub lawv noj xwb, yog yam yuav lom lawv mas ntshe kuv tsis paub xwb lau, yog kuv paub mas tsis pub lawv saj li os mog.

Koj tsis tas qhia los sawvdaws yeej paub lawm.

Tus mi hluas nkauj hluas nraug thaum tuaj sib tham xwb yeej tsisphem li thaum yuav tau kiag lawm.

txij no kuv kam ua hluas nkauj hluas nraug sib tham lawm xwb kuv tsis kam yuav lawm vim kuv twb yuav txaus thiab muaj tub kis txaus lawm.

Ua ua hluas nkauj hluas nraug lub mi cev ntaj ntsug thiab lub mi siab piam tag nrho ces mam ua siab mus khooj twb ywm ntoog tus mi mob mas mog hej hej hej.

 

Hos koj txawm yuav hais ntuj poob teb nphau los kuv twb tsis tau noj tseg leej twg li thaum ub lawv noj tseg kuv, kuv twb tsis tuag.

Neeg uaphem ntxias luag tug ces yog cov niag neeg ntawd lawm xwb mav.

 

 #232 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 19 February 2015 - 01:48 AM

Kuv yog Yexus. Kuv yog neeg dag noj dag haus. Kuv dag thoob qab teb qaum teb kom Hmoob muab huab tai rau kuv ua xwb. Muaj Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tuaj kom kuv muab lawv ua kev cai rau dej. Kuv tib tsis niam quav ntsej lawv vim kuv yog ib Politician yov txhav kom tau Hmoob tus huab tai ua xwb yog ntawd kuv 18 tus tub hlua nrog kuv ua kes thiaj lis lam muab lawv ua kev cais rau dej kom khws lis peb yog cov neeg ntseeg Vaj Tswv xwb qhov tseeb peb yov txeeb kom tau huab tai. Peb mus dag rau ub rau nos tau muaj peb lub xyoo. Peb tsis mus ua liaj ua teb peb tsua mus dag teb dag chaw xwb. Tej Hmoob kuj txawj xav ces kuj pub mes ntsis mov rau peb noj. Tej thaum peb tsis tau noj ces peb mus nyiag luag tej qoob tej loo tom teb coj los noj xwb tiag. Tej thaum cem muaj neeg pom peb mus zaw luaj tej nplej tom teb ces lawv kuj cem peb kom txhob mus nyiag zaw luag tej nplej lis ntawd. Tej thaum peb mus txog rau ntawm luaj tej vaj thiab kuj muaj txiv ncuav pia peb cia mus nyiag des noj ua rau luag tus tswv vaj kuj chim thiab ntxub peb heev. Tej peb mus rau ntawm tej tsob txiv ncuav es nws kuj tsis muaj txiv lawm ces peb kuj tshaib plab heev peb thiaj cem kom tsob txiv ncuav pia ntawd tuag mus kom qhuav mus tis txhas.

Peb mus cen cov neeg ntseeg vaj tia lawv yog ua kev npam qhev ua nws lawv kuj npau taw heev rau peb yog lis ntawd lawv thiaj yov muab zeb txawb kom peb tuag kiag tiam sis peb kam, kam ces peb thiaj lis dim. Neeg zej zog xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxhub kuv ua yog tus thawj.

#233 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 19 February 2015 - 01:17 PM

Kuv yog Yexus. Thaum kuv yug los ces kuv niam muab kuv tsos hauv lub niag dab zaub nyob rau tom tiaj vim hmos ntawd tsis tsev sos neeg tuaj sos puv tag lawm. Hmos ntawd tseem muaj ib cos neeg yug yaj nyob rau tom tiaj vim nws yog lub caij ntuj sos neeg thiaj lis tawm nyob rau tom thiaj yug yaj rau thaum hmos ntuj. Lub hlis ua kuv yug nws yog lub 8 ntuj ua yg lub ncaij ntuj sos yov luag txog lub 9 hlis pib ntawd. Kuv tsis yog yug rau thaum lub 12 hlis hnub 25 ntawd vim lub caij ntuj no nws nos heev neeg tsis mus yug yaj rau thaum hmos ntuj.

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv. Kuv yog ib tug Politician xwb vim kuv yov mus txhav kom tau huab tai Hmoob ua xwb. Thaum kuv yug los ces kuv kuj dag tia muaj ib lub hnub qub cis iab rau ntawm qhov chaw ua kuv yug. Kuv kuj dag tia muaj ib cos neeg ua lag ua luam pom lub hnub qub cis iab ntawd es lawv niam nqas khoom tuaj pub rau kuv vim kuv yug los yov mus ua huab tai kav tag nrho Hmoob sawv daw. Muaj ob peb tug tub lag tub luam ua txuj mus nug Vaj Ntxwv Herod nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem tia tus mes nyuam huab yug los nyob rau qhov twg ua rau Vaj Txwv Herod ceeb ib phlaws ces nws txawm xav ib nyuag pliag ua tej tub mab tub qhes luag nws zom zaw. Vaj Ntxwv Herod thiaj chim heev ces nws ua txuj hais tus mes nyuam huab tai ntawd nyob rau qhov twg nws yov mus hawm thiab. Tom cov tub lag tub luam ua txuj mus hais lis thab Vaj Ntxwv Herod tag ces lawv txawm tawm mus lawm. Vaj Ntxwv Herod thiaj tsos nw ib cos tub rog mus rau ntawm lub zos Bethlehem thiab nws kom nws cov tub rog muab cov mes nyuam ua niam qhuav yug los ntawd tua kom tag. Cov tub rog ntawd tuaj mus tua tau 26 tus mes nyuam ua niam qhuav yug los ces kuv thiab kuv txiv peb thiaj lis tawm hauv Isrial mus nyob rau teb chaw Egypt tau ib ntus peb thiaj mam rov qab los mus nyob rau Isrial tiam peb ntshai heev peb thiaj tsis los nyob zes rau ntawm nroog Jerusalem, peb thiaj los nyob rau sab qaum Isrial. Peb los nyob rau lub zos Nazareth. Kuv thiab cov kwv cov muam peb sawvoj hlob nyob rau lub zos Nazareth ntawd.

#234 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 22 February 2015 - 09:51 PM

Kuv yog Yexus. Thaum peb tseem yau thiab cov kwv cov muam saw daws kuj mus ua liaj ua teb noj zoo xws lis tej pej xeem sawv daws xwb. Kuv muaj 4 tug kwv thiab muaj ob peb tug muam. Niam thiab txiv yug tau peb muaj 7-8 menyuam nyob ua kes koom rau hauv ib lub tsev. Peb sawv daws nyob ua kes coob, coob heev rau ib tsev nyob rau ntawm lub zos Nazareth. Thaum txog hnub sos ces peb tsis mus ua teb peb kuj mus kawm vaj kug kub nyob rau tom tsev teev hawm vaj tswv zoo ib yam lis tej pej kum sawv daws. Ib xyoo twg txog rau thaum lub peb plaub hlis ntawd peb sawv daws kuj mus rau nram nroog Jerusalem ua yog lub Annual Sabbat ua sawv daws yov tsum sos tsis mus ua liaj ua teb yog 7 hnub. Thaum txog lub Annual Sabbat ntawd ces sawv daws nqas mov nqas tsiaj coj mus tuas rau sawv daws noj ua kev nco txog thaum ub tej laus khiav dim txoj kev ua qhev tim teb chaws Egypt los mus nyob rau hauv lub teb chaws Isrial.

Kuv yog Yexus. Thaum kuv loj tiav hlua ces kuv tsis tshua mus kawn vaj lug kub lawm. Kuv mus ua vaj ua tsev tiv tshav tiv nag tsis sib hawm mus kawm peb Hmoob phau vaj lug kub nyob rau tom tsev teev hawm vaj tswv. Kuv ib txwm tsis yog ntseeg vaj tswv thiab kuv yeej tsis ua kev cais rau dej mus txog rau thaum kuv hnub nyoog 30 xyoo ntawd. Peb Hmoob muaj ib cos tsis ntseeg vaj tswv hos kuv kuj tsis ntseeg vaj tswv tib yam nkaus thiab. Cov hmoob ua ntseeg vaj tswv ces lawv yeej ib ua kev cais rau dej thaum yaus, yaus los lawm. Thaum ua kev cais rau dej mas yov tsum tau hauv tsev teev hawm vaj tswv los ua kev cais rau dej mas thiaj lis muaj kev nca ncee hawm vaj tswv.

#235 HMOOB_Jesus Puas Hlub Tib Neeg_*

HMOOB_Jesus Puas Hlub Tib Neeg_*
 • Guests

Posted 22 February 2015 - 10:12 PM

Cov neeg ntseeg Yexus tua cov moslim tuag yam tsis hlub leej twg li.

 

 #236 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 23 February 2015 - 12:33 AM

Cov neeg ntseeg Yexus yog Yexus cov thab ham thiab yog Yexus cov qhev. Yexus hais rau Yexus cov qhev tia yog thaum twg ib tug tub rog kom koj pab kwv nws pob khoom mus deb lis 1 mile ces koj pab nws kwv pob khoom mus deb lis 2 miles. Thaum leej twg ntau koj ib sab ntsej muag ces koj cuab kiag sab tos rau nws ntau ntxiv thiab mas koj thiaj ua kuv tus qhev.

Cov neeg ntseeg Yexus yog neeg phem tua neeg tuag coob tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Adolf Hitler yog ib tug neeg ntseeg Yexus. Nws tsos cais rau nws cov tub rog tua neeg tuag mus thoob teb chaws. Osama Bin Laden kuj yog ib tug neeg ntseeg Yexus thiab nws kawm tau Yexus lub tswv yim coj los tsoo vaj tsoo tsev kom pua ntsoog mus tis npoo av. Thaum ub lub Temple Mount ua yog lub tsev teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem tseem nyob ces Yexus hais tia Yexus yov muab Yexus ob txhais tes tsoo kom lub tsev teev hawm Vaj Tswv ntawd kom tawg tag mus tis npoo av. Yexus khav ntxhia rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tia Yexus mam lis muab Yexus ob txhais tes coj mus ua ib lub tshiab peb hnub xwb ua lawm thiaj lis tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Tus thawj xib fwb tuav kev ncaj ncee rau Vaj Tswv thiaj lis npuaj Yexus lub ntsej muag thiab ntos aub ncaug rau Yexus. Yexus tsis yog ib tug neeg ua ntseeg Vaj Tswv yog lis Yexus thiaj mus tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv mus thoob teb chaws ua rau sawv daws thiaj lis ntxub Yexus npaum lis ntawd. Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj qws ib tsaug tia "crucify him, crucify him!!!"

Yexus hais tia tom Yexus tuag tag mas Yexus yov rov qab los muab lub ntiaj teb no tsoo kom tawg tag huv sis tsua seem Yexus lub suab hais xwb. Yexus kom sawv daw ceev faj tsis hais nruab hnub los yog hmos ntuj. Yexus yov los lis ib tug neeg tub sab. Tus neeg los lis ib neeg tub sab ces yog ib neeg Terrorist puab nplaum rau nws lub cev coj mus tua tej pej xeem ua sawv zom zaw tsis nco qab ceev faj es tus Terrorist ntawd thiaj mam dua nws pob nplaum kom tawg mus tua neeg tuag ua ntshav liab vog. Yexus yog ib tug Master of Terrorist xwb. Yexus tsis ib tug neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Yexus thiaj lis tsis Vaj Tswv. Yexus thiaj lis txhav Vaj Tswv tug tia Yexus yog Vaj Tswv thiaj ua rau tub qaug rau Vaj Tswv.

#237 HMOOB_NtsomSaib_*

HMOOB_NtsomSaib_*
 • Guests

Posted 23 February 2015 - 02:11 AM

Cov neeg Christian ua ntseeg thiab cov Muslims ua ntseeg Allah ntawd ces tib neeg ua raug Adam thiab Eve nkawv nyiag coj mus sib ntau sib kom tuag tag xwb Adam thiab Eve nkawv yog ob niam tub sab (kidnappers) xwb. Nkawv yog ob niam txiv liab lis ntshav. Thaum ub lawv haiv neeg Jews ntawd nyia ntseeg mus lawm nyia ib Vaj Tswv. Lawv tsis haum xeeb lis vim tus twg tus los xav kom tau neeg coob xwb. Yog lis ntawd lawv haiv Jews thiaj lis tawg mus ua ob peb pab ob peb pawg tsis sib haum xeeb lis. Lawv haiv neeg Jews cia lis mus pes hawm ib tug mes nyuam nyuj tia yog Vaj Tswv. Moses hos mus ntseeg Vaj Tswv hluav taws. Moses tham nrog Moses tus Vaj Tswv hluav taws nyob rau tom tiaj suab puam. Txog thaum kawg tshuav Moses ib leeg xwb. Moses thiaj sau tau ib phau ntawv coj los mus lom nws haiv neeg kom lawv sib ntau sib tua kom tuag tag mus tus noob nrho. Moses sau nws phau ntawv (genesis) ntawd thaum nws muaj hnub nyoog 80 xyoo. Moses sau nws phau ntawv coj los tsim ib pua tsav yam yog siv lub suab hais xwb ces txawm cia lis muaj. Moses tsos ob niam txiv tub sab Adam & Eve coj los nyiam me tub me nyuam neeg coj mus sib ntau sib tua kom tuag tag. Adam & Eve yog ob niam txiv mloog Vaj Tswv lus thiab nkawv muaj txim. Thaum ub nyob lawv haiv neeg Jews phau Vaj Lug Kub nws Old Testament nyob lawv txoj kev ntseeg hus "Judaism." Tom qab no lawv kuj tsim muaj phau vaj lug kub qub thiab tshiab ua yog cov pab Christian phau Vaj Lug Kub. Pab neeg Christians ua ntseeg Yexus yog tawm los sawv tuam tsam pab neeg ua yog cov ntseeg "Judaism" . Cov neeg ua ntseeg Yexus lawv phau Vaj Lug Kub hus ua "Holy Bible." Tom qab no nyob rau sab Middle East ntawd lawv kuj tsim ib phau Vaj Lug kub txiv thiab. Nws yog "Holy Qur'an." Nyob rau phau Vaj Lug Kub tshiab ntawd kuj hais Adam thiab Eve yog lawv niam thiab lawv txiv tib yam nkau.

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no tam sim muaj txog 7 billion tus neeg lawm. Tam sim no nyob rau hauv lub ntiaj teb muaj 2 billion tus neeg ua yog pab neeg Christianity. Tam sim no kuj muaj 1.3 billion tus neeg yog pab neeg Islam ua cov neeg Muslims ntawd txoj kev ntseeg. Niaj hnub niam no cov Christians thiab cov neeg Muslims sib ntau sib thiab mus sib hlawv vaj hlawv tsev los vim tia cov neeg no raug Moses cov tshuaj lom neeg lub hlwb kom ruam quaj yog lis thaum cov neeg raug Moses qhov tshuaj lom neeg ces lawv thiaj lis sawv sib tuam tsam sib ntau sib tua tsis sib hlub lis. Thaum nej pom ob pab neeg ntawd sib tua ua ntshav liab yog rau ntawm tej kev ces lawv hus ua "The World Major Religons Melt Down."

#238 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 23 February 2015 - 03:15 AM

Kuv yog Yexus. Kuv tib tau hais rau nej ua ntej lawm tia thaum kuv yov rov qab los muab lub ntiaj teb tsoo kom tawg tag hus sis nws yog thaum neeg huam vam coob, coob mus thoob ntiaj teb. Neeg yov sawv sib ntau sib tua ua ntshav liab vog tseg vim yog kuv ib leeg yog tus tsim kev kub ntxhov xwb. Thaum ntawd yov muaj av qeeg mus thoob ntiaj teb. Neeg yov raug tshaib raug nqhis tsis muaj dab tsis noj hlos lis. Yov muaj tub sab coob, coob thiab yov muaj neeg deev luag poj deev luag sev rau ub rau no. Yov muaj neeg tawm mus hlawv vaj hlawv tsev ua nws nchos pas ua oov niab. Lub hnub thiab lub hlis yov tsau ua rau tsau ntuj ntis thiab neeg yov sawv sib ntau sib tua tuag ua ntshav liab yog rau ntawm tej luag zoo lis tej niag tsiaj. Nyuj nees, qaib npua yov khiav zom zaws tsis muaj tswv saib. Lub ntuj yov tsau ntis tsis muaj hnub cis tuaj ziab kom pom kev. Neeg yov sawv sib ntau sib tua mus thoob ntiaj teb. Nej leej twg ua yog kuv cov qhev nej yov tsum sawv tuam tsam nej niam nej txiv. Yog tia nej hlub nej niam nej txiv tshaj nej hlub kuv ces nej ua tsis tau kuv cov qhev. Yog nej hlub kuv tshaj nej niam nej txiv ces nej thiaj lis ua tau kuv cov qhev. Kuv yog los txws kom nej sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua ntsoog tag huv sis. Neeg ntiaj teb yov xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv cov qhev. Kuv dag lis cas nej nrog kuv dag lis ntawd. Lub ntiaj teb no yov nog txim rau kuv ua ntej lawv mam lis nog txim rau nej vim nej yog kuv cov qhev. Nej nco ntsoov tia tus qhev thiab tus tswv muaj txim loj ib yam nkau. Kuv yog nej tus tswv kuv raug luag tsuj raug luag ncaw lis cas nej kuj yov raug luag tsuj raug luag ncaw zoo ib yam nkau lis kuv thiab vim kuv yog tus txws kom tej tawm hauv lub ntiaj teb no los sawv tuam tsam txhua leej txhua tus tib neeg kom muaj yeeb ncuab thiab muaj kev quaj kev nyiav. Nej txhob xav tia yog kuv los muab txoj kev ywj pheej rau lub ntiaj teb no; tsis yog lis ntawd. Kuv yog los txws kom tub ntxub txiv; txiv sawv tuam tsam tub. Nej raug luag tsuj raug luag ncaw los vim nej yog kuv cov qhev.

#239 HMOOB_NtsomSaib_*

HMOOB_NtsomSaib_*
 • Guests

Posted 23 February 2015 - 04:40 AM

Lub ntiaj teb no yov zoo lis cas mus rau lub neej tom ntej no?

Peb sawv daw yug los ua ib zaug neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Tus twg los kuj ntshaws noj ntshaws hnav zoo. Tus twg los tus xav kom tau nyiaj ntau coj los tseg kom muaj ib pob ntau, ntau. Thaum sawv daw sib txeeb nyiaj kom tau nyiaj ntau coj los tseg ces thaum cov nyiaj los ua kes ntau, ntau zwm ua ib pob nyob rau hauv qab phav tseg. Thaum ntawd cov nyiaj cia lis tsis muaj nqis lawm vim tia nyiaj mas thaum siv tawm mus thiaj lis muaj nqis. Thaum nyiaj los tau ib pob tseg ces nyiaj tus tsis muaj lawm. Thaum xyoo 1960 ntawd, lub ntiaj teb muaj 3 billions tus neeg xwb. Tus lej nyiaj nyob rau hauv lub ntiaj teb no kuj tseem mes heev tsis loj lis niaj hnub niam no. Txij thaum xyoo 1960 ntawd nces mus txog rau xyoo 2000 ntawd nws yog siv sib hawm 40 xyoo. Ib xyoo twg muaj ob tug neeg tuag hos muaj peb tug neeg yug tshiab los tauj in second. Ib second twg lub ntiaj teb no muaj ib tub neeg tshiab ntxiv zuj zus nws yog 2/3. Thaum xyoo 2000 ntawd lub ntiaj teb no muaj txog 6 billions tus tib neeg. Nws siv sib hawm ntev yog 40 xyoo xwb. Raw lis cov neeg ntsua txua txog txoj kev tsawb nrhiav seb lub ntiaj teb no nws muaj peev xwm ntim tau neeg coob npaum lis cas rau lub ntiaj teb no. Lawv ntsuam xyua tau meej tia lub ntiaj teb no tsua ntim 10 billions tus neeg xwb. Yog tia neeg huam vam mus coob tshaj 10 billions tus neeg lawm ces lub ntiaj teb no yov tsis muaj peev xwm tsim kom tau zaub mov kom txau rau sawv daw noj vim av tsua muaj tsawg zuj zus tuaj ms xwb hos neeg ces tsua muaj coob zuj zus tuaj ntxiv xwb.

Tam sim no yog xyoo 2015, neeg ntiaj teb tib nces mus rau 7 billions tus neeg lawm. Xyoo 2020, neeg yov huam vam mus txog 8 billions tus neeg. 10 xyoo tom qab ntawd ua nws yog xyoo 2030. Lub ntiaj teb no yov muaj tib neeg coob nces mus rau 10 billions tus neeg. Vaj tsev, khoom noj khoom hau yov kim heev. Hauj lwm yov tsis txau rau sawv daw ua. Cov neeg muaj nyiaj ces yov muaj, muaj coj mus zwm ib pob tseg lawm xwb. Cov pluag ces yov pluag, pluag mus tis txhas tsis muaj nyiaj siv. Yov muaj neeg raug tshaib raug nqhis tsis tau noj tsis tau hnav. Roj los kuj tsawg zuj zus thiab kim zuj zus tuaj ntxiv mus xwb. Cov nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws muaj yog 3/3. Tam sim neeg tib siv cov roj ntawd tag 1/3 lawm. Nws tshuav yog 2/3 lawm xwb. Txij thaum neeg pib khawb siv cov roj av ntawd coj los sam rau tsheb caij ces nws xub pib txij thaum xyoo 1900s ntawd los xwb. Txij thaum xyoo 1960s ntawd los neeg kuj coob zuj zus tuaj, roj kuj siv tag ntau heev. Thaum xyoo 2000, neeg muaj txog 6 billions tus neeg. Roj haj yam siv ntau thiab kuj haj yam kim heev tuaj. Thaum xyoo 2020, roj av yov tshuav 1/2 lawm xwb. Thaum xyoo 2030, roj av yov tshuav 1/3 lawm xwb. Roj av yov kim heev. Cov neeg muaj thiaj lis tau nyiaj sam roj tsheb. Cov neeg pluag cov tsis muaj nyiaj coj mus yuav roj. Khoom noj khoom hau yov kim heev. Yov muaj neeg tub sab coob heev. Yov muaj niam ntiav zoo, zoo nkauj thiab tseem mos, mos coob heev deev tus twg los tau tag.

#240 HMOOB_NtsomSaib_*

HMOOB_NtsomSaib_*
 • Guests

Posted 23 February 2015 - 04:15 PM

Peb neeg ntiaj teb tshuav pua tsawg xyoo nyob ua lub neej thaj yeeb rau hauv lub ntiaj teb no?

Niaj hnub niam no txhua lub teb kuj xav kom muaj no muaj hnav thisb xav kom muaj tsheb caij. Tam sim cov tsheb Toyota thiab cov tsheb Honda yog ob hom tsheb ua muaj ntau tshaj plaw mus thoob ntiaj teb. Roj sam tsheb kuj xas mus txog rau txhua lub teb chaw tib yam nkau. Thaum mus txog rau xyoo 2030 ntawd, neeg ntiaj teb huam vam mus coob txog 10 billions tus neeg. Thaum neeg huam vam coob, coob mus nws chaw huam vam lawm ces nws kuj pib tsis huam va zuj zus mus txog rau thaum neeg tuag coob, coob heev ua nws pab txhas dawb vog rau ntawm dej tsws lwj ntxiag.

Thaum lub sib hawm ntsib kev txom nyem ntawd ces yov cov thiab cov mes nyuam yau yov xub tuag ua ntej vim nyob rau hauv lub ntiaj teb no neeg muaj yog 3/3. 2/3 ntawd yog cov me nyuam yau thiab cov lau. 1/3 ntawd yog cov neeg ua yog ib nrab neeg. Thaum ntawd yov muaj 6.6 billion tus neeg tuag. Nws yov seem yog 3.3 billion tus nyob ua yog cov neeg lawv hus ua "Left Behind." Cov neeg ua seem ntawd yog cov yov mus fau kom tag 6.6 billions tus neeg ua rau tom tej. Thaum cov neeg seem ntawd kuj tseem yov ntsib kev muaj mob, kev tshaib kev nqhis, thiab kev ntshais. Yov muaj ib nrab ntawm cov neeg seem ntawd tuag tag thiab. Thaum ntawd lub ntiaj teb no neeg tsua seem yog 1.6 billions tus neeg lawm xwb los yog 1/6 tus tib tseem muaj txoj sia nyob tawm ntawm 10 billion tus neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no.

Thaum mus txog rau ntawm lub sib hawm neeg tuag coob, coob ntawd nws siv sib hawm tsawg heev vim leej tib neeg yoo mov yog 7 hnub ces tuag. Neeg yoo dej yog 3 hnub xwb ces tuah, neeg yoog tsis ua phas yog 3 minutes xwb ces tuag, neeg lub cev tsua siv sib hawm yog 3 seconds coj los tua lub cev xwb ces tuag tus siav nrhos. Peb kev ua neeg nyob siav luv heev.

Tam sim no nws yog xyoo 2015. Peb neeg ntiaj teb tshuav 15 xyoo ntxiv xwb ces mus txog rau xyoo 2030. Neeg ntiaj teb yov huam vam mus txog 10 billions tus neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Sawv daws yov tsis muaj hauj lwm txau rau sawv daws ua. Yov muaj neeg txom nyem coob heev. Khoom noj khoom hau yov kim heev thiab tsawg heev. Sawv daw yov yoo tshaib yoo nqhis tsis tau noj. Yov muaj neeg txom nyem thiab yov muaj neeg tub sab coob heev. Yov muaj neeg sib ntau sib tua tuag coob heev nyob rau qhov ub qhov no.

#241 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 24 February 2015 - 04:35 AM

Kuv yog Yexus. Thaum kuv yau kuv yeej ib txwm yog neeg pej xeem ua noj ua hau xwb kuv tsis yog neeg txawj tsis yog neeg ntses es yov muaj peev xwm mus kawm tau los ua ib tug xib fwb qhia Vaj Lug Kub pub rau ib tsoom zej zog sawv daws. Qhov tseeb tshaj plaw kuv tsis yog ib tug neeg ua ntseeg Vaj Tswv lis nej xav. Kuv yog ib tug neeg tsis ntseeg Vaj Tswv. Kuv thiaj lis tsis kam mus kawm Vaj Lug Kub kom tiav kev cais teev hawm Vaj Tswv. Kuv tsis tau mus kawm kom tia kev cai tawv hawm Vaj Tswv kom kuv muaj txoj cais los qhia Vaj Lug Kub pub rau sawv daws. Kuv tsis paub kev cais tawv hawm Vaj Tswv. Kuv thiaj lis dag tia kuv yog Vaj Tswv. Kuv thiaj ua tau txhaum rau cov neeg ua paub kev cais teev hawm Vaj Tswv. Kuv thiaj lis ua tau txhaum lawv txoj kev cais teev hawm Vaj Tswv ua "Blasphemy. " Raw lis txoj kev txoj cais nyob rau hauv Vaj Lug Kub sau tseg mas yog tia leej twg cia lis lam dag tia nws yog Vaj Tswv no ces sawv daw yov tsum muab pob zeb tsoo nws kom tuag los yog muab hluav taw hlawv nws kom kub hnyiab tag.

Kuv yog ib tug Politician xav mus txeeb kom tau Hmoob tus huab tai ua xwb. Qhov tseeb tshaj plaws kuv kuj tseem tsis tau paub khiav kev ua Politics kom tej pej xeem Hmoob nyiam kuv. Kuv yog ib tug mes nyuam neeg lam mus khiav ua Politics xwb kuv tsis txawj khiav kev ua Politics yog lis ntawd tej pej xeem thiaj tsis nyiam kuv. Kuv thiaj lis mus thab tau kev thab plaub rau ub rau no tus twg los tus ntxub kuv. Lawv thiaj yov muab pob zeb tsoo kuv lub tob hau kom tawg thiab law yov muab kuv coj mus thawb kom poob qab tsua tuag. Kuv xav mus ua Hmoob tus huab tai heev lis yog lis ntawd kuv thiaj lis khw tau ib lub tswv yim ua txuj mus ua kev cai rau dej kom khws, khws lis kuv yog ib tug neeg ua ntseeg Vaj Tswv kom cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau nram nroog Jerusalem muab lawv tus huab tai rau kuv ua xwb. Kuv xav ntshes kuv mus dag lis ntawd rau lawv, lawv yov xav tia kuv tsas tau neeg tuag sawv rov qab los tiag, ntshes cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ntawd yov ruam,ruam heev es lawv yov cia lis muab kiag lawv tus huab tai Hmoob rau kuv ua yooj yim heev. Kuv dag cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tia kuv muaj peev xwm tsas tau neeg tuag sawv rov qab los ua rau haj yam tub qaug cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ntawd. Kuv dag lis ntawd rau lawv tag ua rau lawv haj yam npau taw heev rau kuv txoj kev mus dag lawv lis ntawd. Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo kuv lub tob hau kom tawg. Kuv mus dag tej neeg zej zog tau muaj peb xyoo ua rau kuv lub npes nrov mus thoob teb chaws. Txog thaum kawg cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv yog cov ua chim tshaj plaw rau kuv txoj kev dag sawv daws. Lawv thiaj lis muab kuv txhom tau coj mus hais plaub rau hauv lawv qhov chaw tuav kev cai ncaj ncee rau Vaj Tswv. Tus thawj xib fwb tuav kev cais ncaj ncee rau Vaj Tswv thiaj lis nug kuv tia kuv pua tau dag tia ku yog Vaj Tswv. Kuv yog ib tug neeg ruam siab ntsws phem tshaj plaws ua tsis fwm leej twg lis. Vaj Tswv los kuv kuj tsis fwm lis thiab. Kuv thiaj lis txhav kiag Vaj Tswv tug tia kuv yog Vaj Tswv. Thiab kuv kuj dag tia kuv yog Vaj Tswv tus tub thiaj ua rau txhaum rau cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tus cais hus "Blasphemy " yog lis ntawd tus thawj xib fwb thiaj chim heev thiab nws dua kiag nws lub tshos rau sawv daw saib tia nws chim npaum lis cas rau kuv txoj kev txav Vaj Tswv tug. Tus thawj xib fwb ntawd chim heev thiab nws thiaj xua tes npuaj kuv lub ntsej muag thiab nws ntos aub ncaug rau kuv lub ntsej muag ua txhav Vaj Tswv tug. Tus twg los tus npau taw heev rau kuv yog lis ntawd lawv sawv daw thiaj lis rhos nrig rau kuv cuag tus tsis ua rau kuv lub ntsej muag os wv loj luaj taub nkawg. Lawv sawv daw ntau kuv thiab ncaw kuv mas lawv ncaw tiag, tiag ua nws kuv doog ntshav tag. Cov thab ham ua coj mus tseem ncaw kuv tib sis thiab mas kuv sab tiag, tiag tshuav tuag xwb. Txoj kev dag thiab kev mus txhav luag huab tai ua nws tsis yooj yim lis kuv xav kiag.

#242 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 01 March 2015 - 04:47 PM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv tiam kuv xav mus ua cov neeg ntseeg Vaj Tswv tus huab tai. Kuv tsis txawj ua dab tsis kom zoo pab rau sawv daws tiam sis kuv muaj ib lub tswv yim yov mus dag cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tsw kom lawv muab lawv tus huab tai Hmoob rau kuv ua. Kuv mus dag lawv tia kuv muaj peev xwm muab dej coj los txia ua tau cawv hau ua nws tub qaug tej neeg zej zog sawv daws. Lawv thiaj cem kuv tia ua cas yov dag ua luaj ntawd. Peb tib nws thiab nws tsev tag nrhos. Lawv sawv daw puav leej loj hlob nyob rau lub zos Nazareth no. Peb tib tsis nws ua tau hwj huaj dab rau sawv daw saib kom muaj es ua cas yov mus dag ua luaj, neeg dab tsis ua cas tsis paub txaj muag rau sawv daw lis.

Kuv yog Yexus. Kuv mus rau nram nroog Jerusalem thiab kuv mus dag kom ib phooj ywg ua txuj dig kom tej neeg nyob deb tuaj rau ntawm nroog xav ntshes tus neeg ntawd dig muag tiag. Kuv ua txuj mus khos kom nws kom kev. Kuv ntis aub ncaug coj mus pleev av coj los pleev ua nws lub qhov thiab ua txuj kom nws mus ntxuav rau ntawm lub pas dej hus ua Siloam. Tus neeg ua txuj dig muag ntawd ua txuj mus ntxuav nws lub qhov muag rau ntawm lub pas dej thiab nws ua txuj kom kev kiag. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ua paub kuv txoj kev dag ntawd thiaj chim heev rau kuv txoj kev dag kom neeg ua lis kuv hais. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv chim heev rau kuv txoj kev dag. Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo kuv lub tob hau kom tawg tiam tsis muaj neeg coob, coob taug kev zom zaw ces cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv hos tsis muaj cuab kav ntau kuv thiab. Kuv thiaj lis mus dhau lawm. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ntawd ruam tiag, tiag. Lawv mus ntseeg Moses phau Vaj Lug Kub dag tia lawv muaj kev npam. Kuv kuj mus dag cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tia kuv muaj hwj huaj loj heev kom lawv cia lis muab kiag lawv tus huab tai Hmoob rau kuv ua vim kuv ntshes lawv ruam tshaj kuv es lawv thiaj ntseeg Moses phau Vaj Lug Kub ua sau coj los dag sawv daw kom ua kev npam qhev. Kuv hos mus dag cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tia kuv muab 2 tug ntses thiab 5 lub ncuav cis coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb ncuav cis tseem thiab. Kuv dag cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv lis ntawd thiaj lis ua rau tub qaug lawv. Lawv mas chim tiag, tiag. Lawv thiaj lis cem kuv tia kuv yog neeg ruam los yog neeg vwm lawm. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ntawd mas lawv raug Moses phau Vaj Lug Kub dag lawv tag los lawv kuj tseem raug kuv dag ntxiv thiab. Lawv raug dag ob zaug mas sab tiag, tiag.

Kuv yog Yexus kuv yog tus neeg los sawv tuam tsam cov neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv. Kuv cem cov neeg ntseeg Vaj Tswv tia lawv yog qhev. Tus qhev tsis cai muaj cais thiaj tub qaug lawv. Lawv thiaj yov muab pob zeb tsoo kuv lub pob hau kom tawg. Kuv dag rau cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv ntawd kuv yog Vaj Tswv tus tub kiag ua nws haj yam tub qaug lawv. Kuv dag rau cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv ntawd tia thaum twg lawv thov Vaj Tswv no ces kom lawv tuav kuv lub npes es thiaj mus txog rau Vaj Tswv. Kuv dag tia kuv yog Vaj Tswv tus tub thiab kuv hos dag tia kuv yog Vaj Tswv tib sis. Kuv thiaj muaj kev txhaum rau Vaj Tswv yim kuv mus txhav raug Vaj Tswv qhov chaw. Kuv thiaj ua tau tub qaug rau Vaj Tswv. Kuv thiaj ua tau txhaum rau Vaj Tswv txoj teev hawm hus ua "Blasphemy. " Nyob rau hauv Vaj Lug Kub sau tseg tia yog leej cia lam dag tia nws yog Vaj Tswv thiab nws txhav Vaj Tswv lub npes nos ces tus neeg ntawd yov tsum raug muab pob zeb tsoo nws kom tuag los yog muab hluav taw hlawv nws kom tuag. Kuv dag tia kuv yog Vaj Tswv kuv thiaj lis muaj kev txhaum rau Vaj Tswv loj heev. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv chim rau kuv txoj kev dag thiab txoj txhav Vaj Tswv tug. Cov Hmoob ua ruam, ruam ntawd kuj muaj ib cos tsis paub tia kuv yog ib tug neeg dag txhav Vaj Tswv tug xwb. Thaum lawv thov Vaj Tswv. Lawv xav ntshes kuv yog Vaj Tswv tus tub tiag thiab lawv kuj xav tia kuv yog Vaj Tswv. Thaum lawv yov noj mov thiab lawv qis muag thov Vaj Tswv. Lawv hais "Ua tsaug rau Vaj Tswv tus muaj lub hwj chim loj nyob rau saum ntuj vim muaj Vaj Tswv siv nws suab coj los hais xwb ces txawm cia lis tsim tau ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb nos. Ua Vaj Tswv tsaug ua yog tus tsim tag nrho ib pua tsav yam hus sis thiab ua Vaj Tswv tus tub Yexus tsaug ua Vaj Tswv xas nws saum ntuj los ua Hmoob tus huab tai. Tuav Vaj Yexus lub npes zoo." Cov Hmoob ua ntseeg kuv txoj kev dag thiab kev txhav Vaj Tswv tug mas lawv ruam tiag, tiag lawv thiaj lis ntseeg kuv txoj kev dag thiab kev Vaj Tswv tug. Kuv rau neeg ncaw lis cas lawv raug ncaw lis ntawd. Kuv raug ntau lis cas lawv raug ntau lis ntawd. Kuv ntsia tes lis cas mus rau saum tus ntoo khaub lig lis lawv raug ntsia tes lis kuv thiab vim lawv yog kuv cov qhev. Lawv thiaj lis nrog kuv dag tej pej xeeb Hmoob kom kuv tau ua huab tai Hmoob xwb.

#243 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 March 2015 - 05:18 PM

Hnub twg lub ntiaj teb no tsis muaj kev ntseeg dab los Vajtswv lawm mas teb chaws thiaj li yuav tiaj tus taus.  Vim neeg muab kev ntseeg los ua kev ntxub ntxaug es thiaj muaj kev sib tua mus tsis tu ncua ib hnub hlo li.#244 HMOOB_ntsomSaib_*

HMOOB_ntsomSaib_*
 • Guests

Posted 01 March 2015 - 06:39 PM

Kev ntseeg ces pib zoo ib lis cov laib ua niaj hnub sib ntau sib tua. Pab laib hnav xim liab tsis nyiam pab laib hnav xim dub. Ris tsos muaj ntau xim ces muaj ntau pab laib nyia tawg mus hnav nyia xim tsoo tshos. Ib cos xim txawv nyia muaj nyia tus thawj coj saib. Pab twg coob ces oab ntawd muaj zog loj rau thaum lub sib sawv sib tua.

Hmoob kuj zoo lis cov laib ntawd thiab. Ib xeem Hmoob mus ua ib pab neeg. Thaum sib hais tsis sib haum ces thiaj sawv sib tua cuag lis cas. Thaum tuag tas coob tus ces man rov sib hlub. Nplog lub teb chaw los thaum ub kuj tsis sib haum xeeb lis eb Hmoob thiab vim thaum ub nplog tus chij muaj 3 lub tob hau ntxhws nyia tig nyia mus lawm ib sab. Ib lub tob hau ntxhws nyia muaj nyia ib tug thawj saib. Nplog thiaj lis tawg mus ua 3 pab neeg sawv sib tua. Thaum nplog tuag tag coob ces nplog lub zog thiaj lis yau heev. Luag lwm haiv neeg thiaj tuaj mus kav tau nplog thiab ua nplog tus thawj.

Teb chaw meskas los thaum khab xub muaj nyob rau hauv ua ntej. Thaum ub khab coob, coob ces khab tawg mus ntau pab ntau pawg rov sib ntau sib tua tuag coob heev. Thaum cov neeg tawv daw tuaj txog ces lawv thiaj khoo tau cov khab ntawd. Cov neeg tawv dawb thiaj los ua tus tswv daim av. Lawv thiaj lis xas cov khab ntawd mus nyob rau puag tom ntug zej ntug zos tag. Khab thiaj lis tsis tau ua tus tswv saib daim av Meska. America nws yog haiv khab lub npes. Nws yog haiv neeg khab los lus America.

#245 HMOOB_ntsomSaib_*

HMOOB_ntsomSaib_*
 • Guests

Posted 01 March 2015 - 06:41 PM

Kev ntseeg ces pib zoo ib lis cov laib ua niaj hnub sib ntau sib tua. Pab laib hnav xim liab tsis nyiam pab laib hnav xim dub. Ris tsos muaj ntau xim ces muaj ntau pab laib nyia tawg mus hnav nyia xim tsoo tshos. Ib cos xim txawv nyia muaj nyia tus thawj coj saib. Pab twg coob ces oab ntawd muaj zog loj rau thaum lub sib sawv sib tua.

Hmoob kuj zoo lis cov laib ntawd thiab. Ib xeem Hmoob mus ua ib pab neeg. Thaum sib hais tsis sib haum ces thiaj sawv sib tua cuag lis cas. Thaum tuag tas coob tus ces man rov sib hlub. Nplog lub teb chaw los thaum ub kuj tsis sib haum xeeb lis eb Hmoob thiab vim thaum ub nplog tus chij muaj 3 lub tob hau ntxhws nyia tig nyia mus lawm ib sab. Ib lub tob hau ntxhws nyia muaj nyia ib tug thawj saib. Nplog thiaj lis tawg mus ua 3 pab neeg sawv sib tua. Thaum nplog tuag tag coob ces nplog lub zog thiaj lis yau heev. Luag lwm haiv neeg thiaj tuaj mus kav tau nplog thiab ua nplog tus thawj.

Teb chaw meskas los thaum khab xub muaj nyob rau hauv ua ntej. Thaum ub khab coob, coob ces khab tawg mus ntau pab ntau pawg rov sib ntau sib tua tuag coob heev. Thaum cov neeg tawv daw tuaj txog ces lawv thiaj khoo tau cov khab ntawd. Cov neeg tawv dawb thiaj los ua tus tswv daim av. Lawv thiaj lis xas cov khab ntawd mus nyob rau puag tom ntug zej ntug zos tag. Khab thiaj lis tsis tau ua tus tswv saib daim av Meska. America nws yog haiv khab lub npes. Nws yog haiv neeg khab los lus America.

#246 HMOOB_ntsomSaib_*

HMOOB_ntsomSaib_*
 • Guests

Posted 01 March 2015 - 06:46 PM

Kev ntseeg ces pib zoo ib lis cov laib ua niaj hnub sib ntau sib tua. Pab laib hnav xim liab tsis nyiam pab laib hnav xim dub. Ris tsos muaj ntau xim ces muaj ntau pab laib nyia tawg mus hnav nyia xim tsoo tshos. Ib cos xim txawv nyia muaj nyia tus thawj coj saib. Pab twg coob ces oab ntawd muaj zog loj rau thaum lub sib sawv sib tua.

Hmoob kuj zoo lis cov laib ntawd thiab. Ib xeem Hmoob mus ua ib pab neeg. Thaum sib hais tsis sib haum ces thiaj sawv sib tua cuag lis cas. Thaum tuag tas coob tus ces man rov sib hlub. Nplog lub teb chaw los thaum ub kuj tsis sib haum xeeb lis eb Hmoob thiab vim thaum ub nplog tus chij muaj 3 lub tob hau ntxhws nyia tig nyia mus lawm ib sab. Ib lub tob hau ntxhws nyia muaj nyia ib tug thawj saib. Nplog thiaj lis tawg mus ua 3 pab neeg sawv sib tua. Thaum nplog tuag tag coob ces nplog lub zog thiaj lis yau heev. Luag lwm haiv neeg thiaj tuaj mus kav tau nplog thiab ua nplog tus thawj.

Teb chaw meskas los thaum khab xub muaj nyob rau hauv ua ntej. Thaum ub khab coob, coob ces khab tawg mus ntau pab ntau pawg rov sib ntau sib tua tuag coob heev. Thaum cov neeg tawv daw tuaj txog ces lawv thiaj khoo tau cov khab ntawd. Cov neeg tawv dawb thiaj los ua tus tswv daim av. Lawv thiaj lis xas cov khab ntawd mus nyob rau puag tom ntug zej ntug zos tag. Khab thiaj lis tsis tau ua tus tswv saib daim av Meska. America nws yog haiv khab lub npes. Nws yog haiv neeg khab los lus America.

#247 HMOOB_ntsomSaib_*

HMOOB_ntsomSaib_*
 • Guests

Posted 01 March 2015 - 06:47 PM

Kev ntseeg ces pib zoo ib lis cov laib ua niaj hnub sib ntau sib tua. Pab laib hnav xim liab tsis nyiam pab laib hnav xim dub. Ris tsos muaj ntau xim ces muaj ntau pab laib nyia tawg mus hnav nyia xim tsoo tshos. Ib cos xim txawv nyia muaj nyia tus thawj coj saib. Pab twg coob ces oab ntawd muaj zog loj rau thaum lub sib sawv sib tua.

Hmoob kuj zoo lis cov laib ntawd thiab. Ib xeem Hmoob mus ua ib pab neeg. Thaum sib hais tsis sib haum ces thiaj sawv sib tua cuag lis cas. Thaum tuag tas coob tus ces man rov sib hlub. Nplog lub teb chaw los thaum ub kuj tsis sib haum xeeb lis eb Hmoob thiab vim thaum ub nplog tus chij muaj 3 lub tob hau ntxhws nyia tig nyia mus lawm ib sab. Ib lub tob hau ntxhws nyia muaj nyia ib tug thawj saib. Nplog thiaj lis tawg mus ua 3 pab neeg sawv sib tua. Thaum nplog tuag tag coob ces nplog lub zog thiaj lis yau heev. Luag lwm haiv neeg thiaj tuaj mus kav tau nplog thiab ua nplog tus thawj.

Teb chaw meskas los thaum khab xub muaj nyob rau hauv ua ntej. Thaum ub khab coob, coob ces khab tawg mus ntau pab ntau pawg rov sib ntau sib tua tuag coob heev. Thaum cov neeg tawv daw tuaj txog ces lawv thiaj khoo tau cov khab ntawd. Cov neeg tawv dawb thiaj los ua tus tswv daim av. Lawv thiaj lis xas cov khab ntawd mus nyob rau puag tom ntug zej ntug zos tag. Khab thiaj lis tsis tau ua tus tswv saib daim av Meska. America nws yog haiv khab lub npes. Nws yog haiv neeg khab los lus America.

#248 HMOOB_ntsomSaib_*

HMOOB_ntsomSaib_*
 • Guests

Posted 01 March 2015 - 07:47 PM

Kev ntseeg ces pib zoo ib lis cov laib ua niaj hnub sib ntau sib tua. Pab laib hnav xim liab tsis nyiam pab laib hnav xim dub. Ris tsos muaj ntau xim ces muaj ntau pab laib nyia tawg mus hnav nyia xim tsoo tshos. Ib cos xim txawv nyia muaj nyia tus thawj coj saib. Pab twg coob ces oab ntawd muaj zog loj rau thaum lub sib sawv sib tua.

Hmoob kuj zoo lis cov laib ntawd thiab. Ib xeem Hmoob mus ua ib pab neeg. Thaum sib hais tsis sib haum ces thiaj sawv sib tua cuag lis cas. Thaum tuag tas coob tus ces man rov sib hlub. Nplog lub teb chaw los thaum ub kuj tsis sib haum xeeb lis eb Hmoob thiab vim thaum ub nplog tus chij muaj 3 lub tob hau ntxhws nyia tig nyia mus lawm ib sab. Ib lub tob hau ntxhws nyia muaj nyia ib tug thawj saib. Nplog thiaj lis tawg mus ua 3 pab neeg sawv sib tua. Thaum nplog tuag tag coob ces nplog lub zog thiaj lis yau heev. Luag lwm haiv neeg thiaj tuaj mus kav tau nplog thiab ua nplog tus thawj.

Teb chaw meskas los thaum khab xub muaj nyob rau hauv ua ntej. Thaum ub khab coob, coob ces khab tawg mus ntau pab ntau pawg rov sib ntau sib tua tuag coob heev. Thaum cov neeg tawv daw tuaj txog ces lawv thiaj khoo tau cov khab ntawd. Cov neeg tawv dawb thiaj los ua tus tswv daim av. Lawv thiaj lis xas cov khab ntawd mus nyob rau puag tom ntug zej ntug zos tag. Khab thiaj lis tsis tau ua tus tswv saib daim av Meska. America nws yog haiv khab lub npes. Nws yog haiv neeg khab los lus America.

#249 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 01 March 2015 - 11:30 PM

Kuv yog Yexus. Kuv yog los tuam tsam cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv kom neeg ntiaj teb ntxub lawv thiab kuv yog tus los txhav kom tau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tai ua. Kuv kuj yog ib tug neeg tsis nyiam poj niam thiab kuv tsis nyiam luag lwm haiv neeg. Kuv thiaj kom kuv 18 tus qhev ua nrog kuv ua kes ntawd mus hais qhia rau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tia kuv yov los ua Hmoob tus huab tai. Kuv kom cov qhev mus dag cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tia kuv muaj hwj huaj loj heev. Kuv kom kuv cov mus hais qhia rau Hmoob tia kuv muaj peev xwm ua cua nre thiab kuv muaj peev xwm taug tau saum nplaim dej tsis tog lis kom Hmoob xav ntshes kuv muaj hwj huaj loj npaum lis ntawd tiag. Yog lis ntawd thaum cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv pom ces lawv thiaj lis sim seb kuv pua muaj hwj huaj pua tuav tau ntuj txoj siav tiag. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv thiaj lis hais kom ua ib yam txuj cis rau saum ntuj kom lawv pom kiag ntawm qhov mas lawv thiaj lis ntseeg kuv. Kuv yog ib tug neeg xwb. Kuv thiaj lis ua tsis ib yam txuj rau saum ntuj kom lawv pom tia kuv muaj hwj huaj. Lawv hais, hais kuv ces kuv teb tsis lawv. Kuv thiaj khiav mus lawm. Kuv hos rov dag sawv daw tia muaj 4,000 tus neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv caum kuv qab ib mas lawv tshaib plab heev. Qhob tseeb cov ua ntseeg Vaj Tswv yeej tsis caum kuv qab lis vim kuv thuam lawv thiab ku tuam tsam lawv heev lis. Lawv ntxub kuv txoj kev dag heev. Lawv yeej tsis kam caum kuv qab lis.

Kuv mus dag rau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tia lub ntuj yov tshav los kuv paub. Lub ntuj yov tsau los kuv pom tij sis. Lub ntiaj yeb yov muaj tsov rog los kuv paub. Kuv dag mus rau ub rau ces cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv thiaj cem kuv tia yog neeg vwm. Kuv kuj dag tia kuv tsas tau neeg tuag sawv rov qab los. Tus twg los tus fee mus lawm ib fab. Kuv tia yog lawv tsis ntseeg tia kuv tsas tau neeg sawv rov qab los no ces kom lawv muab kuv tua kom tuag kiag es peb xwb kuv mam lis sawv rov qab los. Cov neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv thiaj lis cem kuv tia yog xiam hlwb lawm. Tom qab ntawd law thiaj npaj siab ntsoov yov muab kuv txhom coj mus tua sim kuv cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.

#250 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 02 March 2015 - 02:21 AM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv thiab kuv tsis yog los pab kom Hmoob tsis txhob raug luag lwm haiv neeg ntxub haiv neeg Hmoob. Kuv yog los sawv tuam tsam cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv kom lawv muaj kev quaj kev nyiav thiab kuv los txws kom neeg ntiaj teb ntxub haiv neeg Hmoob. Kuv los tuam tsam Hmoob thiab kuv tsis hlub Hmoob lis nej xav. Kuv los txhav kom tau Hmoob tus huab tai ua xwb. Hmoob zej zog los kuj ntxub kuv txoj kev dag thiab kev txhav khawv Hmoob tug. Kuv kuj txhav Vaj Tswv tug tia kuv yog Vaj Tswv kom cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv cia lis muab kiag lawv tus huab tai Hmoob rau kuv ua.

Kuv thiaj caij ib tug mes nyuam nee txhaij tav mus rau hauv nroog Jerusalem thiab kuv kom kuv 18 tus qhev ua nrog kuv ua kes ntawd mus des nplooj coj los pua kuv kev thiab kuv kom lawv qws hais tia "Huab Hmoob tuaj lawm kom tej neeg zej zog hnov seb lawv pua cia lis muab kiag huab tai Hmoob rau kuv ua." Hmoob tuaj koom kev teev hawm Vaj Tswv coob, coob mus kev nplawg ntia nyob rau hauv nroog Jerusalem. Hmoob hnov kuv cov qhev qws zom zaw tia huab Hmoob tuaj lawm. Hmoob tsis paub Hmoob kuj tsas qhov muag zom zaw tuaj saib kuv seb kuv yog leej twg. Neeg Hmoob sawv zom zaw saib kuv nplawg ntia ua rau tej tus me nyuam yau Hmoob kuj tsis pom kuv tseeb. Muaj tej tus me nyuam yau Hmoob kuj mus nces ntoo saib kuv seb kuv yog leej twg vim lis cas neeg yov sawv ntsia kuv zom zaw cuag lis ntawd. Hmoob cov thawj xib fwb tuav kev cais ncaj ncee rau Vaj Tswv kuj tsas qhov muag zom zaw tuaj saib kuv seb kuv yog leej twg. Thaum lawv pom kuv caij ib tug mes nyuam nee thiab kuv 18 tus qhev qws zom zaw tia kuv yog Hmoob tus huab tais tuaj txog lawm. Thaum cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv hnov lis ntawd ces lawv thiaj lis thuam kuv zom zaw tia ua cas yov mus ua tau tej yam ntxim ntxub thiab tsis paub txaj muag lis. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv kuj ntxub kuv heev vim lawv dhuav txoj kev ua kuv mus dag sawv daw thiab txoj kev ua kuv mus tuam tsam Hmoob sawv daw kom muaj yeeb ncuab. Kuv caij nee mus txog rau hauv nroog. Kuv mus rau ntawm Hmoob lub rooj huab tai kuj muaj ib cos tub rog Hmoob sawv ntsug zov thaiv lub rooj huab tai Hmoob ntawd. Kuv nqis nee mus saib lub rooj huab tai Hmoob ntawd zes,zes heev ces muaj ib tug thab ham Hmoob ua zov lub rooj huab tai Hmoob ntawd txawm nthes kuv tia vim lis cas kuv yov mus saib lub rooj huab tai Hmoob ntawd zes ua luaj. Kuv kuj ntshais tus tub rog Hmoob ua sawv zov lub rooj huab tai Hmoob ntawd. Kuv kuj tsis pom qab teb nws dab tsis. Kuv cia lis mus lawm xwb. Kuv mus txog rau hauv lub tsev teev hawm Vaj Tswv kuj muaj tej neeg Hmoob muag khoom noj khoom hau zom zaw coob, coob. Lawv tsis thab niam quav ntsej qhua kuv tia kuv yog huab tai Hmoob. Npau kuv taw kuv thiaj lis muab lawv cov khoom nchuav tag rau hauv puam teb rau ub rau no. Cov muag khoom ntawd lawv tej khoom nchuav tag huv sis. Cov neeg muag khoom ntawd kuj chim heev rau kuv thiab lawv mus hais qhia rau cov kev txij lau neeg ua yog cov thawj saib tuav kev cai ncaj ncee rau tej pej xeem sawv daw. Cov thawj coj ntawd kuj npau taw heev rau kuv. Kuv thiaj tawm hauv nroog Jerusalem rov mus rau tom lub zos Betony.

#251 HMOOB_Dab Teb_*

HMOOB_Dab Teb_*
 • Guests

Posted 04 March 2015 - 02:12 AM

Cov Islam thiab Vajtswv niaj hnub sib tua sib ntxub vim nyias muaj nyias kev ntseeg sib txawv.  Lub teb chaws Vajtswv ntawv yeej tsis tau muaj kev thaj yeej puag thaum Vajtswv tuag lawm los txog niaj hnub nim no.  Cov ntseeg Islam lawv tuag es lawv mus nrog vajtswv sib txeeb ntuj ceeb tsheej nyob es lawv thiaj sib tua sib txeeb ntuj ceeb tsheej xwb.  Cov coj dab ces tuag lawv mus nrog pog koob yawg koob nyob lawm.  Cov vajtswv tuag ces lawv mus nyob ntuj ceeb tsheej.  Cov ntseeg vajtswv mas tuag sawv daws zoo siab thiab hu nkauj xwb vim tus tuag ntawv tau mus ntuj ceeb tsheej lawm tiag tiag li.  Cov coj dab ces tuag mas sawv daws quaj quaj heev li vim tus tuag mus nyob dab teb lawm.  Thaum cov coj dab mob mob mas yuav ua neeb ua yaig kho  tsis pub tuag li vim tsis muaj leej twg xav mus nyob dab teb.  Cov ntseeg vajtswv mas yog leej twg mob mob heev mas sawv daws zoo siab thiab niaj hnub hu nkauj tias txog nws hnub tau zoo lawm vim yuav tau mus nyob lawm ntuj ceeb tsheej tiag tiag li.  Tsim nyog cov ntseeg vaj tswv yog leej twg tuag mas yuav tsum tuaj hu nkauj thiab ua las voos haus dej haus cawv ua kev zoo siab 7 hnub 7 hmo mas thiaj tsim nyog.#252 HMOOB_HmoobGuest_*

HMOOB_HmoobGuest_*
 • Guests

Posted 04 March 2015 - 05:24 AM

Cov mus ntseeg Yexus txoj kev tia Yexus lub ntuj ceeb tsheej muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog lub toj txas thiab cov qhov ntxas xwb. Cov Hmoob ua tseem coj peb Hmoob txoj kab lis kev cais ua poj ua tseg yawm ua cias ces thaum yug los neej nyob sib, sib hlub sib nco. Thaum muaj ib tug yov rov qab mus vaj mus tsev mus nrog poj yawm txwv koob nyob ces sawv daw yov nco, nco nws yog lis ntawd sawv daw thiaj lis quaj xwb. Yog tia tus neeg mob ntawd yog neeg dag noj dag hau thiab yog neeg phem ces tus twg los tus xav kom nws tuag tsuag, tsuag mus. Thaum tus neeg phem ntawd tuag kiag ces sawv daw thiaj lis zoo siab heev. Sawv daw thiaj hus nkauj ua kev zoo siab xya hnub xya mos tia tus neeg phem ntawd tuag mus lawm.

Cov neeg ua ntseeg Yexus txoj kev dag ces txog thaum kawg ua tuag kiag lawm yeej tsis dab tsis hlos lis. Tus tuag ntawd tus ntsuj tus plig ces raug luag muab ntsia tooj ntsia hlau coj ntsia nws ntsuj plig ua ntshav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus xwb. Nyob rau ntawm tus ntoo kvaub lig ntawd yog "burn in hell." Nyob ntawd tus ntoo khaub lig ntawd nws yog dab teb. Cov neeg mus mag tus ntoo khaub lig ntawd ces lawv raug kev txom nyem tsis tau noj tsis tau hnav. Thaum lawv tuag tag ces lawv tus ntsuj tus plig mus ua dev thov khawv nyob rau ntawm tej qab kev qaum kev tsis tau noj. Yog lis lub Catholic Church thiaj tsim muaj ib rau cov dab ntawd mus thov khawv. Thaum Halloween lawv thiaj lis muaj ib hnub pub rau cov neeg tuag zoo tshaib zia ntawd. Holloween nws txhais hai tia "Hollow Eve."

Cov Hmoob ua tseem tuav peb Hmoob txoj kab lis kev cais. Thaum lawv tuag, lawv tau sus noj. Lawv muaj zoo vaj zoo tsev.

#253 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 March 2015 - 03:50 AM

Cov niag hmoob coj dab siab phem kawg nkaus ntshe tseem tshaj cov niag ntseeg lawm thiab vim cov niag ntseeg vajtswv mas lawv siabsiabphem los lawv tseem ntshai tsam lawv thov ntxias tsis tau nyiaj lawm hos cov niag tsis ntseeg uas coj dab mas nim yuav txawj sib hlub qhov twg naj lawv aws.

Thaum kuv tus txiv ntxawm tuag ces kuv mus zov zov ib tav su lawv yeej tsis muab nws coj mus cia hauv lub hleb li ntag.

Kuv dim dim zis kuv mus tso zis xwb ces lawv nrov voog los muab kuv tus txiv ntxawm nqa hlo ntsaws kiag rau hauv lub hleb lawm mas tu kuv siab tshaj kuv tsis xav quaj los cheem tsis taus lub kua muag vim mob siab heev txoj sia tshuav tu lawm xwb thiab yeej hais tsis tau li cas rau cov neeg siabsiabphem tuaj ua txiv qeej txiv nruas ntawd os.

 

Leejtwg tsis muaj kwv tij, niam txiv thiab neej tsa vivncaus ces thaum tuag tsis tas hu XF. kws qeej kws nruas thiab cov ntseeg li os.

Hu kiag Company av faus tuag ces them nyiaj lawv tuaj kho ris tsho rau hnav tom tsev kho mob ces pab thauj coj mus faus xwb tas li ntawd.

 

 #254 HMOOB_123zaug_*

HMOOB_123zaug_*
 • Guests

Posted 05 March 2015 - 01:49 PM

Hais txog neeg phem thiab neeg zoo ces tsis yog tus neeg ua ntseeg Yexus los yog tus neeg tsis ntseeg Yexus ntawd, tus neeg xav nyiag luag tug coj los noj dawb ces nws yeej nyiam nyiag luag tug lis ntawd, nws yeej tsis nco qab ceev faj tsam raug luag tua nws pov tseg. Tus neeg phem ces txog thaum kawg nws yeej ntsib kev txom nyem, raug luag tsuj raug luag ncaw, raug luag tua pov tseg tsis muaj leej twg kam lee paub nws thiab tsis muaj leej twg kam coj nws lub cev coj los ua kab lis kev cai. Luag cia lis lam muab nws fau zoo lis tej niag tsiaj kom tsis txhob tsws lwj rau sawv daw hnia xwb.

Thaum peb tseem yau thiab peb tseem nyob rau sab tim thaib teb ua nyob rau hauv lub xum Vib Nais ntawd, muaj tug txiv neej hmoob ua hauj xas ntawv ces nws yeej tab meeg ntiag luag tej Check Nyiaj coj mus dawb. Tus twg los tus npau taw heev rau nws ces txog thaum nws tawm npes yov mus rau lwm teb chaw, nws thiaj lis raug neeg nyas tuaj tua nws pov tseg zoo lis tej niag tsiaj. Thaum nws tawm npes yov tuaj mus rau teb chaw meskas ces nws ua plig khis tes qhia rau sawv paub tia nws yov mus rau teb chaw Meska tag kis. Sawv kuj tuaj zom zaw thiab tuah khis tes rau nws txhais tes. Nws zoo siab heev tia yov tau mus rau teb chaw Meska tag kis tiag, tiag lis ces hmos ntawd muaj ib tug neeg nya qhov teb tuaj muab nws kiag pov tseg lawm. Txoj txhav noj txhav hau yog kev npam loj heev rau lub neej. Peb neej nyob txhob ntshaw txhav luag noj, txhob ntshaw txhav luag tug coj los noj dawb nws tsis zoo rau yus lub neej.

#255 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 07 March 2015 - 02:56 AM

Kev tuag ces yeej tsis muaj leej twg dhia dhau llis tiam sis kev tuag muaj ntau txoj kev tuag. Yog tia xav txom nyem lis Yexus ces yov dag lis Yexus thiaj tau ris ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus. Tom qab tuag tag ces tsis lerj twg nws lub yeej tsua muaj lwj zuj zus mus tag xwb. Txog thaum kawg ces tshuav txhas. Tus tseem coj Hmoob kab lis kev cias los tuag tag ces lwj yag xwb. Tus neeg ntseeg Yexus txoj kev dag los tom qab tuag tag ces lwj tshuav txhas lawm. Sawv tuag ces tsua muaj lwj mus tag zoo ib yam xwb. Lub ntuj ceeb tsheej ces yog lub toj ntxas xwb.

#256 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 07 March 2015 - 04:14 AM

Yexus tus hneev taw.

Koj kav tsij rau rau siab tuaj ntaus ntawv kom npog koj sab nyuag page koj teeb duab ntawd li koj rheeb av npogquav rau sawvdaws saib tas ces tsis quavntsej tuaj qhib lub nyuag post nov li lawm mas nawb.

 

 #257 HMOOB_ntsomsaib_*

HMOOB_ntsomsaib_*
 • Guests

Posted 07 March 2015 - 06:47 AM

Cov neen ua ntseeg Yexus yog phem ib yam lis Adolf Hitler vim ntxub cov ua tua Yexus. Yog lis ntawd nws thiaj kom nws cov tub rog tua neeg phauj coj los them rau Yexus txoj kev tuag. Niaj hnub niam no cov neeg Muslims thiab cov neeg Christians niaj hnub sib vim lawv muaj kev npan tsis sib haum xeeb. Thaum ob pab neeg vwm ntawd sib tua ces sawv daw yov tuag tag nrog lawv thiab. Tshuav tsis ntev lawm xwb ob pab neeg yov sib ntaus sib tua kom tuag tag huv sis vim lawv Adam & Eve nyiag tau lawv tag lawm. Ob tug niam txiv tub sab ntawd yov kom cov Christians sawv tua cov Muslims kom sawv daw tuag tag huv sis.

#258 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 08 March 2015 - 01:25 AM

Kuv yog Yexus. Hmoob tsis kam lee paub kuv los vim tia kuv yog neeg dag. Kuv 18 tus qhev nrog dag sawv daw mus rau qhov ub qhov thoob teb chaw kom kuv tau los ua Hmoob tus huab tais los txog thaum kawg lawv khiav tag tsis kam lee paub kuv vim kuv yog ib tug neeg dag xwb. Ua ntej Hmoob yov tuaj txhom kuv mus hais plaub, kuv 18 tus qhev peb noj ib pluag mov ua kes rau zaum kawg. Kuv paub tia kuv txoj sia yov tsis muaj ntev nrog sawv daw nyob ntev ntxiv lawm vim kuv muaj kev npam rau kuv txoj kev dag tej neeg zej zog sawv daw.

Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv chim heev rau kuv txoj kev dag sawv daw kom kuv tau los ua lawv tus huab tai. Thaum kuv nrog kuv cov qhev peb noj mov ua kes ces kuv muab ncuav coj los des ib leeg ib qho, kuv hais rau lawv tia nov yog kuv cov nqaij. Kuv muaj dej ces los rau sawv daw hau ib leeg ib khob. Kuv hai rau lawv tia nov yog kuv cov ntshav. Thaum peb noj mov ces kuv hais rau lawv tia kuv yov ncaim sawv daws mus vim kuv muaj yeeb ncuab coob heev. Kuv cov qhev los kuj dag kuv tia lawv yov tsis khiav. Lawv yov tiv thaiv kuv. Lawv dag tia yog lawv khiav no ces cia lawv tuag ua ntej. Tus twg los nws kuj teb ib yam lis ntawd thiab. Thaum peb tseem noj mov ces kuv dag kom kuv ib tug qhev mus qhia rau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv kom lawv tuaj mus muab kuv txhom. Kuv hais rau Judas los vim kuv xav kom nws tau ib cos nyiaj coj mus siv. Kuv hais rau kuv tus qhev hus ua Judas "mus" no ces nws txawm cia lis mus lis kuv hais. Cov sawv kuj tsis xyov Judas mus dab tsis. Judas mas nws yog kuv tus kwv ntxhawg nawb. Nws thiaj lis mloog kuv lus heev. Judas tseem yau, yau heev ces nws kuj tsis tau paub txog txoj kev txhaum. Nws thiaj mus hais rau kuv cov yeeb ncuab kom tuaj mus txhom kuv. Tom qab Judas mus qhia rau kuv cov yeeb ncuab tia kuv nyob qhov twg no ces lawv thiaj lis pom qab tuaj txhom kuv. Thaum Judas mus coj tau lawv tuaj txog lis kuv hais ces Judas thiaj lis los hnia kuv sab phlus. Kuv thiaj lis cem Judas tia Judas yog neeg ntxeev siab. Judas thiaj lis tus, tus siab rau kuv ces Judas thiaj lis mus dais vim yog kuv kom Judas mus hais kom kuv cov yeeb ncuab tuaj mus txhom kuv. Kuv yog Yexus ua muaj tswv yim dag. Kuv dag tus ub tus no kom muaj teeb meem rau nws lub neej thiab nws tsev neeg. Kuv yog ib tug neeg thau haiv thiab kuv yog ib tug neeg tuam tsam haiv neeg Hmoob kom neeg ntiaj teb ntxub Hmoob.

Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv ntxub kuv heev thiab lawv tsis kam lawv tus huab tais Hmoob rau kuv ua los vim tia lawv ntses tshaj kuv lawm. Lawv thiaj lis tsis ntseeg kuv txoj kev dag. Lawv thiaj lis tsis kam muab lawv tus huab tai Hmoob rau kuv ua.

#259 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 30 March 2015 - 05:18 PM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv. Kuv yog neeg dag xwb kuv tsis yog neeg kawm txawj kawm ntses lis cov neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv mas lawv ua kev cais rau dej tag lawv yov mus hawm Vaj Tswv thiab lawv kawm txoj kev cais teev hawm Vaj Tswv yog lis ntawd lawv thiaj lis paub kev cai teev hawm Vaj Tswv lawv thiaj lis tsis ua kev txhaum rau txoj kev teev hawm Vaj Tswv. Thaum cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ua kev cais rau dej lawv tau cais thawm haum lub tsev teev hawm Vaj Tswv los yog lis lawv thiaj lis tsis ua txhaum rau Vaj Tswv.

Kuv yog Yexus. Kuv yog neeg dag noj dag hau xwb. Kuv yog neeg ua liaj ua teb thiab kuv yog neeg ua vaj ua tsev tws ntoo tiv tshav tiv nag nyob rau nraum zoov ntau xwb. Kuv muaj lub cev xim tawv nqaij doom dub nyos lis tus pob tawj vim kuv tiv tshav nyob nraum zoov. Kuv yog ib tug txiv neej Hmoob txiav plob hau luv, luv lis tej txiv neej Hmoob tag nrhos. Kuv nyiam vas ib txoj phuam qhwv kuv lub tob haus vim kuv cov plob hau luv, luv. Kuv ua tsev nyob rau nraum zoov tshav tuaj tshav ziab kuv heev lis. Kuv muaj ib cos kau hniav daj rhuv thiab muaj quav hnav khub khawv vim kuv tsis txhuam hniav lis. Kuv kuj tsis das dej thiab kuv yeej tsis muab kuv tej khaub ncaw hles coj mus txhua. Thaum kuv nrog cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv sib ceg sib cav mas kuv ua pas tsws lwj heev rau lawv. Kuv cov khaub ncaw kuj tsws ntxhiab heev ua nws cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv txav kev deb heev lis. Thaum lawv soj kuv qab los lawv yeej nyob deb, deb soj seb kuv mus dag neeg zej zog lis cas tiag. Kuv mus dag neeg zej zog rau ub rau nos. Cov neeg Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv kuj ntxub kuv heev vim tia cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv tsis yog neeg dag lis kuv.

Kuv yog Yexus. Kuv yog neeg dag xwb. Kuv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv tiam sis kuv xav mus txeeb cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tai ua. Kuv ua txuj mus kom kuv npawg muab kuv ua kev cais rau dej kom kuv khws, khws lis kuv yog ib tug neeg ua ntseeg Vaj Tswv lis cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau nram nroog loj. Kuv ua txuj ua kev cais rau dej tag kuv sawb hnyos yov mus ua cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tais yog lis cov Hmoob ua ntseeg Vaj thiaj lis nyiam kuv txoj kev dag txhav kom tau lawv tus huab tai ua. Cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv lawv ntses heev lis thiab lawv ntses tshaj kuv lawm yog lis ntawd kuv thiaj lis tsis muaj peev xwm mus dag kom tau lawv. Kuv yog Yexus. Kuv yog ib tug neeg ruam tshaj cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv. Kuv thiaj lis tsis muaj peev xwm coj tau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv kev. Tus neeg dig muag lis kuv no yeej tsis muaj peev xwm coj ib cos neeg ntses pom kev lis. Yog tus neeg pom kev yov cia tus neeg dig muag coj nws kev ces txog thaum kawg tus neeg qig muag ntawd yov tsum coj tus neeg pom kev mus poob tsag zeb tsag tsua tuag xwb. Ua ntej tus neeg dig muag yov muaj peev xwm coj kom tau tus neeg pom kev mas tus neeg dig muag ntawd yov tsum muab tus pos chob nws lub qhov nyob rau hauv nws lub qhov muag ntawd tawm mas nws lub qhov muag thiaj lis yov pom kev coj tau luag lwm tus neeg kev. Ib tug neeg ruam yeej coj tsis tau ib tug neeg ntses kev. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv yog neeg txawj neeg ntses kuv thiaj lis muaj peev xwm dag kom tau lawv vim lawv ntses tshaj kuv lawm lawv thiaj tsis kam muab lawv tus huab tais Hmoob rau kuv ua.

Tom qab kuv cov qhev ua nrog kuv ua kes thiab nrog kuv dag peb noj mov tag ces cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tuaj txhom kuv coj mus hais plaub. Thaum cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv txhom tau kuv ces lawv muab kuv khis. Lawv mam muab kuv ntau thiab lawv mam ncaw kuv mas lawv ncaw kuv tiag, tiag tsis yog lam dag yiab liam ntawd ntus cub rau nej sawv daw mloog. Kuv yog ib tug neeg dag thiab kuv muaj kev npam rau kuv txoj kev dag kuv thiaj raug luag ntau thiab ncaw. Kuv kuj txaj muag rau nej sawv daw heev vim yog ib tug neeg dag xwb. Kuv tsis yog Vaj Tswv lis nej xav. Kuv yog ib tug neeg dag xwb. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv thiaj lis npau taw heev rau kuv. Lawv thiaj lis ntau kuv mas law ntau kuv tiag, tiag ua nws kuv lub ntsej muag dag os wv lis taub nkawg xwb tiag. Nej leej twg ntseeg kuv txoj kev dag thiab nej nrog kuv dag ces nej muaj kev npam zoo lis kuv xwb.

#260 HMOOB_HnoobYexus_*

HMOOB_HnoobYexus_*
 • Guests

Posted 02 April 2015 - 11:19 PM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis neeg ntseeg Vaj Tswv lis cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv. Kuv xav txeeb kom tau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tais. Kuv dag cov Hmoob us ntseeg Vaj Tswv tia kuv yog Vaj Tswv tus tib kom kuv muaj lub fwj chim loj lis Vaj Tswv. Kuv thiaj lis ua tau tub qaug rau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv. Cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv thiaj yov muab pob xeb tsoo kuv lub tob tau.

#261 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 03 April 2015 - 07:45 AM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv lis cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv. Cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv ua kev cais rau dej tag lawv mus ntseeg Vaj Tswv thiab lawv mus pes hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuan chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv lis cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Kuv yog Yexus. Kuv yog ib tug neeg ntseeg Dab Txhws Nyoog. Kuv ua txuj mus kom kuv npawg muab kuv ua kev cais rau dej rau ntawm tus dej hus ua Jordan. Kuv lam ua txuj ua kev cais rau dej kom zoo lis kuv ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv lis cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub tsev teev hawm Vaj Tswv. Kuv lam ua kev cais rau dej tag thiab kuv dag tia muaj ib lub suab hais saum ntuj los rau kuv thiab kuv dag tia muaj ib tug tug nquab yas saum ntuj los tsaw kiag rau ntawm kuv tia kuv yov tau mus ua cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tais.

Kuv yog Yexus. Tom qab kuv ua txuj ua kev cais rau dej tag. Kuv yov mus txhav kom tau cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv nroog tus huab tais. Kuv ua kev cais rau dej tag kuv tsis mus pes hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Kuv lam ua txuj ua kev cais rau dej kom khws, khws lis cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv. Kuv yog Yexus. Kuv yog ib tug neeg ntseeg Dab Ntxwg Nyoog. Kuv rau dej kuv mus rau tom tiaj hav qhuav mus nrog Dab Ntxwg Nyoog sib tham. Kuv mus nrog Dab Ntxwg Nyoog khwv tswv los sawv tuam tsam cov Hmoob ua Ntseeg Vaj Tswv. Kuv mus nrog Dab Ntxwg Nyoog nyob yoo tshaib yoov mos tau ntau hnub ua rau kuv tshaib plab heev. Tom qab ntawd kuv mam rov qab tsev thiab los nrhiav neeg nrog kuv ua kes mus txeeb cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tais ua. Peb Hmoob muaj 18 xeem yog lis ntawd kuv thiaj lis mus dag tau 18 tus mes nyuam tub hlua nrog kuv ua kes. Kuv hais rau lawv tia yog thaum twg kuv tau los ua cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tais ces lawv 18 leej ntawd yov tau los kav ib leeg ib xeem Hmoob. Lawv 18 yov tau los kav tag nrhos 18 xeeb Hmoob tag nrhos. Kuv coj tau 18 tus tub hlua nrog kuv ua kes mus dag neeg zej zog kom kuv tau los ua cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tais. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv ntxub kuv heev lis vim kuv yog ib tug neeg ntseeg Dab Ntxwg Nyoog thiab kuv dag ib yam lis dab. Kuv hnav khaub hlab ib yam dab thiab kuv tej khaub ncaw tsws ntxhiab tsws phem ib yam lis dab. Cov ua ntseeg Vaj Tswv lawv yog neeg txawj neeg ntses thiab lawv tsis dag lis kuv tus Yexus ua ntseeg dab no. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj tswv lawv nyob rau hauv tsev teev hawm Vaj Tswv lawv tsis khaub hlab thiab lawv tsis tsws ntxhiab lis tus Yexus ntseeg Dab Ntxwg Nyoog no. Kuv yog Yexus. Kuv yog dab kuv tsis yog Vaj Tswv lis nej xav. Kuv yog neeg dag noj dag hau. Dej leej twg nrog dag ces nej tau kev txom nyem zoo ib yam lis kuv xwb. Kuv raug cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ntxub npaum lis cas nej raug lawv ntxub npaum lis ntawd vim nej yog kuv cov qhev. Kuv dag lis cas nej nrog kuv dag lis ntawd. Kuv raug luag ncaw lis cas nej raug luag ncaw zoo ib yam lis kuv yim ntseeg kuv thiab nej yog kuv cov qhev.

#262 HMOOB_Txwj Laug Qhua Nyiaj_*

HMOOB_Txwj Laug Qhua Nyiaj_*
 • Guests

Posted 06 April 2015 - 02:29 PM

Ntuj twb yuav tag teb twb yuav kawg, leej twg tsis mus ntseej Vajtswv Yesus nws yuav tsis muaj chaw cawm siav.  Thaum dej nyab lub ntiaj teb no lawm, Vajtswv Yesus tsuas coj nws pawg ntseeg mus nyob lawm ntuj ceeb tsheej xwb.  Cov ntseeg dab ntxwg nyoog noj nyoog haus txias ces yuav raug dej nyab tuag tag.  Rov txog thaum lub ntiaj teb no dej nqhig tag, Vajtswv Yesus mam coj nws pawg ntseeg rov los nyob ntiaj teb zaum 2.  Thaum no lub ntiaj teb tsuas muaj Vajtswv Yesus li tib neeg lawm xwb.  Sawv daws yuav nyob sib hlub haus sib ce ua lub neej kaj siab lug mus ib txhiab lawm ib txhi.#263 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 07 April 2015 - 02:33 AM

Ntuj twb yuav tag teb twb yuav kawg, leej twg tsis mus ntseej Vajtswv Yesus nws yuav tsis muaj chaw cawm siav. Thaum dej nyab lub ntiaj teb no lawm, Vajtswv Yesus tsuas coj nws pawg ntseeg mus nyob lawm ntuj ceeb tsheej xwb. Cov ntseeg dab ntxwg nyoog noj nyoog haus txias ces yuav raug dej nyab tuag tag. Rov txog thaum lub ntiaj teb no dej nqhig tag, Vajtswv Yesus mam coj nws pawg ntseeg rov los nyob ntiaj teb zaum 2. Thaum no lub ntiaj teb tsuas muaj Vajtswv Yesus li tib neeg lawm xwb. Sawv daws yuav nyob sib hlub haus sib ce ua lub neej kaj siab lug mus ib txhiab lawm ib txhi.Yawm thaub no yog Yexus tus thiab nrog Yexus kom cov Hmoob Vaj Tswv mus ntsib kev txom nyem tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub zoo ib yam lis Yexus xwb. Thaum ub Yexus dag tia Yexus yov los muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua tsuaj tag huv sis yog lis Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis muab Yexus ntau cuag tus tsis. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv yog cov ntxub Yexus tshaj plaw. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv lawv yeej tsis kam lee paub Yexus lis vim tia Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau xwb.

#264 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 April 2015 - 07:44 PM

#263

 

Yog Yexus dag noj dag haus mas Yexus yuav zoo li lawv txhua tus thiab os thiab yuav tsis muaj cov dag noj dag haus coob coob koom muab Yexus ntsia nrhab tes nrhab taw saum tus ntoo ntsia tes.

 

Cas koj lub qhovmuag yuav dig ua luaj es koj tsis pom tias Yexus yog ib tug neeg ncaj ncees thiab huv npaum cas mas cov neeg dag noj dag haus thiaj ntshai ntsib Yexus heev cuag lawv ua neeb tag tus thiab tsis nyiam Yexus mus ze lawv thiab tsis lees yuav Yexus vim Yexus mus ntsib cov neeg dag noj dag haus txog qhov twg ces lawv tej txim tshwm plwb plaws los qhov ntawd li ntag.

 

Ntxwg nyoog mav Ntxwgnyoog tsis yog los npoog cov tsis ntseeg Vajtswv siab xwb tabsis mav Ntxwg nyoog yeej npoog txhua tus ntseeg siab thiab os.

Hos yog koj tseem tsis tau los txais yuav tus Tswv yexus no ces koj cia li los txais yuav ntseeg txij hnub no lawm tod es Vajtswv thiaj yuav pauv siab tsis teem txim rau neeg hauv ntiaj teb vim lub ntiaj teb nov yog Vajtswv tsim, Vajtswv tseem yuav ua siab ntev thiab Vajtswv twb cog lus rau Naus Es lawm hais tias Vajtswv yuav tsis teem txim rau lub ntiaj teb nov ntxiv li lawm vim Vajtswv tu siab heev tom qab Vajtswv tso nag los nyab lub ntiaj teb lawm os nawb.

 #265 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 April 2015 - 11:40 AM

Yexus ib txwm yog neeg txij thaum yug, thaum ua neej nyob mus txog rau thaum tuag. Tuag tag los tseem dag tia yov rov qab los. Yexus cov los kuj nrog Yexus dag tib yam nkau thiab. Lawv dag Yexus tia lawv mam lis pab tiv thaiv Yexus. Lawv dag rau Yexus tia yog lawv khiav mas kom lawv tuag ua ntej. Txog thaum lawv khiav tag. Tus twg los tus tsis kam lee paub Yexus. Cov neeg ntseeg Yexus los kuj nrog Yexus dag tib yam nkau thiab yog lis lawv thiaj lis tau mus mag ris tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus thiab. Tus ntoo khaub lig ntawd thiaj muab tug neeg dag ntawd tus ntsuj tus plig rau txim mag ntsia ntsia taw tuag ua ntshav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus xwb.

Yexus ua kev cais rau dej tag Yexus mus ntseeg dab thiab nrog dab nyob ua kes rau tom tiaj hav qhuav, mus yoo mov zoo ib yam lis dab. Yexus ntseeg dab. Dab yog neeg dag. Yexus ntseeg dab. Yexus thiaj dag ib yam lis dab. Cov neeg ntseeg Yexus kuj nrog Yexus dag thiab. Cov neeg ntseeg Yexus kuj yog ib neeg dab thiab. Cov neeg ntseeg Yexus yog neeg ua hauj lwm rau cov neeg tuag lawm. Yexus tuag lawm ntau xyoo yog lis ntawd Yexus yog dab lawm xwb. Yexus tuag lawm yeej hais tsis tau lus tiam sis Yexus siv Yexus cov qhev ua nrog Yexus ntawd lub ncauj hais thiab dag sawv dawd. Tus hais rau Yexus ntawd lawv tis npes rau nws tia "Dead Man Talking."

#266 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 April 2015 - 06:07 PM

Koj pom tus tsis yog Yexus.

Tus koj hais yog tus example lawm xwb.

 #267 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 10 April 2015 - 01:11 PM

Koj tib tsis tau Yexus thiab nes. Tus koj pom ces lawv tib muab nws co plob haus khos ntev, ntev tus poj niam thiab npua ib daim tiab luv, luv lis tus poj niam. Tus Yexus koj pom ces lawv muab ntsia hlau ntsia nws lub xib teg.


Tus ua yog Yexus mas nws ntseeg dab. Tom nws ua kev cais rau dej tag ces nws thiaj mus rau tom tiaj hav qhuav mus nrog dab tham. Dab thiaj lis dag rau Yexus tia yog thaum twg Yexus tau los ua huab ces Yexus yovos kav tag lub teb Isrial ntawd. Yexus raug dab "temptation" no mas yog Yexus raug dag thiab sim Yexus xwb. Yog lis thaum kawg Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis Yexus coj mus ntsia tes sim seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua huab tais. TxOg thaum kawg tus khaub lig thiaj lis muab muab Yexus tua tuag ua ntshav liab yog tseg. Tus ntoo khaub lig thiaj muab Yexus ob txhais tes nrhab dav, dav coj los qhia rau neeg ntiaj teb tia Yexus yog neeg dag. Yexus thiaj lis tuag dais via rau ntawm tus ntoo khaub lig tseg. Yexus ntseeg dab Yexus thiaj tuag mus ua dab. Yexus yog Dab Yexus vim Yexus raug dab dag.

#268 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 April 2015 - 07:50 PM

 


Ncig saib lub tuam ceeb nroog Jerusalem thiab ncig saib lub zos Bethlemhem ua thaum ub Yexus yug rau hauv.

 

 


Niag dab hau nyuj twb xav tias ntshe ntxwg nyoog muab koj nqus ntshav koj txha qob lawm no,,,cas  tav nov es tseem tuaj tib tug niag tsw quav xyab quav ntawv zoo ntxiag li ko thiab ,,, tsuag tsuag laiv Thaum koj tuag dab ntxwg nyoog yuav muab phaj tshab ntau kawg li rau os nawb, los xyov koj yuav mag chaws ntswg los yog chob tav coj mus ci li lau yom ,#269 HMOOB_dabyexus_*

HMOOB_dabyexus_*
 • Guests

Posted 23 April 2015 - 12:58 AM

Dab Yexus tib dag tau lawm. Tsis ntev no Dab Yexus tib yov muab koj coj mus ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig. Thiab koj yov mag hmuv nkaug koj tav. Koj yov tuag ua ntshav liab tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig.

#270 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 April 2015 - 06:35 AM

Koj dig muag lawm los cas naj?.

Kuv twb nrhab ua ntuag rhe ntshav laub lug tawm plaws tau 2 tug menyuam los lawm ned.

Tsis ntseeg no xaws nyias tuaj kuv mam mus ris menyuam tuaj koj saib.

 #271 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 24 April 2015 - 01:26 AM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv. Kuv yog ib tug neeg ua ntseeg Dab Ntxwg Nyoog. Kuv hus Dab Ntxwg Nyoog hus ua Txiv vim kuv ntseeg Dab. Kuv thiaj lis dag ib yam lis dab. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv lawv tsis hau ntsav thiab tsis noj nqaij neeg nyoo. Cov neeg ntseeg dab mas hau ntsav thiab noj nqaij nyoo.

Ua ntej thaum cov neeg ntseeg Vaj Tswv yov tuaj muab kuv txhom coj mus sim kuv cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb. Kuv cov qhev peb noj ib pluag mov ua kes rau zaum kawg. Kuv ces ib leeg ib khob dej kuv hais tia nov yog kuv cov ntshav. Kuv muab ncuav faib ib leeg ib qhos, kuv hais tia nov yog kuv cov nqaij. Kuv hais rau kuv cov qhev tia nej hau kuv cov ntshav thiab nej noj kuv cov nqaij ces nej yov muaj txoj siab ntev. Kuv dag kom lawv hau kuv cov ntshav thiab noj kuv cov nqaij. Lawv haus ntsav thiab noj nqaij neeg tag ces lawv cia lis nrog kuv mus ntseeg dab thiab ua dab qhev dag neeg ntiaj teb. Tom qab peb noj ib pluag mov tag ces kuv ntxawm mus thov dab. Kuv thov, thov dab ua nws kuv cov fws tawm cuag lis ntshav. Leej twg pom kuv los tus ntawd ntshais vim kuv tawm fws yog ntshav xwb. Kuv hus Dab Ntxwg Nyoog hus ua Txiv. Kuv thov dab tag ces cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tuaj muab kuv txhom coj mus hais plaub. Lawv muab kuv txhom tau thiab lawv muab kuv khis lawv mam lis ntau thiab ncaw kuv cuag tus tsis vim kuv yog Dab Txhwg Nyoog tus qhev. Kuv thiaj lis ntseeg dab los dag tau kuv mus ua hauj lwm rau dab. Kuv thiaj dag zoo ib yam lis Dab Ntxwg Nyoog.

#272 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 18 May 2015 - 12:42 PM

Kuv yog Yexus. Kuv yog ib tug neeg ntseeg Dab Ntxwg Nyoog. Kuv ua dab qhev. Kuv thiaj lis dag lis dab. Kuv lub npes yog Dab Yexus vim kuv ntseeg dab. Kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv. Nej cov neeg ua ntseeg kuv thiab nej hus kuv ua Vaj Tswv Yexus no mas nej hus kuv lub npes yuam kev lawm vim kuv tsis ntseeg Vaj Tswv lis nej xav. Nej yov tsum kuv hais tia Dab Yexus no nawb vim kuv ntseeg Dab xwb. Kuv yog los tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tsev teev hawm Vaj Tswv. Kuv thuam cov neeg ntseeg vaj tswv tia lawv ua kev npam qhev yog lis ntawd lawv thiaj lis chim heev rau kuv. Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo kuv lub tob hau kom tawg. Kuv mus rau qab teb qaum teb mus tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv yog lis ntawd kuv thiaj lis muaj yeeb ncuab coob, coob rau qhov ub qhov no vim kuv yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Kuv ua hauj lwm rau dab. Kuv thiaj lis mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv.

Kuv yog Dab Yexus. Nej leej twg ntseeg kuv txoj kev dag neeg ntiaj teb kom mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis kuv. Nej yov sum hwm kuv thiab ua kuv qhev ris tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis kuv. Nej yov tsum hus kuv tia Dab Yexus no mas thiaj raug rau kuv lub npes vim kuv yog ib tug neeg ntseeg dab. Nej tsis txhob ntshais dab vim nej tib yog dab ntxwg nyoog cov neeg lawm. Thaum nej qis muag thov kuv mas nej yov tsum tuav kuv lub npes. Thaum nej yov noj mov nej yov tsum thov kuv ua ntej nej mam lis noj nej thiaj ua tau kuv cov qhev. Nej thiaj lis muaj zog mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Lawv yov npau taw heev rau nej. Lawv yov muab nej ntau thiab ncaw zoo ib yam lis kuv. Txawm tia nej raug luag ntsuj raug luag ncaw zoo ib yam lis kuv los nej yov tsum tiv kev txom nyem nej thiaj lis ua tau kuv cov qhev.

#273 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 06 June 2015 - 03:46 AM

Kuv yog Yexus. Nej txhob xav tia kuv yog Vaj Tswv lis nej xav tsis yog lis ntawd. Kuv yog ib tug neeg dag los txhav cov neeg ntseeg Vaj Tswv tus huab tais ua xwb. Kuv dag txhua yam kom cov neeg ntseeg vaj tswv cia lis muab kiag huab tai rau kuv ua. Kuv thiaj lis txhav kiag vaj tswv tug kom cov neeg ntseeg vaj tswv muab lawv tus huab tais rau kuv ua. Kuv tsis yog Vaj Tswv lis nej xav. Kuv yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Kuv yog los tawm tsam cov neeg ntseeg vaj tswv thiab kuv los rhuav los tshem Vaj Tswv lub tsev teev hawm Vaj Tswv kom pua ntsoog mus tis npoo av. Nej txhob xav tia kuv yog los muab txoj kev kaj siab rau neeg ntiaj teb tsis yog lis ntawd. Kuv yog los txws kom neeg ntiaj sib ntxub, sib tua. Neeg ntiaj teb yov tuag tag vim yog kuv ib leeg xwb. Neeg ntiaj teb yov xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub cov neeg ntseeg kuv thiab ua kuv qhev. Kuv dag lis cas lawv nrog kuv dag lis ntawd kom kuv tau los ua huab tai. Cov neeg ntseeg kuv yog kuv cov qhev. Lawv muaj kev npam rau lawv txoj kev dag kom neeg ntiaj los mag tus ntoo khaub zoo ib yam lis kuv.

#274 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 11 June 2015 - 02:10 AM

Kuv yog Dab Yexus. Kuv yog los tawn tsam lub ntiaj teb no kom muaj kev quaj kev nyiav. Kuv los tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Kuv los rhuav tshem Vaj Tswv lub tsev teev hawm kom pua ntsoog mus tis npoo av. Kuv yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Kuv hus Dab Ntxwg Nyoog tia Txiv vim Dab Ntxwg Nyoog yog kuv tus thawj coj. Kuv los ua hauj lwm rau Dab Ntxwg Nyoog nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Lub ntiaj teb no muaj kev sib ntau sib tua rau qhov ub qhov no los vim yog kuv ib leeg. Neeg ntiaj teb muaj kev quaj kev nyiav, kev ploj kev tuag los vim yog kuv ib leeg. Neeg ntiaj teb xub nog txim rau kuv ua ntej lawv mam lis nog txim rau cov neeg ua ntseeg kuv thiab yog kuv cov qhev. Kuv cov qhev siab phem ncauj lem thiab dag noj dag hau zoo lis kuv.

Kuv yog Dab Yexus. Kuv los rau hauv lub ntiaj teb no vim tia kuv yog los txhav los txeeb kom tau zaum rau ntawm huab tai Hmoob lub rooj huab tai. Thaum twg kuv tau los ua huab Hmoob ces kuv yov tau kav tag nrho Hmoob kaum yim xeem tag huv sis. Nej txhob xav tia kuv yog los ua hauj lwm rau Vaj Tswv tsis yog lis ntawd. Kuv yog los txhav huab tai Hmoob ua xwb. Kuv mus thoob qab teb qaum teb. Kuv mus dag cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv tia kuv muaj hwj huaj loj heev kom Hmoob ntseeg kuv. Kuv mus dag tia kuv tsas tau neeg tuag sawv rov qab los kom Hmoob ntseeg kuv tiam sis Hmoob ntses tshaj kuv lawm yog lis ntawd Hmoob thiaj lis tsis ntseeg kuv. Cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv thiaj lis npau taw heev rau kuv txoj kev dag. Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo kuv lub tob hau kom tawg. Kuv yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev xwb. Cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv thiaj tsis kam muab lawv tus huab tai rau kuv ua.

#275 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 June 2015 - 09:47 PM

Niaj hnub niam no txoj kev ntseeg muaj ntau pab ntau pawg zoo ib yam lis cov pab laib thiab. Pab laib twg muaj neeg coob ces pab laib ntawd yog cov muaj peev xwm loj heev los tuam tsam txhav tej pej xeem tug nqas coj mus noj dawb.

Txoj kev ntseeg muaj ntau tus Vaj Tswv coj. Ib tug thawj coj nyia kav nyia ib pab neeg. Tus thawj coj zoo ces muaj neeg los nrog nws ua kes nyob sib haum xeeb. Nyob rau hauv ntiaj teb no Yexus dag tau muaj 2 billion tus neeg los ntseeg nws thiab ua nws cov qhev. Cov neeg ua ntseeg Yexus thiab ua Yexus qhev yog Yexus cov tub rog. Yexus cov tub rog no coob heev thiab lawv yog cov yov sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua tsuaj tag huv sis vim lawv ntseeg tia Lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb qia neeg. Lawv tsis xav nyob lawv xav mus rau saum ntuj mus nrog Yexus nyob ua kes mus ib txhis xwb.

Yexus dag rau Yexus cov qhev tia yog leej twg tua nej ces nws tsua tua tau nej lub cev xwb nws yeej tua tsis tau nej tus ntsuj plig. Yexus dag hais tia kom Yexus cov qhev tsis txhob ntshais tuag. Yexus dag hais tia Yexus tib kam tuag mus rau saum tus ntoo khaub lig los pub rau Yexus cov qhev. Yexus cov qhev yov tsum ris tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus thiab. Yexus dag rau Yexus cov qhev tia kom lawv kav tsij tuag mus rau saum tus ntoo khaub lig los pub rau Yexus ib yam nkau. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis dag tau tej niag pab neeg mus mag tus ntoo khaub lig cuag lis cas. Yexus cov qhev tuag cuag lis cas ua nws pab txhas dawb vog rau ntawm tus ntoo khaub lig. Tej tus kuj tsis tau tuag ces Yexus cov yeeb ncuab tuaj txog lawv cia lis khaw xyeem rho qws rau tob hau xwb ces tuag tag yeej tsis muaj leej twg yov muaj peev xwm yov tua tau cov yeeb ncuab ntawd ib tug lis. Yexus hais rau Yexus cov qhev tia nej ntseeg ib tug neeg dag lis kuv thiab dig muag zoo lis kuv ces txog thaum kawg tus neeg dig muag zoo lis kuv yov coj nej mus poob tsag zeb tsag tsua tuag tag huv sis. Ua ntej nej yov pom kev mus pab tau luag lwm tus nej yov tsum muab kom tau tus pos nyob rau hauv nej lub qhov muag tawm mas nej thiaj lis pom kev mus coj tau luag lwm tus kev mus rau txoj kev ncaj thiaj lis tsis mus poob tsag poob qab tsua tuag tag.

Yexus tuag mus lawm tau ntau xyoo. Yexus tuag mus ua ib tug dab toj txas zov ntxas. Yexus los tom toj ntxas los dag tej neeg zej zog hauv zos kom muaj kev quaj kev nyiav,kev ploj kev tuag. Yexus dag hais tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Yexus kom Yexus cov qhev kwv ib leeg ib tug ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus thiab. Yexus cov qhev dais cuag lis cas rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus. Yexus cov yeeb ncuab tuaj txog ces lawv tib tsis tau nrog Yexus cov qhev sib tua lis. Lawv cia lis khaw xyeem muab hmuv nkaug Yexus cov qhev ua yog Yexus cov tub rog tseem dais cuag lis cas rau ntawm tus ntoo khaub lig. Yexus cov qhev tuag huv sis yeej tsis muaj peev yov nrog lawv cov yeeb ncuab sib tua lis.

Niaj hnub niam no cov neeg ua ntseeg Yexus txoj kev dag kom sawv daw mus mag tus ntoo khaub lig yog ib txoj tws thiab kev tsis muaj peev xwm cov tiv thaiv tau tus kheej lis. Lawv sib tham tia lawv yov tsis caum Yexus qab thiab yov tsis kam ris tus ntoo khaub lig zoo lis Yexus ntxiv lawm.

#276 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 06 July 2015 - 10:57 PM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog Vaj Tswv lis nej xav. Kuv yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Kuv ua txuj mus kom kuv tus npawg ua txuj muab kuv ua kev cais rau dej kom kuv khws,khws lis cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv txoj kev cais rau dej. Kuv ua txuj rau dej tag kom kuv khw,khw lis ib tug neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Kuv rau dej tag kuv sawb hnyos mus ntsib Dab Ntxwg Nyoog thiab mus nrog Dab sib tham tom tiaj hav qhuav tau muaj 40 hnub. Dab Ntxwg Nyoog dag rau kuv tia yog kuv mus txeeb tau cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tai ua ces kuv yov tau kav tag nrho lub teb chaw Hmoob. Tom qab kuv mus nrog Dab Ntxwg Nyoog sib thiab ntau tswv yim tag ces kuv mam lis rov los rau hauv zej zog thiab kuv mus dag ntxia tau 18 tus tub hlua los nrog kuv ua kes. Kuv dag rau cov tub hlua ntawd tia thaum twg kuv tau los ua huab tais Hmoob ces lawv 18 leej ntawd yov tau kav tag nrho 18 xeem Hmoob thoob plaw. Yog lis cov tub hlua ua ntseeg kuv txoj kev dag thiaj lis caum kuv qab mus tuam tsam cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tsev teev hawm Vaj Tswv kom lawv cia lis tsos phluav lawv tus huab tai Hmoob rau kuv ua kiag xwb,xwb lis. Peb mus rau lub zos dhau lub zos mus thoob qab teb qaum teb mus tawm tsam cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tia lawv ua kev npam qhev yog lis ntawd cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv thiaj npau taw heev thiab ntiab kom peb khiav mus vim lawv tsis xav muaj teeb meem los cuam tshuam nrog peb. Peb mus dag rau ub rau no ua rau neeg ntxub peb txoj kev dag. Kuv mus dag tia kuv yog Vaj Tswv thiab kuv kuj dag tia kuv yog Vaj Tswv tus tub kom cov neeg ntseeg Vaj Tswv cia lis muab kiag lawv tus huab tai Hmoob rau kuv ua. Peb mus sawv tuam tsam Vaj Tswv thiab mus cem cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tia lawv yog qhev ua rau lawv npau taw heev. Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo kuv lub tob hau kom tawg.

Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv mas thaum lawv yov ua kev cais rau dej lawv tau cais tawm hauv lub tsev teev hawm Vaj Tswv tuaj lee paub txog cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv ntawd. Tom qab lawv ua kev cais rau dej tag ces lawv mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau ntawm lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv mas lawv tsis txhav Vaj Tswv tug tia lawv yog Vaj Tswv vim lawv muaj ib txoj cais nyob rau hauv Vaj Lug Kub sau tseg tia yog leej twg cia lis lam dag txhav Vaj Tswv tug thiab dag tia nws yog Vaj Tswv no ces sawv daw yov tsum muab pob zeb tsoo nws kom tuag los yog muab hluav taw hlawv nws kom kub hnyiab tuag mus vim nws yuam cais Vaj Tswv txoj kev cais hus ua "blasphemy" sau tseg rau Vaj Lug Kub.

Txoj cais hus ua "blasphemy" mas yog ib tug neeg tub sab cia lis mus txhav Vaj Tswv tug tia nws yog Vaj Tswv kom nws muaj lub fwj chim loj lis Vaj Tswv. Vaj Tswv nws tsis yog neeg thiab nws tsis muaj metub menyuam lis leej tib neeg. Vaj Tswv yog neeg lub suab, lub npes tsim coj los kav neeg lub siab lub ntsws kom ua neeg nyob tsis txhob txhav noj txhav khawv. Ua neeg nyob ua neej yov tsum paub txaj muag, paub kev paub cais, tsis txhob tub sab mus txhav noj txhav luag lis coj los ua yus tug. Ua neeg tub sab ncauj ncab, neeg phem ncauj lem, ua neeg dag ncauj qag yog neeg muaj kev npam, muaj kev txaj muag poob rau lub fwj chim qis. Ua neeg phem tub sab ncauj ncab, ua neeg phem ncauj lem txog thaum kawg mus ntsib kev tws, kev tuag ua ntshav liab vog tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig txaj muag mus ib txhis.

Tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau txoj kev ploj kev tuag, kev quaj kev nyiav, kev tus siab. Tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau tom toj ntxas. Leej twg ntseeg kuv thiab nrog kuv mus dag neeg ntiaj teb kom kuv tau los ua huab tai ces txog thaum kawg kuv raug coj mus tua sim kuv coj hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb ua ntej Hmoob mam lis ntseeg kuv thiab mam lis kam Hmoob tus huab tai rau kuv ua. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv yog neeg txawj neeg ntses,lawv paub kev paub cai,paub txaj muag rau Vaj Tswv. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv yog neeg ncaj ncee tsis tshav noj tsis txhav khawv lis kuv vim kuv yog ib tug neeg ua ntseeg Dab Ntxwg Nyoog. Dab dag lis cas kuv nrog Dab Ntxwg Nyoog Dag lis ntawd. Kuv ntseeg Dab yog lis ntawd kuv thiaj lis ua tau Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Kuv mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab yov muab lub tsev teev hawm Vaj Tswv tsoo kom pua tag mus tis npoo av. Kuv dag tia kuv mam lis ua ib lub tsev dab nyob kiag rau ntawm Vaj Tswv qhov chaw. Kuv dag tia kuv tsua siv peb hnub xwb ces ua tau kiag lub tsev dab lawm ntag yog lis ntawd kuv thiaj lis ua tau tub qaug rau cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub tsev teev hawm Vaj Tswv. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo kuv kom tuag.

Kuv thiaj lis twv ntxhia kom cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv muab kuv tua kom tuag kiag ces peb hnub kuv mam lis sawv rov qab los tuam tsam lawv dua lis qub ntag. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv thiaj cem kuv tia yog neeg vwm lawm. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv mas lawv ntseeg tia tsua muaj tus dej nws ntws pem roob siab mus rau nram kwj has xwb tsis muaj tus dej cia lis lam ntws nram kwj has nces toj mus rau pem hauv roob siab. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv lawv ntseeg tia tus neeg yog tuag mus lawm ces nws yeej tsis rov qab los lawm. Nws yov tuag mus lwj ua dej qhuav ua av mus tag ib sim neej. Yog leej twg tsis tuag ncaj ncee es phej dag tia yov sawv rov qab los tuam tsam sawv daw nyob rau hauv zej hauv zos kom muaj kev quaj kev nyiav ces yeej meem rho roob rauj rau nws tob hau kom tuag ncaj,ncaj thiaj lis tsis muaj dab toj ntxas sawv rov qab los tom neeg hauv zej hauv zos kom tuag rau ub rau no.

#277 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 06 July 2015 - 10:58 PM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog Vaj Tswv lis nej xav. Kuv yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Kuv ua txuj mus kom kuv tus npawg ua txuj muab kuv ua kev cais rau dej kom kuv khws,khws lis cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv txoj kev cais rau dej. Kuv ua txuj rau dej tag kom kuv khw,khw lis ib tug neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Kuv rau dej tag kuv sawb hnyos mus ntsib Dab Ntxwg Nyoog thiab mus nrog Dab sib tham tom tiaj hav qhuav tau muaj 40 hnub. Dab Ntxwg Nyoog dag rau kuv tia yog kuv mus txeeb tau cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tai ua ces kuv yov tau kav tag nrho lub teb chaw Hmoob. Tom qab kuv mus nrog Dab Ntxwg Nyoog sib thiab ntau tswv yim tag ces kuv mam lis rov los rau hauv zej zog thiab kuv mus dag ntxia tau 18 tus tub hlua los nrog kuv ua kes. Kuv dag rau cov tub hlua ntawd tia thaum twg kuv tau los ua huab tais Hmoob ces lawv 18 leej ntawd yov tau kav tag nrho 18 xeem Hmoob thoob plaw. Yog lis cov tub hlua ua ntseeg kuv txoj kev dag thiaj lis caum kuv qab mus tuam tsam cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tsev teev hawm Vaj Tswv kom lawv cia lis tsos phluav lawv tus huab tai Hmoob rau kuv ua kiag xwb,xwb lis. Peb mus rau lub zos dhau lub zos mus thoob qab teb qaum teb mus tawm tsam cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tia lawv ua kev npam qhev yog lis ntawd cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv thiaj npau taw heev thiab ntiab kom peb khiav mus vim lawv tsis xav muaj teeb meem los cuam tshuam nrog peb. Peb mus dag rau ub rau no ua rau neeg ntxub peb txoj kev dag. Kuv mus dag tia kuv yog Vaj Tswv thiab kuv kuj dag tia kuv yog Vaj Tswv tus tub kom cov neeg ntseeg Vaj Tswv cia lis muab kiag lawv tus huab tai Hmoob rau kuv ua. Peb mus sawv tuam tsam Vaj Tswv thiab mus cem cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tia lawv yog qhev ua rau lawv npau taw heev. Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo kuv lub tob hau kom tawg.

Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv mas thaum lawv yov ua kev cais rau dej lawv tau cais tawm hauv lub tsev teev hawm Vaj Tswv tuaj lee paub txog cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv ntawd. Tom qab lawv ua kev cais rau dej tag ces lawv mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau ntawm lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv mas lawv tsis txhav Vaj Tswv tug tia lawv yog Vaj Tswv vim lawv muaj ib txoj cais nyob rau hauv Vaj Lug Kub sau tseg tia yog leej twg cia lis lam dag txhav Vaj Tswv tug thiab dag tia nws yog Vaj Tswv no ces sawv daw yov tsum muab pob zeb tsoo nws kom tuag los yog muab hluav taw hlawv nws kom kub hnyiab tuag mus vim nws yuam cais Vaj Tswv txoj kev cais hus ua "blasphemy" sau tseg rau Vaj Lug Kub.

Txoj cais hus ua "blasphemy" mas yog ib tug neeg tub sab cia lis mus txhav Vaj Tswv tug tia nws yog Vaj Tswv kom nws muaj lub fwj chim loj lis Vaj Tswv. Vaj Tswv nws tsis yog neeg thiab nws tsis muaj metub menyuam lis leej tib neeg. Vaj Tswv yog neeg lub suab, lub npes tsim coj los kav neeg lub siab lub ntsws kom ua neeg nyob tsis txhob txhav noj txhav khawv. Ua neeg nyob ua neej yov tsum paub txaj muag, paub kev paub cais, tsis txhob tub sab mus txhav noj txhav luag lis coj los ua yus tug. Ua neeg tub sab ncauj ncab, neeg phem ncauj lem, ua neeg dag ncauj qag yog neeg muaj kev npam, muaj kev txaj muag poob rau lub fwj chim qis. Ua neeg phem tub sab ncauj ncab, ua neeg phem ncauj lem txog thaum kawg mus ntsib kev tws, kev tuag ua ntshav liab vog tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig txaj muag mus ib txhis.

Tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau txoj kev ploj kev tuag, kev quaj kev nyiav, kev tus siab. Tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau tom toj ntxas. Leej twg ntseeg kuv thiab nrog kuv mus dag neeg ntiaj teb kom kuv tau los ua huab tai ces txog thaum kawg kuv raug coj mus tua sim kuv coj hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb ua ntej Hmoob mam lis ntseeg kuv thiab mam lis kam Hmoob tus huab tai rau kuv ua. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv yog neeg txawj neeg ntses,lawv paub kev paub cai,paub txaj muag rau Vaj Tswv. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv yog neeg ncaj ncee tsis tshav noj tsis txhav khawv lis kuv vim kuv yog ib tug neeg ua ntseeg Dab Ntxwg Nyoog. Dab dag lis cas kuv nrog Dab Ntxwg Nyoog Dag lis ntawd. Kuv ntseeg Dab yog lis ntawd kuv thiaj lis ua tau Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Kuv mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab yov muab lub tsev teev hawm Vaj Tswv tsoo kom pua tag mus tis npoo av. Kuv dag tia kuv mam lis ua ib lub tsev dab nyob kiag rau ntawm Vaj Tswv qhov chaw. Kuv dag tia kuv tsua siv peb hnub xwb ces ua tau kiag lub tsev dab lawm ntag yog lis ntawd kuv thiaj lis ua tau tub qaug rau cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub tsev teev hawm Vaj Tswv. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo kuv kom tuag.

Kuv thiaj lis twv ntxhia kom cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv muab kuv tua kom tuag kiag ces peb hnub kuv mam lis sawv rov qab los tuam tsam lawv dua lis qub ntag. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv thiaj cem kuv tia yog neeg vwm lawm. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv mas lawv ntseeg tia tsua muaj tus dej nws ntws pem roob siab mus rau nram kwj has xwb tsis muaj tus dej cia lis lam ntws nram kwj has nces toj mus rau pem hauv roob siab. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv lawv ntseeg tia tus neeg yog tuag mus lawm ces nws yeej tsis rov qab los lawm. Nws yov tuag mus lwj ua dej qhuav ua av mus tag ib sim neej. Yog leej twg tsis tuag ncaj ncee es phej dag tia yov sawv rov qab los tuam tsam sawv daw nyob rau hauv zej hauv zos kom muaj kev quaj kev nyiav ces yeej meem rho roob rauj rau nws tob hau kom tuag ncaj,ncaj thiaj lis tsis muaj dab toj ntxas sawv rov qab los tom neeg hauv zej hauv zos kom tuag rau ub rau no.

#278 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 30 July 2015 - 01:50 AM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv lis cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv Vaj Tswv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Kuv yog Yexus, kuv yog dab ntxwg nyoog tus qhev. Kuv yog los dag kom tej pej xeem nyob rau hauv zej hauv zos mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis kuv. Tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam hauv zos mus rau tom toj ntxas. Tus ntoo khaub lig yog coj los txim txom neeg thiab tua neeg kom muaj kev quaj kev txom nyem tuag ua ntshav liab vog tseg ziab tshav ntuj rau yoov ntsauv thiab rau kas noj. Leej twg nrog kuv dag tej neeg zej zog kom mus mag tus ntoo khaub lig zoo lis kuv ces tus ntawd kuj haj yam muaj kev npam loj nrog kuv. Tus neeg ua nrog kuv dag sawv daw kom mus mag tus ntoo khaub lig ntawd yov tsum tau ris ib tug ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nws kom mus tag ib sim neej.

#279 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 30 July 2015 - 01:53 AM

Kuv yog Yexus. Kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv lis cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv Vaj Tswv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Kuv yog Yexus, kuv yog dab ntxwg nyoog tus qhev. Kuv yog los dag kom tej pej xeem nyob rau hauv zej hauv zos mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis kuv. Tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam hauv zos mus rau tom toj ntxas. Tus ntoo khaub lig yog coj los txim txom neeg thiab tua neeg kom muaj kev quaj kev txom nyem tuag ua ntshav liab vog tseg ziab tshav ntuj rau yoov ntsauv thiab rau kas noj. Leej twg nrog kuv dag tej neeg zej zog kom mus mag tus ntoo khaub lig zoo lis kuv ces tus ntawd kuj haj yam muaj kev npam loj nrog kuv. Tus neeg ua nrog kuv dag sawv daw kom mus mag tus ntoo khaub lig ntawd yov tsum tau ris ib tug ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nws kom mus tag ib sim neej.

#280 HMOOB_HmoobYexus_*

HMOOB_HmoobYexus_*
 • Guests

Posted 10 August 2015 - 02:37 AM

Kuv yog Dab Yexus. Kuv yo Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Kuv yog los tawm tsam Vaj Tswv thiab kuv los tawm tsam cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Kuv txhav Vaj Tswv tug tia kuv yog Vaj Tswv kom cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tseeg kuv txoj kev dag. Kuv los dag kom cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv mus raug kev txom nyem,kev ploj kev tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig. Nej txhob xav tia kuv los rau hauv ntiaj teb no yog kuv los muab kev ywj pheej rau sawv daw tsis yog lis ntawd. Kuv yog los txws kom tub ntxub txiv;txiv ntxub tub. Kuv yog los txws kom ntxhais sawv tuam tsam niam;niam sawv tuam tsam ntxhais. Nej raug luag tsuj raug luag tua pov tseg los vim nej yog kuv cov qhev. Kuv dag lis cas nej nrog kuv dag lis ntawd kom kuv tau los ua huab tais Hmoob. Ua ntej Hmoob yov tsas kuv coj los ua ib tug huab tais Hmoob saib sawv daw, Hmoob tag nrhos yov tsum muab kuv coj mus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim seb kuv nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua Hmoob tus huab tais. Kuv yog ib tug neeg dag xwb kuv tsis muaj txuj cis dab tsis yov cawm kom tau kuv dim ntawm tus ntoo khaub lig los ua Hmoob tus huab tais. Kuv txoj kev dag thiab kev txhav khawv Vaj Tswv tug thiaj coj kuv mus rau txoj kev tws mus tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig. Tom qab kuv tuag tag, kuv dag rau sawv daw tia kuv yov rov qab los rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv hais tseg tia kuv yov rov qab los lis ib tug neeg tub sab kom nej sawv daw ceev faj. Kuv yov los muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua tsuaj ploj yaj ntshis mus tag huv sis tsua seem kuv lub suab xwb.

Kuv yog Dab Yexus. Dab Ntxwg Nyoog yog kuv tus thawj coj. Dab dag lis cas, kuv thiaj dag lis ntawd. Dab Ntxwg Nyoog sawv tuam tsam Vaj Tswv, kuv ntseeg Dab kuv thiaj lis sawv tuam tsam cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tsev teev hawm Vaj Tswv.

#281 HMOOB_lubkuamuagnrog_*

HMOOB_lubkuamuagnrog_*
 • Guests

Posted 10 August 2015 - 05:22 AM

Kuv ces tam sim nov kuv tsis ntseeg yam twg li lawm.

Dab los tsis ntseeg.

Kev cai tshiab los tsis ntseeg.

Thiab kuv tsis tawm tsam nkawd ib leeg tus twg li lawm.

Tus twg tsis nia hnub tom kuv ces kuv ua tus ntawd qhev lawm xwb vim tus ntawd tuag kuv thiaj quaj, kuv thiaj muaj kua muag los.

Tus niag twb tsis hlub kuv ces twb tsis pub kuv muaj kev zoo siab li.

Vim thaum twg kuv luag lis ntxhis ces nws ua dub txwb txig rau kuv xwb thiab nws mas nrhiav txhua yam txhua tsav coj los tav kuv kev li ntag.

Tso quavnruab nqhuab, tsoquav nruab deg los txhaum nws tag nrho.

 

Vim dab kev cai mas kuv tsis txawj coj.

Hos kev cai tshiab mas kuv twb tsis tshuav leej twg nyob hauv yuav hlub yuav pab kuv li lawm.

10 tug tib neeg ntseeg kev cai tshiab ntawd muaj tib tug nkaus thiaj tseem ua txuj hu kuv xwb hos dua li ces lawv puav leej yog kuv cov yeebncuab lawm xwb.

 

Ua li ntawd kuv mus coj dab ua dab tsi?.

Vim cov niag coj dab twb tsis muaj ib tug hu kuv li thiab kuv twb tu tu siab heev rau lawv lawm, kuv yeej tsis nyiam txoj kev cai dab qhuas ntawd los puag thaum kuv yau yau los lawm.

Ua li ntawd kuv mus Church ua dab tsi thiab?.

Puas yog kuv niaj vas thiv mus nrhiav teeb meem tom Church kom kuv raug kev txom nyem, tsis hais sab ntsuj plig los yog sab nqaij tawv.

 

Kuv mus Church niaj hnub nim nov vim kuv hlub ib tug neeg tshaj txhua yam hauv lub ntiaj teb nov huv tib si.

Tus neeg kuv hlub ntawd mus Church vim tas nrho nws cov neeg huv tib si mus Church lawm yog nws tsis mus ces lawv yuav muab nws teem txim nyhav heev li xwb ntag thiab nws twb tsis muaj cov tseem coj dab kev cai li lawm.

 

Kuv tsis tawm tsam nej leej twg, kuv luag tus twg nrog kuv luag, kuv zoo siab tus twg nrog kuv zoo siab, kuv quaj tus twg nrog kuv quaj, kuv txom nyem tus twg nrog kuv txom nyem, kuv tau zoo tus twg nrog kuv tau zoo ces kuv lam raws cov neeg ntawd xwb.

 

Vim muaj ib zaug thaum kuv nyuam qhuav tuaj txog hauv Meskuj teb, kuv raws lawv ib pab ntseeg mus nce ib sab roob, cov neeg ntawd puav leej yog peb pawg ntseeg uas coj kev cai tshiab nruj heev xwb.

Kuv txawm mus xauj ib lub qhov, kuv npleem hlo taw kuv poob nthav rau hauv lawm, lub qhov ntawd ntiav ntiav txij duav xwb ces kuv pw nthi rau hauv lawm kuv sawv tsees los kuv pom peb cov ntseeg dhau los mus lawv puav leej ntsia ntswb ntsoov kuv quaj quaj hauv lub qhov vim kuv nce tsis tau los saum npoo nov li lawv twb tsis muaj ib tug pab rub kuv tes ces kuv pom peb ib tug kev txwj laus neeg uas sib sib paub ntag dhau los mus, kuv txawm thov thiab hu tias tus kev txwj laug thov koj los rub kuv txhais tes kuv thiaj yuav sawv taus los saum nej ko.

Tus kev txwj laug tsis teb kuv li nws cia li rhais ruam nrawm nroos mus lawm xwb.

Kuv thiaj zaum hauv lub qhov ntawd tau ib me tsam, muaj dua ib pab ntseeg xyov lawv tuaj ua dab tsi, kuv hnov lawv tham tham los yuav txog ntawm lub qhov kuv poob ces kuv thiaj maj mam nce nce ntos plaws rov los kuv rau saum nov lawm.

Kuv tshaib plab heev li vim twb yuav tsaus ntuj lawm kuv yeej tsis tau luag vim lub roob ntawd yog hav zoov nuj xiab muaj xyoob muaj ntoo dub nciab xwb hos tsiaj mas muaj ntau yam ntaus tsav tsis tha hais mi kab mi noog mas quaj ntshoo nrooj nrhiav chaw pw, rhiav ceg ntoo tsaws xwb ces tom thawj nkaus kuv thiaj ua tiag raws cov ntseeg uas tuaj lwm 2 ntawd rov los txog ntua tsev lawm.

 

Tiam sis kuv tsis muaj kev tu siab vim kuv paub hais tias Vajtswv hlub hlub kuv.

 

 

 

 #282 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 13 August 2015 - 12:24 AM

Kuv yog Dab Yexus. Kuv yog tab ntxwg nyoog tus tub qhev. Nej cov neeg ua ntseeg kuv cia los pes hawm kuv thiab ris tus ntoo khaub lig nrog Koj kuv ua kes mus rau tom roob qhua, mus rau txim rau peb txoj kev mus dag neeg ntiaj teb kom kuv tau los ua huab tais. Hmoob tsis kam lees kuv los ua huab tais Hmoob. Hmoob thiaj muab tau ib lub kau hom tuaj pos rau kuv ntoo coj los qhia tia kuv yog huab tais Hmoob dag. Hmoob npuaj kuv ntsej muag cuag s tsis rau kuv vim kuv yog ib tug neeg dag kom tau los ua huab tais. Hmoob ntxub kuv txoj kev dag mus tis txhas. Hmoob ntau kuv lub ntsej muag cuag tus tsis vim kuv yog ib tug neeg tub sab dag noj dag hau tsis paub txaj muag rau tej neeg pej xeem sawv daw.

Kuv yog Dab Yexus tus neeg los dag tej pej xeem sawv daw kom kuv tau los ua huab tais. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ntxub kuv txoj kev dag tshaj plaw lis. Nej leej twg hlub kuv nej yov tsum nrog kyv mus dag sawv daws.

#283 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 August 2015 - 09:28 PM

Vajtswv yog kawm txog tib neeg dag thiab tib neeg lub siab phem lim hiam es kom suav daws txhob ua phem li no ntxiv lawm.  Tib neeg yog cov siab phem tshaj thiab tsim txom lwm tus phem tshaj li yog li no nws thiaj ua txoj kev rau suav daws kawm saib neeg ntiaj teb puas xeev mus ua tau neeg zoo tab sis nws yeej muaj cov neeg phem ntawv tsis tu ncua li txawm yuav tsim txom thiab ua phem npaum li cas los zoo li tseem haj yam sawv coob tus phem thiab lim hiam tshaj qub tuaj xwb.  Neeg zoo li no es thiaj muaj dav hlaus thiab nuclear bomb tua kiag los yeej tseem muaj coob zuj zus tuaj li xwb.  Yesus los yeej tua neeg, dab los yeej tua neeg ib nyam nkaus.  Lub ntiaj teb yeej tsim kom muaj dab thiab Yesus los sib tawm tsam es lub ntiaj teb thiaj li yuav muaj qab hau.  Tsis muaj tus phem ces yeej tsis muaj tus zoo. #284 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 23 August 2015 - 03:10 AM

"Kawm Vaj Lug Kub"


Hebrew/Miao
Jew/Hmong
Jewish/Hmongish
Child/Childish
Chinese/Hmonganese

Hnub no peb yov kawm Vaj Lug Kub txog haiv neeg Jew txoj dab neeg haiv thiab peb kuj yov kawm txog peb Hmoob txoj dab neeg haiv. Cov neeg Jews thiab cov neeg Hmoob nyia txawv lawm nyia ib haiv neeg nyia muaj yia ib txoj dab neeg haiv tsis sib thooj.

"Cov neeg Jews txoj dab neeg haiv."

Jew los qhov twg los?

Thaum ub cov neeg Jews ntawd yog neeg Hebrews nyob rau lub moos hus ua "Ur" nyob rau lub teb chaw (Babylon). Lawv khiav tawm hauv lub teb chaw Babalon (Iraq) los hlas tus des mus rau lub teb chaw Caana. Tom qab no Jacob yug tau muaj 12 tug tub. Jacob lub npes kuj muab pauv mus hus "Isrial." Isrial muaj 12 tug tub. Nws muaj ib tug tub hus ua Judah. Jew yog tawm los ntawm pab neeg Judah. Jew yog hus ua "Yehudi." "Yehudi" txhais hais tia tawm los ntawm pab neeg Judah.

Jewish yog los qhov twg lo?

Jew yog neeg Hebrew. Jewish no mas tsis yog neeg Hebrew tiam sis coj tus yam ntxwv lis tus Jew. Muab tia ib tug neeg lau lawm tiam sis nws coj lis tus me nyuam yau thiaj hais "Childish."

Hnub no peb kawm txog haiv neeg Jews los ntawm pab neeg hus ua Judah, lwm hnub peb yov kawm txog tia lub npes "Hmoob" nes hos los qhov twg los.

#285 HMOOB_Kawmvajlugkub_*

HMOOB_Kawmvajlugkub_*
 • Guests

Posted 29 August 2015 - 04:05 AM

"Hmoob txoj dab neeg haiv."

Thaum ub peb nyob rau hauv Suav teb. Peb Hmoob txheej lau thaum ub nyob ua zej ua zos raw tus ntug dej daj los yog dej dag. Hmoob ua lub neej nyob raw tus dej dag los tau ntau txhib xyoo. Sawv daws kuj muaj noj muaj haum nyob zoo xws teb xws chaw. Hmoob lub neej kuj vam meej tiam muaj tej xyoo ces muaj dej nag los loj heev. Dej nag los kuav Hmoob tej zej tej zog thib tej liaj teb pob mus tag yog lis Hmoob thiaj yov tau khiav tawm ntawm tus dej mus nyob rau lwm qhov chaw. Muaj tej tus Hmoob ncaim mus nyob rau lwm qhov los kuj tseem nco,nco Hmoob lub nroog dej dag. Hmoob tsiv mus lawm ib ntus, Hmoob nco,nco Hmoob lub zos dej dag ces Hmoob rov qab mus saib Hmoob lub zos ces pob tag tsis tshuav dab tsis lis lawm. Hmoob tej lau thiaj hais tsis mus pom dej dag siab tsis nqig. Pom dej dag tag ces Hmoob siab thiaj lis nqis ua ib siab tsiv mus tsis tig rov los lawm.

"Hmoob lub npes Miao los qhov twg los?"

Nyob rau hauv Suav teb peb Hmoob lus Suav hus ua "Miao." Miao txhais hais tia ib lub yub lis lub yub nplej. Suav hus Hmoob lis ntawd los vim tia Hmoob yog ib haiv neeg sib hlub heev. Suav txawm yov muab Hmoob tua txim txom npaum twg los Hmoob yeej sib hlub sib tuag tsis tus noob lis. Suav thiaj lis tis lub npes "Miao" rau Hmoob vim Hmoob muaj peev xwm heev thiab tuag tsis tus noob lis nej yub nplej.

"Lub npes Hmoob los qhov twg los?"

Lub npes "Peb Hmoob" los ntawm los lus paj lug hais tia "peb hmoov." Thaum ub peb Hmoob txheej lau nrog Suav sib ntau sib tua. Hmoob sib koom ua ib pab hais tawm ib lub suab. Txawm muaj thiab pluag los Hmoob sib ua kes los ua ib haiv neeg nyob ua kes sib,sib hlub. Hmoob thiaj hais tia "peb hmoov os." Hmoob ua kes tej thaum Hmoob kuj tsis sib haum thiab. Hmoob kuj sib cav sib ceg. Hmoob thiaj hais uv tsis tuag kom ua siab loj vim yog peb hmoov os.

Thaum ub Hmoob kuj txawj sib hlub heev. Sawv daw kuj nyob koom zej koom zos ua kes coob,coob. Suav tuaj pom Hmoob lub neej zoo heev. Suav kuj tuaj txeeb Hmoob teej Hmoob tug coj mus ua Suav tug yog lis ntawd Hmoob thiaj lis sawv nrog Suav sib tua. Hmoob thiab Suav sib ntau sib tuag tuag coob heev. Muaj tej cov Hmoob kuj khiav dim ntawm Suav txoj kev tuaj tua Hmoob. Hmoob khiav mus nkaum nyob rau ub rau no. Cov Hmoob ua khiav dim ntawm Suav tus hniav ntaj hniav riam kuj rov los sib ntsib tsis tuag. Hmoob zoo siab heev Hmoob thiaj hais tia peb hmoov os peb thiaj tsis tuag. Hmoob los ua kes Hmoob sib hlub heev. Hmoob tshaib plab heev vim Hmoob khiav, khiav Hmoob thiaj lis dim ntawm luag tus hniav ntaj hniav riam. Hmoob tej khoom ub no tsos pov tseg tag. Hmoob tsua muaj ib lub luaj kaub ua mov noj xwb. Hmoob tshaib plab heev Hmoob maj,maj noj Hmoob tseem muab mov ua nchuav tag. Hmoob hais tia peb hmoov os.

Hmoob khiav tawm hauv Suav teb mus rau sab hnub poob. Hmoob khiav mus txog tej lub dawm toj Hmoob mus qiv luag toj yug yaj. Hmoob khiav mus hlas tej lub tiaj nrag. Hmoob tsis muaj Hmoob thiaj lis qiv tais rau ntxhais. Hmoob khiav los mus hlas tus dej liab dej ntsuab. Hmoob khiav los mus hlas dawm tuag tshaib dawm tuag nos. Cov Hmoob khiav dim txoj kev ploj kev tuag thiaj lis los hlas toj kab ntsuab dawm kab ntsig. Hmoob thiaj lis los txog rau Nyab Laj teb, Nplog teb, Thaib teb. Muaj ib cos muj mus txog rau phab mab teb. Hmoob muaj ib cos khiav los txog rau hauv teb chaw Nplog. Hmoob khiav los mus ua teb noj nkaum rau pem tej toj roob hauv pes. Hmoob los mus ua lub neej tshiab Hmoob kuj txom,txom nyem heev lis tiam Hmoob kuj sib,sib heev lis. Hmoob kuj los mus nyob ua zej ua zos nyob sib koom ua kes koj hais kuv mloog, kuv hais koj yuav.

Lub npes "Hmongish" los qhov twg los?

Hmongish yog ib cos neeg ua yog mab yog Suav nrog Hmoob nyob koom zej koom zos coj tus yam ntxwv lis Hmoob, kuj txawj hais lus Hmoob lis Hmoob. Lawv kuj txawj thiab paub Hmoob kab lis kev cais lis Hmoob. Lawv kuj txawj ua khawv koob ua neeb ua yaig lis Hmoob tiam lawv tsis yog tseem, tseem roj ntshav Hmoob tiag. Hmongish yog Hmoob cuav. Cov neeg Hmongish no cawm Hmoob qab nrig Hmoob noj, thaum Hmoob tau zoo cov Hmongish no yog cov ntxub Hmoob vim lawv tsis yog Hmoob roj ntshav tiag,tiag. Lawv kuj hais tia lawv yog Hmoob tiam sis lawv tsis hlub Hmoob lis. Hmongish yog cov Hmoob thaus haiv thiab lawv tsis hlub Hmoob. Hmongish yog cov Hmoob tawm tsam Hmoob, ntxub Hmoob, thiab thuam Hmoob txoj kab lis kev cais. Cov Hmoob ua thuam Hmoob kab lis kev cais tshaj plaws yog cov Hmoob ua ntseeg Yexus. Cov Hmongish ntawd cem Hmoob thiab ntxub Hmoob heev lis.

Los lus "Hmonganese" ntawd los qhov twg los?

Los lus Hmonganese yog lus English hus Hmoob lis ntawd.

#286 HMOOB_Kawmvajlugkub_*

HMOOB_Kawmvajlugkub_*
 • Guests

Posted 13 November 2015 - 06:03 AM

Hmong verses Jew

"Haiv neeg Hmoob"

Haiv neeg Hmoob yog ib haiv neeg sib hlub heev. Koj haiv kuv mloog; kuv haiv koj hnov. Peb Hmoob nyiam kev ncaj ncee. Tus hlob hlub tus yau; tus yau fwm tus hlob. Sawv daw nyiam nyob koom zej koom zos ua kes sib hlub sib pab heev. Peb haiv Hmoob yog ib haiv neeg nquag heev. Hmoob tsis nyiam mus dag, mus nyiag luag tug. Hmoob nyiam kev ncaj ncee paub kev paub cai.

"Hmoob txoj kab lis kev cais coj kev ua neej."

Hmoob yog ib haiv neeg hawm niam hawm txiv. Niam thiab txiv yog Hmoob lub zog txoj kev ua neej nyob. Hmoob tus Poj Koob thiab Yawg Koob thaum ub nkawv tsis muaj kev npam vim nkawv yog neeg dawb neeg huv rau tswv ntuj tswv av. Nkawv tej xeeb leej xeeb ntxwv Hmoob los kuj yog neeg dawb neeg huv. Yog lis Hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv thiaj lis nco ntsoov hawm niam hawm txiv, hawm poj koob yawg koob caj ces neeg dawb neeg zoo. Hmoob muaj txuj muaj cis zoo khov khos los coj Hmoob txoj kev ua neej nyob. Hmoob tsis yog neeg ua ua qhev. Hmoob nyiam txoj kev ywj pheej nyob muaj vaj huam zoo. Hmoob sib hlub heev.

#287 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 22 November 2015 - 04:53 PM

"Haiv neeg Jews"

Thaum ub haiv neeg Jews yog ib haiv neeg txom nyem thiab yog neeg ua qhev. Lawv khiav tawm hauv lub nroog hus Ur nyob rau lub teb chaw Iqab(Babylon). Lawv tau mus ua qhev nyob rau lub teb chaw Egypt tau los lawm ntau xyoo. Lawv thiaj khiav tawm txoj kev ua qhev los mus nyob rau tom tiaj nrag. Lawv tsis txawj sib hlub. Koj hais kuv ntxub; kuv hais koj dhuav. Ib leeg hais tsis tau ib leeg. Sawv daw sawv sib tawm tsam. Nyia mus hawm nyia lawm ib yam kev ntseeg. Nyia muaj nyia tus tswv rov sawv sib ntxub sib thuam.

Moses tus tswv yog hlua taws. Moses nrog Moses tus tswv hluav taw sib tham rau tom tiaj. Moses cov neeg hos mus hawm ib tug me nyuam nyuj tia nws yog vaj tswv. Cov neeg Jews ntawd lawv tsis txawj sib hlub lis peb Hmoob. Lawv raug ob niam txiv tub sab nyiag coj mus ua tub rog kom sib ntau sib tua kom tuag mus kom tag. Cov neeg Jews ntawd lawv tus poj koob yawg koob yog ob niam txiv tub sab menyuam xwb. Nkawv yog Adam thiab Eve. Ob niam txiv ntawd liab qab. Nkawv cev nqaij daim tawv liab lis ntshav. Nkawv yog ob niam txiv tsis mloog lus. Nkawv muaj kev npam rau Vaj Tswv. Vaj Tswv tsis hlub nkawv vim nkawv muaj kev npam. Nkawv nyiag tau ib cos me nyuam neeg coj los ua nkawv qhev kom rov los sib ntau sib tua kom tuag tag huv sis. Nkawv tsis hlub cov me nyuam ua tsis muaj niam tsis muaj txiv ua los hus nkawv ua niam ua txiv. Nkawv tsua xav kom cov me nyuam ntawd rov sib ntau sib tua kom tuag mus tus noob xwb vim nkawv dag tia nkawv yog lawv niam lawv txiv. Lawv tsis muaj niam tsis muaj txiv ces lawv xav ntshes Adam thiab Eve nkawv yog niam yog txiv tiag. Cov menyuam ntawd hawm nkawv tia nkawv yog niam thiab yog txiv. Yog lis ntawd cov menyuam ntawd thiaj lis yov tau ris nkawv txoj kev npam. Cov menyuam ntawd mus ua neeg phem tus sab tub nyiag tua neeg rau ub rau no rau neeg ntiaj teb saib. Lawv thiaj raug luag ntxub raug luag ntau mus thoob ntiaj teb. Tsov rog thiaj sawv sib ntau sib tua ua ntus zus los txog rau niaj hnub niam no tsis tus ncua.

"Haiv neeg Jews txoj kab lis kev cais coj kev ua neej."

Cov neeg Jews ntawd muaj kev npam. Lawv yog ib cos neeg tsis txawj sib hlub lis Hmoob. Lawv sawv sib ntxub sib ntau. Koj nyiag kuv tug;kuv nyiag koj lis. Koj deev kuv poj;kuv deev koj sev. Ib eeg sawv tuam tsam ib leeg sib ntxub mus tag ib sim neej. Yog lis lawv thiaj tsim tau ib cos kev cais sau tseg tia tog leej twg mus deev luag poj luag sev no ces kom muab pob zeb tsoo nws lub tob hau kom tawg thiab muab hluav taw hlawv nws kom tuag. Cov neeg Jews ntawd yog ib cos neeg hais lus tos taub nyuab. Yog lis ntawd cov neeg Roman thiaj lis tuaj kav thiab saib lawv. Cov neeg Roman txoj kev rau txim rau lawv cov neeg raug txim yog muab neeg ntsia tes ntsia taw rau sawv daw tuaj saib kom ua neeg zoo.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag txhav noj txhav khawv Vaj Tswv tug. Yexus txhav Vaj Tswv tug tia Yexus yog Vaj Tswv kom Yexus tau lub fwj chim loj lis Vaj Tswv. Yexus yog ib tug neeg tub sab ncauj ncab. Yexus tsis mus khwv khwv noj khwv hau. Yexus mus txog twg Yexus thiab Yexus cov qhev mus nyiag zaw luag tej nplej rau thaum lub sib hawm ua sawv daw sos tsis tawm mus ua liaj ua teb. Yexus ua neeg phem sawv tuam tsam nws haiv neeg Jews. Yexus ua neeg phem ncauj lem nws haiv neeg kom lawv muab huab tai rau Yexus ua. Yexus mus txhav kom tau huab tai ua tab sis Yexus cov yeeb ncuab hos ntses tshaj thiab muaj peev xwm tshaj Yexus lawm. Lawv thiaj lis muaj peev xwm yuam kom Yexus kwv tus ntoo khaub lig coj mus muab Yexus ntsia tes ntsia taw los rau sawv daw tuaj saib. Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig yog ib txoj kev txaj muag rau lub ntiaj teb no saib. Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig yog ib txoj kev npam rau cov neeg Jews thiab cov neeg ua ntseeg Yexus. Tus ua ntseeg Yexus nws ntseeg tia nws muaj kev npam yog lis ntawd nws thiaj lis kam lee ris tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nws lub cev thiab rau txim rau nws tus ntsuj tus plig kom tuag ua ntshav liab vog tseg mus tag ib sim neej tsis muaj hnub dim.

Cov Hmoob ua tsis hwm niam tsis hwm txiv, tsis hwm kwv tsis hwm tij thiaj lis kam mus ntseeg Yexus txoj kev tuag tia Yexus tuag los theej txoj nws txoj kev npam tsis hwm niam tsis hwm txiv. Nws lub neej thiaj lis mus ua ib lub neej twj cuab caum cov neeg ua ntseeg Yexus txoj kev npam ib yam nkau. Cov neeg ua ntseeg Yexus txoj kev dag lawv thiaj lis mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau ntsia lawv tes lawv taws tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis. Ntseeg Yexus ces taug txoj kev txom nyem zoo lis Yexus xwb.

#288 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 28 November 2015 - 10:33 PM

Yexus vs. Vaj Tswv

Yexus thiab Vaj Tswv puag yog ib tug xwb?

Vaj Tswv yog neeg tsim nws coj los coj neeg mus rau txoj kev zoo. Vaj Tswv yog tus choj coj los rau sawv daw taug kom dim txoj kev nyusj siab ntxhov plawv. Vaj Tswv muaj peev xwm kav tau neeg lub siab kom mus ua tau neeg ncaj neeg zoo.

Yexus thiab Vaj Tswv tsis yog ib tug vim Vaj Tswv yog khob dej ntshiab. Yexus yog khob dej nros. Yexus cem cov neeg ua ntseeg Yexus vim lis cas nej pheej hais tia kuv yog neeg zoo. Yexus cem cov ntseeg Yexus tia Vaj Tswv thiaj lis zoo hos kuv tsis zoo lis nej xav. Yexus hais lis ntawd rau cov neeg ua ntseeg nws lis ntawd los vim nws yeej paub meej,meej tia nws yog ib khob dej nros. Leej twg hau tau nws khob dej nros ces tus ntawd yov tsum muaj kev npam zoo ib yam lis Yexus xwb. Yexus yog ib tug neeg cam thawj leej twg hais lus rau nws los nws cam tas zaj tas zog yog lis ntawd Yexus cov yeeb ncuab thiaj rhos nrig rau Yexus lub ntsej muag cuag tus tsis. Yexus cov yeeb ncuab coj Yexus mus ntsib ib tus thawj tswj fwm kev ncaj ncee rau Vaj Tswv. Tus thawj tswj fwm tuav kev cais ncaj ncee rau Vaj Tswv nug Yexus tia "Koj pua tau dag tia koj yog Vaj Tswv?" Yexus txhav kiag tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus hos dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub tib sis yog lis tus thawj tswj fwm tuav kev cais ncaj ncee rau Vaj Tswv nws thiaj npau taw heev rau Yexus txoj kev txhav Vaj Tswv tug kom Yexus tau lub fwj chim loj lis Vaj Tswv. Yog lis ntawd tus thawj tswj fwm tuav kev cais ncaj ncee rau Vaj Tswv thiaj muab kiag nws lub tshos dua kiag coj los qhia tia nws npau taw npaum lis cas rau Yexus txoj kev dag yuam cais Vaj Tswv tug. Nws thiaj ntos aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag dag txhav Vaj Tswv tug. Nws thiaj lis npuaj Yexus lub ntsej muag cuag tus tsis. Sawv thiaj lis rhos nrig rau Yexus lub ntsej muag cuag tus tsis ua nws Yexus lub ntsej muag os wv loj luaj taub nkawg. Lawv muab Yexus ntau thiab ncaw cuag tus tsis ua nws Yexus lub cev doog ntshav tag. Txawm tia Yexus yov raug luag tsuj raug luag ncaw npaum twg los Yexus tsis zeem lis. Tus neeg ruam cam thawj lis Yexus thiaj lis cav tas zaj tas zog yog lis ntawd Yexus cov yeeb ncuab thiaj ntaus Yexus lub qhov ncauj ua nws dis ncauj os wv zij ncaug tag. Lawv thiaj lis muab Yexus cov fwj txwv rhos kom haj yam mob Yexus. Txawm tia koj yog ib tug neeg ncaj ncee tuav kev cais ncaj ncee rau Vaj Tswv es koj nrog Yexus sib cav ces koj yeej yov npau taw ib ya nkau thiab koj tseem yov muab Yexus ntau kom haj yam sab vim Yexus yog ib niag neeg cam thawj tsis mloog koj hais lis. Yexus tsis hwm Vaj Tswv thiab Yexus yeej tsis hwm koj ib yam nkau. Kawg koj tsum muab Yexus ntau kom nws zeem nws txoj yuam cais ntawd. Ib ruam cam thawj lis Yexus ces yog koj ntau nws los nws yeej twv ntxhia kom koj yeej meem ntau nws ntag vim nws khav tia nws heev tshaj koj lawm. Yog lis ntawd ces kawg koj yov tsum coj Yexus coj mus tua sim rau saum tus ntoo khaub lig seb nws nqis pua tau los ua huab tais. Yexus thiaj lis tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag thiab mom txheej Vaj Tswv tug.

Cov neeg ua ntseeg Yexus thiab nrog Yexus dag mom txheej Vaj Tswv tug thiaj lis hus Yexus tia Vaj Tswv Yexus kom Yexus tau lub fwj chim loj lis Vaj Tswv. Cov neeg Yexus qhev thiaj kam lee ris tus ntoo khaub lij coj mus rau txim rau nws lub neej txoj sia kom raug kev txom nyem zoo ib yam lis Yexus mus tag ib sim neej tsis muaj hnub dim vim nws muaj kev npam zoo ib yam lis Yexus. Yexus dag rau cov neeg ua ntseeg Yexus txoj kev npam tia Yexus yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Yog lis ntawd thiaj lis dag tau ib cos neeg ua ruam tshaj Yexus mus mag kev txom nyem rau ntawd tus ntoo khaub lig cuag lis cas.

#289 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 November 2015 - 12:33 AM

Yov ntseeg leej twg thiaj yov zoo rau yus lub neej?

Yog tia ntseeg Yexus es yov tau kev txom nyem zoo ib yam lis Yexus xwb. Tsis pom qab yov ntseeg yam twg thiaj lis yov zoo. Kev tws tag lawm. Yov ntseeg yam kab lis kev cais twg thiaj yov zoo? Nej sim nrog kuv xav seb.

#290 HMOOB_DabYexus_*

HMOOB_DabYexus_*
 • Guests

Posted 04 January 2016 - 10:17 PM

Hmoob tsis kam ntseeg Yexus los vim tia Hmoob ntses tshaj Yexus lawm yog lis ntawd Yexus thiaj tsis muaj peev xwm yov dag kom tau Hmoob mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau mus tuag ua ntshav liab vog tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus. Thaum Yexus yog ib tug neeg ruam cam thawj tsis mloog lus. Yexus mus thab plaub rau ub rau nom sawv tawm cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Yexus yog ib tig neeg ua ntseeg dab ntxwg nyoog txoj kev dag. Yexus ib txwm tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv. Thaum Yexus muaj hnub nyoog 30 Yexus mam lis ua txuj mus ua kev cais au dej kom zoo lis Yexus yog ib tuh neeg ua ntseeg Vaj Tswv ib yam lis cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv mas nws ua kev cais rau dej tag nws pes hawm Vaj Tswv nyob rau hau lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Yexus yog ib tug neeg ua ntseeg Dab Ntxwg Nyoog txoj kev dag. Tom wab Yexus ua kev cais rau dej tag ces Yexus txawm mus ntsib dab tau tom tiaj hav qhuav. Dab sim Yexus siab tia yog thaum twg Yexus mus txeeb tau huab tai ua no ces Yexus yov kav tag nrhos lub teb chaw Israel ntawd. Yexus ntseeg Dab Ntxwg Nyoog txoj kev dag. Yexus mus nro Dab sib tham tau muaj 40 hnub. Yexus thiaj lis rov los coj tau 12 tug thwj tim nrog Yexus ua kes mus txeeb huab tais ua. Yexus mus taw m tsam cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Yexus mus dag tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov qab los. Yexus ntseeg Dab txoj kev dag. Yexus thiaj lis dag ib yam lis dab.

Peb Hmoob muaj ib cos yog neeg ntses hos kuj muaj ib cos yog neeg ruam. Cov Hmoob ua ruam tshaj Yexus nws thiaj lis kam ntseeg Yexus txoj kev dag. Txog thaum kawg ces thiaj ta ntsib kev tws.

#291 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 January 2016 - 11:53 AM

Ntuj Ceeb Tsheej vs. Dab Teb

Ob lub ntuj ntawd nej xav mus nyob rau lub twg? Lub twg zoo tshaj?

Ob lub ntuj ntawd lub twg los tsis zoo vim nkawd yog ob lub ntuj ua phem ib yam nkau. Lub twg los ntuj teb ntsiag moo tos. Yog koj ntseeg Yexus ces koj yov tsum tau mus mag txoj kev tws zoo ib yam lis Yexus mus tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig xwb. Yexus lub ntuj ceeb tsheej yog dag kom cov neeg ruam mus mag kev txom nyem mus rau ntawm tus khaub lig xwb. Nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog txoj kev ploj kev tuag.

Dab teb los kuj yog txoj kev ploj kev tuag ib yam nkau. Yog tia koj tib tsis nyiam nyob rau hauv lub ntiaj teb no ces ntuj ceeb tsheej thiab dab teb koj haj yam tsis nyiam vim nkawv yog ob lub ntuj phem tib yam nkau xwb. Lub twg los tsis zoo nawb. Yov tsum ua neej nyob kom ntev,ntev rau hauv lub ntiaj teb no, thaum tag sim neej lawm ces lub cev yov tsum cia nyob rau hauv lub ntiaj teb no xwb.

#292 HMOOB_DabYexus_*

HMOOB_DabYexus_*
 • Guests

Posted 12 January 2016 - 02:35 PM

Yexus vs. Vaj Tswv

Yexus ib txwm tsis yog ib tug neeg ua ntseeg Vaj Tswv lis cov neeg ua ib txwm ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv. Cov xib fwb ua yog neeg ntseeg Vaj Tswv lawv nyob rau hauv tsev nkaum tshav nkaum nag. Lawv tsis tawm mus rau nraum zoo mus tiv tshav. Lawv muaj lub cev nqaij daim tawv dawb. Lawv hawm Vaj Tswv thiab lawv tuav Vaj Tswv txoj cai. Lawv tsis nyiam dag. Lawv ua kev cai rau dej tag lawv mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv.

Thaum ub Yexus tsis yog ib tug xib fwb qhia Vaj Lug Kub. Yexus tsis tau cai tuav kev cai ncaj ncee rau Vaj Tswv. Yexus yog ib tug neeg tws ntoo ua vaj ua tsev nyob rau nraum zoov tiv tsav tiv nag. Yexus tiv tshav ua vaj ua tsev rau nraum zoov. Yexus lub cev nqaij daim tawv raug tshav ziab nws muaj lub cev nqaij daim tawv doog dub nyos lis tus pob thawj.

Thaum Yexus muaj hnub nyoog 30 xyoo Yexus xav mus txeeb cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tai ua. Yexus tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv lis cov neeg ib txwm ntseeg Vaj Tswv. Yexus xav ua huab tai. Yexus ua txuj mus kom Yexus tus npawg hus ua John the Baptist muab Yexus ua kev cai rau dej rau ntawm tus dej Jordan River. Yexus ntseeg Dab Ntxwg Nyoog. Dab Ntxwg Nyoog mas dag,dag thiab txhav noj txhav khawv heev. Yexus ua kev cai rau dej tag Yexus tsis mus teev hawm Vaj Tswv rau hauv lub tum chav tsev teev hawm Vaj Tswv lis cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Yexus ntseeg Dab. Tom qab Yexus ua kev cai rau dej tag Yexus mus ntsib Dab Ntxwg Nyoog rau tom tiaj hav qhuav. Yexus nrog Dab sib tham rau muaj 40 hnub. Dab Ntxwg Nyoog dag rau Yexus tia kom Yexus mus txeeb cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tai ua. Yexus ntseeg Dab. Yexus yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Dab dag lis cas Yexus dag lis ntawd. Dab Ntxwg Nyoog ntxub Vaj Tswv heev lis. Yexus ntseeg Dab yog lis Yexus thiaj lis mus tawm tsam cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Yexus mus dag tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus hos dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub. Yexus thiaj lis ua tub qaug rau cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Lawv thiaj lis yov muab pb zeb tsoo Yexus lub tob hau kom tawg. Yexus coj Yexus 12 tug qhev mus txeeb cov neeg ntseeg Vaj Tswv tus huab tai ua mus thoob qab teb qaum teb. Yexus mus dag tia Yexus muab 5 ncuav cis thiab 2 tug ntses pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem seem 12 lub pob tawb nyib rau tom hav nyom thiab. Yexus dag loj npaum lis ntawd yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj ntxub Yexus txoj kev zoo ib yam lis Dab Ntxwg Nyoog. Yexus tsis muaj peev xwm tsas tau tag nrho cov neeg tuag sawv rov qab los. Yexus mus dag tia Yexus tsas tau 3 tug neeg tuag sawv rov qab los. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tsis nyiam Yexus txoj kev dag. Yexus mus dag tau muaj peb xyoo kom Yexus txeeb kom tau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tus huab tai ua. Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis muab Yexus txhom coj mus tua sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb rau ntawm tus ntoo khaub lig. Lawv kom Yexus nqis kom tau ntawm tus ntoo khaub lig los mas lawv thiaj lis ntseeg tia Yexus cov hwh huaj ntawd yog tseeb. Muaj ib tug tub sab nyob rau rau ntawm Yexus ib sab ntxawm hais rau Yexus tia lawv thuam koj npaum lis ntawd koj kuj siv coj cov hwj huaj ua kom koj dim ntawm tus ntoo khaub lig thiab koj kuj tsos kom wb nrog koj dim thiab. Yexus dag xwb Yexus tsis muaj hwj huaj dab tsis cov cawm kom tau Yexus dim. Yexus tsis hawm Vaj Tswv. Vaj Tswv thiaj lis tsis pab Yexus. Txog thaum kawg Yexus thiaj hais Vaj Tswv tia "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Vaj Tswv tsis hlub Yexus thiab tsis pab Yexus los vim Yexus ntseeg Dab Ntxwg Nyoog txoj kev dag. Yexus yog Dab tus qhev. Txog thaum kawg Yexus thiaj tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag zoo ib yam lis Dab.

Tom qab Yexus tuag tag Yexus cov qhev kuj hos mus dag tau ib cos neeg ruam,ruam mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus thiab. Lawv kuj hos nrog Yexus dag kom haj yam muaj neeg mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus. Cov neeg ua ntseeg Yexus yog Yexus cov qhev. Yexus qhev ruam ib yam lis Yexus thiab. Lawv hos mus khav tia Yexus yog ib tug huab tai kav tag nrho cov huab tai huv sis thiaj lis ua tau tub qaug rau cov huab tai huv sis. Yexus yog ib tug huab dag rau Yexus cov qhev dag.

#293 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 18 January 2016 - 04:47 PM

Yexus coj tus yam ntxwv pua yog ua tau neeg zoo?

Yexus yog ib tug neeg dag, neeg ruam cam thawj khav theeb. Neeg ruam thiaj lis tsis paub kev cai, tsis paub txaj muag. Yexus mus dag rau ub rau no tawm tsam cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv kom lawv muab kiag lawv tus huab tai rau Yexus ua. Yexus mus thab plaub rau ub rau no tus twg los tus ntxub Yexus txoj kev dag. Yexus yog ib niam neeg ruam,ruam nws sav ntshes nws siv nws lub swv yim ruam,ruam mus dag cov neeg ntseeg Vaj Tswv ntshes lawv yov ntseeg Yexus yooj yim heev. Yexus mus dag tia Yexus muaj peev xwm kho tau neeg dig muag pom kev thiab Yexus dag tia Yexus kho tau neeg ceg tawv. Yexus dag tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov qab los. Yexus dag tia Yexus ua tau cua nre. Yexus dag tia Yexus muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses pub rau 5,000 leej neeg noj seem noj so. Noj tag tseem seem 12 lub pob tawb nyob rau tom hav nyom thiab. Yexus dag,dag hos cov neeg ntseeg Vaj tswv ntxub,ntxub Yexus txoj kev dag. Yexus ntseeg Dab Ntxwg Nyoog txoj kev dag. Yexus thiaj lis dag zoo ib yam lis Dab thiab. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv ntxub Yexus txoj kev dag heev lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau kom tawg coj mus them rau Yexus txoj kev dag. Yexus seem twv ntxhia tia kom lawv muab Yexus tua kiag ces peb hnub xwb Yexus yov rov qab sawv rov qab los tawm tsam cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv lis qub ntag. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv thiaj cem Yexus tia neeg ruam thiab yog neeg vwm lawm. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tsos neeg soj Yexus qab npaj txhom Yexus coj rau txim rau Yexus txoj kev dag. Txog thaum kawg lawv thiaj lis txhom tau Yexus coj mus tua sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb. Yexus yog ib niag neeg dag xwb. Yexus thiaj lis tuag mus lawm ntsiag moo tos tsis Yexus rov qab mus tawm tsam cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv.

Tom qab Yexus tuag tag mus lawm ntsiag moo to tau ntau pua xyoo. Yexus tuag lawm tiam sis Yexus kuj tseem hos dag tau ib cos neeg ruam los nrog Yexus dag sawv daw mus thoob ntiaj teb tia Yexus yov rov qab los muab lub ntiaj teb no tsoo kom pua tag huv sis tsua seem Yexus lub suab mus lawm ib txhis xwb. Cov neeg ua ntseeg Yexus yog Yexus cov qhev mus dag rau ub rau no mus mom txheej tia Yexus yog ib tug huab tai kav tag nrho cov huab tai nyob rau hauv ntiaj teb no tag huv sis. Yexus yog ib niag huab tai dag ntoo lub kau mom xov pos dag. Tus ntoo khaub lig tib xub muab Yexus tua nrhab tes dav,dav coj los qhia sawv daw mus thoob ntiaj teb tia Yexus yog ib niag neeg dag zoo ib yam lis Dab Ntxwg NNyog. Yexus yog Dab Ntxwg Nyoog tus tub qhev. Yexus thiaj lis tuag ua ntej lawm Yexus thiaj lis tsis tau los zaum rau ntawm lub rooj huab tai.

Yexus cov qhev nyiam dag zoo ib yam lis Yexus thiab. Lawv mus pab dag tia Yexus tuag tau peb hnub xwb Yexus tib sawv mus rau saum ntuj lawm. Qhov tseeb hnub peb tsis pom Yexus lub cev lawm xwb tsis yog Yexus sawv hnub peb. Yexus cov qhev xav kom sawv daw mus ntseeg Yexus txoj kev dag thiab mus tawm tsam lub ntiaj teb no kom pua ntsoog tag huv sis coj mus pub rau Yexus txoj kev siab phem lim hiam xav kom lub ntiaj teb no pua tsuaj tag huv sis.

Yexus cov qhev yog ib cos neeg ruam tshaj Yexus yog lis ntawd Yexus thiaj Lis dag tau lawv mus ua Yexus cov qhev. Yexus raug ntxub npaum lis cas Yexus cov qhev thiaj raug ntxub npaum lis ntawd vim lawv ua cov neeg tuag lawm cov qhev. Cov xyws tuag tom ntxas rov los siv Yexus cov qhev nyob hauv zoo kom ntsib kev ploj kev tuag mus nrog cov neeg tuag nyob rau tom ntxas. Yexus tuag lawm. Yexus lub ntuj ceeb tsheej yog lub toj ntxas xwb. Ntuj ceeb tsheej thiab dab ceeb tsheej yog ib lub xwb.

Yog koj tsis nyiam nyob rau hauv ntiaj teb no ces ntuj ceeb tsheej thiab dab ceeb tsheej haj yam phem ntsiag moos tos xwb. Ua lub neej nyob yov tsum txhob dag thiaj lis muaj lub ntsej muag nyob kav ntev rau hauv lub ntiaj teb no. Txawm tia ntxov thiab lig los sawv daw yeej yov muaj ib hnub tuag. Thaum ua neej nyob ces yov tsum tuav txoj sia kom nyob ntev,ntev xwb nawb. Txhob maj tuag vim tuag mus lawm ces yeej tsis rov qab sawv los lawm. Kev ploj kev ruag ces yog kev tus siab vim yog tsos lub ntiaj teb no tseg mus tag ib sim neej. Yov tsis pom sawv daw ntxiv lawm.

#294 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 26 January 2016 - 04:39 AM

Yexus yog ib tug neeg ruam tsis paub kev cais.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ruam,ruam tsis paub kev tsis paub cais. Yexus yog ib tug neeg ruam,ruam heev. Yexus yog ib niag neeg ruam cam thawj tsis paub txaj muag. Yexus npav ciaj npav tuag tia kom Yexus cov yeeb ncuab muab Yexus tua kiag pov tseg. Yexus kuj yog ib tug neeg tsis muaj peev xwm. Yexus tsis muaj peev xwm los ua tau huab tais. Yexus yog ib tug neeg dag. Yexus txoj kev ruam thiaj lis coj Yexus mus thab plaub yuam cai rau ub rau no nrog nws haiv neeg. Yexus mus txog twg los nws mus tsim kev ua yeeb ncuab kom nws haiv neeg ntxub nws mus tis txhas.

Nyob rau hauv ntiaj teb no, tus neeg ua muaj peev xwm ua tau huab tai kav tag nrho nws haiv neeg thiab kav tau ib lub teb chaw mas nws yov tsum hlub nws haiv neeg thiab hlub nws lub teb chaw. Nws yov tsum coj nws haiv neeg los nyob ua kev tiv thaiv lub nws lub teb chaw tawm tsam nrog luag lwm haiv neeg ua yog lawv cov yeeb ncuab. Tus huab tais mas nws yov tsum hlub nws haiv neeg. Nws haiv neeg thiaj lis hwm. Nws thiaj lis muaj tus txib tub rog los tiv thaiv nws kom tsis muaj leej twg yov tuaj tua tau nws pov tseg.

Yexus yog ib tug menyuam yau ruam,ruam lam ntshaw los ua huab tai tiam hos tsis ua kom nws haiv neeg hwm nws. Nws hos tsis kam mus thab plaub rau luag lwm haiv neeg tiam sis nws hos mus thab plaub nrog nws haiv neeg xwb. Nws xav ua nws haiv neeg tus huab tai tiam nws tsis muaj peev xwm hlub kom tau nws haiv neeg txhua leej txhua tus. Yexus kuj khwv tau ib lub tswv yim ruam,ruam zoo ib yam lis Yexus lub tswv yim poob qab coj mus dag nws haiv neeg kom lawv ntseeg nws txoj kev dag. Yexus mus yuam kom nws haiv neeg cia lis ntseeg nws txoj kev dag kom lawv cia lis muab kiag lawv tus huab tai rau Yexus ua. Yexus mus dag tia Yexus muaj peev xwm muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg ua tshaib,tshaib plab noj. 5,000 leej neeg ua tshaib,tshaib plab ntawd noj,noj,noj tsau plab. Lawv noj tsau plab tag tseem tseem 12 lub pob tawb ncuav kis khaw tom hav nyom los thiab. Yexus haiv neeg mas ntxub,ntxub Yexus txoj kev dag. Yexus tseem mus tawm tsam khav ntawm ntus cub kom nws haiv neeg muab nws lub cev tua kiag kom nws tuag kiag ces peb hnub xwb nws yov rov qab sawv los nrog nws haiv neeg sib tawm tsam lis qub ntag. Yexus haiv neeg thiaj lis thuam nws hais tia nws yog neeg vwm los yog neeg ruam lawm xwb. Yexus kuj mus dag kho neeg dig muag pom kev. Yexus ua txuj mus kho neeg ceg tawv kom mus tau kev. Yexus mus dag tia Yexus ua tau cua nre thiab taug tau saum nplaim dej ua nws dej mas tsis ntas lis lawm. Yexus mus rau ub rau no mus dag,dag,dag. Yexus haiv neeg mas ntxub,ntxub,ntxub Yexus txoj kev dag lawv kom lawv muab lawv tus huab tai rau Yexus. Yexus tsis muaj peev xw tsas kom tau txhua,txhua tus neeg tuag sawv rov qab los. Yexus mus dag nws haiv neeg mus thoob teb nws lub teb chaw tau muaj peb xyoo. Nws dag tia nws tsas tau 3 tug neeg tuag sawv rov qab los ua rau nws haiv neeg haj yam ntxub nws txoj kev ruam,ruam dag tau tej lub niag rhuav phlus ntsuav lis ntawd. Yexus mus dag txog twg los luag ntxub ces Yexus thiaj lis rov mus dag Yexus cov neeg zej zog nyob ua kes loj hlob rau hauv nws xos Nazareth. Yexus cov neeg zej zog los lawv kuj ntxub Yexus txoj kev dag tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov qab los. Yexus cov neeg zej zog thiaj lis thuam Yexus zom zaw tia cas yov mus dag ua luaj tia nws mas niam ua tau cua nre thiab tsas tau neeg tuag sawv rov qab los. Peb tib paub nws 4 tug kwv thiab nws ob peb tug muam. Lawv sawv daw puav leej loj hlob nrog peb sawv daw nyob ua kes rau hauv lub zos Nazareth no. Yexus mus dag nws cov neeg zej zog ua rau lawv ntxub,ntxub Yexus txoj kev dag. Lawv thiaj lis muab Yexus txhom tau yov muab Yexus coj mus thawb kom poob qab tsua tuag. Yexus hos kam,kam ces Yexus thiaj khiav dim mus nyob rau pem lub zos Capernaum. Yexus mus nyob rau pem sab qaum teb nyob rau hauv lub zos Capernaum ntawd los lawv kuj ntxub Yexus txoj kev dag ntawd ib yam nkau. Yexus mus tawm tsam nrog cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub tsev teev hawm Vaj Tswv. Lawv thiaj lis cem Yexus a peb tib paub koj yog leej twg lawm. Peb tsis xav muaj teeb meeg nrog koj. Peb yog neeg ntseeg Vaj Tswv. Peb tsis xav kom koj tuaj dag thiab tuaj tawm tsam peb lis no. Peb xav kom koj khiav mus tsis txhob tuaj dag peb zoo lis no vim peb tsis yog neeg ruam,ruam lis koj. Yexus mus dag txog twg lod neeg ntxub tsis muaj ib tug neeg twg caum Yexus qab lis tsua yog Yexus 12 tug qhev thiaj kam nrog Yexus mus ua kes kom txeeb tau huab tai ua xwb vim Yexus 12 tug qhev kuj cia siab tia yog lawv nrog Yexus dag txog Yexus tau los ua huab tai ces lawv ib leeg yov tau los kav ib leeg ib lub nroog thoob plaw 12 lub "tribes" nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd. Lawv 13 leeg ntawd mus txog twg los neeg ntxub ces lawv thiaj lis mus rau ntawm ib qho chaw ntsiag tos. Yexus kuj rov qab dag dua tia muaj 4,000 leej mas caum,caum lawv qab tau ib hnub nkau ua rau lawv mas tshaib,tshaib plab. Yexus thiaj lis dag tia Yexus muab kiag 4 lub ncuav cis thiab ob tug ntses coj mus pub rau 4,000 leej neeg ntawd noj,noj,noj tsau plab tag tseem seem ib cov ncuav cis thiab. Yexus mus dag txog los neeg ntxub lawv kaw lawv lub qhov rooj ntis tsis qhib. Yexus cov qhev lawv thiaj lis mus caij ib lub nkoj mus rau ntawm ib lub pas dej mes,mes hus ua "Sea of Galilee". Yexus thiaj lis dag tia Yexus ua tau cua tuaj hlob,hlob,hlob mas dej ntas txij tsus tsev ua rau lawv lub nkoj yov tog lis ces Yexus hos hais kiag ces cua cia lis nre kiag ces dej cia lis tsis ntad lis lawm. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tuaj sim Yexus cov txuj cis dag ntawd seb pua yog tseeb. Lawv thiaj lis hais tia kom Yexus ua kom tau ib yam txuj cis rau saum ntuj rau lawv saib mas lawv thiaj lis ntseeg tia Yexus yog muaj hwj huaj tseeb tiag. Yexus yog ib niag neeg dag xwb Yexus tsis muaj hwj huaj dab tsis lis Yexus kuj ua tsis tau ib yam ntxuj cis kom txawv txav rau saum ntuj rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv saib. Cov ntseeg Vaj Tswv thaum ub ua lawv tau pom Yexus thiab tau nrog Yexus nyob rau ib lub caij nyoog lawv tsis Yexus txoj kev dag lawv thiaj lis ntxub Yexus heev. Yexus kuj hos mus dag rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus kuj hos dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub. Yexus thiaj lis ua tau tub qaug rau cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv. Yexus ua txhaum rau lawv txoj kev ntseeg Vaj Tswv hus ua "blasphemy. " Txoj kev dag tia koj yog Vaj Tswv ces koj tsum raug muab pob zeb coj los tsoo koj lub tob hau kom tawg tuag mus them rau koj txoj kev dag. Yexus txoj kev ua txhaum rau Vaj Tswv yeej raug lub txim tuag lawm tiam sis Yexus tseem twv ntxhia kom lawv muab Yexus tua kiag peb hnub ces Yexus mam lis sawv rov qab los tawm tsam Yexus cov yeeb ncusb dua kom Yexus tau los ua lawv tus huab tai kav tag nrho lub teb chaw Israel ntawd. Txog thaum kawg lawv thiaj lis muab Yexus txom coj mus hais plaub thiab muab Yexus plawm them rau Yexus txoj kev dag yusm cai Vaj Tswv tug.

Thaum ub Yexus yog Dab Txwg Nyoog tus tub qhev. Dab Ntxwg Nyoog ntxub Vaj Tswv heev lis. Yexus yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev Yexus thiaj tsis hawm Vaj Tswv. Yexus thiaj lis dag tia Yexus yog Vaj Tswv kom mus txhav tau Vaj Tswv qhov chaw. Dab Ntxwg Nyoog dag heev. Yexus yog dab tus qhev Yexus thiaj dag zoo ib yam lis Dab Ntxwg Nyoog thiab. Cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv lawv ntxub Dab Ntxwg Nyoog txoj kev dag heev yog lis ntawd thaum Yexus mus dag lawv los lawv kuj ntxub Yexus ib yam nkau. Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vsj Tswv thiaj lis yuam kom cov neeg Roman muab lawv tus ntoo khaub lig coj mus muab Yexus tua sim Yexus cov hwj husj dag ntawd seb pua yog tseeb. Tus khaub lig thiaj lis muab Yexus nrhab tes dav,dav thiab tua Yexus tuag ua ntshav liab vog tseg tia Yexus yog ib niag neeg dag. Yexus tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus them rau Yexus txoj kev dag kom Yexus tau los ua huab tai. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis muaj peev xwm tshaj Yexus lawv thiaj yuam kom cov neeg Roman muab Yexus tua tuag coj mus them rau Yexus txoj kev dag sawv daw. Yexus tuag mus ua dab toj ntxas lawm tiam sis Yexus tseem dag tia Yexus yov rov qab los muab lub ntiaj teb no tsoo kom tawg ploj yaj ntshis tsua seem Yexus lub suab mus lawm ib txhis. Yexus thiaj lis hais tseg tia kom sawv daw ceev faj tsis hais nruab hnub los yog hmo ntuj. Yexus yov rov qab muab lub ntiaj teb no tsoo kom tawg.

Yexus tuag mus ua ib tug Dab Toj Ntxas zov ntxas. Yexus dag tia Yexus lub ntuj ceeb tsheej nyob rau tom ntxas muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws. Yexus yov rov los coj cov neeg ua ntseeg nws mus kom tag mus nrog Yexus nyob rau tom ntxas mus ib txhis.

Yexus tuag tag lawm tiam sis Yexus dag tau ib cos neeg ruam,ruam mus dag sawv tia Yexus yov rov qab los rau hauv lub ntiaj teb no. Cov ntseeg Yexus thiaj lis mus nrog Yexus dag kom Yexus tau mus ua huab tI
tai. Cov neeg ntseeg Yexus dag tia Yexus yog ib tug huab tai kav tag nrho cov huab tai nyob rau hauv ntiaj teeb no. Yexus yog ib niag huab tai dag. Yexus ntoo ib lub niag kau mom huab tai dag. Lub kau mom huab tai dag ntawd yog Yexus cov yeeb ncuab muab rau Yexus ntoo los ua twm rau Yexus txoj kev dag. Lub kau mom pos dag ntawd yog lawv muab rau Yexus ntoo coj los ua twm "Slap on the face" rau tus neeg dag.

#295 HMOOB_DabYexus_*

HMOOB_DabYexus_*
 • Guests

Posted 12 February 2016 - 10:08 AM

Peb neeg ntiaj teb tshuav pua tsawg xyoo nyob ua lub neej thaj yeeb rau hauv lub ntiaj teb no?

Niaj hnub niam no txhua lub teb kuj xav kom muaj no muaj hnav thisb xav kom muaj tsheb caij. Tam sim cov tsheb Toyota thiab cov tsheb Honda yog ob hom tsheb ua muaj ntau tshaj plaw mus thoob ntiaj teb. Roj sam tsheb kuj xas mus txog rau txhua lub teb chaw tib yam nkau. Thaum mus txog rau xyoo 2030 ntawd, neeg ntiaj teb huam vam mus coob txog 10 billions tus neeg. Thaum neeg huam vam coob, coob mus nws chaw huam vam lawm ces nws kuj pib tsis huam va zuj zus mus txog rau thaum neeg tuag coob, coob heev ua nws pab txhas dawb vog rau ntawm dej tsws lwj ntxiag.

Thaum lub sib hawm ntsib kev txom nyem ntawd ces yov cov thiab cov mes nyuam yau yov xub tuag ua ntej vim nyob rau hauv lub ntiaj teb no neeg muaj yog 3/3. 2/3 ntawd yog cov me nyuam yau thiab cov lau. 1/3 ntawd yog cov neeg ua yog ib nrab neeg. Thaum ntawd yov muaj 6.6 billion tus neeg tuag. Nws yov seem yog 3.3 billion tus nyob ua yog cov neeg lawv hus ua "Left Behind." Cov neeg ua seem ntawd yog cov yov mus fau kom tag 6.6 billions tus neeg ua rau tom tej. Thaum cov neeg seem ntawd kuj tseem yov ntsib kev muaj mob, kev tshaib kev nqhis, thiab kev ntshais. Yov muaj ib nrab ntawm cov neeg seem ntawd tuag tag thiab. Thaum ntawd lub ntiaj teb no neeg tsua seem yog 1.6 billions tus neeg lawm xwb los yog 1/6 tus tib tseem muaj txoj sia nyob tawm ntawm 10 billion tus neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no.

Thaum mus txog rau ntawm lub sib hawm neeg tuag coob, coob ntawd nws siv sib hawm tsawg heev vim leej tib neeg yoo mov yog 7 hnub ces tuag. Neeg yoo dej yog 3 hnub xwb ces tuah, neeg yoog tsis ua phas yog 3 minutes xwb ces tuag, neeg lub cev tsua siv sib hawm yog 3 seconds coj los tua lub cev xwb ces tuag tus siav nrhos. Peb kev ua neeg nyob siav luv heev.

Tam sim no nws yog xyoo 2015. Peb neeg ntiaj teb tshuav 15 xyoo ntxiv xwb ces mus txog rau xyoo 2030. Neeg ntiaj teb yov huam vam mus txog 10 billions tus neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Sawv daws yov tsis muaj hauj lwm txau rau sawv daws ua. Yov muaj neeg txom nyem coob heev. Khoom noj khoom hau yov kim heev thiab tsawg heev. Sawv daw yov yoo tshaib yoo nqhis tsis tau noj. Yov muaj neeg txom nyem thiab yov muaj neeg tub sab coob heev. Yov muaj neeg sib ntau sib tua tuag coob heev nyob rau qhov ub qhov no.

Kuv yog Yexus. Kuv yog Dab Ntxwg Nyoog tus qhev. Dab Ntxwg Nyoog dag npaum lis cas kuv dag npaum lis ntawd. Kuv txawj dag tshaj plaw nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv dag thaum tug, thaum ua neej, mus txog rau thaum tuag. Tuag tag los tseem dag tia yov sawv rov qab los muab lub ntiaj teb no tsoo kom pua tag huv sis. Kuv yog los rhuav nej lub cuab lub yog kom tawg tag huv sis. Kuv yog los txws kom koj ntxuj koj txiv thiab ntxub koj niam. Kuv yog los txws kom koj ntxub koj tus tij laug thiab kom koj ntxub koj tus kwv. Kuv yog los txws kom koj ntxub koj tus muag thiab tus yawm yij. Kuv yog tus los txwm kom koj sawv tawm tsam koj tsev neeg. Kuv tus txwm kom tawm hauv lub ntiaj teb no. Kuv yog koj tus thawj. Koj yog kuv tus qhev. Kuv dag lis cas koj nrog kuv dag lis ntawd. Neeg ntiaj teb yov xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub koj vim koj yog kuv tus qhev. Tej nom tswv yov xub rau txim rau kuv ua ntej lawv mam lis rau txim rau koj vim tus tswv thiab tus qhev dag ib yam nkau yog lis ntawd koj thiab kuv ib thiaj lis raug txim hnyav ib yam. Koj yog kuv tus qhev.

Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv ntxuj kuv thiab lawv ntxuj koj vim koj yog kuv lis. Koj yog kuv tus qhev. Kuv dag lis cas koj nrog kuv dag lis ntawd kom kuv tau mus ua cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv tus huab tai. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv lawv ntxub kuv mus tis txhas vim lawv tsis nyiam txoj kev dag zoo lis kuv. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv cem kuv hais tia kuv yog Huab Tai Dab Txwg Nyoog es cov dab ntxwg nyoog thiaj lis ntseeg kuv txoj kev dag. Cov Hmoob ua ntseeg Vaj Tswv ntxub kuv mus tis txhas. Koj yog kuv tus qhev. Koj hlub kuv tshaj koj niam koj txiv ua yog tus yug koj txij thaum koj yau,yau los loj hlob. Koj yog kuv tus qhev. Kuv txws kom koj tawm tsam koj niam koj txiv. Koj niam koj txiv ntxub koj mus tis txhas vim koj yog kuv tus qhev. Koj los ua hauj lwm rau kuv kom kuv tau los ua cov Hmoob ntseeg Vaj Tswv tus Huab Tai. Kuv dag npaum lis cas koj nrog kuv dag npaum lis ntawd. Thaum kuv kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau kuv txoj kev dag; koj yog kuv tus qhev. Koj dag lis kuv. Koj yov tsum ris ib tug ntoo khaub lig zoo lis kuv thiab. Koj ruam dig muag tshaj kuv; koj thiaj lis ntseeg kuv txoj kev dag. Tus neeg ruam dag tsis tau tus neeg ntses. Tsua muaj tus neeg ruam thiaj lis mus dag tau tus neeg ruam,ruam xwb. Txog thaum kawg ob niag neeg ruam dig muag thiaj mus poob tsag tuag tag. Ua ntej koj yov coj tau luag lwm tus mus rau txoj kev ncaj; koj yov tsum muab tus pos nyob rau hauv koj lub qhov muag tshem tawm ua ntej mas koj thiaj lis kom kev mus coj tau luag lwm tus kev. Ua ntej koj yov mus tsos kom tau koj tus phooj ywg koj yov tsum nqis kom tau saum tus ntoo khaub lig los mas koj thiaj lis muaj tes mus tsos kom tau koj tus phooj ywg ua raug luag muab ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig. Koj tus phooj ywg neb yog neeg ruam zoo lis kuv. Neb thiaj lis mag ntsia tes ntsia taw zoo lis kuv mus rau ntawm tus ntoo khaub lig. Neeg ruam yeej dig muag cam thawj. Kuv yog Yexus tus ntoo lub kau mom huab tai xov pos dag. Kuv yog huab tai dag rau cov neeg dag. Nej ntseeg kuv vim nej yog ua kev dag qhev. Nej thiaj lis muaj kev npam. Nej yov ris ib leeg ib tug ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nej tus ntuj tus plig kom mus tag ib sim neej tsis muaj hnub dim.

#296 HMOOB_kevntseeg_*

HMOOB_kevntseeg_*
 • Guests

Posted 17 February 2016 - 11:06 AM

Nej cov hmoob ua tseem ntseeg dab cia lis los nrog peb mus church nej thiaj lis yov tau nrog peb mus rau saum ntuj. Tib yov txog lub sib hawm tswv yexus nqis los coj peb mus. Nej cov ua tsis ntseeg yov poob ntuj tawg tag huv sis. Peb cov ntseeg yov dim txoj kev tuam vim yexus yog txoj sia. Yexus tib sawv tawm hauv lub qhov tuag mus rau saum ntuj lawm. Yexus tib tau los tuag raum ntawm tus ntoo khaub lig cos dawm peb lub txim tag lawm. Tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Nej cov tsis ntseeg yov tau mus rau dab teb. Nej cia lis los nrog peb mus church kom tag huv sis nawb cov mes tub mes ntxhais tseem ruam, ruam lis nej. Nej ruam los vim lis cas nej phej tseem ntseeg hmoob txoj kev coj dab. Nej tsis ua dab qhev ntxiv lawm. Nej txoj kev coj dab tsis zoo lis nawb. Peb txoj kev ntseeg vaj tswv zoo tshaj plaw lis. Nej cia lis los nrog peb mus church kom tag. Nej cia lis muab nej tej xwm kab hlawv pov tseg. Nej cia lis muab nej tej qeej tsoo pov tseg tsis txhob tshuab ntxiv lawm. Nej tej thaj neeb yov tsum muab rhuav pob tseg kom tag huv sis. Nej cia lis los nrog peb ntseeg tswv yexus. Tswv yexus hlub neeg ntiaj tshaj plaw lis. Lub ntiaj teb no yog tswv yexus ua tus tsim tag nrho huv sis. Lub ntiaj teb no muaj kev phem kev qia. Peb tsis xav nyob lis lawm. Peb xav mus nrog tswv yexus nyob rau saum ntuj xwb. Vj tswv tib tsos nws ib leeg tub los tuag rau ntawm tus ntoo khaub lig los theej sawv daw lub txim vim thaum ub nkauj iab nraug oos nkawv tsis mloog vaj tswv lus. Ntawv thiaj lis muaj kev ploj kev tuag. Peb yog nkawv cov me nyuam. Peb thiaj lis muaj kev npam nrog nkawv. Vaj tswv tsos nws ib leeg tub los tuag theej txhoj neeg lub txim rau ntawm tus ntoo khaub lig los daw peb lub txim. Nej txhob ua dab qhev ntxiv lawm. Nej cia los los nrog peb mus ntseeg vaj tswv nawb.

#297 HMOOB_ab_*

HMOOB_ab_*
 • Guests

Posted 19 February 2016 - 04:26 AM

Nej cov neeg ua xav, xav mus nrog Yexus nyob ua kes kav tsij mus nawb. Peb tsis kam nrog nej mus es thov nej txhob tuaj dag peb ntxiv lawm. Yog tus yeem nrog nej mus ces nej yeej siv nws kom kawg siab. Peb cov ua tsis yeem nrog nej mus nrog Yexus nyob ces kav liam peb nawb vim peb tib tsis txhawj txog nej es nej txhob txhawj txog peb.

#298 HMOOB_pawgntseeg_*

HMOOB_pawgntseeg_*
 • Guests

Posted 22 February 2016 - 03:10 PM

Peb cov mus ntseeg Yexus no mas vim tia peb raug xib fwb dag peb lawm os. Xib fwb hais tia thaum peb los mus ntseeg tswv yexus ces kom peb muab peb tej xwm kab hlawv pov tseg. Xib fwb yog tus qhia kom peb ua neeg siab phem siab nqaim. Xib fwb qhia kom peb tsis txhob hawm mlom, tsis txhob hawm niam thiab tsis txhob hawm txiv thaum ua lawv tuag. Xib fwb kom tsis txhob quaj vim niam txiv tuag ces tsis muaj nuj nqis lawm. Yog lis ntawd peb thiaj lis coj tau lub siab phem lis no rau niam thiab txiv. Peb mus muab yexus daim duab coj los dai ib niag neeg tuag ntshav liab vog rau ntawm peb niam peb txiv qhov chaw. Peb cem niam thiab txiv tia lawv tuag lawm ces lawv yog dag lawm. Xib fwb kom peb tsis txhob ua dab qhev lawm. Xib fwb kom peb ua yexus qhev xwb. Ib hlis peb yov tsum tau them 10% tawm ntawm peb cov nyiaj mus rau xib fwb. Muab xam los tiag mas peb cov mus ntseeg yexus tseem ua qhev ntau tshaj nej cov ua tseem coj hmoob txoj kab lis kev cais. Peb cov mus ntseeg yexus ses peb yov noj ib pluag twg ses peb yeej yexus thiab yu
tuav yexus lub npes tag mad
mas peb mam lis noj mov. Peb yov nrog peb tus poj niam pws los peb thov yexus tag peb mam lis nrog peb tus poj niam pws. Peb ua yexus qhev tshaj cov ua tseem coj hmoob txoj kev cais qub ua poj ua tseg yawm ua cia rau hmoob taug. Peb cov ua mus ntseeg yexus no vim tia peb muaj txim txhaum es peb thiaj lis kam mus nrog yexus raug txim rau ntawm tus ntoo khaub lig kom peb txoj kev npam kev phem thiaj them tag. Nej cov tsis muaj kev npam ces nej yeej meem taug txoj kev dawb huv. Peb yog neeg raug txim es peb thiaj kam mus nyob txim zoo lis yexus xwb. Thaum peb mus nyob txim lawm ces peb tus xib fwb kom peb rov tuaj dag nej kom nej cia lis ntseeg peb es nrog mus ntseeg yexus xwb. Yeej yeem nrog mus ntseeg yexus no los peb kuj tau mus ua kes. Nej tsis yeem mus no los kav liam nawb vim kev mus ntseeg yexus no mas muaj num kawg lis os. Kev sau myiaj mas peb sau tas lis xwb. Ib xyoo twg peb yeej poob txog lis ntawm $4,000-$5,000. 10 xyoo ces peb tib poob txog lis ntawm $40,000-$50,000. Cov nyiaj ntawd yog peb tseg rau peb tsev neeg siv mas yeej ua tau ntau yam heev lis os. Muab hais los tiag mas nej cov coj kev cais qub tseem tseg nyiaj rau nej tsev neeg ntau tshaj peb os vim nej thiab mus ua hauj ib yam xwb. Peb muab peb cov nyiaj qee mus them rau xib fwb lawm hos nej muab nej cov nyiaj khaw tseg. Nej tsev neeg thiaj lis muaj tshaj peb tsev neeg.

#299 HMOOB_Kev ntseeg ntawm kuv._*

HMOOB_Kev ntseeg ntawm kuv._*
 • Guests

Posted 23 February 2016 - 10:40 PM

Vajtswv haab tug Tswv Yexus, thaus kuv tig moog saib tsua saab twg los tsw muaj ib tug tuab neeg nyob huv lub nplaj teb nuav yuav has ib los lug zoo pub kuv hnov kuas kuv zoo saab haab muaj kev ca saab lawm tom ntej le.

Kuv lub kua muag dlwg tsi txawj tu, kuv nyuaj saab heev vim kuv tsw tshuav ib qho miv kev ca saab nyob huv lub nplaj teb nuav yog tsw muaj koj ces ntshe kuv txuj mi sav yuav tu quas dlho le txuj hmab txuj hluas kws dlawm dlawm luas tes luas taw luag tsw xaav yuav tsw xaav pom lawm xwb luas pom nyob twg luas yeej xaav muab txav kuas tu quas dlho le kws tsw muaj nqeg.

Vajtswv haab tug Tswv Yexus, kuv twb muab kuv txuj sa haab ib puas yam tsav huv lub Nplaj teb nuav ntsaw tsua koj lub xib teg lawm, koj tas kuas kuv caaj ces kuv caaj hos koj tas kuas kuv tuag ces kuv tuag xwb.

Txawm tuab neeg Nplaj teb ua nruj ua tsiv tsua kuv haab tsw muaj ib tug nyam kuv los kuv tsw tu saab vim koj xwb txhaaj yog kuv kev ca sab.

Thov koj naj hnub tsom kwm kuv haab paab kuas kuv dlim ntawm cov tuab neeg kws xaav ua phem tsua kuv heev.

 

Kuv ua koj tsaug.

 

Amen.

 #300 HMOOB_kevtxhaum_*

HMOOB_kevtxhaum_*
 • Guests

Posted 26 February 2016 - 04:30 AM

Vajtswv haab tug Tswv Yexus, thaus kuv tig moog saib tsua saab twg los tsw muaj ib tug tuab neeg nyob huv lub nplaj teb nuav yuav has ib los lug zoo pub kuv hnov kuas kuv zoo saab haab muaj kev ca saab lawm tom ntej le.
Kuv lub kua muag dlwg tsi txawj tu, kuv nyuaj saab heev vim kuv tsw tshuav ib qho miv kev ca saab nyob huv lub nplaj teb nuav yog tsw muaj koj ces ntshe kuv txuj mi sav yuav tu quas dlho le txuj hmab txuj hluas kws dlawm dlawm luas tes luas taw luag tsw xaav yuav tsw xaav pom lawm xwb luas pom nyob twg luas yeej xaav muab txav kuas tu quas dlho le kws tsw muaj nqeg.
Vajtswv haab tug Tswv Yexus, kuv twb muab kuv txuj sa haab ib puas yam tsav huv lub Nplaj teb nuav ntsaw tsua koj lub xib teg lawm, koj tas kuas kuv caaj ces kuv caaj hos koj tas kuas kuv tuag ces kuv tuag xwb.
Txawm tuab neeg Nplaj teb ua nruj ua tsiv tsua kuv haab tsw muaj ib tug nyam kuv los kuv tsw tu saab vim koj xwb txhaaj yog kuv kev ca sab.
Thov koj naj hnub tsom kwm kuv haab paab kuas kuv dlim ntawm cov tuab neeg kws xaav ua phem tsua kuv heev.

Kuv ua koj tsaug.

Amen.

Tus Hmoob no yog Yexus ib tug qhev. Yexus dag lis cas nws nrog Yexus dag lis ntawd. Yexus txib kom nws mus rau nram qab kes los nws mus rau nram qab kes. Yexus kom nws tuag los nws zoo siab hlo tuag pub rau xus txoj kev dag.Reply to this topic  


22 user(s) are reading this topic

0 members, 22 guests, 0 anonymous users