Jump to content


Nrhiav kev ntseeg

lam nug xwb

1337 replies to this topic

#101 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 20 October 2012 - 10:19 AM

Posted Image


"Kawm Vaj Lug Kub." Day 26

Hnub no peb yov kawm txog vim lis cas thiaj lis hos tshwm sim pib tau lub tuam teeb nroog Jerusalem nyob rau thaj chaw Moriah ntawd. Lub tuam ceeb nroog Jerusalem ntawd nws lub pov roob qis dua cov roob nyob rau ob sab ntawd. Lub nroog Jerusalem ntawd nws yog ib lub nroog muaj pob zeb com kawb heev nws tsis zoo ua noj ua hau lis cov zos nyob ncig rau tom tej. Thaum lawv los tsim lub tsev teev hawm Vaj Tswv (Temple Mount) ntawd ces lawv mam lis muab av coj los pheej rau kom tiaj xwb.Xyoo 1940 B.C.E.

1. Raws lis haiv neeg Jews lawv phau Vaj Lug Kub (Old Testament) hais tseg tia thaum ub lawv tus Vaj Tswv kom Abraham coj nws tus tub hus ua Isaac mus tua txis rau Vaj Tswv rau ntawm qhov chaw hus ua roob Moriah (Genesis 22:2)

Xyoo 1010 B.C.E.

2. Vaj Ntxwv King David yuav tau ub roob Moriah ntawd yog 50 nyiaj shekels ntawm tus yawg hus ua Araunah of Jebusite ntawd los (Samuel 24:18-25).

Xyoo 997 - 990 B.C.E.

3. Vaj Ntxwv King Solomon yog Vaj Ntxwv King David tus tub. King Solomon thiaj list muab lub roob Mount Moriah ntawd tsim tau thawj, thawj (First Temple) lub tsev teev hawm Vaj Tswv ces lawv thiaj lis hus lub roo ntawd hus ua "Temple Mount' peb lus Hmoob txhais hais tia lub roob teev hawm Vaj Tswv.

Xyoo 586 B.C.E.

4. Lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv (First Temple) ntawd raug cov neeg Babylonians (Iraqis) tuaj rhuav tsem pua tag.

Xyoo 18 B.C.E.

5. Vaj Txwv King Herod the Great thiaj lis rov khos lub tsev teev hawm no nws siv sib hawm yog 46 xyoo thiaj lis kho tau tiav tag (John 2:20).
Lub tuam chav tsev Temple Mount thib ob no Yexus yeej tau tuaj saib thiab pom tib sis rau thaum lub sib hawm ua Yexus tseem muaj txoj siab nyob.

Xyoo 70 C.E.

6. Lub second Temple Mount no raug cov neeg Romans tuaj rhuav tseg pua tag nws tsua seem sab phab ntsa tsev hus ua "Western Wall" or "Wailing Wall"

Xyoo 638 C.E.

7. Cov neeg Muslim tuaj txeeb rau lub tuam ceeb nroog Jerusalem ntawd ntawm haiv neeg Jewish.

Xyoo 691 C.E.

8. Cov neeg Muslims thiaj lis ua tau lub "Dome of the Rock" rau ntawm lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv (Temple Mount) qhov chaw.

Yog lis ntawd, niaj hnub niam no nyob rau hauv nroog Jerusalem thiaj lis pom muaj 3 pawg neeg ntseeg (Judaism, Christianity, Islam) tswm sim tawm hauv lub Temple Mount ntawd tuaj mus puv thoob ntiaj teb.

Attached Thumbnails

 • jerusalem-eastern-wall_dsc00053lmauldin.jpg


#102 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 20 October 2012 - 10:47 AM

http://youtu.be/4S2D-Fjqng4


Abraham muab nws tus tub Isaac coj mus tua txis rau nws tus Vaj Tswv rau ntawm lub roob "Mount Moriah" ua tam sim no nws yog lub roob "Temple Mount."

#103 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 21 October 2012 - 10:55 AM

Posted Image


First Temple Mount, 997 B.C.E. - 990 B.C.E.


Daim duab no yog lub tsev teev hawm ua yog Vaj Ntxwv King Solomon ua tau thauj zaug (First Temple Mount) nws yog xyoo 997 B.C.E - 990 B.C.E. Thaum xyoo 586 B.C.E. ntawd, tus Vaj Ntxwv hus ua King Nebuchadnezar mam lis kom nws cov neeg Babylonians (Iraqis) tuaj muab nrhuav pov tseg tag.

#104 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 21 October 2012 - 11:20 AM

Posted ImageDaim duab no yog lub tsev teev hawm (2nd Temple Mount). Tom qab thaum lub tuam chav tsev (First Temple) raug muab rhuav tag ces Vaj Ntxwv King Herod the Great thiaj rov ua tau lub (Second Temple) no tiav rau xyoo 18 B.C.E. Lub Second Temple no ua rau ntawm lub (First Temple) qhov chaw qub xwb.

Thaum xyoo 28 C.E.- 29 C.E ntawd, Yexus thiab Yexus cov thwj tim lawv tuaj dag txeeb tus huab tais kav nyob rau hauv lub tsev teev hawm (Second Temple) no. Yexus khav ntxia tia nws yov muab lub tsev teev hawm (Second Temple) no ruav pov tseg. Yexus dag tia Yexus yov ua ib lub tsev teev hawg yog xua nws ob txhais tes xwb thiab Yexus yov siv 3 hnub ua xwb ces tau lawm thiaj lis tub qaug tus High Priest hus ua Caiaphas.

Tom qab lawv muab Yexus txhom tau thiab coj Yexus mus tua sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tiag rau 29 C.E. rau ntawd sab ntug tsev nteev hawm qhov chaw ntawd hus ua "Golgotha Hill" or "Hill of Skull," or "Calvary".

Thaum xyoo 70 C.E. ntawd, Cov neeg Romans tuaj muab lub tsev teev hawm (Second Temple) rhuav pov tseg tag ces lawv kuj tseg ib sab phab ntsa ntawd lawv kuj tsis rhuav. Niam no sab phab ntsa tsev ntawd thiaj lis yog "Western Wall" or "Wailing Wall."

#105 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 21 October 2012 - 11:44 AM

Posted ImageThe Dome of the Rock, 691 C.E.


Daim duab no yog pab Muslems tuaj txeeb tau lub nroog Jerusalem ntawd ces lawv thiaj lis ua tau lub "The Dome of the Rock" no rau ntawm lub (First Temple) thiab (Second Temple) qho chaw.

Nyob rau hauv lub "The Dome of the Rock" no lawv sau ntawv ntau heev nyob rau sab hauv seb nyob rau ntawm phab ntsa. Muab ib kab lus lawv sau hais tia "Jesus Christ is not the Son of God." Cov neeg Jews thiab cov neeg Muslems ntawd lawv ntseeg tia Yexus txoj kev dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub yog lis ntawd Yexus thiaj lis yuam txoj cais lawv hus us "Blasphemy." Blasphemy no mas peb lus Hmoob nws thxais hais tia yuam txoj cais kev ntseeg Vaj Tswv vim Vaj Tswv yeej tsis muab ib tug tub lis. Yog cia ib tug neeg cia lis lam hais tia nws yog Vaj Tswv thiab nws yog Vaj Tswv tus tub ces tus neeg ntawd thiaj lis yuam txoj cais hus ua "Blasphemy" lawm.

Qhov tseeb tos lis cov neeg Jews thiab cov neeg Muslems ntawd lawv ntseeg lis ntawd los vim tia Vaj Tswv yog neeg tsim los xwb. Vaj Tswv yog neeg lub suab yog lis ntawd Vaj Tswv yeej tsis muaj ib tug tub tiag lis lawv hais. Yexus dag lawm xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis yuam coj cais hus ua "Blasphemy."

#106 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 21 October 2012 - 12:32 PM

Posted Image

3rd Temple Mount


Daim duab no yog ib lub Model ua lawv yov ua lub "Third Temple Mount." Haiv neeg Jews lawv kuj tau sib tham tseg cia lawm tia lawv yov pib ua lub tsev theev hawm "Third Temple Mount" nyob rau ntawm lub roob Mount Moriah ntawd thiab. Lub tsev teev hawm thib peb ntawd kuj yov muaj lub npes hus hais tia "Ezekiel's Temple."

#107 HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*
 • Guests

Posted 21 October 2012 - 05:32 PM

http://youtu.be/_9q9lQ2bqEc#108 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 21 October 2012 - 05:36 PM

http://youtu.be/4QT5W7Ipucg


Teeb meem txog yov ua lub "3rd Temple Mount."#109 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 21 October 2012 - 06:54 PM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 27

Hnub no peb yov kawm txog qhov teeb meem ua lub ntiaj teb no yov sawv ua tsov ua rog tawm hauv lub pov roob Mount Moriah (Temple Mount) mus thoob ntiaj teb. Neeg yov sib ntau sib tua tuag sib tsub sib nia yua ntshav ntws nto mus txhawm tau ua pa tshav.

1. Vim lis cas neeg ntiaj teb thiaj lis cia siab tas zaj tas zog rau hnub ua sawv daws yov sawv sib ntau sib tua tuag mus puv thoob thiaj teb?

Qhov teeb meem ntawd yog los ntawm Moses lub tswv yim lim hiam nws muab qhov tsuaj lom neeg (God Said) lub hlwb kom ruam qauj thiab nws tsos ob tug niam txiv tub sab liab lis ntshav (Adam & Eve) nkawv los nyiag me tub me nyuam neeg coj mus sib tau ntau sib tua kom tuag tag xwb. Thaum ob tug niam txiv tub sab ntawd nyiam tau mes tub me nyuam neeg coob ces nkawv muab faib ib leeg mus ua nyia ib pab kom rov sawv sib tuam tsam tuag mus thoob thiaj teb.

Moses dag tia qhov chaw nyob rau ntawm lub pov roob "Mount Moriah" ntawd yog Vaj Tswv qhov chaw nyob thiab nws yog lub rooj vaj mus rau Saum Ntuj Ceeb Tsheej. Yog lis ntawd, Moses qhov tshuaj lom neeg lub hlwb tib muag tus neeg ntawd lom nws lub hlub qauj lawm. Thaum tus neeg ntawd lub hlwb qauj lawm ces nws feeb tsis meej pem. Thaum tus neeg ntawd twm Vaj Lug Kub ces nws thiaj lis ntseeg txhuam yam txhua tsav sau nyob rau hauv tia yog muaj tseeb tiag vim yog Vaj Tswv sau tseg cia.

2. Vaj Lug Kub pua yog Vaj Tswv xua tes sau tiag mas?

Vaj Tswv yog neeg tsim los xwb nws yog neeg lub suab yog lis ntawd nws tsis muaj tes, tsis muaj taws yov sau tau ib phau ntawv. Qhov ua Vaj Lug Kub qhia tia Vaj Tswv los ua npau suav rau tus neeg ntawd ces lawv lam sau kom neeg ntseeg tia ntshes yog tiag. Qhov tseeb yog neeg lub tswv khwv tau xwb es lam muab liam rau tus npau suav kom tau cai thiab zoo mloog xwb.

Thaum ub Moses dag tia nws ua npau suav tia Vaj Tswv coj nws kev thiab Vaj Tswv nrog nws tham hais lus sib txua ib yam lis neeg. Pua yog lis yawg thaub Moses lim yiam siab ntsws txia ntshav dag ntawd hais mas? Moses lim hiam heev rau nws haiv neeg Jews vim thaum ub lawv haiv neeg Jews tsis sib haum txog txoj kev ntseeg Vaj Tswv. Nyia thiaj lis ntseeg muaj nyia lawm ib tug Vaj Tswv. Moses ntseeg Vaj Tswv hluav taws (God of Sacred Fire). Moses cov neeg Jews lawv ntseeg Vaj Tswv Nyuj (God of the Golden Calf). Vim yog txoj kev ntseeg tsis sib haum xeeb thiaj lis ua rau neeg sib tawg tag mus ua nyia ib pab lawm. Nyia ntseeg nyia muaj nyia lawm ib tug Vaj Tswv ua tus kav.

Thaum ub Moses lub tswv yim lim hiam siab txia ntshav ntawd yog nws sau Phau Vaj Lug Kub (The Book of Genesee) coj los lom nws haiv neeg lub hlwb kom ruam qauj thiab kom lawv sib ntau sib tua kom tuag mus tus noob. Thiab, Moses sau nws phau ntawv coj los dag rau neeg ntiaj teb kom sawv daw ntxub haiv neeg Jews xwb. Moses lub tswv yim lim hiam sau ntawv coj los lom neeg lub hlwb no yog ib lub tswv yim siab phem kawg nkau lis rau nws haiv neeg Jews thiab nws yog ib lub tswv yim muaj kev npam loj heev nyob rau hauv lub ntiaj teb no.

Thaum ub Moses dag tia nws tus Vaj Tswv xua ntiv tes sau "10 Commendment" ntawd rau ntawm ob daim lag zeb nyob rau saum lub hauv roob Mount Sinai. Tom qab thaum Moses coj ob daim lag zeb ntawd coj los rau nws cov neeg Jews saib los lawv tsis mloog nws hais lis. Moses thiaj lis muab ob daim lag zeb ntawd tsoo tawg tag. Moses thiaj lis rov nce mus rau saum lub hauv roob Mount Sinai dua ces Moses tus Vaj Tswv mam lis rov xua nws tus ntiv tes sau dua rau Moses nqa rov qab los rau nws haiv neeg Jews saib. Tom qab ntawd, lawv mam lis ua tau ib lub "The Ark of Covenent" coj los ntim ob daim phiaj zeb ntawd tseg. Raw lis kev tshawb fawj, lawv ntseeg tia "The Ark of Covenent" ntawd lawv kwv coj los zai rau ntawm lub roob Mount Moriah (Temple Mount) lawm.

Niaj hnub niam no, neeg sib txeeb qhov chaw nyob rau ntawm lub hauv roob Mount Moriah. Nyob rau raum ntawm lub hauv roob ntawd ces yog lub hauv pau tsov rog nob rau hauv ntiaj teb no ntag. Yog lis ntawd, lawv thiaj lis ntseeg tia lub Temple Mount yog lub "Epicenter" nyob rau hauv ntiaj teb no. Niaj hnub niam no muaj 2 Billion leej neeg yob pab Christianity. Hos, 1.3 Billion leej neeg ntawd yog pab Muslims. Ob neeg no nyob mus puv txhua lub teb chaw. Thaum ob peb neeg no sawv sib ntau sib tua ces thiaj lis yov kis txua tus tib yam thiab.

3. Vim lis cas lawv thiaj lis ntseeg 666 ntawd?

Thaum ub Moses sau nws phau ntawv (Genesee) tia Vaj Tswv tsim tau ib pua tsav yam tag ces hnub 6 ntawd Vaj Tswv tsim tau neeg. Thaum ub Vaj Tswv tsim tau neeg ces neeg siab phem heev thiab neeg tsis mloog Vaj Tswv lus neeg thiaj lis muaj kev npam. Hnub 6 thiaj lis yog hnub tsim tau neeg yog lis hnub thiaj lis muab hnub rau 6 yuj pov mus rau Ntxwg Nyoog ua kuv kav leej tib neeg. Vim yog txoj ntseeg zoo lis ntawd, Vaj Lug Kub thiaj lis muaj 66 books nyob rau hauv. 3 tug lej 666 ntawd mas yog law txhais hais tia yog kev kub ntxhov neeg yov sib ntau sib tua tuag mus puv ntiaj teb. Lub ntuj yov tsau yov muaj av qeeg. Lub nroog Jerusalem ntawd yog tawg mus ua ob peb sab.

Attached Thumbnails

 • jerusalem-juive.jpg


#110 HMOOB_Kawm Vaj Lub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lub_*
 • Guests

Posted 21 October 2012 - 07:05 PM

http://youtu.be/d4o0opyKNRI


Txoj dab neeg Moses thiab nws haiv neeg Jews thaum ub lawv tsiv los nyob rau lub teb chaw Israel ntawd.

Tom qab no, thiajl lis muaj lub nroog Jerusalem.#111 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 21 October 2012 - 07:39 PM

http://youtu.be/iBn0lAueAoE


Txoj dab neeg Moses sau nws phauv ntawv (Genesis) sib lub suab "God Said" thiab nws tsos ob tug niam txiv tub sab (Adam & Eve)

nkawv los nyiag me tub me yuam neeg ntiaj teb coj mus sib ntau sib tua kom tuag mus tub noob.#112 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 22 October 2012 - 11:24 AM

Posted Image


666 yog tus lej rau ib tug neeg los yog tu lej ib tug txiv neej. 666 ntawd lawv hus hais tia "The Number of The Beast" or "The Mark of The Beast." (Revelation 13:18).

Attached Thumbnails

 • 666-encircled-black-violet.jpg
 • 666pyramides.gif
 • 666satan1hg4.jpg
 • 6666.jpg
 • 8630Skvadron-666-Logo-stor.jpg
 • 1236212460-FireMetalHorns666.jpg


#113 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 22 October 2012 - 12:40 PM

Posted Image


Haiv neeg Jews tus Number yog "6"

Nyob rau ntawm lawv haiv neeg Jews txoj dab neeg haiv mas lawv ntseeg tia hnub 6 yog hnub lawv tus Vaj Tswv tsim tau neeg (Adam). Lawv ntseeg tia tus lej 6 ntawd yog Ntxwg Nyoog (Satan) tus Number. Lawv kuj ntseeg tia Ntxwg Nyoog liab lis ntsav. Los lus Adam ntawd mas lus Hebrew txhais hais tia Liab Lis Ntshav. Yog lis ntawd Adam yog ib tug txiv neej lub cev nqaij daim tawv liab lis ntshav. Lawv phau Vaj Lug Kub (Holy Bible) muaj 66 phau ntawv. "The Mark of The Beast" yog 666.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3 Hmoob


Peb hais haiv Hmoob tus number yog "3"

Vim lis cas peb haiv Hmoob thiaj lis siv tus lej "3" ntawd coj los qawg peb haiv Hmoob?

Lub npes "Hmoob" ntawd mas txhais hais tia ib tug hmoob los yog ntau, ntau tus Hmoob tib yam nkau. Kuv yog yog Hmoob, koj yog yog Hmoob, lawv los yog Hmoob. Yog lis ntawd yov kom qawg tag nrho peb haiv Hmoob ua kes ces thiaj hais tia 3 haiv Hmoob.

1. Kuv yog Hmoob
2. Koj yog Hmoob
3. Lawv yog Hmoob

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no Hmoob muaj ntau tshaj 2 leeg lawm yog lis ntawd pawg 3 los kuj yog Hmoob thiab. Thaum peb sib qaug los ua ces thiaj lis hus tau hais tia 3 Hmoob vim muaj 3 pawg neeg los ua kes thiaj lis muaj 3 no nawb. 3 haiv Hmoob mas tsis nyiam dab thiab ntshai dab heev lis. Yog lis ntawd 3 Hmoob thiaj lis los ua kes kom tau luag thiaj lis tsis ntshai dab. Peb muaj peb kab lis kev cais los kav peb haiv neeg Hmoob.

Thaum peb muab ib tug Hmoob mus coj luag haiv neeg Jews kab lis kev cais lawm ces nws mus coj tau luag tus lej 6 ntawd. Nws rov los thuam Hmoob tia Hmoob ua dab qhev. Qhov tseeb nws thiaj lis yog tus ris lej 6 nws thiaj lis yog tus tseem, tseem ua dab qhev tiag. Dab mas dab dag heev lis yog lis ntawd peb thiaj lis muaj tej tus Xib Fwb Hmoob mus coj tau luag kab lis kev cais ces nws thiaj lis txawj hais lus dag ib yam lis dab thiab. Peb muaj tej tus Hmoob yog Xib Fwb lawm kuj dag tia nws tau pom Vaj Tswv thiab rau nrog Vaj Tswv tham tim ntsej tim muag lis tham hauv xov thooj (Cell Phone). Nws nrog Vaj Tswv tham es nws tham lus Hmoob los yog lub dab tsis tiag? Nws hais tia nws yog Hmoob ces nws nrog Vaj Tswv tham lub Hmoob xwb. Thaum peb Hmoob hnov nws hais lis no rau peb mloog ces peb lub ncauj tsis hais los peb lub siab xav twj ywm tia nws yog ib tug Xib Fwb dag. Peb nco ntsoov tia txoj kev dag muaj kev npam. Thaum tus neeg npam lawm ces nws muaj txim loj heev nyob rau hauv nws lub neej. Tus neeg dag lub hwj chim nyob qis heev. Txog thaum kawg tus neeg dag lub ncauj thiaj lis qag zoo ib yam lis Yexus xwb. Yexus yog ib tug neeg dag yog lis ntawd txog thaum kawg nws lub ncauj thiaj lis qag teb tsis tau luag lis. Yexus txoj kev dag thiaj lis muaj kev npam rau nws lub neej. Txog thaum kawg nws thiaj lis tau tuag mus rau saum tus ntoo khaub lig coj mus them rau nws txoj kev dag neeg zej zog.

3 Hmoob yog ib haiv neeg zoo. 3 Hmoob tsis txhob xyaum dag lis tej mab dub ncaug txoj kev dag (6) nawb. Dag ntau ces yov hnov luag cem hais tia "Nyuag neeg dab tsis ua cas yov mus dag ua luaj." Thaum raug luag cem zoo lis ntawd ces lub ntsej muag yov muab tsos rau qhov twg os tus mis phooj ywg dag. Ua ntej koj yov dag 3 Hmoob no ces cia kuv khiav mus deb, deb tsos koj mam lis dag Hmoob es kuv thiaj lis tsis nrog kojk poob ntsej muag rau 3 haiv Hmoob sawv daw nawb.

#114 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 26 October 2012 - 07:09 AM

Posted Image


"Kawm Vaj Lug Kub," Day 28

Hnub no peb yov kawm txog lawv haiv neeg Jews txoj dag haiv ua thaum ub Moses thiab nws haiv neeg Jews khiav dim tim lub teb chaw Egypt yog xyoo 1445 B.C.E (Judges 11:26); (1 King 6:1). Lawv los mus nyob rau lub teb chaw hus ua "Canaan" ua tom qab no lawv mam tis npes tshiab hus "Israel".

1. Vim lis cas lub teb chaw Israel ntawd thiaj lis muaj 12 tribes?

Thaum ub lawv haiv neeg Jews khiav tim Egypt los mus nyob rau ib lub teb chaw Tshiab. Lub sib hawm ntawd, lawv los tsim zej tsim zos tshiab nyob. Thaum ntawd ntawd lawv haiv neeg Jews muaj ib tug yawg laus nws lub npe hus ua "Abraham." Nws muaj ob tug poj niam. Thaum tus yawg Abraham ntawd muaj hnub nyoog 60 xyoo lawm nws muaj ib tug poj niam mam lis yug tau ib tug tub lus npe hus ua "Isaac." Tom qab no, Isaac mam lis yug tau ib tug tub lub npe hus ua "Jacob." Tus yawg Jacob ntawd kuj muab daws tis npes dua hus ua "Israel" (Genesis 32:28). Lub npe teb chaw Israel ntawd mas yog los ntawm tus yawg Jacob lub npe tshiab los xwb. Lub npes "Israel" ntawd mas lawv txhais hais tia "Struggle" or "Wrestle," peb lus Hmoob txhais hais tia "tiv kev txhawj xeeb kev txom nyem." Yog lis ntawd, lawv thiaj lis muab lub teb chaw Canaan ntawd daw dua npe tshiab hus ua "Israel" vim lawv haiv neeg Jews muaj kev tiv, kev txhawj xeeb, kev txom nyem nrog lawv tus Vaj Tswv. Tom qab nyob tus yawg Jacob ntawd yug tau muaj 12 tug tub.

12 Sons of Jacob:

1. Reuben
2. Simeon
3. Levi
4. Judah
5. Dan
6. Naphtall
7. Gad
8. Asher
9. Issacher
10. Zebulun
11. Joseph
12. Benjamin

Jacob muaj 12 tug tub. Nws 12 tug ub Ib leeg nws kav nws ib qho chaw nyob nyia muaj nyia ciam dej cia av yog lis ntawd lub teb chaw Israel thiaj lis muab faib ua 12 tribes. Ib tug tub nws kav nws ib lub tribe. Jacob muaj 12 tug tub ib leeg kav ib liub tribe nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd.

2. Lub npe nroog tuam ceeb Jerusalem ntawd los qhov twg los?

Thaum ub lub npes Jerusalem ntawd nws txawm los ntawm cov neeg Canaanite ua lawv tib tau xub nyob hauv lub teb chaw Israel ntawd ua ntej cov Jews mam lis los nyob rau hauv. Jerusalem no mas los ntawd los lus "Urushalim" or "Urushelem." Uru - txhais hai tia "founded by." - Salem or Shalem, yog los ntawd cov neeg Canaanite tus Vaj Tswv Tsau Ntuj (God of Dusk). Lub npe "Urushalim" ntawd pom tshwm nyob rau lub teb chaw Egypt ib tug pej thuam yog xyoo 2500 B.C.E. Tus Vaj Tswv Tsau Ntuj (God of Dusk) ntawd, lawv tsim nws tawm hauv lub hauv Elba, Syria los yog xyoo 3000 B.C.E.

Attached Thumbnails

 • aktribes.gif
 • 12%20tribes%20of%20israel.jpg


#115 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 26 October 2012 - 07:14 AM

Posted Image#116 HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*
 • Guests

Posted 26 October 2012 - 07:26 AM

http://youtu.be/WrrkkONdwBI


Txoj dab neeg haiv neeg Jewish lawv tus yawg koob, koob, koob "Abraham."

#117 HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*
 • Guests

Posted 26 October 2012 - 07:36 AM

http://youtu.be/y2qS_nhpPfI


Txoj dab neeg "Abraham & Isaac" (Part 1)http://youtu.be/mF9wsOxC0ys


Txoj dab neeg "Abraham & Isaac" (Part 2)#118 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 26 October 2012 - 07:44 AM

http://youtu.be/NPQ0_Fd80-g


Txoj dab neeg Jacob#119 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 29 October 2012 - 08:08 PM

http://youtu.be/-c_PkRMqPH4


Tomb of Abraham#120 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 29 October 2012 - 08:13 PM

http://youtu.be/MoOduLyasXs


The Cave of Patriarchs#121 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 29 October 2012 - 08:29 PM

http://youtu.be/KKma5eW7_sw


Ib lub zos tiam sis muaj ob pab neeg sawv sib tuam tsam.

Teeb meem loj tshaj plaw yog los ntawm nyia muaj nyia kev ntseeg tsis sib thooj.#122 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 29 October 2012 - 08:50 PM

http://youtu.be/JXSvrAe5xEM


Ib lub nroog Jerusalem faib ua ob lus zos.

Ib lub nroog nws muaj ob peb pab neeg ntseeg nyob rau hauv.

Kev sib ntau sib tua tshwm sim hauv tuam ceeb nroog Jerusalem los.#123 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 30 October 2012 - 12:15 AM

Posted Image"Kawm Vaj Lug Kub" Day 29


King Saul

The First King of Israel

Name: King Saul, first King of Israel

Born: 1079 B.C.E.

Birth place: Gibeah

Died: 1007 B.C.E. (aged 72)

Place of Death: Battle of Mount Bilboa


Hnub no peb yov kawm txog haiv neeg Jews lawv thawj, thawj tus Vaj Ntxwv tau los kav lub teb chaw Israel ntawd. Thaum ub lawv haiv neeg Jews thiab haiv neeg Philistines lawv tsis sib haum xeeb. Lawv muaj tsov muaj rog sib ntau sib tua yog lis ntawd tus yawg hus ua Saul nws thiaj lis qawg tag rhos nws haiv neeg Jews los ua kes sawv tuam tsam cov neeg Philistines. Yog lis ntawd, tus saub muaj lub npes hus ua Prophet Samuel thiaj los tsas tus yawg hus ua Saul ntawd sawv los ua ib tug Vaj Ntxwv saib tag nrho lub teb chaw Israel ntawd. Lub npes Saul ntawd mas lawv txhais hais tia "Lent," Asked for," or "Given." Thaum Vaj Ntxwv sawv los kav nws haiv neeg ces nws thiab nws cov tub kuj raug luag muab tua tuag tag lis lawm. Yog lis ntawd lawv thiaj lis hais tia Vaj Ntxwv Saul tau tus ntsuj plig muaj kev txim txom los ntawm lawv tus Vaj Tswv los "An evil spirit from the Lord."

Vaj Ntxwv King Saul nws txiv yog Kish. Lawv tsev neeg yog los ntawd tus yawg koob hus ua Benjamin. Vaj Ntxwv Saul muaj 3 tug tub thiab 2 tug ntxhais. Tom qab no, Vaj Ntxwv Saul tus ntxhais hus ua Michal thiaj lis los yuav Vaj Ntxwv David. Michal los ua Vaj Txwv David tus poj niam thib ob.

Attached Thumbnails

 • map-of-michmash-battle.gif


#124 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 30 October 2012 - 12:29 AM

http://youtu.be/TZkoBJow1qI#125 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 30 October 2012 - 12:31 AM

http://youtu.be/HeTWv65hCA0#126 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 30 October 2012 - 12:52 AM

http://youtu.be/PL2sZOkWsjY#127 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 30 October 2012 - 12:57 AM

http://youtu.be/ZEpva-7IvTg#128 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 30 October 2012 - 01:03 AM

http://youtu.be/TUYoSyX3RmY#129 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 30 October 2012 - 01:10 AM

http://youtu.be/vdNkf3Uo2tE#130 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 02 November 2012 - 08:09 AM

Posted Image

King David, Second King of the United Israel


"Kawm Vaj Lug Kub," Day 30

Hnub no peb yov kawm txog Vaj Ntxwv King David ua yog tus Vaj Ntxwv thib ob nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd.

King David

Born: 1040 B.C.E.

Birthplace: Bethlehem

Reigh: Over Judah 1010 B.C.E. - 1002 B.C.E.
Over Judah and Israel 1002 - 970 B.C.E.

Died: 970 B.C.E.

Place of Death: Jerusalem

Father: Jesse

Mother: not mention her name in the Bible.

Raw lis kev tshawb fawb txog Vaj Ntxwv King David lub neej mas nws yog nyob rau lub zos Bethlehem yog xyoo 1040 B.C.E. King David muaj tag rho yog 8 leej kwv tij thiab muaj ob tug muam. King David yog tus tub ntxawg nyob rau ntawv lawv 8 leej kwv tij tiam sis nyob rau hauv lawv hais neeg Jews Phau Vaj Lug Kub, lawv tsua teev tua yog 7 leej thiab 2 tug muam xwb. Vaj Txwv King David cov tij laug muaj npes lis nram qab no:

1. Eliab
2. Abinadab
3. Shimea
4. Nethanel
5. Raddai
6. Ozem
7. David

Note: David muaj lawv muaj 8 leej kwv tij tiam sis ib tug tij laug tau ploj los yog tag sim neej lawm yog lis ntawd thiaj lis tsis pom tshwm nws lub npe nyob rau hauv David cov kwv tij tag nrhos.

King David muaj ob tug muam:

1. Zeriah
2. Abigail

1. Vaj Ntxawv King David yog hom neeg zoo lis cas?

Raw lis kev tshawb fawb txog Vaj Ntxwv King David mas thaum nws yau nws yog ib tug me tub mloog lus heev nyob rau nawm lawv 8 leej kwv tij (1 Samuel 16:8; (1 Chronicles 2:13)). Nws pab nws niam nws txiv mus zov yaj noj zaub. Vaj Ntxwv King Davig txiv ces yog ib tug neeg ua liaj ua teb thiab tus tshiaj tus txhuv muag. Lawv tsev neeg yog los ntawm pab neeg (TRIBE Judah). Vaj Ntxawv Kind David yog tus xeeb leej xeeb ntxwv nyog tus yawg hus ua Boaz thiab tus pog hus ua Ruth (Ruth 4:17)

Thaum Vaj Ntxwv King David tseem yau ces nws nyiam lib lub HARP. Nws yog ib tug tub ua muaj peev xwm heev. Nws kuj yog ib tug neeg txawj hus nkauj thiab txawj sau nkauj los teev hawm lawv tus Vaj Tswv. Tom qab thaum Vaj Ntxwv King David loj hlob ces nws yog ib tug thawj tub rog thiab thawj coj sawv daws. Nws txawj tes taw heev thiab yeej ntau nplua rog ua thaum nws niam qhuav mus ua hauj lwm pab rau Vaj Txwv King Saul (the first king of Israel).

Attached Thumbnails

 • _KING_DAVID_PLAYS_HARP_.jpg
 • david40.jpg
 • king_david.jpg


#131 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 03 November 2012 - 07:14 PM

http://youtu.be/KzR-au_pXYk


Thaum Vaj Ntxwv King David tseem yaus.

Attached Thumbnails

 • davidshepherd.jpg
 • KingDavid.jpg


#132 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 03 November 2012 - 07:34 PM

http://youtu.be/tpmIxsQoZsY


Vaj Ntxwv King David zov nws cov yaj thiab nws tsua tus tsov.

Attached Thumbnails

 • dsings.jpg


#133 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 03 November 2012 - 07:51 PM

http://youtu.be/FIEDcV9Jmec


Vaj Ntxwv King David yog ib tug tub yug yaj xwb tiam sis nws muaj peev xwm mus tua tau Goliath.

Attached Thumbnails

 • goliath.jpg
 • davidgoliath.jpg


#134 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 03 November 2012 - 08:05 PM

http://youtu.be/8RBWsdfILQ0

Attached Thumbnails

 • ydavid.jpg


#135 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 03 November 2012 - 08:14 PM

http://youtu.be/kOFugSAf3V4


King Saul yov muab King David tua pov tseg.

Attached Thumbnails

 • sauldavid.jpg


#136 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 05 November 2012 - 02:26 PM

Vaj Ntxwv King David los ntawm pab Tribe hus ua Tribe Judah. King David yog tiam 11th thiaj lis yog nws.

Genealogy of King David:
1. Judah
2. Pharez
3. Hezron
4. Ram
5. Amminadab
6. Nahshon
7. Salmon
8. Boaz (the husband of Ruth)
9. Obed
10. Jesse
11. King David

1. Vim lis cas David thiaj lis mus sib tua nrog Goliath?

Thaum Vaj Ntxwv King David tseem yau ces nws niaj hnub mus yug yaj rau tom tiaj nrag. Muaj ib hnub ces txawm muaj ib tug tsov ntxhuav tshaib plab heev los tom nws cov yaj. Nws thiaj lis muab tus tsov ntxhuav ntawd tuag tuag. Tom qab nws tua tau tus sov ntawd tuag ces ua rau nws lub siab loj thiab siab tawv heev. Lub sib hawm ntawd nws tseem yau heev. Nws tsua pab nws niam nws tsiv ua dej nug hauv tsev thiab yug yaj hos nws cov tij laug ces mus pab Vaj Ntxwv King Saul tua rog nrog cov neeg Phislitine (Palestinian).

Muaj ib hnub ces nws txiv kom nws xas zaub xas mov mus rau nws cov tij laug noj nyob rau tom tshav rog. Thaum nws mus txog rau tom tshav rog ces Vaj Nxwv King Saul lawv tib sib teem nrog pab neeg Philistine ntawd tia kom tsos lawv ob tug thawj tub rog ua muaj peev xwm tshaj plaws los sib tua xwb. Yog pab tws swb ces pab ntawd yog tsum tau ua qhev mus tag ib sim neej. Vaj Txwv King Saul nug nws cov tub rog tus twg los tsis muaj tus kam ua tau lis. Thaum kawg ces David hnov lawv sib tham zom zaws tus twg los cos hau ntos tsis muaj tus kam nrog pab Philistine tus thawj tub rog sib ntau sib tau tua lis. David yog ib tug me nyuam tub xas zaub xas mov tuaj mus rau nws cov tij laug noj xwb tiam sis nws tib tua tau ib tug tsov tuag lawm ces nws lub siab thiaj tawv heev. David thiaj lis teb tia kom Lawv tus huab tai Vaj Ntxwv tsos David mus sib ntsua zog nrog pab Philistine tus thawj tub rog muaj zog loj heev lub npes hus ua Goliath sib ntsua zog. Vaj Txwv King Saul thiaj lis qiv nws cov cuav yeej cuav tam rau David coj mus tiv thaiv nws tus kheej thaum nrog pab Philistine tus thawj tub rog sib tua. Thaum muab tej ris tshos ua rog ntawd rau David hnav ces hnyav, hnyav heev David mus tsis tau yog lis ntawd David thiaj lis kom lawv muab cov ris tshos ntawd hle tawm ntawd nws lub cev. Tom qab ntawd ces David tsua nqa ib lub tshav tim pob thiab nws rab kas zuv xwb. David thiaj lis khaws tau 5 lub pob zeb dus, dus ntim rau hauv nws lub hnab ntim pob zeb. Nws thiaj lis mus nrog pab Philistine tus thawj tub rog sib tua rau sawv daws saib. David thiaj lis muab ib lub pob coj los fiav rau ntawm nws rab kav xuv. Thaum nws tsos phluav lub pob zeb ces lub pob zeb ntawd yaj ncaj qha mus ntob nkau yawg thaub Goliath ntawd hauv pliaj. Tus yawg Goliath ntawd thia lis ntog kiag rau ntawd ces David thiaj lis khiav ceev, ceev mus muab yawg thaub Goliath ntawd lub caj dab txiav kiag. David thiaj lis nqas Goliath lub caj dab coj los rau lawv tus Vaj Nxwv King Saul saib.

2. Vim lis cas King Saul thiaj lis yov muab David tua pov tseg?

Tom qab pab neeg Philistine swb rog lawm ces lawv thiaj lis rov los tsev muaj neeg zoo siab heev rau David tia nws yog ib tug menyuam tub xwb nws tua yeej rog nrog pab Philistine yog lis King Saul yov lawv tus huab tai tiam sis King Saul kuj khib, khib heev rau David. Txawm tia King Saul khib siab npaum twg rau David los King Saul tseem muaj lub siab txai tau David los ua hauj lwm rau nws hauv nws lub vaj loog. King Saul muaj ob tug ntxais xwb nws hais tia nws yov muab nws tus txhais hlob rau David tiam sis nws hos muab rau lwm tus lawm. Yog lis ntawd tshuav tus nxhais yau xwb hus ua Michal. King Saul hais rau David tia tus nqis tshoob nqis kos rau nws tus ntxhais Michal xwb mas nws yov tsis ua nyuab lis nws tsua xav tau 100 daim tawv ###### ntawm cov neeg Philistine ntawd xwb ces nws mam muab nws tus ntxhais rau David. King Saul hais lis rau ntawd rau David xwb vim nws xav kom David mus sib tua nrog cov neeg Philistine ntawd es kom David tuag tiam sis David kuj tsis tua lis Vaj Ntxwv King Saul lub siab xav. David kuj mus nrog pab Philistine ntawd sib tua ces David hlai tau 200 daim tawv ###### ntawd pab neeg Philistine ntawd cov tub rog coj los rau King Saul.

Muaj ib hnub ces muaj ib cos poj niam hus nkauj thuam King Saul tia King Saul tua phav leej Philistine cov tub rog tuag tiam sis David tseem tua tau kaum tawm phav tus tub rog tuag ntau tshaj King Saul lawm thiab yog lis ntawd thiaj lis ua rau King Saul mob siab heev. King Saul thiaj lis nrhiav kev muab David tua pov tseg.

Attached Thumbnails

 • saulgivesdavid.jpg


#137 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 11 November 2012 - 03:50 PM

Posted Image


1. Vim lis cas Vaj Ntxwv King Saul tus ntxhais thiaj lis pab David khiav dim txoj kev tuag?

Tom qab Vaj Ntxwv King Saul muab nws tus ntxhais hus ua Michal rau David yuav. Thaum nkawv tseem nyob rau hauv nkawv hoob ces Vaj Ntxwv King Saul tsos ib cos tub rog los muab David tua tiam sis Michal pab David khiav dim ntawm lub qhov rais mus lawm. David & Michal yeej sib hlub sib pab heev txom ntawm txoj kev ib leeg yov cawm ib leeg kom dim txoj kev tuag. Vaj Ntxwv King Saul cov me tub me nyuam lawv tsis muaj kev cob kev chim rau David tsua yog King Saul phej muaj kev khib siab rau David xwb.
King Saul muaj 5 tug menyuam. Nws muaj 3 tug tub thiab 2 tug ntxhais muaj npe xws lis nram qab no:

King Saul 3 tug tub:
1. Jonathan
2. Ishvi
3. Malchila

King Saul 2 tug ntxhais:
1. Merab
2. Michal

2. Vim lis cas Vaj Ntxwv King Saul tus tub hlob hus ua Jonathan hos pab David thiab?

David thiab Jonathan ua yog Vaj Ntxwv tus tub hlob nkawv yeej yog phooj ywg zoo heev. Thaum Jonathan paub tia nws txiv yov muab David tua pov tseg ces nws tib kom David khiav mus ua ntej lawm. Thaum David khiav mus lawm ces Jonathan mam lis nrog nws txiv sib tham tia David tib pab sawv daws sib tua nrog lawv cov yeeb ncuab yog cov neeg Philistine ntawd yeej lawm ntau nplua rog. Jonathan hais lis ntawd tag rau nws txiv ces nws txiv siab thiaj lis thim zog lawm tia sis nyob rau hauv Vaj Ntxwv lub siab mas yeej tseem khib tas zaj tas zog lis rau David sov nrhiav kom tau David tua pov tseg.

3. David pua muaj kev chim rau Vaj Ntxwv King Saul?

David yuav tau King Sau tus ntxhais hus ua Michal lawm ces David yeej hlub Vaj Ntxwv King Saul thiab nws hlub tag nrhos King Saul lawv tsev neeg tag huv sis. David 3 tug dab laug los lawv sawv daws yeej tsis muaj teeb meem dab tsis tsua yog King Saul phej khib, khib siab rau David xwb.

Attached Thumbnails

 • David056.jpg


#138 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 11 November 2012 - 04:35 PM

http://youtu.be/AydiAW74fDo#139 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 12 November 2012 - 06:24 PM

Posted ImageCorrection of King's Sons:

David yog Vaj Ntxwv King Saul ib tug vauv zoo nws pab nws tus yawm txiv thiab nws cov dab laug tiv thaiv lawv tus yeeb ncuab yog cov neeg Philistine. Tom qab Vaj Nxwv King Saul khib siab rau David thiab nws nrhiav yov muab nws tus vauv David tua pov tseg ces David thiaj lis khiav mus lawm tseg nws tus yawm txiv thiab cov dab laug nyob rau tom qab. King Saul muaj 4 tug tub tsis yog 3 tug tub nawb vim King tseem tshuav ib tug tub tsis tau tuag nrog lawv 4 leeg txiv tub nyob rau pem lub roob Mount Gilboa. Thaum King Saul raug cov neeg Philistine caum tuas ces nws raug xub tua sab heev lis nws thiaj lis kom nws tus Bodyguard pab muab nws tua pov tseg tiam tsis nws tus Bodyguard tsis kam tua yog lis ntawd King Saul thiaj lis muab nws rab ntaj coj los tshum nws pluab nrog tuag. Nws tus Bodyguard los kuj tuag nrog King Saul lawv 4 txiv tub tib sis nyob rau pem lub roob Mount Gilboa ntawd. Tom qab thaum King Saul thiab nws 3 tug tub tuag tag ces cov neeg Philistines lawv lub ces coj mus dais rau ntawm lub tsev teev hawm hus ua "The Temple of Dagan" nyob rau lub zos hus ua Beth-sham. Hmos ntawd, muaj ib ib cos txiv neej nyob rau lub zos hus ua Jabesh -Gilead mus nyiag King Saul thiab nws 3 tug tub lub ces coj mus zaim lawm.


King Saul tus tub ua tsis tau tuag ntawd nws lub npe hus ua Ish-boshet. Hos, King Saul 3 tug tub tuag nrog lawv txiv yog Janathan, Abinatlab, malchishua. Tom qab KIng Saul tuag tag ces lawv muab nws luib cev coj mus fau rau ntawd lub zos hus ua Zelah nyob zes thaj tsam ntawd Benjamin. Tom qab King Saul tuag tag ces nws tus tub hus ua Ish-bosheth muaj hnub nyoog 40 thiaj lis sawv los kav lub teb chaw Israel tau yog 2 xyoo ces nws raug nws ob tug Captains muab nws tua tuag lawm.

Nyob rau ntawm lub hav tiaj nrag hus ua Jezreel Valley no mas thaum ub nws yog ib lub tshav rog sib ntau sib tua. Cov roob sawv nyob rau ob sab ntawd ces yog lawv cov chaw cuav yeej nkau tiv thaiv lawv tus yeeb ncuab. Lub hav tshav rog Jezreel Valley no nws ntev yog 15 Miles; nws dav yog 30 miles. Thaum ub King Saul nrog cov neeg Philistine sib tua nyob rau saum lub roob Mount Gilboa yog lis ntawd nws thiaj lis tuag rau nplua rog hus ua "The Battle of Mount Gilboa" or "Battle of Gilboa."

Note: Qhov ua King Saul thiab nws 3 tug tub tuag tag nyob rau saum lub roob Mount Gilboa ntawd nws qhia tau tia kev ua neeg nyob tus yawm txiv yov tsum lub tus vauv thiab. Yog yus yov ua lub siab nqaim sawv tuam tsam yus tus vauv ces txog thaum kawg tsis muaj tus los pab tiv thaiv yus tus yeeb ncuab. Thaum kawg yus thiaj lis tau tuag coj mus dais rau ntawm tej rau neeg zej zog tuaj saib tuaj ntsia ua pliaj liab vog.


1. "The Battle of Armageddon" yov sawv sib tua nyob rau qhov chaw twg?

Nyob rau hauv hais neeg Jews lawv phau Vaj Lug Kub tshiab nws qhia tseg tia yov muaj ib nplua rog loj heev hus ua "The Battle of Armageddon." Nplua nrog nos nws yov sawv ntawm lub roob hus ua Mount Megiddo ntawd los xwb. Qhov ua neeg sib tham nrov doog diaj mus puv ntiaj teb txog nplua rog "The Battle of Armageddon" no ces lub tshav rog dav yog 30 miles; ntev yog 15 miles xwb nawb. Lub tshav rog no nws tsis loj heev tiam sis neeg yeej tau siv lub tshav rog no sib ntau sib tua los lawm ntau plua rog lawm.

Attached Thumbnails

 • mount_gilboa.jpg
 • mountgilboa.jpg


#140 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 19 November 2012 - 04:16 AM

Posted Image


Philistines VS Jews

Philistine
Cov neeg Philistines thiab cov neeg Jews lawv yog ob pab neeg ua yeej ib txwm sib ntau sib tua tau ntau nyiaj ntau phav xyoo nyob rau hauv daim av Canaan (Israel) ntawd txij puag thaum Vaj Ntxwv King Saul tseem ua neej nyob los txog rau niaj hnub niam no. Tom qab Vaj Ntxwv King Saul cov txiv tub nrog cov neeg Philistines sib ntau sib tua tuag tag nyob rau ntawm lub roob Gilboa ntawd, tsov rog sib ntau sib tua nyob rau ntawm pab neeg Philistine thiab pab neeg Jews yeej tsis tus ncua ua ntus zus los txog rau niaj hnub niam no.

Cov neeg Philistine hais tia daim av Canaan no yog lawv tug; cov neeg Jews los lawv hais tia daim av Canaan no yog lawv tug. Daim av no yog pab neeg twg tug? Cov neeg Philistine muab daim av tis npe kiag tia Palestine kom lawv tau ua tus tswv. Cov neeg Jews los lawv muab lub teb chaw Canaan ntawd daw npe tshiab kiag hus ua Israel kom lawv tau ua tus tswv av. Daim av Palestine thiab daim av Israel yog ib daim xwb tsua yog ob pab neeg ntawd los nyob ua kes rau hauv sib txeeb tas zaj tas zog kom tau daim ntawv coj los ua nws tug.

Cov neeg Philistines hais tia lawv xub, xub nyob rau hauv daim av Canaan ntawd ua ntej cov neeg Jews lawv mam los sab tim Egypt ntawd los nyob rau hauv lub teb Canaan. Cov neeg Philistines hais tia lawv yog tus swv av vim lawv tau xub nyob rau hauv lub teb chaw Canaan ua ntej cov neeg Jews mam los nyob rau hauv.

1. Cov neeg Philistines yog haiv neeg dab tsis thiab lawv los qhov twg los?
Thaum ub mas cov neeg Philistines ntawd lawv los sab Arab ntawd los nyob rau lub teb chaw Canaan raw tus ntug dej hiav txwv. Lawv tshwm sim pom nyob rau lub teb chaw Canaan txij thaum (Iron Age) xyoo 1175 B.C.E. Thaum ub cov neeg Philistines (Palestinians) ntawd lawv nyob muaj 5 (city-states) xws lis:

Philistine Pentapolis

1. Gaza
2. Askelon
3. Ashdod
4. Ekron
5. Gath

Thaum ub cov neeg Philistine no muaj 25,000 leej nyob rau tiam 12th Centery B.C.E., thaum 11th Century B.C.E. ntawd lawv cov neeg vam muaj ntau txog lis ntawd 30,000 leej.


Jews

1. Thaum ub haiv neeg Jews nyob qhov twg los nyob rau lub teb chaw Canaan (Israel) ntawd?

Raw lis kev tshawb fawb txog haiv neeg Jews, thaum ub haiv neeg Jews nyob rau lub teb chaw hus ua Ur. Haiv neeg Jews lawv yog ib cos neeg muaj tus yam ntxwv zoo lis peb cov neeg Asian. Haiv neeg Jews thiab peb haiv neeg Hmoob muaj tus kab lis kev cai yov luag sib thooj tsua yog nyia muaj nyia hom lus thiab nyia muaj nyia haiv neeg lawm xwb. Peb Hmoob yog ib haiv neeg tsis nyiam dab ntxwg yoog yog lis ntawd peb Hmoob thiaj muab ntsav coj mus pleev rau ntawm qhov rooj kom dab tsis txhob los nkag rau hauv tsev. Lawv haiv neeg Jews kuj txawj muab ntsav coj los pleev qhov rooj ib yam lis peb Hmoob thiab.

Lawv haiv neeg Jews tsis yog neeg tseem, tseem Meska dawb nawb. Thaum ub cov neeg Jews lawv tsiv tawm hauv lub teb chaw Iraq ntawd mus xwb. Lawv kuj tau nyob rau lub teb chaw Canaan ntawd ua ntej lawv mam lis raug dag coj mus ua qhev nyob rau hauv lub teb chaw Egypt tau ntau pua xyoo. Thaum ub haiv neeg Jews lawv yog ib cos neeg minority group zoo ib yam lis lwm cov neeg minority groups nyob rau hauv lu teb chaw Iraq ntawd. Lub teb chaw Ur ntawd mas yog ib lub npe teb chaw qub, qub thaum ub tom qab no lawv mam lis muab lub teb chaw Ur ntawd tis npe hus ua Babylon. Lub teb chaw Babylon ntawd ces niaj hnub niam no nws yog lub teb chaw Iraq xwb.

Nyob rau hauv haiv neeg Jews lawv phau Vaj Lug Kub (Old Testment) ua hais txog lub Vaj "Garden of Eden" ua muaj "Adam & Eve" nyob rau hauv phau ntawd "Genesis" ces nws yog tawm hauv lub teb chaw Iraq ntawd los xwb. Thaum ua tsov rog "Gulf War" ntawd ces Meska mus tua tau lub teb chaw Iraq ntawd swb rog. Meska thiaj lis tsos ib cov neeg mus tshawb lub Vaj hus ua "Garden of Eden" ntawd seb muaj dab tsis nyob rau hauv. Tom qab lawv mus tshawv nrhiav tag lub vaj "Garden of Eden" ntawd, nws tsis muaj ib yam puav pheej tseeb yov qhia tau hais tia neeg ntiaj teb thiab ib pua tsav yam muaj sia tag nrhos yog tawm hauv lub vaj "Gaden of Eden" ntawd los. Yog lis cov neeg tshawb nrhiav ntawd ntseeg tia phau ntawv "Genesis" ntawd nws tsua yog ib phau "Myth" dab neeg xwb tsis yog ib phau ntawv "Fact" yov qhia tau qhov tseeb thiab meej tia neeg ntiaj teb yog ntawm qhov twg los tiag.

Nyob rau hauv lawv hais neeg Jews phau ntawv "Genesis" qhia lawv haiv neeg tia "God Said" muaj peev xwm tsim tau ib pua tsav yam. Lawv ntseeg tia lub suab los ntej tus neeg, yog lis ntawd lawv thiaj ntseeg tia lawv muaj kev npam nrog "Adam & Eve" nkawv vim nkawv tsis mloog vaj tswv lus nkawv thiaj lis muaj kev npam rau Vaj Tswv.

2. Thaum ub lawv ntseeg tus Vaj Tswv hus lis cas tiag?

Thaum ub muaj ib cov neeg Jews ntseeg Vaj Tswv xwb hos kuj muaj ib cos neeg Jews lawv kuj tsis ntseeg Vaj Tswv lis thiab. Vaj Ntxwv King Saul nws kuj yog ib tug neeg tsis ntseeg Vaj Tswv zoo ib yam lis luag lwm tus neeg tsis ntseeg Vaj Tswv. Hos, Vaj Ntxwv King David yog ib tug Vaj Ntxwv hos ntseeg Vaj Tswv. Yog lis ntawd ob tug Vaj Ntxwv ntawd nkawv thiaj tsis sib haum xeeb. Nkawv thiaj sawv sib tuam tsam vim nyia ntseeg nyia lawm ib yam.


#141 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 19 November 2012 - 05:37 PM

Cov Lus Nug


1. Cov neeg Philistines thiab cov Palestinians pua yog ib cos neeg xwb?
Los lus "Philistines" yog lus Hebrew hus cov neeg ntawd lis ntawd. Los lus "Palestinians" no mas yog ntxhais mus ua lus English xwb. Ob cov neeg yog ib cos xwb.

2. Ob los us "Jew" thiab "Jewish" ntawd txawv txav lis cas?
Cov neeg Jew ntawd lawv yeej yog cov neeg Jew. Los lus "Jewish", Jew - ish ntawd mas yog cov neeg tawv dawb tsuam tsoov. Los us "-ish" ntawd mas lawv txhais hais tia "Be like." Lawv thiaj lis txhais hais tia tus neeg dawv dawb coj tus yam ntxwv zoo lis tus neeg Jew tiam sis nws tsis yog neeg Jew tiag, tiag.

Muab piv txwv nrog ob los lus "Child" thiab "Childish" or "Child-ish." Tus "Child" mas nws tseem yau thiab nws lub hnub nyoog kuj tseem mos raw lis nws ib tug me nyuam tseem yau, yau. "Childish" no mas yog ib tug neeg lau muaj hnub nyoog loj lawm tiam tsis nws coj tus yam ntxwv zoo lis ib tug me nyuam tseem yau, yau.


3. Tus neeg Jew, Hebrew, Israeli, & Semitic txawv txav lis cas?

"Jew" no mas lawv hais tia yog ib qho "RELIGION." Jew yog los ntawm "Middle English" los lus hus ua "Gyw." Thaum ub los lus "Gyw" ntawd los ntawm Fab Kis los hus ua "Giu" or "Juieu." "Judaeus" txhais hai tia "Judean" or "from the land of Judea." Jew or "Y'hddai" yog los ntawm tus tag ntawv hom lus hus ua Aramaic los. Jew or "Yehudi" kuj yog los ntawm tus cag ntawv hom lus Hebrew tib yam nkau thiab. "Yehuddi" ntawd mas yog los ntawd pab "tribe" hus ua "Judah" ua nws yog tus tub xeeb ntxwv ntawm tus yawg hus ua Jacob.

"Hebrew" no mas yog ib qho "Language" thiab mws yog cov neeg hais hom lus ntawd. "Hebrew" yog ib los lus hus ua "Ivri", meaning someone who migrated across a river. Haiv neeg Jew tus yawg koob hus ua Abraham yog ib tu "Ivir" or Hebrew vim tia nws tsiv hla tus dej los mus nyob rau hauv lub teb chaw Canaan. Thaum ub Abraham yug nyob rau hauv lub teb chaw hus ua Ur nws mam lis hla dej los mus nyob rau lub teb chaw Canaan (Israel). Lub nroog Ur ntawd nws nyob zes rau lub zos hus ua Nashiriya, 365 KM nyob sab nram qab teb ntawd lub nroog Baghdad.

"Israeli" no mas yog ib tug "Resident" nyob rau hauv Israel. Tag nrho cov neeg "Israeli's" ntawd tsis yog neeg Jewish vim muaj ntau hom neeg nyob rau hauv lub teb chaw Israel tib yam thiab. Tus neeg "Israeli" thiab tus neeg "Jewish" tsis yog ib tug neeg ib yam nkau vim muaj ntau hom neeg nyob rau hauv Israel. Yog tia muaj ib tug neeg Hmoob mus nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd ces nws yog ib tug Resident nyob rau hauv lub teb chaw Israel. Tus neeg Hmoob ntawd nws yog ib tug neeg Israeli vim nws yog ib tug Resident nyob rau lub teb chaw Israel ntawd.

"Semites" nws yog ib hom neeg "a race of peple." Cov neeg Semites no yog cov xeeb ntxwv ntawd tus yawg koob hus ua "Shem" (Book of Genesis." Cov neeg Semites ntawd nws yog Hebrews, Arameans, Phoenicians, Arabs, Assyrians. Tej zaum nej kuj tau hnov los lus hais tia "Anti-Semitic" dua los lawm thiab. Ant-Semitic mas yog cov neeg ua lawv tsis nyiam cov neeg Hebrews, Arameans, Phoenicians, Arabs, Assyrians.
4. Cov neeg Iraelites yog cov neeg dab tsis?
Cov neeg Iraelites ntawd yog cov neeg Jewish thiab Hebrew.
Jewish vs Hebrew


"Jewish" yog ib los lus mus rau haiv neeg Jews lawv lis "Culture" and "Religion." Jewish txhais tag nrhos haiv neeg Jew lawv cov "nationality", "ethnicity", "religion", "traditions."

"Hebrew" yog cov xeeb ntxwv ntawm tus yawg koob hus ua Abraham. Cov xeeb ntxwv ntawd yog cov neeg Israelites. Hebrew yog los ntawd tus cag ntawd Middle English hus ua "Ebreu." Lus Fab Kis ces yog hais tia "Hebraeus." Ob los lus ntawd ces los ntawd tus cag ntawd hom lus Aramaic hus ua "Ebrai." Hebrew yog los lus los ntawm cov neeg Jewish ua lawv yog xeeb ntxwv ntawm tus yawg koob Abraham. Cov neeg ntawd yog "eber." Niaj hnub no los lus "Hebrew" ntawd mas lawv hais tia yog cov neeg Israelites. Los lus Hebrew ntawd mas nws pauv mus pauv los zoo ib yam lis cov neeg Jew lawv hais lus ua rov ua rai tsis muaj ib qho chaw kom ruaj thiab meej tiag, tiag. Thaum ub lawv kuj muab los lus "Hebrew" ntawd txhais hais tia yog cov neeg hais hom lus Hebrew.

#142 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 19 November 2012 - 08:53 PM

Posted ImageHaiv neeg Jews los qhov twg los?

Thaum ub cov neeg Jews ntawd lawv nyob rau lub teb chaw hus ua Ur. Lub sib hawm ntawd, lub teb chaw Iraq tseem tsis tau muaj ciam dej ciam av thiab tsis tau muaj ib tug tswv los kav tag rhos. Lub npe hus ua Iraq ntawd tib tsis tau tis npes rau. Thaum xyoo 4000 B.C.E. ntawd, lub nroog Ur ntawd mam pom tshwm hais tseg nyob rau hauv ntaub ntawv. Thaum ub lub nroog hus ua Ur ntawd yog ib lub nroog muaj kev ua lag ua luam zoo thiab nplua nuj. Lub sib hawm ntawd muaj 3 tug Huab Tai kav lub nroog Ur. Ib leeg kav mus lawm ib ceg kaum teb lawv los sib koom tsis tau ua ke kom lawv sawv mus ua tau ib lub teb chaw loj, loj. Muaj ib cos neeg ntawd lawv kuj hais tia lub teb chaw ntawd yog lub teb chaw Ur tag rhos tiam sis lub zos ntawd nws tsua yog ib lug nroog me, me xwb nws kuj tsis tau yog ib lub teb chaw loj. Tom qab lawv sawv daws nyob ua kes tsis sib haum xeeb ib leeg thiaj lis tawg mus rau ib qhos tag lawm. Lub nroog Ur ntawd thiaj lis ciaj tsis tau mus ua ib lub teb chaw kav tag nrho thaj av Iraq ntawd.

Tom qab peb sawv daw paub txog lawv hais neeg Jews los qhov twg los mus nyob rau lub teb chaw Canaan (Israel) ntawd; peb sawv daw feeb meej lawm tia sab Middle East ntawd lawv hus hais Asia tag rhos ib yam lis sab Suav teb, India teb, Thaib teb, Nplog teb ntawd thiab. Cov neeg Jews ntawd, lawv tsis yog neeg Meska tawv dawb thiab lawv tsis yog tsiv sab Europe mus nyob rau ntawd. Cov neeg Jews ntawd lawv yog neeg Middle East nyob rau sab Asia. Lawv coj kab lis kev cai zoo nkau lis peb Hmoob txoj kab lis kev cai thiab. Lawv tsiv teb tsaw chaw mus rau ub rau no zoo nkau lis peb Hmoob. Yog tia peb yov nug lawv tia lawv pua yog neeg Asian, lawv kuj tsis kam lee tia lawv yog neeg Asian. Peb hos nug lawv tia lawv pua yog neeg Meska tawv dawb, lawv kuj tsis kam lee tia lawv yog Meska tawv dawb lis thiab. Lawv yog hom neeg dab tsis tiag mas? Qhov tseeb lawv yog neeg Middle East nyob rau sab av Asia.

Yog lis no peb hos sim mus nug cov neeg Russians nyob rau sab Russia ntawd seb lawv yog hom neeg dab tsis vim lis cas lawv lub teb chaw hos nyob rau sab Asia thiab. Thaum peb nug ib tug neeg Russian tia koj pua yog neeg Asian? Nws kuj teb tia nws tsis yog. Yog lis no peb hos sim mus nug ib tug neeg Suav seb nws yov teb lis cas rau peb vim nws lub teb chaw Suav nyob rau sab Asia ntawd. Thaum peb nug tus neeg Suav ntawd ces nws txawm teb ntua hais tia nws yog neeg Asian tiag, tiag lis yog lam dag.

#143 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 20 November 2012 - 04:12 AM

Posted Image


1. Muaj tsawg tus Jews raug mus ua qhev nyob rau hauv lub teb chaw Egypt?

Raw lis haiv neeg Jew phau Vaj Lug Kub hais qhia tseg tia thaum ub Jacob tsev neeg raug mus ua qhev nyob rau hauv lub teb chaw Egypt yog muaj 70 leej (Exodus 1:5). Tom qab lawv ua qhev tau muaj 430 xyoo, cov neeg Jews ntawd huam vam txog lis 600,000 tus txiv neej (Exodus 12:37). Exodus 1:45-46), qhia tia muaj 603,550 tus t xiv neej muaj hnub nyoog 20 tshaj sauv. Yog tia muab xam nrog poj niam me nyuam tib sis kces lawv muaj txog lis 2.5 million tus neeg tawm hauv lub teb chaw Egypt los mus nyob rau lub teb chaw Canaan.

Tam sim nyob rau hauv tuam ceeb nrog Jerusalem, cov neeg Jews muaj txog lis 700,000 tus neeg nyob rau hauv. Haiv neeg Jews tag nrho nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd muaj txog 7 million leej neeg.

#144 HMOOB_Pab_*

HMOOB_Pab_*
 • Guests

Posted 25 January 2013 - 04:45 AM

"Kawm Vaj Lug Kub", Day 1

Hnub no koj tuaj nug txog Vaj Lug Kub ces kuv yov los teb koj. Kuv muaj kev zoo siab los nthuav qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws cov tsis tau paub los kom thiaj lis paub txog peb Hmoob txoj dab neeg haiv thiab luag lwm haiv neeg txoj dab neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb Hmoob yog peb ib haiv neeg, peb muaj peb ib hom lus, peb muaj peb puav pheej los ua neej, peb muaj peb kab lis kev cais, peb muaj peb lis tshoo tshos, peb muaj peb lis txuj cis, peb muaj peb ib txoj dab neeg haiv. Peb hais Hmoob ua lub neej nyob peb tsis koom nrog luag lwm haiv neeg txoj dab neeg haiv. Yog lis ntawd Vaj Lug Kub nws tsis yog peb Hmoog tug nws thiaj lis tsis yog peb txoj dag neeg haiv. Nws yog haiv neeg "Jews" txoj dab neeg haiv xwb nawb.

Raws lis txoj kev tshawb fawb haiv neeg "Jews" txoj dab neeg haiv mas nws muaj zoo lis nram qab no. Nyob hauv haiv neeg "Jews" txoj dab neeg haiv mas thaum ub "Moses" yug rau thaum 1527 B.C.E - died 1407 B.C.E. Moses saus nws thawj, thawj phau ntawv nyob rau hauv Vaj Lug Kub Qub thaum nws muaj hnub nyoog 80 xyoo. 5 phau ntawv nyob rau hauv phau Vaj Lug Kub Qub lawv hus ua "Tanak";"Pentateuch" or "Torah" txhais hais tia "The Law." Thawj, thawj 5 phau ntawv nyob rau hauv Vaj Lug Kub Qub nws muaj xws lis:

1. Genesis, written 1447 B.C.E
2. Exodus, written 1447 B.C.E. - 1446 B.C.E
3. Leviticus, 1447 B.C.E. - 1446 B.C.E.
4. Numbers, 1446 B.C.E. - 1407 B.C.E.
5. Deutonomy, 1407 B.C.E.

Thaum ub hais neeg Jews Phau Vaj Lub Kub Qub lawv xub sau hom lus "Hewbrew." Thaum xyoo 586 B.C.E., lub chaw "Isrial" tau raug cov neeg "Babylonians" (Iraqis) tuaj mus tua tau thiab lawv tuaj mus kav tag nrhos lub teb chaw "Isrial" ntawd. Lub teb chaw "Isrial" ntawd thiaj lis raug pauv mus hais hom lus "Aramaic".

Thaum xyoo 4 B.C.E. ntawd Yexus yug los nyob rau lub zos hus ua "Bethlehem" xeev "Judea." Thaum Yexus tau yug los tsis tau ntev ces nws thiab nws tsev neeg thiaj lis tau siv mus nyob rau lub teb chaw Egypt tau ib ntus. Tom qab ntawd ces nws thiab nws tsev neeg thiaj lis siv rov los nyob rau lub teb chaw "Isrial" tiam sis lawv mus nyob rau sab thaum teb lawm. Lawv los nyob rau lub zos "Nazareth" xeev "Galilee." Yexus thawj, thawj hom lus yog lus "Aramaic." Thaum Yexus loj hlob nws mus kawm nws haiv neeg "Jews" Phau Vaj Lug Kub Qub nyob rau tom lub tuam chav tsev "Signagoque" lawv twm Vaj Lub Kub yog lus "Greek." Vim tias, thaum xyoo 285 B.C.E - 270 B.C.E. ntawd, muaj 70 tus xib fwb muab phau Vaj Lub Qub lawv sau lus "Hebrew" coj mus sau ua lus "Greek" nyob rau "Alexandria." Thaum Yexus loj hlob nws mus kawm nws haiv neeg Jews Phau Vaj Lub Kub yog hais lus "Greek". Yexus nws txawj hais tau peb hom lus xws lis:

1st. Aramaic
2nd. Hebrew
3rd. Greek

Hnub no peb kawm Vaj Lug Kub los xau lis no. Lwm hnub peb yov kawm Vaj Lug Kub txiv mus kom mus txog rau thaum xau mam lis tsos tseg. Nej sawv daws yeej meem npaj siab nroo tuaj mus kawm Vaj Lug Kub tsis hais tus hlob tus yau tus lau tus hlua. Tom ntej no peb yov kawm xws lis:

Yexus thiab Vaj Tswv pua yog ib tug? Yexus pua yog Vaj Tswv tus tub? Yexus tuag rau xyoo twg? Vaj Tswv yog poj niam los yog txiv neej? Vaj Tswv tsim neeg los yog neeg tsim Vaj Tswv? Vaj Tswv pua muaj peev xwm tsim tau ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no tiag? Nyob rau hauv Vaj Lug Kub, Vaj Tswv tsim neeg tau lis cas? Vim lis cas Yexus thiaj lis tau raug txhom coj mus tua rau tom roob qhua? Vim lis cas Yexus thiaj lis raug lawv nplawm, nplawm ua ntej lawv yov muab nws tua rau saum tus ntoo khaub lig? Yexus pua yog tuag rau saum tus ntoo khaub los theej txhoj neeg lub txim tiag? Yexus yov rov los rau thauj twg thiab xyoo twg?

Nej leej twg xav paub txog Vaj Lug Kub qhov tseeg yeej meem tuaj kawm ntxiv mus,........


Kawmvajluskub

Kuv nug koj ib los tias, koj puas cov ntseeg Yehovas Witness losis yog cov Mormon? Losis koj yog pab twg? Kuv nyeem koj cov lus qhia mas zoo li koj tsi yog ib tus ntseeg dabtsi li, rau qhov koj tseem thuam Vajtswv tus uas koj qhia no thiab. Cov uas tuaj nyeem koj cov lus qhia no lawv tsi paub Vajluskub ces lawv xav tias yuav yog li koj qhia no, kuv nyeem koj cov lus qhia koj twb qhia tsi yog li sav. Kuv saib zoo li koj twb hais tsi yog li, kuv nyeem Vajluskub los tau ntau xyoo lawm twb tsi hais li koj hais sav. Qhia li koj qhia ko no koj tseem ua rau cov tsi paub Vajluskub haj yam thuam Vajtswv xwb. Kuv hais li no rau koj tias yog koj tsi qhia lawv li qhov tseeb uas muaj nyob hauv Vajluskub Vajtswv yuav rau txim rau koj nyav tshaj tus ua tsi paub. Luas kev qhia Vajtswv txojlus luas nyeem ib nqai txhais ib nqai cov mloog thiaj totaub tabsis koj ib ke qhia ib ke thuam Vajtswv, thiab koj muab Vajtswv cov lus hloov mus ua lwm yam lawm, kuv xav tias koj yuav tau muab tso tseg txhob qhia ntxiv lawm.

#145 HMOOB_Pab_*

HMOOB_Pab_*
 • Guests

Posted 25 January 2013 - 05:08 AM

Kuv xav mus vajtswv kawg tiag tab sis cov xibhwb pheej deev luag tej pojniam thiab tsis tag li xwb, yog yus tso tej tub mus kawm vajtswv los xibhwb tseem xa qhov quav tawg tag thiab. Xyov li tiag. Thaum twg muab cov xibhwb vajtswv no sam tag mas kuv yeej mus vaj tswv xwb ntag nawb.


Kawg kev lawm, koj totaub yuam kev loj heev lawm, cov koj hais ko yog cov txivplig ua nawb, cov xibfwb uas yog cov christian tsi ua li koj hais ko. Peb cov xf christian muaj quas txhiab quas pua tus tsi pom ua li koj hais ko, yog hais tias muaj ces nws yeej raug laij tawm tamsim ntawd thiab muaj los yog ntev ntev xyoo mam muaj ib tus xwb, koj tsi txhob ntshai.

#146 HMOOB_ThwjTim_*

HMOOB_ThwjTim_*
 • Guests

Posted 06 February 2013 - 03:34 AM

Nyob zoo tus phooj ywg Pab_*, peb tuaj hauv no peb tuaj kawm lawv hais neeg Jews phau Vaj Lug Kub. Peb ntseeg tus Xib Fwb tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws. Kuv kuj nyiam tuaj kawm nws qhia Vaj Lug Kub pub rau peb sawv daws kawg lis thiab. Peb kuj pom ib yam lis nws hais thiab vim nws qhia qhov tseeb, tseeb rau peb Hmoob sawv daws kom tsis txhob mus taug txoj kev dag ntawd ntxiv lawm.

Peb ntseeg tia nws yog ib tug Xib Fwb qhia qhov tseeb rau peb Hmoob sawv daws tiag. Kuv tus kheej los kuj tau twm Vaj Lug Kub tiav ntau zaum lawm tiam sis kuv kuj tsis tob tau zoo npaum lis tus Xib Fwb no tuaj qhia rau peb sawv daw. Tom qab kuv tuaj kawm Vaj Lug Kub ntawm nws ces kuv kuj niaj hnub tuaj xav kom nws qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws heev. Tau ntev lawm nws kuj tsis tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws.

Tus phooj ywg Pab_*, koj tsis txhob tuaj txiav nws txoj kev qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daw nawb. Yog koj txiav nws kom nws tsis txhob tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws no ces koj kuj tuaj qhia Vaj Lug Kub rau peb seb peb ua ntseeg koj. Kuv xav tia tus twg yov tsis nyiam txoj kev dag lis koj hais ntawd tia Yexus tuag peb hnub es nws sawv rov los thiab nws yov nqis saum ntuj los rau xyoo 2000 ntawd. Tej ntawd yog dag xwb. Xyoo 2000 ntawd tib dhau mus lawm es Yexus tib tsis nqis los nes. Kuv qhia rau koj tia niam no peb tsis nyiam txoj kev dag lis koj hais ntawd ntxiv lawm nawb.

Tsis tas lis ntawd, kuv thov kom tus Xib Fwb qhia Vaj Lug Kub rov qab tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws ntxiv mus vim nws tseem qhia tsis tau tiav rau peb. Thov kom nws rov tuaj qhia Vaj Lug Kub kom tia rau peb Hmoob sawv daw nawb.

#147 HMOOB_XavPaub_*

HMOOB_XavPaub_*
 • Guests

Posted 07 February 2013 - 04:17 AM

Kawmvajluskub

Kuv nug koj ib los tias, koj puas cov ntseeg Yehovas Witness losis yog cov Mormon? Losis koj yog pab twg? Kuv nyeem koj cov lus qhia mas zoo li koj tsi yog ib tus ntseeg dabtsi li, rau qhov koj tseem thuam Vajtswv tus uas koj qhia no thiab. Cov uas tuaj nyeem koj cov lus qhia no lawv tsi paub Vajluskub ces lawv xav tias yuav yog li koj qhia no, kuv nyeem koj cov lus qhia koj twb qhia tsi yog li sav. Kuv saib zoo li koj twb hais tsi yog li, kuv nyeem Vajluskub los tau ntau xyoo lawm twb tsi hais li koj hais sav. Qhia li koj qhia ko no koj tseem ua rau cov tsi paub Vajluskub haj yam thuam Vajtswv xwb. Kuv hais li no rau koj tias yog koj tsi qhia lawv li qhov tseeb uas muaj nyob hauv Vajluskub Vajtswv yuav rau txim rau koj nyav tshaj tus ua tsi paub. Luas kev qhia Vajtswv txojlus luas nyeem ib nqai txhais ib nqai cov mloog thiaj totaub tabsis koj ib ke qhia ib ke thuam Vajtswv, thiab koj muab Vajtswv cov lus hloov mus ua lwm yam lawm, kuv xav tias koj yuav tau muab tso tseg txhob qhia ntxiv lawm.

Nyob zoo tus phooj ywg Pab_*

Vim lis cas koj phej tuaj txwv kom tus Xib Fwb qhia Vaj Lug Kub rau peb no tsis txhob qhia Vaj Lug Kub ntxiv lawm es leej twg thiaj lis yov los qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws.? Kuv niaj hnub tuaj kawm Vaj Lug Kub los kuv xav paub qhov tseeb nyob rau hauv Vaj Lug Kub xwb vim tia yav tag los kuv niaj hnub mus church los tsis muaj ib tug Xib Fwb yov qhia tau ib qho tseeb rau kuv lis. Kuv nug tus Xib Fwb twg los nws hais nws paub, paub Vaj Lug Kub kawg lis tiam sis kuv nug tus Xib Fwb ntawd seb yov mus saum ntuj Ceeb Tsheej yov mus lis cas no es nws hais tia tuag mas thiaj lis mus tau xwb es kuv tib tsis tau xav tuag nes.

Kuv nug koj tia koj pua tau mus txog rau saum ntuj Ceeb Tsheej mas? Yog koj mus tsis tau txog no ces koj txhob tuaj dag Hmoob Ntxiv lawm nawb vim koj txoj kev dag ntawd haj yam muaj kev npam rau koj lub neej. Kuv xav tia thaum ub Yexus yog ib tug Xib Fwb dag ib yam lis koj es lawv thiaj lis muab Yexus coj mus rau txim thiab tua rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los them rau nws txoj kev dag nws haiv neeg rau ub rau no tau muaj peb xyoo.

Yog tia koj yov nrog Yexus dag peb Hmoob kom koj tau los ua ib tug Huab Tai Hmoob xwb ces peb Hmoob kuj xav sim seb koj cov hwj huaj ntawd seb pua yog tseeb. Peb Hmoob yov tsum tau muab koj coj mus ntsia tes ntsia taw zoo ib yam lis Yexus tuag ua ntshav liav vog tseg rau sawv daws saib. Peb xav paub seb koj nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua Hmoob tus Huab Tai. Yog koj nqis tsis tau ces koj kuj dag peb Hmoob xwb. Kuv ntseeg tia Yexus muaj kev npam rau nws txoj kev dag nws haiv neeg. Yog lis ntawd nws thiaj lis tau tuag mus them rau nws txoj kev dag xwb.

Kuv xav tia tus Xib Fwb tuaj qhia Vaj Lug Kub no rau peb Hmoob sawv daws nws yeej qhia qhov tseeb tiag. Kuv mus twm Vaj Lug Kub los yeej hais ib yam lis nws qhia thiab. Kuv xav tia nws yeej qhia qhov tseeb lawm tsua yog cov Xib Fwb cuav zoo lis koj thiaj lis nrog Yexus dag kom Hmoob mus raug luag tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog tseg xwb. Kuv xav tia tus neeg dag lis koj ces haj yam yov muaj kev npam loj rau koj lub neej vim koj los dag kom Hmoob mus raug txoj kev txim txom rau ntawm tus ntoo khaub lig xwb. Yog koj yov los dag kom Hmoob mus poob tsag tuag tag ces thaum kawg koj yov tau los ris Hmoob lub txim tuag ntawd kom tag mas koj thiaj lis dim nawb tus phooj ywg.

#148 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 09 February 2013 - 03:02 AM

Posted Image


Tus Ntoo Khaub Lig yog tus Choj tuam mus rau saum ntuj Ceeb Tsheej.


Kuv lub npes yog Yexus. Kuv los saum ntuj los ua Hmoob tus huab tai. Yog nej yog Hmoob ces nej cia lis muab nej tus huab tais rau kuv ua thiab nej cia lis los phes hawm kuv. Nej tej nyiaj ua nej khwv tau los txhua, txhua hlis ntawd nej cia lis muab 10% rau kuv txhua, txhua lub hlis mas kuv thiaj lis lee nej los ua kuv pab kuv pawg. Lwm hnub kuv yov coj nej mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Nyob rau hauv kuv lub vaj lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws. Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tshav ntuj nrig xwb tsis muaj hnub tsau ntuj lis. Khoom noj khoom hau los muaj ntau nej noj tsis tag lis. Nej cia lis los ntseeg kuv thiab muab nej tus huab tai Hmoob rau kuv ua. Nej leej muaj kev npam los kuv yov zam txim rau noj txhua tus. Tej txawm deev luag poj luag tsev los kuv yov zam txim rau nej tib sis. Nej txawm yog neeg tub sab tub nyiag los kuv yeej hlub nej. Nej tua neeg los kuv yeej zam txim rau noj tib yam nkau. Nej txojj kev txaum cia kuv los ua tus ris tag huv tib sis.

Kuv muaj 12 tug thwj tim nrog kuv. Thaum twg kuv tau los ua nej tus huab tai Hmoob zaum ntawm huab tai Hmoob lub rooj ces kuv 12 tug thwj tim yov los kav tag nrhos nej 12 lub xeem tib sis. Kuv 12 tug thwj tim hais lis cas nej yov tsum ua lis ntawd. Yog nej tsis ua lis lawv hais ces kuv yov tsis zam txim rau nej lis nawb thiab kuv yov tsis yuav nej los ua kuv pab kuv pawg. Nej tau hnov kuv koob lub npe nrov mus thoob ntiaj teb. Nej pua paub tia kuv muaj hwj huaj loj npaum lis cas. Kuv yog Yexus thiab kuv ua tau cov hwj huaj muaj lis nram qab no:

Kuv yog Yexus muaj hwj huaj:
1. Kuv muaj peev xwm muab dej txia ua tau cawv haus.
2. Kuv ua tau cua nre.
3. Kuv ua tau dej hiav txwv tus tsis ntas lis lawm.
4. Kuv taug tau saum nplaim dej.
5. Kuv muab 5 lub mov cis thiab 2 tug ntses pub rau 5,000 leej neeg noj sau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb seem
khaw tseg rau tom hav nyom thiab.
6. Kuv khos tau neeg dig mug pom kev.
7. Kuv khos tau neeg ceg tawv mus tau kev.
8. Kuv khos tau neeg tus tes tus taws.
9. Kuv khos tau neeg mob rua thiag khos tau cov poj niam los ntsav.
10. Kuv tsa tau 3 tug neeg tuag sawv los.
11. Kuv hais kom tsob txiv ncuav pia tuag ces nws cia lis tuag lis kuv hais vim ib pua tsav yam mloog kuv lus tag nrhos.
12. Lub ntiaj teb no yog kuv tsim thiaj lis muaj.
13. Kuv yog Vaj Tswv tus Tub thiab kuv yog Vaj Tswv tib sis.
14. Kuv yog huab tai Hmoob thiab kuv yog txiv neej tus tub.
15. Kuv muaj peev xwm txia ua tau Moses thiab Arijah nkawv tib sis.
16. Kuv muaj peev xwm them ses yog kuv muab tau lub nyiaj npib ntawm tus ntses lub qhov ncauj coj los them ses.
17. Kuv muaj peev xwm kom lub roob Phwv Npiab nyob rau hauv teb chaw Nplog mus rau tom dej hiav txwv ces nws cia lis mus lis kuv hais. Yog nej leej twg ntseeg kuv mas nej tseem haj yam yov txawj ua tau hwj huaj loj tshaj kuv thiab.
18. Thaum nej thov Vaj Tswv nej yov tsum tuav kuv lub npe Yexus nrog mas Vaj Tswv thiaj lis lee paub nej.
19. Lub ntiaj teb no yog ib qho chaw tiag taw xwb. Kuv yog yug los tuam tsam lub ntiaj teb no. Kuv yog los ua kom tub tuam tsam txiv; txiv tuam tsam tub. Ntxhais tua tsam niam: niam sawv tuam tsam ntxhais. Nyab tuam tsam niam pog; niam pog tuam tsam nyab. Nej raug luag tsuj luag tua vim nej yog kuv lis.
20. Nej cia lis nrog kuv nqa tus ntoo khaub lig mus rau tom roob qhua thiab nrog kuv tuag ua kes. Tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Kuv yog los tuag theej txhoj nej lub txim vim nej muaj kev npam nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Nej yov tsum kwv nej tus ntoo khaub lig nrog kuv ua kes vim tus ntoo khaub lig ntawd yog nej tus choj nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej.
21. Kuv muaj peev xwm tuag tau 3 hnub sawv rov qab los mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Kuv mus nrog Vaj Leej Txiv nyob lawm. Nej leeg twg ntseeg kuv ces nej tuag 3 hnub xwb ces nej sawv rov qab los thiab kuv mam los tos nej rau saum huab cua. Kuv mam lis coj nej mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nrog kuv nyob hauv kuv lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws.
22. Kuv yov rov qab nqis los rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv yov los coj cov neeg ua ntseeg kuv mus rau saum Ntuj Ceeb Tsheej. Kuv yov xub hus cov neeg tuag hauv qhov ntxas ntawd sawv los ua ntej. Kuv mam los tos nej rau ntawm huab cua thiab coj nej mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Tom qab ntawd, kuv mam lis muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua ntsoog tag thiab kuv mam lis ua kom lub ntiaj teb no ploj yaj ntshis mus ib txhis.
23. Hnub kuv yov nqis los mas kuv los lis ib tug tub sab los xwb nawb. Nej yov tsum nco ceev faj tsis hais nruab hnub los yog hno ntuj. Kuv yov los hus thiab coj tag nrhos pawg ntseeg nrog kuv mus rau saum ntuj ceeb tsheej.

#149 HMOOB_HmoobXavPaub_*

HMOOB_HmoobXavPaub_*
 • Guests

Posted 10 February 2013 - 06:15 AM

Posted Image


Tus Ntoo Khaub Lig yog tus Choj tuam mus rau saum ntuj Ceeb Tsheej.


Kuv lub npes yog Yexus. Kuv los saum ntuj los ua Hmoob tus huab tai. Yog nej yog Hmoob ces nej cia lis muab nej tus huab tais rau kuv ua thiab nej cia lis los phes hawm kuv. Nej tej nyiaj ua nej khwv tau los txhua, txhua hlis ntawd nej cia lis muab 10% rau kuv txhua, txhua lub hlis mas kuv thiaj lis lee nej los ua kuv pab kuv pawg. Lwm hnub kuv yov coj nej mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Nyob rau hauv kuv lub vaj lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws. Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tshav ntuj nrig xwb tsis muaj hnub tsau ntuj lis. Khoom noj khoom hau los muaj ntau nej noj tsis tag lis. Nej cia lis los ntseeg kuv thiab muab nej tus huab tai Hmoob rau kuv ua. Nej leej muaj kev npam los kuv yov zam txim rau noj txhua tus. Tej txawm deev luag poj luag tsev los kuv yov zam txim rau nej tib sis. Nej txawm yog neeg tub sab tub nyiag los kuv yeej hlub nej. Nej tua neeg los kuv yeej zam txim rau noj tib yam nkau. Nej txojj kev txaum cia kuv los ua tus ris tag huv tib sis.

Kuv muaj 12 tug thwj tim nrog kuv. Thaum twg kuv tau los ua nej tus huab tai Hmoob zaum ntawm huab tai Hmoob lub rooj ces kuv 12 tug thwj tim yov los kav tag nrhos nej 12 lub xeem tib sis. Kuv 12 tug thwj tim hais lis cas nej yov tsum ua lis ntawd. Yog nej tsis ua lis lawv hais ces kuv yov tsis zam txim rau nej lis nawb thiab kuv yov tsis yuav nej los ua kuv pab kuv pawg. Nej tau hnov kuv koob lub npe nrov mus thoob ntiaj teb. Nej pua paub tia kuv muaj hwj huaj loj npaum lis cas. Kuv yog Yexus thiab kuv ua tau cov hwj huaj muaj lis nram qab no:

Kuv yog Yexus muaj hwj huaj:
1. Kuv muaj peev xwm muab dej txia ua tau cawv haus.
2. Kuv ua tau cua nre.
3. Kuv ua tau dej hiav txwv tus tsis ntas lis lawm.
4. Kuv taug tau saum nplaim dej.
5. Kuv muab 5 lub mov cis thiab 2 tug ntses pub rau 5,000 leej neeg noj sau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb seem
khaw tseg rau tom hav nyom thiab.
6. Kuv khos tau neeg dig mug pom kev.
7. Kuv khos tau neeg ceg tawv mus tau kev.
8. Kuv khos tau neeg tus tes tus taws.
9. Kuv khos tau neeg mob rua thiag khos tau cov poj niam los ntsav.
10. Kuv tsa tau 3 tug neeg tuag sawv los.
11. Kuv hais kom tsob txiv ncuav pia tuag ces nws cia lis tuag lis kuv hais vim ib pua tsav yam mloog kuv lus tag nrhos.
12. Lub ntiaj teb no yog kuv tsim thiaj lis muaj.
13. Kuv yog Vaj Tswv tus Tub thiab kuv yog Vaj Tswv tib sis.
14. Kuv yog huab tai Hmoob thiab kuv yog txiv neej tus tub.
15. Kuv muaj peev xwm txia ua tau Moses thiab Arijah nkawv tib sis.
16. Kuv muaj peev xwm them ses yog kuv muab tau lub nyiaj npib ntawm tus ntses lub qhov ncauj coj los them ses.
17. Kuv muaj peev xwm kom lub roob Phwv Npiab nyob rau hauv teb chaw Nplog mus rau tom dej hiav txwv ces nws cia lis mus lis kuv hais. Yog nej leej twg ntseeg kuv mas nej tseem haj yam yov txawj ua tau hwj huaj loj tshaj kuv thiab.
18. Thaum nej thov Vaj Tswv nej yov tsum tuav kuv lub npe Yexus nrog mas Vaj Tswv thiaj lis lee paub nej.
19. Lub ntiaj teb no yog ib qho chaw tiag taw xwb. Kuv yog yug los tuam tsam lub ntiaj teb no. Kuv yog los ua kom tub tuam tsam txiv; txiv tuam tsam tub. Ntxhais tua tsam niam: niam sawv tuam tsam ntxhais. Nyab tuam tsam niam pog; niam pog tuam tsam nyab. Nej raug luag tsuj luag tua vim nej yog kuv lis.
20. Nej cia lis nrog kuv nqa tus ntoo khaub lig mus rau tom roob qhua thiab nrog kuv tuag ua kes. Tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Kuv yog los tuag theej txhoj nej lub txim vim nej muaj kev npam nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Nej yov tsum kwv nej tus ntoo khaub lig nrog kuv ua kes vim tus ntoo khaub lig ntawd yog nej tus choj nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej.
21. Kuv muaj peev xwm tuag tau 3 hnub sawv rov qab los mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Kuv mus nrog Vaj Leej Txiv nyob lawm. Nej leeg twg ntseeg kuv ces nej tuag 3 hnub xwb ces nej sawv rov qab los thiab kuv mam los tos nej rau saum huab cua. Kuv mam lis coj nej mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nrog kuv nyob hauv kuv lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws.
22. Kuv yov rov qab nqis los rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv yov los coj cov neeg ua ntseeg kuv mus rau saum Ntuj Ceeb Tsheej. Kuv yov xub hus cov neeg tuag hauv qhov ntxas ntawd sawv los ua ntej. Kuv mam los tos nej rau ntawm huab cua thiab coj nej mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Tom qab ntawd, kuv mam lis muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua ntsoog tag thiab kuv mam lis ua kom lub ntiaj teb no ploj yaj ntshis mus ib txhis.
23. Hnub kuv yov nqis los mas kuv los lis ib tug tub sab los xwb nawb. Nej yov tsum nco ceev faj tsis hais nruab hnub los yog hno ntuj. Kuv yov los hus thiab coj tag nrhos pawg ntseeg nrog kuv mus rau saum ntuj ceeb tsheej.


Tus phooj ywg Yexus ua cas koj yov txawj hais tau khws ua luaj lis os yawg thaub vwm. Yog tia koj yov los ua Huab Tai Hmoob no ces koj kuj ua koj yov hwj huaj ntawd kom rau peb sawv daws pom kiag ntawm qhov muag mas peb thiaj lis ntseeg koj thiab peb thiaj lis kam muab peb tus Huab Tai Hmoob rau koj ua nawb. Yog tia koj lam khav ntawm ntu cub xwb ces koj tsis txhob vam, vam tsam koj mag peb coj mus ntsia tes ntsia daw xwb nawb tug npawg. Thaum ub lawv kuj muab Yexus coj mus ntsia tes ntsia taw niam los peb kuj yov muab koj ntsia tes ntsia taw ib yam lis tus Yexus thaum ub thiab tiag vim tia peb xav sim seb koj cov hwj huaj ntawd pua yog tseeb thiab koj nqi pua tau tau saum tus ntoo khaub lig los ua Hmoob tus Huab Tais. Yog koj nqis tsis tau ces koj kawg tuag dawb xwb los mas tus phooj ywg Yexus.

#150 HMOOB_NtseegYexus_*

HMOOB_NtseegYexus_*
 • Guests

Posted 10 February 2013 - 06:30 PM

Nyob zoo is tsoom kwv tij Hmoob thoob qab ntuj tus hlob tus yau huv tib sis. Kuv yog ib tug neeg ntseeg Yexus. Yexus yog Vaj Tswv tus tub. Yexus yog ib tug neeg dawb neeg huv thiab nws tsis tau dag leej twg lis. Yog tia koj ntseeg Yexus thiab nrog peb mus church ces lwm hnub Yexus yov los tos peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej koj thiaj lis tau nrog peb mus nawb. Yog tia koj tsis ntseeg Yexus ces koj tsis tau mus.

#151 HMOOB_Pab_*

HMOOB_Pab_*
 • Guests

Posted 11 February 2013 - 08:04 PM

Tus phooj ywg Yexus ua cas koj yov txawj hais tau khws ua luaj lis os yawg thaub vwm. Yog tia koj yov los ua Huab Tai Hmoob no ces koj kuj ua koj yov hwj huaj ntawd kom rau peb sawv daws pom kiag ntawm qhov muag mas peb thiaj lis ntseeg koj thiab peb thiaj lis kam muab peb tus Huab Tai Hmoob rau koj ua nawb. Yog tia koj lam khav ntawm ntu cub xwb ces koj tsis txhob vam, vam tsam koj mag peb coj mus ntsia tes ntsia daw xwb nawb tug npawg. Thaum ub lawv kuj muab Yexus coj mus ntsia tes ntsia taw niam los peb kuj yov muab koj ntsia tes ntsia taw ib yam lis tus Yexus thaum ub thiab tiag vim tia peb xav sim seb koj cov hwj huaj ntawd pua yog tseeb thiab koj nqi pua tau tau saum tus ntoo khaub lig los ua Hmoob tus Huab Tais. Yog koj nqis tsis tau ces koj kawg tuag dawb xwb los mas tus phooj ywg Yexus.


Hmoob xav Paub,

Tus yawg uas qhia Vajluskub no nws muab Yexus lub npe coj los ua nws lub es nws qhia nej li ntawd, kuv kuj yog ib tus ntseeg Yexus thiab, kuv nyeem nws cov lus tag kuv kuj pom tias nws hais tsi yog ntau yam ua rau nej totaub Yexus yuamkev lawm. Dab ntxwgnyoog kuj siv tej tus zoo li no los hais tej yam txawv txawv li no ua kom nej haj yam tsi totaub txog Yexus sub nej thiaj yuav tsi xav ntseeg Yexus. Ntxwgnyoog yeej paub tias Yexus yog tibneeg ntiajteb tus Cawmseej yog leejtwg ntseeg Yexus tus ntawd yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, nws thiaj tshoov tej tus neeg zoo li no los ua kom sawvdaws tsi txhob ntseeg Yexus. Cov uas Vajtswv xaiv los ua Vajtswv haiv tibneeg lawm lawv yeej tsi thuam Yexus, tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab tus ntawd tsi foom Yexus ib zaug li, tus uas tsi muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab tus ntawd yuav tsi kam leeg Yexus ua nws tus Tswv.

Tus yawg qhia Vajluskub saum no nws tsuas paub keebkwm Vajluskub qhia xwb nws tsi paub lub ntsiab lus ntawm phau Vajluskub qhia li, kuv twb nyeem tag tej uas nws sau lawm mas muaj ntau yam heev uas nws hais tsi yog hlo li. Tus zoo li no nws tsi yog yuav coj neeg los ntseeg Yexus tabsis tseem ua rau neeg yim tsi totaub thiav khiav deb ntawm Vajtswv mus. Yog nej xav totaub Vajluskub zoo nej yuav tau mus nrog cov xibfwb Hmoob uas yog cov Christian tham, lawv thiaj yuav qhia meej thiab txhais meej rau nej, nej thiaj yuav tsi totaub yuamkev.

#152 HMOOB_NeegZoo_*

HMOOB_NeegZoo_*
 • Guests

Posted 12 February 2013 - 05:09 AM

Nyob zoo is tsoom kwv tij Hmoob thoob qab ntuj tus hlob tus yau huv tib sis. Kuv yog ib tug neeg ntseeg Yexus. Yexus yog Vaj Tswv tus tub. Yexus yog ib tug neeg dawb neeg huv thiab nws tsis tau dag leej twg lis. Yog tia koj ntseeg Yexus thiab nrog peb mus church ces lwm hnub Yexus yov los tos peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej koj thiaj lis tau nrog peb mus nawb. Yog tia koj tsis ntseeg Yexus ces koj tsis tau mus.

Tus phooj ywg ywg Ntseeg Yexus. Koj ruam tshaj Yexus lawm ces koj kav ntsij ntseeg Yexus nawb es lwm hnub Yexus thiaj lis coj koj mus rau sum ntuj ceeb tsheej. Peb haiv Hmoob ntses tshaj Yexus lawm ces ntshes Yexus yov dag tsis tau peb kom mus raug tus ntoo khaub lig lis nawb mog. Koj thiab tus phooj ywg Pab neb yeej meem ua Yexus qhev ntseeg Yexus txoj kev dag thiab neb rau, rau siab them nyiaj rau Yexus kom Yexus thiaj lis muaj kev zoo siab.

Thaum ub lawv hais neeg Jews yeej tau pom Yexus thiab lawv yeej paub tia Yexus txoj kev dag ntawd yeej coj tsis tau Yexus mus ua kom tau ib tug huab Tai los kav lawv hais neeg ntawd vim lawv ntseeg tia ib tug huab tai yov tsum muaj kev ncaj ncee tsis txhob dag. Thaum lawv yeej soj Yexus qab mus rau ub rau no seb Yexus cov hwj huaj pua yog tseeb. Lawv yeej paub tia Yexus dag xwb kom sawv daws muab haub Tai rau Yexus ua. Txog thaum kawg lawv thiaj lis coj Yexus mus sim rau ntawm tus ntoo khaub lig seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lis los ua lawv tus haub tais. Sawv daws tuaj sawv ua pliaj liab vog saib Yexus. Tus twg los cos hauj ntos xwb tsis muaj leej twg nteeg Yexus txoj kev dag ntawd. Txog thaum kawg Yexus thiaj lis hais tia "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Qhov tseeb Vaj Tswv yeej tsis kam lee paub ib tug neeg dag lis Yexus ntawd. Vaj Tswv thiaj lis tsis pab Yexus yog lis ntawd Yexus thiaj lis tuag mus lawm. Yexus dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub thiab Yexus tseem mom txheej tia Yexus yog Vaj Tswv thiaj ua rau tub qaug Vaj Tswv loj heev. Vaj Tswv thiaj lis tsis lee paub Yexus vim Yexus yog ib tug neeg dag siv hwj huaj cuav coj los dag neeg mus thoob lub teb chaw kom lawv muab huab tai rau Yexus ua xwb.

Sawv daws tuaj sawv ua pliaj liab vog saib Yexus txog thaum kawg Yexus tib nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tais. Yexus thiaj lis tuag mus lawm. Dab ntxhwg Nyoog mas yog ib tug neeg dag yog lis ntawd Yexus tib tau dag nws haiv neeg kom lawv muab huab tais rau nws ua. Yexus txoj kev dag ntawd pab tsis tau Yexus kom tau los ua huab tai. Yexus yog ib tug neeg dab loj tshaj plaw nyob rau hauv ntiaj teb no. Yexus thiaj lis yog ib tug neeg ua yog Ntxwg Nyoog tiag. Thaum kawg Ntxwg Nyoog thiaj ls mag ntsia tes ntsia taw sab npaum ls ntawd tau los tau ntau phav xyoo. Yexus kev tuag ua ntshav liab vog tseg ntawd yog ib txoj kev txaj muag rau hauv lub ntiaj teb no. Thaum ub, haiv neeg Jews thiaj lis cem cov neeg ua ntseeg Yexus tia Yexus yog ib tug Huab Tai Ntxwg Nyoog xwb es cov neeg ntxwg nyoog thiaj lis ntseeg nws txoj kev dag ntawd.

Peb txheej niam no los kuj pom tau tia Yexus yog ib tug neeg dag thiab xwb. Yog tia Yexus yov los ua ib tug huab tai kav ib lub teb chaw ces cov pej xeem nyob rau lub teb chaw ntawd yov tsum tau muab Yexus coj mus sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb ua ntej lawv mam lis muab huab tau rau nws ua. Vim lis cas nyob rau lub ntiaj teb no thiaj lis muaj ib cos neeg yov nyiam txoj kev dag ntawd ua luaj. Neeg dag yeej muaj kev npam. Yexus yog ib tug neeg dag yog lis ntawd Yexus thiaj lis muaj kev npam. Cov neeg ntseeg Yexus ntawd kuj nrog Yexus dag tib yam nkau yog lis ntawd lawv thiaj lis nrog Yexus muaj kev npam nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Lawv thiaj lis yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig coj los rau txim rau lawv txoj kev dag kom mus tag ib sim neej. Tus ntoo khaub lig ntawd thaum ub lawv tsim coj los tua neeg dag thiab neeg phem xwb. Yog lis ntawd cov neeg dag thiab neeg phem thiaj lis xav ntshes tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Thaum ib tug neeg nws lub hlwb qauj lawm ces nws xav ntshes tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj zoo ib yam lis tus neeg ua yov mus dais tuag es nws xav ntshes txoj hlua tuag ntawd yog txoj hlua tis mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Tus neeg ua nws puaj peev xwm mus muab txoj hlua coj los dai nws caj dab ces zoo ib yam lis tus neeg nws muab tus ntoo khaub lig coj los ntsia nws tes nws taws. Nyob rau hauv ntiaj teb no, Yexus txawj dag tshawj plaws. Yexus thiaj lis dag tau ib cos neeg coob, coob npaum lis ntawd mus mag tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog tseg.

Tus phooj ywg Ntseeg Yexus thiab tus phooj ywg Pab, neb ces ruam tshaj qhov ruam lawm es Yexus thiaj lis dag tau neb kom mus mag tus ntoo khaub lig ntawd. Neb ces zoo lis ob tug neeg ua yov mus qhia tsua kom tuag mus rau hauv qab tsua. Tus neeg tuaj dag neb tia hauv qab tsua mas muaj nyiaj muaj kub ntau, ntau thiab nws yog ib qho chaw zoo vaj zoo tsev nyob. Neb tsis paub qhov tseeb tia tus neeg dag ntawd yov kom neb mus qhia tsua kom tuab xwb. Neb ntseeg nws txoj kev dag. Neb sib yaum tua tes rawv mus dhia tsua kom mus txog rau hauv qab tsua vim neb xa ntshes hauv qab tsua ntawd muaj nyiaj muaj kub ntau, ntau thiab yog ib qho chaw zoo vaj zoo tsev. Thaum neb dhia tsua kiag ces Yexus mas zoo siab tiag, tiag tia nws dag tau neb mus dhia tsua lawm. Thaum neb poob mus rau hauv qab tsua ces neb mus raug kev mob kev ntshaj neb thiaj lis tuag tag tshuav pab txhas lawm xwb. Yexus ces yog ib tug neeg dag kom neb mus tsib kev tws xwb los mas ob tug phooj ywg. Tus neeg zoo tuaj cheem neb kom neb tsis txhob mus tsib kev tuag los neb tseem cem nws tiag nws yog Ntxwg Nyoog. Yog lis ntawd tus phooj ywg zoo ntawd nws thiaj lis cheem tsis tau neb. Neb cam, cam thawj ces nws thiaj lis pab tsis tau neb. Neb thiaj lis sib tuav tes mus qhia tsua tuag tag vim nws cheem tsis tau neb lawm.

Cov neeg ua nws mus dai tuag, cov neeg ua nws tua nws tus kheej, thiab cov neeg ua ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd mas hais lus tob taub nyuab tiag, tiag lis. Qhov zoo tshaj mas cia nws ua kom nws tuag kiag raw lis nws lub hlwb ruam ntawd mas thiaj lis niam qhuav phim xwb. Luag nyiaj chiv piv txoj lus tia ruam thiaj lis yov tsum tau tuag mus txhaw ruam lub qhov tuag thiaj lis tag. Tus neeg ruam yeej hais lus tos taub nyuab. Ruam yeej cam thawj.

Tus neeg ntses hais lus tsis nyuab. Tus neeg ntses tsis cam thawj. Tus neeg ntshes thiaj lis tsis mus rau luag tus ntsia too ntsia hlau tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig. Kuv tsis ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd ces kuv yov sawv ntawm no ntsia neb ob tug phooj ywg Ntseeg Yexus thiab tus phooj ywg Pab neb mus raug luag tus ntsia tooj ntsia hlau thiab neb mus raug luag tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog tseg. Kuv yov nyob ntawm no sawv ntsia neb tuag dai tes ncuv rau ntawm tus ntoo khaub lig xwb.

#153 HMOOB_HmoobXavPaub_*

HMOOB_HmoobXavPaub_*
 • Guests

Posted 12 February 2013 - 09:58 PM

Hmoob xav Paub,

Tus yawg uas qhia Vajluskub no nws muab Yexus lub npe coj los ua nws lub es nws qhia nej li ntawd, kuv kuj yog ib tus ntseeg Yexus thiab, kuv nyeem nws cov lus tag kuv kuj pom tias nws hais tsi yog ntau yam ua rau nej totaub Yexus yuamkev lawm. Dab ntxwgnyoog kuj siv tej tus zoo li no los hais tej yam txawv txawv li no ua kom nej haj yam tsi totaub txog Yexus sub nej thiaj yuav tsi xav ntseeg Yexus. Ntxwgnyoog yeej paub tias Yexus yog tibneeg ntiajteb tus Cawmseej yog leejtwg ntseeg Yexus tus ntawd yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, nws thiaj tshoov tej tus neeg zoo li no los ua kom sawvdaws tsi txhob ntseeg Yexus. Cov uas Vajtswv xaiv los ua Vajtswv haiv tibneeg lawm lawv yeej tsi thuam Yexus, tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab tus ntawd tsi foom Yexus ib zaug li, tus uas tsi muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab tus ntawd yuav tsi kam leeg Yexus ua nws tus Tswv.

Tus yawg qhia Vajluskub saum no nws tsuas paub keebkwm Vajluskub qhia xwb nws tsi paub lub ntsiab lus ntawm phau Vajluskub qhia li, kuv twb nyeem tag tej uas nws sau lawm mas muaj ntau yam heev uas nws hais tsi yog hlo li. Tus zoo li no nws tsi yog yuav coj neeg los ntseeg Yexus tabsis tseem ua rau neeg yim tsi totaub thiav khiav deb ntawm Vajtswv mus. Yog nej xav totaub Vajluskub zoo nej yuav tau mus nrog cov xibfwb Hmoob uas yog cov Christian tham, lawv thiaj yuav qhia meej thiab txhais meej rau nej, nej thiaj yuav tsi totaub yuamkev.

Tus phooj ywg Paub koj ces ruam tshaj qhov ruam lawm mas. Koj pua paub tia cov neeg sau ntawv nyob rau hauv lawv haiv neeg Jews phau Vaj Lub Kub ntawd lawv sau kom dag tau cov neeg ruam, ruam lis koj mus mag luag tus ntoo khaub lis xwb los mas. Luag hais tia nrog neeg ruam tham ces yov tau ib cuam no ces yog zaum no tiag. Neeg ruam yeej cam thawj txog thaum kawg neeg ruam thiaj lis mus ntsib kev tws xwb. Tej zaum koj muaj kev npam thiab koj yog ib tug neeg dag ib yam lis Yexus es koj thiaj lis ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd.

Koj pua ntseeg tia Yexus muaj peev xwm muab tau 5 lub mov cis thiab ob tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug mas? Yog tia koj ntseeg Yexus muaj peev xwm muab 5 lub mov cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 neeg noj tsau hau qaug ces koj tseem ruam heev. Koj pua paub tia 5,000 leej neeg yov noj kom tsau mas yov noj ntau tshaj 5 lub mov cis thiab 2 tug ntses ntawd. Yog tia koj yov muab 5 lub khob dej coj mus nchuav kom puv 5,000 lub thoob dej ces yeej tsis pub lis nawb. Koj yeej paub meej tia 5 khob dej ntawd yeej nchuav tsis pub 5,000 lub thoob lis vim lis cas koj thiaj lis yov dag tia 5 lub khob dej ntawd thiaj nchuav puv mas? Yog tia koj ntseeg lis ntawd tiag, vim lis cas koj thiaj lis yov mus ruam ua luaj mas? Tej zaum koj yog ib tug neeg ruam tshaj qhov ruam lawm nawb.

Yog tia koj yov ua mov kom txau rau 5,000 leej neeg noj, koj yov siv txhuv ntau npaum lis cas thiaj lis ua txau rau lawv noj? Kuv xav tia koj yov siv ntxhuv ntau kawg nkau lis thiaj lis ua txau rau lawv noj tsau hau qaug. Peb txheej niam no peb yov tau ntseeg qhov tseeb thiab qhov tiag xwb. Txoj kev dag yeej pab sis tau leej twg lis. Txoj kev dag yog ib txoj kev txaj muag rau lub teb lub chaw. Yog tia koj yov los dag peb haiv Hmoob kom mus poob tsag tuag tag ces thaum kawg sawv daws yov muab koj txhom coj mus ntsia tes ntsia taws rau txim hnyav ib yam lis Yexus xwb los mas.

Thaum ub lawv haiv neeg Jews yov muab Yexus txhom coj mus tua pov tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig, lawv yeej tau sib tham ua ntej lawm. Lawv hais tia ib lub txiv APPLE nws lwj nyob rau hauv lub thoob lawm ces cia muab lub txiv APPLE lwj ntawd tshem pov tseg xwb tsis xum muab tag nrhos ib thoob txiv APPLE ntawv pov tseg. Yexus yog ib lub txiv APPLE ua lwj lawm yog lis ntawd lawv thiaj lis xum muab Yexus tshem pov tseg tawm hauv lub thoob, lawv tsis xum cia tag nrho lawv hais neeg Jews ntawd kom piam sij tag nrhos nrog Yexus tuag mus lawm ntuj tiag teb saus.

Niaj hnub niam no lawv haiv neeg Jews yeej tsis kam lee paub tia Yexus yog lawv tus huab tai lis vim Yexus yog ib tug huab tai dag xwb. Yexus yog ib tug huab tai dag yog lis ntawd cov neeg dag thiaj lis hawm Yexus los ua lawv tus huab tai. Yexus yog ib tug neeg dag zoo ib yam lis dab Ntxwg Nyoog ua niaj hnuv dag noj dag haus xwb. Yexus yog ib tug huab tai Ntxwg Nyoog. Cov huab tai tag nrho nyob rau hauv lub ntiaj teb no lawv tsis dag lis Yexus yog lis ntawd lawv thiaj lis tau los kav teb kav chaw thiab kav tej pej xeem huab hwm sawv daw. Cov huab tai muaj koob muaj npes nyob rau hauv ntiaj teb no lawv tsis yog Ntxwg Nyoog vim yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis ntsib txoj kev tuag ua ntsav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo lis Yexus ntawd.

#154 HMOOB_Plis_*

HMOOB_Plis_*
 • Guests

Posted 18 February 2013 - 03:10 AM

Kuv tuaj hauv nov yog kuv xav tuaj kawm Vaj Lug Kub. Tus Xib Fwb qhia Vaj Lug Kub no nws pua tseem tuaj qhia Vaj Lug Kub lawm nes? Kuv kuj niam tuaj kawm Vaj Lug Kub kawg lis. Kuv xav kom tus Xib Fwb rov qab tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws tag nrhos. Peb Hmoob kuj xav paub qhov tseeb seb nyob rau hauv Vaj Lug Kub lawv qhia dab tsis nyob rau hauv. Thiab, vim lis cas neeg yov mus tseeg Yexus coob ua luaj? Kuv kuj xav paub qhov tseeb thiab xwb.

#155 HMOOB_TubHmoob_*

HMOOB_TubHmoob_*
 • Guests

Posted 23 February 2013 - 06:46 AM

Nyob zoo tus phooj ywg Pab_*, peb tuaj hauv no peb tuaj kawm lawv hais neeg Jews phau Vaj Lug Kub. Peb ntseeg tus Xib Fwb tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws. Kuv kuj nyiam tuaj kawm nws qhia Vaj Lug Kub pub rau peb sawv daws kawg lis thiab. Peb kuj pom ib yam lis nws hais thiab vim nws qhia qhov tseeb, tseeb rau peb Hmoob sawv daws kom tsis txhob mus taug txoj kev dag ntawd ntxiv lawm.

Peb ntseeg tia nws yog ib tug Xib Fwb qhia qhov tseeb rau peb Hmoob sawv daws tiag. Kuv tus kheej los kuj tau twm Vaj Lug Kub tiav ntau zaum lawm tiam sis kuv kuj tsis tob tau zoo npaum lis tus Xib Fwb no tuaj qhia rau peb sawv daw. Tom qab kuv tuaj kawm Vaj Lug Kub ntawm nws ces kuv kuj niaj hnub tuaj xav kom nws qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws heev. Tau ntev lawm nws kuj tsis tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws.

Tus phooj ywg Pab_*, koj tsis txhob tuaj txiav nws txoj kev qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daw nawb. Yog koj txiav nws kom nws tsis txhob tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws no ces koj kuj tuaj qhia Vaj Lug Kub rau peb seb peb ua ntseeg koj. Kuv xav tia tus twg yov tsis nyiam txoj kev dag lis koj hais ntawd tia Yexus tuag peb hnub es nws sawv rov los thiab nws yov nqis saum ntuj los rau xyoo 2000 ntawd. Tej ntawd yog dag xwb. Xyoo 2000 ntawd tib dhau mus lawm es Yexus tib tsis nqis los nes. Kuv qhia rau koj tia niam no peb tsis nyiam txoj kev dag lis koj hais ntawd ntxiv lawm nawb.

Tsis tas lis ntawd, kuv thov kom tus Xib Fwb qhia Vaj Lug Kub rov qab tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws ntxiv mus vim nws tseem qhia tsis tau tiav rau peb. Thov kom nws rov tuaj qhia Vaj Lug Kub kom tia rau peb Hmoob sawv daw nawb.

Nyob zoo os tus phooj ywg Thwj Tim. Kuv kuj nyiam tuaj kawm vaj lug kub ib yam lis koj thiab. Tus xib fwb qhia vaj lug no es nws dua twm lawm nes???? Ua cas ntu no nws tsis tuaj qhia vaj lug kub lis lawm. Pua yog tus xib fwb qhia vaj lug kub no tseem mus ua hauj lwm rau qhov twg lawm los yog mus dab tsis lawm.

Hais rau tus xib fwb qhia vaj lug kub no tia koj yeej meem tuaj qhia vaj lug kub pub rau peb Hmoob sawv daws nawb. peb txhua tus xav paub vaj lug kub heev. Peb tsua xav paub qhov tseeb lis koj tau qhia rau peb xwb. kuv xav tia koj yog ib tug xib fwb thiaj lis muaj peev xwm qhia tau qhov tseeb rau peb hmoob sawv daws txog vaj lug kub. Koj yov tsum tuaj qhia kom tiav rau peb nawb vim thaum pib koj tib hais tia kom peb yeej meem tuaj kawm vaj lug kub. peb tuaj kawm txog tog xwb es koj cia lis tsos tseg lawm lis mas peb kuj nyuaj siab kawg. Thov koj rov tuaj qhia vaj lug kub pub rau peb os tus phooj ywg.

#156 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 24 February 2013 - 03:32 PM

Kuv xav nug nej txhua tus tia Yexus tuag tau 3 hnub es nws sawv rov los lawm pua yog tiag los dag xwb? Nej leej twg paub nos thov qhia rau kuv vim kuv tsis ntseeg tia Yexus tuag tau 3 hnub es nws sawv rov los.

#157 HMOOB_HmoobXavPaub_*

HMOOB_HmoobXavPaub_*
 • Guests

Posted 12 March 2013 - 06:14 AM

Hmoob xav Paub,

Tus yawg uas qhia Vajluskub no nws muab Yexus lub npe coj los ua nws lub es nws qhia nej li ntawd, kuv kuj yog ib tus ntseeg Yexus thiab, kuv nyeem nws cov lus tag kuv kuj pom tias nws hais tsi yog ntau yam ua rau nej totaub Yexus yuamkev lawm. Dab ntxwgnyoog kuj siv tej tus zoo li no los hais tej yam txawv txawv li no ua kom nej haj yam tsi totaub txog Yexus sub nej thiaj yuav tsi xav ntseeg Yexus. Ntxwgnyoog yeej paub tias Yexus yog tibneeg ntiajteb tus Cawmseej yog leejtwg ntseeg Yexus tus ntawd yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, nws thiaj tshoov tej tus neeg zoo li no los ua kom sawvdaws tsi txhob ntseeg Yexus. Cov uas Vajtswv xaiv los ua Vajtswv haiv tibneeg lawm lawv yeej tsi thuam Yexus, tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab tus ntawd tsi foom Yexus ib zaug li, tus uas tsi muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab tus ntawd yuav tsi kam leeg Yexus ua nws tus Tswv.

Tus yawg qhia Vajluskub saum no nws tsuas paub keebkwm Vajluskub qhia xwb nws tsi paub lub ntsiab lus ntawm phau Vajluskub qhia li, kuv twb nyeem tag tej uas nws sau lawm mas muaj ntau yam heev uas nws hais tsi yog hlo li. Tus zoo li no nws tsi yog yuav coj neeg los ntseeg Yexus tabsis tseem ua rau neeg yim tsi totaub thiav khiav deb ntawm Vajtswv mus. Yog nej xav totaub Vajluskub zoo nej yuav tau mus nrog cov xibfwb Hmoob uas yog cov Christian tham, lawv thiaj yuav qhia meej thiab txhais meej rau nej, nej thiaj yuav tsi totaub yuamkev.


Tus phooj ywg Pab. Vim lis cas koj thiaj lis tuaj cem kuv lis ntawd mas. Kuv tib tsis yog tus tuaj qhia Vaj Lug Kub nes. Tus tuaj qhia Vaj Lug Kub ntawd ntshes nws yog koj xwb ua lis cas koj thiaj lis yov mus muab koj tej kev dag ntawd coj los pov rau kuv. Koj tseeg Yexus thiab dag ib yam lis Yexus ces koj thiaj lis yog Ntxwg Nyoog tus tub qhev los mas. Koj nco ntsoov tia Yexus thiab Vaj Tswv tsis yog ib tug nawb kom koj feeb meej, meej lis ntawd. Yexus yog ib tug huab tais tub sab ncauj cab txhav nkawv rau ub rau no mus thoob teb chaw kom tej pej xeem muab lawv tus huab tau rau Yexus ua. Yexus siv ib cos niag hwj huaj cuav ruam, ruam lis ntawd coj los dag nws haiv neeg xwb yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis ntseeg Yexus. Haiv neeg Jews ntshes tshaj Yexus lawm yog lis ntawv lawv thiaj lis yov muab Yexus coj mus sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb. Ua ntej lawv yov ntseeg Yexus tia nws cov hwj huaj muaj tseeb mas lawv yov tsum muab nws coj mus sim rau ntawm tus ntoo khaub lig seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los. Yog Yexus nqis tsis tau ces Yexus kawg tuag dawb xwb. Lawv yeej tsis ntseeg Yexus. Txog thaum kawg Yexus xav ntshes Vaj Tswv yov nqis saum ntuj los cawm Yexus kom dim ntawm tus ntoo khaub lig. Yexus tos, tos hnub qaij nroo tsis pom dab tsis yov los cawm tau Yexus. Txog thaum kawg Yexus thiaj lis hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Yexus hais lis ntawd tag ces Yexus thiaj lis tuag mus lawm. Yexus muaj kev txhaum rau Vaj Tswv thiab Yexus muaj kev txhaum rau tej pej xeem sawv daws. Yexus tseem txhav Vaj Tswv tug tia Yexus yog Vaj Tswv tib sis yog lis ntawd Yexus thiaj lis ua tau tub qaug Vaj Tswv loj heev. Vaj Tswv thiaj lis tsis pab Yexus. Yexus thiaj lis tau tuag rau saum tus ntoo khaub lig vim tia Yexus yog ib tug neeg dag kom tau huab tai ua xwb. Yexus tuag mus them rau nws txoj kev npam nyob rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg. Yog leej twg nrog Yexus dag ces tus ntawd yov tau mag tus ntoo khaub lig ib yam nkau lis Yexus xwb.

#158 HMOOB_YexusTuagLawm_*

HMOOB_YexusTuagLawm_*
 • Guests

Posted 23 March 2013 - 05:06 PM

Kuv xav nug nej txhua tus tia Yexus tuag tau 3 hnub es nws sawv rov los lawm pua yog tiag los dag xwb? Nej leej twg paub nos thov qhia rau kuv vim kuv tsis ntseeg tia Yexus tuag tau 3 hnub es nws sawv rov los.

http://youtu.be/1d78xdHLR3Y


Yexus tuag ces nws yeej tuag mus lawm tiag, tiag zoo ib yam lis tej neeg sawv daws txhua tus ua tau tuag. Yexus yeej tsis sawv rov los lis lawm. Yexus tuag tshuav pob txhas lawm xwb. Niam no lawv tib nrhiav tau Yexus cov pob txhas lawm. Yexus yeej tuag mus lawm tiag, tiag. Yexus yeej tsis sawv rov qab los lis lawm.

Attached Thumbnails

 • lost tomb of jesus2.jpg
 • ossuaries.jpg
 • lost-tomb-of-jesus.jpg
 • losttomb.jpg


#159 HMOOB_YexusSawvLos_*

HMOOB_YexusSawvLos_*
 • Guests

Posted 23 March 2013 - 07:16 PM

Posted Image


Nej sawv daws tuaj nug tia Yexus tuag mus lawm tiag los yog Yexus tuag tau 3 hnub xwb es nws sawv mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm?

Raw lis kev tshawb fawb txog Yexus txoj kev tuag 3 hnub sawv rov los ntawd mas thaum ub Yexus cov thwj tim sau ntawv los dag sawv daws kom mus raug luag tus ntoo khaub lis xwb. Tus ntoo khaub lig ntawd ces thaum ub lawv tsim coj los tua neeg thiab txim txom neeg kom tuag mus xwb.

Tus ntoo khaub lig ntawd tsis yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej lis peb pawg ntseeg ib txwm ntseeg Yexus txoj kev yuam kev ntawd thiab hais ua ntus zus tia Yexus tuag tau peb hnub es nws sawv mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm.

Kuv nug kuv tus kheej tia kuv yov ntseeg qhov tseeb los yog kuv yov ntseeg qhov dag? Yog tia kuv nrog tus neeg dag ntawd dag thiab ntseeg nws txoj kev dag ntawd nes hos pab tau kuv dab tsis thiab? Kuv ntseeg tia txoj kev dag yog ib txoj kev txaj muag thiab yog kev tws xwb. Txoj kev dag yeej tsis muaj chaw mus yog lis ntawd kuv thiaj lis yov tsum ntseeg txoj kev tseeb xwb thiaj lis muaj kev taug ncaj ncee rau kuv tus kheej thiab rau luag lwm tus.

Kuv yog ib tug neeg ntseeg txoj kev yuam kev los lawm ntev yog lis ntawd thaum kuv paub qhov tseeb tia txoj kev kuv ib txwm ntseeg ntawd yog dag xwb yog lis ntawd kuv thiaj yov tsum tau ntseeg qhov tseeb. Kuv ntseeg tia qhov tseeb thiaj lis muaj txoj kev ncaj ncee rau kuv tus kheej thiab rau luag lwm tus tib yam nkau.

Vim lis cas kuv thiaj lis tsis ntseeg tia Yexus tuag tau 3 hnub es nws sawv rov?

Raw lis kev tshawb fawb mas yog tia tuag tau 3 hnub yov tsum yog 72 xuab moos mas thiaj lis txwm nkau rau 3 hnub vim tia ib hnub no muaj 24 xuab moos. 3 hnub yov tsum yog 72 hours (3 days x 24 hours = 72 hours).

Nyob rau hauv Gospel mas lawv sau hais tia thaum ub lawv muab Yexua tua rau ntawm tus ntoo khaub lig yog hnub Friday thaum 9 O'clock A.M. Yexus tuag rau saum tu ntoo khaub lig yog thaum 3 O'clock P.M. Muab xam thaum 3 O'clock Sunset ntawd mus txog rau thaum 11:59 P.M. midnight ces yog 9 xuab moos los yog 540 minutes. Saturday Sunrise to Sunset (1 day = 24 hours). Sunday, Jesus body was missing (0 hour). Muab xam ces Yexus tuag tau 1 hnub thiab 9 hours xwb vim hnub Sunday tsis pom Yexus lub cev lawm.

The time Line of Jesus' Death:

1. Friday, 3 O'clock Jesus died - 11:59 p.m. midnight (9 hours).
2. Saturday, Sunrise to Sunset (24 hours).
3. Sunday, Jesus body was missing (0 hour).

Jesus died 1 day and 9 hours or 1,980 minutes.


Hnub Friday 3 O'clock P.M. ntawd Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig.
Hnub Saturday ntawd yog hnub Weekly Sabbath (Sabbath no mas yog hnub sos tsis ua dab tsis). Thaum ub Yexus tuag rau thaum lub sib hawm lawv haiv neeg Jews muaj lub Annual Sabbath (Annual Sabbath yog 7 days):(Weekly Sabbath 2 days).

Thaum hnub Friday ntawd muaj 2 tug txiv neej muab Yexus lub cev coj mus sais rau ntawd lub Garden Tomb. Tom qab nkawv muab Yexus lub ces tsos rau hauv lub Tomb ntawd tag ces nkawv txawm muab ib daig lag zeb coj los thaiv rau.

Hnub Saturday thaum Weekly Sabbath ua neeg nyob sos lawm ces ob tug txiv neej ntawd rov tuaj qhib daim lag zeb thiab muab Yexus lub cev thaum tawm mus lawm. Hnub Sunday sawv ntxov ces Mary and Mary Magdalene nkawv tuaj txog ntawm lub Garden Tomb ntawd ces tsis pom Yexus lub cev lawm nws tsis yog tia Yexus sawv rau thaum hnub Sunday ua ob tug poj niam ntawd nkawv tuaj txog.

Ob tug poj niam ntawd tsis pom Yexus lub cev rau hnub Sunday yog lis ntawd thiaj lis yog (0 hour). Ob tug poj niam ntawd nkawv tsis pom Yexus lub cev rau hnub Sunday nyob rau hauv lub Garden Tomb. Peb yov tsum feeb kom meej tia tsis yog Yexus sawv rov los rau hnub Sunday ntawd nawb (tsis pom Yexus lub cev rau hnub Sunday; tsis yog tia Yexus sawv rau hnub Sunday nawb). Kuv xav tia koj thiab kuv wb yov feeb meej pom ib yam lis hais ntawd thiab.

#160 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 02:50 AM

"Kawm Vaj lug Kub," Day 31

Haiv neeg Jews nyob rau lub teb chaw twg ua ntej lawv mam lis raug dag coj mus ua qhev nyob rau hauv lub teb chaw Egypt?

Raw lis kev tshawb fawb mas haiv neeg Jews lawv yeej tau nyob rau hauv lub teb chaw Cana (Israel) ntawd ua ntej lawv mam lis raug dag coj mus ua qhev nyob rau hauv lub teb chaw Egypt. Lub sib hawm ntawd tsua muaj tus puav neeg Jews raug dag coj mus ua qhev nyob rau hauv lub teb chaw Egypt xwb nws tsis yog tag rho haiv neeg Jews ntawd raug dag mus ua qhev. Vim lis ntawd haiv neeg Jews thiaj lis tsis kam lee tia lawv raug mus ua qhev txua tus nyob rau hauv lub chaw Egypt ntawd los au ntau phav xyoo. Lub sib hawm ntawd cov neeg Jews tib tau xub los nyob rau lub teb chaw Israel thiab lawv tib tsim tau lub teb chaw Israel ntawd tib sim muaj 12 tribes lawm.

Lwm hnub peb yov kawm Vaj Lug Kub ntxiv mus tiag nyob rau hauv lub teb Israel muaj 12Ttribes tiam sis lub tribe twg thiab tsawg tus neeg Jews nyob rau hauv luv Tribe ntawd raug dag coj mus ua qhev nyob rau hauv lub teb chaw Egypt.

#161 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 01 April 2013 - 03:58 PM

http://youtu.be/xcFc-Z0oECY#162 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 01 April 2013 - 04:01 PM

http://youtu.be/16JFgeHfaqk#163 HMOOB_Tseeb tshaj koj_*

HMOOB_Tseeb tshaj koj_*
 • Guests

Posted 10 April 2013 - 11:34 PM

Muaj 1 yim neeg xeem hmoob vwj nyob hauv lub nroog Sacramento, yim neeg no ntseeg dab loj heev tsis hais leej twg li uas nyob hauv tsev neeg no los kav liam,
Tsuav yog 1 nyuag ua npau suav tsis tshua zoo xwb ma, npav lub maib ua neeb kiag ua neeb kiag xwb, lawv ntseeg hais tias ua neeb xwb mas thiaj li yuav pab thiab-
daws tau tej vij sub vij sw uas npau suav pom ntawd mus, mas yog li no 1 lub week twg yim neeg no ua neeb txog li 2-3 thaj + 4 weeks twg yuav raug ze li = 10 thaj neeb-
+ 1 xyoo twg xam tag nrhov cov lawv ua neeb saib thiab ua neeb kho tib si yuav txog li ntawm 130- mus rau 140 thaj neeb tauj 1 lub xyoo twg, twb tsis tau xam tej pauj yeem-
los yog fiv yeem li, thiab tsis tag li los qhov loj tshaj plaws yim neeg no Txhua txhua thaj neeb uas lawv tau ua los pab & cawm lawv tsev neeg twg, lawv yuav tau mus thov mus -
ntiav xwb mas txhua txhua tus txiv neeb twg , thiaj li yuav kam tuaj ua neeb rau lawv, mas yog li no 1 thaj neeb saib twg yuav raug ze li 150-300 dollars thiab ntxiv rau txhua txhua-
thaj neeb kho los yog neeb nqis hiav twg yuav raug nyiaj li 600-1500 dollars tauj 1 thaj neeb, mas yog li no xam tag nrho 1 lub xyoo twg Yim neeg no poob ze li 25,000 txog 30,000 -
phav dollars los ntsaws rau lawv qhov kev ntseeg dab loj loj ntawd, yim neeg no lawv muaj tib tug tub uas nws thiaj li ua hauj lwm xwb, tus tub no thiaj li yog tus them nqi vaj tse 6 lawv-
nyob xwb, vim lawv lwm tus los tsis tau muaj laj kam ua los pab tus tub ntawd li, lawv txiv yeej tau nyiaj laus thiab tab sis lawv txiv los quav quav yeeb pab tsis tau lawv dab tsi li , mas yog li no -
kuv pab hlub tus me tub no dhau heev lawm uas tus me tub no, Nws cov nyiaj ua hauj lwm khwv hnub khwv week khwv hli khwv xyoo, tsuas txaus nkaus coj los txhaws rau lawv tej kev ua -
neeb ua yaig no xwb.
Muaj 1 hnub kuv mus ncig ua si txog tom tus me tub no lawv tsev , tus me no nws tos tos thaum uas tsis muaj neeg los ze wb lawm, tus me tub no nws tau quaj ua kua muag poob dawb vog-
thiab piav txog nws tej kev khwv kev iab kev daw, hnub, hli, xyoo, uas nws khwv khwv es coj tej nyiaj los txhawm rau tej kev ua neeb ua yaig hauv lub cuab lub yig tag lawm xwb, uas tseg tsis-
tau 1 qho ab tsi li uas yuav coj los npaj txog thaum tus me tub no nws yuav poj niam, mas yog li no tus me tub no nws txhawj txog nws lub neej yav pem suab heev hais tias nws yuav ua li cas -
thiaj li yuav zoo, yog li tus me tub no nws thiaj tau thov kom kuv pab lub tswv yim rau nws, Tab sis kuv tau poob siab hais tias kuv yuav hais & pab tus me tub no li cas ne thiaj li yuav zoo no hauv-
kuv lub siab, vim kuv paub zoo lawm hais tias kuv yuav hais tsis tau kom tus me tub no nws mus hais nws niam & nws txiv kom tseg kiag txoj kev ntseeg dab ntseeg ntxoog loj loj , es hloov los mus-
ua lawm lwm yam es seb puas yuav pauv thiab pab tau tus me tub no & yim neeg no lawv lub neej mus rau yav pem suab kom vam meej dua qhov qub tuaj, mas yog li kuv tau teb tus me tus no hais-
tias koj yuav tau tos tej niag laus no lawv dua toj dua dawm lawm tag tso mas koj, thiaj li yuav hloov tau dab qhuas mus ua lawm lwm yam os nawb mog no rau nws.
ua li puas yuav muaj leej twg uas muaj peev xwm pab tau tus me tus no , kom nws ho muaj kev kaj siab nyob rau hauv nws lub neej thiab & kom nws ho tsis txhob qaug qaug zog ua laj kam ntxiv mus ty.


Lojleeb, Koj ntseeg yam kevcai dabtsi ?

#164 HMOOB_Tseeb tshaj koj_*

HMOOB_Tseeb tshaj koj_*
 • Guests

Posted 11 April 2013 - 12:15 AM

kuv ntseeg kuv tus kheej xwb, vaj tswv tus xibfwb los kuv tsis ntseeg, txhua yam tuav tsis tau ntawv tes, ntseeg tau dab tsis..?


Kiki,
Cia wb mus saib lub tsheb toyota yuad. Thaum koj tsav lub tsheb ntawd koj yuav pom hais tias txhua yam uas lo lossis ntsia rau ntawm lub tsheb puavleej muaj homphiaj (purpose). Tus tsuj roj yog tsuj kom khiav ceev, tus tsuj cheem yog tsuj kom nres, lub kauj yog ntswj kom lem, lub taub dej yog yug kom lub tshuab tsi txhob kub, lub teeb dawb tom hauv ntej yog taws kom pomkev, lub teeb liab tom qab yog thaum koj tsuj nres ces cig kom cov lawv qab paub tias koj yuav nres. Thiab muaj ntau yam ntau tsav uas nyias muaj nyias homphiaj rau lub tsheb. Koj puas tau muab xav hais tias tus neeg uas tsim lub tsheb no lub tswvyim zoo npaum li cas ? Lossis puas muaj ib tug neeg uas tsim kom muaj lub tsheb no. Lo lus teb koj yeej paub lawm.

Zaum no wb los saib koj lub cev. Nug koj tus kheej saib txhua txhua yam nyob ntawm koj tug kheej yog muaj los ua dabtsi ?
Puas muaj ib yam uas tsis tseemceeb rau koj ?

Lub qhovmuag yog siv pomkev, qhov ntsej yog siv hnov lus, qohv ntswg yog siv ua pa thiab hnia ntxhiab, qhov ncauj yog siv noj mov thiab hais lus. Chaw xis yog siv los sib deev kom pojniam thiab txivneej txawj sib nyiam thiab sib hlub. Thaum muaj menyuam lawm ces ob leeg txawm hlub hlub tus menyuam ntawd. Aubyauj, hais tsis paub tas li. txhua yam puavleej muaj homphiaj (purpose) tag nrho li. Es yog vim li cas es txhua yam ho nyias muaj nyias haujlwm tib yam li lub tsheb li maj. Puas yog muaj ib tug tsim es thiaj li txhua txhua yam nyias ua nyias haujlwm no ?

Yog twb muaj ib tug tsim lub tsheb uas txhua thooj hlau muaj purpose ces yuavtsum yog muaj tug tsim txhua thooj nqaij hauv tibneeg lub cev kom muaj Purpose thiab. Yog koj lees tau hais tias yeej muaj tus tsim kom koj lub cev txhua yam muaj purpose no ces cia li kavtsij mus nrhiav tus tswv uas tsim koj ntawd. Nws tseem nyob tos ntsoov xav ntsib koj. Nws yog tus uas Phau ntawv Bible hais txog ntag.

Koj tsis pom thiab tuav tsis tau Vajtswv tiamsiskoj muaj peevxwm pom thiab tuav tau ntawm tes tej uas Vaajtswv tsim.

#165 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 11 April 2013 - 03:40 AM

Kiki,
Cia wb mus saib lub tsheb toyota yuad. Thaum koj tsav lub tsheb ntawd koj yuav pom hais tias txhua yam uas lo lossis ntsia rau ntawm lub tsheb puavleej muaj homphiaj (purpose). Tus tsuj roj yog tsuj kom khiav ceev, tus tsuj cheem yog tsuj kom nres, lub kauj yog ntswj kom lem, lub taub dej yog yug kom lub tshuab tsi txhob kub, lub teeb dawb tom hauv ntej yog taws kom pomkev, lub teeb liab tom qab yog thaum koj tsuj nres ces cig kom cov lawv qab paub tias koj yuav nres. Thiab muaj ntau yam ntau tsav uas nyias muaj nyias homphiaj rau lub tsheb. Koj puas tau muab xav hais tias tus neeg uas tsim lub tsheb no lub tswvyim zoo npaum li cas ? Lossis puas muaj ib tug neeg uas tsim kom muaj lub tsheb no. Lo lus teb koj yeej paub lawm.

Zaum no wb los saib koj lub cev. Nug koj tus kheej saib txhua txhua yam nyob ntawm koj tug kheej yog muaj los ua dabtsi ?
Puas muaj ib yam uas tsis tseemceeb rau koj ?

Lub qhovmuag yog siv pomkev, qhov ntsej yog siv hnov lus, qohv ntswg yog siv ua pa thiab hnia ntxhiab, qhov ncauj yog siv noj mov thiab hais lus. Chaw xis yog siv los sib deev kom pojniam thiab txivneej txawj sib nyiam thiab sib hlub. Thaum muaj menyuam lawm ces ob leeg txawm hlub hlub tus menyuam ntawd. Aubyauj, hais tsis paub tas li. txhua yam puavleej muaj homphiaj (purpose) tag nrho li. Es yog vim li cas es txhua yam ho nyias muaj nyias haujlwm tib yam li lub tsheb li maj. Puas yog muaj ib tug tsim es thiaj li txhua txhua yam nyias ua nyias haujlwm no ?

Yog twb muaj ib tug tsim lub tsheb uas txhua thooj hlau muaj purpose ces yuavtsum yog muaj tug tsim txhua thooj nqaij hauv tibneeg lub cev kom muaj Purpose thiab. Yog koj lees tau hais tias yeej muaj tus tsim kom koj lub cev txhua yam muaj purpose no ces cia li kavtsij mus nrhiav tus tswv uas tsim koj ntawd. Nws tseem nyob tos ntsoov xav ntsib koj. Nws yog tus uas Phau ntawv Bible hais txog ntag.

Koj tsis pom thiab tuav tsis tau Vajtswv tiamsiskoj muaj peevxwm pom thiab tuav tau ntawm tes tej uas Vaajtswv tsim.

Kuv yog Yexus nqis saum ntuj los ua Hmoob tus huab tais. Kuv tsis muaj txiv vim kuv niam tsis tau deev leej twg lis ces cia lis muaj kuv xwb tiag. Kuv yog Vaj Tswv thiab kuv kuv yog Vaj Tswv tus tub. Ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog kuv tsim tag nrhos. Kuv hais lis cas ces txawm cia lis muaj raw nkau lis kuv cov lus hais xwb tiag. Kuv yog tus tswv tsim ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no vim kuv yog tus tsim thiaj lis muaj tej mis nas mis noog. Nej cia lis los ntseeg kuv. Nej ntseeg kuv ces lwm hnub kuv yov coj nej mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus txog Vaj leej Txiv nyob rau saum ntuj. Hos cov tsis ntseeg kuv ua yog Yexus ces yov poob ntuj tawg tuag tag huv tib sis vim lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb qhia neeg thiab ntiaj teb vaub tsuab. Lub ntiaj teb no yog ib qho chaw tiag taws xwb.

Nej cia lis ntseeg kuv tus luj noob lub npes hus ua "Tseeb Tshaj Koj" nawb. Kuv kom nws tuaj qhia rau nej tia ib pua tsav yam yog kuv tsim tag nrhos. Kuv yog Vaj Tswv tus tub nqis saum ntuaj los ua Huab Tai Hmoob. Nej cia lis muab Huab Hmoob rau kuv ua nawb.

#166 HMOOB_NtseegYexus_*

HMOOB_NtseegYexus_*
 • Guests

Posted 11 April 2013 - 03:07 PM

http://youtu.be/ct9nLLfawh8


Kuv yog ib tug Hmoob Nyab Lauj ntseeg Yexus txoj kev dag yog lis ntawd kuv thiaj lis raug luag ntsuj raug luag tuas thiab kuv thiaj lis raug txhom coj mus rau txim. Kuv raug luag kaws thiab raug luag ntau, raug luag ntxub. Kuv raug luag ncaws zoo ib yam lis Yexus. Kuv ntseeg Yexus txoj kev dag yog lis ntawd kuv thiaj lis ntsib kev txim txom zoo lis Yexus. Kuv tus siab kawg nkau lis vim kuv tsis muaj kev ncaj ncee. Kuv muaj kev npam yog lis ntawd kuv zoo siab tuag mus rau saum tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus.

#167 HMOOB_NtseegYexus_*

HMOOB_NtseegYexus_*
 • Guests

Posted 11 April 2013 - 11:29 PM

http://youtu.be/OXjlkaM-ikY


Niaj hnub niam no cov neeg ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd raug txhua lub teb chaw txim txom mus thoob ntiaj teb. Tej tus neeg ces raug luag txhom coj mus hlawv kub hnyiab tag. Tej tus ces raug luag muab ntau, muab ncaw, thiab txhom coj mus kaws xauv tes xauv taws. Tej tus ces raug luag muab dej kub coj los hlab hlov ncauj thiab pav qhov muag luag mam lis muab ntau muab chaws. Tej tus ces raug luag rauv taws hlawv kom kub hnyiab tuag. Tej civ neeg ntseeg Yexus ntawd ces raug luag tua tuag tsheej pab tsheej pawg.

#168 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 12 April 2013 - 12:26 AM

http://youtu.be/Luo7sHDE8Ng


Thaum ub Yexus yog ib tug Polititian yov mus txeeb huab tai Jews ua xwb; Yexus zoo ib yam lis ib tug Politician ua yov mus txheeb ib tug President ua kav ib lub teb chaw. King and President txoj num yog los khiav kev Politics tswj teb tswj chaw nyob rau hauv ib lub teb chaw. Yexus lub hom phiaj yog yov los ua huab tai kav teb kav chaw xwb. Yexus tsis yog ib tug neeg Religious Rabbi tiag. Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv yog lis ntawd Yexus thiaj tsis ntshais ua txhaum rau Vaj Tswv. Yexus thiaj lis dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub kom Yexus tau lub hwj chim loj tshaj sawv daws. Yexus kuj dag tia Yexus yog Vaj Tswv tib sis thiaj lis tub qaug rau cov neeg Jews thaum ub ua lawv ntseeg Vaj Tswv tiag, tiag. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis yuam lawv txoj cais hus ua "Blasphamy."

Thaum ub Yexus raug txhom coj mus plaw them rau nws txoj kev dag teb dag chaw. Yexus yog ib tug neeg yuam cais thiab Yexus muaj kev npam rau Vaj Tswv. Muab xam los txog ces Yexus yog ib tug tub sab ua nws siv hwj huaj cuav coj los dag sawv daws kom nws tau huab tai ua xwb. Yexus yog ib tug huab tai cuav xwb yog lis ntawd lawv thiaj lis muab ib lub kau mom xov pos cuav zoj kom zoo lis huab tais lub kau mom rau Yexus ntoo. Lawv ua txuj pes hawm lis Yexus yog huab tai. Yexus raug luag plawm coj los qhia rau sawv daw hais tia ua neej nyob tsis txhob dag zoo lis Yexus ntxiv lawm. Kev tub sab luag tug, kev dag luag lis yeej raug luag cem, raug luag ntxub zoo ib yam lis Yexus ntawd thiab.

#169 HMOOB_NtseegYexus_*

HMOOB_NtseegYexus_*
 • Guests

Posted 12 April 2013 - 04:51 AM

http://youtu.be/jus0zmymWmg


http://youtu.be/ZxJcYniwkXE


Ntseeg Yexus txoj kev dag thiaj lis raug txhom raug ncaws, raug tua zoo ib yam lis Yexus.#170 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 13 April 2013 - 11:28 PM

Posted Image


Jesus denied God.


Thaum ub Yexus yog ib tug neeg zoo ib yam lis tej pej xeem sawv daws xwb. Yexus niaj hnub mus kawm Vaj Lug Kub hauv tuam chav tsev teev hawm zoo ib yam lis nws haiv neeg Jews thiab tej neeg zej zog nyob rau hauv nws lub zos Nazareth ntawd. Thaum ub Yexus yog ib tug neeg tsis ntseeg Vaj Tswv thiab Yexus tsis hwm Vaj Tswv. Yexus kuj tsis hwm cov neeg ntseeg Vaj Tswv tib yam nkau. Thaum Yexus loj hlob muaj hnub nyoog 30 xyoo Yexus yov mus txeeb lawv tus huab tai ua. Yexus thiab Yexus tus npawg hus ua "John the Baptist" nkawv ua txuj muab Yexus ua kev cais rau dej nyob hauv tus Jordan River zes rau ntawm tuam ceeb nroog Jerusalem kom khws lis Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv. Qhov tseeb Yexus yog ib tug Politician xwb; Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv. Yexus lub hom phiaj ces yov mus txeeb luag tus huab tai nyob rau hauv Jerusalem xwb.

Tom qab Yexus ua txuj ua kev cais rau dej tag Yexus coj tau 12 tug neeg nrog Yexus ua kes mus txeeb kom tau 12 lub tribes nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd. Yexus cog lus rau lawv tia yog thaum twg Yexus tau los ua huab tai kav lub teb chaw Israel ntawd ces Yexus 12 tug thwj tim ntawd yov tau los kav 12 lub tribes nyob rau hauv lub teb chaw Israel. Yexus 12 tug thwj tim caum Yexus qab mus thoob qab teb qaum teb tag huv tib sis. Yexus mus tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab Yexus siv hwj huaj cuav coj los dag neeg zej zog tia Yexus muaj peev xwm tsa tau neeg tuag sawv. Yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj tsis txau siab rau Yexus txoj kev dag tej neeg zej zog rau ub rau no mus thoob lub teb chaw Israel. Lub sib hawm ntawd, muaj ib cos neeg ntseeg Vaj Tswv xav ntshes Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv. Lawv thiaj tuaj kom Yexus muab lawv ua kev cais rau dej tiam sis Yesus tsis kam muab lawv rau dej vim Yexus yog ib tug Politician xwb. Yog lis ntawd, Yexus cov thwj tim thiaj muab lawv ua kev cais rau dej kom khws lis Yexus lawv pab neeg yog ib cov neeg Ntseeg Vaj tswv xwb.

Thaum Yexus mus rau ub rau no mus tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv kom lawv muab huab tai rau Yexus ua. Lawv kuj tsis nyiam Yexus txoj kev dag tej neeg zej zog mus thoob teb chaw. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis hais rau Yexus tia "Peb paub koj yog leej twg lawm. Koj cia lis khiav mus vim peb tsis xav muaj kev teeb meem nrog koj." Thaum Yexus mus txog rau ntawm tej pab neeg ua ntseeg Vaj Tswv lub tsev teev hawm. Yexus mus dag rau lawv tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub kom lawv muab huab tai rau Yexus ua. Yexus kuj dag tia Yexus yog Vaj Tswv tib sis kom Yexus tau lub hwj chim loj tshaj cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis yuam lawv txoj kev cais ntseeg Vaj Tswv hus ua "Blasphamy." Thaum ub cov neeg ntseeg Vaj Tswv lawv muaj ib tug cai los txwv tsis pub leej twg cia lis lam mom txheej tia nws yog Vaj Tswv. Yexus yog ib tug Politician yov mus txeeb luag huab tai ua xwb; Yexus tsis muaj kev ntseeg Vaj Tswv. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis tsis hwm Vaj Tswv. Yexus thiaj lis txhav Vaj Tswv tug tia Yexus yog Vaj Tswv kom Yexus tau lub hwj chim loj. Yexus thiaj lis ua tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis chim heev rau Yexus thiab lawv yov muab Yexus tua pov tseg. Yexus kuj kam, kam ces nws kuj hos khiav dim mus lawm thiab. Txog thaum kawg lawv thiaj txom tau Yexus coj mus hais plaub. Lawv thiaj muab Yexus ntau thiab tsim hnyav npaum lis ntawd. Lawv muab Yexus ntau, ntau ntsej muag os wv thiab lawv muab Yexus cov hwj txwv rhos. Lawv nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag. Lawv muab Yexus pav qhov muag thiab lawv muab Yexus ntau kom Yexus twv seb leej yog tus ntau nws lub tob haus. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv muab Yexus ntau npaum lis ntawd los Yexus kuj tseem tsis zeem lis thiab. Lawv thiaj lis coj Yexus mus ntsib tus thawj saib kev cais ncaj ncee txog kev cais hawm Vaj Tswv lub npes hus ua "Caiaphas." Tus yawg Caiaphas yog ib tug High Priest saib tag nrho cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub teb chaw Israel rau thaum lub sib hawm ntawd. Thaum Yexus mus ntsib tus High Priest los Yexus kuj tseem tsis hwm Vaj Tswv lis thiab. Yexus tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub thiab Yexus tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv tib sis thiaj tub qaug rau yawg thaub Caiaphas ntawd. Tus yawg Caiaphas ntawd thiaj lis chim heev rau Yexus thiab nws thiaj lis muab nws lub tshos duas kiag rau sawv daw saib tia nws chim npaum lis cas rau Yexus txoj kev mom txheej thiab yuav cai rau Vaj Tswv.

#171 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 15 April 2013 - 05:24 AM

Posted Image


Jesus was the Believer of the "Old Testament"


Thaum ub Yexus yug los nyob rau hauv lub teb Israel ntawd ces cov neeg Jews ntawd lawv hais hom lus Aramaic vim tia thaum xyoo 586 B.C.E. lub teb chaw Israel ntawd raug cov neeg Babylonian (Iraqis) tuaj mus kav tau lub teb chaw Israel lawm yog lis ntawd cov neeg Jews nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd thiaj lis yov tsum tau siv hom lus Aramaic txij thaum ntawd los. Thaum Yexus yug los ces Yexus thawj, thawj hom lus yog lus Aramaic. Yexus yog ib tug neeg Jew ib yam lis nws haiv neeg Jews tag nrho thiab Yexus kuj tau coj haiv neeg Jews txoj kab lis kev cais ib yam nkaus lis nws haiv neeg Jews txhua tus.

Thaum hnub Yexus sos nws tsis ua vaj ua tsev ces nws kuj tau nrog sawv daws mus kawm nws haiv neeg Jews phau Vaj Lug Kub Qub (Old Testatmen) nyob rau tom tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv hus ua Synagogue. Thaum ub lawv haiv neeg Jews phau Vaj Lug Kub Qub lawv muab pes tawm ntawm kuv Hebrew mus ua lus Greek yog xyoo 285 B.C.E. - 270 B.C.E. Thaum lub sib hawm ua Yexus yug los ces cov neeg Roman tib tuaj kav tau lub teb chaw Israel ntawd dua lawm thiab.

Thaum Yexus mus kawm Vaj Lug Kub Qub nyob rau tom tsev teev hawm ces Yexus twm lus Greek. Yexus kuj txawj hais tau hom lus Hebrew thiab (John 5:2; 19:13, 17) Yexus hais lus rau cov neeg yog lus Hebrew. Yog vim lis ntawd thiaj lis paub tia Yexus txawj hais tau 3 hom lus xws lis lus: 1. Aramaic, 2. Greek, 3. Hebrew.

Thaum ub Yexus yog ib tus neeg twm Vaj Lug Kub thiab Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub (Old Testament) xwb. Yexus kuj feeb tsis meej tia xyov Vaj Tswv tsim neeg los yog neeg tsim Vaj Tswv. Yexus tsis paub tia "God Said; Vaj Tswv Hais" ntawd tsim tsis tau tus neeg. Vim tia los lus "God Said" ntawd yog tawm ntawm neeg lub suab los xwb. Vaj Tswv yog neeg tsim los thiaj lis muaj. Neeg thiaj lis muaj peev xwm tsim tau Vaj Tswv; Vaj Tswv tsis muaj peev xwm tsim tau tus neeg.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub xwb; Yexus tsis yog tus tsim Vaj Lug Kub thiab Yexus tsis tau sau Vaj Lug Kub. Yexus kuj tsis tau tsim ib pua tsav yam nyob rau hauv ntiaj teb no thiab saum ntuj ib yam nkau lis thiab. Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub sau tseg cia lis ntawd xwb. Yexus yog ib tug neeg twm Vaj Lug Kub thiab ntseeg Vaj Lug Kub. Yexus thiaj hais rau Yexus cov yeeb ncuab tia, "Nej pua tau twm Vaj Lug Kub? Nyob rau hauv nws sau hais tia thaum chiv keev Vaj Tswv tsim Txiv Neej (Adam) thiab Poj Niam (Eve)" (Matthew 19:4). Thaum ub Yexus kuj muaj kev yuam kev loj heev txog txoj kev ntseeg Vaj Lug Kub vim tia Yexus kuj tsis paub qhov tseeb tia los lus "God Said" ntawd tsim tsis tau tus neeg. "God Said" yog lub suab xwb yog lis ntawd lub suab thiaj lis tsim tsis tau tus neeg. Tus neeg thiaj lis muaj peev xwm tsim tau lub suab yog lis ntawd tus neeg thiaj lis muaj peev xwm tsim tau Vaj Tswv. Tus neeg xub los ua ntej Vaj Tswv thiaj lis muaj Vaj Tswv. Thaum ub Yexus yuam kev txoj kev ntseeg Vaj Tswv loj heev yog lis ntawd Yexus thiaj lis ntsib kev tsim txom hnyav loj npaum lis ntawd tuag ua ntsav liab vog tseg nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig rau sawv daw saib mus tau ntau phav xyoo los txog rau niaj hnub niam no.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ntseeg tia Vaj Tswv lub suab "God Said" ntawd tsim tau txiv neej (Adam) thiab poj niam (Eve) tiam sis Yexu kuj tsis ntseeg tia txiv neej thiab poj niam muaj kev npam rau Vaj Tswv. Yexus thiaj lis thuam cov neeg ntseeg Vaj Tswv tia lawv yog ib cos neeg ua qhev rau txoj kev npam. Yexus cem lawv tia tus neeg ua qhev tsis muaj cai lis yog lis thawd thiaj lis tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv txoj kev ntseeg tia neeg muaj kev npam. Lawv thiaj lis yov muab Yexus tua pov tseg tiam sis Yexus kuj kam, kam ces nws kuj khiav dim mus lawm thiab. Yexus tsis ntseeg tia neeg muaj kev npam.

Tom qab no lawv muab Yexus txhom tau coj mus tua sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb rau ntawm tus ntoo khaub lig. Tom qab Yexus tuag tag cov neeg ntseeg tia neeg muaj kev npam thiaj lis nyiag Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig ntawd coj los thaiv lawv lub ntsej muag rau Vaj Tswv kom lawv dim txoj kev npam rau Vaj Tswv los ntawm Adam thiab Eve nkawv txoj kev npam ua nkawv noj tsob txiv ntoo ua Vaj Tswv txwv kom nkawv tsis txhob noj. Vaj Tswv hais tia yog nkawv noj tag ces nkawv yov tsum tuag tiam sis nkawv noj tag nkawv kuj tsis tuag lis Vaj Tswv hais. Vaj Tswv kuj dag nkawv lawm thiab. Vaj Tswv muaj kev npam rau nkawv loj ib yam nkau vim Vaj Tswv dag nkawv lawm. Nkawv noj tsob txiv ntoo ntawd tag nkawv ntse ib yam lis Vaj Tswv thiab. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis tsis nyiam nkawv. Vaj Tswv thiaj lis kom nkawv khiav tawm hauv nws lub vaj mus thiab Vaj Tswv kuj cem rau tus poj niam tia thaum twg tus poj niam ntawd yov yug me nyuam mas kom mob.

Tom qab lawv muab Yexus tua tuag tag rau saum tus ntoo khaub lig coj los sim seb Yexus siv pua tau nws cov hwj huaj cuav ntawd ua kom nws nqis tau saum tus ntoo khaub lig los ua haub tai. Yexus yog ib tug neeg dag siv hwj huaj cuav los dag nws haiv neeg sawv daws kom nws tau huab tau ua xwb. Yexus thiaj lis tsis muaj peev xwm siv Yexus cov hwj huaj cuav ntawd coj los cawm Yexus kom dim ntawm tus ntoo khaub lig los. Yexus thiaj lis tuag mus lawm tiam sis cov neeg ntseeg tia neeg muaj kev npam thiaj lis nyiag Yexus txoj kev tuag coj los theej txhoj. Cov neeg ntseeg txoj kev npam thiaj lis hais tia Yexus yog los tuag theej txhoj rau saum tus ntoo khaub lig coj los daw neeg lub txim vim yog thaum ub Nkauj Iab thiab Nraug Oo nkawv tsis mloog Vaj Tswv lus es nkawv thiaj lis muaj kev npam rau Vaj Tswv. Tus no los xav ntshes yog tiag; tus tos los xav ntshes yog tiag thiab. Sawv daws thiaj lis tau nyiag Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig ntawd coj los theej txhoj rau neeg lub txim mus puv thoob ntiaj teb. Tus no los coj ib tug ntoo khaub lig rau ntawm caj dab; tus tos los coj ib tug ntoo khaub lig rau ntawm caj dab thiab. Tus twg los tus ntshais kev npam. Sawv daw thiaj lis coj ib leeg ib tug ntoo khaub lig zom zaw mus rau ub rau no xav ntshes yog Yexus tuag los theej txhoj neeg txoj kev npam rau ntawm tus ntoo khaub lig.

Qhov tseeb cov neeg nyiag Yexus txoj kev tuag rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd coj los dai coj rau ntawm nws caj dab ntawd yog ib txoj kev npam. Yog lis ntawd thaum tus neeg ntawd tuag los nws thiaj lis yov tsum tau ris ib tug ntoo khaub lig coj los rau txim rau nws tus ntsuj tus plig rau saum nws lub ntxas vim thaum nws ua neej nyob nws muaj kev npam. Yog lis ntawd nws thiaj lis yov tsum tau ris ib tug ntoo khaub lig coj los rau txim rau nws nyob tom nws lub ntxas.

#172 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 15 April 2013 - 04:17 PM

Posted Image


Jonah with the Great Fish for 3 days.Thaum ub Yexus yog ib tug neeg Jew thiab nws mus kawm Vaj Lug Kub Qub (Old Testament) zoo ib yam lis nws haiv neeg Jews tag txhua tus huv tib sis. Thaum ub Yexus mus twm Vaj Lug Kub nyob rau hauv tuam chav tsev teev hawm hus ua "Synagogue." Nyob rau hauv phau Vaj Lug Kub Qub ntawd, tus neeg sau ntawv sau txog tus yawg hus ua Jonah raug tus ntses loj, loj nqos tau 3 hnub mus rau hauv tus ntses lub plab. Jonah raug nqos mus nyob rau hauv tus ntses lub nplab tau 3 hnub ces tus ntses mam lis ntuav tau Jonah tawm mus rau tim ntug. Qhov tseeb tus neeg sau ntawv txog Jonah ntawd yog tawm ntawm nws lub tswv yim sau ntawv coj los dag rau cov neeg twm Vaj Lug Kub kom ntseeg thiab xav ntshes yog muaj tiag lis ntawd. Tus neeg ntshes thiab nws lub hlwb feeb meej paub faib txog qhov cuav thiab qhov tseeb ces nws tsis ntseeg tia yog muaj tseeb lis tus neeg sau ntawv hais.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg twm Vaj Lug Kub thiab nws yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub xwb. Yexus xav ntshes thaum ub Jonah raug tus ntses loj, loj ntawd nqos tiag es tau 3 hnub Jonah tsis tuag lis tus yawg sau ntawv hais tseg. Qhov tseeb tus neeg sau ntawv ntawd dag Yexus xwb. Yexus tseem ruam qauj heev. Yexus faib tsis tau qhov tseeb thiab qhov dag kom meej yog lis ntawd Yexus thiaj lis ntseeg tus yawg sau ntawv ntawd txoj kev dag tia yog tiag lis nws sau tseg. Thaum Yexus muaj hnub nyoog 30 xyoo Yexus siv Yexus cov hwj huaj cuav coj mus nyiag luag tus huab tai ua nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem. Yexus mus qhia rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab nws khav ntxhia rau lawv tia thaum ub Jonah raug nqo mus rau hauv tus ntses lub plab tau 3 hnub, Jonah tsis tuag. Yexus thiaj lis xav ntshes yog leej twg tua Yexus tuag 3 hnub Yexus yov sawv rov los zoo ib yam lis Jonah. Yexus ntseeg txoj kev dag yog lis ntawd Yexus thiaj lis tau kev tws tuag ua ntshav liab vog tseg sawv tsis tau rov los. Yexus thiaj lis tau tuag mus lawm ib sis vim Yexus ntseeg tau tus neeg dag.

#173 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 15 April 2013 - 05:41 PM

Posted Image


Yexus raug Vaj Lug Kub dag.Thaum ub Yexus tsis ntse yog lis ntawd Yexus thiaj lis raug cov neeg sau ntawd mus rau hauv Vaj Lug Kub dag tau Yexus mus tuag ua ntshav liab vog tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig. Yexus tuag tag tau 3 hnub Yexus sawv tsis tau rov qab los. Yexus tuag tag mus lawm ntab ntws tsis pom Yexus rov qab tuaj dag sawv daws nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem. Yog lis ntawd Yexus cov thwj tim ua nrog Yexus mus dag teb dag chaw kom Yexus tau ua huab tai thiaj lis tau sau ntawv coj los dag rau cov neeg sawv daw kom mus mag tus ntoo khaub lig coj los pauj rau Yexus txoj kev tuag ntawd thiab.

Yexus muaj 4 tug thwj tim ua thaum ub lawv tau nrog Yexus mus dag teb dag chaw kom Yexus tau ua huab tai kav lub teb chaw Israel ntawd. Yexus 4 tug thwj tim sau tau 4 phau ntawv coj los dag rau neeg ntiaj teb sawv daw kom mus mag tus ntoo khaug lig lawv muaj npes hus ua: 1. Matthew, 2. Mark, 3. Luke, 4. John. Yexus 4 tug thwj tim sau tau 4 phau ntawv no lawv hus ua "Gospel." Yexus 4 tug thwj tim ntawd sau ntawv yog coj los dag rau cov neeg twm Vaj Lug Kub kom xav ntshes Yexus tuag tau 3 hnub es Yexus sawv rov los lawm tiag.

Qhov tseeb Yexus yeej tau tuag mus lawm ntab ntws tsis pom Yexus rov tuaj dag sawv daw ntxiv lawm. Yexus tuag mus lawm ib txhis sawv tsis tau rov qab los mus txeeb kom tau huab tai Jews ua. Cov neeg ntseeg Yexus cov thwj tim sau ntawv coj los dag sawv daw kom mus mag tus ntoo khaub lig xav ntshes yog tiag. Tus nov los xav ntshes yog tiag lis lawv hais. Tus tov los xav ntshes yog lis ntawd thiab. Yog lis ntawd cov neeg ua lub hlwb feeb tsis tau qhov tseeb thiab qhov dag thiaj lis ntseeg tau lawv txoj kev dag kom mus mag luag tus ntoo khaub lig. Cov neeg ntseeg Yexus txoj kev tuag dag tau 3 hnub sawv rov los ntawd xav ntshes ntseeg Yexus txoj kev tuag dag 3 hnub ntawd ces yog nws tuag 3 hnub xwb nws yov sawv rov qab los thiab. Thaum tus neeg ntseeg Yexus ntawd tuag tag ces nws yeej sawv tsis tau rov qab los zoo ib yam lis Yexus thiab xwb. Tus neeg tuag ces 3 hnub xwb nws pib tsws lwj nws sawv tsis tau rov qab los lis lawm. Tus neeg tuag lub cev yov lwj yov pluam mus ua dej ua av. Thaum kawg tus neeg tuag ces tshuav pob txhas lawm xwb.

Thaum ub Yexus raug Jonah dag. Yog lis ntawd tus neeg ntseeg Yexus thiaj lis raug Yexus dag tib yam nkau thiab. Cov neeg ntseeg Yexus thiaj lis raug dag tag txhua tus mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus. Thaum ub Yexus yog ib tug neeg lub hlwb ruam qauj yog lis ntawd Yexus thiaj lis raug luag dag tau nws.

Tus neeg ruam qauj tshaj Yexus thiaj lis raug Yexus dag tau nws thiab. Tus neeg ruam qauj hais lus rau nws yeej cam thawj thiab nws yeej tsis tos taub. Yog lis ntawd tus neeg ruam thiaj lis raug dag coj mus mag luag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus xwb. Tus neeg lub hlwb ruam qauj ces zoo ib yam lis tus neeg dig muag tsis pom kev. Koj muab ib daim duab loj lis tus ntxhws rau nws saib los nws yeej tsis pom tsis paub. Nws tseem cam thawj tia yog tus twm xwb. Koj yov qhia nws ntau tseem tub qaug nws thiab. Qhov tseeb tus neeg dig muag ntawd yeej tsis pom tiag. Nws thiaj lis cam thawj txij lis nws pom xwb. Tus neeg dig muag tsis pom kev yog lis ntawd nws txoj kev dig muag thiaj lis coj tau nws mus poob pob tsua tuag. Tus neeg lub hlwb ruam qauj thiaj lis coj tau nws mus ntsib kev tws rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus vim tus neeg lub hlwb qauj ntawd xav ntshes tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuam mus rau saum ntuj. Txog thaum kawg tus neeg lub hlwb qauj ntawd thiaj lis raug tus ntoo khaub lig muab nws tua tuag ua ntshav liab vog tseg xwb.

#174 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 15 April 2013 - 09:11 PM

Posted Image


Peter denied Jesus.


Thaum ub Yexus 12 tug thwj tim tsis kam lee paub Yexus. Peter yog Yexus ib tug thwj tim nrog Yexus ua ke nraim thiab Peter los kuj tsis kam lee paub Yexus lis thiab. Yexus cov thwj tim thiaj lis khiav tag tsis kam lee paub txog Yexus. Yexus raug luag txom thiab rau luag khis coj mus hais plaub. Thaum luag coj Yexus mus hais plaub los Yexus kuj tseem tsis hwm luag cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab vim thaum ub Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv. Yexus tsis ntshais Vaj Tswv yog lis ntawd Yexus thiaj lis dag rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub thiaj tub qaug rau tus yawg saib xyua kev ncaj ncee rau Vaj Tswv. Tus yawg ntawd thiaj dua nws lub tshos thiab nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag. Lawv muag Yexus ntau thiab muab Yexus pav qhuav muag. Lawv kom Yexus twv seb leej twg yog tus ntau nws lub tob haus. Thaum ub lawv muag Yexus ntau thiab ncaw cuag tus tsis vim Yexus yog ib tug neeg yuav lawv txoj cai ntseeg Vaj Tswv hus ua "Blasphamy." Lawv thiaj lis muab Yexus lub ntsej muag ntau, ntau os wv loj lis lub qaub nkawg. Lawv muab Yexus cov hwj txwv rhos thiab lawv muab Yexus lub ntsej muag ntau cuag tus tsis vim Yexus yog ib tug neeg yuam cai thiab tshav Vaj Tswv tug.

#175 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 15 April 2013 - 09:22 PM

http://youtu.be/rtJog5o1NV4


Peter (First Pope) Denied Jesus


Peter yog Yexus ib tug thwj tim tseem ceeb thiab Peter yog thawj, thawj tus "Pope" ua ntej mam lis muaj cov Popes los rau tom qab no. Peter yog thawj, thawj tus Pope. Peter tsis kam lee paub Yexus.#176 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 12:00 AM

Posted Image


God denied Jesus!!!


Thaum ub Yexus yog ib neeg tuam tsam Vaj Tswv thiab Yexus tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Yexus txhav Vaj Tswv tug tia Yexus yog Vaj Tswv thiaj lis tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Yexus kuj tuam tsam lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv hus ua 2nd Temple nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem. Yexus twv ntxhia tia Yexus yov muab lub 2nd Temple ntawd tsoo kom puag nsoog. Yexus kuj yog ib tug neeg tuam tsam nws haiv neeg kom muaj teeb meem rau lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis muaj yeeb ncuab coob npaum lis ntawd thiab chim npaum lis ntawd rau Yexus. Lawv thiaj lis muab Yexus txhom coj mus hais plaub thiab muab Yexus ntau, ncaw cuag tus tsis. Lawv muab Yexus ntau, ntau ua nws Yexus lub ntsej muag os wv zoo lis ib lub taub nkawg. Lawv nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag vim lawv ntxub Yexus txoj kev dag thiab yuam cais rau Vaj Tswv. Yexus kuj tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub thiab. Yog lis ntawd Yexus cov yeebb nyab thiaj lis muab Yexus tsim txom hnyav npaum lis ntawd.

Txog thaum kawg Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis yuam kom Yexus kwv ib tug ntoo khaub lig coj mus sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb puag yog tseeb. Yexus cov yeeb ncuab xav paug seb Yexus siv pua tau Yexus cov hwj huaj cuav ntawd ua kom Yexus nqi kom tau saum tus ntoo khaub lig os ua lawv tus Huab Tai kav lub teb chaw Israel ntawd.

Txog thaum kawg Yexus nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los ua haiv neeg Jews tus huab tai. Thaum Yexus yov tuag Yexus thiaj hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Yexus hais lis ntawd rau Vaj Tswv los vim tia Vaj Tswv tsis kam lee paub Yexus yog lis ntawd Yexus thiaj lis yov tsum tau tuag mus them rau Yexus txoj kev siv hwj huaj cuav coj los dag tej neeg zej zog mus thoob lub teb chaw Israel ntawd kom Yexus tau los ua huab tai. Yexus yog ib tug neeg tuam tsam nws haiv neeg xwb. Yog lis ntawd lawv haiv neeg Jews thiaj lis tsis kam lee paub Yexus tiam sis cov neeg ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd thiaj lis nrog Yexus tuam tsam haiv neeg Jews.

Yexus yog ib tug neeg tuam tsam lub ntiaj teb no. (Matthew 10:34) Yexus hais tia, "Nej tsis txhob xav tia kuv los muab kev zoo rau lub ntiaj teb no. Kuv yog los ua kom tub ntxub txiv thiab ntxhais ntxub niam."

(Luke 12:51 - 52) Yexus hais lis no, "Koj tsis txhob xav tia kuv yog los muab kev ywj pheej rau lub ntiaj teb no? Tsis yog lis nej xav ntawd. Kuv yog los ua kom sawv daw tawg mus rau ub rau no. Txij no mus tsev neeg yov tawg mus ua pab ua pawg."

(Mathew 10:34) Yexus hais tia, "Kwv tij yov raug dag kom raug tuag, txiv yov dag nws tej mes tub mes nyuam, thiab tej mes tub mes nyuam yov dag kom niam thiab txiv raug luag tua pov tseg. Txhua leej txhua tus yov ntxuj koj vim koj yog kuv lis."

(Matthew 24:9 - 11) Yexus hais tia, "Koj yov raug luag txim txom thiab raug luag tua pov tseg thiab raug luag ntxub mus thoob ntiaj teb vim koj yog kuv lis, thiab nej cov ua ntseeg kuv yov muaj kev npam thiab yov raug tawg tag thiab yov sib ntxub."

#177 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 01:29 AM

http://youtu.be/SDdtAMa7L-Q


Ntseeg Yexus txoj kev dag teb dag chaw thiab tuam tsam lub ntiaj teb no yeej raug luag thuam, raug luag cem, raug luag txhom, raug luag ntau, raug luag kaw, thiab raug luag tua pov tseg zoo ib yam lis Yexus. Yexus thiaj lis hais tseg tia neeg ntiaj teb ntxub nej los vim nej yog kuv lis. Neeg ntiaj teb xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim kuv yog tus ua kom nej tawm hauv lub ntiaj teb no los sawv tuam tsam sawv daw kom muaj yeeb ncuab. (Matthew 24:9-11) Koj yov raug luag txim txom thiab raug luag tua pov tseg thiab raug luag ntxub mus thoob ntiaj teb vim koj yog kuv lis.#178 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 02:13 AM

http://youtu.be/Ke_sSIcl1tc


Ntseeg Yexus thiab nrog Yexus sawv tuam tsam kom lub ntiaj teb no kom puaj tsuaj thiab ploj yaj ntshis, yeej raug luag cem, raug luag tua pov tseg zoo ib yam lis Yexus. (Mathew 24:35) Yexus hais tia, "Saum ntuj thiab ntiaj teb yov ploj yaj ntshis."#179 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 03:13 AM

http://youtu.be/05MVGrYSZC0


Yexus tsis yog tus tsim tub ntiaj teb no tiam sis Yexus yov rov los sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua tsuaj. Yexus hais tseg tia Yexus yov rov los muab hlub ntiaj teb no hlawv kom pua tshuaj yaj ntshis. Yexus hais tia Yexus yov los lis tus tub sab xwb. Ntiab teb yov quaj yov nyiav vim yog Yexus los. (Mark 13:30) Yexus hais tia, "Saum ntuj thiab thiaj teb yov ploj yaj ntshis, tiam sis kuv cov lus yov muaj nyob mus ib txhis."#180 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 03:30 AM

http://youtu.be/Oq8E8ZSca2Q


George W. Bush denied Jesus.


Thawj pwm tsav George W. Bush tsis lee Yexus.#181 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 09:26 PM

http://youtu.be/oWK4N5LIUWk


God denied Jesus


7 los lus kawg ua ntej Yexus yov tuag rau saum tus ntoo khaub lig. Yexus hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Yexus hais lis ntawd rau Vaj Tswv vim tia Vaj Tswv tsis kam lee paub Yexus. Vaj Tswv thiaj lis tsis kam cawm Yexus txoj sia kom nqis tau saum tus ntoo khaub lig los ua huab tai. Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj los them rau Yexus txoj kev txhav Vaj Tswv tug thiab txoj kev Yexus siv Yexus cov hwj huaj cuav ntawd coj mus dag teb dag chaw kom nws haiv neeg Jews muab huab tai rau Yexus ua. Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag yog lis ntawd nws haiv Jews thiaj lis yov tsum tau muab Yexus coj mus sim rau saum tus ntoo khaub lig seb Yexus cov hwj huaj ntawd pua yog tseeb. Yexus cov hwj huaj tsas tau neeg tuag sawv ntawd yog dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis tuag coj los them rau Yexus txoj kev txhaum. Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj los qhia rau tib neeg ntiaj teb tia kom tsis txhob dag lis Yexus ntxiv lawm. Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig qhia rau neeg thiaj teb tia dag lis Yexus ces raug kev txom nyem zoo ib yam lis Yexus xwb. Yexus tuag coj los qhia rau neeg thiaj teb tia tsis txhob ua neeg phem ntxiv lawm. Ua neeg dag thiab neeg yuam cais yeej tau kev txom nyem zoo ib yam lis Yexus xwb.

#182 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 09:41 PM

http://youtu.be/Bdz8jQ4vmB4


Mloog nkauj rau Yexus txoj kev tuag.


Yexus tuag rau saum tus ntoo khaug lig coj los qhia tia kom tsis txhob ua neeg phem ntxiv lawm.

Ua neeg phem yeej tau kev tuag txom nyem.#183 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 17 April 2013 - 12:24 AM

Posted Image


Yexus lub ntuj ceeb tsheej yog lub ntoj ntxas xwb.Ua ntej Yexus yov tsum tau tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj mus them rau Yexus txoj kev dag teb dag chaws siv hwj huaj cuav coj mus dag Yexus hais neeg Jews tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv kom nws haiv neeg ntseeg nws thiab kom lawv muab huab tai rau Yexus ua. Yexus yog ib tug neeg dag; Yexus 12 tug thwj tim los kuj dag Yexus thiab. Lawv thiaj dag rau Yexus tia yog thaum twg Yexus raug txhom mas lawv yov tsis khiav. Lawv yov pab Yexus kom Yexus tau huab tai ua. Peter ua yog Yexus tus thwj tim nyob rau ntawm Yexus ib sab dag rau Yexus tia Peter yov tsis khiav. Yog tia Peter khiav mas cia Peter xum tuag tua ntej. Tus twg los hais ib yam lis ntawd. Yexus cov thwj tim tus twg los tus hais tia nws yov tsis khiav thiab nws yov pab Yexus.

Txog thaum Yexus mag txhom coj mus hai plaub. Yexus cov thwj tim khiav tag vim tia lawv dag Yexus xwb. Thaum lub sib hawm lawv txhom Yexus ntawd tseem nos heev. Lawv rauv tawd ntes ces Peter kuj mus nrog ib cos poj niam ntes taws ua kes. Cov poj niam ntawd txawm hai rau Peter tia Peter yog ib tug nrog Yexus ua kes. Peter thiaj lis tsis kam lee paub Yexus kom Peter tsis txhob raug txhom zoo lis Yexus ntawd. Peter thiaj hais rau tus poj ntiam ntawv tia, "Woman I don't know the man."

Yexus muaj 12 tug thwj tim nrog Yexus ua kes tiam sis lawv kuj dag ib yam lis Yexus thiab yog lis ntawd Yexus thiaj lis tsis ntseeg lawv tia lawv cov lus cog tseg rau Yexus ntawd yog tiag. Yexus tsis ntseeg nws 12 tug thwj tim vim lawv dag nws xwb. Thaum kawg lawv yog cov khiav ua ntej tag. Yexus thiaj lis rau txog koj mus hais plaub, raug luag cem, raug luag ntau, raug luag nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag. Yexus cov fwj txwv los rau lawv muab rhos. Yexus raug lawv muag pav qhov muag thiab raug lawv muab ntau kom Yexus twv seb leej twg yog tus ntau Yexus lub tob haus. Yexus kuj twv tsis tau xyov leej twg yog tus ntau Yexus. Yexus raug lawv cem, raug lawv ncaw, raug lawv ntau ua nws Yexus lub ntsej muag os wv. Tsis tas lis ntawd lawv tseem coj Yexus mus kaw ib hmo ua ntej lawv mam lis coj Yexus rov mus hais plaub dua rau thaum sawv ntxov ua tej nom tej sawv daws tuaj ua haum lwm nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem.

Yexus yeej paub ua ntej lawm tia Yexus yov tsum tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag ntawd vim Jexus muaj kev npam lawm. Yog lis ntawd ua ntej thaum Yexus yov raug txhom coj mus hais plaub, Yexus thiaj lis nrog Yexus cov thwj tim noj ib pluag mov ua kes. Yexus faib ib leeg ib qho ncuav rau lawv noj. Yexus hais tia no yog kuv cov nqaij. Yexus ces ib leeg ib qho dej. Yexus hais tia nov yog kuv cov ntshav. Tom qab lawv noj ib pluag mov tag ces Yexus thiaj lis ntxuav Yexus 12 tug thwj tim kos tawd ua ib qho chaw nco txog Yexus txoj kev hlub lawv thiab Yexus ua ib qho chaw ua lawv tsaug ua lawv tau caum, caum Yexus qab mus dag teb dag chaw tau 3 xyoo seb Yexus pua tau huab tai ua. Lub sib hawm ua Yexus 12 tug thwj tim nrog Yexus ua kes ntawd lawv tseem yog ib pab me nyuam tub hlua xwb. Yexus mus qhov twg lawv caum Yexus qab ua nws fws tawm zom zaw nrog Yexus ua kes. Thaum lawv sawv daw tseem noj mov tsis taug tag ces Yexus thiaj lis kom Yexus ib tug thwj tim ua mloog, mloog Yexus lus mus kom Yexus cov yeeb ncuab toj txhom Yexus. Plua mov lawv noj ua kes ntawd yog plua mov thaum kawg nyob rau hauv Yexus lub neej lawv thiaj hus hais tia, "Last Supper." Yexus tus thwj tim ua mloog, mloog lus ntawd nws lub npe hus ua "Juda." Juda yog Yexus tus kwv ntxawg yog lis ntawd Juda thiaj lis mloog, mloog Yexus lus heev. Yexus yeej hlub Yexus tus kwv ntxawg ntawd yeev. Lub sib hawm ntawd tus twg los yog tus txom nyem tsis muaj nyiaj. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis xav kom Juda mus coj Yexus cov yeeb ncuab tuaj txhom Yexus es kom Juda tau cov nyiaj ntiav txhom Yexus ntawd coj mus siv. Yexus hlub Juda heev thiab Juda los kuj mloog, mloog Yexus lus kawg nkau lis. Yexus txib Juda lis cas los Juda ua tag rhos pub rau Yexus. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis txib kom "Juda" mus kom Yexus cov yeeb ncuab tuaj txhom Yexus. Thaum lawv tseem noj mov tib tsis tau tag ces Yexus hais rau Juda tia, "Mus." Yexus cov thwj tim ntawd tsis paub xyov yog Yexus txib kom Juda mus dab tsis tiam sis Juda cia lis mus raw lis Yexus hais lawm.

Ib pliag zoj xwb ces Juda txawm siv hawb hawv huav coj tau Yexus cov yeeb ncuab tuaj txog Yexus ces Juda thiaj lis hnia Yexus tia tij laug koj hais kom kuv mus coj koj cov yeeb ncuaj tuaj txog lawm ces lawv tuaj txog lawm tiag. Thaum Juda hnia Yexus ntawd ces lawv thiaj lis hais tia "Betray With A Kiss." Thaum Juda hnia Yexus ntawd ces Yexus txawm cem Juda tia, "You betrayed me with a kiss." Juda thiaj lis xav zoj tia tij laug koj tib kom kuv mus coj koj cov yeeb ncuab tuaj txhom koj nes ua lis cas koj tseem ib liam kuv tia kuv "betrayed" koj nos. Yog lis ntawd Juda thiaj lis chim heev. Juda thiaj lis hais tia Juda muaj kev npam yog lis ntawd Juda thiaj lis mus dai tuag lawm. Pab Juda tus siab kawg nkau lis vim tia Yexus tib yog Juda tus tij laug hlob ua lis cas Yexus tseem dag kom Yexus tus kwv ntxawg mloog, mloog lus ntawd muaj kev npam thiab raug kev tuag thiab.

Peb kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no sis hais haiv neeg twg los yog ua neej rau tiam twg yog tia yus txib ib tug neeg mus ua kev phem rau luag lwm tus ces yus yov tsum tau ris nws lub txim thiab yus yov tsum tau ris yus lub txim tib sis nrog. Yog lis ntawd yus thiaj lis yov tsum tau ris 2 txoj kev npam thiab 2 lub txim coj mus them rau yus txoj kev ua phem ntawd rau luag lwm leej lwm tus. Peb kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsis txhob dag thiab tsis txhob ua kev phem thiaj lis tau lub neej nyob kaj siab lug mus ib txhis.

Thaum Yexus tseem ua neej nyob, Yexus hais ua ntej rau Yexus 12 tug thwj tim tia Yexus yov xub tuag mus ua ntej mus tsim vaj tsim tsev tos lawv. Yexus mam lis rov qab los tos lawv mus nrog Yexus nyob. Yexus hais tia Yexus lub ntuj ceeb tsheej ntawd muaj ntau hoob nyob ntoo hoob pws. Yexus cov hoob nyob cov hoob pws nyob rau hauv Yexus lub ntuj ceeb tsheej ntawd yog ib cov qhov ntxas. Yog lis ntawd leej twg ntseeg Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig tus ntawd nws thiaj lis yov tsum tau ris ib tug ntoo nkaub lis zoo ib yam lis Yexus nyob rau saum nws lub ntxas.

Yexus tib tuag tshuav pob txhas dawb vog lawm xwb los Yexus tseem khav ntxhia tia Yexus yov rov qab los. Cov neeg ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd kuj nrog Yexus dag tia Yexus yov rov qab los kom tus neeg tsis paub txog Yexus txoj kev dag ntawd nrog Yexus mus mag tus ntoo khaub lig xwb. Txoj kev dag yeej muaj kev npam. Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj los qhia neeg ntiaj teb tia kom tsis txhob dag lis Yexus ntxiv lawm. Yog leej twg nrog Yexus dag ces tus ntawd yov tsum tau ris ib tug ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nws tus ntsuj tus plig tuag ua ntshav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus xwb.

#184 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 17 April 2013 - 04:59 AM

Yexus yog ib tug huab tai dag.


Tus neeg ntseeg Yexus thiaj lis yov tsum dag ib yam lis Yexus thiab.
Thaum ub Yexus yog ib tug huab tai dag. Yexus siv hwj huaj cuav coj mus dag nws haiv neeg Jews tia nws cov hwj huaj cuav ntawd tsas tau neeg tuag sawv. Yexus cov yeeb ncuab thiaj tsis ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd vim thaum ub Yexus cov yeeb ncuab ntseeg tia tus dej tsua muaj ntws pem roob siab mus rau nram kwj has xwb; tsis muaj tus dej ntws nram kwj has mus rau pem hauv roob siab. Yexus cov yeeb ncuab ntseeg tia tus neeg tsua muaj yug loj hlob lau tuag xwb; tsis muaj tus neeg tuag yov txawj sawv hauv qhov tuag rov los nyob mus txog rau thaum nws yug hauv nws niam plab los. Yog lis ntawd Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis soj Yexus qab yov muab Yexus tua pov tseg rau Yexus txoj kev dag teb dag chaw kom Yexus tau huab tai ua. Yexus kuj tseem twv ntxhia rau Yexus cov yeeb ncuab tia kom lawv muab Yexus tua 3 hnub mas Yexus yov sawv rov qab los yog lis ntawd Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis soj Yexus qab npaj txhom Yexus thiab npaj muab Yexus tua coj los sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb.

Thaum ub Yexus yog ib tug Politician xwb. Yexus tsis yog ib tug Religious Rabbi ua ntseeg Vaj Tswv yog lis ntawd Yexus thiaj lis tsis fwm Vaj Tswv thiab Yexus thiaj lis tsis hwm cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau txheej thaum ub. Yexus yog ib tug Xib Fwb dag xwb. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis hais tseg tia tom qab Yexus tuag tag mas yov muaj ib cov Xib Fwb cuav yov los dag sawv daws coob, coob heev mus thoob ntiaj teb. Yexus hais tia txawm leej twg hais tia nws yog Vaj Tswv thiab nws yog Vaj Tswv tus tub los kom tsis txhob ntseeg tus neeg ntawd vim nws dag xwb. Yexus hais lis ntawd tseg los vim tia thaum ub Yexus tib tau dag lis ntawd lawm thiab.

Yexus yog ib tug neeg dag thiab Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev ntxhaum. Yog lis ntawd leej twg ntseeg Yexus txoj kev dag tus ntawd thiaj lis yov tsum tau dag ib yam lis Yexus thiab. Tus neeg dag nws yeej muaj kev npam rau nws txoj kev dag. Yog lis ntawd tus neeg dag thiaj lis ntsib kev txim txom mus rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus txoj kev tuag nyob rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg.

Peb cov Hmoob muaj ib cos Xib Fwb nrog Yexus dag kom sawv daws mus mag luag tus ntoo khaub lig xwb. Nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog luag txoj kev rau txim rau tus neeg dag thiab tus neeg muaj kev npam. Dag lis Yexus ces yov tsum tau raug coj mus rau txim zoo ib yam lis Yexus rau ntawm tus ntoo khaub lig. Ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog "Burn In Hell."#185 HMOOB_XibFwbDags_*

HMOOB_XibFwbDags_*
 • Guests

Posted 17 April 2013 - 05:13 AM

http://youtu.be/C8ofEv1o3HY


Tus Xib Fwb Hmoob no yog ib tug neeg ntseeg Yexus txoj kev dag thiab nws kuj dag ib yam lis Yexus thiab.

Tus neeg dag yeej muaj kev npam. Vaj Pov tsis yog neeg muaj kev npam vim Vaj Pov tsis ntseeg Yexus txoj kev dag.#186 HMOOB_PajDawbDag_*

HMOOB_PajDawbDag_*
 • Guests

Posted 17 April 2013 - 05:37 AM

http://youtu.be/qkb3LYauTTk


Tus ntxhais Hmoob hus ua "Paj Dawb" no yog ib tug ntseeg Yexus txoj kev dag yog lis ntawd nws kuj nrog Yexus dag thiab. Tus ntxhais Hmoob nos muaj kev npam rau nws txoj kev dag mus tag nws lub neej rau yav pem suab. Nws lub tswv yim dag ntawd yog yov hem kom Hmoob mus ntseeg Yexus txoj kev dag thiab kom Hmoob mus mag tus ntoo khaub lig tuag ua ntsav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus xwb. Hmoob sawv daw ceev, ceev faj nawb.

#187 HMOOB_HmoobXavPaub_*

HMOOB_HmoobXavPaub_*
 • Guests

Posted 18 April 2013 - 12:10 AM

Kuv xav nug nej txhua tus ua tuaj tham kev ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv yeej phiaj no tia qhov ua tus Xib Fwb muaj lub npes hus ua Dr. Nom Kos Muas thiab tus poj niam muaj lub npes hus ua Paj Dawb ntawd hais tia Hlob Vaj Pov raug ntxwg nyoog txim txhom nyob rau hauv dab teb. Qhov nkawv hais ntawd pua yog tiag los yog nkawv dag xwb? Thov nej pab tev kuv xov lus thiab.

#188 HMOOB_SivYis_*

HMOOB_SivYis_*
 • Guests

Posted 19 April 2013 - 02:28 AM

Posted ImageYawg Hlob Vaj Pov xas xov rov qab los.Raw lis thaum tus Xib Fwb Hmoob lub npes hus ua Nom Kos Muas thiab tus poj niam Hmoob hus ua Paj Dawb nkawv khwv tau ib lub tswv coj los dag rau peb Hmoob thoob qab ntuj tia nkawv npau suav pom Hlob Vaj Pov raug txim txom yog lis ntawd Hmoob thiaj lis mob siab thiab tau ua neeg nqis mus saib Hlob Vaj Pov lub tsev laus nyob rau hauv yeeb ceeb.


Thaum tus txiv neeb ntawd ua neeb nqis mus txog rau hauv Hlob Vaj Pov lub tsev lau ces nws mus pom Hlob Vaj Pov muaj Vaj muaj tsev khov khos. Hlob Vaj Pov mus ciaj nom ciaj tswv luag mus ciaj faj ciaj fwv. Vaj Pov nyob rau lub neej khov khos muaj tub txib saib Vaj Pov zoo lis zoo yeej tsis muaj leej twg yov lam los zes tau rau ntawm Vaj Pov lis. Tus txiv neeb kuj tau mus nrog Hlob Vaj Pov tham thiab qhia tia muaj ob tug neeg Hmoob tau hais ib cos lus dag rau peb Hmoob tia Hlob Vaj Pov rau txim txom seb qhov ntawd pua muaj tiag. Yawg Hlob Vaj Poj teb tia nkawv dag xwb tsis muaj lis ntawd.


Yog lis ntawd Yawg Hlob Vaj Pov kuj tau tsos nws cov tub txib mus txhom tau Nom Kos Muas thiab Paj Dawb nkawv ob tug ntsuj plig coj mus kav tseg lawm. Vaj Pov cov tub txib kuj muab xib fwb Nom Kos Muas thiab Paj Dawb nkawv ob tus tug ntsuj plig ntsia tes ntsia taws zoo ib yam lis Yexus thiab vim nkawv ntseeg Yexus thiab dag ib yam lis Yexus. Yexus los kuj raug txim txom sab lis nkawv thiab. Yexus hais rau xib fwb Nom Kos Muas thiab Paj Dawb nkawv tia ua ntej kuv yov tsos kom tau neb dim ntawd tus ntoo khaub lig mas kuv yov tsum tsos kom tau kuv tus kheej dim ua ntej ntawm tus ntoo khaub lis no mas kuv thiaj lis muaj peev xwm tsos tau neb dim ntawm neb tus ntoo khaub lig.


Yexus teb tia Yexus tsis muaj peev xwm tsos kom tau Yexus tus kheej dim ntawm tus ntoo khaub lig ces Yexus yeej tsis muaj peev xwm tsos kom tau nkawv dim lis thiab. Xib fwb Nom Kos Muas, Paj Dawb, thiab Yexus lawv peb leeg ntawd ces raug luag muab ntsia tooj ntsia hlau ntsia lawv tes lawv tia rau ntawm tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg mus tsis tau qhov twg vim lawv yog ib cos neeg dag teb dag chaw ib yam nkaus yog lis ntawd lawv thiaj lis muaj kev npam nyob rau hauv lawv lub neej thiab lawv muaj kev npam mus rau lawv tus ntsuj tus plig mus raug luag txim txom rau ntawd tus ntoo khaub lig. Yexus hais rau Nom Kos Muas thiab Paj Dawb nkawv tia neb pua nco qab lawm tia ua ntej ib tug neeg dig muag yov coj tau neb kev kim dim ntawm neb txoj kev txhaum, nws yov tsum muab kom tau nws tus paug nyob rau hauv nws lub qhov muag tawm ua ntej mas nws thiaj lis pom kev los muab tau neb ob tus paug tawm hauv neb ob lub qhov muag taws neb thiaj lis pom kev. Yexus hais tia Yexus yov pab tsis tau nkawv kom dim ntawd nkawv ob tug ntoo khaub lig ntawd.


Tam sim no Yawg Hlob Vaj Pov cov tub txib muab Nom Kos Muas thiab Paj Dawb nkawv ob ntsuj duab ntsuj hlau ntsia tes ntsia taw tseg nyob rau hauv yeeb ceeb teb lawm. Tam sim no luag tsis txaus siab rau xib fwb Nom Kos Muas thiab Paj Dawb nkawv txoj kev dag rau peb Hmoob sawv ua yog cov tseeg muaj txoj sia nyob rau saum yaj ceeb no. Tsis ntev tom ntej no, xib fwb Nom Kos muas thiab Paj Dawb nkawv yov tsum tau raug mus nrog luag hais plaub rau hauv yeeb ceeb vim nkawv muaj kev txhaum rau nkawv txoj kev dag.


Yawg Hlob Vaj Pov hais lus rov qab los rau ib tsoom Hmoob thoob qab ntuj tia kom sawv daws nyob tom qab sawv daws sib hlub sib pab tsis txhob xyaum nrog luag dag teb dag chaw. Ib leeg yov tsum hlub ib leeg thiab fwm luag lwm leej lwm tus thiaj lis muaj koob hmoov zoo nyob tau ua kes sib hlub sib pab kav ntev mus txhis.


Yawg Hlob Vaj Pov hais rov qab los qhia rau peb Hmoob sawv daw tia kom tsis txhob thxawj txog luag txoj kev dag ntawd. Nws tib tsos nws cov tub txib muab Nom Kos Muas thiab Paj Dawb nkawv ob tug ntsuj duab hlau kav tau tseg lawm. Tsis ntev tom ntej no ces Yawg Hlob Vaj Pov cov tub txib tib yov rov los tos kom tau Nom Kos Muas thiab Paj Dawb nkawv mus hais plaub rau hauv yeeb yeeb ceeb vim nkawv muaj kev txhaum rau nkawv txoj kev dag sawv daws.#189 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 19 April 2013 - 05:48 AM

http://youtu.be/lwf-2PBp3zM


Yexus mag ntsia tes ntsia taw.


Yexus dag teb dag chaws yog lis ntawd Yexus thiaj lis yov tsum tau mag ntsia tes ntsia ntawd coj mus them rau Yexus txoj kev dag. Yog leej twg nrog Yexus dag teb dag chaw ces tus ntawd yov txum mag luag txim txom mus rau ntawm tus ntoo khaub lis zoo ib yam lis Yexus xwb. Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig yog coj los qhia rau neeg ntiaj teb sawv daw tia kom tsis txhob dag lis Yexus ntxiv lawm.#190 HMOOB_Hmoobxavpaub_*

HMOOB_Hmoobxavpaub_*
 • Guests

Posted 20 April 2013 - 12:51 AM

General Vang Pao verse Jesus
Kuv xav nug nej txhua tus ua tuaj rau hauv no tia thaum ua neej nyob, Yawg Hlob Vaj Pov thiab Yexus nkawv ob leej ntawd leej twg thiaj yog tus muaj peev xwm thiab tus twg neeg thiaj lis fwm nws tshaj?

Vaj Pob thiab Yexus nkawv leej twg yog tus muaj peev xwm tshaj rau sawv daws pom ua thaum nkawv tseem muaj txoj sia nyob?

#191 HMOOB_HlobVajPov_*

HMOOB_HlobVajPov_*
 • Guests

Posted 24 April 2013 - 04:13 AM

http://youtu.be/NRu7N_2mBBwVaj Pov hais tseg kom Hmoob ua neeg zoo.#192 HMOOB_XavNug_*

HMOOB_XavNug_*
 • Guests

Posted 25 April 2013 - 02:19 AM

Ntuj Ceeb Tsheej & Ntuj TawgCov lus nug:

1. Kuv xav nug nej tia lub Ntuj Ceeb Tsheej thiab Lub Ntuj Tawg nyob rau qhov twg? Nyob deb npaum lis cas thiaj lis mus txog?

2. Thaum tus neeg tseem muaj txoj siab nyob nws pua yog nyob rau hauv Lub Ntuj Ceeb Tsheej los sis nws pua yog nyob rau hauv Lub Ntuj Tawg?

3. Thaum tus neeg ntawd tuag lawm nes nws hos nyob rau hauv lub Ntuj Ceeb Tsheej los yog nws nyob rau hauv lub Ntuj Tawg?

4. Yog tia tus neeg ntawd nws tsis kam mus nyob rau hauv Lub Ntuj Ceeb Tsheej lis nes nws pua yov muaj kev txhaum?

5. Yog tia tus neeg ntawd hos tsis kam mus nyob rau hauv Lub Ntuj Tawg lis thiab pua muaj leej twg yuam kom tau nws mus?

6. Lub ntuj twg los nws tsis kam mus nyob lis nws pua muaj kev txhaum?

7. Nws kam nyob xwb nws tsis kam mus nws hos tau dab tsis?

8. Yog nws mus nes nws hos tau dab zoo ntxiv rau nws thiab?

#193 HMOOB_Who Is Yesus_*

HMOOB_Who Is Yesus_*
 • Guests

Posted 25 April 2013 - 03:23 PM

Writer / Reader

Liar / Believer


Who is Jesus?


Thaum ub Yexus yog ib tug neeg twm (Reader) Vaj Lug Kub Qub (Old Testament) thiab nws ntseeg (Believer) Vaj Lug Kub hais xwb. Tus neeg sau Vaj Lug Kub thiab tus neeg twm Vaj Lug Kub tus twg xub yog tus los ua ntej? Muab piv txwv tia tus qaib los ua ntej los yog lub qes los ua ntej? Yog tia peb yov ntseeg hais tia lub qes los tua ntej tus maum poj qaib ces nws yuam kev lawm. Yog tia peb yov ntseeg tia tus neeg twm ntawv los ua ntej tus neeg sau ntawv mas nws yuam kev ib yam nkau thiab.

Phau Vaj Lug Kub (New Testatment) sau coj qhia hais tia Yexus yog tus tsim lub ntiaj teb no thiab ib pua tsav yam tag nrhos. Yexus rov los txog es cov neeg tsis paub nws lawm. Tus twg los tus fee mus lawm ib sab tsis kam lee paub Yexus. Yexus thiaj lis hais tia tus noog muaj lub zes, tus hmas nyob muaj lub qhov. Yexus hais tia Yexus yog txiv neej tus tub tawm ntawm txiv neej los Yesus lub tob haus tsis muaj ib qho chaw coj los txheem rau. Yexus tus siab heev vim Yexus tsis muaj leej twg kam lee paub nws.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg twm Vaj Lug Kub & ntseeg Vaj Lug Kub hais lis ntawd xwb. Tom qab Yexus tuag tag, cov neeg sau ntawv mam lis sau phau Vaj Lug Kub Tshiab (New Testament) coj los qhia txog Yexus lub neej thaum ub xwb. Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ua vaj ua tsev thiab nws saib nws cov yaj rau tom tiaj. Yexus yog ib tug neeg pej xeem zoo lis sawv daw xwb.

Thaum Yexus muaj hnub nyoog 30 xyoo thiab nws tseem yog ib tug txiv neej hlua, hlua xwb. Yexus nyob, nyob Yexus khwv tau ib lug tswv yim yov mus txeeb luag huab tais ua. Yexus ua txuj mus ua kev cais rau dej kom zoo lis Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem thiaj lis tsis txau siab rau Yexus thiab Yexus tus npawg hus ua "John the Baptist" nkawv lub tswv yim ua txuj dag tia nkawv yog neeg ntseeg Vaj Tswv. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv Jerusalem thiaj lis tsos neeg tuaj nug John tia koj tau cai qhov twg los ua kev cais rau dej. John teb ncaj qha tia John tsis tau cai qhov twg los lis. Lawv thiaj lis hais rau John tia koj tsis tau cai qhov twg los ua kev cai rau dej rau tej neeg sawv no kom tsis txhob ua lis ntawd ntxiv lawm.

Tom qab Yexus ua txuj ua kev cais rau dej lis Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv. Yexus ua kev cai rau dej tag Yexus yov sawb hnyo yov mus ua huab tais. Yexus mus dag rau qab zej qaum zos tia Yexus yog tus Vaj Tswv tus tub thiab Yexus dag tia Yexus yog Vaj Tswv tib sis thiaj lis tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Lawv thiaj lis yov muab Yexus tua pov tseg rau Yexus txoj kev dag ntawd.

Tus neeg ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd yog ntses tsaj Yexus los yog nws ruam tshaj Yexus? Thaum ub Yexus yog ib neeg ntseeg Vaj Lub Kub hais xwb. Vaj Lug Kub sau hais lis cas ces Yexus tsua ntseeg lis ntawd xwb. Thaum ub Yexus tsis yog ib tug neeg ntses npaum lis nws haiv neeg Jews sawv daws. Yog lis ntawd ib tug neeg ruam cia lis yov sawv ntawm ntus cub los coj ib pab neeg ntses thiaj lis coj tsis tau sawv daw kev. Yexus thiaj lis hais tia tus neeg dig muag coj tsis tau tus neeg pom kev mus taug txoj kev ncaj. Ua ntej tus neeg dig muag yov coj tau luag lwm tus nws yov tsum muab kom tau tus paug hauv nws lub qhov muag tawm mas nws thiaj lis muaj peev xwm mus rhos tau luag lwm tus ua muaj ib tug paug nyob rau hauv tus neeg ntawd lub qhov muag tawm. Yog tus ib tug neeg dig muag yov coj sawv daw kev ces txog thaum kawg tus neeg dig muag ntawd cov coj sawv daws mus poob qab tsua tuag tag huv sis. Yexus hais lis ntawd los vim tia Yexus zoo lis ib tug neeg dig muag xwb. Yexus tsua qhia txog Yexus tus kheej rau sawv kom paub xwb.

Yog tia ib tug neeg tsis paub cia lis raug ib tug neeg dag ntxia kom tus neeg ntawd mus poob qab tsua tuag. Leej twg thiaj lis yog tus muaj kev npam? Tus neeg dag thiaj lis muaj ke npam rau nws txoj kev dag. Tus neeg ruam thiaj lis ntseeg tus neeg dag. Txog thaum kawg tus neeg ruam thiaj lis raug tus neeg dag tua tuag mus txhaw tus neeg ruam txoj kev ruam lub qhov tuag.

Thaum ub Yexus raug luag muab coj mus tua pov tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd sib pua yog tseeb vim tia Yexus yog ib tug neeg dag thiab Yexus tseem yog ib tug neeg tseeg txoj kev dag tib nkauj lis thiab. Yexus thiaj lis yov tsum tau tuag mus them rau Yexus txoj ke dag thiab Yexus txoj kev ruam. Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ruam cam thawj. Yexus ruam npau lis ntawd los Yexus tseem twv ntxhia tia kom lawv muab Yexus tua 3 hnub ces Yexus yov sawv rov qab los. Yog lis ntawd Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis kub siab npaj muab Yexus txhom coj mus tua siim Yexus txoj kev khav tia tuag 3 hnub yov sawv rov qab los seb puag yog tseeb. Thaum kawg lawv muab Yexus tua tuag rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg. Yexus taug tau 3 hnub Yexus tsis sawv rov qab lis lawm. Yexus cov thwj los kuj yog ib pab neeg dag ib yam lis Yexus thiab. Yexus cov thwj thim dag ntawd thiaj lis sau ntawv coj los dag tia Yexus sawv rov qab los coj los dag sawv daw kom ntseeg Yexus txoj kev dag. Tus neeg ruam thiaj lis ntseeg tus neeg dag txoj kev dag. Tus neeg ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd xav ntshes nws ntseeg Yexus txoj kev tuag 3 hnub ntawd yog tiag thiab nws tuag 3 hnub ces nws yov sawv rov qab los zoo ib yam lis Yexus thiab. Tus neeg ntseeg Yexus thiaj lis raug tuag txom nyem zoo ib yam lis Yexus xwb nws thiaj lis tsis sawv rov qab los lawm.

Thaum tus neeg ntses mus hais qhia rau tus neeg ruam ntawd tia ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog txoj kev tuag xwb tsis yog tus choj tuam mus rau saum ntuj. Yog lis ntawd tus neeg ruam tseem cam thawj thiab npau taw hais tia saib tsis tau nws txoj kev ntseeg. Ntuj es ua cas tseem yov mus thab tau tej neeg ruam ntawd es tseem tau nrog ruam sawv ib cuam thiab. Nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj ib cos neeg ruam hlwb qauj coob, coob heev lis ntshes sawv daws yov ua lub neej mus lawm yav tom ntej tsis kav ntev vim yov muaj ib cos neeg hlwb qauj zoo lis ntawd yov mus puab nplaum rau nws lub cev coj mus tua nws tus kheej thiab tua luag lwm tus kom tuag vim tus neeg ruam ntawd ntseeg tia nws tuag 3 hnub xwb nws yov sawv rov qab los. Neeg ruam hlwb qauj thiaj lis mus ua tau ib tug neeg "Terrorist" tsoo vaj tsoo tsev kom tej neeg zej zog muaj kev quaj kev nyiav.

Yexus hais tia Yexus yov rov qab los mas neeg ntiaj teb yov quaj yov nyiav vim yog Yexus rov qab los. Tus neeg tuag rov qab los ces yog nws rov los ua kev phem rau leej tib neeg ua tseem muaj txoj sia nyob kom muaj kev quaj kev tuag xwb. Yexus hais tia Yexus yov los lis ib tug tub sab xwb tsis hais nruab hnub los yog hmo ntuj kom ceev faj. Tus neeg ruam siab phem xav kom lub ntiaj teb no pua tsuaj lis Yexus hais thiab nws xav kom sawv daw muaj teeb meem kev quaj kev nyiav mas nws zoo siab tiag, tiag lis.

Thaum yov txog xyoo 2000 ntawd, cov neeg ntseeg Yexus mas zoo siab thiab lawv hos ntshais thiab yog lis ntawd kuj npaj zaub npaj mov tseg. Lawv ntim zaub ntim mov ntau, ntau coj los los tseg cia tiam sis tsis pom Yexus los qhov twg los lis. Tus twg los tus siab heev. Tej tus neeg siab ceev tseem mus cem cov xib fwb tia xib fwb dag. Tus neeg ruam ntawd mas suav hnub suav nyoog npaj yov mus rau saum ntuj xwb, xwb lis vim nws tsis xab nyob hauv lub ntiaj teb no lis lawm. Thaum lub cuaj hlis hnub 11, xyoo 2001 ntawd thiaj lis muaj ib cos "Terrorists" mus tsoo vaj tsoo tsev. Cov Terrorists ntawd muaj peev xwm mus ua tau kev phem lis ntawd rau sawv daw vim lawv kawm tau Yexus los lus hais tia "Lay your life for your friends." Lawv thiaj lis muaj peev xwm ua kom lawv tuag pub rau lawv cov phooj ywg. Lawv kawm tau tia thaum ub Yexus muab Yexus 12 tub thwj tim ntawd faib ua 4 plawg (GROUP of 4). Ib pawg muaj ib tug ua tus saib. Thaum cov neeg "Terrorists" ntawd mus nyiag nyob hoom coj mus tsoo sev ces lawv thiaj lis sib fab ua 4 pab. Ib pab nyiam ib lub nyob hoom. Ib pab ntawd muaj ib tug thawj saib. Lawv muaj 4 pab yog lis ntawd lawv thiaj lis nyiag tau 4 lub nyob hoom. Cov Terrorists ntawd kuj muab tau Meska tus EMERGENCY CODE 911. Tus lej 9 ntawd ces yog lub cuaj hlis. ob tug lej 11 ntawd ces yog hnub 11. Lawv kujm muab tau tus BUILDING CODE ua thaum ub lawv ua ob lub tsev Twin Towers ntawd. Thaum lawv ua ob tsev ntawd lawv hais tia lawv ntshais tsam nyob hoom los tsoo ib nrab tsev ntawd xwb vim cov nqaj ntawd yov nres tsis tau. Cov "Terrorist' muab tau cov "Information" lis ntawd tag lawm thiaj lis mam mus kawm tsav nyob hoom thiab nyiab nyob hoom coj los ua phem rau lub teb chaw Meska kom muaj kev quaj kev nyiav. Thaum September 11, 2001 ntawd ces yog Yexus los vim Yexus muaj peev xwm dag tau cov neeg ruam ntawd mus phem rau sawv daw. Cov neeg "Terrorists" nawd lawv yog ib cos "Ghost Soldiers". Cov Ghost Soldiers ntawd lawv ntseeg cov neeg tuag thaum ub cov lus hais tseg. Yog lis ntawd thiaj lis muaj peev xwm tua tau lawv tus kheej thiab tua tau lwm tus. Lawv qhov "Secret Mission" ces yog "Kill and Destroy."


Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag thiab Yexus yog thawj, thawj tus "Master of Terrorist." Cov neeg muaj peev xwm tua tau nws tus kheej vim nws kawm tau ntawm Yexus lub tswv yim los ua phem rau sawv daws kom muaj kev quaj kev nyiav thiab kom neeg ntiaj teb tsis sib haum xeeb. Yexus hais tia neeg ntiaj teb ntxub nej vim nej yog kuv lis. Lub ntiaj teb xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej. Nej raug luag tsuj raug luag tua pov tseg vim nej yog kuv lis.

#194 HMOOB_YexusRovQablos_*

HMOOB_YexusRovQablos_*
 • Guests

Posted 26 April 2013 - 01:50 AM

http://youtu.be/m1VqJqO5HygYexus yov rov qab los.


Yexus tib tuag tshuav pab txha dawb vog tseg lawm xwb vim lis cas cov neeg ntseeg Yexus thiaj lis yov hus Yexus tas zaj tag zog kom Yexus rov los tsuag, tsuag vim yog tus dab tsis tiag? Tus neeg ntseeg Yexus cia siab tas zaj tas zog quaj ncav tes ncuv kom Yexus nqis los coj nws mus tsuag, tsuag thiab coj nws mus. Yexus tib tuag tshuav pob txhas lawm xwb es yog tus neeg tuag ntawd rov qab los nes nws yov rov los ua neeg phem los yog nws rov los ua neeg zoo rau tus neeg tseem muaj txoj sia nyob ntawd?

#195 HMOOB_YexusRovQabLos_*

HMOOB_YexusRovQabLos_*
 • Guests

Posted 27 April 2013 - 03:09 AM

Posted Image


The Surprise Return of Jesus is as in Noah's TimeThaum ub Yexus ntseeg tia lub ntiaj teb nom tswm sim pib txij lis thaum xyoo 10,000 B.C.E ntawd los xwb. Yexus yog ib tug neeg twm Vaj lug Kub thiab Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub xwb. Yexus hais tseg tia tom qab Yexus tuag tag ces Yexus yov rov qab los rau hauv lub ntiaj teb no lis thaum dej nyab ntiaj teb.

Yexus hais tia Yexus yov rov qab los rau hauv lub ntiaj teb no mas kom sawv daws ceev faj. Yexus yov los lis ib tug neeg tus sab xwb tsis hais nruab hnub los yog hmos ntuj kom sawv daw ceev faj. Yexus yov los lis thaum ub dej los nyab ntiaj teb.

Nyob rau hauv phau Vaj Lug Kub qub nws sau tseg tia thaum ub Noah ua tau ib lub nkoj (Noah's Ark) loj-loj coj los npaj tseg tos rau thaum dej nyab tiam sis neeg tsis ntseeg Noah lis. Thaum dej loj-loj thiab nyab puv ntiaj teb tag ces neeg ntiaj teb thiab ib pua tsav yam tuag tag rau hauv dej tag huv sis. Yexus hais tseg tia kom ceev faj rau thaum lub sib hawm Yexus yov los rau hauv lub ntiaj teb no. Cov neeg tsis ntseeg tia dej yov los nyab ntiaj teb ces thiaj lis tuag tag nrhos dej mus lawm.

The Surprise Return of Jesus


Thaum yov txog lub xyoo 2000 ntawd ces cov neeg ntseeg Yexus tib paub ua ntej tia Yexus yos los tiag, tiag lis yog lis ntawd lawv tib mus yuav tau tej zaub tej mov thiab tej nqaij kos poom coj los tseg npaj cia rau thaum lub sib hawm Yexus los ntawd. Cov neeg ntseeg Yexus hais rau sawv daw tia lawv tsis ntshai rau thaum lub sib hawm Yexus nqis los lis vim tia Yexus yov los coj lawv mus rau saum ntuj xwb. Cov neeg ntseeg Yexus hais lis ntawd tia lawv tsis ntshais tiam sis lawv yog cov xub npaj zaub npaj mov thiab lawv yog cov tib yov xub khiav ua ntej.

Thaum txog kiag xyoo 2000 ntawd ces tsis pom ib qho xwm txheej tia Yexus nqi los lis tiam sis Yexus tib tau hais tseg tia Yexus yov los ib tug tub sab xwb. Thaum cov neeg tsis ntseeg tia Yexus yov nqis los ces lawv kuj tsis nco qab ceev faj. Thaum Yexus los kiag ces tej neeg ntiaj teb thiaj lis quaj thiab nyiav vim yog Yexus los rau hauv ntiaj teb no.

Xyoo 2001 ntawd ces pom xwm txheej nrov mus puv thoob ntiaj teb yog lub 9 hlis, hnub tim 11 ntawd. Cov Terrorists ntawd thiaj lis nyiag tau nyob hoom coj mus tsoo vaj tsoo tsev pua tsuaj tag huv sis vim lawv yog ib cos tub rog ua hauj lwm rau cov neeg tuag thaum ub lawv txoj kev ua lim hiam xav kom neeg sawv daw nyob rau hauv lub ntiaj teb no tuag tag thiab lawv xav kom lub ntiaj teb no pua tsuaj tag mus xwb.

Vaj Lug Kub tib tau sau tseg los lawm ntev thiab cov neeg sau ntawv mus rau hauv Vaj Lug Kub ntawd tib tuag tag lawm. Cov neeg tuag ntawd tib lwj tshuav pab txhas dawb vog tseg lawm xwb tiam sis lawv cov ntawv ua lawv tau sau tseg ntawd yog lawv xav kom cov neeg tseem muaj txoj sia nyob rau hauv ntiaj teb no twm lawv cov ntawd thiab kom cov neeg tseem muaj sia nyob ntawd ua kom raw lis cov neeg tuag ntawd hais.

Yog lis ntawd thaum tus neeg tseem muaj txoj siab nyob ces nws thiaj lis muaj peev xwm twm tau cov neeg tuag ntawd cov ntawv thaum ub ua lawv sau tseg nyob rau hauv Vaj Lug Kub khaw tseg. Thaum tus neeg tseem muaj txoj siab nyob twm cov neeg tuag ntawd cov ntawv ua lawv tau sau tseg ces cov neeg muaj sia ntawd thiaj lis mua peev xwm puab nplaum rau lawv lub cev thiab coj lawv tus kheej coj mus tua neeg kom tuag koob, koob pub rau cov neeg tuag thaum ub ntawd txoj kev khwv ua lis him rau cov neeg tseem muaj txoj sia nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov Terrorists ntawd lawv ua hauj rau cov neeg tuag thaum ub xwb yog lis ntawd lawv thiaj lis yog ib cos "Ghost Soldiers." Cov "Ghost Soldiers" ntawd lawv ntseeg tia tom qab lawv tuag tag ces lawv yov mus ntsib cov neeg tuag thaum ub thiab nrog cov neeg tuag thaum ub ntawd nyob ua kes mus tag ib sim neej. Yog lis ntawd cov neeg Terrorists ntawd thiaj lis muaj peev xwm tua tau lawv tus kheej thiab tua tau lwm tus neeg kom tuag ua ntshav liab vog tseg rau neeg ntiaj teb saib. Cov neeg Terrorists ntawd tsis yog cov neeg Muslims es thiaj lis muaj peev xwm tua tau nws tus kheej thiab tua tau luag lwm tus neeg.

Ob phau ntawv "Holy Bible" & "Holy Qu'ran" ntawd muaj ib cos neeg tuag thaum ub lawv tau sau tseg xwb. Cov neeg tuag ntawd lawv muaj lub siab khwv lim hiam kom cov neeg tseem muaj txoj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb no tuag mus txhaw rau cov nee tuag ntawd txoj kev ua lim hiam rau sawv daw xwb. Tom qab cov neeg tseem muaj txoj siab nyob rau ntiaj teb no twm Vaj Lug Kub ces lawv thiaj lis muaj kev ntseeg cov neeg tuag ntawd cov lus hais tseg. Cov ntseeg Vaj Lug Kub hais ntawd thiaj lis muaj peev xwm tua tau lawv tus kheej thiab tua tau luag lwm tus pub rau cov neeg tuag thaum ub ntawd lawv txoj kev khwv lim hiam rua cov neeg tseem muaj sia nyob. Cov neeg Terrorists ntawd muaj nyob rau hauv cov neeg Muslims, Christians thiab non-Christians tib sis.

#196 HMOOB_YexusRovQabLos_*

HMOOB_YexusRovQabLos_*
 • Guests

Posted 27 April 2013 - 03:31 AM

http://youtu.be/J3iKLz4oatYThe Surprise Return of the Death, "September 11, 2001."#197 HMOOB_YexusRovQabLos_*

HMOOB_YexusRovQabLos_*
 • Guests

Posted 27 April 2013 - 03:53 AM

http://youtu.be/8Mz0_x7313IThe Surprise Return of the Death, September 11, 2001


Muaj neeg quaj thiab muaj neeg nyiav vim yog Yexus rov qab los rau hauv ntiaj teb no zoo ib yam lis ib tug neeg tub sab los xwb tsis hais nruab hnub los yog hmos tuj, sawv daw ceev-ceev faj. Tus neeg tuag rov qab los yog nws rov los ua kom neeg ntiaj teb tuag xwb.#198 HMOOB_YexusRovLos_*

HMOOB_YexusRovLos_*
 • Guests

Posted 27 April 2013 - 05:06 AM

Posted Image"Laying down on'es life for ones' friend" (John 15:13).Cov Terrorists ua lawv muaj peev xwm tua tau lawv tus kheej thiab lawv tua tau luag lwm tus kom tuag ces yog lawv khaws tau cov lus ua cov neeg tuag thaum ub lawv sau tseg nyob rau hauv Vaj Lug Kub cia rau cov neeg ntseeg twm. Thaum tus neeg muaj txoj siab ntawd twm Vaj Lug Kub tag thiab nws ntseeg lis cov neeg tuag thaum ub hais ces nws thiaj lis txau siab ua hauj lwm pub rau cov neeg tuag thaum ub ntawd lawv txoj kev cia siab xav kom neeg ntiaj teb tuag thiab lawv xav kom lub ntiaj teb no ploj yaj ntshis yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Lug Kub ntawd thiaj lis muaj peev xwm tua tau lawv tus kheej thiab tua tau luag lwm tus kom tuag zoo lis cov xwm ua peb pom lawv tsav nyob hoom mus tsoo vaj tsoo tsev thiab lawv puab npaum rau lawv lub cev coj mus dua rau ntawm tej neeg coob, coob kom tuag nrog lawv thiab.

Cov Terrorists ntawd yog ib cos neeg ntseeg Vaj Lug Kub hais rau lawv yog lis ntawd lawv thiaj lis muaj peev xwm ua tau kev phem rau tej neeg tseem muaj txoj sia nyob rau hauv ntiaj teb no kom tuag pub rau cov neeg tuag thaum ub ntawd txoj kev xav. Thaum tus neeg ntseeg Vaj Lub Kub ntawd mus tua tej neeg pej xeem ces lawv thiaj hnav ris tshos kom zoo lis tej neeg pej xeem sawv daw thiab lawv muab tej neeg pej xeem ntawd tiv thaiv lawv tub kheej ces tsis muaj leej twg yov paub tia lawv yog ib cos "Ghost Soldiers" ua hauj pub rau cov neeg tuag thaum ub nyob rau hauv Vaj Lug Kub. Cov "Ghost Soldiers" ntawd lawv tsis ntshais tuag vim lawv ntseeg tia thaum lawv tuag ces lawv tib tau mus nyob rau saum ntuj nrog lawv tus tswv lawm vim yog lis ntawd lawv thiaj lis txau siab tuag heev.

Cov neeg Christians ua ntseeg Vaj Lub Kub (Holy Bible) ntawd liam cov neeg Muslims ua ntseeg "Holy Qu'ran" tia lawv yog ib cov Terrorists tiam sis cov Christians los kuj yog ib cos Terrorists zoo ib yam nkau thiab vim ob phau Vaj Lug Kub ntawd cov neeg sau ntawd mus rau hauv ob phau Vaj Lug Kub ntawd tib tuag tag zoo ib yam nkau xwb. Thaum ub lawv tsim ob phau Vaj Lug Kub ntawd tawm nyob rau ib qhov chaw tuaj yog tawm nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem yog lub hauv pau chiv keeb tsim ob phau Vaj Lug Kub ntawv coj los rau cov neeg ntseeg twm. Christianity & Islam are twin sister religions.

#199 HMOOB_YexusYovRovLos_*

HMOOB_YexusYovRovLos_*
 • Guests

Posted 27 April 2013 - 05:57 AM

Posted ImageThe Surprise Return of the Death to The World.


Tus neeg tuag tshuav pob txhas lawm xwb es nws yov rov qab los tos cov neeg ntseeg nws ua tseem muaj txoj sia nyob rau hauv ntiaj teb no mus nrog nws nyob rau hauv nws lub ntuj ceeb tsheej ua muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ntawd yog lub qhov ntxas xwb. Tug neeg tib tuag tshuav pob txhaw rov los rau hauv ntiaj teb no ces yog nws rov los tsim kev kub ntxhov kom neeg ntiaj teb tuag lwv txshuav pab txha zoo ib yam lis nws xwb.

"I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work" (Revelation 22:12).

Tus neeg nws tib tuag lawm es nws tseem yov rov qab los ces yeej meem rho rauj rau nws xwb vim tus nee tuag ntawd nws yov rov qab los tsim kev phem rau sawv daw kom muaj kev quaj kev nyiav, kev mob kev tuag. Tus neeg tuag yov rov qab los ces yog ib txoj kev sau ntuj xwb. Sawv daws yov tsum nco ceev, ceev faj.

#200 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 27 April 2013 - 09:19 PM

Posted ImageYexus tus pab txhas ncej puab.


Lawv tib nrhiav tau lub hub ntim Yexus cov pab ntxhas nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem thiab lawv tib thaus tau Yexus cov pab txhas tawm hauv lub hnub ntawd los. Lawv kuj thau tau Yexus ib tug pab txha ncej puab coj los yib tseg rau tej neeg ntiaj teb sawv daws tuaj saib tia Yexus yeej tuag tshuav pab txhas dawb vog tseg lawm xwb tiag, tiag lis. Yexus yeej tsis tau mus rau saum ntuj thiab Yexus yeej tsis muaj ib lub ntuj ceeb tsheej nyob rau qhov twg rau leej twg mus nyob lis. Yexus dag rau cov neeg ntseeg Yexus ntawd kom lawv ntseeg, ntseeg thiab lawv huam, huam tas zaj tas zog yov mus nyob rau Yexus lub ntuj ceeb tsheej ua sis muaj dab tsis hlos is.

Cov neeg ntseeg Yexus ntawd cia siab tas zaj tas zog xav, xav mus nyob rau lub ntuj ceeb tsheej ua yeej tsis muaj nyob rau qhov twg lis. Cov neeg ntseeg ntawd lawv muab lawv cov nyiaj ntau tas zaj tas zog coj mus rau xib fwb. Xib Fwb yog ib cos neeg nrog Yexus dag tej neeg pej xeem sawv daw thiab. Yexus dag lis ces cov xib fwb nrog Yexus dag lis ntawd. Cov xib fwb hais cuaj zaj kaum zaj los txhua los lus ces mus xau nkau kiag rau ntawd tus ntoo khaub lig xwb. Tus neeg ntseeg ntawd thiaj lis xav ntshes ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuam mus rau sau ntuj yov mus txog rau hauv Yexus lub ntuj ceeb tsheej.

Thaum ub Yexus lawv cov neeg ntawd tsis tau muaj hlua taw xob thiab lawv tsis tau muaj luv fais siv lis. Lawv mus txoj kev twg los lawv mus kos taw thiab tej tus neeg muaj nee ces nws kuj tau caij nee thiab. Yexus lub neej thaum ub ntawd lawv kuj txom nyem heev. Kev noj kev hau los kuj tsis yooj yim. Yog tia leej twg tub nkeeg tsis mus ua liaj ua teb ces tus ntawd yeej tshaib plab thiab thov noj thov khawv, txhav noj txhav khawv. Tus neeg txhav khawv thiaj lis txawj mus nyiag luag tug coj los noj. Thaum nws mus nyiag luag tug coj los noj ces luag tsis pom ces nws tau noj dawb. Thaum luag pom ces nws raug luag cem raug luag ntaus. Tej tus ces raug luag muab pob zeb coj los tsoo nws kom tuag. Tej tus ces kuj raug luag hlawv ua nws kub hnyiab tag los kuj muaj. Tej tus ces raug muab coj mus rau txim ntsia tes ntsia taw rau tej neeg zej zog sawv daws tuaj saib tia tus neeg ntawd yog ib tug neeg tub sab. Tus neeg dag thiab tus neeg tub sab muaj kev txhau loj ib yam nkau lis ntawd. Yog lis ntawd thaum lawv tua tus neeg tub sab ces lawv kuj yov tsum tua tus neeg dag ntawd nrog thiab.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag siv Yexus lub tswv yim dag, dag ntawd coj mus dag ntxia tej neeg zej zog kom sawv daw ntseeg tia Yexus muaj hwj huaj loj heev thiab Yexus tsas tau neeg tuag sawv. Yog lis ntawd Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis tsis ntseeg Yexus txoj kev dag vim lawv yeej tau soj Yexus qab thiab lawv kuj muaj tej tus pom tia Yexus cov hwj huaj ntawd yog dag xwb. Yexus yog ib tug neeg dag yuam cai los Yexus kuj tseem twv ntxhia tia kom Yexus cov yeeb ncuab muab Yexus tua peb hnub mas Yexus yov sawv rov qab los ua neeg dua. Vim yog Yexus txoj kev dag thiab kev khav twv ntxhia rau Yexus cov yeeb ncuab kom lawv muab Yexus tua kom tuag coj los sim Yexus cov hwj huaj. Yog lis ntawd Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis thuam Yexus tia Yexus yog ib tug neeg vwm vim tia Yexus cov yeeb ncuab ntawd lawv ntses tshaj Yexus lawm. Yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis ntseeg Yexus txoj kev dag thiab Yexus txoj kev khav txheeb rau lawv. Thaum Yexus mus dag thiab Yexus siv ib lub tswv yim ruam, ruam qauj ntawd coj mus dag rau ib tug neeg ua luag ntses tshaj Yexus lawm ces luag thiaj lis tsis ntseeg Yexus. Yexus thiaj lis ua rau tus neeg ntawd chim heev thiab luag yov muab pob zeb coj los tsoo Yexus lub tob hau kom tawg.

Txog thaum kawg Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis muab Yexus txhom tau coj mus hais plaub. Lawv kuj chim heev rau Yexus txoj kev dag ntawd. Lawv thiaj muab Yexus ntau thiab nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag. Lawv kuj muab Yexus pav qhov muag thiab ntau Yexus lub tob hau kom Yexus twv seb leej twg yog tus ntau Yexus. Yexus kuj twv tsis tau xyov leej twg yog tus ntau. Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis nug Yexus tia Yexus pua tau txhav tia Yexus yog Vaj Tswv. Yexus tseem khav ntxhia tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub thiaj lis tub qaug rau tus thawj saib kev ncaj ncee rau Vaj Tswv. Nws thiaj lis chim heev rau Yexus txoj kev mom txheej yuam cais ntawd. Nws thiaj dua nws lub tshos rau sawv daws saib tia nws chim npaum lis cas rau Yexus txoj kev mom txheej yuam cais ntawd. Nws thiaj nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag dag ntawd tia nws nchim npaum lis cas. Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis muab Yexus ntau, ntau ua nws Yexus lub ntsej muag os vwv lawm xwb. Lawv kuj muab Yexus cov fwj txhwv rhos qhia rau Yexus tia lawv chim npajm lis cas rau Yexus txoj kev dag thiab mom txheej yuam cai ntawd. Lawv muab Yexus ntau, ntau txau lawv mam lis coj Yexus coj mus kaw ib hmo tseg ua ntej lawv yov coj Yexus mus hai plaub rau saum cov nom cov tswv loj nyob rau hauv cuam ceeb nroog Jerusalem.

Ua ntej Yexus cov yeeb ncuab yov muab Yexus coj mus tua sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd rau tom roob qhua. Lawv yeej sib tham ua ntej lawm. Lawv hais tia Yexus yog ib lub txiv ua nws lwj nyob rau hauv ib lub pob tawb txiv lawm. Lawv hais tia lawv xum muab lub txiv ua nws lwj ntawd tsem pov tseg xwb lawv tsis xum cia tag nrho lub pob tawb txiv ntawd lwj tag nrho nrog lub txiv ua nws lwj. Yexus cov yeeb ncuab ntseeg tia Yexus yog ib tug neeg dag noj dag haus siv hwj huaj cuav coj mus dag sawv daws kom lawv muab huab tai rau Yexus ua xwb. Yexus yog ib tug neeg dag sawv daw xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag.

Thaum kaj ntug cov nom cov ntswv tuaj ua hauj lwm zom zaws ces lawv mam lis tsos Yexus tawm los thiab coj Yexus mus hais plaub. Lawv coj Yexus mus ntsib ib tug nom loj lub npes hus ua "Pilate" peb lus Hmoob hus "Pij Laj." Thaum Yexus cov yeeb ncuab coj Yexus mus ntsib yawg "Pilate" ces Pilate tsis kam lee paub vim Pilate ntshais tua Yexus thiab. Pilate kuj kom Yexus cov yeeb ncuab coj Yexus rov qab mus hais plaub rau hauv lawv haiv neeg Jews txoj kev lij choj xwb. Pilate cam lis cas los nws cam tsis yeej lawv. Yog lis ntawd Pilate pib tia Yexus cov hwj huaj cuav ntawd yog dag sawv daws xwb. Pilate thiaj lis hais rau lawv tia Pilate mam lis coj Yexus coj mus rau nws cov tub rog muab Yexus nplawm coj mus them rau Yexus txoj kev dag ntawd kom Yexus cov yeeb ncuab lawv zoo siab es lawv tsos Yexus rov qab mus ua neeg nyob. Pilate thiaj lis xasYexus coj mus rau Pilate cov tub rog muab Yexus plawm, plawm ua nws Yexus tej nqaij ncuag tag. Tom qab lawv muab Yexus nplawm tag lawv kuj muab ib lub kau mom xov pos ntoo rau Yexus coj. Thaum lawv muab ib lub kau mom xov pos ntawd cog rau saum Yexus lub tob haus ces lawv kuj rho pas ntau Yexus lub tob hau kom cov pos ntawd chob Yexus. Lub kau mom xov pos ntawd lawv qhia hais tia Yexus yog ib tug huab tai dag xwb. Lawv ntau Yexus lub kau mom kom chob Yexus lub tob haus qhov ntawd lawv txhais hais tia, "Slap on the Face" rau ib tug huab tai dag. Lawv muab ib txog phuam xim paj yeeb rau Yexus npua kom khws lis Yexus yog ib tug huab tai. Lawv ua txuj pe hawm Yexus thiab lawv luag cuag tus tsis thuam Yexus.

Tom qab lawv muab Yexus coj mus nplawm, nplawm them rau Yexus txoj kev dag teb dag chaw. Lawv mam lis coj yexus rov tawm los rau Yexus cov yeeb ncuab saib. Yexus cov yeeb ncuab kuj tsis kam tsos Yexus dim lis thiab. Lawv yov kom Pilate muab Yexus tuag pov tseg. Yog lis ntawd Pilate kuj tsis xav muab Yexus tua pov tseg. Pilate thiaj lis khwv tau ib lub tswv yim tia ib xyoo twg Pilate lawv cov tub rog tib tsos haiv neeg Jews ntawd lawv tib tug neeg raug txim tawm rov qab los. Pilate thiaj lis hais kom nws cov tub txib mus coj ib tug hawg raug txim lub npe hus "Baraba" tawm los nrog Yexus sawv ua kes. Pilate thiaj lis hais rau Yexus cov yeeb ncuab tia ob tug neeg no nej yov kom kuv tsos leej twg. Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis teb tia kom Pilate tsos Baraba xwb hos muab Yexus coj mus tua. Yog lis ntawd Pilate cam lis cas los Pilate cam tsis yeej Yexus cov yeeb ncuab. Pilate thiaj lis hais rau Yexus tia, "Koj pua paub tia kuv muaj peev xwm tsos tau koj kom dim." Yexus kuj tseem tsis hwm Pilate txoj kev hlub Yexus thiab. Yexus tseem thuam Pilate tia Pilate sis muaj peev xwm yov tsos tau Yexus lis. Yexus tseem khav ntxhia hais Pilate tia tus yov tsos kom tau Yexus mas yog los saum ntuj los xwb thiaj lis yov tsos tau Yexus dim. Thaum Yexus thuam Pilate lis ntawd tag ces Pilate thiaj lis tsis muaj peev xwm yov tsos kom tau Yexus dim rov los ua neeg nyob.

Pilate thiaj lis hais rau Yexus cov yeeb ncuab tia ua cas los nej yov kom kuv muab tus neeg tua pov tseg ces kuv mam lis ua lis nej hais cia nws cov ntshav poob los rau nej xwb. Yexus cov yeeb ncuab thiaj lis teb tia cia Yexus cov ntshav poob mus rau lawv thiab lawv cov xeeb leej xeeb ntxwv. Yog lis ntawd Pilate thiaj lis hais kom Pilate cov tub txib mus nqas ib cos dej los rau Pilate ntxuav tes qhia hais tia Pilate yog ib tug neeg dawb neeg huv. Pilate yog neeg tsis muaj kev txhaum nrog rau Yexus thiab Yexus cov yeeb ncuab. Tom qab Pilate ntxuav tes tag ces Pilate thiaj kom Pilate cov tub rog thiab Pilate thiaj lis siv Pilate lawv tus ntoo khaub lig ua lawv tsim nyob rau Rome coj mus tua Yexus rau ntawm lawv tus ntoo khaub lig coj los sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd rau Yexus cov yeeb ncuab saib seb Yexus cov huaj huaj ntawd ua pua tau kom Yexus nqis saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tais.

Thaum ub tus ntoo khaub lig ntawd yog haiv neeg Roman tus ntoo ua lawv tsim coj los tua cov neeg raug txim xwb. Tus ntoo khaub lis ntawd nws yog haiv neeg Roman tus ntoo; nws tsis yog Yexus tus los yog haiv neeg Jews tus.

Thaum ub haiv neeg Jews txoj kev rau txim rau tus neeg tub sab thiab yuam cai ces lawv xua pob zeb tsoo thiab xua hlua taw hlawv xwb. Lawv tsis siv tus ntoo khaub lig ntawd coj los rau txim rau tus neeg muaj kev txhaum ntawd. Yexus yog ib tug neeg Jew ua muaj kev txhaum rau nws haiv neeg Jews tag nrho tiam sis nws haiv neeg tsis siv lawv txoj kev rau txim kom zoo raw lis lawv haiv neeg txoj kev lij choj sau tseg nyob rau hauv Vaj Lug Kub Qub. Lawv tsis siv pob zeb coj los tsoo thiab lawv tsis siv hluav taw coj los hlawv Yexus.

Lawv mus yuam kom cov neeg Roman ntawd siv lawv tus ntoo khaub lig coj los rau txim rau Yexus xwb. Yog lis ntawd Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig ntawd thiaj lis muaj ib txoj kev npam rau cov neeg ntseeg Yexus. Tus neeg ntseeg Yexus ntawd thiaj lis nyiag Yexus txoj kev tuag rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd coj mus daw nws txoj txhaum. Tus neeg tub sab Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig ntawd thiaj lis yov tsum raug mus mag tus ntoo khaub lig ntawd zoo ib yam lis Yexus thiab.Reply to this topic  


27 user(s) are reading this topic

0 members, 27 guests, 0 anonymous users