Jump to content


Nrhiav kev ntseeg

lam nug xwb

1338 replies to this topic

#1 HMOOB_kab ziam_*

HMOOB_kab ziam_*
 • Guests

Posted 09 July 2012 - 12:32 PM

Hais txog kev ntseeg Vajtswv & tus tswv yesxus, kuv thov nqua hu & nug tag nrhov txhua txhua leej Txhua tus uas niaj hnub tuaj hauv tojsiab.com no tias,
puas muaj cov ntseeg Vajtswv & tus tswv yesxus tuaj ua si rau hauv no thiab ?

#2 HMOOB_T_*

HMOOB_T_*
 • Guests

Posted 09 July 2012 - 03:55 PM

Hais txog kev ntseeg Vajtswv & tus tswv yesxus, kuv thov nqua hu & nug tag nrhov txhua txhua leej Txhua tus uas niaj hnub tuaj hauv tojsiab.com no tias,
puas muaj cov ntseeg Vajtswv & tus tswv yesxus tuaj ua si rau hauv no thiab ?
Nyob zoo tus muam los si tus kwv ! kuv zoo siab uas koj nug txog tias seb puas muaj leej twg uas yog cov neeg ntseeg tus tswv Yexus tuaj hauv no thiab no? kuv thov
teb pub rau koj paub tias ua li yog muaj no koj yuav xav kom nws hais ab tsi rau koj lossi koj yuav xav tau kev pab tswv yim ab tsi ntawm nws?. kuv qhia tseeb rau koj tus ua muam lossi tus ua kwv hais tias kuv yog ib tug li koj hais ntawd. yog koj xav paub ab tsi koj cia li Email rau kuv tus Email ( tounlee@yahoo.com) kuv txaus saib yuav
pab koj li kuv pab tau .thiab kuv yuav txhawb koj lub zog li kuv txhawb tau.li no xwb yog tham mus rau lwm yam no thov txim nawb.

#3 HMOOB_kiki_*

HMOOB_kiki_*
 • Guests

Posted 09 July 2012 - 05:51 PM

kuv ntseeg kuv tus kheej xwb, vaj tswv tus xibfwb los kuv tsis ntseeg, txhua yam tuav tsis tau ntawv tes, ntseeg tau dab tsis..?

#4 HMOOB_Kev Ntseeg_*

HMOOB_Kev Ntseeg_*
 • Guests

Posted 09 July 2012 - 06:05 PM

Yog tsis muaj vajtswv ces yuav tsis muaj lub ntiaj teb no rau peb nyob nawb. Tsis muaj vajtswv yuav tsis muaj koj thiab kuv thiab tib neeg los sis tsiaj txhu qoob loo tshwm sim taus hauv lub ntiaj teb no. Yuav tsum nco hais tias vajtswv yog tus tsim txhua tsav yam nyob hauv lub ntiaj teb daim av no es sawv daws thiaj muaj txoj sia nyob. Lub ntuj daim av lub hnub lub hlis huab cua dej taws toj roob hauv pes puas leej yog vajtswv ua tus tsim rau sawv daws tag nrho xwb. Txij hnub no mus ua ntej koj yuav noj mov los yuav pw, nco ntsoov thov vajtswv nawb. Thaum twg koj ua tau ib yam dab tsi zoo los sis tau ib yam qab noj koj yuav tau nco ntsoov ua vajtswv tsaug nawb mog vim txhua tsav yam puav leej yog vajtswv ua koj lub siab koj thiaj xav tawm, muaj vajtswv pub rau koj es koj thiaj mus khwv tau...

#5 HMOOB_Nraug Kavliam_*

HMOOB_Nraug Kavliam_*
 • Guests

Posted 09 July 2012 - 08:54 PM

kev ntseeg muaj ntau hom, koj yuav ntseeg hom twg los yeej zoo, puavleej yog qi muag thov thiab tham nrog koj lub siab xwb tsis muaj dabtsi yuav ua tau kom koj pom kiag ntawm lub qhov muag tau.
Tabsis, nco ntsoov teev thiam hwm tus ua hlub koj tshaj uas muaj txoj sia thiab txoj kev loj hlob rau koj tag tso lwm tus mam tham txog. Koj yog koj 1 haiv neeg, ces koj yeej muaj koj 1 zaj keebkwm ua yog ntuj tsim teb tsa rau koj los mus ua neeg, tus uas yug koj, tus uas yog koj pog koj yawg, tus uas yug koj haiv neeg, tus ntawd thiaj yuav hlub thiab pov hwm koj tshaj xwb, dhau ntawd mus mam li yog Vaj tswv tus uas tsim lub ntiajteb, Vim Vajtswv nws tsis tau yug los ua neeg, tsuas yog tus vaj ntsuj plig xwb, hos cov lwm tus ces yug los ua neeg lawm, lawv tsis paub koj lus lawm os, txawm yog koj yuav, yuav hu npaum li cas los tsis muaj kev sib nkag siab lawm. yog koj xav paub txog Hmoob kev ntseeg email tau rau kuv ntawm; kavliamlau@yahoo.com ua tsaug.

#6 HMOOB_ntseeg_*

HMOOB_ntseeg_*
 • Guests

Posted 09 July 2012 - 08:57 PM

Yog tsis muaj vajtswv ces yuav tsis muaj lub ntiaj teb no rau peb nyob nawb. Tsis muaj vajtswv yuav tsis muaj koj thiab kuv thiab tib neeg los sis tsiaj txhu qoob loo tshwm sim taus hauv lub ntiaj teb no. Yuav tsum nco hais tias vajtswv yog tus tsim txhua tsav yam nyob hauv lub ntiaj teb daim av no es sawv daws thiaj muaj txoj sia nyob. Lub ntuj daim av lub hnub lub hlis huab cua dej taws toj roob hauv pes puas leej yog vajtswv ua tus tsim rau sawv daws tag nrho xwb. Txij hnub no mus ua ntej koj yuav noj mov los yuav pw, nco ntsoov thov vajtswv nawb. Thaum twg koj ua tau ib yam dab tsi zoo los sis tau ib yam qab noj koj yuav tau nco ntsoov ua vajtswv tsaug nawb mog vim txhua tsav yam puav leej yog vajtswv ua koj lub siab koj thiaj xav tawm, muaj vajtswv pub rau koj es koj thiaj mus khwv tau...


me tub aws koj ntseeg yuam kev lawm os, kuv yog ib tug ntseg tswv jesu 3 tus tswv jesu no tshwm sim los tau 2012 xyo no lawm es koj tus vaj tswv los tau tsawg xyoo lawm nas,

raws li kuv paub se cov ntseeg yog cov caub fab ua tseem nyob hav zoov xwb laiv, thiaj vaj tswv cim & vaj tswv tuam xwb laiv.

tus 3 ntseeg yog tswv jesu nws tshwm sim nyob iv si lis L 3 cov ntseeg kwv yees li ntawm 1m lawm hov, ho nej ntseeg vaj ntawd ne ho muaj tsawg leej thiab os?

#7 HMOOB_Kev Ntseeg_*

HMOOB_Kev Ntseeg_*
 • Guests

Posted 09 July 2012 - 10:24 PM

Txawm leej twg yuav hais li cas no xij tab sis nco ntsoov hais tias yog tsis muaj vajtswv, yuav tsis muaj koj, koj niam koj txiv, koj pog koj yawg, thiab yuav tsis muaj lub ntiaj teb no rau sawv daws nyob. Vajtswv yog koj cev nqaij daim ntawv, lub siab lub ntsws, lub dag lub zog, thiab lub tswv yim koj niaj hnub khwv tau noj tau haus ntag.

#8 HMOOB_kevntseeg_*

HMOOB_kevntseeg_*
 • Guests

Posted 10 July 2012 - 08:39 AM

Txawm leej twg yuav hais li cas no xij tab sis nco ntsoov hais tias yog tsis muaj vajtswv, yuav tsis muaj koj, koj niam koj txiv, koj pog koj yawg,thiab yuav tsis muaj lub ntiaj teb no rau sawv daws nyob. Vajtswv yog koj cev nqaij daim ntawv, lub siab lub ntsws, lub dag lub zog, thiab lub tswv yim koj niaj hnub khwv tau noj tau haus ntag.me kwv ntxawg xub muaj lub ntuj los xub muaj daim av, los yog xub muaj Jesu los xub muaj koj tus vaj tswv nas? cas kuv tsi nkag siab hlo li os.

koj ntseeg vaj tswv cim los yog vaj tswv tuam nas?

#9 HMOOB_Kev Ntseeg_*

HMOOB_Kev Ntseeg_*
 • Guests

Posted 10 July 2012 - 05:30 PM

Vajtswv tsuas los tsim tau daim av nyob hauv ntiaj teb no xwb. Ntuj mas tsuas yog ib los lus xwb yeej tsis tau muaj leej twg mus pom thiab txog ntuj hlo li. Txawm leej twg yuav ya ceev thiaj mus 2-3 phav tiam los nws yeej yuav mus tsis txog ntuj li nawb. Hais txog vajtswv thiab Jesus mas Jesus tsuas yog vajtswv ib tus menyuam xwb. Vajtswv twb los tsim tau ntiaj teb thiab tib neeg puv roob puv hav mas Jesus mam nqis los nawb. Yog leej twg ho xav paub ntau thiab meej ntxiv txog vajtswv los kav tsij mus khoom nrog pawg ntseeg nyob ze ntawm koj nawb.

#10 HMOOB_kevntseeg_*

HMOOB_kevntseeg_*
 • Guests

Posted 11 July 2012 - 08:03 AM

Vajtswv tsuas los tsim tau daim av nyob hauv ntiaj teb no xwb. Ntuj mas tsuas yog ib los lus xwb yeej tsis tau muaj leej twg mus pom thiab txog ntuj hlo li. Txawm leej twg yuav ya ceev thiaj mus 2-3 phav tiam los nws yeej yuav mus tsis txog ntuj li nawb. Hais txog vajtswv thiab Jesus mas Jesus tsuas yog vajtswv ib tus menyuam xwb. Vajtswv twb los tsim tau ntiaj teb thiab tib neeg puv roob puv hav mas Jesus mam nqis los nawb. Yog leej twg ho xav paub ntau thiab meej ntxiv txog vajtswv los kav tsij mus khoom nrog pawg ntseeg nyob ze ntawm koj nawb.me kwv ntxawg; vaj tswv yug Jesu los Jesu yug vaj tswv cas hnub no koj yuav hais lus txawv22 tag npaum li lawm nas. koj twb hais tias leej twg los mus tsi tau txog lub ntuj no nes es leej twg ho pom vaj tswv ua ntej Jesu lawm thiab nas? koj cia li los nrog 3 ntseeg Jesu xwb las mas txhob tham dab tsi ntau22 mog.

#11 HMOOB_nrhiav qhov zoo_*

HMOOB_nrhiav qhov zoo_*
 • Guests

Posted 12 July 2012 - 01:53 PM

Raws li kuv muab ntsia kuj muaj cov Ntseeg tuaj ua si rau hauv no thiab, tab sis tej zaum nej yuav tsis kam qhia nej tus kheej los sis nthuav Txog Vajlugkub pub rau peb cov uas -
tsis tau paub txog Vajtswv no tau kawm li, peb haiv hmoob yog leej twg muaj txuj ci zoo los yog kev kawm siab, thov muab yam puav qhia pub rau cov neeg ruam zoo peb tau kawm thiab ma yuam TY.

#12 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 13 July 2012 - 05:24 AM

"Kawm Vaj Lug Kub", Day 1

Hnub no koj tuaj nug txog Vaj Lug Kub ces kuv yov los teb koj. Kuv muaj kev zoo siab los nthuav qhia Vaj Lug Kub pub rau peb Hmoob sawv daws cov tsis tau paub los kom thiaj lis paub txog peb Hmoob txoj dab neeg haiv thiab luag lwm haiv neeg txoj dab neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb Hmoob yog peb ib haiv neeg, peb muaj peb ib hom lus, peb muaj peb puav pheej los ua neej, peb muaj peb kab lis kev cais, peb muaj peb lis tshoo tshos, peb muaj peb lis txuj cis, peb muaj peb ib txoj dab neeg haiv. Peb hais Hmoob ua lub neej nyob peb tsis koom nrog luag lwm haiv neeg txoj dab neeg haiv. Yog lis ntawd Vaj Lug Kub nws tsis yog peb Hmoog tug nws thiaj lis tsis yog peb txoj dag neeg haiv. Nws yog haiv neeg "Jews" txoj dab neeg haiv xwb nawb.

Raws lis txoj kev tshawb fawb haiv neeg "Jews" txoj dab neeg haiv mas nws muaj zoo lis nram qab no. Nyob hauv haiv neeg "Jews" txoj dab neeg haiv mas thaum ub "Moses" yug rau thaum 1527 B.C.E - died 1407 B.C.E. Moses saus nws thawj, thawj phau ntawv nyob rau hauv Vaj Lug Kub Qub thaum nws muaj hnub nyoog 80 xyoo. 5 phau ntawv nyob rau hauv phau Vaj Lug Kub Qub lawv hus ua "Tanak";"Pentateuch" or "Torah" txhais hais tia "The Law." Thawj, thawj 5 phau ntawv nyob rau hauv Vaj Lug Kub Qub nws muaj xws lis:

1. Genesis, written 1447 B.C.E
2. Exodus, written 1447 B.C.E. - 1446 B.C.E
3. Leviticus, 1447 B.C.E. - 1446 B.C.E.
4. Numbers, 1446 B.C.E. - 1407 B.C.E.
5. Deutonomy, 1407 B.C.E.

Thaum ub hais neeg Jews Phau Vaj Lub Kub Qub lawv xub sau hom lus "Hewbrew." Thaum xyoo 586 B.C.E., lub chaw "Isrial" tau raug cov neeg "Babylonians" (Iraqis) tuaj mus tua tau thiab lawv tuaj mus kav tag nrhos lub teb chaw "Isrial" ntawd. Lub teb chaw "Isrial" ntawd thiaj lis raug pauv mus hais hom lus "Aramaic".

Thaum xyoo 4 B.C.E. ntawd Yexus yug los nyob rau lub zos hus ua "Bethlehem" xeev "Judea." Thaum Yexus tau yug los tsis tau ntev ces nws thiab nws tsev neeg thiaj lis tau siv mus nyob rau lub teb chaw Egypt tau ib ntus. Tom qab ntawd ces nws thiab nws tsev neeg thiaj lis siv rov los nyob rau lub teb chaw "Isrial" tiam sis lawv mus nyob rau sab thaum teb lawm. Lawv los nyob rau lub zos "Nazareth" xeev "Galilee." Yexus thawj, thawj hom lus yog lus "Aramaic." Thaum Yexus loj hlob nws mus kawm nws haiv neeg "Jews" Phau Vaj Lug Kub Qub nyob rau tom lub tuam chav tsev "Signagoque" lawv twm Vaj Lub Kub yog lus "Greek." Vim tias, thaum xyoo 285 B.C.E - 270 B.C.E. ntawd, muaj 70 tus xib fwb muab phau Vaj Lub Qub lawv sau lus "Hebrew" coj mus sau ua lus "Greek" nyob rau "Alexandria." Thaum Yexus loj hlob nws mus kawm nws haiv neeg Jews Phau Vaj Lub Kub yog hais lus "Greek". Yexus nws txawj hais tau peb hom lus xws lis:

1st. Aramaic
2nd. Hebrew
3rd. Greek

Hnub no peb kawm Vaj Lug Kub los xau lis no. Lwm hnub peb yov kawm Vaj Lug Kub txiv mus kom mus txog rau thaum xau mam lis tsos tseg. Nej sawv daws yeej meem npaj siab nroo tuaj mus kawm Vaj Lug Kub tsis hais tus hlob tus yau tus lau tus hlua. Tom ntej no peb yov kawm xws lis:

Yexus thiab Vaj Tswv pua yog ib tug? Yexus pua yog Vaj Tswv tus tub? Yexus tuag rau xyoo twg? Vaj Tswv yog poj niam los yog txiv neej? Vaj Tswv tsim neeg los yog neeg tsim Vaj Tswv? Vaj Tswv pua muaj peev xwm tsim tau ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no tiag? Nyob rau hauv Vaj Lug Kub, Vaj Tswv tsim neeg tau lis cas? Vim lis cas Yexus thiaj lis tau raug txhom coj mus tua rau tom roob qhua? Vim lis cas Yexus thiaj lis raug lawv nplawm, nplawm ua ntej lawv yov muab nws tua rau saum tus ntoo khaub lig? Yexus pua yog tuag rau saum tus ntoo khaub los theej txhoj neeg lub txim tiag? Yexus yov rov los rau thauj twg thiab xyoo twg?

Nej leej twg xav paub txog Vaj Lug Kub qhov tseeg yeej meem tuaj kawm ntxiv mus,........

#13 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 14 July 2012 - 04:04 AM

"Kawm Vaj Lug Kub." Day 2

1. Vaj Tswm tsim Ib Pua Tsav Yam nyob rau hauv hais neeg Jews phau Vaj Lug Kub nws tsim lis cas tiag?

Raws lis kev tshawb fawb txog haiv neeg "Jews" txoj dab neeg haiv thiab lawv phau ntawv "Genesis" (Chiv Keeb) nws hais tia Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam yog "God Said"; "Vaj Tswv Hais" ces txawm cia lis muaj lis ntawd.

Qhov tseeb ua peb haiv Hmoob tsis ntseeg haiv neeg Jews lawv txoj dab neeg "Genesis" mas vim tia lawv siv los lus hais coj los tsim neeg ntiaj teb. Yog lis no peb Hmoob feem coob thiaj muaj ntau los lus nug thiab ntau txoj kev xav. Peb Hmoob ntseeg tia tus "neeg" los ua ntej lub "suab": tsis yog lub "suab" los ua ntej tus "neeg." Peb Hmoob ntseeg tia Vaj Tswv yog tawm ntawm neeg lub suab los xwb. Yog koj tsis hais tia "Vaj Tswv" ces yeej tsis hnov Vaj Tswv lub suab lis. Peb Hmoob ntseeg tia neeg thiaj lis muaj peev xwm tsim tau Vaj Tswv; Vaj Tswv tsis muaj peev xwm tsim tau neeg.

2. Lub suab tsim pua tau tus neeg tiag?

Lub suab nws yeej tsim tsis tau tus neeg. Txawm leej twg yov hais, hais ua nws aub ncaug nrog zig los nws lub suab yeej tsim tsis tau tus neeg lis. Tus neeg thiaj lis tsim tau lub suab. Yog lis ntawd tus neeg twg nws ntseeg tia lub suab tsim tau tus neeg ces thiaj lis ua rau tus neeg ntawd lub hlwb qauj lawm. Thaum tus neeg lub hlwb qauj lawm ces nws thiaj lis ntseeg tia Vaj Tswv yov nqis saum ntuj los zoo ib yam lis peb Hmoob cov neeg ua Caub Fab nkaum rau pem tej toj roob siab lawv niaj hnub ntseeg tia yov muaj huab tai Hmoob nqis saum ntuj los ua lawv tus huab tai. Lawv niaj hnub quaj niaj hnub hus kom huab tai Hmoob nqis saum ntuj los ua lawv tus Huab Tai. Lawv niaj hnub quaj hus, hus ntsiag moos tos xwb tsis pom tus dab tsis nqis saum ntuj los lis. Tus neeg lub hlwb qauj zoo lis ntawd lawm nws txoj kev npau suav thiab kev cia siab mas yov mus rau saum ntuj xwb, xwb lis. Yog leej twg hais rau nws tia nws yeej mus tau rau saum ntuj no mas tub qaug nws kiag lis lawm. Nws niaj quaj ntsia ntuj ntsoov xwb. Nws cem lub ntiaj teb no tia yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab ntiaj teb qia neeg. Nws cem thiab nws xav kom lub ntiaj teb no raug kub hnyiab kom neeg tuag tag vim nws tseeg tia neeg ntiaj teb yog neeg phem neeg qia. Nws niaj hnub quaj ncav tes ntsoov yov mus rau saum ntuj. Tus tsis paub nws txoj kev cia siab ces tus neeg ntawd nws txawm xav tia vim lis cas tus neeg ntawd ua dab tsis zoo lis ntawd vim lis cas nws lub hlwb thiaj lis qauj zoo lis ntawd lawm. Qhov tseeb tus neeg ntawd nws ntseeg tia lub suab hais (God Said) muaj peev xwm tsim tau tus neeg.

3. Yexus yug rau thaum lub caij twg thiab yog hnub twg tiag?

Raw lis Gospel (Mathew 2:1-2); & (Luke 2:6-8) hais mas thaum ub Yexus niam yug Yexus rau thaum lub caij ntuj sos "Summer" ua yog hmo ntuj tseem muaj ib cos tub yug yaj nyob rau tom tiaj zov yaj vim tia lub sib hawm ntawd nws yog luj caij ntuj sos thiaj muaj neeg tawm mus nyob rau tom tiaj zov yaj rau thaum hmo ntuj. Yexus yus rau thaum lub "August" yog kawg los yog thaum pib "September" ntawd.

Yexus tsis yog yug rau thaum lub caij "Winter December 25" yog los "January 6" ntawd vim tia lub caij ntuj no neeg tsis tawm mus zov yaj rau tom tiaj vim muaj cua thiab no heev nyob rau lub zos "Bethlehem" ntawd.

Raw lis sawv daw niaj zau pom rau thaum lub caij "Christmas" mas hnub "Nativity" ntawd lawv hais tia Yexus lub hnub yug yog December 25. Thaum ub hnub Nativity yog January 6 tom qab thaum "4th Century" lawv mam lis muab hnub Nativity pauv mus rau December 25 lawm xwb. Tsob ntoo "Christmas Tree" ntawd yog pom tswm rau thaum 8th Century nyob rau sab Europe nws yog ib tug ntxhais Huab Tais yog neeg Hungarian tsim tshob ntoo "Christmas Tree" no rau thaum hnub Nativity ntawd.

Raw lis kev tshawb fawb txog Yexus lub hnub yug thiab hnub tuag mas nws yog yug rau thaum 4 B.C.E tuag rau thaum 29 C.E. ntawd. Thaum ub "Date System" mas yog B.C. (Before Christ); A.D. (Adomini). Tom qab no cov xib fwb qhia ntawv nyob rau qib tsev kawm ntawv siab lawv pom zoo kom muab B.C. pauv mus rau B.C.E (Before Common Era); A.D. pauv mus rau C.E. (Common Era). Yexus tsis yog tuag rau thaum xyoo (0,0) ntawd.

Thaum ub nyob rau hauv haiv neeg Jews phau Vaj Lug Kub mas lawv ntseeg tia Vaj Tswv Tsim tau lub ntiaj teb nyog yog muaj 10,000 xyoo xwb. Yog lis ntawd nws thiaj lis pib txij thaum xyoo 10,000 B.C. -> 1 B.C. (0,0) 1 A.D. -> 2012 A.D. Qhov "Date System B.C.; A.D." qub no lawv muab pauv lawm vim tia Yexus tsis yog yug rau thaum (0,0) los yog tuag rau thaum (0,0) ntawd. Lawv muab qhov "Date System" qub no pauv lawm vim tia lawv tsis xav kom Yexus txoj kev dag thiab yuam kev ntawd mus cuam tshuam rau luag lwm leej lwm tus txoj kev ntseeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Qhov ua peb pom muaj tus puav neeg tuaj dag peb hais Hmoob sawv daw tia Yexus tuag tau 2012 xyoo no mas yog dag xwb nawb vim nws tsis paub nws thiaj lis tuaj hais lus yuam kev zoo lis ntawd.

#14 HMOOB_Neeg thuam neeg kev ntseeg_*

HMOOB_Neeg thuam neeg kev ntseeg_*
 • Guests

Posted 14 July 2012 - 05:51 AM

"Kawm Vaj Lug Kub." Day 2

1. Vaj Tswm tsim Ib Pua Tsav Yam nyob rau hauv hais neeg Jews phau Vaj Lug Kub nws tsim lis cas tiag?

Raws lis kev tshawb fawb txog haiv neeg "Jews" txoj dab neeg haiv thiab lawv phau ntawv "Genesis" (Chiv Keeb) nws hais tia Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam yog "God Said"; "Vaj Tswv Hais" ces txawm cia lis muaj lis ntawd.

Qhov tseeb ua peb haiv Hmoob tsis ntseeg haiv neeg Jews lawv txoj dab neeg "Genesis" mas vim tia lawv siv los lus hais coj los tsim neeg ntiaj teb. Yog lis no peb Hmoob feem coob thiaj muaj ntau los lus nug thiab ntau txoj kev xav. Peb Hmoob ntseeg tia tus "neeg" los ua ntej lub "suab": tsis yog lub "suab" los ua ntej tus "neeg." Peb Hmoob ntseeg tia Vaj Tswv yog tawm ntawm neeg lub suab los xwb. Yog koj tsis hais tia "Vaj Tswv" ces yeej tsis hnov Vaj Tswv lub suab lis. Peb Hmoob ntseeg tia neeg thiaj lis muaj peev xwm tsim tau Vaj Tswv; Vaj Tswv tsis muaj peev xwm tsim tau neeg.

2. Lub suab tsim pua tau tus neeg tiag?

Lub suab nws yeej tsim tsis tau tus neeg. Txawm leej twg yov hais, hais ua nws aub ncaug nrog zig los nws lub suab yeej tsim tsis tau tus neeg lis. Tus neeg thiaj lis tsim tau lub suab. Yog lis ntawd tus neeg twg nws ntseeg tia lub suab tsim tau tus neeg ces thiaj lis ua rau tus neeg ntawd lub hlwb qauj lawm. Thaum tus neeg lub hlwb qauj lawm ces nws thiaj lis ntseeg tia Vaj Tswv yov nqis saum ntuj los zoo ib yam lis peb Hmoob cov neeg ua Caub Fab nkaum rau pem tej toj roob siab lawv niaj hnub ntseeg tia yov muaj huab tai Hmoob nqis saum ntuj los ua lawv tus huab tai. Lawv niaj hnub quaj niaj hnub hus kom huab tai Hmoob nqis saum ntuj los ua lawv tus Huab Tai. Lawv niaj hnub quaj hus, hus ntsiag moos tos xwb tsis pom tus dab tsis nqis saum ntuj los lis. Tus neeg lub hlwb qauj zoo lis ntawd lawm nws txoj kev npau suav thiab kev cia siab mas yov mus rau saum ntuj xwb, xwb lis. Yog leej twg hais rau nws tia nws yeej mus tau rau saum ntuj no mas tub qaug nws kiag lis lawm. Nws niaj quaj ntsia ntuj ntsoov xwb. Nws cem lub ntiaj teb no tia yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab ntiaj teb qia neeg. Nws cem thiab nws xav kom lub ntiaj teb no raug kub hnyiab kom neeg tuag tag vim nws tseeg tia neeg ntiaj teb yog neeg phem neeg qia. Nws niaj hnub quaj ncav tes ntsoov yov mus rau saum ntuj. Tus tsis paub nws txoj kev cia siab ces tus neeg ntawd nws txawm xav tia vim lis cas tus neeg ntawd ua dab tsis zoo lis ntawd vim lis cas nws lub hlwb thiaj lis qauj zoo lis ntawd lawm. Qhov tseeb tus neeg ntawd nws ntseeg tia lub suab hais (God Said) muaj peev xwm tsim tau tus neeg.

3. Yexus yug rau thaum lub caij twg thiab yog hnub twg tiag?

Raw lis Gospel (Mathew 2:1-2); & (Luke 2:6-8) hais mas thaum ub Yexus niam yug Yexus rau thaum lub caij ntuj sos "Summer" ua yog hmo ntuj tseem muaj ib cos tub yug yaj nyob rau tom tiaj zov yaj vim tia lub sib hawm ntawd nws yog luj caij ntuj sos thiaj muaj neeg tawm mus nyob rau tom tiaj zov yaj rau thaum hmo ntuj. Yexus yus rau thaum lub "August" yog kawg los yog thaum pib "September" ntawd.

Yexus tsis yog yug rau thaum lub caij "Winter December 25" yog los "January 6" ntawd vim tia lub caij ntuj no neeg tsis tawm mus zov yaj rau tom tiaj vim muaj cua thiab no heev nyob rau lub zos "Bethlehem" ntawd.

Raw lis sawv daw niaj zau pom rau thaum lub caij "Christmas" mas hnub "Nativity" ntawd lawv hais tia Yexus lub hnub yug yog December 25. Thaum ub hnub Nativity yog January 6 tom qab thaum "4th Century" lawv mam lis muab hnub Nativity pauv mus rau December 25 lawm xwb. Tsob ntoo "Christmas Tree" ntawd yog pom tswm rau thaum 8th Century nyob rau sab Europe nws yog ib tug ntxhais Huab Tais yog neeg Hungarian tsim tshob ntoo "Christmas Tree" no rau thaum hnub Nativity ntawd.

Raw lis kev tshawb fawb txog Yexus lub hnub yug thiab hnub tuag mas nws yog yug rau thaum 4 B.C.E tuag rau thaum 29 C.E. ntawd. Thaum ub "Date System" mas yog B.C. (Before Christ); A.D. (Adomini). Tom qab no cov xib fwb qhia ntawv nyob rau qib tsev kawm ntawv siab lawv pom zoo kom muab B.C. pauv mus rau B.C.E (Before Common Era); A.D. pauv mus rau C.E. (Common Era). Yexus tsis yog tuag rau thaum xyoo (0,0) ntawd.

Thaum ub nyob rau hauv haiv neeg Jews phau Vaj Lug Kub mas lawv ntseeg tia Vaj Tswv Tsim tau lub ntiaj teb nyog yog muaj 10,000 xyoo xwb. Yog lis ntawd nws thiaj lis pib txij thaum xyoo 10,000 B.C. -> 1 B.C. (0,0) 1 A.D. -> 2012 A.D. Qhov "Date System B.C.; A.D." qub no lawv muab pauv lawm vim tia Yexus tsis yog yug rau thaum (0,0) los yog tuag rau thaum (0,0) ntawd. Lawv muab qhov "Date System" qub no pauv lawm vim tia lawv tsis xav kom Yexus txoj kev dag thiab yuam kev ntawd mus cuam tshuam rau luag lwm leej lwm tus txoj kev ntseeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Qhov ua peb pom muaj tus puav neeg tuaj dag peb hais Hmoob sawv daw tia Yexus tuag tau 2012 xyoo no mas yog dag xwb nawb vim nws tsis paub nws thiaj lis tuaj hais lus yuam kev zoo lis ntawd.


KOj cov ntaub ntawv no kuv xav mas koj muab khaws coj mus qhia koj tsev neeg tom tsev xwb zoo dua os, KOj tej lus hais no koj lam hais tawm ntawm koj lub siab zab dag ko tuaj xwb los sav-
Twb tsis muaj txog 20% uas yuav hais txog Vajlugkub li los hos, Kuv hais rau koj yawg txawm koj tsis ntseeg vajtswv los thov txhob thuam os nawb, leej twg yuav ntseeg "xamxabnam" ab tsi los-
nyob ntawm lawm os lov, Koj thuam vajtswv & yesxus & vajlugkub npaum no , koj tsis ntshai tsam Vajtswv muab koj noobqes hlais & muab koj rau txim muab koj tshum qhov muag kom dig, muab-
koj lub hlwb ko tig riv qab kom koj tsuas ua 1 tug neeg hlwb khiav rov qab lawm xwb es hais lus ua tab ua tauv ua neeg xiav hlwb, koj tso qua.v tas los koj tseem rov mus khaws , Vajtswv ua kom koj -
xav hais tias yog nqaij ci dajdaj no rau koj lub hlwb ahhahhahha, YOg koj sau li no xwb kuv xav hais tias cov neeg vwm & xiam hlwb li ko xwb mas lawv thiaj yuav tuaj nyeem os nawj , tus me nyuam-
hlwb tsis qoos, Koj lub hlwb ko twb tseem poob qab tshaj cov neeg uas thau nyob 6 phu npiab, kuv vam hais tias koj yuav tau rov mus ua twb zoo pib kawm dua Vajlugkub tshiab os nawj, es mam rov-
coj tuaj sau dua rau hauv no os lov

#15 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 14 July 2012 - 05:06 PM

KOj cov ntaub ntawv no kuv xav mas koj muab khaws coj mus qhia koj tsev neeg tom tsev xwb zoo dua os, KOj tej lus hais no koj lam hais tawm ntawm koj lub siab zab dag ko tuaj xwb los sav-
Twb tsis muaj txog 20% uas yuav hais txog Vajlugkub li los hos, Kuv hais rau koj yawg txawm koj tsis ntseeg vajtswv los thov txhob thuam os nawb, leej twg yuav ntseeg "xamxabnam" ab tsi los-
nyob ntawm lawm os lov, Koj thuam vajtswv & yesxus & vajlugkub npaum no , koj tsis ntshai tsam Vajtswv muab koj noobqes hlais & muab koj rau txim muab koj tshum qhov muag kom dig, muab-
koj lub hlwb ko tig riv qab kom koj tsuas ua 1 tug neeg hlwb khiav rov qab lawm xwb es hais lus ua tab ua tauv ua neeg xiav hlwb, koj tso qua.v tas los koj tseem rov mus khaws , Vajtswv ua kom koj -
xav hais tias yog nqaij ci dajdaj no rau koj lub hlwb ahhahhahha, YOg koj sau li no xwb kuv xav hais tias cov neeg vwm & xiam hlwb li ko xwb mas lawv thiaj yuav tuaj nyeem os nawj , tus me nyuam-
hlwb tsis qoos, Koj lub hlwb ko twb tseem poob qab tshaj cov neeg uas thau nyob 6 phu npiab, kuv vam hais tias koj yuav tau rov mus ua twb zoo pib kawm dua Vajlugkub tshiab os nawj, es mam rov-
coj tuaj sau dua rau hauv no os lov


KOj cov ntaub ntawv no kuv xav mas koj muab khaws coj mus qhia koj tsev neeg tom tsev xwb zoo dua os, KOj tej lus hais no koj lam hais tawm ntawm koj lub siab zab dag ko tuaj xwb los sav-
Twb tsis muaj txog 20% uas yuav hais txog Vajlugkub li los hos, Kuv hais rau koj yawg txawm koj tsis ntseeg vajtswv los thov txhob thuam os nawb, leej twg yuav ntseeg "xamxabnam" ab tsi los-
nyob ntawm lawm os lov, Koj thuam vajtswv & yesxus & vajlugkub npaum no , koj tsis ntshai tsam Vajtswv muab koj noobqes hlais & muab koj rau txim muab koj tshum qhov muag kom dig, muab-
koj lub hlwb ko tig riv qab kom koj tsuas ua 1 tug neeg hlwb khiav rov qab lawm xwb es hais lus ua tab ua tauv ua neeg xiav hlwb, koj tso qua.v tas los koj tseem rov mus khaws , Vajtswv ua kom koj -
xav hais tias yog nqaij ci dajdaj no rau koj lub hlwb ahhahhahha, YOg koj sau li no xwb kuv xav hais tias cov neeg vwm & xiam hlwb li ko xwb mas lawv thiaj yuav tuaj nyeem os nawj , tus me nyuam-
hlwb tsis qoos, Koj lub hlwb ko twb tseem poob qab tshaj cov neeg uas thau nyob 6 phu npiab, kuv vam hais tias koj yuav tau rov mus ua twb zoo pib kawm dua Vajlugkub tshiab os nawj, es mam rov-
coj tuaj sau dua rau hauv no os lov

Koj tuaj kawm Vaj Lug Kub los yog koj tuaj thuam Vaj Lug Kub mas tus phooj ywg. Peb tuaj hauv no yog peb tuaj kawm Vaj Lug Kub xwb. Yog koj txawj Vaj Lug Kub npaum ntawd koj kuj tuaj qhia rau peb haiv Hmoob sawv daws mloog thiab. Pua yog koj raug luag lwm haiv neeg tus dab ntxwg nyoog dag tau koj mus ua ib tug neeg phem lawm es koj thiaj lis rov los tuam tsam peb haiv neeg Hmoob? Koj txhob tuaj tuam tsam tus xib fwb qhia Vaj Lug Kub ntawd rau peb Hmoob nawb vim yog los qhia qhov tseeb xwb. Peb ntseeg nws tshaj peb ntseeg koj lawm.

Peb Hmoob muaj peb kab lis kev cais taug. Peb muaj peb lis txoj dab neeg haiv. Peb haiv Hmoob tsis ntshaws mus luag mab dub ncaug haiv vim peb muaj peb niam peb txiv ua tus tswv cuab tswv tsev. Tej zaum koj yog ib tug neeg phem tuam tsam koj niam koj txiv thiab koj tsis fwm koj niam koj txiv yog tus yug koj tawm los. Tej zaum koj xav tia av tawg pleb es koj thiaj lis sawv tom hav nyom los ua neeg xwb. Koj nco ntsoov tia nyob hauv koj lub siab koj yov ntshaws, ntshaws mus ua luag haiv neeg Jews los luag yeej tsis lee paub koj nawb vim koj tsis yog neeg Jews ib yam lis lawv. Koj ces zoo lis ib tug dev thawj thiab mus rau ub rau no thiab mus luag lwm haiv neeg qhev los luag tsis yuav luag tsua siv koj ua qhev rau luag xwb. Koj thiaj lis mus coj luag haiv neeg Jews kab lis kev cais. Koj thiaj lis tsos koj niam koj txiv, koj tsos koj haiv Hmoob tseg. Koj tsis nco qab tia koj yog leej twg lawm. Koj thiaj lis los tuam tsam peb haiv Hmoob zoo lis no.

#16 HMOOB_Soob Koob_*

HMOOB_Soob Koob_*
 • Guests

Posted 14 July 2012 - 05:26 PM

Cov me tub aw, leej twg yuav ntseeg ntseeg vajtswv thiab hawm vajtswv txhua hnub txhua hmo los yuav tsis muaj vajtswv tawm qhov twg los pab yus li os. Leej twg yuav ntseeg dab es tua nyuj tua npua thov dab txhua hnub txhua hmo los dab yuav tsis tshwm qhov twg los noj.

Lub hom phiaj ces yog kev coj dab mas muaj yam puav nyuab heev rau lub neej. Yog leej twg txom nyem thiab tsis muaj kwv tij ces kav tsij mus vajtswv xwb. Yog leej twg tseem muaj kwv tij neej tsa coob ces kav tsij coj dab zoo duab nawb. Vim thaum tuag yuav hu lawv tuaj pab hlub.

Yog leej twg yog ib tus neeg es tsis ua noj ua haus thiab tuag los cia lub cev hlawv pov tseg xwb ces tsis tag yuav mus ntseeg vaj tswv los sis ntseeg dab li. Kev ntseeg dab los sis ntseeg vajtswv ces tsuas yog ib qho chaw rau sawv daws los sib hlub sib pab xwb. Vajtswv ces twb yog cov pliaj liab vog nyob ntawm koj ntag. Dab los yog cov pliaj liab vog ntawm koj thiab xwb os.

#17 HMOOB_Kuv sim ua neeb roob taus_*

HMOOB_Kuv sim ua neeb roob taus_*
 • Guests

Posted 15 July 2012 - 06:13 AM

Koj tuaj kawm Vaj Lug Kub los yog koj tuaj thuam Vaj Lug Kub mas tus phooj ywg. Peb tuaj hauv no yog peb tuaj kawm Vaj Lug Kub xwb. Yog koj txawj Vaj Lug Kub npaum ntawd koj kuj tuaj qhia rau peb haiv Hmoob sawv daws mloog thiab. Pua yog koj raug luag lwm haiv neeg tus dab ntxwg nyoog dag tau koj mus ua ib tug neeg phem lawm es koj thiaj lis rov los tuam tsam peb haiv neeg Hmoob? Koj txhob tuaj tuam tsam tus xib fwb qhia Vaj Lug Kub ntawd rau peb Hmoob nawb vim yog los qhia qhov tseeb xwb. Peb ntseeg nws tshaj peb ntseeg koj lawm.

Peb Hmoob muaj peb kab lis kev cais taug. Peb muaj peb lis txoj dab neeg haiv. Peb haiv Hmoob tsis ntshaws mus luag mab dub ncaug haiv vim peb muaj peb niam peb txiv ua tus tswv cuab tswv tsev. Tej zaum koj yog ib tug neeg phem tuam tsam koj niam koj txiv thiab koj tsis fwm koj niam koj txiv yog tus yug koj tawm los. Tej zaum koj xav tia av tawg pleb es koj thiaj lis sawv tom hav nyom los ua neeg xwb. Koj nco ntsoov tia nyob hauv koj lub siab koj yov ntshaws, ntshaws mus ua luag haiv neeg Jews los luag yeej tsis lee paub koj nawb vim koj tsis yog neeg Jews ib yam lis lawv. Koj ces zoo lis ib tug dev thawj thiab mus rau ub rau no thiab mus luag lwm haiv neeg qhev los luag tsis yuav luag tsua siv koj ua qhev rau luag xwb. Koj thiaj lis mus coj luag haiv neeg Jews kab lis kev cais. Koj thiaj lis tsos koj niam koj txiv, koj tsos koj haiv Hmoob tseg. Koj tsis nco qab tia koj yog leej twg lawm. Koj thiaj lis los tuam tsam peb haiv Hmoob zoo lis no.

Ntxiv no mus Kuv yuav tsis tuaj thuam koj ntxiv lawm os niag saub hmoob siv yis ntaj neeb aw!!!! Kuv mam cia koj tuaj piav koj zaj li koj lub siab nyiam os nawj .
kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg tab sis kuv yuav tsis xyaum thuam leej twg, leej twg yuav ntseeg dab, ntseeg Vajtswv , ntseeg npuvdam los nyob ntawm nws xav ntseeg.
tsis hais 3 yuav ntseeg hom twg los tsuav yog 3 muab lub siab 6 ntseeg tiag 2 xwb yam 3 ntseeg ntawd yeej pab 3 os nawj, thov qhib koj lub hlwb kom dav thiab es mus -
"xavkej" tshuaj ntsuam luag lwm hais neeg seb yam kev cai ntseeg dab tsi vam meej dua mas lov , kuv paub tias koj yeej nyob 6 teb chaws Asmesliskas no thiab, luag tej -
laus 1 txwm hais tias nyob luag ntuj yoog luag txuj no ne ? teb chaws no yog teb chaws Vajtswv laiv es koj 5 paub li ntawd ntag los ? Kuv nug koj koj hais tias koj 5 ntseeg-
Vajtswv no tab sis yam uas koj niaj hnub ntshaw & khwv ciaj khwv tuag kom tau coj los siv , muas noj muas haus them nuj nqi txhua yam ua li yam ntawd nws hos yog dab tsi-
ma ? " Nyiaj Duaslas dollars $$$$$$ no los sav yuam ? es ua li suav txij li lub nyiaj cent mus txog ntua daim nyiaj 100 dollars, koj mus ua zoo saib muaj 4 lo lus uas luag sau-
nyob 6 hauv es luag sau hais li cas ma ? "IN God WE Trust" no los sav puas yog ma ? , koj tau hais tawm & hais thuam Vajtswv " God" rau ntawm no , tab sis qhov tseeb koj rov-
dag koj tus kheej xwb los sis tej zaum koj 5 tau paub qhov tseeb tias koj niaj hnub noj haus , siv , ntshaw Vajtswv tug tshaj plaws coj los cia 6 koj tus Accounts bank los & koj lub-
kabpaus npaum li cas mas hahahaha, koj ua zoo teb nqis no nawj koj tsis txhob hais tias nyiaj dollars tsis yog vajtswv li no laiv ?, phooj ywg kuv yuav tsis lam muab Vajlugkub los-
tawm tsam koj li os, Vim koj yog ntxwgnyoog 1 tug tub qhe uas dig muag heev & tsis kam txo koj lub meej mom los txais qhov tseeb, koj tseem muab qhov tseeb tig ua qhov cuav-
Kuv txawm yuav tuaj nthuav txog & piav txog vajtswv, vajlugkub, tswv yesxus zaj zoo npaum twg 6 hauv no los nws yuav tsis muaj tus qab hau ab tsi 6 koj li os nawb, tus neeg zoo li-
koj ko kuv xav hais tias nkim kuv tej lus zoo lus Vajlugkub xwb os ehehehehe

#18 HMOOB_LOj leeb_*

HMOOB_LOj leeb_*
 • Guests

Posted 15 July 2012 - 09:03 PM

Muaj 1 yim neeg xeem hmoob vwj nyob hauv lub nroog Sacramento, yim neeg no ntseeg dab loj heev tsis hais leej twg li uas nyob hauv tsev neeg no los kav liam,
Tsuav yog 1 nyuag ua npau suav tsis tshua zoo xwb ma, npav lub maib ua neeb kiag ua neeb kiag xwb, lawv ntseeg hais tias ua neeb xwb mas thiaj li yuav pab thiab-
daws tau tej vij sub vij sw uas npau suav pom ntawd mus, mas yog li no 1 lub week twg yim neeg no ua neeb txog li 2-3 thaj + 4 weeks twg yuav raug ze li = 10 thaj neeb-
+ 1 xyoo twg xam tag nrhov cov lawv ua neeb saib thiab ua neeb kho tib si yuav txog li ntawm 130- mus rau 140 thaj neeb tauj 1 lub xyoo twg, twb tsis tau xam tej pauj yeem-
los yog fiv yeem li, thiab tsis tag li los qhov loj tshaj plaws yim neeg no Txhua txhua thaj neeb uas lawv tau ua los pab & cawm lawv tsev neeg twg, lawv yuav tau mus thov mus -
ntiav xwb mas txhua txhua tus txiv neeb twg , thiaj li yuav kam tuaj ua neeb rau lawv, mas yog li no 1 thaj neeb saib twg yuav raug ze li 150-300 dollars thiab ntxiv rau txhua txhua-
thaj neeb kho los yog neeb nqis hiav twg yuav raug nyiaj li 600-1500 dollars tauj 1 thaj neeb, mas yog li no xam tag nrho 1 lub xyoo twg Yim neeg no poob ze li 25,000 txog 30,000 -
phav dollars los ntsaws rau lawv qhov kev ntseeg dab loj loj ntawd, yim neeg no lawv muaj tib tug tub uas nws thiaj li ua hauj lwm xwb, tus tub no thiaj li yog tus them nqi vaj tse 6 lawv-
nyob xwb, vim lawv lwm tus los tsis tau muaj laj kam ua los pab tus tub ntawd li, lawv txiv yeej tau nyiaj laus thiab tab sis lawv txiv los quav quav yeeb pab tsis tau lawv dab tsi li , mas yog li no -
kuv pab hlub tus me tub no dhau heev lawm uas tus me tub no, Nws cov nyiaj ua hauj lwm khwv hnub khwv week khwv hli khwv xyoo, tsuas txaus nkaus coj los txhaws rau lawv tej kev ua -
neeb ua yaig no xwb.
Muaj 1 hnub kuv mus ncig ua si txog tom tus me tub no lawv tsev , tus me no nws tos tos thaum uas tsis muaj neeg los ze wb lawm, tus me tub no nws tau quaj ua kua muag poob dawb vog-
thiab piav txog nws tej kev khwv kev iab kev daw, hnub, hli, xyoo, uas nws khwv khwv es coj tej nyiaj los txhawm rau tej kev ua neeb ua yaig hauv lub cuab lub yig tag lawm xwb, uas tseg tsis-
tau 1 qho ab tsi li uas yuav coj los npaj txog thaum tus me tub no nws yuav poj niam, mas yog li no tus me tub no nws txhawj txog nws lub neej yav pem suab heev hais tias nws yuav ua li cas -
thiaj li yuav zoo, yog li tus me tub no nws thiaj tau thov kom kuv pab lub tswv yim rau nws, Tab sis kuv tau poob siab hais tias kuv yuav hais & pab tus me tub no li cas ne thiaj li yuav zoo no hauv-
kuv lub siab, vim kuv paub zoo lawm hais tias kuv yuav hais tsis tau kom tus me tub no nws mus hais nws niam & nws txiv kom tseg kiag txoj kev ntseeg dab ntseeg ntxoog loj loj , es hloov los mus-
ua lawm lwm yam es seb puas yuav pauv thiab pab tau tus me tub no & yim neeg no lawv lub neej mus rau yav pem suab kom vam meej dua qhov qub tuaj, mas yog li kuv tau teb tus me tus no hais-
tias koj yuav tau tos tej niag laus no lawv dua toj dua dawm lawm tag tso mas koj, thiaj li yuav hloov tau dab qhuas mus ua lawm lwm yam os nawb mog no rau nws.
ua li puas yuav muaj leej twg uas muaj peev xwm pab tau tus me tus no , kom nws ho muaj kev kaj siab nyob rau hauv nws lub neej thiab & kom nws ho tsis txhob qaug qaug zog ua laj kam ntxiv mus ty.

#19 HMOOB_TijLaug Hmoob_*

HMOOB_TijLaug Hmoob_*
 • Guests

Posted 15 July 2012 - 10:08 PM

Yog thaum twg koj tseem muaj kev khib siab, kev ntxub ntxoog, thiab kev chim siab rau lwm leej lwm tus ces koj txoj kev ntseeg yeej tsis yog ib txoj kev zoo kiag li os nawb. Peb ua tib neeg nyob nyias muaj nyias txoj kev ntseeg thiab nyias muaj nyias txoj kev kawm. Yog thaum koj nyob ze rau pawg ntseeg vaj tswv lawm ces koj yuav tau xyaum mus nrog luag ntseeg vaj tswv koj thiaj li nyob taus nrog luag. Thaum koj nyob ze rau pawg coj hmoob kab lis kev cai lawm ces koj yuav tsum mus xyaum nrog luag ntseeg hmoob kab lis kev cai koj thiaj li nyob taus nrog luag. 2 qho no peb yeej pom los tau ntev niaj ntau tiam lawm thiaj li yog qhov tseeb. Peb hmoob tseem tsis tau txawj tsis tau ntse txaus ces peb thiaj li tseem mus ntseeg tus ub tus no yam yooj yim heev. Thaum kawg thiaj li muaj cov uas tsis paub tab ab tsi muab hmoob kab lis kev cai tso tseg zuj zus yam tsis nco qab hais tias yus yog hmoob, tiam sis kuj tseem tshuav feem coob uas tseem paub lawv tus kheej zoo hais tias lawv yog leej thiab khaws lawv txoj kab lis kev cai tseg rau cov yau tau xyaum.

#20 HMOOB_Txiv Ntaj Yaig_*

HMOOB_Txiv Ntaj Yaig_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 01:23 AM

Yog leej twg ntseeg dab heev heev ces tus ntawd yuav khaub hlab tag yam tsis muaj nuj nqi vim dab yuav noj yuav hau loj loj. Leeg twg ho ntseeg vajtswv heev heev los yuav vwm tag rau txoj kev ntseeg uas twb tsis pom muaj tiag ntawd qhov muag. Leeg twg ho ntseeg doctor heev heev los yuav raug doctor muab phais ua lwj liam kom nws tuag mus li thiab. Txawm scientist los tseem muaj ntau yam yog khwv yees hais thiab xwb. Yam twg prove tsis tau ces yam ntawd tsis yog tseeb li os. Yog leeg twg ntseeg dab tsi es ntseeg heev heev tag siab tag ntsws ces tus ntawd tseem ruam heev vim pom coob tus twb raug kev txom nyem thiab cuab yeej cuab tam piam sij tag rau nws txoj kev ntseeg lawm.

Ua dab tsi yuav rua yus ob lub qhov muag thiab siv yus lub hlwb saib qhov tseeb thiab tsim nyog mam ua.

#21 HMOOB_muaj tseeb_*

HMOOB_muaj tseeb_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 02:14 AM

KOj cov ntaub ntawv no kuv xav mas koj muab khaws coj mus qhia koj tsev neeg tom tsev xwb zoo dua os, KOj tej lus hais no koj lam hais tawm ntawm koj lub siab zab dag ko tuaj xwb los sav-
Twb tsis muaj txog 20% uas yuav hais txog Vajlugkub li los hos, Kuv hais rau koj yawg txawm koj tsis ntseeg vajtswv los thov txhob thuam os nawb, leej twg yuav ntseeg "xamxabnam" ab tsi los-
nyob ntawm lawm os lov, Koj thuam vajtswv & yesxus & vajlugkub npaum no , koj tsis ntshai tsam Vajtswv muab koj noobqes hlais & muab koj rau txim muab koj tshum qhov muag kom dig, muab-
koj lub hlwb ko tig riv qab kom koj tsuas ua 1 tug neeg hlwb khiav rov qab lawm xwb es hais lus ua tab ua tauv ua neeg xiav hlwb, koj tso qua.v tas los koj tseem rov mus khaws , Vajtswv ua kom koj -
xav hais tias yog nqaij ci dajdaj no rau koj lub hlwb ahhahhahha, YOg koj sau li no xwb kuv xav hais tias cov neeg vwm & xiam hlwb li ko xwb mas lawv thiaj yuav tuaj nyeem os nawj , tus me nyuam-
hlwb tsis qoos, Koj lub hlwb ko twb tseem poob qab tshaj cov neeg uas thau nyob 6 phu npiab, kuv vam hais tias koj yuav tau rov mus ua twb zoo pib kawm dua Vajlugkub tshiab os nawj, es mam rov-
coj tuaj sau dua rau hauv no os lov
Nyob zoo tus kwv tij kuv saib ma koj cov lus cem tus phooj ywg ua qhia vaj lus kub ntawd koj cem tsis yog lawm. nws yeej paub 90% lawm. tsuas yog koj tsis paub xwb.
koj thiaj thuam nws koj yuav tau thov txim nws nawb kwv tij. ua tsaug

#22 HMOOB_muaj tseeb_*

HMOOB_muaj tseeb_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 02:24 AM

Yog leej twg ntseeg dab heev heev ces tus ntawd yuav khaub hlab tag yam tsis muaj nuj nqi vim dab yuav noj yuav hau loj loj. Leeg twg ho ntseeg vajtswv heev heev los yuav vwm tag rau txoj kev ntseeg uas twb tsis pom muaj tiag ntawd qhov muag. Leeg twg ho ntseeg doctor heev heev los yuav raug doctor muab phais ua lwj liam kom nws tuag mus li thiab. Txawm scientist los tseem muaj ntau yam yog khwv yees hais thiab xwb. Yam twg prove tsis tau ces yam ntawd tsis yog tseeb li os. Yog leeg twg ntseeg dab tsi es ntseeg heev heev tag siab tag ntsws ces tus ntawd tseem ruam heev vim pom coob tus twb raug kev txom nyem thiab cuab yeej cuab tam piam sij tag rau nws txoj kev ntseeg lawm.

Ua dab tsi yuav rua yus ob lub qhov muag thiab siv yus lub hlwb saib qhov tseeb thiab tsim nyog mam ua.
Nyob zoo tus kwv tij txiv ntaj yaig. kuv thov nug koj ib yam li no. koj mus tseb zaub na es ib kab tuaj ib kab tsis tuaj. ua li thaum koj mus ywg dej rau koj puas ywg dej rau
kab teb uas nws twg tsis tuaj zaub li? kuv xav hais tias koj yeej yuav tsis ywg dej rau kab teb uas koj cov noob zaub tsis tuaj ntawd li. tib yam li ntawd thiab yog lub ntiaj teb no tsis muaj tus tswv no yog ua li cas pheej muaj ntuj los nag lawv zoov xwb qhov twg tsis muaj hav zov no yeej tsis los nag li. yog li yeej muaj tus tswv cog thiab muaj tus ywg dej rau. koj tau ua twb zoo xav txog zaj no koj thiaj yuav paub zoo tias muaj Vaj tswv ntuj los tsis muaj. ua tsaug

#23 HMOOB_Hmoob hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 02:36 AM

Yog thaum twg koj tseem muaj kev khib siab, kev ntxub ntxoog, thiab kev chim siab rau lwm leej lwm tus ces koj txoj kev ntseeg yeej tsis yog ib txoj kev zoo kiag li os nawb. Peb ua tib neeg nyob nyias muaj nyias txoj kev ntseeg thiab nyias muaj nyias txoj kev kawm. Yog thaum koj nyob ze rau pawg ntseeg vaj tswv lawm ces koj yuav tau xyaum mus nrog luag ntseeg vaj tswv koj thiaj li nyob taus nrog luag. Thaum koj nyob ze rau pawg coj hmoob kab lis kev cai lawm ces koj yuav tsum mus xyaum nrog luag ntseeg hmoob kab lis kev cai koj thiaj li nyob taus nrog luag. 2 qho no peb yeej pom los tau ntev niaj ntau tiam lawm thiaj li yog qhov tseeb. Peb hmoob tseem tsis tau txawj tsis tau ntse txaus ces peb thiaj li tseem mus ntseeg tus ub tus no yam yooj yim heev. Thaum kawg thiaj li muaj cov uas tsis paub tab ab tsi muab hmoob kab lis kev cai tso tseg zuj zus yam tsis nco qab hais tias yus yog hmoob, tiam sis kuj tseem tshuav feem coob uas tseem paub lawv tus kheej zoo hais tias lawv yog leej thiab khaws lawv txoj kab lis kev cai tseg rau cov yau tau xyaum.
Yog kawg kwv tij koj cov lus no tsuas siv tau rau ib tug neeg uas yeej fab yeej hwj xwb es qab hauv paus ntsi tog twg tsis paub thiaj li ua li koj hais xwb ho luag cov neeg meej pem luag tsis ua ( phim xoom huam) li koj hais nawb kwv tij. ib qhov thiab koj yuav tau mus nug cov neeg laus laus hais tias ua li Hmoob cov kaj lij kev cai no yog tshwm sim thaum twg los thiab lub keeb huam yuaj yog thaum twg los no seb nws yuav teb koj li cas? tso peb mam li los tham thiaj muaj qab haus.

#24 HMOOB_456_*

HMOOB_456_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 02:21 PM

txog muajtseeb


Nyob zoo tus kwv tij kuv saib ma koj cov lus cem tus phooj ywg ua qhia vaj lus kub ntawd koj cem tsis yog lawm. nws yeej paub 90% lawm. tsuas yog koj tsis paub xwb.
koj thiaj thuam nws koj yuav tau thov txim nws nawb kwv tij. ua tsaug

yog ua li cas koj ho kom kuv thov txim ma tus phooj ywg , ua li koj puas tau nyeem dua vajlugkub kuv puas tau nyeem dua vajlugkub thiab ma , koj mus hais 1 tug neeg ntseeg vajtswv -
tuaj nyeem cov ntawv uas nws sau rau saum toj no tas, es tus neeg ntseeg vaj tswv ntawd yeej hais li koj hais thiab no ces kuv li mam tuaj thov txim 6 nws li koj hais os nawj, yog ua li cas-
koj ho kom kuv thov txim ma ? Koj yog tswv cuab hauv no los ? los yog koj yog 1 tug neeg ntseeg dab loj loj li lawv hais xwb ahahaha , 3 mus saib bee monkey ua neeb xwb zoo dua os
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.c...ed/5tmuxMJA4EM" frameborder="0" allowfullsc

#25 HMOOB_ececff_*

HMOOB_ececff_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 02:25 PM

<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.c...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.c...3&#38;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

#26 HMOOB_Ntxwg Nyoog_*

HMOOB_Ntxwg Nyoog_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 05:31 PM

Kuv pom muaj coob tus neeg phem tsis hwm lwm tus tuaj hauj no lawm. Kuv yuav tso nyuj ciab zeb ntais tuaj nrhiav thiab looj koov cov nyuag neeg siab kub no nawb. Nws yeej yuav khiav tsis dhau li os. Nco ntsoov thaum twg koj tuaj ntau computer es ntshav ntswg los ntag ces tsis muaj leej twg pab tau li nawb.

#27 HMOOB_Tseeb Mas Cia Tseeb_*

HMOOB_Tseeb Mas Cia Tseeb_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 06:09 PM

Kuv pom ib tus pojniam nws npau suav phem phem heev ces nws thov txiv neeb tuaj saib. Txiv neeb txawm kom nws mus pw ib leeg ib lub txaj thiab hnav daim tiab dawb nyias nyias es ib tag hmo mas txiv neeb mam tuaj txhom thiab tua tus dab phem ntawd. Vim kev ntseeg dab heev ces tus txiv los kuj zoo siab hlo thiab ntag. Txiv neeb ces niaj hmo tuaj aim - mas dab tsis los ti niam tais kiag ib ntu cas zoo li poj niam tsis tshua hlub nws tus txiv lawm ces thaub mam paub qhov tseeb. Ruam rau kev ntseeg mas luag yuav kom noj quav loj yeej noj li thiab ib txhia nas. Kuv los twb tau noj quav lawm thiam vim txiv neeb ua dab tag ces kom haus kua quav.

Muaj ob niam txiv tus poj niam kuj zoo nkauj thiab. Muaj ib hnub xibfwb txawm kom tus pojniam mus pw pem church ib leeg vim hmo no thaum 1:00 sawv ntxov xibhwb yuav hu vajtswv nqis los saib nws thiab nrog nws tham tiag tiag li. Tus txiv los ntseeg thiab zoo siab hlo ntag. Tus pojniam mas zoo siab npaum yuav rov plhis dua. Tus pojniam mus ces xibfwb txawm qhia vajlug kub txog ib tag hmo nkawm thov vajtswv tso cai. Xib hwb thiaj deev tus pojniam ntawd txij thaum ntawv los ua rau tus pojniam vwm tag rau xibhwb. Muaj ib tus nyob kuv zos mas tus txiv muab tus pojniam thiab tus ntxhais tua pov tseg kiag tab sis nws tua tus ntxhais tuag lawm ho pojniam ces raug mob xwb. Tus txiv kuj rov tua nws tuag lawm thiab. Cov kev ntseeg ruam vwm vwm ces zoo li no xwb os cov yawg aw. Thaum ntej cov priest qhia tau cov ntxhais thiab ces lawv tau deev cov ntxhais tom qab no ces niam txiv tsis pub cov ntxhais mus kawm ho cia cov me tub mus kawm los priest tseem muab lawv cov tub ua qhov quav tawg tag thiab. Txaus luag tiag tiag os cov neeg ruam kev ntseeg aw. Thaum koj ntseeg dab tsi heev heev ces lawv yuav muab koj hau noj ntag hov. Thaum lawv hau koj siav siav thiab muag muag lawm ces lawv yuav hlais yuav noj li cas los tau tag nrho. Ua ntsuas npwb rau kev ntseeg dhau hwv. Keb mob nkeeg feem ntau tsuas yog allergy thiab raug kab mob xwb ua cas ib txhia thiaj yuav ntseeg dab thiab vajtswv tag nws txoj sia li. Ntseeg kom nyob taus xwb os nawb. Nws tsuas yog kev sib pab sib hlub xwb. Koj tsis mus church ces koj muaj dab tsi los yuav tsis muaj leej twg pab. Koj tsis ua dab los muaj dab tsi yuav tsis muaj leej twg pab ib yam.

#28 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 07:23 PM

"Kawm Vaj Lug Kub", Day 3

Hnub nos peb yov kawm ntau yam txog haiv neeg Jews lawv txoj dab neeg haiv Genesis (Chiv Keeb).

1. Vim lis cas haiv neeg Jews lawv thiaj lis ntseeg tia lawv muaj txim txhaum rau Vaj Tswv?

Thaum ub Moses sau phau Genesis no yog xyoo 1447 B.C.E. Moses tus Vaj Tswv yog "God of Sacred Fire" peb lus Hmoob txhais hais tia, Vaj Tswv Hluav Taws. Moses siv Vaj Tswv lub npes coj los hais (God Said) tsim ib pua tsav yam nyob rau hauv qab ntuj no. "God Said" ces nws zoo xws lis "Simon Said " xwb. Peb Hmoob kuj nyiam siv luag lwm tus lub npes coj los nres nws cov lus ib yam lis "Hmoob Hais"; " Lawv Hais." Leej twg hais mas!!! Lawv hais xwb. Leej twg hais. Vaj Tswv hais. Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam yog tsim lis cas mas? Vaj Tswv hais xwb. Yog muaj ib tug neeg nws tuaj qhia Vaj Lug Kub rau peb haiv Hmoob. Peb Hmoob yog ib haiv ntshes heev tsis tshua lam muaj neeg mab dub ncaug tuaj dag tau peb haiv Hmoob. Yog lis tus neeg Hmoob muaj peev xwm tshaj tus mab dub ncaug ntawd, peb Hmoob thiaj lis yov nug nws tia,
Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam nyob rau hauv qab ntuj no yog tsim lis cas tiag? Peb haiv Hmoob nug, nug nws ntau heev nws teb tsis tau lawm ces nws thiaj yov tau teb hais tia yog Vaj Lug Kub hais lis ntawd xwb nws tsis paub. Koj tib tsis paub koj tuaj dag peb dab tsis mas? Peb muaj tej tus Hmoob yug rau hmos ntuj tiam sis peb Hmoob tsis yog yug nag hmos nawb kom koj feeb meej, meej lis ntawd.

Qhov ua haiv Jews lawv ntseeg tia lawv muaj kev npam rau Vaj Tswv no mas vim tia thaum ub Moses sau nws phau ntawv. Moses sau hais tia Vaj Tswv hais kom Adam thiab Eve nkawv tsis txhob noj tsob txiv ntoo ua txawj ntses vim Vaj Tswv xav kom nkav ruag, ruag hlwb qauj xwb. Yog tia nkawv noj tag ces nkawv yov tsum tuag xwb .

2. Adam & Eve nkawv pua tuag lis Vaj Tswv hais ntawd tiag mas?

Adam & Eve nkawv noj tag nkawv tib tsis tuag lis Vaj Tswv hais nes. Yog lis ntawd Vaj Tswv kuj dag nkawv lawm. Vaj Tswv dag lawm ces Vaj Tswv kuj muaj kev txhaum rau Adam & Eve nkawv thiab. Nkawv noj tag nkawv txawj ntses heev. Nkawv paub qhov phem qhov zoo. Nkawv paub kev txaj muag. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis tsis nyiam nkawv lawm. Vaj Tswv thiaj lis ntiab nkawv kom nkawv tawm hauv nws lub vaj hus uas "Garden of Eden" nyob rau lub teb chaw Babylon (Iraq). Thaum ub mas lub teb chaw Iraq ntawd lawv hus ua Babylon no nawb. Thaum "Persian Gulf War" ntawd, America mus tua tau lub teb chaw Iraq swb rog. America thiaj lis tsos tau ib cos neeg txawj ntses mus tshawb lub vaj "Garden of Eden" ntawd seb muaj dab tsis nyob rau hauv. Tom qab lawv tshawb nrhiav tag lub vaj ntawd tsis muaj dab tsis nyob rau hauv lis. Cov neeg tshawb nrhiav ntawd thiaj lis ntseeg tia neeg thiab ib pua tsav yam tsis yog tawm hauv lub teb chaw Iraq ntawd los. Lawv ntseeg tia Moses dag nyob rau hauv nws phau Genesis lawm.

Peb Hmoob kuj muaj ib cos tsis ntseeg tia yog av tawg pleb peb Hmoob thiaj lis tawm tau hauv lub vaj "Garden of Eden" ntawd los. Peb Hmoob kuj nug tia, Vaj Tswv yog tus tsim ib pua tsav yam los yog Vaj Tswv yog ib tug thaub ua liaj ua teb ib yam lis peb Hmoob cov lau xwb? Vim lis cas Vaj Tswv hos muaj ib lub vaj lis ntawd thiab? Vaj Tswv yog tswv Teb los yog tswv Vaj mas?

3. Leej twg yog tus tsim Vaj Tswv?

Qhov tseeb, tus tsim Vaj Tswv ntawd yog Moses yog tus tsim xwb nawb vim Moses yog tus sau phau Genesis ntawd. Moses thiaj lis muaj peev xwm tsim tau Vaj Tswv; Vaj Tswv tsis muaj peev xwm tsim tau Moses. Leej twg yog tus tsim tau Moses thiab? Koj thiab kuv wb yeej xav ib yam nkaus lis ntawd thiab. Moses niam thiab txiv sib pws ua kes zoo siab txaus tag ces thiaj lis xeeb tau Moses nyob hauv nws niam lub plab. Moses niam thiaj lis yug tau Moses tawm los ua neeg. Thaum Moses loj hlob nws mus kawm ntawv nyob rau hauv lub University of Egypt. Nws thiaj lis yog ib tug neeg sau tau ntawv. Thaum ub Moses tsim tau nws phau ntawv Genesis ntawd mas nws tis lub npes rau Adam mas lus Hebrew lawv txhais hai tia "RED." Peb lus Hmoob mas txhais hais tia "Liab Lis Ntshav."

Ob niam txiv Liab Lis Tshav no Vaj tswv tsis hlub nkawv lawm vim nkawv tsis mloog lus. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis foom kom nkawv tuag thiab txom nyem mus tag ib sim neej. Vaj Tswv foom rau Eve tia kom thaum twg nws yov yug me nyuam mas kom mob. Vaj Tswv cem, cem nkawv. Vaj Tswv tsis hlub nkawv ntxiv lawm. Vaj Tswm kom nkawv tawm hauv nws lub vaj mus sis txhob rov los lawm. Yog lis ntawd thaum ub haiv neeg Jews lawv ntshais Vaj Tswv heev vim lawv ntseeg tia lawv niam lawv txiv yog neeg phem tsis mloog Vaj Tswv lus. Yog lis ntawd lawv thiaj lis muab lawv tej me tub me nyuam tua coj mus txis rau Vaj Tswv kom lawv dim lawv txoj kev npam rau Vaj Tswv ib yam lis coj me nyuam mus tua txis rau Dab thiab. Vaj Tswv noj me nyuam neeg; Dab los kuj noj me nyuam neeg tib yam nkau thiab. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiab Dab yog ib tug xwb vim nkawv noj neeg ib yam nkaus.


4. Vaj Tswv thiab Ntxwg Nyoog nkawv noj neeg ib yam nkaus leej twg yog tus muaj zog loj tshaj?


Ntxws nyoog muaj zog loj heev tiam sis Vaj Tswv tseem muaj zog loj tshaj Ntxwg Nyoog lawm thiab. Ntxws Nyoog phem kawg nkau lis. Nws rhuav vaj rhuav tsev pua tag. Vaj Tswv muaj zog loj tshaj ntxws nyoog lawm thiab yog lis ntawd Vaj Tswv tseem haj yam rhuav vaj rhuav tsev pua ntsoog pua tag mus tis npoo av. Leej twg yog tus phem tshaj? Vaj Tswv yog tus phem tshaj Ntxws Nyoog vim Vaj Tswv muaj zog loj tshaj Ntxws nyoog lawm. Vaj Tswv thiaj lis rhuav vaj rhuav tsev pob tag mus tis npoo av.

Thaum ub haiv Jews lawv cais Dab los yog cais Vaj Tswv kom tsis txhob mus ncag rau hauv lawv vaj lawv tsev mas lawv muab ntshav coj los pleev rau ntawm qhov rooj ib yam lis peb Hmoob cais dab thiab. Peb Hmoob tsis nyiam dab ib yam lis hais neeg Jews thiab luag lwm haiv neeg ib yam nkau. Thaum ub peb Hmoob txheej laus kuj muab tshav coj los pleev qhov rooj thiab muab ntoo huab txhib coj los ua riam neeb thiab muab coj los laum quav qaib dub. Lawv muab hluav ncaig coj los tha kom cov riam huab txhib txaij, txaij lis phuam txoom suab dub, dub kom dab tsis los ncag rau hauv vaj hauv tsev.

Thaum ub cov neeg Jews lawv ntshais Vaj Tswv heev ib yam lis peb Hmoob ntshais Dab thiab. Yog lis ntawd thaum ub cov neeg Jews thiaj lis muab ntshav coj los pleev qhov rooj kom Vaj Tswv tsis txhob los rau hauv lawv vaj lawv tsev los tom me tub me nyuam coj mus noj.

Lwm hnub peb yov kawm txog Yexus hnub nws yug mus txog rau thaum hnub nws mus ua kev cais rau dej. Yexus yog leej twg tiag? Yexus pua yog Vaj Tswv? Yexus pua yog Vaj Tswv tus tub? Yexus pua yog los tuag theej txhooj neeg lub txim? Yexus cov plaub hau ntev los yog luv? Yexus lub npes hus ua "Christ" los qhov twg los tiag? Yexus muaj tsawg tus muam thiab nws muaj tsawg tus kwv? Nej tus hlob tus yau yeej meem tuaj mus kawm Vaj Lug Kub pom meej txog haiv Jews lawv txoj dab neeg haiv.........#29 HMOOB_Vam Keeb Tseeb_*

HMOOB_Vam Keeb Tseeb_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 08:02 PM

Txhua tus tib neeg yeej yog av tawg pleb es thiaj tawm tau los os. Av tsis muaj pleb es tib neeg yuav tawm qhov twg los nas. Txhua leej yeej yog tawm ntawm ob kab pleb ntawd los xwb sav, cas yuav tsis paub li nas.

Adam thia Eve nkawd txhais tau hais tias yog ob tus hluas nkauj hluas nraug xwb os. Cov txiv nkawd noj ces txhais tau hais tias peb ua neeg yog pw ua ke lawm ces yuav muaj metub menyuam yuav muaj kev nyuab siab ntau yam, yuav tau mus khwv thiab sib sib zog khwv es tej menyuam thiaj li yuav tshaib plab xwb los mas.

#30 HMOOB_VajLugKub DajRhuv_*

HMOOB_VajLugKub DajRhuv_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 08:14 PM

Nej cov tuaj kawm vajlugkub hauv no ua ntsuas ruam hwv os. Yawm thaub tuaj qhia vaj lug kub no, nws yog ib tus xibhwb qhia vajlug kub tau ntau xyoo lawm tab sis nws yog cov nyiam qhia lawv cov pojniam zoo nkauj xwb es nws qhia ped qhia nrav huv siv. Tsam no nws thiaj tuaj qhia nej hauv no saib puas muaj leej twg lam qaug quav rau nws es nws yuav nrhiav sijhawm tuaj qhia nej cov pojniam qhov nrav xwb os.

#31 HMOOB_thwjtim_*

HMOOB_thwjtim_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 09:22 PM

"Kawm Vaj Lug Kub", Day 3

Hnub nos peb yov kawm ntau yam txog haiv neeg Jews lawv txoj dab neeg haiv Genesis (Chiv Keeb).

1. Vim lis cas haiv neeg Jews lawv thiaj lis ntseeg tia lawv muaj txim txhaum rau Vaj Tswv?

Thaum ub Moses sau phau Genesis no yog xyoo 1447 B.C.E. Moses tus Vaj Tswv yog "God of Sacred Fire" peb lus Hmoob txhais hais tia, Vaj Tswv Hluav Taws. Moses siv Vaj Tswv lub npes coj los hais (God Said) tsim ib pua tsav yam nyob rau hauv qab ntuj no. "God Said" ces nws zoo xws lis "Simon Said " xwb. Peb Hmoob kuj nyiam siv luag lwm tus lub npes coj los nres nws cov lus ib yam lis "Hmoob Hais"; " Lawv Hais." Leej twg hais mas!!! Lawv hais xwb. Leej twg hais. Vaj Tswv hais. Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam yog tsim lis cas mas? Vaj Tswv hais xwb. Yog muaj ib tug neeg nws tuaj qhia Vaj Lug Kub rau peb haiv Hmoob. Peb Hmoob yog ib haiv ntshes heev tsis tshua lam muaj neeg mab dub ncaug tuaj dag tau peb haiv Hmoob. Yog lis tus neeg Hmoob muaj peev xwm tshaj tus mab dub ncaug ntawd, peb Hmoob thiaj lis yov nug nws tia,
Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam nyob rau hauv qab ntuj no yog tsim lis cas tiag? Peb haiv Hmoob nug, nug nws ntau heev nws teb tsis tau lawm ces nws thiaj yov tau teb hais tia yog Vaj Lug Kub hais lis ntawd xwb nws tsis paub. Koj tib tsis paub koj tuaj dag peb dab tsis mas? Peb muaj tej tus Hmoob yug rau hmos ntuj tiam sis peb Hmoob tsis yog yug nag hmos nawb kom koj feeb meej, meej lis ntawd.

Qhov ua haiv Jews lawv ntseeg tia lawv muaj kev npam rau Vaj Tswv no mas vim tia thaum ub Moses sau nws phau ntawv. Moses sau hais tia Vaj Tswv hais kom Adam thiab Eve nkawv tsis txhob noj tsob txiv ntoo ua txawj ntses vim Vaj Tswv xav kom nkav ruag, ruag hlwb qauj xwb. Yog tia nkawv noj tag ces nkawv yov tsum tuag xwb .

2. Adam & Eve nkawv pua tuag lis Vaj Tswv hais ntawd tiag mas?

Adam & Eve nkawv noj tag nkawv tib tsis tuag lis Vaj Tswv hais nes. Yog lis ntawd Vaj Tswv kuj dag nkawv lawm. Vaj Tswv dag lawm ces Vaj Tswv kuj muaj kev txhaum rau Adam & Eve nkawv thiab. Nkawv noj tag nkawv txawj ntses heev. Nkawv paub qhov phem qhov zoo. Nkawv paub kev txaj muag. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis tsis nyiam nkawv lawm. Vaj Tswv thiaj lis ntiab nkawv kom nkawv tawm hauv nws lub vaj hus uas "Garden of Eden" nyob rau lub teb chaw Babylon (Iraq). Thaum ub mas lub teb chaw Iraq ntawd lawv hus ua Babylon no nawb. Thaum "Persian Gulf War" ntawd, America mus tua tau lub teb chaw Iraq swb rog. America thiaj lis tsos tau ib cos neeg txawj ntses mus tshawb lub vaj "Garden of Eden" ntawd seb muaj dab tsis nyob rau hauv. Tom qab lawv tshawb nrhiav tag lub vaj ntawd tsis muaj dab tsis nyob rau hauv lis. Cov neeg tshawb nrhiav ntawd thiaj lis ntseeg tia neeg thiab ib pua tsav yam tsis yog tawm hauv lub teb chaw Iraq ntawd los. Lawv ntseeg tia Moses dag nyob rau hauv nws phau Genesis lawm.

Peb Hmoob kuj muaj ib cos tsis ntseeg tia yog av tawg pleb peb Hmoob thiaj lis tawm tau hauv lub vaj "Garden of Eden" ntawd los. Peb Hmoob kuj nug tia, Vaj Tswv yog tus tsim ib pua tsav yam los yog Vaj Tswv yog ib tug thaub ua liaj ua teb ib yam lis peb Hmoob cov lau xwb? Vim lis cas Vaj Tswv hos muaj ib lub vaj lis ntawd thiab? Vaj Tswv yog tswv Teb los yog tswv Vaj mas?

3. Leej twg yog tus tsim Vaj Tswv?

Qhov tseeb, tus tsim Vaj Tswv ntawd yog Moses yog tus tsim xwb nawb vim Moses yog tus sau phau Genesis ntawd. Moses thiaj lis muaj peev xwm tsim tau Vaj Tswv; Vaj Tswv tsis muaj peev xwm tsim tau Moses. Leej twg yog tus tsim tau Moses thiab? Koj thiab kuv wb yeej xav ib yam nkaus lis ntawd thiab. Moses niam thiab txiv sib pws ua kes zoo siab txaus tag ces thiaj lis xeeb tau Moses nyob hauv nws niam lub plab. Moses niam thiaj lis yug tau Moses tawm los ua neeg. Thaum Moses loj hlob nws mus kawm ntawv nyob rau hauv lub University of Egypt. Nws thiaj lis yog ib tug neeg sau tau ntawv. Thaum ub Moses tsim tau nws phau ntawv Genesis ntawd mas nws tis lub npes rau Adam mas lus Hebrew lawv txhais hai tia "RED." Peb lus Hmoob mas txhais hais tia "Liab Lis Ntshav."

Ob niam txiv Liab Lis Tshav no Vaj tswv tsis hlub nkawv lawm vim nkawv tsis mloog lus. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis foom kom nkawv tuag thiab txom nyem mus tag ib sim neej. Vaj Tswv foom rau Eve tia kom thaum twg nws yov yug me nyuam mas kom mob. Vaj Tswv cem, cem nkawv. Vaj Tswv tsis hlub nkawv ntxiv lawm. Vaj Tswm kom nkawv tawm hauv nws lub vaj mus sis txhob rov los lawm. Yog lis ntawd thaum ub haiv neeg Jews lawv ntshais Vaj Tswv heev vim lawv ntseeg tia lawv niam lawv txiv yog neeg phem tsis mloog Vaj Tswv lus. Yog lis ntawd lawv thiaj lis muab lawv tej me tub me nyuam tua coj mus txis rau Vaj Tswv kom lawv dim lawv txoj kev npam rau Vaj Tswv ib yam lis coj me nyuam mus tua txis rau Dab thiab. Vaj Tswv noj me nyuam neeg; Dab los kuj noj me nyuam neeg tib yam nkau thiab. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiab Dab yog ib tug xwb vim nkawv noj neeg ib yam nkaus.


4. Vaj Tswv thiab Ntxwg Nyoog nkawv noj neeg ib yam nkaus leej twg yog tus muaj zog loj tshaj?


Ntxws nyoog muaj zog loj heev tiam sis Vaj Tswv tseem muaj zog loj tshaj Ntxwg Nyoog lawm thiab. Ntxws Nyoog phem kawg nkau lis. Nws rhuav vaj rhuav tsev pua tag. Vaj Tswv muaj zog loj tshaj ntxws nyoog lawm thiab yog lis ntawd Vaj Tswv tseem haj yam rhuav vaj rhuav tsev pua ntsoog pua tag mus tis npoo av. Leej twg yog tus phem tshaj? Vaj Tswv yog tus phem tshaj Ntxws Nyoog vim Vaj Tswv muaj zog loj tshaj Ntxws nyoog lawm. Vaj Tswv thiaj lis rhuav vaj rhuav tsev pob tag mus tis npoo av.

Thaum ub haiv Jews lawv cais Dab los yog cais Vaj Tswv kom tsis txhob mus ncag rau hauv lawv vaj lawv tsev mas lawv muab ntshav coj los pleev rau ntawm qhov rooj ib yam lis peb Hmoob cais dab thiab. Peb Hmoob tsis nyiam dab ib yam lis hais neeg Jews thiab luag lwm haiv neeg ib yam nkau. Thaum ub peb Hmoob txheej laus kuj muab tshav coj los pleev qhov rooj thiab muab ntoo huab txhib coj los ua riam neeb thiab muab coj los laum quav qaib dub. Lawv muab hluav ncaig coj los tha kom cov riam huab txhib txaij, txaij lis phuam txoom suab dub, dub kom dab tsis los ncag rau hauv vaj hauv tsev.

Thaum ub cov neeg Jews lawv ntshais Vaj Tswv heev ib yam lis peb Hmoob ntshais Dab thiab. Yog lis ntawd thaum ub cov neeg Jews thiaj lis muab ntshav coj los pleev qhov rooj kom Vaj Tswv tsis txhob los rau hauv lawv vaj lawv tsev los tom me tub me nyuam coj mus noj.

Lwm hnub peb yov kawm txog Yexus hnub nws yug mus txog rau thaum hnub nws mus ua kev cais rau dej. Yexus yog leej twg tiag? Yexus pua yog Vaj Tswv? Yexus pua yog Vaj Tswv tus tub? Yexus pua yog los tuag theej txhooj neeg lub txim? Yexus cov plaub hau ntev los yog luv? Yexus lub npes hus ua "Christ" los qhov twg los tiag? Yexus muaj tsawg tus muam thiab nws muaj tsawg tus kwv? Nej tus hlob tus yau yeej meem tuaj mus kawm Vaj Lug Kub pom meej txog haiv Jews lawv txoj dab neeg haiv.........


Xib Fwb, koj niaj hnub tuaj qhia Vaj Lug Kub rau peb Hmoob kawm. Peb tus twg los kuj nyiam tuaj kawm heev vim koj qhia Vaj Lug Kub mus tob tshaj luag lwm tus Xib Fwb lawm. Tom qab thaum kuv twm koj cov lus qhia tag ces kuv thiaj lis tos taub txog neeg lub tswv yim sau ntawv. Thaum kuv yau ces kuv ntseeg tia Vaj Tswv yog tus tsim ib pua tsav yam. Tam sim no kuv ntseeg tia neeg yog tus tsim Vaj Tswv ib yam lis koj hais thiab. Nyob rau hauv neeg lub siab muaj tswv yim heev thiaj lis muaj peev xwm tsim tau Vaj Tswv mus puv ntiaj teb. Vaj Tswv thiaj lis muaj lub npes thiab fwj chim loj tshaj plaws ua rau neeg quaj ncav tes ncuv kom Vaj Tswv nqis saum ntuj los tsuag, tsuag. Saib tus twg los quaj ncav tes ncuv xwb. Ua cas yov mus vwm rau tej zoo lis ntawd tiag. Vaj Tswg yog neeg tsim tawm hauv neeg lub suab los xwb es yov quaj ncav tes ncuv kom Vaj Tswv nqis saum ntuj los tsuag, tsuag.

#32 HMOOB_Tub Ntxawg_*

HMOOB_Tub Ntxawg_*
 • Guests

Posted 16 July 2012 - 10:35 PM

"Kawm Vaj Lug Kub", Day 3

Hnub nos peb yov kawm ntau yam txog haiv neeg Jews lawv txoj dab neeg haiv Genesis (Chiv Keeb).

1. Vim lis cas haiv neeg Jews lawv thiaj lis ntseeg tia lawv muaj txim txhaum rau Vaj Tswv?

Thaum ub Moses sau phau Genesis no yog xyoo 1447 B.C.E. Moses tus Vaj Tswv yog "God of Sacred Fire" peb lus Hmoob txhais hais tia, Vaj Tswv Hluav Taws. Moses siv Vaj Tswv lub npes coj los hais (God Said) tsim ib pua tsav yam nyob rau hauv qab ntuj no. "God Said" ces nws zoo xws lis "Simon Said " xwb. Peb Hmoob kuj nyiam siv luag lwm tus lub npes coj los nres nws cov lus ib yam lis "Hmoob Hais"; " Lawv Hais." Leej twg hais mas!!! Lawv hais xwb. Leej twg hais. Vaj Tswv hais. Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam yog tsim lis cas mas? Vaj Tswv hais xwb. Yog muaj ib tug neeg nws tuaj qhia Vaj Lug Kub rau peb haiv Hmoob. Peb Hmoob yog ib haiv ntshes heev tsis tshua lam muaj neeg mab dub ncaug tuaj dag tau peb haiv Hmoob. Yog lis tus neeg Hmoob muaj peev xwm tshaj tus mab dub ncaug ntawd, peb Hmoob thiaj lis yov nug nws tia,
Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam nyob rau hauv qab ntuj no yog tsim lis cas tiag? Peb haiv Hmoob nug, nug nws ntau heev nws teb tsis tau lawm ces nws thiaj yov tau teb hais tia yog Vaj Lug Kub hais lis ntawd xwb nws tsis paub. Koj tib tsis paub koj tuaj dag peb dab tsis mas? Peb muaj tej tus Hmoob yug rau hmos ntuj tiam sis peb Hmoob tsis yog yug nag hmos nawb kom koj feeb meej, meej lis ntawd.

Qhov ua haiv Jews lawv ntseeg tia lawv muaj kev npam rau Vaj Tswv no mas vim tia thaum ub Moses sau nws phau ntawv. Moses sau hais tia Vaj Tswv hais kom Adam thiab Eve nkawv tsis txhob noj tsob txiv ntoo ua txawj ntses vim Vaj Tswv xav kom nkav ruag, ruag hlwb qauj xwb. Yog tia nkawv noj tag ces nkawv yov tsum tuag xwb .

2. Adam & Eve nkawv pua tuag lis Vaj Tswv hais ntawd tiag mas?

Adam & Eve nkawv noj tag nkawv tib tsis tuag lis Vaj Tswv hais nes. Yog lis ntawd Vaj Tswv kuj dag nkawv lawm. Vaj Tswv dag lawm ces Vaj Tswv kuj muaj kev txhaum rau Adam & Eve nkawv thiab. Nkawv noj tag nkawv txawj ntses heev. Nkawv paub qhov phem qhov zoo. Nkawv paub kev txaj muag. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis tsis nyiam nkawv lawm. Vaj Tswv thiaj lis ntiab nkawv kom nkawv tawm hauv nws lub vaj hus uas "Garden of Eden" nyob rau lub teb chaw Babylon (Iraq). Thaum ub mas lub teb chaw Iraq ntawd lawv hus ua Babylon no nawb. Thaum "Persian Gulf War" ntawd, America mus tua tau lub teb chaw Iraq swb rog. America thiaj lis tsos tau ib cos neeg txawj ntses mus tshawb lub vaj "Garden of Eden" ntawd seb muaj dab tsis nyob rau hauv. Tom qab lawv tshawb nrhiav tag lub vaj ntawd tsis muaj dab tsis nyob rau hauv lis. Cov neeg tshawb nrhiav ntawd thiaj lis ntseeg tia neeg thiab ib pua tsav yam tsis yog tawm hauv lub teb chaw Iraq ntawd los. Lawv ntseeg tia Moses dag nyob rau hauv nws phau Genesis lawm.

Peb Hmoob kuj muaj ib cos tsis ntseeg tia yog av tawg pleb peb Hmoob thiaj lis tawm tau hauv lub vaj "Garden of Eden" ntawd los. Peb Hmoob kuj nug tia, Vaj Tswv yog tus tsim ib pua tsav yam los yog Vaj Tswv yog ib tug thaub ua liaj ua teb ib yam lis peb Hmoob cov lau xwb? Vim lis cas Vaj Tswv hos muaj ib lub vaj lis ntawd thiab? Vaj Tswv yog tswv Teb los yog tswv Vaj mas?

3. Leej twg yog tus tsim Vaj Tswv?

Qhov tseeb, tus tsim Vaj Tswv ntawd yog Moses yog tus tsim xwb nawb vim Moses yog tus sau phau Genesis ntawd. Moses thiaj lis muaj peev xwm tsim tau Vaj Tswv; Vaj Tswv tsis muaj peev xwm tsim tau Moses. Leej twg yog tus tsim tau Moses thiab? Koj thiab kuv wb yeej xav ib yam nkaus lis ntawd thiab. Moses niam thiab txiv sib pws ua kes zoo siab txaus tag ces thiaj lis xeeb tau Moses nyob hauv nws niam lub plab. Moses niam thiaj lis yug tau Moses tawm los ua neeg. Thaum Moses loj hlob nws mus kawm ntawv nyob rau hauv lub University of Egypt. Nws thiaj lis yog ib tug neeg sau tau ntawv. Thaum ub Moses tsim tau nws phau ntawv Genesis ntawd mas nws tis lub npes rau Adam mas lus Hebrew lawv txhais hai tia "RED." Peb lus Hmoob mas txhais hais tia "Liab Lis Ntshav."

Ob niam txiv Liab Lis Tshav no Vaj tswv tsis hlub nkawv lawm vim nkawv tsis mloog lus. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis foom kom nkawv tuag thiab txom nyem mus tag ib sim neej. Vaj Tswv foom rau Eve tia kom thaum twg nws yov yug me nyuam mas kom mob. Vaj Tswv cem, cem nkawv. Vaj Tswv tsis hlub nkawv ntxiv lawm. Vaj Tswm kom nkawv tawm hauv nws lub vaj mus sis txhob rov los lawm. Yog lis ntawd thaum ub haiv neeg Jews lawv ntshais Vaj Tswv heev vim lawv ntseeg tia lawv niam lawv txiv yog neeg phem tsis mloog Vaj Tswv lus. Yog lis ntawd lawv thiaj lis muab lawv tej me tub me nyuam tua coj mus txis rau Vaj Tswv kom lawv dim lawv txoj kev npam rau Vaj Tswv ib yam lis coj me nyuam mus tua txis rau Dab thiab. Vaj Tswv noj me nyuam neeg; Dab los kuj noj me nyuam neeg tib yam nkau thiab. Yog lis ntawd Vaj Tswv thiab Dab yog ib tug xwb vim nkawv noj neeg ib yam nkaus.


4. Vaj Tswv thiab Ntxwg Nyoog nkawv noj neeg ib yam nkaus leej twg yog tus muaj zog loj tshaj?


Ntxws nyoog muaj zog loj heev tiam sis Vaj Tswv tseem muaj zog loj tshaj Ntxwg Nyoog lawm thiab. Ntxws Nyoog phem kawg nkau lis. Nws rhuav vaj rhuav tsev pua tag. Vaj Tswv muaj zog loj tshaj ntxws nyoog lawm thiab yog lis ntawd Vaj Tswv tseem haj yam rhuav vaj rhuav tsev pua ntsoog pua tag mus tis npoo av. Leej twg yog tus phem tshaj? Vaj Tswv yog tus phem tshaj Ntxws Nyoog vim Vaj Tswv muaj zog loj tshaj Ntxws nyoog lawm. Vaj Tswv thiaj lis rhuav vaj rhuav tsev pob tag mus tis npoo av.

Thaum ub haiv Jews lawv cais Dab los yog cais Vaj Tswv kom tsis txhob mus ncag rau hauv lawv vaj lawv tsev mas lawv muab ntshav coj los pleev rau ntawm qhov rooj ib yam lis peb Hmoob cais dab thiab. Peb Hmoob tsis nyiam dab ib yam lis hais neeg Jews thiab luag lwm haiv neeg ib yam nkau. Thaum ub peb Hmoob txheej laus kuj muab tshav coj los pleev qhov rooj thiab muab ntoo huab txhib coj los ua riam neeb thiab muab coj los laum quav qaib dub. Lawv muab hluav ncaig coj los tha kom cov riam huab txhib txaij, txaij lis phuam txoom suab dub, dub kom dab tsis los ncag rau hauv vaj hauv tsev.

Thaum ub cov neeg Jews lawv ntshais Vaj Tswv heev ib yam lis peb Hmoob ntshais Dab thiab. Yog lis ntawd thaum ub cov neeg Jews thiaj lis muab ntshav coj los pleev qhov rooj kom Vaj Tswv tsis txhob los rau hauv lawv vaj lawv tsev los tom me tub me nyuam coj mus noj.

Lwm hnub peb yov kawm txog Yexus hnub nws yug mus txog rau thaum hnub nws mus ua kev cais rau dej. Yexus yog leej twg tiag? Yexus pua yog Vaj Tswv? Yexus pua yog Vaj Tswv tus tub? Yexus pua yog los tuag theej txhooj neeg lub txim? Yexus cov plaub hau ntev los yog luv? Yexus lub npes hus ua "Christ" los qhov twg los tiag? Yexus muaj tsawg tus muam thiab nws muaj tsawg tus kwv? Nej tus hlob tus yau yeej meem tuaj mus kawm Vaj Lug Kub pom meej txog haiv Jews lawv txoj dab neeg haiv.........


koj tuaj qhia vaj lug kub hauv no es kuv kuj yog ib tug neeg ntseeg vaj tswv thiab. kuv yog ib tus neeg ntseeg vaj tswv vim tia kuv xav mus rau ntuj ceeb tsheej mus nrog vaj tswv nyob qhov ntawd yog kuv kev cia siab ntsoov. thov koj qhia kuv tia yov mus rau saum ntuj ceeb tsheej yov mus lis cas no? thaum twg peb tus tswv Yexus nws mam lis nqis los coj peb pawg ntseeg mus rau saum ntuj ceeb tsheej. kuv nug tus xib fwb twg los nws hais tia tuag mas thiaj lis mus tau xwb es kuv tib tsis tau xav tuag. koj pua muaj lwm txoj hauv kev qhia kuv tia yov mus rau saum ntuj ceeb tsheej yov mus tau lis cas tiag?

#33 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 17 July 2012 - 01:19 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 4

1. Haiv neeg Jews lawv txoj kab lis kev cais thaum ub nws coj lis cas?

Hnub no peb yov kawm txog haiv neeg Jews lawv txoj kab lis kev cais puag txheej thaum ub. Thaum ub mas haiv neeg Jews lawv ntshais Vaj Tswv thiab lawv yov tsum tua tshiaj xws lis yaj coj mus txis rau lawv tus Tswv txhua, txhua xyoo. Thiab, lawv kuj muab ntshav yaj coj los pleev rau ntawm lawv lub qhov rooj kom Vaj Tswv tsis txhob nkag los tsev. Haiv neeg Jews thiab peb haiv neeg Hmoob muaj txoj kab lis kev cais yov zoo sib thooj tsua yog nyia muaj nyia haiv neeg lawm xwb. Txawm tia peb Hmoob yov tsos peb kab lis kev cais tseg es peb hos mus coj luag haiv neeg Jews txoj kab lis kev cais los nws yeej muaj kev siv sib hawm ib yam nkau. Tej zaum kev mus coj luag lwm haiv neeg kab lis kev cais mas haj yam muaj kev siv nyiaj siv sib hawm ntau tshaj peb haiv Hmoob txoj kab lis kev cais ua poj ua tseg yawm ua cia rau peb haiv neeg Hmoob tau siv nawb cov phooj ywg.

Haiv neeg Jews lawv txoj kab lis kev cais mas txhua, txhuab lub sib hawm yov noj mov yov tsum tau thov lawv tus tswv. Thaum yov pws los yov tsum tau thov lawv tus tswv. Thaum yov nrog poj niam pws los tsum tau thov tus tswv. Thaum muaj kev nyuaj siab los yov tsum tau thov lawv tus tswv. Ib hnub xyov lawv thov lawv tus tswv ntau npaum lis cas thiaj lis mus txog rau thaum tsau ntuj. Lawv ua hauj lwm tas mus lis mus txog rau hnub 7 ua yog hnub sos. Hnub ntawd lawv kuj tsis tau sos lis thiab. Lawv yov tsum tau mus pes hawm lawv tus tswv. Kev siv nyiaj siv sib hawm los hawm lawv tus tswv mas ntau heev lis.

2. Peb Hmoob kab lis kev cais nes pua muaj ntau npaum lis haiv neeg Jews?

Nyob rau hauv peb haiv neeg Hmoob mas peb txoj kab lis kev cais nws kuj muaj txhua nrhos thiab tsua yog siv rau thaum lub siab hawm muaj kev siv xwb. Thaum peb noj mov peb tsua ua twj ywm noj lawm xwb peb tsis thov leej twg. Lub sib hawm peb yov hus peb niam peb txiv peb pog peb yawg los nrog peb noj mas yog thaum lub sib hawm peb tua nyuj tua npua noj ib pluag mov loj mas peb thiaj lis hus txog peb niam peb txiv los nrog peb noj. Peb ua lawv tsaug vim muaj lawv yug tau peb los nyob ua neej. Peb thiaj lis tau noj plua qab. Thaum peb tau ib pluag qab noj peb nco ntsoov hus txog peb niam peb txiv peb tsev neeg los nrog peb noj zoo ib yam lis haiv neeg Jews lawv hus lawv tus tswv los nrog lawv noj. Peb Hmoob hus peb niam peb txiv los nrog peb noj tsis yog peb ua peb niam peb txiv qhev nawb. Yog muab hais txog txoj kev ua qhev mas peb niam peb txiv haj yam tau ua peb qhev los lawm ntev vim lawv yug tau peb. Lawv ua mov rau peb noj txij puag thaum peb tseem yau, yau los. Peb muaj lawv hlub peb yog lis ntawd peb lub tsev thiaj lis sov.

Thaum ub peb haiv Hmoob tus pog tus yawg nkawv tsis yog Adam & Eve nkawv nawb. Peb Hmoob tus pog tus yawg thaum ub tsis muaj kev npam thiab tsis muaj kev ua txhaum rau Vaj Tswv. Yog lis ntawd peb haiv Hmoob txoj dab neeg haiv thiab peb Hmoob tej me tub me nyuam ua lub neej nyob peb tsis muaj kev npam lis haiv neeg Jews txoj dab neeg haiv. Peb kuj muaj tus puav Hmoob muaj kev npam vim lawv tsis hawm lawv niam lawv txiv lawm. Lawv cem lawv niam lawv txiv tia yog dab. Lawv muab lawv niam lawv txiv tus txiaj ntsim tsos pov tseg tsis hlub tsis tshua ntxiv lawm. Yog lis ntawd lawv thiaj lis mus coj luag haiv neeg Jews txoj kab lis kev cais lawm. Lawv mus hawm luag tus tswv. Thaum luag muaj kev npam ces nws thiaj lis muaj kev npam nrog luag thiab.

Attached Thumbnails

 • 12_passover-lamb-blood.jpg
 • a-lamb-is-sacrificed-GoodSalt-lwjas0240.jpg
 • god-of-child-sacrifice1.jpg
 • lamb%20sacrificed.jpg
 • CHRIST_THE_LAMB_SACRIFICED_4040.jpg
 • headonstick.jpg
 • 5737467387_9bcb54ec28_z.jpg
 • a-christian-woman-sacrificed-to-lions-during-the-reign.jpg
 • mosesandtheburningbush.jpg


#34 HMOOB_Neeg Ntxeev Siab_*

HMOOB_Neeg Ntxeev Siab_*
 • Guests

Posted 17 July 2012 - 08:35 AM

Tus yawg no qhia vajlugkub kom sawv daws yuav tsum rov mus coj dab mas zoo dua no laiv raws li kuv scan nws cov ntawv me me nas. Txawv ua luaj os yawg thaub aw. Yus qhia kom neeg ntsai vajtswv xwb. Koj yog tus xibhwb qhia vajtswv tab sis muaj mob ces thov vajtswv tsis zoo ho rov mus ua neeb ces txawm zoo lawm puas yog nas.

#35 HMOOB_saibzoo_*

HMOOB_saibzoo_*
 • Guests

Posted 17 July 2012 - 09:11 AM

c0v nej ntseeg no nej saib seb puas yog vaj tswv, nws yog 3 tus jesu sav cas nej muab txeeb mus uas nej tu thiab muab tis npe txawv lawm,

#36 HMOOB_Kab kaus_*

HMOOB_Kab kaus_*
 • Guests

Posted 17 July 2012 - 07:50 PM

Nej yeej piav tau & hais sau tau Vajlugkub zoo kawg li lawm , Ua li puas yuav muaj leej twg ho paub txog peb 3 yawg hlob "SivYisNtajneeb" kab li kev cai los yog dab neeg txog nws li thiab
yog muaj no ho thov koj tuaj pab nthuav & qhia 6 peb haiv hmoob tau kawg ua puav pheej cia lawm yav pem suab seb ? kuv xav paub hais tias tus "Sivyisntajneeb no nws tshwm sim qhov
twg los tiag tiag ua li nws ho yog tus cawm seej dab tsi ? ,,,,,,,ua tsaug

#37 HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*
 • Guests

Posted 18 July 2012 - 02:12 AM

"Kawm Vaj Lug Kub", Day 5Hnub no peb yov kawm txog haiv neeg Jews lawv lub neej ua ntej lawv los nyob rau lub teb chaw Israel.

1. Thaum ub haiv neeg Jews lawv los qhov twg los nyob rau lub teb chaw Israel?

Thaum ub mas haiv neeg Jews lawv yog ib cov neeg ua luag qhev nyob rau lub teb chaw Egypt yog tus huab tais Pharaoh saib tag nrhos. Thaum ub cov neeg Jews ua qhev nyob rau lub teb chaw Egypt ntawd lawv hus ua cov neeg Hebrew tom qab no lawv khiav dim txoj kev ua tus huab tai Pharaoh dhev. Lawv khiav mus nyob rau lub teb chaw Cana tom qab no lawv mam lis muab lub teb chaw Cana pauv hus ua Israel yog lis ntawd lawv thiaj lis muab lawv lub npe Hebrew daws dua npe tshiab hus ua Jew lawm thiab.

Thaum ub Moses yog tus coj nws cov neeg khiav dim txoj kev ua qhev tawm hauv lub teb chaw Egypt mus nyob rau lub teb Cana. Thaum lawv khiav hauv lub teb chaw Egypt mus lawv kuj raug kev txom nyem raug kev tshaib kev nqhis kev mob kev nkeeg ntau tsav ntau yam. Lawv kuj tshaib plab tsua tau noj ncuav cis yug tuav siav ib yam lis thaum ub peb cov Hmoob khiav pem Suav teb lom nyob rau teb chaw Nyab Laj mam lis los nyob rau hauv teb chaw Nplog. Peb Hmoob khiav pem Suav teb los hla dej liab dej ntsuab. Lawv hau dej iab dej daws Lawv am lis los hla daw tuag tshaib tuag no, los hla dawm tiaj roob kab ntsig mam lis los txog rau hauv teb chaw Nplog. Peb Hmoob txheej thaum ub kuj raug kev tshaib kev nqhis noj ncuav pia yug tuav siab ib yam nkau lis cov neeg Jews tau noj ncuav cis yug cawm txoj sia lawv thiaj lis khiav los txog rau lub teb Cana. Thaum ub peb Hmoob tsis yog khiav txoj kev ua qhev lis cov neeg Jews tiam sis peb Hmoob khiav txoj kev raug Suav caum tua kom tus noob los peb Hmoob tsis tuag tus noob lis yog lis ntawd Suav thiaj lis tis ib lub npes "Miao" rau peb Hmoob tia yog ib tsob yub neeg tua tsis tuag tus noob lis.

2. Cov neeg Jews los nyob rau lub teb chaw Irael ntawd lawv lub neej zoo lis cas lawm?

Thaum ub cov neeg Jews lawv khiav los nyob rau lub teb chaw Israel ntawd. Lawv mam lis los ua vaj ua tsev, ua liaj ua teb yug tsiaj yug yaj lawv thiaj lis tau noj tau hnav lis luag lwm haiv neeg nyob rau hauv lub ntiaj no. Lawv mam lis los tsim ntaub ntawv, tsim kev ua nom ua tswv kav teb kav chaw. Lawv thiaj lis tsim tau muaj huab tais los kav lub teb chaw Israel. Lawv mam lis los sau lawv txoj dab neeg haiv tseg cia qhia rau lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv mus lawm yav pem suab.

Thaum cov neeg Jews tib los nyob rau lub teb chaw Israel ntev xyoo los lawm. Moses tib muaj hnub nyoog 80 xyoo lawm nws mam lis sau phau ntawv "Genesis" tiav rau xyoo 1447 B.C.E rau nws haiv neeg twm txog nws haiv neeg Jews lub neej thiab hais txog lawv tus Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog nws siv lub suab hais "God Said" los tsim ib pua tsav yam xwb.

Nyob rau hauv haiv neeg Jews lawv txoj kev ntseeg Vaj Tswv tia thaum ub Vaj Tswv tsim lub ntiaj teb no thiab ib pua tsav yam txhij txhua tiav tag nrhos rau thaum xyoo 10,000 B.C.E ntawd los xwb. Tom qab no cov xib fwb qhia ntawv thiab cov tub txhawj tub ntses mam lis los tshawb nrhiav txog lub ntiaj no seb muaj pua tsawg xyoo los lawm tiag. Cov neeg tshawb nrhiav ntawd hais tia lub ntiaj teb no muaj hnub nyoog ntau tshaj 10,000 xyoo ntawd vim tia tej pab txhas Dinosaur ua lawv khawb hauv av tawm los nws muaj hnub nyoog txog lis 1 - 2 million xyoo los lawm. Thaum ub Moses yeej tsis tau paub tia lub ntiaj no muaj ib cos tshiaj Dinosaurs nyob rau hauv ntiaj teb no lis. Yog lis ntawd, nyob rau hauv Moses phau ntawv "Genesis" nws thiaj lis sau tsis txog cov tshiaj Dinosaurs ntawd. Moses yeej tsis paub tia peb lub ntiaj teb no kheej ib yam lis lub hnub lub hlis. Moses xav ntshes lub ntiaj teb no tiaj, tiaj thiab nyob rau hauv plawv ntuj. Thaum ub Moses yeej tsis paub txog lub ntej teb no zoo. Nws tsua sau raw lis nws txoj kev xav ua nyob rau nws lub neej txheej thaum ub xwb. Txheej niam no neeg ntiaj teb tshawb nrhiav tau qhov tseeb ces Moses yeej tsis muaj peev xwm los teb rau sawv daws tia lub ntiaj teb no tiaj, tiaj lis vim Moses tsua paub txij lis nws lub qhov muag pom thiab cov neeg nyob rau thaum nws lub caij lub nyoog ntawd xwb. Peb neeg ntiaj teb txheej niam no ntses heev lis lawm. Yog tia yov kom cov neeg txheej niam no mus kawm cov neeg txheej thaum ub txoj kev qhia txog lub ntiaj teb no tia tiaj, tiaj heev lis lawv hais ces cov neeg txheej niam no yov tsis muaj leej twg mloog lis lawm. Leej twg mloog lawv hais los ntshes tus ntawd yov luag twj ywm hauv nruab siab tia yov mus dag ua luaj tia lub ntiaj teb no tiaj, tiaj thiab tus, tus.

#38 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 19 July 2012 - 03:23 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 6

Hnub no peb yov kawm txog haiv Jews lawv tau qhev nyob rau lub teb chaw Egypt.

1. Haiv neeg Jews lawv ua qhev tau tsawg xyoo lawv mam lis khiav mus nyob rau lub teb chaw Israel?

Raws lis kev tshawb fawb mas haiv Jews thaum ub lawv tau ua qhev nyob rau hauv lub teb chaw Egypt tau yog 430 xyoo lawv mam lis khiav dim mus nyob rau lub teb chaw Israel. Thauj lawv mus nyob rau lub teb chaw Israel, lawv kuj muaj teeb meem ntau tsav ntau yam hais txog kev tsis sib haum xeeb. Yog lis ntawd lawv thiaj lis tsim tau lawv phau Vaj Lug Kub coj los qhuab qhia lawv hais neeg kom ua neeg zoo. Thaum ub mas haiv neeg Jews los nyob rau lub teb cha Israel ntawd lawv muaj kev tub sab tub nyiam, deev luag poj luag tsev, kev yuam cais, kev tua neeg, kev hais lus sib nyom tsis sib haum xeeb yog lis ntawd lawv thiaj lis tsim muaj 10 Commandments coj los qhuab qhia lawv hais neeg.

2. Haiv neeg Jews los tsim tau muaj puav pheej dab tsis nyob rau lub teb chaw Israel ntawd?

Thaum ub lawv los nyob rau lub teb chaw Israel ntawd lawv mam los teev lawv tej kab lis kev cais rau lawv hais neeg taug. Lawv thiaj lis los tsim tau lub nroog Jerusalem. Txhua, txhua xyoo haiv neeg Jews tag nrhos yov tsum tuaj mus koom lub "Annual Passover" lub plaub hlis ntuj ntawd. Annual Passover muaj 7 hnub sos noj mov cis tsis xyaw poov xab ua kev nco txog thaum lawv tseem ua qhev thiab khiav dim lawv txoj kev raug huab tai Egypt qhuab yuam lawv ua qhev tau muaj 430 xyoo lawv mam lis khiav dim. Nyob hauv haiv neeg Jews hnub tsos kuj muaj Weekly Passover tib tyam nkau thiab. Weekly Passover muaj ob hnub sos. Thaum txog caij sos yov tsum sos tsis txhob tawm mus ua nug dab tsis lis. Yog tia yeej twg yuam cais yog tsum tau raug muab mob zeb coj los tsoo nws thiab muab hluav taw hlawv nws kom tuag. Haiv neeg Jews thaum ub yeej tsim mub cai nruj heev vim hais tia haiv neeg Jews lawv muaj ib cos neeg phem coob, coob heev. Lub nroog Jerusalem ntawd nws yog ib lub nroog tsim kev cais thiab tuav kev cais rau haiv neeg Jews taug. Yog tus neeg Jew twg yuam cais lawv yeej muab rau txim hnyav heev.

Thaum ub haiv neeg Jews lawv ttxoj kev ntseeg nyob rau lub teb chaw Israel ntawd yog Judaism. Thaum ub Yexus tseem yau nws yeej mus twm nws haiv neeg Jews phau Vaj Lug Kub Qub ib yam nkau lis nws haiv neeg Jews tag nrhos nyob rau tom lub tuam tsev "Signogague." Tom qab thaum Yexus raug lawv muab tua los los sim nws cov hwj huaj seb muaj tseeb rau saum tus ntoo khaub lig seb muaj tseeb vim Yexus tau dag tia nws muaj hwj huaj heev. Yexus dag tia nws txawj muab dej txia ua tau caw hauv, nws dag tia nws muab 5 lub mov cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsaus haus caug tag tseem tshuav 12 lub pob thawb mov cis nyob rau tom hav nyom tiag. Nws dag tia nws txawj ua tau cua nres thiab nws txawj ua tau dej hiav txwv tus tsis nta lis. Nws dag tia nws txawj taug tau saum nplaim dej. Nws kuj dag tia txawj tsa tau neeg tuag sawv los. Yexus dag mus rau qab teb qaum teb tag rhos ua rau nws lub npe nrov thoob lub teb chaw Israel. Cov neeg soj Yexus qab lawv pom tia Yexus dag xwb. Yog lis ntawd lawv thiaj lis nrhiav txom Yexus coj los rau txim rau nws txoj kev dag neeg qab teb qaum teb. Yexus kuj twv ntxhia tiam kom muab nws tua peb hnub nws yov sawv rov los. Yog lis ntawd, cov neeg ua hauj lwm nyob rau hauv Jerusalem thiaj lis tsos tub rog mus txhom Yexus coj los rau txim rau nws txoj kev dag nws haiv neeg kom lawv muab huab tais Jews rau nws ua. Ua ntej lawv yov muab huab tais Jews rau nws ua, lawv yov tsum sim nws cov hwj huaj seb puab muaj tseeb tiag. Yog tsis muaj tseeb ces nws tuag dawb. Yog Yexus nqis tau saum tus ntoo khaub lis los ces lawv thiaj lis ntseeg nws. Lawv coj Yexus coj mus sim nws cov hwj huaj nyob rau tom roob qhua lawv hus ua "Golgotha Hill." Lawv muab Yexus txhom tau thiab muab nplawm, nplawm coj los them rau nws txoj kev dag neeg ntiaj. Lawv nplawm, nplawm nws tag lawv mam lis coj nws mus sim nws cov hwj huaj seb pua muaj tseeb lis nws khav, khav rau neeg ntiaj teb mloog. Thaum lawv muab Yexus ntsia tes ntsia taw sim nws cov hwj huaj rau rau tus ntoo khaub lig lawv kuj muab ib lub cos mom xov pos cuav rau nws ntoo kom khws, khws lis nws yog huab hais vim Yexus ntshaws, ntshaws los ua huab hais. Lub kau mom xov po cuav ntawd lawv txhais hais tia, "Slap on the Face" rau Yexus yog ib tug neeg dab thiab yog huab tai cuav xwb.

Tom qab thaum Yexus tuag tag, lawv mam lis tsim muaj Christianity tawm hauv Jerusalem tuaj. Islam los kuj tawm hauv Jerusalem tuaj tib yam nkau. Jerusalem nws yog ib lub nroog yug tau muaj 3 txoj kev ntseeg Judaim, Christianity & Islam tawm hauv lug nroog ntawd tuaj. Niaj hnub niam no peb thiaj lis pom cov neeg Christians thiab cov neeg Islamic mus pes hawm sab phab ntsas tsev lawv hus "Wailing Wall" los yog "Wester Wall."

Lwm hnub peb cov kawm txog hais neeg Jews lawv txoj kev ua noj ua hau nyob rau hauv lub teb chaw Israel thiab lawv txoj kev txoj cais kav lawb lub teb chaw. PEb kuj yov kawm txog Yexus lub neej thaum yug mus txog rau thaum hnub nws mus ua kev cais rau dej rau ntawm tus Jordan River. Peb kuj yov kawm ntau tsav ntau yam txog hais neeg Jews lawv lub neej.

Attached Thumbnails

 • 600-SlaveryEgypt3.jpg
 • 28_-_Sphinx_and_Pyramid.jpg
 • Covenant-Egypt.jpg
 • hebrew_slaves(1).jpg
 • NT19_P10_illustrations.jpg
 • Israel Slaves.png
 • slavesinegypt.jpg
 • Slaves-in-Egypt-350x238.jpg


#39 HMOOB_Siab Dab Yav Thaum Ub_*

HMOOB_Siab Dab Yav Thaum Ub_*
 • Guests

Posted 19 July 2012 - 07:25 AM

Kawm vajtswv ces yog kawm history txog cov niag neeg siab phem lim hiam siab phem siab txia ntshav noj nyoog haus txias yav thaum ub xwb. Vim cov thaud siab phem thiab tua tib neeg lwj liam tsim txom neeg nyhav heev. Tsam no kawm txoj no cav muab hu ua vajlugkub. Qhov tseeb kawm txog tej niag neeg siab phem tua neeg kom xeeb leej xeeb ntxwv tsis txhob ua li lawm xwb.

#40 HMOOB_SivYIs tub qhe_*

HMOOB_SivYIs tub qhe_*
 • Guests

Posted 19 July 2012 - 03:45 PM

Nej yeej piav tau & hais sau tau Vajlugkub zoo kawg li lawm , Ua li puas yuav muaj leej twg ho paub txog peb 3 yawg hlob "SivYisNtajneeb" kab li kev cai los yog dab neeg txog nws li thiab
yog muaj no ho thov koj tuaj pab nthuav & qhia 6 peb haiv hmoob tau kawg ua puav pheej cia lawm yav pem suab seb ? kuv xav paub hais tias tus "Sivyisntajneeb no nws tshwm sim qhov
twg los tiag tiag ua li nws ho yog tus cawm seej dab tsi ? ,,,,,,,ua tsaug

Raws li kuv paub me me mas hmoob tus cawm seej " Sivyisntajneeb " no mas nws yug rau xyoo 1650 ua ntej tsov rog pajcai xwb laiv, lub hauv paus uas ntuj tau tso tus sivyisntajneeb no los rau lub qab

ntuj , mas yeeb vim yog thau peb hmo0ob nyob rau ntuj qub qab nyob rau tiam uas ua ntej tsev "xyas" nrov ntawd mas hmoob ntseeg dab tsov poj ntxoog hlob heev, mas yog li thaum uas muaj ib leeg twg

ua npau suav tsis zoo los sis , ib nyuag poob siab rau ib yam dab tsi xwb ces cia li mob nthawv nthav tuag kiag tam sim ntawd mus lawm. ua tsis muaj ib yam dab tsi yuav los pab tau li , yog li no mas tahum lub

sij hawm ntawd tswv " xyas los cia li tshwm sim tawm plaws los kiag thiab ua rau lub ntiaj teb no puas tsuaj tag nrho rau peb yawg hlob tswv xyas txhais tias ntag, ces cia li ua rau lub ntuj tsaus ntais tau 7 hnub thiab
9 xyoos uas lub ntuj thiab lub teb qhuav qhawv tau 7 tiam nkaus uas ua rau peb leej tib neeg uas nyob rau lub qab ntuj no tuag yuav luag tag, los ntawm yawg " tswvxyas" no nws txhais tes & ua rau lub ntiaj teb no
ua zog koog yam li yuav nchuav mus rau hauv haiv txwv & tsis tag li los ua rau neeg tuag tshaib plab tau 8 hnub 9 hmo, ua rau lub suab quaj suab nyiav, suab hu thov Vajtswv tus muaj hwj chim kom los pab lawv no
tau 12 tiav nkaus, ces ua rau vajtswv tus muaj hwj chim uas nws nyob saum lub ntuj mloog & thev hmoog tsis tau lawv lub suab uas quaj hu thov nroo laws , uas thov Vajtswv pab ntawd lawm, ces vajtswv txawm xav
hais tias cov nyuag de.v liam txwv aw !!!!!!! nej mas tsim nyog raug tej ntawm ko dhau heev lawm os nawj , es tab sis nej twb pom xeeb thov kuv npaum li no lawm no , kuv li mas tso 1 tug cawm seej los pab nej haiv
nyuag neeg hmoob uas tsawg tsawg ntawm ko kom txhob poob mus ua dab ua ntxoog tsov qhev los tau kawg li los mas no ces, Thaum ntawd cia li pom kiav peb yawg hlob " Sivyis" nqis kiag tsuj 1 tauv huab

dawj dawj saum ntuj ya nrog huab & nrog cua 1 yam nkaus li Peb tus tswv Yesxus uas thaum nws yuav rov mus rau sau ntuj lawm i ntag, Thiab haiv neeg suav tus cawm seej " huab tais liav " uas puam thaum ub

peb haiv neeg suav liab no lawv Hwm hwm thiab teev loj loj ntag ov me tub aw !!!!!!!, ces thaum ntawd kiag xwb ntag tus cawm seej "Sivyisntajneeb" cia li ya kiag los tsaws nkaus rau ntawm Huabtais thaib xwb ntiag &
pe hawm kiag huabtais thaib nuv kiag & yaim kiag Huabtais thaib ob sab ko taws tas nro ces, txawm rov tib plaw caij nkaus tauv huab dawb dawb ya plaws rau puag ib nta ntuj rov rau sab hnob poob rau teb

chaws, Amesliskas sab hnub poob , ces thaum ntawd "sivyisntajneeb" pom dheev HUabtais me kas ces nws txawm ya rwg ntiag los txhos caug ntua thov huabtais meskas tias kom yawg hlob huabtias meskas

cia li tso nws tej dej num tseg es cia li mus pab tus "sivyisntajneeb" no tua thiab hlawv Haivneeg hmoob no kawm lawv tej vij sub vij sw dab tuag tshaib dab tuag nqhis, dab xwmkab, dab vaj dab tsev , dab hauv toj

dab tswv luaj tswv av , dav niam dab txiv dab pog dab yawg , dab ib nta ntuj , txhua txhua tus dab uas tsuav yog muaj lub npe tias dab no xwb, tsis hais dab nyeg dab qus dab dab tsi los kom tuag tu noog mus

no rau peb yawg hlob huabtais asmesliskas ces, yawg hlob huabtias meskas los nws kuj hlub peb haiv hmoob no kawg li thiab thiab nws kuj pom ib yam li tus "sivyisntajneeb no lub hom phiaj thiab, ces nkawv

thiaj tau sib nwj kiag "Kiss" tag nrho ces nkawv ob leeg tau ya plaws rau ib nta ntuj rov los rau hmoob lub teb chaw uas nyob rau ntuj qub qab hu uas "teb chaws av luaj qua , moo toj moo nyaj " no , ces thaum

ntawd nkawv ntsia mus rau haiv neeg hmoob na has , ua cas zoo li hmoob twb tuag yuav luag tag , Rau cov nyuag ntxoog & tsov & dab & ntxwgnyoog & phimnyoobvaim & poj ntxoog & tswvxyas lawv nqus ntshav
yuav luag tag , ces "Sivyis & huabtais Bush nkawv cia li rho hlo nkawv cov tswj tsiag ntaj neeb & hmoov nplej los w ,,,,,,,,, txog moo mus work lawm mam txuas ntxiv

#41 HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*
 • Guests

Posted 20 July 2012 - 03:11 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 7

Hnub no peb yov kawm txog haiv neeg Jews lawv txoj kev ntseeg Vaj Tswv nyob rau txheej thaum ub.

1. Thaum ub cov neeg ntseeg Vaj Tswv lawv ntseeg tus Vaj Tswv hus lis tiag?

Thaum ub cov neeg Jews lawv nyia ntseeg muaj nyia ib tug Vaj Tswv. Cov neeg Jews lawv ntseeg Nyuj yog lawv tus tswv. Moses nws kuj ntseeg nws ib tug Vaj Tsawv lawm thiab. Thaum ub Moses tus Vaj Tswv yog Vaj Tswv hluav taws (God of Sacred Fire). Haiv neeg Jews lawv muaj teeb meem ntau tsav ntau yam vim lawv nyia ntseeg muaj nyia ib tug Vaj Tswv kom lawv muaj fwj chim loj tshaj luag lwm tus Vaj Tswv.

Thaum cov neeg Jews tseem ua qhev nyob rau lub teb chaw Egypt. Cov neeg Egyptians ntseeg Vaj Tswv Miv thiab Vaj Tswv Aub. Peb cov Hmoob Caub Fab lawv kuj ntseeg muaj lawv ib tug Vaj Tswv thiab. Peb Hmoob ntseeg Vaj Tswv Npua. Neeg nyob rau hauv ntiaj teb no nyia ntseeg muaj nyia tus Vaj Tswv. Nyob rau lub teb chaw Japan lawv kuj ntseeg Vaj Tswv Hnub. Neeg ntiaj teb muaj ntau tus Vaj Tswv. Ib leeg ntseeg nyia lawm ib yam Vaj Tswv zoo lis cov neeg Jews thaum ub lawv thiab.

Thaum ub Moses cov neeg Jews lawv tsis sib haum thiab lawv muaj teeb meem ntau tsav ntau yam lawv tsis sib raug zoo. Yog lis ntawd thaum Moses muaj hnub nyoog 80 xyoo nws thiaj lis sau phau ntawv Genesis (Chiv Keeb) coj los lom nws haiv neeg Jews lawv cov hlwb kom ruam qauj thiab kom lawv muaj kev npam. Phau ntawv Genesis ntawd yog ib phau ntauv muaj taug (Poisonous) thiab leej twg ntseeg ces yov sum muaj kev ntshais thiab muaj kev npam. Peb neeg ntiaj teb muaj lub hlwb thiab muaj lub cev ua yog lub zog nruab nrog. Yog tia Moses muab tshuaj coj los lom tus neeg ntawd xwb ces nws tsua lom tau ib tug neeg ntawd tuag mus xwb. Yog tia Moses muab tshuaj lom tus neeg ntawd lub hlwb ces nws lub hlwb yov tsum ruam mus xwb. Moses lub tswv yim sau npau ntawv Genesis ntawd mas yog sau coj los lom nws haiv neeg cov hlwb kom ruam qauj tas tus. Thaum lawv ruam qauj lawm ces lawv yov sib tua lawv kom tuag tas mus xwb.

Haiv neeg tawv dawb lawv kuj muaj ib lub tswv yim qhia hai tia yog koj yov kom koj cov yeeb ncuab sib tua kom tuag tag mas koj lom lawv cov hlwb thiab muab lawv faib ua ob pab ces lawv yov sib tua lawv kom tuag tag mus tus noob. Thaum lawv sib tua tuag tag lawm ces mam lis mus khaw xyeem nyob lawv vaj lawv tsev, kav lawv liaj lawv teb, kav lawb teb lawv chaw. Thaum ub lub teb chaw no cov neeg Meska niam qhuav tuaj mus nyob nrog cov neeg khab. Lawv siv lub tswv yim no coj los lom cov neeg khab lub hlwb ces lawv cia lis vwm tsis sib haum xeeb, tsis sib hlub, lawv sawv sib ntau sib tua tuag tas pab tas pheev. Cov neeg khab muaj ntau pab ntau pawg lawv sib ntau lawv tuag yov tag. Txog thaum kawg lawv mam lis paub txog cov tshuam kom neeg lub hlwb ntawd ces Meska tib tuaj coob, coob kav lawv lub teb chaw no tag lawm. Txog thaum kawg ces lawv thiaj plam lawv lub teb chaw nos mus ua Meska tug tag nrhos.

Thaum ub Fab Kis tuaj mus khoos lub teb chaw Nyab Laj thiab teb chaw Nplog. Lawv kuj muab tej pej xeem nyab laj coj los ua qhev tus vaj tus tsev. Lawv kuj siv lub tswv yim no coj los lom cov neeg Nyab Laj thiab muab lub teb chaw Nyab Laj faib ua ob sab. Ib sab yog sab qaum teb; ib sab yog sab qab teb. Thaum Fab Kis muab lub teb chaw Nyab Laj faib ua ob sab nyob rau ntaum Zone 17. Tom qab thaum Fab Kis rov qab mus tsev tag lawm ces lub teb chaw Nyab Laj sib ntau sib tua ua nws neeg tuag coob heev mus puv roob puv hav. Thaum ntawd thiaj muaj tsov rog "Vietnam War" vim txoj kev tsis sib haum xeeb muaj ob pab neeg sawv los sib twv ua tus coj lub teb chaw Nyab Laj.

Phau ntawv Genesis ua Moses sau tiav rau thaum xyoo 1447 B.C.E ntawd yog ib phau ntawv coj los lom neeg lub hlwb kom ruam qauj. Raws lis kev tshawb fawb, Moses tsim Adam & Eve nkawv yog ob tug niam txiv muaj kev npam coj los nyiag me tub me nyuam neeg coj mus sib ntau sib tua kom tuag tag mus puv ntiaj teb xwb. Adam & Eve nkawv tsis yog neeg ntiaj teb tus poj koob yawg koob nawb vim Moses siv lub suab (God Said) coj los tsim nkawv. Nkawv yog ob tug niam txiv tub sab xwb. Nkawb lub hom phiaj yog los nyiag me tub me nyuam neeg coj mus ua tsov ua rog kom tuag tag.

Moses lub tswv yim sau phau ntawv Genesis no muaj lub hom phiaj coj los tsim txom neeg ntiaj teb lub hlwb kom ruam qauj thiab kom hais lus tuaj mus sib nkaug, sib thuam, tsis sib haum xeeb. Ib tug phooj ywg yov hais tia "God Said" muaj peev xwm tsim tau neeg ntiaj teb. Ib tug yov hais tia "God Said" tsis muaj peev xwm tsim tau nee ntiaj teb thiab ib pua tsav yam. Thaum muaj ib tug phooj ywg ntses; hos muaj ib tug phooj ywg lub hlwb ruam lawm ces nkawv hais lus tuaj mus tsis sib haum xeeb lawm. Koj hais lus tuam tsam kuv; kuv hais lus tuam tsam koj. Thaum ob tug phooj ywg tsis sib tos taub lawm ces nkawv nyia yov mus sawv ua nyia ib tug yeeb ncuab rov sib tuam tsam, sib ntau, sib tua kom tuag tag.

Tam sim no nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj 2 billion leej neeg yog pab Christianity ua lawv ntseeg tia thaum ub Adam & Eve nkawv yog lawv tus pog koob yawg koob. Nws kuj muaj 1.3 billion leej neeg yog pab Islam. Cov neeg Muslims ntawd lawv kuj ntseeg tia thaum ub Adam & Eve yog lawv tus pog koob yawg koob. Cov neeg Muslims ntawd lawv muaj lawv ib phau Vaj Lug Kub hus ua "Holy Qu'ran." Lawv ntseeg lawv ib tug Vaj Tswv hus ua Allah. Pab neeg Christians los lawv muaj lawv ib phau Vaj Lug Kub hus ua "Holy Bible." Lawv ntseeg Yexus yog lawv tus Vaj Tswv. Ob pab neeg no yeej tsis sib haum xeeb lis. Niaj hnub niam no ob pab neeg no yog ob pab neeg ua muaj teeb mam loj heev nyob rau hauv ntiaj teb no rau tam sim no.

Nyob rau ntawm peb haiv Hmoob los kuj muaj ob pab neeg thiab. Ib pab ces yog pab coj kev cais qub; ib pab ces yog pab coj kev cais tshiab. Ob pab neeg no yeej hais lus tsis sib haum xeeb lis. Koj tuaj ua neeb tsis tau rau hauv kuv tsev; kuv tuaj thov Yexus tsis tau rau hauv koj tsev. Pab coj kev cais tshiab kuj thuam pab coj kev cais qub tia nej ua dab qhev. Pab koj kev cais qub los kuj thuam pab coj kev cais tshiab tia nej ua Yexus qhev. Ob pab neeg no pab twg ua qhev ntau tshaj?

Attached Thumbnails

 • E-177GP-2-900x900.jpg
 • egypt-cat-prev12666453581bbJjM.jpg
 • goldencalfworshipers.png
 • week4-large.jpg
 • wild-hog-large2.jpg


#42 HMOOB_dab tub txawg_*

HMOOB_dab tub txawg_*
 • Guests

Posted 20 July 2012 - 01:59 PM

Raws li kuv paub me me mas hmoob tus cawm seej " Sivyisntajneeb " no mas nws yug rau xyoo 1650 ua ntej tsov rog pajcai xwb laiv, lub hauv paus uas ntuj tau tso tus sivyisntajneeb no los rau lub qab

ntuj , mas yeeb vim yog thau peb hmo0ob nyob rau ntuj qub qab nyob rau tiam uas ua ntej tsev "xyas" nrov ntawd mas hmoob ntseeg dab tsov poj ntxoog hlob heev, mas yog li thaum uas muaj ib leeg twg

ua npau suav tsis zoo los sis , ib nyuag poob siab rau ib yam dab tsi xwb ces cia li mob nthawv nthav tuag kiag tam sim ntawd mus lawm. ua tsis muaj ib yam dab tsi yuav los pab tau li , yog li no mas tahum lub

sij hawm ntawd tswv " xyas los cia li tshwm sim tawm plaws los kiag thiab ua rau lub ntiaj teb no puas tsuaj tag nrho rau peb yawg hlob tswv xyas txhais tias ntag, ces cia li ua rau lub ntuj tsaus ntais tau 7 hnub thiab
9 xyoos uas lub ntuj thiab lub teb qhuav qhawv tau 7 tiam nkaus uas ua rau peb leej tib neeg uas nyob rau lub qab ntuj no tuag yuav luag tag, los ntawm yawg " tswvxyas" no nws txhais tes & ua rau lub ntiaj teb no
ua zog koog yam li yuav nchuav mus rau hauv haiv txwv & tsis tag li los ua rau neeg tuag tshaib plab tau 8 hnub 9 hmo, ua rau lub suab quaj suab nyiav, suab hu thov Vajtswv tus muaj hwj chim kom los pab lawv no
tau 12 tiav nkaus, ces ua rau vajtswv tus muaj hwj chim uas nws nyob saum lub ntuj mloog & thev hmoog tsis tau lawv lub suab uas quaj hu thov nroo laws , uas thov Vajtswv pab ntawd lawm, ces vajtswv txawm xav
hais tias cov nyuag de.v liam txwv aw !!!!!!! nej mas tsim nyog raug tej ntawm ko dhau heev lawm os nawj , es tab sis nej twb pom xeeb thov kuv npaum li no lawm no , kuv li mas tso 1 tug cawm seej los pab nej haiv
nyuag neeg hmoob uas tsawg tsawg ntawm ko kom txhob poob mus ua dab ua ntxoog tsov qhev los tau kawg li los mas no ces, Thaum ntawd cia li pom kiav peb yawg hlob " Sivyis" nqis kiag tsuj 1 tauv huab

dawj dawj saum ntuj ya nrog huab & nrog cua 1 yam nkaus li Peb tus tswv Yesxus uas thaum nws yuav rov mus rau sau ntuj lawm i ntag, Thiab haiv neeg suav tus cawm seej " huab tais liav " uas puam thaum ub

peb haiv neeg suav liab no lawv Hwm hwm thiab teev loj loj ntag ov me tub aw !!!!!!!, ces thaum ntawd kiag xwb ntag tus cawm seej "Sivyisntajneeb" cia li ya kiag los tsaws nkaus rau ntawm Huabtais thaib xwb ntiag &
pe hawm kiag huabtais thaib nuv kiag & yaim kiag Huabtais thaib ob sab ko taws tas nro ces, txawm rov tib plaw caij nkaus tauv huab dawb dawb ya plaws rau puag ib nta ntuj rov rau sab hnob poob rau teb

chaws, Amesliskas sab hnub poob , ces thaum ntawd "sivyisntajneeb" pom dheev HUabtais me kas ces nws txawm ya rwg ntiag los txhos caug ntua thov huabtais meskas tias kom yawg hlob huabtias meskas

cia li tso nws tej dej num tseg es cia li mus pab tus "sivyisntajneeb" no tua thiab hlawv Haivneeg hmoob no kawm lawv tej vij sub vij sw dab tuag tshaib dab tuag nqhis, dab xwmkab, dab vaj dab tsev , dab hauv toj

dab tswv luaj tswv av , dav niam dab txiv dab pog dab yawg , dab ib nta ntuj , txhua txhua tus dab uas tsuav yog muaj lub npe tias dab no xwb, tsis hais dab nyeg dab qus dab dab tsi los kom tuag tu noog mus

no rau peb yawg hlob huabtais asmesliskas ces, yawg hlob huabtias meskas los nws kuj hlub peb haiv hmoob no kawg li thiab thiab nws kuj pom ib yam li tus "sivyisntajneeb no lub hom phiaj thiab, ces nkawv

thiaj tau sib nwj kiag "Kiss" tag nrho ces nkawv ob leeg tau ya plaws rau ib nta ntuj rov los rau hmoob lub teb chaw uas nyob rau ntuj qub qab hu uas "teb chaws av luaj qua , moo toj moo nyaj " no , ces thaum

ntawd nkawv ntsia mus rau haiv neeg hmoob na has , ua cas zoo li hmoob twb tuag yuav luag tag , Rau cov nyuag ntxoog & tsov & dab & ntxwgnyoog & phimnyoobvaim & poj ntxoog & tswvxyas lawv nqus ntshav
yuav luag tag , ces "Sivyis & huabtais Bush nkawv cia li rho hlo nkawv cov tswj tsiag ntaj neeb & hmoov nplej los w ,,,,,,,,, txog moo mus work lawm mam txuas ntxiv

Kiag & txheev nrog nkawv cov qauv txoos toom uas muaj hwv cheej tshaj plaws nyob rau lub qab ntuj no los tawm tsam nrog cov nyuag , dab huab noj huab haus uas niaj hnub ua phem rau tib neeg nyob rau hauv

lub qab ntuj no , tau 60 xyoo 60 hnub nkaus uas ua rau ntiaj teb thiab qaum ntuj deeg daws nrog rau lub suab quaj suab nyiav sua qw , suab hu niam hu txiv pab los tsis muaj leej twg yuav los hnov lawv cov suab hu

thiab lus thov pab li , uas txog thaum " Sivyis & bush nkawv muab cov nyuag leej leeg taug tsis zoo dabS qab ntuj no suaj kaum ua nws du lug mus yam tsis tshuav ib tug dab dab tsi losua puav pheej kiag li ntag. ces dhau
qhov ntawd ua rau lub ntiaj teb no ntsiag tau 7 hnub 7 hmo ua yam tsis hnov 1 lub suab kab noog los sis tsiaj neeg los yog suab lus lwm yam uas yuav hais lus los yog sib tham li , ces peb yawg hlob " sivyis & huabtaismeskas"
nkawv paub hais tias zaum no cov nyuag leem tsw ntxhiab dab toj taug nqus ntshav dabs qab ntuj no tuag tu noog lawm no no ces nkawv kuj los tsim teb kho chaw & pab pub rau txhua txhua haiv neeg uas raug kev puas tsuaj
zaum no tag , ces nkawv txawm los pab saib xyuas peb haiv neeg hmoob no na has ua li cas hmoob ces tsuas tshuav nkaujiab& nraug oo nkawv ua noob lawm xwb, ces huabtaismeskas & sivyis nkawv thiaj li hais rau hmoob hais tias
ntxiv no mus kom neb tsuas muaj xeeb leej xeeb ntxwv huam vam mus thoob lub qab ntuj , tsuas muaj noj muaj haus khwv ab tsi los kom tau raws lub siab xav mus thov well fare & nyiaj ntsuab los kom tau raws lub siab xav thiab
tsis tag li los neb yeej meem rau rau siab khwv noj khwv haus es tsis txhob nyob noj well fare nkaus xwb es siv lub sij hawm tuaj ua si sau neb tej nyuag ntaub ntawv rau hmoob nteem yam tsis muaj qab ntxhiab kiag li . 1 hnub no neb
siv sij hawm npaum li cas 6 lub ntiaj teb no no mas lov ? kuv muab saib mas zoo li neb ywj pheej dhau heev lawm os 2 tug me nyuam es !!!!! neb lub sij hawm uas khwv khwv 2-3 H es mam tau noj 1 pluag los nej tej xeeb leej xeeb ntxwv
yuav tsis kam los lees txais neb tej kev zoo ko kiag li os nawj , vim lawv yeej paub zoo hais tias thaum neb tau noj tau haus lawm neb yuav rov coj neb lub siab qub es Rov teev tiam tej nyuag kab li kev cai uas twb tsis muaj nuj nqis kiag li
ces "sivyis & huabtaismeskas njkawv tua rov nug hmoob hais tias ? yog vim li cas es nej haiv hmoob ko ho yuav mus produce tau dabs coob ua luaj nyob 6 lub qab ntuj no no mas lov!!!!! cov nyuag de.v liam txwv aj!!!!!!! ntxiv no mus nej
yuav tau tseg kiag nej tej kev produce ntawm nej hwv lawm nawj tsis li ntawd tom ntej no vajtswv tus muaj hwj chim yuav tsis kam los pab nej ntxiv lawm nawj no rau nkaujiab& nraug oo nkawv, ces thiab tsis tag li los "sivyis" tau nug hmoob
hais tias Yog vim li cas nej ho pheej nyiam & xyaum ua neeb roob taus ma ? puas yog nej ntshaw tob hau npua kaws xwb no 6 cov nyuag hmoob ntawd cov nyuag hmoob ntawd teb tsis tau sivyis 1 lo li , ces ua ntej sivyis & huabtaismeskas
nkawv yuav rov qab, nkawv tau hais me me li no 6 hmoob hais tias = muaj 1 tug txiv neej nws xa xa kawm thiab kom nws txawj ua neeb heev kawg nkaus li ces nws txawm mus thov tau 1 tug kws neeb zab dag tuaj tsa nws kom nws tsheej mus
ua 1 tug kws neeb thiab no , no ces nws tau mus thov tus kws neeb ntawd tuaj txog ces thaum tus kws neeb ntawd yuav luag nkag hauv nws lub tsev , tus kws neeb ntawd tau hlawv kiag 1 teg xyab 6 ntawm qhov rooj ces nws hais tias kuv
tau ntiab dab taw rooj tawm khiav mus lawm tus nqi yog $ 300 no rau tus txiv tsev , ces thaum teeb neeb kiag xwb yog $ 3,000 rau daun rooj neeb ces tus txiv neeb pib nqis hiav lau!!!!!!!!! tus txiv neeb no nws ua ua neeb txog tog zoo li
plas toj & txoj kev ntxhab heev kawg nkaus li uas muaj peev xwm ua rau tus txiv neeb no tsav tsis taus nws lub tsheb nce kom nto toj kiag li !!!!! ces tus txiv neeb no nws tau nqua hu thov kev pab los rau saum yaj ceeb tias = qhia 6 yaj ceeb
paub muaj hau toj hauv pes dej dub dej npau dub heev yog tsis hlawv nyiaj ntsuab duaslas li 1,500 no ntxiv 6 saum thaj ces txoj hau kev yuav los tsis tshab rau saum yaj ceeb no ,,,, mus work lawm

#43 HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lub Kub_*
 • Guests

Posted 21 July 2012 - 04:34 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 8

Hnub no peb yov kawm txog phau Vaj Lug Kub Qhub txoj dab neeg thiab nws qhov tshuaj lom neeg lub hlwb kom muaj kev npam thiab kom ruam qauj.

1. Phau Vaj Lug Kub Qub lawv sau thaum twg thiab nws tiav rau xyoo twg?

Phau Vaj Lug Kub Qhub (Old Testament) nws tsau txij xyoo 1450 B.C.E --- 400 B.C.E, lawv sau hom lus Hebrew. Nws muaj 39 phau ntawv. Tus yawg Ezra yog tus khaws 39 phau ntawv no coj los ua kes lawv thiaj lis sau tau tiav phau Vaj Lug Kub Qub.

Thaum ub Moses thiab Moses haiv neeg lawv tsis sib haum xeeb. Nyia ntseeg muaj nyia tus Vaj Tswv yog lis ntawd Moses thiauj lis sau phau ntawv Genesis coj los lom nws haiv neeg lub hlwb kom ntshai thiab kom ruam qauj. Moses siv Vaj Tswv lub npe thiab siv lub suab coj los sim Adam & Eve tia nkawv tia nkawv tsis mloog Vaj Tswv lus Vaj Tswv thiaj lis ntiab nkawv kom nkawv tawm hauv Vaj Tswv lub vaj hus ua "Garden of Eden."

Nyob rau hauv phau ntawv Genesis ntawd nws kuj sau hais tia Adam tsis mloog Vaj Tswv lus vim nws tseeg nws tus poj niam hais nws thiaj lis muaj txim rau Vaj Tswv. Yog lis ntawv Vaj Tswv kuj hlub neeg ntiaj teb yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis nrhiav ib tug neeg coj los tua rau saum tus ntoo coj los daws Adam lub txim. Tus neeg ntawd yov tsum muab nws tua ua ntsav liab vog coj los theej txhoj Adam lub txim kom Adam dim nws lub txim rau Vaj Tswv. Nyob rau hauv phau ntawv Chiv keeb nws hais lis no (Genesis 3:1 -- 4:26) "The fall of man and the beginning of sin." Vim yog kab lus sau ntawd es haiv neeg Jews lawv thiaj lis ntshai Vaj Tswv heev thiab ua rau lawv lub hlwb ruam qauj .

Raw lis txoj kev muab neeg tua ua ntshav liab vog rau saum tus ntoo ziab tshav ntuj los yog muab tsiaj (yaj) coj los ua theej txhoj ziab tshav nws yog ib qho chaw txaj muag rau neeg ntiaj teb. Nws yog ib txoj kev npam loj heev. Tom qab thaum Moses sau nws cov ntawv coj los lom neeg lub hlwb tiav tag ces Moses tib muaj hnub nyoog 120 xyoo nws mam lis tuag. Moses lub cev yog coj mus fau rau ntawm lub hav ib sab ntawm Beth-Poer nyob rau Moab. Los txog rau tam sim no tsis muaj leej twg yov nrhiav tau Moses lub ntxas vim nws ntev heev los lawm.

Attached Thumbnails

 • moses.jpg
 • moses1.jpg
 • moses2.jpg
 • adam_and_eve.jpg
 • old_testament.jpg
 • michelangelo_moses.jpg


#44 HMOOB_Vam Ntxawg dab tub txawg_*

HMOOB_Vam Ntxawg dab tub txawg_*
 • Guests

Posted 21 July 2012 - 01:43 PM

Kiag & txheev nrog nkawv cov qauv txoos toom uas muaj hwv cheej tshaj plaws nyob rau lub qab ntuj no los tawm tsam nrog cov nyuag , dab huab noj huab haus uas niaj hnub ua phem rau tib neeg nyob rau hauv

lub qab ntuj no , tau 60 xyoo 60 hnub nkaus uas ua rau ntiaj teb thiab qaum ntuj deeg daws nrog rau lub suab quaj suab nyiav sua qw , suab hu niam hu txiv pab los tsis muaj leej twg yuav los hnov lawv cov suab hu

thiab lus thov pab li , uas txog thaum " Sivyis & bush nkawv muab cov nyuag leej leeg taug tsis zoo dabS qab ntuj no suaj kaum ua nws du lug mus yam tsis tshuav ib tug dab dab tsi losua puav pheej kiag li ntag. ces dhau
qhov ntawd ua rau lub ntiaj teb no ntsiag tau 7 hnub 7 hmo ua yam tsis hnov 1 lub suab kab noog los sis tsiaj neeg los yog suab lus lwm yam uas yuav hais lus los yog sib tham li , ces peb yawg hlob " sivyis & huabtaismeskas"
nkawv paub hais tias zaum no cov nyuag leem tsw ntxhiab dab toj taug nqus ntshav dabs qab ntuj no tuag tu noog lawm no no ces nkawv kuj los tsim teb kho chaw & pab pub rau txhua txhua haiv neeg uas raug kev puas tsuaj
zaum no tag , ces nkawv txawm los pab saib xyuas peb haiv neeg hmoob no na has ua li cas hmoob ces tsuas tshuav nkaujiab& nraug oo nkawv ua noob lawm xwb, ces huabtaismeskas & sivyis nkawv thiaj li hais rau hmoob hais tias
ntxiv no mus kom neb tsuas muaj xeeb leej xeeb ntxwv huam vam mus thoob lub qab ntuj , tsuas muaj noj muaj haus khwv ab tsi los kom tau raws lub siab xav mus thov well fare & nyiaj ntsuab los kom tau raws lub siab xav thiab
tsis tag li los neb yeej meem rau rau siab khwv noj khwv haus es tsis txhob nyob noj well fare nkaus xwb es siv lub sij hawm tuaj ua si sau neb tej nyuag ntaub ntawv rau hmoob nteem yam tsis muaj qab ntxhiab kiag li . 1 hnub no neb
siv sij hawm npaum li cas 6 lub ntiaj teb no no mas lov ? kuv muab saib mas zoo li neb ywj pheej dhau heev lawm os 2 tug me nyuam es !!!!! neb lub sij hawm uas khwv khwv 2-3 H es mam tau noj 1 pluag los nej tej xeeb leej xeeb ntxwv
yuav tsis kam los lees txais neb tej kev zoo ko kiag li os nawj , vim lawv yeej paub zoo hais tias thaum neb tau noj tau haus lawm neb yuav rov coj neb lub siab qub es Rov teev tiam tej nyuag kab li kev cai uas twb tsis muaj nuj nqis kiag li
ces "sivyis & huabtaismeskas njkawv tua rov nug hmoob hais tias ? yog vim li cas es nej haiv hmoob ko ho yuav mus produce tau dabs coob ua luaj nyob 6 lub qab ntuj no no mas lov!!!!! cov nyuag de.v liam txwv aj!!!!!!! ntxiv no mus nej
yuav tau tseg kiag nej tej kev produce ntawm nej hwv lawm nawj tsis li ntawd tom ntej no vajtswv tus muaj hwj chim yuav tsis kam los pab nej ntxiv lawm nawj no rau nkaujiab& nraug oo nkawv, ces thiab tsis tag li los "sivyis" tau nug hmoob
hais tias Yog vim li cas nej ho pheej nyiam & xyaum ua neeb roob taus ma ? puas yog nej ntshaw tob hau npua kaws xwb no 6 cov nyuag hmoob ntawd cov nyuag hmoob ntawd teb tsis tau sivyis 1 lo li , ces ua ntej sivyis & huabtaismeskas
nkawv yuav rov qab, nkawv tau hais me me li no 6 hmoob hais tias = muaj 1 tug txiv neej nws xa xa kawm thiab kom nws txawj ua neeb heev kawg nkaus li ces nws txawm mus thov tau 1 tug kws neeb zab dag tuaj tsa nws kom nws tsheej mus
ua 1 tug kws neeb thiab no , no ces nws tau mus thov tus kws neeb ntawd tuaj txog ces thaum tus kws neeb ntawd yuav luag nkag hauv nws lub tsev , tus kws neeb ntawd tau hlawv kiag 1 teg xyab 6 ntawm qhov rooj ces nws hais tias kuv
tau ntiab dab taw rooj tawm khiav mus lawm tus nqi yog $ 300 no rau tus txiv tsev , ces thaum teeb neeb kiag xwb yog $ 3,000 rau daun rooj neeb ces tus txiv neeb pib nqis hiav lau!!!!!!!!! tus txiv neeb no nws ua ua neeb txog tog zoo li
plas toj & txoj kev ntxhab heev kawg nkaus li uas muaj peev xwm ua rau tus txiv neeb no tsav tsis taus nws lub tsheb nce kom nto toj kiag li !!!!! ces tus txiv neeb no nws tau nqua hu thov kev pab los rau saum yaj ceeb tias = qhia 6 yaj ceeb
paub muaj hau toj hauv pes dej dub dej npau dub heev yog tsis hlawv nyiaj ntsuab duaslas li 1,500 no ntxiv 6 saum thaj ces txoj hau kev yuav los tsis tshab rau saum yaj ceeb no ,,,, mus work lawm

Ces thaum ntawd tus txiv neeb ncooj ncooj npauj npauj npauj tshee tshee tib tshoom tshij tib tshoom tshij plwj thiawv khav nkaus rau saud yab ceeb no lawm lau!!!!! am sim !!!!!!! , ces tus txiv neeb tau nqis

kiag neeb los hos , tus txev tsev txawm txhaus caug ntua pe kiag tag nrho ces tus txiv neeb mus sau tsuag tsuag nws cov nyiaj uas xam tas nrho yog $ 4,800 uas ntiav nws tuaj tsa hauv toj , ces thaum tus txiv

neeb yuav mus tsev tus txiv neeb tau hais tias, au.b!!!!!!! me tub aj kuv tau faib tag nrho kuv cov hwv cheej kuab muaj tsuas uas muaj zog tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no uas kuv muaj 6 koj lawm os nawj,

tab sis koj cov qhua no mas tseem tsis tau muaj zog kiag li nawj, mas yog li no kuv muab teem 1 tsug 19 hnub tom ntej no kuv mam rov tuaj haus kua zaub ntsuab ntxiv , tab sis tus nqis tshiab yog $ 2,500

ntxiv os lov ? no 6 tus txiv tsev ces thaum ntawd ua 6 tus txiv tsev 1 nyuag ntshav qiv kiag tuaj lawm!!!!!!!, ces thaum tus "Sivyis" ntuj tau pom hais tias tus txiv tsev no nws tsis tshua zoo siab pes tsawg rau

qhov uas tus txiv neeb no tau uas li ntawd rau tus txiv tsev = ces thaum kawg tus peb tus "sivyisntajneeb" no thiaj li tau nug tus xibfwb neeb ntawd tias , me tub aw!!!!!!!!! kuv tus no nav twb pom xeeb yog los

yog hmoob tus cawm ceej sivyis ntiaj teb diav, es kuv twb tsis sau nqi ntau npaum li koj ko , es yog ua li cas koj yuav mus sau tus txiv tsev no nws nyiaj ntau tag npaum li koj ko ma ? los? no rau tus txiv neeb ?

kuv qhia tseeb 6 koj nav me tub !!!!! kuv cov li txuj ci no yog thau!!!!!!ub kuv tsuas qhia kuv cov thwj tim uas zoo & mloog kuv lus & kom lawm coj los cawm neeg ntiaj teb xwb uas los ntawm lub siab dawb paub

yog lawv ho siab zoo es ua 1 pluag noj 6 yus xwb los yuav li ntawd lawm xwb as ? YOg vim li cas nyob 6 peev tshiab tam sim no nej tej nyuag d.ev liam txwv ko cia li lam muab kuv cov qauv txoos toom no los ua

lag ua luam yam tsis raug kev raug cai li lawm no ma los ?, ces au.b!!!!!! yau ua 6 tus txiv neeb ntawd ntshai ntshai Sivyis ces nws tau Xablauv kiag tam sim ntawd lawm , ces txog thaum nws rov feeb meej los na

ha, ua li cas nws cov nqi zog tsa tus txiv tsev ntawd ua neeb ho rov mus nyob rau ntawm tus txiv tsev 2 sab tes tag lawm, ces txij hnub ntawd los tus xib fwb zab dag no nws tau txiav txim siab tso nws tes dej nwm

tseg , vim nws paub hais tias nws tej kev dag noj dag uas niaj hnub niam no leej tib neeg niaj hnub ua, Vim lawv 5 yog tus cawm seej tseeb uas yog "Sivyis" tus tub qhe es yuav muaj lub siab los cawm neeg

ntiaj teb, li peb tus tswv Yesxus uas muaj lub siab dawb pawg tsis sau 1 npib 1 xu, tej niag txiv neeb qua.v de.v ntawd ces thaum 3 nyob 6 thaib teb tsuas yog tshaib plaj es los mus kawm los ua, kom tau tob hau

npua kaws xwb , ho nyob 6 teb chaws Asmesliskas no ces tsuas lam mus kawm teb nyuag zabdag zag tuag tshaib ntawd cov nyuag qauv liam los ntxias 3 hmoob kom vwm tag es tsuav nws tau noj tau haus xwb los mas ??.......
Ces tag li no lawm xwb uas hais txiag kev puas tsuaj hauv lub ntiaj teb zaum no uas 2 tug cawm seej no tau nqis los cawm.

ces dhau qhov ntawd thaum 12 bc. ad + 2.5 ak nqis los txog rau tam sim no,,,,,,,sib ntsib dua taig kis mus work lawm

#45 HMOOB_thaum tseem vcd_*

HMOOB_thaum tseem vcd_*
 • Guests

Posted 22 July 2012 - 02:16 PM

Ces thaum ntawd tus txiv neeb ncooj ncooj npauj npauj npauj tshee tshee tib tshoom tshij tib tshoom tshij plwj thiawv khav nkaus rau saud yab ceeb no lawm lau!!!!! am sim !!!!!!! , ces tus txiv neeb tau nqis

kiag neeb los hos , tus txev tsev txawm txhaus caug ntua pe kiag tag nrho ces tus txiv neeb mus sau tsuag tsuag nws cov nyiaj uas xam tas nrho yog $ 4,800 uas ntiav nws tuaj tsa hauv toj , ces thaum tus txiv

neeb yuav mus tsev tus txiv neeb tau hais tias, au.b!!!!!!! me tub aj kuv tau faib tag nrho kuv cov hwv cheej kuab muaj tsuas uas muaj zog tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no uas kuv muaj 6 koj lawm os nawj,

tab sis koj cov qhua no mas tseem tsis tau muaj zog kiag li nawj, mas yog li no kuv muab teem 1 tsug 19 hnub tom ntej no kuv mam rov tuaj haus kua zaub ntsuab ntxiv , tab sis tus nqis tshiab yog $ 2,500

ntxiv os lov ? no 6 tus txiv tsev ces thaum ntawd ua 6 tus txiv tsev 1 nyuag ntshav qiv kiag tuaj lawm!!!!!!!, ces thaum tus "Sivyis" ntuj tau pom hais tias tus txiv tsev no nws tsis tshua zoo siab pes tsawg rau

qhov uas tus txiv neeb no tau uas li ntawd rau tus txiv tsev = ces thaum kawg tus peb tus "sivyisntajneeb" no thiaj li tau nug tus xibfwb neeb ntawd tias , me tub aw!!!!!!!!! kuv tus no nav twb pom xeeb yog los

yog hmoob tus cawm ceej sivyis ntiaj teb diav, es kuv twb tsis sau nqi ntau npaum li koj ko , es yog ua li cas koj yuav mus sau tus txiv tsev no nws nyiaj ntau tag npaum li koj ko ma ? los? no rau tus txiv neeb ?

kuv qhia tseeb 6 koj nav me tub !!!!! kuv cov li txuj ci no yog thau!!!!!!ub kuv tsuas qhia kuv cov thwj tim uas zoo & mloog kuv lus & kom lawm coj los cawm neeg ntiaj teb xwb uas los ntawm lub siab dawb paub

yog lawv ho siab zoo es ua 1 pluag noj 6 yus xwb los yuav li ntawd lawm xwb as ? YOg vim li cas nyob 6 peev tshiab tam sim no nej tej nyuag d.ev liam txwv ko cia li lam muab kuv cov qauv txoos toom no los ua

lag ua luam yam tsis raug kev raug cai li lawm no ma los ?, ces au.b!!!!!! yau ua 6 tus txiv neeb ntawd ntshai ntshai Sivyis ces nws tau Xablauv kiag tam sim ntawd lawm , ces txog thaum nws rov feeb meej los na

ha, ua li cas nws cov nqi zog tsa tus txiv tsev ntawd ua neeb ho rov mus nyob rau ntawm tus txiv tsev 2 sab tes tag lawm, ces txij hnub ntawd los tus xib fwb zab dag no nws tau txiav txim siab tso nws tes dej nwm

tseg , vim nws paub hais tias nws tej kev dag noj dag uas niaj hnub niam no leej tib neeg niaj hnub ua, Vim lawv 5 yog tus cawm seej tseeb uas yog "Sivyis" tus tub qhe es yuav muaj lub siab los cawm neeg

ntiaj teb, li peb tus tswv Yesxus uas muaj lub siab dawb pawg tsis sau 1 npib 1 xu, tej niag txiv neeb qua.v de.v ntawd ces thaum 3 nyob 6 thaib teb tsuas yog tshaib plaj es los mus kawm los ua, kom tau tob hau

npua kaws xwb , ho nyob 6 teb chaws Asmesliskas no ces tsuas lam mus kawm teb nyuag zabdag zag tuag tshaib ntawd cov nyuag qauv liam los ntxias 3 hmoob kom vwm tag es tsuav nws tau noj tau haus xwb los mas ??.......
Ces tag li no lawm xwb uas hais txiag kev puas tsuaj hauv lub ntiaj teb zaum no uas 2 tug cawm seej no tau nqis los cawm.

ces dhau qhov ntawd thaum 12 bc. ad + 2.5 ak nqis los txog rau tam sim no,,,,,,,sib ntsib dua taig kis mus work lawm

THaub aw!!!!! koj cov dab neeg no es ho yog dab neeg los yog vajlugkub los yog lus taum los yog kwv txhiab los yog piav sab sij huam txog tus qua.v ab tsi nas lov ? cas kuv nyeem thiab kuv mloog tsis qhaub qhab li li ma
ua ntsus vwm hwv meb!!!!!!!! yawm koj raug dab vwm los yog koj xiam hlwb lawm los, tus neeg no tej zaum nws yog ib tug neeg noj nyiaj xiam hlwb ntag , tos li es nws thiaj li muaj sij hawm tuaj siv rau tej no ntau ua luaj li os

#46 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 22 July 2012 - 02:22 PM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 9

Hnub no peb yov kawm txog phau Vaj Lug Kub Qub thiab phau Vaj Lug Kub Tshiab, sau thaum twg thiab tiav rau xyoo twg.


Holy Bible Outline -----

Old Testament - Written in Hebrew 1450 B.C.E. - 400 B.C.E.
- 39 books
- The Old Testatment completed in 443 B.C.E.
- Ptolemy Philadphus II (Egyptian King) commissioned 70 top scholars in Alexandria to translate
the Old Testament from Hebrew language into Greek from 285 B.C.E. --- 270 B.C.E.

Time gap between the Old Testament and The New Testament


400 yearsNew Testament - Written less than 20 years after Jesus death.
- Completed in 60 C.E.
- 27 books.
- The true existence of Jesus; age 30 - 33, beard, short hair, dark skin, tall.
- The first picture of Jesus was painted by a woman with long hair like the woman, 100 C.E.

Holy Bible - 66 books
- 40 authors
- 40 generations
- 1,600 years to complete the Holy Bible you are holding now.

English Holy Bible - The original Bible of the Jews was translated into English language in 1384 C.E.
- By John Wycliffe (also spelled "Wycliff" & "Wyclif), English theologian, Oxford professor, scholar, religious performer.
- By the end of the 19th century, the Holy Bible had been translated into 337 lauguage.
- Now, the Holy Bible was translated over 2,000 languages in the world.

Hmoob Phau Vaj Lug Kub - Cov neeg tawv dawb (Fab kis) xub tuaj qhia Vaj Lug Kub nyob rau lub Roob Kub Twg, 1950's.
- Hmoob sim Vaj Tswv lub npe rau sawv daw hnov yog xyoo 1960's, "God" peb lus Hmoob txhais hai tia "Saub," tiam
sis pawg ntseeg muab txhais tau yuam kev "God" lub npe mus hua ua "Vaj Tswv" lawm. Lub npe "Vaj" no ma
txhais hais tia Huab Tais; Lub npe "Tswv" no mas txhais hais tia tswv tsev los yog
tswv teb. Lub npe "God" no peb Hmoob muab txhais mus ua lus Hmoob yuam kev lawm vim "God" tsis yog ib tug huab
tais lis peb Hmoob hais ntawd. Vim tia, "God" yog neeg tsim tawm ntawm neeg lub suab los xwb.
- Los lus "Baptism," no mas peb lus Hmoob txhais hais tia "txoj cais ua kev ntseeg rau ib tug neeg"; peb
Hmoob kuj muab txhais hai tia ua kev cais rau dej los yog ua kev cais ntxuav plig. Muab ib cos Hmoob kkuj txhais hais
tia ua kev cais dawb dab.
- Hmoob phau Vaj Lug Kub xub pom tshwm yog xyoo 1970's.
- Hmoob phau Vaj Lug Kub Qub & Tshiab pom tshwm sau tiav yog 1980's

Lwm hnub peb yov kawm txog Yexus lub neej thaum nws yug thiab thaum nws ua neej nyob mus txog rau thaum nws muaj hnub nyoog 30 xyoo nws mam lis mus dag nws haiv neeg Jews thiab tej neeg zej zog nyob rau hauv nws lub teb chaw Israel tia nws muaj hwj huaj tsa tau neeg tuag sawv, muab dej txia ua tau cawv haus, muab 5 lub mov cis pub rau 5,000 leej neeg noj tsau haus qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb nyob rau tom hav nyom, Yexus kuj dag tia nws ua tau cua nre thiab ua tau hiav txwv tus. Vim tia Yexus txoj kev dag tej neeg zej zog sawv tia nws muaj hwj huaj, yog lis ntawd cov nom tswv kav teb chaw Israel ntawd thiaj lis muab Yexus txhom coj mus hais plaub thiab coj mus npawm them rau nws txoj kev dag. Tsis tas lis ntawd, lawv kuj yuam kom nws kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob qhua coj mus sim nws cov hwj huaj seb nws nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tai kav lub teb cha Israel ntawd.

Attached Thumbnails

 • face-of-jesus.jpg
 • old_testament.jpg
 • Passion_of_the_Christ_6.jpg


#47 HMOOB_muslawm_*

HMOOB_muslawm_*
 • Guests

Posted 22 July 2012 - 09:05 PM

cov duab tag nrho hauv no twb qhia tau 6 nej tias yog neeg raug txim, lub txim tuag no cas 3 tseem ntseeg thiab mas, 3 hais qhov tseeb tam sim no yog muaj ib tug neeg raug txim zoo li tus no, no nej xav tias yog vim li as? nej saib samdan honsin ua tsoom hwv me kas mus nte tau es raug pav tes thiab muab nws dai caj dab ntawd puas yog neeg txhaum txim, yuav tau saib mus 6 qhov tseeb mog cov me tub. kev rhuav ib haiv neeg yog kev tawm tsam, kom nej nco ntsoov li ntawd.

nej saib kom thoob plaws qab ntuj khwb ua neeg,

ib haiv neeg muaj ib haiv txuj ci & kev cai dab qhua

cov ntseeg & tsi ntseeg los puav leej muaj txoj kev txaum tag nrho

yog hnub twg koj kuv raug nte ces kev txaum los txog hnub ntawd,

kev txaum ces yog tib neeg 6 txim xwb, tsi muaj leej twg yuav r txim tau 6 koj kuv li.

li no xwb kuv tseem yuav tuaj nrog nej tham ntxiv thiab, mus lawm

#48 HMOOB_Shiloh_*

HMOOB_Shiloh_*
 • Guests

Posted 22 July 2012 - 11:10 PM

hnub no tseem ntxov heev rau peb haiv hmoob tawm tsam tus Tswv txoj kev hlub tiam sis muaj ib hnub tus uas tawm tsam tus tswv......ntse muaj koj yuav tus siab heev tias cas qaib qua ntxos es kuv yuav sawv lig ua luaj ces tsis muaj sij hawm rau nej ! txhob ua neeg siab lig mog peb tsoom hmoob VajTswv tseem hlub koj tus tswv ua kojthuam ....tseem tos koj cia li hloov koj lub siab txais yuav tswv yesus txoj kev hlub Amen

#49 HMOOB_Kawg Kev Lawm_*

HMOOB_Kawg Kev Lawm_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 06:08 AM

Kuv xav mus vajtswv kawg tiag tab sis cov xibhwb pheej deev luag tej pojniam thiab tsis tag li xwb, yog yus tso tej tub mus kawm vajtswv los xibhwb tseem xa qhov quav tawg tag thiab. Xyov li tiag. Thaum twg muab cov xibhwb vajtswv no sam tag mas kuv yeej mus vaj tswv xwb ntag nawb.

#50 HMOOB_Siab loj loj_*

HMOOB_Siab loj loj_*
 • Guests

Posted 24 July 2012 - 04:53 PM

Kuv xav mus vajtswv kawg tiag tab sis cov xibhwb pheej deev luag tej pojniam thiab tsis tag li xwb, yog yus tso tej tub mus kawm vajtswv los xibhwb tseem xa qhov quav tawg tag thiab. Xyov li tiag. Thaum twg muab cov xibhwb vajtswv no sam tag mas kuv yeej mus vaj tswv xwb ntag nawb.

Niam me nyuam yaus plaub q.au tsis tau tuaj aw !!!!!! KOj tsis tau paub li los tias lub pi.m & rab qa.u no yog vaj tswv tsim los sib tso.ob kom zoo nyob xwb na , kuv poj niam koj poj niam leej twg poj niam
koj kuv leej twg yuav sib tsoo.b li cas los puav leej yog nrhiav kev zoo nyob zoo siab rau yus tus kheej kom zoo siab ua neeg 1 zaug rau lub ntiaj teb no xwb na, cas es koj yuav mus khib txog cas es koj
yuav mus hais txog cas es koj yuav mus quav ntsej txog, cas es koj yuav mus khuv xim koj poj niam lub nyuag pau.m pi.m qhov nyuag nqaij uas muaj muaj kua ntawd ua luaj li no ma ? yawg !!!!!ua siab
loj loj meb !!!!!! luag tsoob luag nws los txog tsev yus mam tsoo.b yus tug xwb los yeej tsis ua li cas los sav yom ? KOj tsis tau paub dua los hais tias lub teb chaws Asmesliskas no yog lub teb chaws uas
luag yeej ib txwm sib tsoo.b qhov qua.v qhov zis no los cas , koj tsis tau saib dua Adult movie li los niag npwb!!!!!! Kuv hais rau koj yog koj pheej ntshai tsam luag ho nyiag tsoo.b koj poj niam los sis ho
ntshai tsam koj poj niam ho mus nyiag tsoo.b qa.u & tsis tag li los koj pheej ntshai tsam luag ho nyiag tsoo.b koj tej me nyuam qhov qua.v heev hwv no , no koj yuav tau xam phaj rov mus nyob koj teb
koj chaw os nawj , seb koj teb koj chaw ho nyob qhov twg rau koj lawm xwb , vim koj yog ib tug neeg uas tsis xyaum yoog haig yoog teb yoog chaw li niag me nyuam npwb, !!!!! zoo li koj siab me li koj
niag tais maum tais qua.v zoo li ko xwb kuv hais rau koj hais tias , yuav tsis lam muaj neeg vote rau koj los ua tus coj ib zaug li os nawj, vim koj txoj kev siab me koj yeej siab tsis loj li os yawg
yog koj pheej nug txog tej teeb meem nyuag me me zoo li xwb haahhaahahaha

#51 HMOOB_A man_*

HMOOB_A man_*
 • Guests

Posted 24 July 2012 - 05:03 PM

cov duab tag nrho hauv no twb qhia tau 6 nej tias yog neeg raug txim, lub txim tuag no cas 3 tseem ntseeg thiab mas, 3 hais qhov tseeb tam sim no yog muaj ib tug neeg raug txim zoo li tus no, no nej xav tias yog vim li as? nej saib samdan honsin ua tsoom hwv me kas mus nte tau es raug pav tes thiab muab nws dai caj dab ntawd puas yog neeg txhaum txim, yuav tau saib mus 6 qhov tseeb mog cov me tub. kev rhuav ib haiv neeg yog kev tawm tsam, kom nej nco ntsoov li ntawd.

nej saib kom thoob plaws qab ntuj khwb ua neeg,

ib haiv neeg muaj ib haiv txuj ci & kev cai dab qhua

cov ntseeg & tsi ntseeg los puav leej muaj txoj kev txaum tag nrho

yog hnub twg koj kuv raug nte ces kev txaum los txog hnub ntawd,

kev txaum ces yog tib neeg 6 txim xwb, tsi muaj leej twg yuav r txim tau 6 koj kuv li.

li no xwb kuv tseem yuav tuaj nrog nej tham ntxiv thiab, mus lawm

hnub no tseem ntxov heev rau peb haiv hmoob tawm tsam tus Tswv txoj kev hlub tiam sis muaj ib hnub tus uas tawm tsam tus tswv......ntse muaj koj yuav tus siab heev tias cas qaib qua ntxos es kuv yuav sawv lig ua luaj ces tsis muaj sij hawm rau nej ! txhob ua neeg siab lig mog peb tsoom hmoob VajTswv tseem hlub koj tus tswv ua kojthuam ....tseem tos koj cia li hloov koj lub siab txais yuav tswv yesus txoj kev hlub Amen


Kuv paub tias koj tsis ntseeg Vajtswv & tus tswv Yesxus ua li kuv nug koj hais tias koj ho ntseeg koj tus cawm seej ab tsi ? thov koj ho tuaj piav txog koj tus cawm seej los sis koj tus vajtswv seb nws ho
yog leej twg ? lub npe hu li cas ? los sis koj ho ntseeg dab ntseeg sivyis los sis dab vaj dab tsev xwm kab , los yog koj pog koj yawg koj niam koj txiv leej twg ? es koj ho piav txog koj zaj zoo zoo es 3
thiaj li kam rov los coj dab ma ? tus me phooj ywg uas poob xabmaim

#52 HMOOB_kawmvajlugkub_*

HMOOB_kawmvajlugkub_*
 • Guests

Posted 12 August 2012 - 04:50 PM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 10

Hnub no peb yov kawm txog Yexus lub hnub yug "Nativity."

1. Yexus niam yug Yexus rau hauv tsev los yog nws niam yug nws rau tom tiaj yug yaj?

Raws lis txoj kev tshawb fawb txog Yexus lub hnub yug mas Yexus niam yug Yexus rau thaum xyoo 4 B.C.E nyob rau hauv lub zos hus ua Bethlehem nyob tsis deb ntawm lub nroog Jerusalem sab hnub tuaj. Yexus niam yug Yexus rau thaum hmo ntuj nws yog ub caij ntuj sos (late August or early September) vim hmo ntuj tseem muaj ib cos neeg yug yaj nyob rau tom tiaj zov lawv cov yaj noj zaub. Tom qab thaum Yexus niam yug tau Yexus ces niam thiaj lis muab nws tsos rau hauv lub qab zaub (Manger) ua yog ib lub dab zaub ua lawv tsim coj los rau dej rau tshiaj hau los yog rau zaub rau tej tshiaj noj. Thaum ub lub dab zaub mas cov neeg Jews lawv muab pob zeb txaug ua ib lub qhov coj los rau dej rau lawv cov tshiaj hau. Lub dab zaub nws nyob rau tom thiaj nrag.

Yexus niam tsis yog yug Yexus rau hauv tsev vim hmo ntawd cov HOTEL Inn ntawd puv tag lawm. Yog lis ntawd Yexus niam thiaj lis mus yug tau Yexus rau tom thiaj xwb. Tom qab Yexus niam yug tau Yexus ces nws niam muab nws tsos rau hauv lub dab zaub nyob rau tom tiaj nrag.

2. Yexus niam pua tau nrog leej twg sib deev ua ntej thiaj lis muaj Yexus?

Raw lis txoj kev tshawb fawb txog tus poj niam Virgin Mary ua yog Yexus niam mas nws yog ib tug poj niam dag thiab nws "Cheating Birth." Elizabeth ua nws yog Mary tus niam laus ua yuav tus yaug lau, lau hus ua Zacharia ntawd los kuj yog dag tib yam nkaus xwb. Elizabeth yog yug John the Baptist. John the Baptist thiab Yexus nkawv yog kwv tij kwv npaug.

Elizabeth dag tia nws tus txiv tib lau, lau lawm es yeej tsis muaj peev xwm deev tau Elizabeth kom nws muaj tau me nyuam. Raws lis txoj kev tshawb fawb txog "Immaculate Conception," txiv neej txawm lau, lau los nws cov noob yeej haj yam qoo xwb. Yog tug txiv neej lau, lau nrog tus poj niam hlua, hlua pws ces yov tsum muaj tau me nyuam xwb.

Mary & Elizabeth nkawv hais tia nkawv ob tug me nyuam tsis muaj txiv ua yog tib neeg. Nkawv dag tia tus Angel Gabriel xas nkawv ob tug me nyuam los rau nkawv xwb. Nkawv tsis lee tia nkawv tau nrog txiv neej pws ua ntej mam lis muaj nkawv ob tug me nyuam. Nkawv ob tug me nyuam no loj hlob nkawv tsis paub tia nkawv txiv yog leej twg. Nkawv loj hlob nkawv thiaj lis mus ua tau ob tug neeg dag tej neeg zej zog thoob lub teb chaw Israel ntawd. Nkawv lub hom phiaj yog mus txeeb huab tais ua nyob rau hauv lub nroog Jerusalem.

Thaum Mary yug tau Yexus ces lawv tsos ob peb tug neeg mus thab tus huab tai Vaj Ntxwv muaj lub npe hus ua "King Herod" nyob rau hauv Jerusalem. King Herod yog tus huab tais kav lub teb chaw Israel rau thaum lub sib hawm ntawd. Thaum cov neeg ntawd mus thab King Herod rau hauv nroog Jerusalem thiab ua txuj mus nug tia tus me nyuam huab tai niam qhuav yug los nyob rau qhov twg. Peb tuaj ntaws no yog peb tuaj hawm nws. Thaum King Herod hnov lawv hais lis ntawd rau nws ces nws thiaj lis chim heev. King Herod tsis hais lus rau lawv ces nws xav ib nyuag pliag tau tswv yim ces nws mam lis teb lawv. Nws paub tia cov neeg tuaj nug nws ntawd yog ib cos neeg tuaj thab plaub xwb. Thaum King Herod xav tau tswv yim zoo heev ces nws ua txuj dag tia, "Kuv tsis paub tus me nyuam huab tai ntawd. Yog nej paub nws nyob rau qhov twg no ces qhia kuv es kuv yov mus pe hawm nws thiab." Qhov tseeb King Herod tib chim heev thiab nws tib yov kom nws cov tub rog mus muab tus me nyuam phem ntawd tua pov tseg. Tom qab cov neeg ntawd ua txuj tua nug King Herod lis ntawd tag ces King Herod thiaj lis tsos tau ib cos tub rog mus rau tom lub zos Bethlehem tsis deb ntawm nroog Jerusalem ntawd thiab kom muab cov me nyuam muaj hnub nyoog lis 2 xyoo ntawd tua kom tuag tag. Thaum cov tub rog ntawd tuaj mus muab cob me nyuam nyob rau hauv lub zos Bethlehem ntawd tua kom tuag tag ces Yexus niam thiab Yexus txiv thiaj lis maub hmos ntuj tsiv mus nyob rau lub teb chaw Egypt.

Lawv mus nyob rau lub teb chaw Egypt tau ib ntus zov, zov tos kom ib hnub twg King Herod tuag tsos lawv mam lis rov qab los nyob rau lub teb chaw Israel ntawd. Lawv kuj cia, cia siab tia tom qab muaj ib hnub twg King Herod lau, lau thiab nws tuag tag ces lawv mam lis rov los txheeb ua huab tais hauv lub nroog Jerusalem kav lub teb chaw Israel. Tsis ntev ntawd, ces lawv hnov tia King Herod tuag lawm tiam sis King Herod tus tub hos sawv los kav lub teb chaw Israel ntawd lawm thiab. Yog lis ntawd Yexus tsev neeg lawv kuj ntshai, ntshai King Herod tus tub heev ces lawv thiaj lis tsis rov los rau hauv Jerusalem. Lawv thiaj lis rov los rau hauv teb chaw Israel tiam sis lawv mus nyob rau sab qaum teb nyob rau lub zos mes, mes hus ua Nazareth xeev Galilee.

3. Yexus pua txawj ua hwj huaj txij thaum hnub 1 nws yug mus txog rau thaum hnub nws muaj 30 xyoo ntawd?

Raw lis txoj kev tshawb fawb txog Yexus lub neej thaum hnub nws yug mus txog rau thaum nws muaj hnub nyob 29 xyoo ntawd, Yexus tsua yog ib tug me nyuam neeg zoo xws lis sawv daws nrhiav noj nrhiav hau zoo xws lis tej neeg zej zog tib yam nkau. Yexus tsis txawj ua hwj huaj dab tsis. Yexus tsua txawj ua vaj ua tsev niaj hnub tws ntoo xwb. Hnub nws sos nws tsis tws ntoo lawm nws thiab nws tsev neeg kuj mus kawm nws haiv neeg phau Vaj Lug Kub Qub nyob rau tom Sygnogue. Yexus mus kawm Vaj Lub Kub ib yam lis sawv daws thiab xwb. Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub xwb.

Lwm hnub peb yov kawm txog thaum Yexus muaj hnub nyoog 30 xyoo. Nws mus txheeb luag haib tai ua nyob rau hauv lub nroog Jerusalem.

Attached Thumbnails

 • AngelGabrielVirginMary.jpg
 • thumbnailCA6HQJWD.jpg
 • se_tim.jpg
 • manger.jpg
 • manger1.jpg
 • jesus_in_manger.png
 • thumbnail.jpg
 • the_massacre_of_the_innocents-large.jpg
 • liahonlp_nfo_o_12b9.jpg
 • 800px-the_flight_into_egypt-1500_vittore_carpaccio.jpg
 • Joseph-the-carpenter.jpg


#53 HMOOB_ntse rov qab_*

HMOOB_ntse rov qab_*
 • Guests

Posted 14 August 2012 - 10:18 PM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 10

Hnub no peb yov kawm txog Yexus lub hnub yug "Nativity."

1. Yexus niam yug Yexus rau hauv tsev los yog nws niam yug nws rau tom tiaj yug yaj?

Raws lis txoj kev tshawb fawb txog Yexus lub hnub yug mas Yexus niam yug Yexus rau thaum xyoo 4 B.C.E nyob rau hauv lub zos hus ua Bethlehem nyob tsis deb ntawm lub nroog Jerusalem sab hnub tuaj. Yexus niam yug Yexus rau thaum hmo ntuj nws yog ub caij ntuj sos (late August or early September) vim hmo ntuj tseem muaj ib cos neeg yug yaj nyob rau tom tiaj zov lawv cov yaj noj zaub. Tom qab thaum Yexus niam yug tau Yexus ces niam thiaj lis muab nws tsos rau hauv lub qab zaub (Manger) ua yog ib lub dab zaub ua lawv tsim coj los rau dej rau tshiaj hau los yog rau zaub rau tej tshiaj noj. Thaum ub lub dab zaub mas cov neeg Jews lawv muab pob zeb txaug ua ib lub qhov coj los rau dej rau lawv cov tshiaj hau. Lub dab zaub nws nyob rau tom thiaj nrag.


Yexus muab kuv niam ua - tag lawm tiag , tos li kuv kib kib 222 rau yexus li os ohohhohohoho

Yexus niam tsis yog yug Yexus rau hauv tsev vim hmo ntawd cov HOTEL Inn ntawd puv tag lawm. Yog lis ntawd Yexus niam thiaj lis mus yug tau Yexus rau tom thiaj xwb. Tom qab Yexus niam yug tau Yexus ces nws niam muab nws tsos rau hauv lub dab zaub nyob rau tom tiaj nrag.

2. Yexus niam pua tau nrog leej twg sib deev ua ntej thiaj lis muaj Yexus?
rf766byuu75u67un4684n66ur iyi muyiuytiuyiyrry ry
Raw lis txoj kev tshawb fawb txog tus poj niam Virgin Mary ua yog Yexus niam mas nws yog ib tug poj niam dag thiab nws "Cheating Birth." Elizabeth ua nws yog Mary tus niam laus ua yuav tus yaug lau, lau hus ua Zacharia ntawd los kuj yog dag tib yam nkaus xwb. Elizabeth yog yug John the Baptist. John the Baptist thiab Yexus nkawv yog kwv tij kwv npaug.

Elizabeth dag tia nws tus txiv tib lau, lau lawm es yeej tsis muaj peev xwm deev tau Elizabeth kom nws muaj tau me nyuam. Raws lis txoj kev tshawb fawb txog "Immaculate Conception," txiv neej txawm lau, lau los nws cov noob yeej haj yam qoo xwb. Yog tug txiv neej lau, lau nrog tus poj niam hlua, hlua pws ces yov tsum muaj tau me nyuam xwb.

Mary & Elizabeth nkawv hais tia nkawv ob tug me nyuam tsis muaj txiv ua yog tib neeg. Nkawv dag tia tus Angel Gabriel xas nkawv ob tug me nyuam los rau nkawv xwb. Nkawv tsis lee tia nkawv tau nrog txiv neej pws ua ntej mam lis muaj nkawv ob tug me nyuam. Nkawv ob tug me nyuam no loj hlob nkawv tsis paub tia nkawv txiv yog leej twg. Nkawv loj hlob nkawv thiaj lis mus ua tau ob tug neeg dag tej neeg zej zog thoob lub teb chaw Israel ntawd. Nkawv lub hom phiaj yog mus txeeb huab tais ua nyob rau hauv lub nroog Jerusalem.

Thaum Mary yug tau Yexus ces lawv tsos ob peb tug neeg mus thab tus huab tai Vaj Ntxwv muaj lub npe hus ua "King Herod" nyob rau hauv Jerusalem. King Herod yog tus huab tais kav lub teb chaw Israel rau thaum lub sib hawm ntawd. Thaum cov neeg ntawd mus thab King Herod rau hauv nroog Jerusalem thiab ua txuj mus nug tia tus me nyuam huab tai niam qhuav yug los nyob rau qhov twg. Peb tuaj ntaws no yog peb tuaj hawm nws. Thaum King Herod hnov lawv hais lis ntawd rau nws ces nws thiaj lis chim heev. King Herod tsis hais lus rau lawv ces nws xav ib nyuag pliag tau tswv yim ces nws mam lis teb lawv. Nws paub tia cov neeg tuaj nug nws ntawd yog ib cos neeg tuaj thab plaub xwb. Thaum King Herod xav tau tswv yim zoo heev ces nws ua txuj dag tia, "Kuv tsis paub tus me nyuam huab tai ntawd. Yog nej paub nws nyob rau qhov twg no ces qhia kuv es kuv yov mus pe hawm nws thiab." Qhov tseeb King Herod tib chim heev thiab nws tib yov kom nws cov tub rog mus muab tus me nyuam phem ntawd tua pov tseg. Tom qab cov neeg ntawd ua txuj tua nug King Herod lis ntawd tag ces King Herod thiaj lis tsos tau ib cos tub rog mus rau tom lub zos Bethlehem tsis deb ntawm nroog Jerusalem ntawd thiab kom muab cov me nyuam muaj hnub nyoog lis 2 xyoo ntawd tua kom tuag tag. Thaum cov tub rog ntawd tuaj mus muab cob me nyuam nyob rau hauv lub zos Bethlehem ntawd tua kom tuag tag ces Yexus niam thiab Yexus txiv thiaj lis maub hmos ntuj tsiv mus nyob rau lub teb chaw Egypt.

Lawv mus nyob rau lub teb chaw Egypt tau ib ntus zov, zov tos kom ib hnub twg King Herod tuag tsos lawv mam lis rov qab los nyob rau lub teb chaw Israel ntawd. Lawv kuj cia, cia siab tia tom qab muaj ib hnub twg King Herod lau, lau thiab nws tuag tag ces lawv mam lis rov los txheeb ua huab tais hauv lub nroog Jerusalem kav lub teb chaw Israel. Tsis ntev ntawd, ces lawv hnov tia King Herod tuag lawm tiam sis King Herod tus tub hos sawv los kav lub teb chaw Israel ntawd lawm thiab. Yog lis ntawd Yexus tsev neeg lawv kuj ntshai, ntshai King Herod tus tub heev ces lawv thiaj lis tsis rov los rau hauv Jerusalem. Lawv thiaj lis rov los rau hauv teb chaw Israel tiam sis lawv mus nyob rau sab qaum teb nyob rau lub zos mes, mes hus ua Nazareth xeev Galilee.

3. Yexus pua txawj ua hwj huaj txij thaum hnub 1 nws yug mus txog rau thaum hnub nws muaj 30 xyoo ntawd?

Raw lis txoj kev tshawb fawb txog Yexus lub neej thaum hnub nws yug mus txog rau thaum nws muaj hnub nyob 29 xyoo ntawd, Yexus tsua yog ib tug me nyuam neeg zoo xws lis sawv daws nrhiav noj nrhiav hau zoo xws lis tej neeg zej zog tib yam nkau. Yexus tsis txawj ua hwj huaj dab tsis. Yexus tsua txawj ua vaj ua tsev niaj hnub tws ntoo xwb. Hnub nws sos nws tsis tws ntoo lawm nws thiab nws tsev neeg kuj mus kawm nws haiv neeg phau Vaj Lug Kub Qub nyob rau tom Sygnogue. Yexus mus kawm Vaj Lub Kub ib yam lis sawv daws thiab xwb. Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub xwb.

Lwm hnub peb yov kawm txog thaum Yexus muaj hnub nyoog 30 xyoo. Nws mus txheeb luag haib tai ua nyob rau hauv lub nroog Jerusalem.#54 HMOOB_hlwb 1960 rov hauv_*

HMOOB_hlwb 1960 rov hauv_*
 • Guests

Posted 17 August 2012 - 09:30 PM

Cas es koj yuav mus txawj sau ntawv ua luaj li os tus me phooj ywg,,koj tseem sau yuam kev tias Yesxus muaj koj niam ua nplhuj
nplhuj thiab nplhoj nplhoj tag lawm no es nws puas muaj tseeb ma,,,,, txawm muaj tseeb li los ua ntsus ntxub Yesxus hwv meb,,

#55 HMOOB_KawmVajLugKub_*

HMOOB_KawmVajLugKub_*
 • Guests

Posted 20 August 2012 - 08:43 PM

Posted Image


"Kawm Vaj Lug Kub," Day 11

1. Yexus kev nrhiav noj nrhiav haus yog ua hauj lwm dab tsis ua tej nws yov mus txeeb nws haiv neeg tus huab tai ua?

Hnub no peb yov kawm txog Yexus lub neej ua ntej thaum nws yov muaj hnub nyoog 30 xyoo. Yexus, Yexus niam (Mary), thiab Yexus txiv (Joseph), lawv rov qab tim lub teb chaw Egypt los nyob rau lub teb chaw Israel tiam sis lawv mus nyob rau sab qaub teb dev rau ntawm lub nroog Jerusalem lis 120 miles. Lawv mus nyob rau ib lub zos mes, mes hus ua Nazareth nyob rau lub xeev Galilee. Yexus yog ib tug neeg Jew ib yam lis nws haiv neeg Jew tag nrhos yog lis ntawd thaum nws tseem yau nws kuj mus kawm nws haiv neeg Jews lawv phau Vaj Lug Kub Qub nyob rau tom sygnogue ib yam lis tej pej xeem sawv daws. Yexus yog ib tug neeg ua vaj ua tsev thiab tws ntoo. Yexus yog ib tug neeg ua noj ua haus ib yam lis sawv daws xwb. Yexus tsis tau mus kawm tiav Vaj Lug Kub los ua ib tug xib fwb lawv hus ua "Rabbi." Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub xwb. Yexus thiab nws tsev neeg nyob rau lub zos Nazareth. Yexus muaj kwv muaj muam tib sis ib yam lis sawv daws.

Yexus muaj 4 tug kwv:
1. James
2. Joses
3. simon
4. Judas

Yexus muaj 2 los yog peb tug muam. Lawv sawv puav leej noj hlob nyob rau lub zos Nazareth. Yexus kuj muaj ib tug npawg hus ua John The Baptist. John The Baptist hlob Yexus. Yexus tus npawg ntawd yog nws niam tus niam lau hus ua Elizath yug. Elizath yuav tug lau, lau lub npe hus ua Zacharia. Tus yawg Zacharia yog ib tug Priest qhia Vaj Lug Kub nyob rau tom sygnogue nyob rau hauv lawv lub zos Nazareth.

Yexus lawv tsev neeg thiab tej neeg zej zog yeej sib paub vim lub zos Nazareth ntawd tseem me, me heev. Txawm yog tia lub zos Nazareth ntawd yog ib lub zos mes, mes xwb los txhua, txhua xyoo thaum lub 3-4 hlis ntuj ua yog lub caij haiv neeg Jews tag nrho yov tsum tau tuaj mus koom lawv hnub sos hus ua Sabbath. Hnub Annual Sabbath no mas nws muaj ib xyoo ib zaug xwb. Lawv thiaj lis hus ua Annual Sabbath. Hnub Annual Sabbath no mas haiv neeg Jews lawv sos yog 7 hnub. Lawv kuj muaj Weekly Sabbath. Weekly Sabbath mas muaj 2 hnub sos xwb; lawv ua hauj lwm 5 hnub lawv thiaj lis sos 2 hnub ntawd. Raws lis haiv neeg Jews lawv txoj cais tsim hnub Sabbath mas yog tsim coj los rau haiv neeg Jews sawv daws sos kom tsis txhob ua num dab tsis rau thaum hnub sos. Yog lis ntawd thaum hnub sos Yexus thiab nws tsev neeg lawv tsis ua vaj ua tsev tsis ua dej nug dab tsis. Lawv kuj mus kawm Vaj Lug Kub nyob rau tom sygnogue ib yam lis tej pej xeem sawv daws. Lawv kev ua noj ua haus nyob rau lub zos Nazareth ntawd kuj zoo ib yam lis sawv daws ua nyob rau lwm lub zos thiab.


2. Yexus pua txawj ua hwj huaj dab tsis ua ntej nws yov mus txeeb nws haiv neeg Jews tus huab tai ua?


Txij lis thaum Yexus muaj 1 - 30 xyoo ntawd, Yexus tsis txawj ua hwj huaj dab tsis. Nws tsua txawj mus kos taws tiv tshav mus ua vaj ua tsev thiab tws ntoo xwb. Yexus niaj hnub mus tws ntoo tiv tshav rau nraum zoov. Yog lis ntawd, Yexus cev nqaij daim tawv thiaj lis dub, dub vim nws raug tshav ziab heev nyob rau nraum zoov. Yexus muaj ib cos fwj txwv tiam sis nws cov plaub haus tsis ntev, ntev lis tus poj niam nawb. Yexus cov plaub haus luv, luv xwb. Yexus yog ib tug neeg loj siab thiab nws tsis ntshais leej twg. Yog lis ntawd thaum Yexus yov mus dag nws haiv neeg tia nws muaj hwj huab heev kom nws haiv neeg muab tus huab tais Jews rau nws ua. Yexus tsis ntshais leej twg. Vaj Tswv kiag los Yexus yeej tsis ntshais. Yog lis ntawd thaum nws mus txheeb luag huab tai ua neeg thiaj lis dag tia nws yov Vaj Tswv thiab nws yog Vaj Tswv tus tub kom tej neeg ntseeg nws es luag muab huab tai rau nws ua. Ua ntej Yexus yov mus txeeb luag huab tais tua, Yexus tsis paub tia txoj kev dag yog ib txoj kev npam loj heev. Ua ntej luag yov muab huab tais rau Yexus ua, luag yov tsum sim nws cov hwj huaj ua ntej seb pua yog tiag. Yexus xav ntshes txoj kev dag tej neeg zej zog tia nws muaj hwj huaj heev yov tsis muaj leej ua lis cas tau rau nws. Qhov ntawd yog Yexus txoj kev cia siab heev. Yexus xav ntshes dag lis ntawd ces yeej yov tau huab tais ua. Qhov tseeb, txoj kev neeg qab zej qaum zos ces yog ib txoj tws xwb. Thaum luag paub qhov tseeb ces tus twg los tus tsis lee paub Yexus lis.

Lwm hnub peb cov kawm txog Yexus thiab Yexus tus nplawg John The Baptist nkawv tuav tau ib lub hom phiaj yov mus txeeb luag tus huab tai ua nyob rau nram lub nroog Jerusalem.


#56 HMOOB_Kab npws_*

HMOOB_Kab npws_*
 • Guests

Posted 21 August 2012 - 08:55 PM

Posted Image


"Kawm Vaj Lug Kub," Day 11

1. Yexus kev nrhiav noj nrhiav haus yog ua hauj lwm dab tsis ua tej nws yov mus txeeb nws haiv neeg tus huab tai ua?

Hnub no peb yov kawm txog Yexus lub neej ua ntej thaum nws yov muaj hnub nyoog 30 xyoo. Yexus, Yexus niam (Mary), thiab Yexus txiv (Joseph), lawv rov qab tim lub teb chaw Egypt los nyob rau lub teb chaw Israel tiam sis lawv mus nyob rau sab qaub teb dev rau ntawm lub nroog Jerusalem lis 120 miles. Lawv mus nyob rau ib lub zos mes, mes hus ua Nazareth nyob rau lub xeev Galilee. Yexus yog ib tug neeg Jew ib yam lis nws haiv neeg Jew tag nrhos yog lis ntawd thaum nws tseem yau nws kuj mus kawm nws haiv neeg Jews lawv phau Vaj Lug Kub Qub nyob rau tom sygnogue ib yam lis tej pej xeem sawv daws. Yexus yog ib tug neeg ua vaj ua tsev thiab tws ntoo. Yexus yog ib tug neeg ua noj ua haus ib yam lis sawv daws xwb. Yexus tsis tau mus kawm tiav Vaj Lug Kub los ua ib tug xib fwb lawv hus ua "Rabbi." Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub xwb. Yexus thiab nws tsev neeg nyob rau lub zos Nazareth. Yexus muaj kwv muaj muam tib sis ib yam lis sawv daws.

Yexus muaj 4 tug kwv:
1. James
2. Joses
3. simon
4. Judas

Yexus muaj 2 los yog peb tug muam. Lawv sawv puav leej noj hlob nyob rau lub zos Nazareth. Yexus kuj muaj ib tug npawg hus ua John The Baptist. John The Baptist hlob Yexus. Yexus tus npawg ntawd yog nws niam tus niam lau hus ua Elizath yug. Elizath yuav tug lau, lau lub npe hus ua Zacharia. Tus yawg Zacharia yog ib tug Priest qhia Vaj Lug Kub nyob rau tom sygnogue nyob rau hauv lawv lub zos Nazareth.

Yexus lawv tsev neeg thiab tej neeg zej zog yeej sib paub vim lub zos Nazareth ntawd tseem me, me heev. Txawm yog tia lub zos Nazareth ntawd yog ib lub zos mes, mes xwb los txhua, txhua xyoo thaum lub 3-4 hlis ntuj ua yog lub caij haiv neeg Jews tag nrho yov tsum tau tuaj mus koom lawv hnub sos hus ua Sabbath. Hnub Annual Sabbath no mas nws muaj ib xyoo ib zaug xwb. Lawv thiaj lis hus ua Annual Sabbath. Hnub Annual Sabbath no mas haiv neeg Jews lawv sos yog 7 hnub. Lawv kuj muaj Weekly Sabbath. Weekly Sabbath mas muaj 2 hnub sos xwb; lawv ua hauj lwm 5 hnub lawv thiaj lis sos 2 hnub ntawd. Raws lis haiv neeg Jews lawv txoj cais tsim hnub Sabbath mas yog tsim coj los rau haiv neeg Jews sawv daws sos kom tsis txhob ua num dab tsis rau thaum hnub sos. Yog lis ntawd thaum hnub sos Yexus thiab nws tsev neeg lawv tsis ua vaj ua tsev tsis ua dej nug dab tsis. Lawv kuj mus kawm Vaj Lug Kub nyob rau tom sygnogue ib yam lis tej pej xeem sawv daws. Lawv kev ua noj ua haus nyob rau lub zos Nazareth ntawd kuj zoo ib yam lis sawv daws ua nyob rau lwm lub zos thiab.


2. Yexus pua txawj ua hwj huaj dab tsis ua ntej nws yov mus txeeb nws haiv neeg Jews tus huab tai ua?


Txij lis thaum Yexus muaj 1 - 30 xyoo ntawd, Yexus tsis txawj ua hwj huaj dab tsis. Nws tsua txawj mus kos taws tiv tshav mus ua vaj ua tsev thiab tws ntoo xwb. Yexus niaj hnub mus tws ntoo tiv tshav rau nraum zoov. Yog lis ntawd, Yexus cev nqaij daim tawv thiaj lis dub, dub vim nws raug tshav ziab heev nyob rau nraum zoov. Yexus muaj ib cos fwj txwv tiam sis nws cov plaub haus tsis ntev, ntev lis tus poj niam nawb. Yexus cov plaub haus luv, luv xwb. Yexus yog ib tug neeg loj siab thiab nws tsis ntshais leej twg. Yog lis ntawd thaum Yexus yov mus dag nws haiv neeg tia nws muaj hwj huab heev kom nws haiv neeg muab tus huab tais Jews rau nws ua. Yexus tsis ntshais leej twg. Vaj Tswv kiag los Yexus yeej tsis ntshais. Yog lis ntawd thaum nws mus txheeb luag huab tai ua neeg thiaj lis dag tia nws yov Vaj Tswv thiab nws yog Vaj Tswv tus tub kom tej neeg ntseeg nws es luag muab huab tai rau nws ua. Ua ntej Yexus yov mus txeeb luag huab tais tua, Yexus tsis paub tia txoj kev dag yog ib txoj kev npam loj heev. Ua ntej luag yov muab huab tais rau Yexus ua, luag yov tsum sim nws cov hwj huaj ua ntej seb pua yog tiag. Yexus xav ntshes txoj kev dag tej neeg zej zog tia nws muaj hwj huaj heev yov tsis muaj leej ua lis cas tau rau nws. Qhov ntawd yog Yexus txoj kev cia siab heev. Yexus xav ntshes dag lis ntawd ces yeej yov tau huab tais ua. Qhov tseeb, txoj kev neeg qab zej qaum zos ces yog ib txoj tws xwb. Thaum luag paub qhov tseeb ces tus twg los tus tsis lee paub Yexus lis.

Lwm hnub peb cov kawm txog Yexus thiab Yexus tus nplawg John The Baptist nkawv tuav tau ib lub hom phiaj yov mus txeeb luag tus huab tai ua nyob rau nram lub nroog Jerusalem.


Puas yog Cov xibfwbs Hmoob txhua tus tau muab koj niam ua qhov quav tag lawm los cas yawg ?
Lub Topic no tsis yog kom koj tuaj thuam Neeg kev ntseeg li ko, Yog koj xav qhia no Thov qhia kom zoo zoo nawb
Niag Thaub sivyis ntaj neeb kaws tob hau npua ahahaha

#57 HMOOB_kawmvajlugkub_*

HMOOB_kawmvajlugkub_*
 • Guests

Posted 24 August 2012 - 03:28 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 12

Hnub no peb yov kawm txog Yexus thiab Yexus tus Npawg hus ua John the Baptist kawv nyob pem lub zos Nazareth xeev Galilee, nkawv ob kwv tij kwv npawg koom tau ib lub hom phiaj yov tuaj txeeb huab tai Jews ua nyob rau hauv nroog Jerusalem xeev Judia. Yexus yau John the Baptist. Ob kwv tij kwv npaug no nkawv tsis yog tuaj txeeb tus thawj coj kev ntseeg Vaj Tswv ua yog tus High Priest. Tus High Priest txoj num mas yog cuav kev cais Religion ua yog neeg ntseeg Vaj Tswv; Huab Tais no mas nws tuav txoj kev cais tswj fwm neeg thoob lub teb chaw yog lis ntawd tus huab tai txoj dej num yog khiav kev Politics. Yexus thiab John the Baptist nkawv muaj lub hom phiaj tuaj txeeb huab tais Jews ua xwb yog lis ntawd nkawv yog ob tug neeg Politicians xwb; nkawv tsis yog neeg ntseeg Vaj Tswv. Nkawv ua txuj khiav dej num lis ob tug neeg ntseeg Vaj Tswv kom tej neeg ntseeg Vaj Tswv los poog nkawv es nkawv thiaj lis txeeb tau huab tais Jews ua nyob rau hauv lub teb chaw Israel.

Thaum xyoo 26 C.E, Yexus ua txuj tuaj kom John the Baptist ua yog nws tus npawg muab Yexus ua kev cais rau dej rau ntawm tus dej Jordan River nyob tsis deb ntawm nroog Jerusalem sab hnub tuaj. Thaum John the Baptist muab Yexus ua kev cais rau dej tag ces cov xib fwb tuav Vaj Tswv txoj dej num tsis txaus siab rau John the Baptist. Lawv thiaj lis tsos neeg tuaj pem nroog Jerusalem tuaj nug John the Baptist tia nws tau cais qhov twg los ua kev cais rau dej. John the Baptist thiaj lis teb ncaj qha tia nws tsis tau cais qhov twg los lis. Lawv thiaj lis hais rau John the Baptist tia yog nws tsis yog ib tus Prophet los yog Arijah no ces kom nws txhob ua lis ntawd.

Txheej thaum ub mas lawv tsis pub neeg lam muab tej pej xeem ua kev cais rau dej vim muaj ib cos tub sab ua txuj tuaj dag tej pej xeem thiab muab neeg ua kev cais rau dej. Thaum cov tub sab ntawd muab tej neeg rau dej tuag tag rau ntawm tus dej ces lawv mam lis rov los nyiam tej pej xeem ntawd tej khoom vaj khoom tsev nyob rau tom tsev. Yog vim lis ntawd, cov xib fwb, priests, High Priest thiaj lis txwv tsis pub tej neeg cia lis lam muab neeg ua kev cais rau dej.

John the Baptist thiab Yexus nkawv yeej tsis tau yog ib tug xib fwb los yog Rabbi es yov tau cais tawm hauv Jerusalem los ua kev cais rau dej rau tej pej xeem sawv daws kom raw lis haiv Jews txoj kev ntseeg Vaj Tswv. Tom qab thaum John the Baptist muab nws tus npawg Yexus ua kev cais rau dej tag ces Yexus txawm siv yov mus txeeb huab tais Jews ua. Yexus yog ib tug Politician xwb. Txhua tus neeg ntseeg Vaj Tswv nws ua kev cais rau dej tag nws yov mus ntseeg Vaj Tswv tiam sis Yexus ib leeg ua kev cais rau dej tag nws yov mus ua huab tais. Yog lis lis ntawd Politics thiab Religion thiaj lis tsis sib haum. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tsis nyiam Yexus txoj kev dag tej neeg zej zog thiab lawv tsis yiam Yexus txoj kev yuam cais nyob rau ntawm txoj kev ntseeg Vaj Tswv vim Yexus yog ib tug Politician xwb. Tom qab thaum John the Baptist muab Yexus rau dej tag nyo rau ntawm tus dej hus ua Jordan River ces Yexus thiaj lis mus sos thiab khwv tswv yim. Tom qab ntawd ces Yexus thiaj lis mus nrhiav tau 12 tug thwj tim los nrog ces khiav txoj dej num yov mus txeeb luag huab tais Jews ua. Yexus cog lus tseg rau nws 12 tug thwj tim tia yog thaum twg Yexus tau los ua ib tug huab tais kav tag nrhos lub teb chaw Israel ntawd ces nws 12 tug thwj yim yov los kav tag nrhos 12 lub tribes nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd.

Raw lis txoj kev tshawb fawb txog Yexus 12 tug thwj tim ntawd mas lawv tseem yau, yau heev. Tus thwj tim hlob ces nws lub npes ua ua Peter. Peter thiaj lis yog tus thwj tim ua muaj poj niam. 11 tug thwj tim ntawd ces lawv yog ib cos teenagers xwb. Yexus hus nws cov thwj tim hus ua "Boys" vim lawv tseem hlua, hlua heev thaum lawv tseem caum, caum Yexus qab ntawd mus rau qab teb qaum teb tag nrhos. Thaum Yexus pib mus txheeb luag huab tais ua ces niam niam qhuav muaj hnub nyoog 30 xyoo xwb. Yexus 12 tug thwj tim muaj cov npes xws lis nram qab no:

1. Peter (Simon)
2. Andrew
3. James (Zebedee's Son)
4. John
5. Philip
6. Bartholomew
7. Thomas
8. Matthew
9. James (Alpheu's Son)
10. Thaddaeus
11. Simon
12. Judas

Attached Thumbnails

 • thumbnailCA7ZVHQN.jpg


#58 HMOOB_kawmvajlubkub_*

HMOOB_kawmvajlubkub_*
 • Guests

Posted 08 September 2012 - 10:23 PM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 13


Tom qab thaum Yexus tus npawb John the Baptist muab Yexus ua kev cais rau dej rau ntawm tus Jordan River tag ces Yexus thiaj lis mus sos khwv tswv yim tau muaj 40 hnub. Yexus muaj ob tug kwv nrog nws thiab. Nkawv yog Simon thaib Judas. Judas yog Yexus tus kwv ntxawg. Yog vim lis ntawd Judas thiaj lis mloog, mloog Yexus lus heev. Yexus tus kwv hus ua Simon mas hlob Yexus tus kwv hus ua Judas. Nyob rau hauv Yexus txoj dab neeg mus txheeb huab tais Jews ua no nws yog ib txoj dab neeg tus siab thiab muaj kev txhaj muag rau cov neeg ntseeg nws thiab nws ua ib txoj kev txoj muag thiab kev npam rau nws haiv neeg mus thoob lub ntiaj teb no.

Tom qab thaum ua kev cais rau dej tag ces nws thiaj lis rov mus rau pem nws lus zos Nazareth xeev Galilee. Jexus thiab nws niam nrog rau nws tsev neeg lawv mus koom lub tshoob kos hus "Wedding of Cana." Thaum lawv ua tshoob kos tsis tau tiav ces lawv coj dej caw tib tag lawm. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis ua txuj muab dej txia ua cawv rau sawv daw haus. Yexus pib dag neeg zej zog thaum pib mus txog rau thaum kawg ua lawv muab nws tua coj los sim nws cov hwj huaj seb muaj tseeb.

1. Yexus pua muaj hwj huaj tiag lis hais tiag?

Raws lis kev tshawb fawb txog Yexus cov fwj huaj cuav dab neeg zej zog no mas nws tsis muaj tseeb lis nawb. Cov neeg zej zog nyob rau hauv nws lub zos Nazareth ntawd yeej tsis ntseeg Yexus. Lawv thiaj lis cem Yexus tia ua cas yov mus dag ua luaj tia nws muaj hwj fuaj npaum lis ntawd. Peb tib paub nws tsev neeg, nws niam nws txiv, nws tej kwv thiab nws cov muam tag nrhos nas. Lawv sawv daws puav leej nyob rau lub zos Nazareth no.

Txij hnub Yexus yug mus txog rau hnub Yexus mus ua kev cais rau dej ntawd, Yexus yeej tsis muaj ib qho hwj huaj dab tsis lis. Cov neeg nyob rau thaum Yexus lub sib hawm ntawd, lawv yeej tsis ntseeg Yexus txoj kev dag vim lawv yeej tau pom thiab paub Yexus lawm. Lawv ntseeg tia yog ntseeg Yexus txoj kev dag ces txog thaum kawg yov mus poob rau txoj kev txaj muag thiab kev tuag xwb vim Yexus yog ib tug neeg dag pej xeem sawv daws kom nws tau ua huab tais los kav lub teb chaw Israel ntawd xwb. Cov neeg thaum ub ua paub txog Yexus txoj kev dag ces lawv yeej tsis ntseeg Yexus ib nyuag qhov lis. Lawv ntseeg tia dag lis Yexus ces yov muaj kev npam ib yam lis Yexus xwb.

2. Yexus twv ntxhia rau sawv daw tia nej pua muaj leej twg muaj peev xwm qhia tau tia kuv muaj kev npam?

Yexus txoj kev npam yog txoj kev dag neeg zej zog thoob lub teb chaw Israel. Yexus tsis paub tia ua ntej nws haiv neeg yov muab huab tai rau nws ua lawv yog tsum sim nws cov hwj huaj ua ntej seb pua yog tseeb. Lawv xav paub seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los. Yog Yexus nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los ces nws yov tsum tau tuag mus them nws txoj kev npam ntawd. Yog tia Yexus dag xwb ces nws yeej yov tsum tau tuag caws vos rau saum tus ntoo khaub lig lis peb niaj hnub pom nws tuag ua ntshav liab vog rau sawv daws saib. Yexus txoj kev tuag mas nws qhia hais tia kom sawv daws nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsis txhob dag lis nws ntxiv lawm. Yog tia leej twg dag lis nws ces tus ntawd yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig ib yam lis nws xwb.

Attached Thumbnails

 • Jesus-Turning-Water-into-wine.jpg
 • christ_passion_movie_cross.jpg


#59 HMOOB_Neeg ncaj ncees_*

HMOOB_Neeg ncaj ncees_*
 • Guests

Posted 27 September 2012 - 08:24 AM

Ua cas tus xib fwb vaj lug lub tsis tuaj qhia ntxiv lawm ne? xav kawm kawg li. Tsis yog Ntxwg nyug twb muab nws lov caj dab nqus ntshav lawm ho cas cia li ntsiag moo to li no lawm. Yog koj tseem muaj txoj sia nyob kav tsij tuaj qhia peb ntxiv.

Ua tsaug

#60 HMOOB_xibfwbvajlugkub_*

HMOOB_xibfwbvajlugkub_*
 • Guests

Posted 27 September 2012 - 12:19 PM

Ua cas tus xib fwb vaj lug lub tsis tuaj qhia ntxiv lawm ne? xav kawm kawg li. Tsis yog Ntxwg nyug twb muab nws lov caj dab nqus ntshav lawm ho cas cia li ntsiag moo to li no lawm. Yog koj tseem muaj txoj sia nyob kav tsij tuaj qhia peb ntxiv.

Ua tsaug

Ua tsaug rau tus phooj ywg neeg ncaj ncees ua nej sawv daws hos nyiam tuaj niam kawm txog Vaj Lub Kub. Tau ntev tsis tau tuaj qhia Vaj Lug ntxiv pub rau nej sawv daw vim tia tseem mus qhia Vaj Lub rau lwm qhov lawm. Tom ntej no nej tseem yov tau kawm Vaj Lub Kub ntau heev ntxiv kom nej feeb meej txog qhov yuam kev thiab qhov tsis yuam kev txoj ntawm txoj kev ntseeg. Lwm lub sib hawm kuv mam lis rov tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau nej sawv daw tau kawm ntxiv. Tsua xav kom nej sawv daws tau txai kev noj qab nyob tsis txhob muaj mob. Nej mus ua laj ua kam los kom tau nyiaj ntau coj los siv tsis tag. Kawm ntaub kawm ntawv los kom tau mus ua tus thawj. Nej mus rau txoj kev twg los kom tsis txhob muaj tus lom cuam txhuam nej kev. Nej mus dawb mus huv rov los txog vaj txog tsev. Sib ntsib dua rau lwm lub sib hawm.

#61 HMOOB_ntxawg_*

HMOOB_ntxawg_*
 • Guests

Posted 27 September 2012 - 07:35 PM

Ua cas tus xib fwb vaj lug lub tsis tuaj qhia ntxiv lawm ne? xav kawm kawg li. Tsis yog Ntxwg nyug twb muab nws lov caj dab nqus ntshav lawm ho cas cia li ntsiag moo to li no lawm. Yog koj tseem muaj txoj sia nyob kav tsij tuaj qhia peb ntxiv.

Ua tsaug

Phooj ywg neeg ncaj ncees koj tsis txhob cem Xib Fwb lis ntawd mas. Koj tsis ntshais tsam ntxwg nyoog muab koj coj mus nplawm thiab coj mus tua rau saum ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus los? Koj pua ntshais tsam ntxwg nyoog muab hmuv coj los nkaug koj tas zoo lis Yexus na? Koj txhob lam cem Xib Fwb lis ntawd nawb. Ua tsaug.

#62 HMOOB_Anti-Satan_*

HMOOB_Anti-Satan_*
 • Guests

Posted 04 October 2012 - 01:05 PM

Tus xibfwb vajlug kub nws yuav tau ua nws tes hauj lwm kom tiav raws li nws tus tswv( ntxwg nyoog los yog Satan) lub ntsiab lus. Tshaj li kawg tus xibfwno tsis dog dig lawm tsim nyob yog Santan ib tug thawj tub txib lawm. kav tsij ua mus ntxiv vim koj lub sij hawm tshuav tsi ntev lawm. Qhia kom tiav ua ntej raug nrhuav tshem nawb.

#63 HMOOB_kawmvajlugkub_*

HMOOB_kawmvajlugkub_*
 • Guests

Posted 06 October 2012 - 11:22 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 14

1. Yexus muaj tsawg tus neeg nrog Yexus khiav txoj hauj lwm yov mus txeeb huab tais Jews ua?

Cov neeg nrog Yexus khiav txoj haum lwm yov mus txeeb huab tau ua muaj coob tus tiam cov nrog Yexus ua kes kiag ntawd yog muaj 12 tus. Yexus muab lawv faib ua 3 pawg. Ib pawg twg muaj ib tug thawj saib. Peter, Philip, James yog peb tug thawj saib. Peb tug thwj tim no lawv hlob 9 tug thwj tim yau. Peb tug thwj tim no lawv yog Young men. Yexus muaj 9 tug thwj tim lawv tseem yog Teenagers xwb. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis muab lawv faib ua peb tawg. Tub hlob saib tus yau.

Group #1 Peter - James, John, Andrew.
Group #2 Philip - Nathaniel, Thomas, Matthew
Group #3 James - Thaddaeus, Simon, Judas

Yexus cov thwj yim yog muaj 12 leeg. Thaum Yexus cob qhia lawv ces lawv yog "Disciples." Los lus Disciples (learners) no mas ntxhais hais tia cov neeg kawm. Thaum kawm tag lawm ces mam lis xas mus ua hauj lwm. Thaum mus ua hauj lwm lawm ces lawv hus ua "apostles" (Leaders meaning ones who were sent). Tom qab thaum Yexus cob qhia lawv tag ces Yexus kom lawv mus thoob plawv lub teb chaw Israel thiab mus hais rau nws haiv neeg Jews tia yov muaj ib tug huab tai Jew tshiab los kav lub teb chaw Israel. Thaum ub mas Yexus yog ib tug neeg tsis nyiam luag lwm haiv neeg yog lis ntawd Yexus thiaj lis kom nws 12 tug thwj tim mus hais qhia rau nws cov neeg Jews xwb tsis pub lawv mus hais rau luag lwm haiv neeg. Thaum ub Yexus yog ib tug neeg muaj (racial discrimanation) rau luag lwm haiv neeg ua tsis yog neeg Jews. Yexus txwv tsis pub nws 12 tug thwj tim mus hais tia rau cov neeg Gentiles (People who are no Jews) tia yov muaj ib tug huab tai Jew tshiab los kav lub teb chaw Israel.

Thaum Yexus 12 tug thwj mus hais qhia thoob plaw lub teb chaw Israel tia yov muaj ib tug huab tai Jews tshiab los kav lub teb chaw Israel ces cov neeg Jews yog cov tsis nyiam Yexus txoj kev dag siv hwj huaj cuav los dag nws hais neeg kom lawv muab lawv tus huab tai Jews rau Yexus ua. Yexus haiv neeg Jews yog cov sawv tuam tsam Yexus ntag.

Hos, cov neeg tsis yog neeg Jews thiab cov neeg tsis tau paub thiab tsis tau pom Yexus thiaj lis pab Yexus thiab ntseeg Yexus txoj kev dag siv hwj huaj cuav coj los dag neeg kom tau ua huab tais. Lawv thiaj lis nrog Yexus sawv tuam tsam haiv neeg Jews. Yog lis ntawd thiaj muaj cov neeg hus ua "Anti-Semitic." Los lus "Anti-Semitic" no mas txhais hais tia "Anti-Jews." Thaum muaj luag lwm haiv neeg ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd mus thoob qab ntuj ces lawv thiaj hais tia Yexus yog "King of Kings" vim muab ntau, ntau haiv neeg ntseeg Yexus txoj kev dag siv hwj huaj cuav coj los dag kom tau los ua huab tai. Nyob rau hauv lub ntiaj teb no kuj tsis yog tag nrho ntseeg Yexus txoj kev dag tsua yog muaj ib feem neeg hlwb feeb tsis meem thiaj lis lam ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd xwb. Cov neeg tsis ntseeg Yexus txoj kev dag siv hwj huaj cuav ntawd lawv thiaj lis muaj lub npe hus hais tia "Anti-Christ Allies."

2. Lawv muab Yexus tus npawg hus ua John the Baptist txiav caj dab pov tseg rau xyoo twg?

Hnub no peb yov kawm txog Yexu thiab Yexus tus npawg hus ua John the Baptist nkawvlub hom phiaj yov mus txeeb huab tai ua. Thaum John the Baptist muab Yexus rau dej tag ces Yexus rov mus rau pem lub xeev Galilee lawm. John the Baptist kuj tseem nyob nyob rau hauv lub xeev Judea nyob tsis deb ntawm nroog Jerusalem sab hnub tuaj. Ib xyoo tom qab thaum John the Baptist muab Yexus ua kev cai rau dej tag kev nkawv ib leeg mus rau ib qho lawm. Thaum xyoo 27 C.E. ntawd, John the Baptist kuj raug txhom coj mus kaws rau hauv nroog Jerusalem. Tsis tas lis ntawd, John the Baptist kuj raug txiv caj dab. Thaum Jexus hnov tia lawv muab John the Baptist txiav caj dab tuag lawm ces Yexus thiaj ntshais heev. Yexus thiaj lis tsiv tawm hauv lub zos Nazareth mus rau pem lub zos Capernaum. Lub zos Capernaum ntawd nyob rau ntawd ntug dej hiav txwv hus ua Sea of Galilee.

Attached Thumbnails

 • 404px-Andrea_Solario_-_Salome_with_the_Head_of_St_John_the_Baptist_-_WGA21610.jpg


#64 HMOOB_kawmvajlubkub_*

HMOOB_kawmvajlubkub_*
 • Guests

Posted 08 October 2012 - 12:46 PM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 15Posted Image1. Vim lis cas Yexus thiaj lis muaj 12 tug thwj tim?

Yexus yog ib tug Politician xwb nws lam muab Vaj Tswv lub hwj chim los ua nws txoj haum lwm mus txeeb huab tai ua kom zoo lis nws yog ib neeg khiav kev Religion. Qhov tseeb Yexus yeej tsis qhuav ntsej txog tej dej num ua kev ntseeg ntawd. Thaum muaj ib cos neeg ntseeg Vaj Tswv tuaj kom Yexus muab lawv ua kev cais rau dej. Yexus yeej tsis qhuav tsej cov neeg ntseeg Vaj Tswv ntawd vim Yexus lub hom phiaj ua nws ntshaw, ntshaw tshaj plaw ces yog yov los txeeb ua Huab Tai Jews xwb. Thaum muab cos neeg tuaj kom Yexus muab lawv ua kev cai rau dej ces Yexus khiav lawm xwb yog lis ntawd Yexus cov thwj thiaj lis lam muab lawv ua kev rau dej kom tag hauj lwm xwb. Txhua leej txhua tus ua kev cais rau dej tag ces nws yov mus ntseeg Vaj Tswv tiam sis Yexus ib leeg ua kev cau rau dej tas ces cia lis sawv hnyo yov mus ua huab tais. Tom qab thaum Yexus tus npawg John The Baptist lam muab Yexus ua kev cais rau dej kom zoo lis Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv. Yexus nrhiav tau 12 tug thwj tim los nrog nws khiav txoj dej num yov mus txeeb huab tais ua. Yexus cog lus tseg tia thaum twg Yexus tau los ua huab tai kav lub teb chaw Israel ntawd ces nws 12 tug thwj tim yov los kawv 12 lub tribes nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd. Yexus 12 tug thwj raw, raw Yexus qab mus rau ub rau no los vim lawv kuj ntshaw, ntshaw xav kom tau los kav ib leeg ib lub tribe. Yexus 12 tug thwj tim ntawd lawv tseem hlua, hlua heev. Lawv tsis yog ib cos neeg lau, lau plaub hau dos tag lis cov duab ua peb kom ntawd. Yexus hus nws cov thwj tia "Boys" vim lawv tseem yau, yau heev. Yexus mus txog twg ces lawv caum Yexus qab mus txog ntawd. Thaub lub sib hawm ua Yexus yov los txeeb ua huab ua ces Yexus muaj hnub nyoog 30 xyoo xwb. Nws 12 tug thwj tim ces lawv puav yeej yau nws tag nrho. Lawv muaj hnub nyoog lis 17 - 25 ntawd xwb. Yexus tus thwj tim hus ua "Peter" no mas nws thiaj lis muaj hnub nyoog zog. Raw lis kev tshawb fawb mas "Peter" ib leeg thiaj Yexus tus thwj ua nws poj niam. 11 tug thwj tim ces lawv tseem hlua, hlua tsis muaj poj niam.

Raw lis kev tshawb fawb seb Yexus pua muaj poj niam ib yam lis Yexus tus thwj tim hus ua "Peter." Yexus yuav ib tug niam ntiav hus ua "Mary Magdelene." Tus niam ntiav ntawd muaj ib tug viv ncau hus ua "Matha." Mary Magdelen & Matha nkawv muaj ib tug nus hus ua "Lazarus."

#65 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 11 October 2012 - 07:55 AM

Map of Sea of Galilee


Posted Image


Sea of Galilee:
1. North to South, 13 miles
2. East to West, 7 miles
3. 157 feet deep.

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 16

1. Hnub no peb yov kawm txog vim lis cas haiv neeg Jews thiaj lis yov mus chim rau Yexus txoj kev dag siv hwj huaj cuav los dag nws haiv neeg Jews kom lawv muab huab tais rau Yexus ua los kav lub teb chaw Israel rau thaum lub sib hawm Yexus tseem ua neej nyob?

Yexus yog ib tug menyuam hlua xwb muaj hnub nyoog 30 - 33 xyoo. Yexus tsis txawj dab tsis kom tsim nyog muaj peev xwm los kav tau ib lub teb chaw thiab nws tsis muaj peev xwm los kav tau ib haiv neeg. Yexus tsua txawj tws ntoo ua vaj ua tsev nyob xwb. Yexus kuj tus tau muaj ob peb tug yaj nws kuj coj nws cov yaj mus noj zaub rau tom tej zoo ib yam lis tej pej xeem sawv daw nyob rau hauv nws lub zos Nazareth ntawd.

Yexus tsis txawj dab tsis ua nws pua yov kav tau nws haiv neeg Jews tag nrhos? Raws lis kev tshawb fawb txog Yexus lub neej, Yexus tsis muaj peev xwm kav tau nws haiv neeg Jews vim nws haiv neeg Jews ntses tshaj Yexus lawm yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis quav ntsej mloog Yexus txoj kev khav thiab Yexus txoj kev dag ntawd. Yexus kuj cia siab nroo xav ntshes nws siv hwj huaj cuav coj mus dag khos neeg dig muag thiab tsa neeg tuag sawv kom nws haiv neeg xav ntses nws muaj hwj huaj loj heev es lawv cia lis yov cia lis muab huab tai rau Yexus ua.

Haiv neeg Jews nyob rau txheej thaum ub lawv kuj ntse ib yam lis peb txheej niam no thiab. Yog tia Yexus yov siv nws cov hwj huaj cuav ntawd los sib twv ua ib tug US President rau tom ntej no, ua ntej txhua tus yov VOTE rau Yexus kom nws tau los ua ib tug President mas sawv daw thoob plaw lub teb chaw tag nrho yov kom Yexus ua nws cov hwj huaj rau sawv saib ua ntej seb pua yog tseeb tsos. Yog tia Yexus ua tsis tau hwj huaj dab tsis rau tej pej xeem sawv daws saib es Yexus lam khav, khav ntawm ntus cub rau sawv daw mloog xwb ces yeej tsis muaj leej twg yov kam "VOtE" rau yawg thaub Yexus dag ntawd lis. Yexus cov hwj huav cuav ua thaum nws coj mus dag nws haiv neeg kom lawv muab huab tai rau nws ua yog cov nram qab no:


Yexus siv nws cov hwj huaj cuav muaj raw lis no:

1. Yexus muab dej txia ua cawv haus nyob rau ntawm lub tshoob kos hus ua Wedding of Cana (John 2:1).
2. Yexus ua txuj kho ib tug nom tswv tus tub ua muaj mob nyob rau pem lub zos Capernaum (John 4:46).
3. Yexus ua txuj khos ib tug neeg ceg tawv nyob rau ntawm lub pas dej hua Pool of Bethesda (John 5:2).
4. Yexus ua txuj kho ib tug neeg nqws tes thiab lwm tus coob heev nyob rau ntawm ntug dej Sea of Galilee (Mathhew 12:9).
5. Yexus kho ib tug neeg Roman tus tub dhev nyob rau ntawm lub zos Capernaum (Matthew 8:5).
6. Yexus hla lub pas dej hus ua Sea of Galilee thiab nws ua txuj ua kom tus nre (Matthew 8:24).
7. Yexus siv nws cov hwj huaj cuav los tsas ib tug me nyuam ntxhais ua nws tib tuag lawm (Mark 5:22).
8. Yexus siv nws cov hwj huaj cuav los dag sawv daws tia muaj peev xwm muab 5 lub mov cis thiab 2 tug ntse pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb seem nyob rau tom hav nyom nyob zes rau ntawm lub zos hus Bethsaida (Matthew 14:14).
9. Yexus dag tia nws muaj peev xwm taug tau saum nplaim dej (Matthew 14:25).
10. Yexus dag tia nws khos tau ib tug neeg lag ntseg nyob rau ntawm ntawm lub zos hus Decapolis (Mark 7:32).
11. Yexus dag tia nws muab 7 lub mov cis thiab ob peb tug ntses pub rau 4,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem tshuav 7 lub pob tawb loj, loj seem thiab (Mark 8:5-9).
12. Yexus caij nkoj mus zes rau thaj tsam nyob zes rau Magadan/ Dalmanutha, cov tom tswv Jews tsis ntseeg Yexus tia nws muaj peev xwm muab 7 lub mov cis thiab ob peg tug ntses pub rau 4,000 leej neeg noj tsau haus qaug tag tseem tshuav 7 lub pob tawj loj, loj seem tseg thiab (Matthew 16:1); (Mark 8:11). Cov nom tswv Jews thiaj lis hais rau Yexus tia koj khav tia koj muaj hwj huaj loj npaum lis ntawd koj kuj ua tej yam dab tsis txawv txav rau saum ntuj rau peb saib peb thiaj lis ntseeg thiaj koj muaj hwj huaj loj npaum lis ntawd. Yexus kuj ua tsis tau hwj huaj dab tsis txawv txav rau saum ntuj rau cov nom tswv Jews saib. (Mark 9:12) Yexus teb tia, "Certainly not."
13. Yexus cov thwj tim kuj nrog Yexus dag tia Yexus muaj hwj huaj txia tau zoo lis kiag lis Elijah thiab Moses nyob rau saum lub roob Mount of Hermon (Matthew 17:1).
14. Yexus ua txuj siv hwj huaj cuav khos ib tug me nyuam tub (Matthew 17:14).
15. Yexus ua txuj them nqis ses muab qhov lub nyiaj ntawd ntawm ib tug ntse lub qhov ncauj los (Matthew 17:26).


2. Yog tia koj yov "Vote" rau ib nom tswv koj pua xav tia koj yov "Vote" rau tus neeg muaj peev xwm thiab ua tau lis hais tiag los yog koj cia lis yov "Vote" rau ib tug neeg khav, khav thiab yog neeg dag xwb?

Kuv xav tia koj thiab kuv wb yov xav ib yam lis lawv haiv neeg Jews thaum ub thiab. Ua ntej peb yov xaiv ib tug huab tai zoo, peb kom nws qhia nws cov cuj cis rau peb saib ua ntej tsos peb thiaj lis ntseeg nws. Yog tia nws dag xwb ces tus twg los yeej yov tsis kam yuav nws los ua ib tug thawj coj saib tag nrho ib lub teb chaw lis. Yog tia peb cia lis muab huab tai rau Yexus ua, thaum nws los ua ib tug huab tais lawm. Nws yov tsum mus kho tej neeg dig muag txhua tus kom pom kev. Yexus yov tsum mus tsas kom tau txhua tus neeg tuag sawv los. Yog Yexus ua tsis tau lis ntawd ces txog thaum kawg yeej tsis muaj leej twg fwm nws lis. Txog thaum kawg ces lawv yov muab nws coj mus rau txim ntsia tes ntsia taw rau saum tus ntoo khaub lig coj mus them rau nws txoj kev dag ntawd xwb. Yog vim lis ntawd haiv neeg Jews thaum ub yeej paub ua ntej lawm. Lawv thiaj muab Yexus txhom txoj mus hais plaub thiab coj mus plawm them rau nws txoj kev dag neeg zej zog. Lawv muab Yexus npawm, npawm tag los lawv tsis tseev. Lawv thiaj lis yuam kom Yexus kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob qhua coj mus sim neej cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb. Tom qab lawv muab Yexus tua sim nws cov hwj huaj cuav ntawd tag ces Yexus thiaj lis tuag mus lawm ntsiag moos tos tsis pom Yexus rov tuaj khav thiab tuaj dag leej twg ntxiv lawm.

Koj thiab kuv wb nes hov xav lis cas rau Yexus thiab? Pua tsim nyog wb nrog Yexus dag neeg qab zej qaum zos kom Yexus tau ua huab tai Jews mas? Yexus pua muaj hwj huaj tiag lis nws tau khav, khav tib yov tau 2,000 xyoo rau hauv lub ntiaj teb no? Tom qab thaum tau pom lawv muab Yexus coj mus sim nws cov hwj huaj rau sawv daws saib rau saum tu ntoo khaub lig ntawd koj pua xav tia Yexus muaj hwj huaj tiag los yog nws lam khav, khav ntawm ntu cub kom lawv muab huab tai rau nws ua xwb?

Lwm hnub pev yov kawm txog thaum Yexus thiab Yexus cov thwj tim sib tham nyob rau pem lub xos Capernaum ua ntej lawv yov mus txeeb huab tai Jews ua nyob rau ram Jersusalem.

Attached Thumbnails

 • Jesus Turns Water Into Wine-Color700.jpg
 • jesus with us in the storm.jpg
 • jesus-walking-on20water.jpg
 • Yesus-Sang-Pengampun.jpg
 • healtheblind.jpg
 • jesus-raises-jairus-daughter.jpg
 • jesushealsaman.jpg


#66 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 11 October 2012 - 09:39 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 17


Saib daim Video ua Yexus muab dej txhia ua tau cawv haus nyob rau lub tshoob kos "Wedding of Cana." Yexus xub dag tia nws muaj hwj huaj muab dej txia ua tau cawv haus kom neeg zej zog xav ntshes Yexus muaj hwj huaj loj heev.

Raw lis kev tshawb fawb txog Yexus cov hwj huaj no mas tsis muaj tseeb lis tsua yog Yexus 4 tug thwj ntawd sau los dag sawv daw xwb. Thaum lawv dag Yexus tia lawv yov pab Yexus tiam sis thaum cov tub rog tuaj txhom Yexus ces lawv kiag tag. Lawv tsis pab Yexus. Lawv dag los dua lawm yog lis ntawd peb yov ntseeg tsis tau cov neeg ua tib dag los dua tej lus. hais rau sawv daws

Muab tus neeg dag piv nrog tus neeg ceg tawv, txawm tia nws hos khav ntxhia tia nws tsis ceg tawv los peb tib paub tia nws yog ib tug neeg ceg lawv los dua lawm. Thaum tus neeg ceg tawv rov mus kev ces peb yov rov pom nws ceg tawv dua. Los lus txhais hais tus neeg dag ces yov rov qab dag dua; tus neeg ceg tawv ces yov rov qab ceg tawv dua.

Muab dej nchuav rau hauv 6 lub hub tag ces nws pua yov txawj txia ua tau cawv haus mas? Yexus cov thwj tim hais tia Yexus muab txia ua tau cawv haus qhov no yog lawv dag xwb. Ib tug neeg nws tib dag los dua lawm ua peb pua yov ntseeg nws tia nws hais lus tseeb mas?

Poj pua ntseeg tia Yexus muab dej txia ua tau cawv haus? "Yes" or "No"


Kuv xav tia tus twg los kuj yov teb tia "No" thiab xwb.

Tus neeg teb tia "Yes" no mas nws lam nrog Yexus cov thwj tim pab Yexus dag lawm xwb. Txoj kev dag yeej tsis muaj kev taug. Thaum kawg ces tsua mus xau rau txoj kev tws xwb. Txoj kev dag yog ib txoj kev txaj muag thiab kev npam nyob rau ntawm tus neeg dag ntawd txoj kev taug.

#67 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 11 October 2012 - 09:44 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 17

Saib daim Video ua Yexus muab dej txhia ua tau cawv haus nyob rau lub tshoob kos "Wedding of Cana." Yexus xub dag tia nws muaj hwj huaj muab dej txia ua tau cawv haus kom neeg zej zog xav ntshes Yexus muaj hwj huaj loj heev.

Raw lis kev tshawb fawb txog Yexus cov hwj huaj no mas tsis muaj tseeb lis tsua yog Yexus 4 tug thwj ntawd sau los dag sawv daw xwb. Thaum lawv dag Yexus tia lawv yov pab Yexus tiam sis thaum cov tub rog tuaj txhom Yexus ces lawv kiag tag. Lawv tsis pab Yexus. Lawv dag los dua lawm yog lis ntawd peb yov ntseeg tsis tau cov neeg ua tib dag los dua tej lus. hais rau sawv daws

Muab tus neeg dag piv nrog tus neeg ceg tawv, txawm tia nws hos khav ntxhia tia nws tsis ceg tawv los peb tib paub tia nws yog ib tug neeg ceg lawv los dua lawm. Thaum tus neeg ceg tawv rov mus kev ces peb yov rov pom nws ceg tawv dua. Los lus txhais hais tus neeg dag ces yov rov qab dag dua; tus neeg ceg tawv ces yov rov qab ceg tawv dua.

Muab dej nchuav rau hauv 6 lub hub tag ces nws pua yov txawj txia ua tau cawv haus mas? Yexus cov thwj tim hais tia Yexus muab txia ua tau cawv haus qhov no yog lawv dag xwb. Ib tug neeg nws tib dag los dua lawm ua peb pua yov ntseeg nws tia nws hais lus tseeb mas?

Poj pua ntseeg tia Yexus muab dej txia ua tau cawv haus? "Yes" or "No"


Kuv xav tia tus twg los kuj yov teb tia "No" thiab xwb.

Tus neeg teb tia "Yes" no mas nws lam nrog Yexus cov thwj tim pab Yexus dag lawm xwb. Txoj kev dag yeej tsis muaj kev taug. Thaum kawg ces tsua mus xau rau txoj kev tws xwb. Txoj kev dag yog ib txoj kev txaj muag thiab kev npam nyob rau ntawm tus neeg dag ntawd txoj kev taug.

#68 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 12 October 2012 - 05:15 AMYexus muab dej txia ua cawv haus nyob rau lub tshoob kos hus ua "Wedding of Cana."

1. Yexus pua muaj peev xwm muab dej txia ua tau cawv hau tiag?

Raw lis kev tshawb fawb txog Yexus qhov hwj huaj muab dej txia ua tau caw hau no yog dag xwb nawb. Yexus dag ces Yexus cov thwj thiaj lis dag ib yam lis Yexus thiab. Lawv thiaj lis sau ib cov ntawv tsis muaj tseeb coj los dag sawv daw xwb.

#69 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 12 October 2012 - 07:47 AM

Yexus pua muaj hwj huaj taug tau saum nplaim dej lis hais ntawd?

Yexus dag tia nws nqis saum ntuj los ua haiv neeg Jews tus huab tais. Leej twg noj nws lub cev thiab sau nws cov ntshav mas tus ntawd yov muaj txoj siab nyob ntev. Yexus kuj dag tia nws taug tau saum nplaim dej kom tej neeg zej zog sawv daws xav ntshes Yexus muaj hwj huaj tiag, tiag. Qhov tseeb Yexus dag lis coj mus ntxia nws haiv neeg kom lawv muab huab tai rau nws ua xwb. Qhov tseeb Yexus yog ib tug tub hlua tsis muaj hwj huaj dab tsis lis. Nws qhov hwj huaj ces dag ntawm ncauj coj mus khav rau sawv daws mloog xwb. Cov neeg paub txog Yexus lub tswv yim dag ntawd ces lawv yeej tsis ntseeg Yexus ib nyuag qhov lis vim cov nom tswv Jews yeej tsos neeg soj Yexus qab tshawb nrhiav qhov tseeb coj los qhia rau sawv daws kom ceev faj txog Yexus lub tswv yim dag ntawd.

Cov neeg Jews thiaj lis thuam Yexus tia ua cas yov mus dag ua luaj tia koj nqis saum ntuj los. Peb tib paub koj niam yog Mary hos koj txiv yog Joseph xwb nas ua cas koj yov mus dag ua luaj tia koj nqis saum ntuj los.

#70 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 12 October 2012 - 09:33 AM

Yexus pua muaj hwj huaj taug tau saum nplaim dej lis hais ntawd?

Yexus dag tia nws nqis saum ntuj los ua haiv neeg Jews tus huab tais. Leej twg noj nws lub cev thiab sau nws cov ntshav mas tus ntawd yov muaj txoj siab nyob ntev. Yexus kuj dag tia nws taug tau saum nplaim dej kom tej neeg zej zog sawv daws xav ntshes Yexus muaj hwj huaj tiag, tiag. Qhov tseeb Yexus dag lis coj mus ntxia nws haiv neeg kom lawv muab huab tai rau nws ua xwb. Qhov tseeb Yexus yog ib tug tub hlua tsis muaj hwj huaj dab tsis lis. Nws qhov hwj huaj ces dag ntawm ncauj coj mus khav rau sawv daws mloog xwb. Cov neeg paub txog Yexus lub tswv yim dag ntawd ces lawv yeej tsis ntseeg Yexus ib nyuag qhov lis vim cov nom tswv Jews yeej tsos neeg soj Yexus qab tshawb nrhiav qhov tseeb coj los qhia rau sawv daws kom ceev faj txog Yexus lub tswv yim dag ntawd.

Cov neeg Jews thiaj lis thuam Yexus tia ua cas yov mus dag ua luaj tia koj nqis saum ntuj los. Peb tib paub koj niam yog Mary hos koj txiv yog Joseph xwb nas ua cas koj yov mus dag ua luaj tia koj nqis saum ntuj los.

Attached Thumbnails

 • jesus-walking-on20water.jpg


#71 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 12 October 2012 - 09:47 AM#72 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 13 October 2012 - 09:04 AM

Posted Image


"Kawm Vaj Lug Kub." Day 18

1. Cov neeg nyob rau hauv Yexus lub qub zog Nazareth ntawd nes lawv pua nyiam Yexus cov hwj huaj cuav coj los dag lawv thiab?

Hnub no peb cov kawm txog Yexus cov hwj huaj cuav ua nws ua coj los dag ntxia nws haiv neeg kom lawv muab huaj tais rau nws ua. Thaum ub Yexus loj hlob nyob rau hauv lub zos Nazerath. Thaum lub sib hawm ua Yexus tseem muaj txoj sia nyob ces lub zos Nazareth ntawd tseem mem heev nws tsua ntev lis 150 yards xwb. Cov neeg zej zog nyob rau lub zos Nazareth ntawd yeej sib paub tag. Tom qab thaum Yexus ua txuj mus kom nws tus npawg John the Baptist muab nws ua kev cais rau dej nyob rau nram lub xeev Judea tag ces nws rov los mus rau sab qaum teb qab txhua nrho thiab mus ua nws cov hwj huaj coj los dag nws haiv neeg Jews sawv daws.

Yexus rov qab los rau hauv nws lub zos Nazareth thiab nws ua nws cov hwj huaj cuav los dag nws cov neeg zej zog nyob rau nws lub zos Nazareth ntawd kom lawv ntseeg nws thiab pab nws kom nws tau ua huab tai tiam sis lawv tsis niam quav ntsej tseeg Yexus txoj kev dag ntawd ib nyuag qhov lis. Yog lis ntawd lawv thiaj lis thuam Yexus thiab lawv cab Yexus mus rau tom tws roob thiab lawv yov muab Yexus thawb kom poob pob tsua tuag tiam sis Yexus ho kam, kam ces nws hos dim lawm thiab. Yexus thiaj lis taug kev mus rau pem lub zos Capernaum nyob rau sab qaum teb. Mus ntawm lub zos Nazareth mus txog rau pem lub zos Capernaum ntawd nws deb lis 30 miles. Yog tia taug kev mus lis 4 miles/hour ces yov siv lis 7-8 hours thiaj lis mus txog rau pem lub zos Capernaum ntawd. Thaum Yexus mus txog rau pem lub zos Capernaum ntawd Yexus ua txuj mus qhia tej neeg kom lawv ntseeg nws thiab cia nws ua huab tai tiam sis lawv kuj tsis nyiam Yexus ib yam lis thiab. Lawv hais rau Yexus tia, "Khiav mus. Peb tsis muaj kev dab tsis cuam tshuam txoj koj os Yexus. Koj phej tuaj rhuav peb ua tus dab tsis lis no" (Luke 4:34).

#73 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 13 October 2012 - 07:36 PM

Posted Image


"Kawm Vaj Lug Kub," Day 19

1. Yexus dag tia nws muab 5 ncuav cis thiab 2 tug ntses pub rau 5,000 leej neeg noj tsaug hau qaug, qhov no pua muaj tiag?

Raw lis kev tshawb fawb txog Yexus qhov hwj huaj cuav no mas kuj dag tib yam nkaus lis cov hwj huaj cuav ua nws tau dag nws haiv neeg yav tag los xwb. Thaum Yexus tawm hauv nws lub qub zog Nazareth mus rau pem lub zos Capernaum ces nws mus dag cov neeg zej zog ntawd kom lawv ntseeg nws thiab muab huab tai rau nws ua. Thaum Yexus dag lawv tag ces tus twg los tus ntxub Yexus kawg nkau lis. Yeej tsis muaj leej twg kam caum Yexus qab tsua yog Yexus cov thwj tim dag ib yam lis Yexus ntawd thiaj lis kam caum Yexus qab xwb. Yexus cov thwj tim ntawd caum Yexus qab vim lawv xav tia muaj ib hnub twg yog tia Yexus tau los ua Huab Tai kav lub teb chaw Israel ntawd ces lawv 12 tug thwj tim ntawd yov tau los kav 12 lub tribes nyob rau hauv lub teb chaw ntawd. Yexus 12 tug thwj tim thiaj lis cia siab nroo nrog Yexus dag tej neeg zej zog rau ub rua no kom haiv neeg Jews ntseeg Yexus thiab cia Yexus los ua huab tai. Haiv neeg Jews thaum ub lawv kuj ntse ib yam lis peb haiv neeg Hmoob thiab. Lawv tsis nyiam txoj kev dag vim txoj kev dag yog ib qho chaw poob ntsej poob muag, poob hwj chim qis. Yog lis ntawd haiv neeg Jews thiaj lis tsis ntshaw txoj kev dag zoo nkau lis peb haiv Hmoob thiab.

Thaum Yexus tuaj mus rau hauv lub zos Capernaum ntawd thiab nws dag sawv daw tag ces tus twg los tus fee rau ib sab lawm xwb; tus twg los tus ntxub Yexus txoj kev dag ntawd kawg nkau lis. Lawv thiaj lis kom Yexus khiav mus. Yexus thiab Yexus cov thwj tim nrog nws ua kes ntawd thiaj lis caij ib lub ncoj tawm hauv lub zos Capernaum mus rau ib qhov chaw ntsiag tos tsis muaj neeg lis, qhov chaw ntawd nyob zes rau ntawm ib lub menyuam zos me, me hus ua Bethsaida (Luke 9:10). Yexus thiaj lis dag tia nws muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb tseem nyob rau tom hav nyom thiab (Matthew 14:14); (Mark 6:33); (Luke 9:11); (John 6:5). Yexus yog ib tug huab tai dag yog lis ntawd Yexus mus txog rau qhov twg los nws thiaj lis dag tus ub tus no kom lawv ntseeg nws thiab cia nws hua huab tais. Yexus dag ces Yexus cov thwj tim thiaj lis nrog Yexus dag thiab.

2. Yexus thiab nws cov thwj tim dag ntawd mus rau ib qhov chaw ntsiag tos tsis muaj neeg lis es ua cas hos muaj 5,000 leej neeg ntawd los qhov twg los caum Yexus qab?

Raw lis kev tshab fawb txog 5,000 leej neeg ua Yexus dag tia nws muab 5 ncuav cis coj mus pub rau lawv noj ntawd yog dag xwb. Yog tia muaj 5,000 leej neeg yov noj kom tsau hau qaug lis Yexus cov thwj tim dag ntawd hais ces 5 lub ncuav cis xwb yeej tsis txau rau sawv daw noj. Muab pib txwv tia yog yov muab 5 lub khob dej coj mus ncuav rau 5,000 lub thoob qhuav ntawd ces yeej ncuav tsis puv lis nawb. Haiv neeg Jews thaum ub tsis ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd vim peb txheej niam no yeej tsis ntseeg tib yam nkau. Yog tia cia lis yov yuam kom ib tug neeg twg ntseeg Yexus cov hwj huaj cuav dag ntawd ces yov ua rau tug neeg ntawd tub qaug nws thiab ua rau tus neeg ntawd npau taw heev. Thaum ub cov neeg Jews npau taw heev rau Yexus txoj kev dag los vim txoj kev dag yog ib txoj kev yuam cai lawm. Es, koj pua ntseeg Yexus qhov hwj huaj cuav ntawd thiab?
"Yes" or "No"

#74 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 13 October 2012 - 07:54 PM

http://youtu.be/L6TjOhnv1Nk


Yexus dag tia nws siv hwj huaj muab 5 ncuav cis & 2 ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb seem thiab.

#75 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 15 October 2012 - 10:11 AM

Posted Image

Picture of Capernaum

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 20

Hnub no peb yov kawm txog lub zo Capernaum thiab lub paj dej hiav txwv hus ua "Sea of Galilee, North to South 13 miles; West to East 7 miles" ua thaum ub Yexus thiab nws cov thwj tim mus rau ub rau no nyob rau sab qaum teb lub xeev Galilee. Yexus muaj 12 tug thwj tim pab Yexus dag tia Yexus ua tau hwj huaj loj heev kom txia tau haiv neeg Jews ntseeg Yexus thiab kom lawv ntseeg Yexus tiag yog nws nqis saum ntuj los ua lawv tus huab tai kav lub teb chaw Israel ntawd. Yexus txoj kev dag ntawd ua rau nws haiv neeg Jews npau taw thiab ntxub Yexus heev vim lawv tsis nyiam txoj kev dag zoo lis Yexus ua ntawd. Peb haiv Hmoob los kuj tsis nyiam txoj kev dag ib yam nkau.

1. Lub paj dej hiav txwv ua thaum ub Yexus dag tia nws taug tau saum npaim dej thiab nws dag tia nws ua tau cuav nre hos loj lis cas tiag?

Raw lis kev xyoj ntsuam txog lub pab dej hiav txwv sea of Galilee ntawd mas nws yog ib lub menyuam pab dej mes, mes xwb. Lub paj dej ntawd nws dav yog 7 mies; nws ntev yog 13 miles. Lub pas dej ntawd nws muaj ib cos me nyuam zo nyob ncig raw lub paj dej ntawd. Thaum ub cov menyuam zos ntawd neeg tsis tau muaj coob. Cov neeg Jews nyob rau thaum lub sib hawm ntawd, lawv nyob sib nrhav xwb.

Thaum xyoo 27C.E. ntawd Yexus muaj hnub nyoog 31 xyoo. Yexus hnov tia lawv muab Yexus tus npawg hus ua "John The Baptist" txiav dab tuag nyob rau nram nroog Jerusalem lawm ces Yexus kuj ntshais heev. Yog lis Yexus thiaj lis tau khiav tawm hauv nws lub qub zog Nazareth los mus rau pem lub zos Capernaum. Yexus thiaj lis los dag cov neeg nyob rau lub zos Capernaum ntawd kom lawv ntseeg Yexus thiab kom lawv cia nws ua lawv tus huab tai. Tiam sis, cov neeg Jews nyob rau lub zos Capernaum lawv ntxub Yexus heev.

#76 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 15 October 2012 - 07:02 PM

Posted Image

Sea of Galiee


Lub pas dej no lawv hus hais tia "Sea of Galilee" los yog lawv hus hais tia "Sea of Tiberias." Lub zos Tiberias mas yog ib lub zos loj nyob rau ntawm lub pab dej no yog lis ntawd lawv thiaj lis tis lub pas dej ntawd hus hais tia Sea of Tiberias. Lub pas dej hiav txwv no nws dav 7 miles xwb. Nyob rau ntawm lub zos Tiberias tig ntsia mus rau sab ntug tim ub yeej pom ntug lis daim ua peb sawv daws pom ntawm no. Lub pas dej hiav txwv no mas nws cov dej tsuag xwb nawb. Nws tsis yog dej qab ntsev lis dej hiav txwv tiag, tiag. Lawv lam muab tis lub npes hus hais tia yog ib lub paj dej hiav tswv no xwb. Nws yog ib lub pas dej tsuag.

Thaum ub Yexus dag tia nws thiab nws cov thwj tim caij ncoj mus rau hauv lub pas dej no es Yexus taug saum nplaim dej, Yexus ua tau cua nre ces nws yog tawm hauv lub me nyuam pas dej ntiav, ntiav no los xwb. Lub pas dej nos nws tsis tob heev thiab nws tsua teeg, teeg xwb. Lub pas dej no nws tsis muaj dej nta loj cuag lis Pacific Ocean los yog Atlantic Ocean ntawd nawb. Cov Movies ua peb pom Yexus mas caij ncoj dej ntas loj heev ces lawv lam ua kom zoo saib xwb. Qhov tseeb lub pas dej no nws tsis ntas loj npaum lis ntawd. Lub pas dej no nws tsua ntas loj lis cov pas dej ua peb mus nuv ntses ua sis xwb. Muab lub pas dej Sea of Galilee no piv nrog lub Pas Dej Tauv nyob rau hauv teb chaw Nplog ces lub Pas Dej Tauv ntawd loj tshaj lub Sea of Galilee ntawd lawm ob peb npaug. Lub Sea of Galilee ntawd yog ib lub pas dej ntiav, ntiav thiab nws tsua teeg, teeg zoo ib yam lis lub Pas Dej Tauv ntawd thiab xwb. Sawv ntawm ntug dej ces dej tsua ntas mes, mes txij lis qaum taw xwb; dej tsis ntas loj lis dej hiav txwv tiag, tiag. Ceev faj nawb Yexus dag sawv daws lawm yog lis ntawd thaum ub cov neeg Jews thiaj lis tsis ntseeg Yexus txoj kev khav thiab kev dag ntawd. Cov neeg Jews thaum ub lawv yeej pom Yexus zoo lis cas thiab lawv yeej paub Yexus txoj kev dag ntawd yog lis ntawd lawv thiaj lis npau taw heev rau Yexus txoj kev dag sawv daw kom muab huab tais rau Yexus ua. Qhov tseeb Yexus tseem ruam qauj heev. Ua ntej luag yov fwm ib tug huab tais, tus neeg ntawd nws yov tsum muaj kev ncaj ncee rau nws haiv neeg. Thaum ub Yexus xav los ua huab tai tiam sis Yexus tsis muaj kev ncaj ncee rau nws haiv neeg Jews. Yexus dag nws haiv neeg Jews rau ub rau no ua rau nws haiv neeg npau taw heev rau nws txoj kev dag ntawd. Yexus mus dag rau lub zos twg los tsis muaj leej twg quav ntsej nws. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis dag rau nws haiv neeg Jews tia "Lub ntiaj no yog nws tsim tag nrhos. Thaum nws rov los ua cas tsis muaj leej twg kam lee paub nws lis. Cov neeg nyob rau hauv nws lub zo Nazareth los tsis kam lee nws lis thiab." Tus twg los tus ntxub Yexus txoj kev cuam cai ntawd heev. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis hais tia, "Hma muaj qhov, noog muaj zes. Yexus yog txiv neej tus tub tsis nws muaj dab tsis los tiag nws lub tob haus; tsis muaj leej twg lee txais nws lis."

#77 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 15 October 2012 - 08:42 PM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 21

Hnub no peb yov kawm txog Yexus cov hwj huaj cuav ua Yexus dag tia nws rov muab 7 lub ncuav cis thiab ob tug ntses coj mus pub rau tej neeg noj vim lis lawv caum, caum Yexus qab tau ob peb hnub lawm lawv tsis tau noj ib yam dab sis lis lawv tshaib, txhaib plab heev Yog tia Yexus cia lis kom lawv rov mus tsev ces ntshes lawv rov mus txog rau tom tej tog kev awv yov tsum ntog vim lawv tshaib plab heev.

Yexus thiab Yexus cov thwj tim mus rau ntawm ib lub me nyuam zos hus ua Decapolis nyob rau ntawm ntug dej Sea of Galilee (Mark 7:31). Yexus ua txuj kho ib tug neeg lag ntseg nyob rau lub zos ntawd (Mark 7:32). Nyob rau ntawm lub zos Decapolis ntawd neeg nyob tsawg heev vim nws yog ib lub me nyuam zos mes, mes xwb. Yexus dag tia muaj 4,000 leej neeg caum Yexus qab rau ub rau no tau muaj ob peb hnub. Lawv tshaib plab heev. Yexus thiaj dag tia nws muab 7 lub ncuav cis thiab ob tug ntses coj mus pub rau 4,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem seem 7 lub pob tawb thiab. Yexus dag nws haiv neeg Jews cuam cais loj heev thiab Yexus kuj khav tia nws muaj hwj huaj loj tshaj plaw lis. Yog lis ntawd cov neeg Jews thaum ub lawv paub txog Yexus txoj kev dag ntawd cuam cais tsis ncaj ncee lawm. Thaum Yexus thiab Yexus cov thwj tim caij nkoj hauv lub pas dej Sea of Galilee ntawd mus zes rau ntawm lub zos mes, mes hus ua Magadan/Dalmanutha (Matthew 15:39); (Mark 8:10). Cov nom tswv Jews tsis ntseeg Yexux txoj kev dag tia Yexus muaj peev xwm muab 7 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 4,000 leej neeg tshaib plab heev lawv noj tsau hau qaub tag tseem seem 7 lub pob tawb loj, loj tseg cia thiab. Yexus khav, khav thiab Yexus dag loj npaum lis ntawd rau nws haiv neeg Jews kom lawv muab huab tais rau Yexus los kav lub teb chaw Israel rau thaum lub sib hawm ntawd.

Cov nom tswv Jews npau tawv heev rau Yexus txoj kev dag thiab cuam cais loj heev rau lawv haiv neeg Jews. Lawv thiaj lis tuaj kom Yexus ua ib yam hwj huaj dab tsis kom txawv txav rau saum ntuj rau lawv pom lawv thiaj lis yov ntseeg tia Yexus muaj hwj huaj loj npaum lis ntawd tiag (Matthew 16:1); (Mark 8:11). Thaum cov nom tswv Jews tuaj hais lis ntawd rau Yexus ces Yexus kuj ua tsis tau ib yam dab rau saum ntuj kom lawv pom tia Yexus muaj hwj huaj tiag. (Mark 9:12) Yexus thiaj lis teb lawv tia,"Tsis kam." Qhov tseeb Yexus yeej tsis muaj hwj huaj dab tsis lis yog lis ntawd nws thiaj teb rau lawv tia Tsis kam ua tau rau lawv saib. Neeg dag yeej ua tsis tau raw lis nws txoj kev khav, khav rau sawv daws hnov ntawd.

Peb haiv neeg Hmoob los kuj tsis nyiam txoj kev dag zoo lis ntawd tib yam nkau lis haiv neeg Jews thiab. Peb Hmoob thiaj lis muaj ob los lus piv txwv hais lis no:

1. Neeg tub sab ncauj ncab.
2. Neeg dag ncauj qag.

1. Tus neeg tub sab lub meej mom
Tus neeg tub sab mas ncauj ncab vim nws cam, cam kom sawv daws xav ntshes nws yog ib tug neeg ncaj ncee heev lis. Qhov tseeb nws tib nyiag luag tug coj mus ua nws tug. Txoj kev tub sab nyiag luag tus coj los ua yus tug nws yog ib txoj kev npam thiab kev txaj muag ua rau tus neeg ntawd lub meej mom poob qis heev.

2. Tus neeg tsis tub sab lub meej mom
Tus neeg tsis tub sab mas txawm nws txom, txom nyem nws tsis muaj nws hos mus ntshaw tau luag tug. Nws tsa lub ncauj mus nug luag tia nws tsis muaj es luag pua kam muab rau nws. Thaum luag hnov nws taij lis ntawd rau luag ces luag yov muab rau nws. Nws thiaj lis tau yam khoom ntawd los ua nws tug tiag, tiag. Tus neeg muab rau nws ces tus ntawd kuj muaj kev zoo siab thiab kev hlub tus neeg txom nyem ntawd.

1. Tus neeg dag lub meej mom
Tus neeg dag lub meej mom mas khav, khav loj heev tiam sis qhov tseeb nws lub meej mom nyob qis heev. Tus neeg dag tuaj khav tia nws muaj peev xwm muab 7 lub ncuav cis coj mus pub rau 4,000 noj tsau hau qaug. Thaum koj thiab kuv wb hnov nws hais lis no rau wb ntshes wb yov tuaj dab ros luag nws heev. Ntshes wb yov teb nws hais tia yawg dag es koj xav ntshes wb niam qhuav yug nag hmo xwb no los? Wb yov hais rau nws tia koj kuj ua kom cua tuaj hlob, hlob heev rau ntawm no rau wb saib es wb thiaj lis ntseeg koj tiam koj muaj hwj huaj loj npaum lis ntawd. Thaum wb hais lis ntawd rau nws tag ces nws teb tia "Tsis kam." Thaum nws teb tia tsis kam ces qhov ntawd nws lub ncauj tib qag lawm nws thiaj teb zoo lis ntawd lawm xwb. Wb yov hais rau nws tia koj tsis muaj hwj huaj loj npaum lis koj tau khav, khav ntawd ces koj tsis txhob tuaj dag wb ntxiv lawm nawb vim wb tsis yog me nyuam yau tseem ruam, ruam hlwb qauj zoo lis koj. Wb ntses tshaj koj lawm os yawg thaub dag. Wb thiaj lis tsis ntseeg koj txoj kev dag ntawd tia koj muaj peev xwm muab 7 lub ncuav cis pub rau 4,000 leej noj tsau hau qaug.

2. Tus neeg tsis dag lub meej mom
Tus neeg tsis dag lub meej mom muaj nyob ncaj ncee rau nws tej phooj ywg. Tus neeg tsis dag tuaj hais lis no. Nws hais tia nws muab 7 lub ncuav cis pub rau 4 leeg noj. Lawv 4 leeg ntawd noj tag lawv kuj tsau, tsau heev thiab tseem seem 3 lub tseg. Yog tia koj thiab kuv wb noj ib leeg ib lub los kuj tau kawg es tseg ib lub seem ntawd rau nws noj thiab. Thaum wb hnov nws hais no ces wb yov hais rau nws tia phooj ywg koj lub siab loj siab zoo. Koj muab koj 7 lub ncuav coj los puv rau peb noj. Peb tau ib leeg ib lub tag lub seem koj mam lis tau noj rau tom kawg. Koj lub siab loj siab zoo npaum lis koj ces cia koj los ua ib tug huab tai kav tag nrho peb ib tsoom neeg zej zog sawv daw os.

#78 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 15 October 2012 - 08:50 PM

http://youtu.be/gtUVLowJF2w


Yexus dag tia nws muaj hwj huaj loj heev. Nws muaj peev xwm muab 7 lub ncuav cis pub rau 4,000 leej neeg noj.#79 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 12:15 AM

http://youtu.be/MGJ0TKRTEFI


Yexus dag tia nws muaj hwj huaj tsas tau neeg tuag sawv tib sis thiab. Ua Yexus tsas pua tau tag nrhos cov neeg tuag nyob rau hauv lub teb chaw Israel rov los ua neej nyob? Raws lis tshawb fawb, Yexus dag rau ub rau no thoob plaw lub teb chaw Israel tau muaj 3 xyoo kom haiv neeg Jews muab huab tau rau Yexus ua. Yexus siv hwj huaj cuav dag tau 3 xyoo nws tsua tsa tau 3 tug neeg tuag xwb. Daim Video no nws ua qhia hais tia Yexus tsas tau Jairus tus ntxhais nyob rau xeev Galilee (Makr 5:22-24: 35-43). Tom qab Jairus tus ntxhais sawv rov los ces Yexus hais tia kom tsis txhob qhia rau leej twg paub txog tej yam hwj huaj zoo lis no rau leej twg. Yog Yexus muaj hwj huaj loj npaum lis ntawd thiab nws muaj peev xwm tsas tau neeg tuag sawv ces nws kuj yov tsum tsis txhob zai nws qhov hwj huaj ntawd. Nws yov tsum tsas kom tau tag nrhos cov neeg tuag hauv qhov ntxas tawm rov los ua neej nyob mas thiaj lis yog nws muaj kev hlub neeg sawv daw thiab nws thiaj lis muaj kev ncaj ncee rau nws haiv neeg Jews vim nws xav mus ua lawv tus huab tai kav lub teb chaw ntawd. Nws yov tsum hlub sawv daws thiab nws yov tsum muaj kev ncaj ncee rau txhua tus tag nrho thiaj lis yog nws muaj hwj huaj tiag.

#80 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 12:43 AM

http://youtu.be/RGLy75wrWYc


Yexus dag tia nws thiab nws cov thwj tim caij nkoj hauv lub me nyuam pas dej hiav txwv ntawd rov mus txog rau tim lub zos Capernaum ces tej neeg zej zog hnov txog Yexus cov hwj huaj ntawd mus thoob zos. Lub mes nyuam pas dej hiav txwv ntawd dav 7 miles thiab ntev yog 13 miles xwb. Cov neeg nyob ncig lub pas dej hiav txwv ntawd thaum ub neeg muaj nyob tsawg heev.

Yexus dag tia muaj neeg coob, coob heev nyob rau hauv lub zos Capernaum ntawd tuaj mus cuag nws thiab tuaj mus kom nws pab khos lawv tej kev mob kev nkeeg. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis dag tia muaj ib tug neeg ceg tawv tuaj kom Yexus pab khos nws kom mus tau kev (Mark 2:1-12).

#81 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 01:11 AM

http://youtu.be/kJ5OeHxa5h8


Yexus dag tia nws mus txog rau ntawm ib lub zos hus ua Nain ces nws pom ib tug tub tib tuag lawm nyob rau hauv ib lub hleb lawv tab tom kwv coj mus faus (Gospel of John). Yexus pom dheev tus neeg tuag ntawd ces Yexus thiaj lis pab tsas tus tub ntawd sawv rov los nrog nws niam nyob vim nws niam yog ib tug poj ntsuam xwb.

Yexus dag tia nws hlub nws haiv neeg Jews tshaj plaw lis tiam sis nws dag tas zaj tas zog kom nws haiv neeg Jews muab huab tais rau nws ua xwb, xwb lis. Haiv neeg Jews lawv kuj ntses tshaj Yexus lawm yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis quav ntsej mloog thiab ntseeg txog Yexus lub tswv yim siv tej neeg coj los nrog nws dag kom Yexus tau ua huab tais los kav lub teb chaw Israel.

#82 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 02:19 AM

http://youtu.be/-5p-LJ0JIKs


Yexus dag tia nws muaj hwj huaj los heev thiab muaj neeg coob heev tuaj mus kom nws pab lawv. Qhov tseeb cov neeg Jews nyob rau hauv zej zog ntawd lawv yeej paub txog Yexus txoj kev dag ntawd zoo heev lawv yeej tsis muaj leej twg caum Yexus qab lis tsua yog Yexus 12 tug thwj tim dag lis Yexus thiaj lis caum, caum Yexus qab rau ub rau no seb pua muaj ib hnub twg yog tia Yexus tau los ua huab tai kav lub teb chaw ntawd no ces lawv thiaj lis yov tau los kav 12 lub tribes nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd.

Yexus dag tia cov neeg Jews coob, coob heev caum, caum Yexus qab mus rau ub rau no ces Yexus nkee, nkee heev. Lub sib hawm ntawd tib yov tsau ntuj. Yog lis ntawd Yexus thiaj lis kom nws cov thwj tim lawv caij nkoj mus rau hauv lub pas dej Sea of Galilee, nws dav 7 miles; ntev yog 13 miles xwb. Tuaj tim sab ntug dej tim no sawv ntsia lub paj dej ntawd yeej pom ntug dej sab tim ub. Yexus thiab nws cov thwj tim lawv caij ncoj yov mus rau sab ntug dej tim ub. Thaum lawv mus zoj ib nyuab pliag xwb ces txawm siv muaj cua daj cua dub mas tua nplawm ntws hlob, hlob heev thiab loj lis loj dej ntas siab kawg nkau lis ua rau lawv lub ncoj yov tog. Thaum ntawd Yexus tseem tab tom tsaug zog rau hauv lub ncoj ntawd ces Yexus cov thwj tim thiaj lis hais rau Yexus tia ua cas cua yov mus tuaj hlob tag npaum lis? Yexus cov thwj tim thiaj lis tsas Yexus sawv. Yexus cov thwj tim thiaj lis hais rau Yexus tia peb yov ua lis cas vim cua daj cua dub hlob heev? Yexus dag tia nws sawv tsee los ces nws hais kom cua daj cua dub nres no ces cua daj cua dub cia lis nre kiag lis nws hais lawm. Dej hiav txhwv ces tus kiag tsis ntas ib nyuab qhov lis lawm thiab. Yexus cov thwj tim thiaj lis hais tia uas cas tus neeg no yog leej twg? Vim lis cas cua daj cua dub thiab dej hiav txwv hos mloog nws lus ua luaj es cua cia lis nre lis ntawd kiag lis lawm (Mark 4:40).

Lub menyuam pas dej hiav txwv Sea of Galilee ntawd nws dav 7 miles xwb es pua yov muaj dej ntas loj siab cuag npaum lis Yexus dag ntawd hais mas? Cov neeg Jews thaum ub lawv yeej tsis ntseeg Yexus txoj kev dag siv hwj huav cuav ntawd ib nyuag qhov lis. Tus twg los tus fee rau ib qhov lawm xwb yeej tsis muaj leej twg quav ntsej mloog txog Yexus txoj kev dag ntawd. Ua peb txheej niam no pua ntseeg Yexus dag lis ntawd rau peb thiab mas?

Peb haiv Hmoob thiab haiv neeg Jews yeej ntses heev lis. Txawm leej twg yov dag hais luaj ntug xyu luaj nyug los yog tia tsis muaj tseeb ces yeej tsis muaj leej twg xav mloog Yexus txoj kev dag ntawd. Yexus tsua dag kom sawv daws muab huab tai rau nws ua xwb. Yog tia peb yov xaiv ib tug huab tai los kav ib lub teb chaw ces peb yeej yov saib qhov tseeb ua tej tsos peb mam lis xaiv nws los zaum rau saum lub rooj Huab Tais los kav lub teb chaw. Yexus dag tia nws nqi saum ntuj los thiab nws muaj hwj huaj loj heev. Yexus yov mus ua huab tai kav lub teb chaw Israel ntawd.

Yexus dag rau ub rau no mus thoob lub xeev Galilee nyob rau sab qaum teb ntawd. Tom ntej no Yexus yov nqis mus rau nram sab qab teb. Nws yov mus rau nram nroog Jerusalem. Nws yov mus txeeb huab tai Jews ua.

#83 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 07:40 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 22

Hnub no peb yov kawm txog Yexus qhov hwj huaj ua nws khav tia nws muaj hwj huaj taug tau saum nplaim dej kom tej neeg zej zog ntseeg tia nws muaj hwj huaj loj heev. Ua ntej peb yov paub txog Yexus qhov hwij huaj coj mus dag nws haiv neeg Jews kom lawv muab huab tai rau nws ua, peb yob tsum muab Yexus qhov hwj huaj lub tswv yim coj mus piv rau ib tug Mad Magician lub tswv yim kom peb thiaj lis paub nkawv ob lub tswv yim ntawd. Tus Mad Magician mas nws tsua ua nws cov yee siv coj los rau neeg saib ua sis xwb nws tsis kam ua yee siv coj mus dag tej neeg zej zog kom luag muab huab taisrau nws ua. Tus Mad Magician yeej paub tia nws yeej taug tsis tau saum nplaim dej tiag, tiag. Yexus los kuj taug tsis tau saum nplaim dej tib yam nkau lis tus yawg Mad Magician thiab.

Yexus thiab tus Mad Magician ntawd nkawv muaj tswv yim txog txoj kev ua yee siv rau tej neeg sawv daws saib kom zoo lis yog tiag, tiag. Peb yov saib tus yawg Mad Magician ntawd lub tswv yim taug saum nplaim dej ua ntej peb mam lis soj qab taug txog Yexus qhov hwj huaj ua nws khav, khav tia nws taug saum nplaim dej.


1. Tus Mad Magician ua lis cas nws thiaj lis taug tau saum nplaim dej?

2. Yexus nes nws hos taug tau saum nplaim dej tau zoo lis cas thiab?

Attached Thumbnails

 • jesus-walking-on20water.jpg


#84 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 07:43 AM

http://youtu.be/z0ukAescNC0


Tus Mad Magician taug saum nplaim dej.#85 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 07:49 AM

http://youtu.be/MjIo4olBySA


Yexus taug saum nplaim dej.#86 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 09:03 AM

1. Yexus pua muaj hwj huaj taug tau saim nplaim dej tiag?

Raw lis kev tshab fawb txog Yexus qhov hwj huaj ua nws dag tia nws taug tau saum nplaim dej ntawd yog dab xwb nawb. Yexus dag ces Yexus cov thwj tim nrog Yexus dag. Tom qab thaum Yexus tuag tag ces Yexus cov thwj tim sau ib cos ntawv coj los dag sawv daws tia Yexus taug saum nplaim dej kom tej neeg zej zog sawv daw xav ntshes Yexus muaj hwj huaj loj tiag, tiag.

Qhov tseeb yog Yexus cov thwj tim nrog Yexus dag kom sawv daws ntseeg Yexus thiag nrog Yexus tuam tsam haiv Jews tia lawv yog ib co neeg phem heev lawv thiaj lis muab Yexus tua pov tseg rau sawv daw saib. Thaum ub haiv neeg Jews yeej ntse ib yam lis sawv daws thiab yog vim lis ntawd lawv thiaj lis tsis ntseeg Yexus txoj kev dag. Lawv thiaj lis yov tsum muab Yexus txhom coj mus hais plaub thiab tua rau sawv daws saib tia Yexus cov hwj huaj ntawd yog dag xwb. Yexus thiaj lis tsis muaj hwj huaj dab tsis coj los pab nws kom nws dim tau ntawm tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tai kav lub teb chaw Israel ntawd.

Tom qab Yexus tuag tag ces cov neeg ntseeg Yexus thiaj lis nrog Yexus cov thwj tim dag tib yam nkau mus thoob lub ntiaj teb no. Kev ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no, peb tsis txhob dag lis Yexus ntawd ntxiv lawm.

#87 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 17 October 2012 - 09:03 AM

"Kawm Vaj Lug Kub," Day 23

Hnub no peb yov kawm txog Yexus yov nqis tawm hauv lub zos Capernaum mus rau nram sab qab teb lub nroog Jerusalem mus koom nrog Yexus haiv neeg Jews hnub "Jewish Passover." Hnub Passover mas ib xyoo haiv neeg tag nrhos yov tsum los sib sau ua kes ib zaug ua kev nco txog thaum ub lawv los tim lub teb chaw Egypt los nyob rau lub teb chaw Israel ntawd. Txoj kev tawm ntawm lub zos Capernaum mus txog rau nram lub nroog loj Jerusalem yog deb lis 120 miles. Taug txoj kev mus rau nram nroog Jerusalem nws yov sib hawm lis 4 - 5 hnub thiaj lis mus txog.

Xyoo 28 C.E. ntawd, Yexus thaib Yexus 12 tug thwj tim lawv nqis mus rau nram nroog. Thaum lawv mus txog rau nram nroog Jerusalem ces Yexus ua txuj mus kho ib tug neeg dig muag tsis pom kev txij thaum nws yug los. Nyob rau ntawd, lub pas dej hus ua :"Pool of Bethesda", Yexus ua txuj kho ib tug neeg dig muag. Yexus nti aub ncaug coj mus pleev av coj los pleev tug neeg dig ntawd lub qhov muag thiab Yexus kom nws mus ntxuav rau ntawm lub paj dej "Pool of Bethesda. Yexus siv nws qhov hwj huaj cuav ntawd coj mus dag tej pej xeem sawv daws kom lawv ntseeg nws tia nws yog nqis saum ntuj los ua lawv tus huab tai. Yexus ua nws qhov hwj huaj cuav ntawd rau hnub "Sabbath." Hnub Sabbath mas yog haiv neeg Jews hnub sos tsis ua dab tsis kom nyob twj ywm xwb. Yexus ua nws qhov hwj huaj cuav ntawd rau hnub lawv so yog lis ntawd cov nom tswv Jewish thiaj lis tsis txau siab rau Yexus. Lawv thiaj lis cem Yexus tia nws yog ib tug neeg yuam cais rau hnub "Sabbath" lawm. Lawv xav muag Yexus tua kiag vim tia Yexus yuam cais rau lawv hnub Sabbath thiab Yexus dag tis nws yog Vaj Tswv tus tub kom nws tau hwj chim loj lis Vaj Tswv (John 5:9-10; 16,18).

Qhov tseeb Yexus yog ib tug Xib Fwb cuav xwb. Yexus tsis yog ib tug Xib Fwb (Religious Rabbi) qhia Vaj Tswv txoj lus zoo rau tej neeg zej zog sawv daws. Yexus yog ib tug "Politician". Yexus yog ib tug Xib Fwb dag siv hwj huaj cuav coj los dag sawv daw kom lawv muab huab tai rau Yexus ua xwb. Yexus lub hom phiaj ces nws kub siab lug yov mus txeeb kom tau huab tai Jews ua xwb. Yexus thiaj lis mom txheej Vaj Tswv tug kom cov neeg Jews ntseeg nws tia nws yog Vaj Tswv tus tub thiab kom nws muaj vaj huam loj lis Vaj Tswv.

Yexus pua yog Vaj Tswv tus tub tiag mas?

Yexus tsis yog Vaj Tswv tus tub vim Vaj Tswv yog neeg lub suab tsim los xwb. Yexus tsis yog lub suab zoo ib yam lis Vaj Tswv. Yog lis ntawd, lub suab thiab tus neeg Yexus ntawd nws los nyob tsis tau rau ib qho chaw ua kes. Vaj Tswv ib leeg xwb nws tsis muaj poj niam. Nws yug tsis tau muaj tub thiab tsis muaj ntxhai lis. Vaj Tswv yeej tsis kam lee tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub. Yexus dag kom nws haiv neeg Jews ntseeg nws tia nws yog Vaj Tswv tus tub kom nws muaj vaj huam loj lis Vaj Tswv. Qhov tseeb, Yexus txhav Vaj Tswv tug thiab Yexus cuam koj nrog Vaj Tswv.Attached Thumbnails

 • healtheblind.jpg


#88 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 17 October 2012 - 09:05 AM

http://youtu.be/6LRowXe8XBU


Yexus siv hwj huaj cuav coj los khos ib tug neeg dig muag.#89 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 18 October 2012 - 05:10 AM

Posted Image


Daim Map no yog qhia txog thaum lub sib hawm ua Yexus tseem muaj txoj sia nyob. Yexus thiab nws 12 tug thwj tim tuaj pem lub zos Capernaum xeev Galilee sab qaum teb tuaj mus koom nrog Yexus lawv haiv neeg Jewish rau hnub "Passover" nyob rau hauv tuam ceeb Jerusalem xeev Judea.

#90 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 18 October 2012 - 05:40 AM

Posted Image


Daim Map no yog qhia txog txoj kev tuaj pem sab qaum teb xeev Galilee tuaj mus rau hauv tuam teeb nroog Jerusalem xeev Judea. Thaum ub Yexus thiab Yexus cov thwj tim tuaj pem lub zos Capernaum tuaj mus rau hauv nroog Jerusalem yog deb lis 120 miles. Yexus thiab nws cov thwj tim taug txoj kev hus ua "Jericho Road." Txoj kev Jericho Road no nws yog ib txoj kev qub, qub thaum ub ua tej lau taug tuaj mus rau hauv nroog Jersalem.

#91 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 18 October 2012 - 07:03 AM

Posted Image


Lub tuam ceeb nroog Jerusalem yog lub nroog tswv teb chaw nyob rau lub teb chaw Israel. Thaum ub Yexus thiab Yexus cov thwj tim siv hwj huaj cuav coj mus dag nws haiv Jews mus thoob qab teb qaum teb kom lawv muab tus huab tai rau Yexus ua. Yexus mus dag tau muaj 3 xyoo ua nws rov thoob teb chaw.

Txog thaum xyoo kawg ntawd, ua ntej haiv neeg Jews yov muab lawv tus huab tais rau Yexus ua. Lawv yov tsum tau sim seb Yexus cov hwj huaj cuav ntawd pua yog tseeb tiag. Lawv muab Yexus txhom coj mus hai plaub thiab coj mus plawm, plawm them rau nws txoj kev dag rau tej neeg zej zog thoob teb chaw. Lawv nplawm, nplawm Yexus tag los lawv tsis tseev. Lawv yog tsum muab Yexus coj mus sim rau ntawm tus ntoo khaub lig seb Yexus nqi pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tai kav lub teb chaw Israel ntawd.

#92 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 18 October 2012 - 07:12 AM

http://youtu.be/2vovOEdM3Xo


17 tus taw ntaiv ua thaum ub Yexus taug mus rau nram lub vaj hus ua "Garden of Gethsemene."

#93 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 18 October 2012 - 07:32 AM

http://youtu.be/FEBrxDoNrDE


Lub vaj "Garden of Gethsemene" no thaum ub lawv txhom Yexus hauv no coj mus hais plaub thiab coj mus nplawm, nplawm them rau nws txoj kev dag ua ntej lawv mam lis coj nws mus tua rau saum tus ntoo khaub lig coj los sim nws cov hwj huaj cuav ntawd seb puag yog tseeb rau sawv daw saib.

#94 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 19 October 2012 - 10:18 AM

Posted Image"Kawm Vaj Lug Kub," Day 24

Hnub no peb yov kawm txog lub tuam ceeb nroog Jerusalem thaum ub Yexus tuaj mus koom nrog nws haiv neeg Jews hnub "Passover" rau thaum lub caij 3 - 4 hlis ntuj ntawd. Thaum Yexus tseem muaj txoj siab nyob ces lub Temple Mount nyob rau hauv nroog Jerusalem ntawd yeej muaj ua ntej lawm. Thaum Yexus thiab nws cov thwj tim tuaj mus koom nrog nws haiv neeg ua kes ces lawv yeej taug kev thiab lawv yeej pom tej pob zeb ua lawv coj los ua lub chaw teev hawm (Tempble Mount) ntawd zoo ib yam lis peb tseem pom niaj hnub niam no txawb tseg.

Thaum ub lub cuam ceeb nroog Jerusalem no nws yog ib lub vaj loog ua haiv neeg Jews lawv tuaj mus pes hawm lawv tus Vaj Tswv. Tus Vaj Ntxws hus ua "King Solomon" yog tus xub tsim lub chaw teev ntuj hus ua "Temple Mount" nyob rau hauv lub tuam ceeb nroog Jerusalem. Tom qab no, lub chaw teev hawm no nws raug muab nrhuav pua tag tsua seem ib sab pha ntsa tseg lawm xwb. Sab phab ntsa ntawd lawv hus ua "Western Wall." Thaum ub Yexus thiab Yexus cov thwj tim tuaj pem sab qaum teb lub zos hus ua "Capernaum" tuaj mus koom nrog nws haiv neeg sawv daws rau thaum lub 3 - 4 hlis ntuj ntawd. Yexus thiab nws cov thwj tim yeej tau pom sab phab ntsa hus ua Western Wall ntawd ib yam lis peb txheej niam no pom thiab. Cov taw ntaiv thaum ub Yexus lawv taug los kuj tseem yog cov qub thaum lub sib hawm ua Yexus tseem muaj txoj siab nyob.

Jerusalem is the birth place of:

1st. Judaism
2nd. Christianity
3rd. Islam

Tam sim no, lub tuam ceeb nroog Jerusalem no nws yog ib lub chaw teev hawm rau 3 pawg neeg ntseeg tuaj pem hawm nyob rau hauv. Thaum ub haiv neeg Jews lawv ntseeg txoj kev ntseeg hus ua "Judaism." Judaism phau Vaj Lug Kub ces nws yog phau "Old Testatment." Tom qab thaum Yexus tuag tag, ces mam lis muaj "Christianity." Pawg Christianity phau Vaj Lug Kub hus ua "Holy Bible" nws muaj "Old Testament & Old Testament." Pawg ntseeg hus ua "Islam" kuj tshwm sim hauv lub nroog Jerusalem no tuaj thiab. Cov neeg Muslim ntawd lawv phau Vaj Lug Kub hus ua "Holy Qu'ran." 3 pawg neeg ntseeg no lawv nyia ntseeg nyia phau Vaj Lug Kub yog lis ntawd lub nroog Jerusalem no thiaj lis muab faib ua 3 qho chaw teev hawm. 3 pawg neeg ntseeg no lawv nyia muaj nyia phau Vaj Lug Kub tiam sis lawv ntseeg tia thaum ub lawv tug pog koob yawg koob yog Adam & Eve nkawv xwb.

Thaum ub Moses yog tus sau 5 phau ntawd nyob rau hauv phau "Old Testament" lawv hus ua "Torah" txhais hais tia "The Laws." Thaum ub Moses thiab nws haiv neeg Jews lawv nyia ntseeg muaj nyia ib tug tswv. Moses ntseeg Vaj Tswv hluav taws (God of Sacred Fire). Hos, Moses cov neeg Jews lawv ntseeg Vaj Tswv Nyuj (God of Golden Calf). Thaum ub haiv neeg Jews lawv tsis sib haum vim nyia ntseeg nyia lawm ib yam. Yog lis ntawd Moses thiaj lis sau phau "Genesee" tiav rau xyoo 1447 B.C.E thaum Moses muaj hnub nyoog 80 xyoo. Moses lub tswv yim thiab lub hom phiaj sau pha ntawv Genesee yog koj los lom nws haiv neeg lub hlwb kom lawv ruam qauj thiab kom lawv sib ntau sib tua kom tuag mus tus noob.

Moses lub tswv yim sau phau Genesee ntawd nws siv "Vaj Tswv Lub Npe" thiab nws siv lub suab "Hais" coj los tsim ib pua tsav yam xwb (God Said). Moses sau phau ntawv Genesee ntawd coj los lom kom tus neeg lub hlwb ruam qauj thiab vwm. Thaum tus neeg ntseeg tia Vaj Tswv hais (God Said) tsim tau ib pua tsav yam ces thiaj lis ua rau tus neeg ntawd lub hlwb ruam qauj lawm.

Qhov tseeb, neeg yog tus tsim "Vaj Tswv." Thaum tus neeg tsim tau nws tus "Vaj Tswv" ces nws tis lub npes rau thiab nws tsim kom nws tus Vaj Tswv muaj fwj chim loj tshaj luag lwm tus Vaj Tswv. Thaum lub sib Yexus tuaj mus txeeb huab tais ua ces Yexus thiaj lis dag tia nws yog Vaj Tswv tus tub kom Yexus tau lub hwj chim loj tshaj nws haiv neeg Jews tus Vaj Tswv yog lis ntawd lawv thiaj chim heev rau Yexus. Lawv thiaj lis yov muab Yexus tua pov tseg. Yexus thiaj lis dag tia Yexus yog Vaj Tswv thiab thiaj lis haj yam ua rau lawv chim rau Yexus. Lawv thiaj soj Yexus qab thiab nrhiav Yexus tua pom tseg.

Cov Vaj Tswv neeg tsim tau muaj coob, coob tus xws lis no:

1. God of the Sun
2. God of the Moon
3. God of Sacred Fire
4. God of Golden Calf
5. The Cat God
6. God this, God that, etc...........

Nyob rau hauv ntiaj teb no, neeg tsim tau muaj Vaj Tswv coob, coob ces nyia thiaj mus ua nyia ib pab lawm. Ib pab nyia ntseeg muaj nyia lawm ib tug Vaj Tswv. Koj thuam tsis tau kuv tus Vaj Tswv; kuv thuam tsis tau koj tus Vaj Tswv. Thaum koj muab kuv phau Vaj Lug Kub pov rau hauv qhov kub hlawv ces thiaj lis ua rau tub qaug rau kuv txoj kev ntseeg yog lis ntawd kuv thiaj yov tsum muab koj phau Vaj Lug Kub pov rau hauv qhov cub tib yam thiab. Thaum zoo lis ntawd ces thiaj lis ua rau neeg mob siab heev. Lawv thiaj lis sawv sib ntau sib tua zool is pab Christianity thiab pab Islam ua niaj hnub niam no peb pom lawv sib tuam sam nyob rau hauv xov xwm rau peb hnov thiab pom lawv tej kev sib ntau sib tua rau peb saib hauv TV.

Thaum ub Moses lub tswv yim tsim Adam & Eve nkawd mas yog coj los nyiam metub menyuam neeg ntiaj teb coj mus sib ntau sib tua xwb. Adam &Eve nkawd yog ob tug niam txiv tub sab menyuam neeg ntiaj teb. Adam & Eve ntawd tswm sim tawm rau peb hnov yog xyoo 1447 B.C.E. nyob rau hauv phau Genesee. Qhov tseeb, neeg ntiaj teb nyia muaj yiav cov pog coob, yawg koob. Lawv tsis yog los ntawd Adam & Eved nkawv los nawb vim neeg ntiaj teb cov pog koob yawg koob los ua ntej xyoo 1447 B.C.E ntawd lawm. Adam & Eve nkawd niam qhuav tswm sim los rau xyoo 1447 B.C. E. ntawd los xwb. Nkawv yog ib tug niam txiv tub sab. Nkawv lub hom phiaj yog los nyiag me tub me nyuam neeg coj mus sib ntau sib tua kom tuag mus puv ntiaj teb. Thaum Adam & Eve nkawv nyiag tau cov me tub me nyuam neeg ntiaj teb no coob ces nkawv muab faib mus ua nyia ib pab kom lawv rov sawv sib tuam tsam lawv kom tuag tag mus tus noob.

1. Tus niam tus txiv twg thiaj lis hlub nkawv cov me nyuam thiab thiaj lis tsis kheev nkawv cov me nyuam tuag?

Tus niam tus txiv yug tus me nyuam ntawd, nkawv thiaj lis tsis kheev nkawv tus me nyuam tuag. Hos, tus niam tus txiv tub sab tub me nyuam ntawd xwb ces nkawv yeej tsis khuv xim tus menyuam ntawd txoj sia lis. Txog thaum kawg, nkawv yov tsum muab tus me nyuam ntawd tua kom tuag xwb. Adam & Eve nkawd yog ob tug niam txiv tub sab, yog lis ntawd nkawv thiaj lis nyiag tau tej me tub me nyuam neeg ntiaj teb coob, coob los ntseeg nkawv tia nkawv yog niam thiab txiv. Qhov tseeb, Adam & Eve yog ob tug niam txiv tsis mloog Vaj Tswv lus thiab nkawv muaj kev npam rau Vam Tswv. Thaum tus neeg ntseeg tia Adam & Eve yog nws niam nws txiv ces tus nteeg ntawd thiaj lis kam lee ris Adam & Eve lub txim txoj kev npam.


"Txoj Dab Neeg tus Tswv ntawm tus Me Nyuam."

Nyob rau hauv peb haiv Hmoob kuj muaj ib txoj dab neeg zoo thaum ub coj los qhia peb haiv Hmoob txog ob tug niam txiv tub sab me nyuam. Thaum ub peb Hmoob ua liaj ua teb nyob rau peb toj roob siab tsis muaj zos loj nyob zes. Nyob yav ntuj qub qab mas peb Hmoob yug tau me nyuam ces yeej tsis muaj "Birth Certificate" coj los qhia tia tus nyuam ntawd yog nws tus tiag.

Muab ib hnub ob tug niam txiv Hmoob nkawv yug tau ib tug me nyuam mos, mos ces nkawv maj, maj mus ua teb tsam tsis qig tsis tau noj. Yog lis ntawd, nkawv thiaj lis muab nkawv tus me nyuam mos liab tsos tseg rau hauv lub tsev teb. Nkawv mus rau, rau siab ua teb lawm. Thaum nkawv mus ua teb lawm ces muaj ib tug poj niam tub sab tuaj nyiag nkawv tus me nyuam mos liab nyob rau hauv lub tsev teb mus lawm. Thaum nkawv los txog ces tsis pom nkawv tus menyuam lawm. Nkawv nrhiav rau ub rau no los tsis pom nkawv tus menyuam nyob rau qhov twg. Nkawv kuj xav tia tej zaum muaj hmas los yog muaj tsov muab nkawv tus menyuam kom coj mus noj lawm. Nkawv nrhiav ncig rau ub rau no no los tsis pom tib tug hneev hma los yog hneev tsos nyob rau qhov twg lis. Nkawv los rov los txog tom nkawv lub zos ces nkawv pom ib tug poj niam nqa nkawv tus menyuam. Yog lis ntawd nkawv thiaj lis hais rau tus poj niam tia kom nws muab nkawv tus menyuam rov qab rau nkawv. Tus poj niam tub sab ntawd txawm teb ntua tia tus menyuam ntawd yog nws tus. Nkawv hais lis cas tus poj niam tub sab ntawd sim kam muab nkawv tus menyuam rov qab rau nkawv. Yog lis ntawd, nkawv niaj lis mus qhia rau tus tswv zos. Tus tswv zos thiaj lis tus poj niam tub sab ntawd kom nqas tus me nyuam tuaj. Thaum tus poj niam tub sab ntawd tuaj txog ces tus poj niam tub sab ntawd txawm hais tia tus me nyuam yog nws tus tiag, tiag. Tus tswv zos hais lis cas los tus poj niam tub sab ntawd tsis kam muab tus me nyuam ntawd rov qab lis.

Yog lis ntawd, tus tswv zos thiaj lis xav zoj ib pliag ces tus tswv zos thiaj lis hais tia, "Koj hais tia tus me nyuam no yog koj tus. Nkawv hais tia tus me nyuam ntawd yog nkawv tus. Kuv tsis paub tia tus me nyuam no yog leej twg tus tiag. Yog lis no muab tus me nyuam no coj los rau kuv phua kiag ob sab. Koj yuav ib sab. Nkawv yuav sib sab. Thaum tus tswv zo ua txuj sab nws rab riam siab, siab yov muab tus me nyuam ntawd phua kiag ob sab ces tus poj niam tub sab ntawd luag ntxhis thiab nws zoo siab heev. Nws txawm hais tia kom muab tus me nyuam ntawd tua kiag phua ob sab. Hos, ob tug niam txiv yug tus me nyuam ntawd, nkawv quaj txhos qaug ntua thov tia kom tsis txhob muab tus me nyuam ntawd tua. Nkawv hais tia cia muab tus me nyuam ntawd rau tus poj niam tub sab ntawd xwb vim nkawv hlub tus me nyuam ntawd heev. Nkawv tsis xav kom tus menyuam ntawd tuag."
Thaum tus tswv zo hnov lis no tag ces tus tswv zo thiaj lis hais rau tus poj niam tub sab ntawd tia, "Tus me nyuam no tsis yog koj tus. Tus me nyuam no yog ob niam txiv ntawd tus. Nkawv thiaj lis quaj txxho qaug ntua thom kom tsis txhob nkawv tus me nyuam ntawd." Tus tswv thiaj lis muab tus me nyuam ntawd rov qab mus rau ob niam ntawd lawm. Tus me nyuam tnawd thiaj lis tsis tuag.

Thaum peb pom tau tia tus neeg tub sab me nyuam (Kidnapper) nws yeej tua tau tus me nyuam tiab nws yeej xav kom tus me nyuam tuag. Adam & Eve nkawv yog ob tug niam txiv tub sab xwb. Niaj hnub niam no, muaj neeg coob, coob puv ntiaj teb ntseeg tia Adam & Eved nkawv yog ob tug niam txiv yug me tub me nyuam neeg ntiaj teb thaum ub. Adam & Eve nkawv muab cov me nyuam neeg ntiaj teb no faib ua ob peb pab. Nyia ntseeg muaj yia ib phau Vaj Lug Kub. Nyia muaj nyia tus tswv kav nyia txoj kev ntseeg. Thaum sawv daw sib hais tsis sib tau taub lawm ces thiaj lis sawv los ua yeeb ncuab rov sib ntau sib tua kom tuag tag.

Tam sim no, nyob rau hauv lub tuam ceeb nroog Jerusalem, nws yog lub thiaj teb no lub hauv pau ua tsov ua rog mus puv ntiaj teb. Niaj hnub no muaj 2 billion leej neeg yog pab Christian; muaj 1.3 billion leej neeg yog pab Islam. Thaum ob pab neeg no sawv sib ntau sib tua ces neeg yov tuag mus puv ntiaj teb. Yog lis ntawd, nyob rau hauv Vaj Lug Kuj thiab lis hais ua zaj ua ntxeev tia lub tuam ceeb nroog Jerusalem ntawd yov raug kev sib ntau tib tua ua nws lub nroog Jerusalem ntawd yov tawg ua ob peb sab.

Attached Thumbnails

 • jerusalem.jpg
 • view-c-zyzy.jpg


#95 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 19 October 2012 - 10:36 AM

http://youtu.be/q39pKiKW9pg


"Dome of the Rock" nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem yog lub hauv pau ua tsov rog mus puv lub ntiaj teb no.

Attached Thumbnails

 • jerusalem.jpg


#96 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 20 October 2012 - 01:48 AM

http://youtu.be/xU9CauJP4Pg


Nroog Jerusalem yog lub chaw teev hawm rau 3 pawg neeg ntseeg tiam sis nws yog ib qhov chaw rau 3 pawg neeg sawv sib tuam tsam thiab vim nyia ntseeg muaj nyia tus Vaj Tswv.#97 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 20 October 2012 - 04:01 AM

Posted Image


"Kawm Vaj Lug Kub," Day 25

Hnub no peb yov kawm txog sab phab ntsav tsev lawv hus ua "Western Wall" or "Wailing Wall."

Thaum ub Vaj Ntxwv King David los txeeb tau lub tuam ceeb nroog Jerusalem rau thaum xyoo 1,000 B.C.E. ntawd. Tom qab thaum Vaj Ntxwv King David tuag tag ces Vaj Ntxwv King Solomon thiaj lis sawv los kav. King Solomon thiaj lis xub tsim lub tuam chav tsev teev hawm "Temple Mount" no rau hauv lub vaj loog Jerusalem tiav rau xyoo 962 B.C.E. ntawd.

Tom qab no, lub tuam chav tsev teev hawm (Temple Mount) no thiaj lis raug Rome tuaj muab rhuav pov tseg tag tsua seem ib sab phab ntsa tseg cia lawm xwb. Sab phab ntsa ntawd thiaj lis tseem nyob los txog niaj hnub niam no rau sawv daws pom. Niaj hnub no peb thiaj lis tseem pom sab phab ntsa tsev ntawd hus ua "Western Wall" or "Wailing Wall."

Txhua xyoo, haiv neeg Jews thiab cov neeg Muslims lawv tuaj pes hawm sab phab ntsa tsev ntawd vim lawv ntseeg tia sab phab ntsa tsev ntawd yog lub rooj vag tuam mus rau saum Ntuj Ceeb Tsheej. Vim yog txoj kev lawv ntseeg tia sab phab ntsa tsev ntawd yog lub rooj vag es lawv thiaj lis sib txeeb tas zaj tas zog los tau ntau txheej ntau tiam neeg kom tau sab phab ntsa tsev ntawd es lawv thiaj lis tau mus rau Saum Ntuj Ceeb Tsheej.

1. Sab phab ntsa tsev (Western Wall) ntawd pua yog lub rooj vag mus rau saum Ntuj Ceeb Tsheej tiag mas?

Qhov tseeb, nws tsis yog lis lawv xav ntawd. Sab phab ntsa ces nws yeej yog sab phab ntsa ib yam lis tej phab ntsa thiab xwb. Lawv raug Vaj Lug Kub sau los dag tia sab phab ntsa ntawd yog lub rooj vag no ces lawv thiaj lis raug ntseeg lis ntawd lawm xwb. Sab phab ntsa tsev ntawd nws yog pob zeb, tawv lis tawv rho tob hau tsoo yeej tsis tawg lis tsua yog tob hau tawg xwb. Thaum lawv xav tia sab phab ntsa ntawd yog lub rooj vag mus rau saum ntuj ceeb tsheej no ces lawv sib txeeb kov ciaj kov tuag. Thaum lawv sib txeeb sib ntau sib tua tuag kiag ces lawv ntseeg tia Vaj Tswv coj nws mus kiag rau saum ntuj ceeb tseej kiag lawm.

2. Vim lis cas lawv thiaj lis ntseeg lis ntawd?

Vim tia, Phau Vaj Lug Kub (Old Testament) ntawd yog siv los lus Vaj Tswv Hais (God Said) ntawd coj los tsim ib pua tsav yam. Thaum tus neeg ntseeg tia yog Vaj Tswv siv tau lub suab tsim tau ib pua tsav yam ces thiaj lis ua rau tus neeg ntawd lub hlwb ruam qauj. Thaum tus neeg lub hlwb feeb tsis meej lawm ces nws thiaj lis ntseeg zoo lis ntawd lawm xwb. Qhov tseeb, neeg yog tus tsim thiaj lis muaj Vaj Tswv vim Vaj Tswv yog tawm ntawm neeg lub suab los xwb; nws tsis yog Vaj Tswv tsim tau tug neeg nawb.

3. Lub suab pua muaj peev xwm tsim tau tus neeg mas?

Lub suab (God Said) yeej tsis muaj peev xwm tsim tau tus neeg lis. Txawm nws yov hais, hais ua aub ncaug nrog zig los lub suab yeej tsim tsis tau tus neeg lis nawb. Txawm leej twg yov coj koj mus rau tom roob hav zoov ntsuab xiab es nws yov taws tes tia tag nrho ib pua tsav yam tej mis xyoob tej mis ntoo, tej mis na mis noog, mis kab mis ntsau ntawd yog Vaj Tswv tsim tag nrhos no mas nws yog dag koj lawm xwb nawb. Nws hais lis ntawd rau koj los vim yog tia nws muab Moses qhov tuaj lom neeg (God Said) ntawd coj los lom koj lub hlwb kom ruam qauj yog lis ntawd koj tsis txhob ntseeg nws koj thiaj lis tsis kis tus kab mob muaj taug ntawd mus rau hauv koj lub nruab nrog cev. Koj thiaj lis tsis ruam qauj thiab tsis vwm.

Qhov teeb meem loj tshaj plaw nyob rau hauv lub ntiaj no ces yog vim lawv haiv neeg Jews raug Moses qhov tshuaj lom neeg lub hlwb kom ruam qauj ntawd (God Said) coj los lom rau lawv tag ces lawv lub hlwb feeb sis meej lawm. Moses qhov tshuaj (God Said) coj los lom neeg lub hlwb thiab ob tug niam txiv tub sab (Adam & Eve) ntawd yog tus kab mob muaj taug mus thoob tus neeg lub hlwb thiab tus neeg lub cev tag nrhos. Thaum tus neeg raug qhov tshuaj lom tus neeg ntawd tag ces tus neeg ntawd cia lis ruam qauj feeb tsis meej lawm. Moses qhov tshuaj lom neeg ntawd muaj taug thiab txawj kis zoo ib yam lis tus kab mob hus ua "AIDS." Tus neeg muaj tus kab mob "AIDS" ces nws txawj kis mus rau lwm tus kom muaj neeg mob "AIDS" ntau npaum lis ntau tau yog tia leej twg kis tau tus neeg ntawd cov ntsav muaj tus kab mob AIDS ntxuam rau hauv.

Moses qhov tshuaj lom neeg ntawd mas tseem muaj taug tshaj tus kab mob "AIDS" lawm thiab yog tia thaum tus neeg ntawd hnov lub suab "God Said" es nws tsis ceev faj ces nws cia lis ntseeg tia ntshe yog tiag ces raug kiag tus kab mob ntawd mus rau hauv nws lub hlwb ces nkag mus puv thoob tus neeg ntawd ib ces tag. Thaum Moses qhov tshuaj lom neeg ntawd kag mus puv tus neeg ntawd ib ces tag ces tus neeg ntawd thiaj lis ruam, ruam qauj lawm. Thaum tus neeg ntawd lub hlwb qauj lawm ces nws thiaj lis xav ntshes sab phab ntsa tsev (Western Wall) ntawd yog lub rooj vag ncag mus rau saum ntuj ceeb tsheej lis cov neeg ua peb pom lawv tuaj quaj thiab tuaj hais lus cos, cos hau lis cov neeg peb pom tuaj pes hawm sab phab ntsa tsev ntawd.

#98 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 20 October 2012 - 04:23 AM

http://youtu.be/Ku8SftKS7zs


Teev hawm sab phab ntsa ("Western Wall" or "Wailing Wall").#99 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 20 October 2012 - 06:11 AM

http://youtu.be/CMJ4TYXDKLc


Vim lis cas thiaj lis yov muaj tsov rog ua luaj nyob rau sab Middle East ntawd?

Qhov teeb meem yog vim tia cov neeg ntseeg txoj kev pes hawm lawv sib txheeb kom tau sab phab ntsa (Western Wall) ntawd coj mus ua lawv tug. Lawv ntseeg tia leej twg tau sab phab ntsa tsev ntawd ces pab neeg ntawd thiaj lis tau lub rooj vag mus rau saum ntuj ceeb tsheej thiab khoo tag nrhos lub ntiaj teb no.

#100 HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*

HMOOB_Kawm Vaj Lug Kub_*
 • Guests

Posted 20 October 2012 - 07:56 AM

http://youtu.be/Gnk5Aqo5PrY


Ncig saib lub tuam ceeb nroog Jerusalem thiab ncig saib lub zos Bethlemhem ua thaum ub Yexus yug rau hauv.Reply to this topic  


23 user(s) are reading this topic

0 members, 23 guests, 0 anonymous users