Jump to content


Txujci Tshuaj hmoob


7 replies to this topic

#1 HMOOB_YajKavTswj_*

HMOOB_YajKavTswj_*
 • Guests

Posted 20 May 2012 - 06:45 PM

Koj puas muaj neeg muaj mob? los yog paub tshuaj txuj ci hmoob ? yog muaj no coj tuaj peb sib cog kawm nyob rau saum yeejkavtwj 12 xeem suab nruab ntug

909-744-5500 0#

#2 HMOOB_Walor Yang_*

HMOOB_Walor Yang_*
 • Guests

Posted 29 May 2012 - 07:48 PM

Tshuaj ntsuab lod muaj me ntsis thiab las mad, tsis muaj ntau kuv tsuas muaj cov tshuaj uas kho tau cov mob ncauj plab xws li yog Ulcer, lub tsib muaj pob zeb, muaj Asthma txog seev heev ua tsis tau pa vim yog ntshav muaj roj, raum muaj pob zeb thiab tsis muaj zog es raug mus lim ntshav no xwb. Cov mob li hais los no ces yog tshuaj hmoob thiaj kho tau. Hos hais txog ntshav qab zib thiab ntshav siab ces kawg Massage xwb raws li kuv txawj, 2 yam mob no tshuaj kho tsis tau ib tug twg kom rov zoo li lub caij thaum tseem hluas kiag, li tsuas pom Dr. kho ib ntus xwb cia li ploj ntsej muag lawm.Yog tias cov phooj ywg s/d leej twg ho xav paub kom meej tshaj no thiab ces hu tuaj rau kuv (763)442-7984 los yog Email rau waloryang@yahoo.com kuv li mam :Dteb rau koj ua tsaug ntau bye
:D
.

#3 HMOOB_Walor Yang_*

HMOOB_Walor Yang_*
 • Guests

Posted 29 May 2012 - 07:48 PM

Tshuaj ntsuab lod muaj me ntsis thiab las mad, tsis muaj ntau kuv tsuas muaj cov tshuaj uas kho tau cov mob ncauj plab xws li yog Ulcer, lub tsib muaj pob zeb, muaj Asthma txog seev heev ua tsis tau pa vim yog ntshav muaj roj, raum muaj pob zeb thiab tsis muaj zog es raug mus lim ntshav no xwb. Cov mob li hais los no ces yog tshuaj hmoob thiaj kho tau. Hos hais txog ntshav qab zib thiab ntshav siab ces kawg Massage xwb raws li kuv txawj, 2 yam mob no tshuaj kho tsis tau ib tug twg kom rov zoo li lub caij thaum tseem hluas kiag, li tsuas pom Dr. kho ib ntus xwb cia li ploj ntsej muag lawm.Yog tias cov phooj ywg s/d leej twg ho xav paub kom meej tshaj no thiab ces hu tuaj rau kuv (763)442-7984 los yog Email rau waloryang@yahoo.com kuv li mam :Dteb rau koj ua tsaug ntau bye
:D
.

#4 HMOOB_Walor Yang_*

HMOOB_Walor Yang_*
 • Guests

Posted 29 May 2012 - 07:49 PM

Tshuaj ntsuab lod muaj me ntsis thiab las mad, tsis muaj ntau kuv tsuas muaj cov tshuaj uas kho tau cov mob ncauj plab xws li yog Ulcer, lub tsib muaj pob zeb, muaj Asthma txog seev heev ua tsis tau pa vim yog ntshav muaj roj, raum muaj pob zeb thiab tsis muaj zog es raug mus lim ntshav no xwb. Cov mob li hais los no ces yog tshuaj hmoob thiaj kho tau. Hos hais txog ntshav qab zib thiab ntshav siab ces kawg Massage xwb raws li kuv txawj, 2 yam mob no tshuaj kho tsis tau ib tug twg kom rov zoo li lub caij thaum tseem hluas kiag, li tsuas pom Dr. kho ib ntus xwb cia li ploj ntsej muag lawm.Yog tias cov phooj ywg s/d leej twg ho xav paub kom meej tshaj no thiab ces hu tuaj rau kuv (763)442-7984 los yog Email rau waloryang@yahoo.com kuv li mam :Dteb rau koj ua tsaug ntau bye
:D
.

#5 HMOOB_Vaajneeb_*

HMOOB_Vaajneeb_*
 • Guests

Posted 07 June 2012 - 07:59 PM

Yam tshuaj koj hais ntawd kuv los kuv kuj ntseeg tau tias nws yeej yog ib yam tshuaj zoo heev. sawd daws tsi txhob lam thuam tsuaj ntsuab thiab tej yam zoo kuj zoo tiag tiag. tej yam yug lam muab noj kub tuag tiag tiag.

Kuv los kuj paub ib yam tshuaj uas txiv neej tsi muaj zog. yog tias tug txiv neej twg ib txhis tsi muaj zog thaum yau los uas los tsuas hais tias kab touy ces yam tshuaj kuv paub kho tsi tau. yog tus txiv neej twg muaj zog thiab tab sis muaj zog tsi txaus, tej thaum kuj muaj zog me ntsis tej thaum kuj tsi muaj zog hlo li ces kuv cov tshuaj muaj peev xwm kho tau. Yav tag los kuv muaj pev xwm kho tau 10 leeg los lawm. yeej los zoo tiag tiag li. Peb los ua neeg nyob rau tiam no yog thaum peb lub dag zog khov kho los peb lub zog txiv neej tsi tuaj ces yeej tsi sov siab ua neeg. Muaj tej nkawm niam txiv kuj tau sib nrauj vim tus txiv zog tsi tuaj. Yog peb cov kwv tij sawd daws leej twg ho tsi muaj zog li kuv tau hais los no los tsi txhob ua siab deb koj tsuas hu xov tooj los yog Email rau kuv los tau. (856) 20 28677899, 20 97988799. ncoibsim577@yahoo.com.

#6 HMOOB_PajYeebTshiab_*

HMOOB_PajYeebTshiab_*
 • Guests

Posted 26 July 2012 - 08:42 PM

yog li no neb leeg twg puas paub tshuaj ntaus cev rau pog niam os. coj khaub ncaws tsis tsua zoo. mob plab thaum coj khaub ncaws thiab tshuaj kho kom muaj me nyuam. Yog paub no thov email kuv hluasnkauj83@gmail.com vim kuv xav yuav cov tshuaj ntawd. Ua Tsaug.

#7 nasirhuq

nasirhuq

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3 posts

Posted 09 August 2012 - 06:04 PM

Financial freedom is a common aspiration that most people want in their life. It is also an indicator of success in life. Success depends on several things. Hard work, determination, perseverance and motivation are the primary keys to success. Luck is another thing that many people believe and there is nothing wrong in believing luck indeed.
Many individuals can be found around us who get success in life by taking risk and even taking a chance of lottery like Thai lotto. In fact, winning a big sum of money by picking a ticket can be a great thing that can change your life forever. Thai lottery is one of the most popular lottery systems that are relatively easy to play and to win as well. Winning Thai land lottery is probably the most common dream that people crave in their life at least once. However, winning a lottery is a game of chance instead of a game of skill. There is no special method or secret formula to guarantee you winning a lottery. This is, in fact, purely a game of chance.
Yet you can follow different Thai lottery tips and strategies to boost up your chances to win Thai lotto. Some winning strategies like number selection and wheeling can help you wining your desired prize in Thai land lottery and turn your dream into real. Winners and experts often share their experience and Thai land lottery tips to their peers, and the tips and tricks are helpful for other players to make the things favorable in Thai lotto.
Financial freedom is a common aspiration that most people want in their life. It is also an indicator of success in life. Success depends on several things. Hard work, determination, perseverance and motivation are the primary keys to success. Luck is another thing that many people believe and there is nothing wrong in believing luck indeed.
Many individuals can be found around us who get success in life by taking risk and even taking a chance of lottery like Thai lotto. In fact, winning a big sum of money by picking a ticket can be a great thing that can change your life forever. Thai lottery is one of the most popular lottery systems that are relatively easy to play and to win as well. Winning Thai land lottery is probably the most common dream that people crave in their life at least once. However, winning a lottery is a game of chance instead of a game of skill. There is no special method or secret formula to guarantee you winning a lottery. This is, in fact, purely a game of chance.
Yet you can follow different Thai lottery tips and strategies to boost up your chances to win Thai lotto. Some winning strategies like number selection and wheeling can help you wining your desired prize in Thai land lottery and turn your dream into real. Winners and experts often share their experience and Thai land lottery tips to their peers, and the tips and tricks are helpful for other players to make the things favorable in Thai lotto.

#8 nasirhuq

nasirhuq

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3 posts

Posted 09 August 2012 - 06:07 PM

When it comes to the matter of winning lottery like Thai lotto, almost everybody is interested to know the secret formula to predict winning number. In fact, winning a lottery is purely a game of chance and it does not involve any skill to win lottery. However, you can increase chance of winning in Thai land lottery by following different Thai lottery tips and strategies that winners and experts recommend.
The first thing that you should consider is to select a suitable Thai lottery that fits best to your need. To find out a good lottery system, you can search on the internet and go through reviews of different lottery systems. There are various Thai land lottery systems are available, but you should stick with one instead of switching among the systems every now and then. If your target is to win bigger jackpot, you have to stick to it. You also have to accept loss, because losing is common in every lottery game. Do not quit the game if want to win jackpot prize in Thailand lottery. In fact, winners never quit game.
However, it is advised that you should not cross you budget to win the jackpot when you are playing Thai lotto and you have to be aware about your limitation. You have to have total control on your mind and things to recover you from losses, and stop yourself as soon as you feel that you reached to your limitation. Positive perspective and energy will help you to achieve your dream prize without harming you financially and mentally.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users