Jump to content


- - - - -

Thov kev pab


8 replies to this topic

#1 HMOOB_zeb_*

HMOOB_zeb_*
  • Guests

Posted 05 March 2012 - 05:42 PM

nyob zoo os ib tsoom phooj ywg,kuv xav paub txog txoj kev coj zoo kom muaj phooj ywg coob es nej puas paub nws muaj pes tsawg nqe rau yus coj? yog leej twg paub no thov pab qhia rau kuv.
zebxyooj05@yahoo.com
"ua tsaug"

#2 HMOOB_tijlaug_*

HMOOB_tijlaug_*
  • Guests

Posted 05 March 2012 - 07:24 PM

nyob zoo os ib tsoom phooj ywg,kuv xav paub txog txoj kev coj zoo kom muaj phooj ywg coob es nej puas paub nws muaj pes tsawg nqe rau yus coj? yog leej twg paub no thov pab qhia rau kuv.
zebxyooj05@yahoo.com
"ua tsaug"

Mes Phooj Ywg Zeb, kev coj zoo kom muaj phooj ywg coob mas nws muaj ntau txoj kev heev tiam sis thaum muaj coob lawm ntshes yov muaj cov neeg tuaj nrog koj noj thiab haus dej caw tas mus lis ntshes koj yov muaj kev khwv heev rau luag. Kev coj ib co phooj ywg coob mas zoo nkau lib tug neeg ua raug luag noj dawb tas mus lis xwb nawb thiaj lis ua tau ib tug phooj ywg coj tau ib tsoom phooj ywg tus muaj tus pluag.

Yog tia koj yog ib tug tub txhawj hus nkauj ces luag yov niaj hnub tuaj kom koj mus hus nkauj rau luag. Yog tia koj yog ib tug txiv neeb ces neeg qab zej qaum zos yov tuaj hus koj mus ua neeb ua yaig. Yog tia koj ib tug kws khos mob ces yov muaj neeg tuaj mus hus koj mus khos mob. Yog tia koj yog ib tug kws muab tshuaj ces yov muaj neeg tuaj hais kom koj muab tshuaj rau lawv. Yog tia koj yog ib tug tub lag tub luam ces koj yov muaj neeg tuaj yuav khoom ntawm koj tas mus lis. Yog tia koj yog ib tug kws hais plaub ces yov muaj neeg tuaj coj koj mus hais plaub.

Koj nes txiav txim siab tau lis cas ua koj yov ua cov phooj ywg zoo lis cas tus phooj ywg, ywg tiag. Yog tia koj tseem yog ib tug tub phooj tshiab, tshiab xwb tsua xav kom muaj phooj ywg coob, coob xwb no mas tseem tshuav ntau yam ua koj yov tsum tau npaj ua ntej nawb. Thaum koj muaj phooj ywg coob, coob tuaj lawm muaj tus yov tuaj rhuav koj, muaj tus kuj yov tuaj pab koj thiab los kuj muaj. Yog tia koj yog ib tug tub muaj koob muaj npes nrov ces yeej yov muaj ib cos tuaj nrog koj sib twv nawb tus phooj ywg Zeb. Thaum zoo lis ntawd lawm ces koj yov tau xaiv tia cov phooj ywg twg yog cov hlub koj; thiab cov phooj ywg twg yog cov yeeb ncuab nrog koj. Yog tia ko yov hlub kom tau ob cov neeg zoo lis ntawd no mas koj lub siab yov tsum tawv thiab heev nawb. Yog tia koj heev tsis npaum luag ces koj yeej yov tau luag nrhuav kom piam sij mus tag lis xwb. Yog lis ntawd yov ua ib tug phooj ywg zoo coj tag nrhos ib cos phooj ywg coob, coob mas yov tsum siab loj thiab muaj peev xwm nawb. Tij laug hais lis ntawd rau koj xwb. Tij laug tsua xav kom koj ua tau raw lis koj lub siab xav thiab lub hom phiaj ua koj ntshaws xav kom ua rau raw lis koj lub siab nyiam.

#3 HMOOB_Kwv Luag_*

HMOOB_Kwv Luag_*
  • Guests

Posted 05 March 2012 - 08:01 PM

nyob zoo os ib tsoom phooj ywg,kuv xav paub txog txoj kev coj zoo kom muaj phooj ywg coob es nej puas paub nws muaj pes tsawg nqe rau yus coj? yog leej twg paub no thov pab qhia rau kuv.
zebxyooj05@yahoo.com
"ua tsaug"


Koj muaj nyiaj ces taug kev xwb twb rub tau phoojywg nrog koj uake lawm os. Thaum hluas nws muaj nws kev phoojywg. Laus lawm los nws kuj muaj nws kev phoojywg. Phoojywg yog times, money, and commitment.

#4 HMOOB_Kab laum pij_*

HMOOB_Kab laum pij_*
  • Guests

Posted 05 March 2012 - 08:10 PM

nyob zoo os ib tsoom phooj ywg,kuv xav paub txog txoj kev coj zoo kom muaj phooj ywg coob es nej puas paub nws muaj pes tsawg nqe rau yus coj? yog leej twg paub no thov pab qhia rau kuv.
zebxyooj05@yahoo.com
"ua tsaug"


phooj ywg zeb koj thov kev pab los ntawm peb txhua tus txoj kev qhia koj kom koj xyaum coj zoo.

kev coj zoo mas nws zoo li no, tab sis kuv yuav sau ntau tsawv rau koj twm los yuav tau ua siab ntev twm thiaj li paub.

1. thaum koj niam thiab koj txiv nkawv yug koj los ua li nkawv yug puas tau txoj kev coj zoo nrog koj los.
yog tias nkawv yug tsis tau txoj kev coj zoo nrog koj los ces txawm koj xav coj zoo npaum li cas yuav tsis tau.
Hos nkawv ho yug tau qhov ntawv nrog koj los lawm mas txawm koj tsis xav tau txoj kev coj zoo los koj yeej
yuav tau.

2. koj xav nrog luag muaj koob nrov npe, ua nom ua tswv, muaj nyiaj muaj txiaj kom luag saib tau. tab sis thaum

koj niam thiab koj txiv nkawv yug koj los ua li koj nqa puas tau ntawv nom ntawv tswv, kev coj noj coj ua, muaj
koob nrov npe nrog koj los, yog koj nqa tsis tau nrog koj los ces txawm koj xav npaum li cas los koj yuav tsis
tau, hos yog koj yeej nqa tau nrog koj los ces txawm koj yuav ntshai rwg txoj kev yuav los ua luag tus coj los
txog lub caij lub nyoog ces luag yeej yuav ntes kom tau koj los ua luag tus coj, koj tsis xav muaj nyiaj muaj
txiaj los yog txog lub caij lub nyoog koj muaj nyiaj muaj txiaj lawm ces koj yeej yuav muaj, vim peb txoj kev
yug los ua neeg peb yeej xam phaj muaj ntaub muaj ntawv tseg cia tias peb los ua neeg yuav zoo li cas, nws muaj
ib lub caij dhau ib lub caij, muaj vas thib, muaj hnub muaj hli, muaj niaj muaj xyoo, yog txog lub caij koj xam
phaj tseg cia tias koj los ua neeg npaum li no lub xyoo, txog vas thib no koj mam li muaj nyiaj muaj txiaj, tau
nom tau tswv, muaj suab nrov npe, thiab koj xam phaj tseg cia tias koj txoj kev muaj nyiaj muaj txiaj, muaj
koob nrov npe, ua nom ua tswv yuav kav pes tsawg lub xyoo xwb. txawm yog txoj kev los ua neeg muaj ntaub muaj
ntawv tseg cia li no lawm thiaj li muaj tej tus neeg ua nom ua tswv ntev ntev, thiab muaj nyiaj muaj txiaj,
muaj suab nrov npe ntev ntev, hos muaj tej tug thiaj li kav tsis ntev.

Thaum yuasv kawg mus no mas kuv qhia rau koj tias koj txhob ntshaw txog txoj kev coj zoo thiab coj phem ntawv.
yog koj yug los ua neeg coj phem ces txawm koj yuav xyaum npaum li cas los koj yuav xyaum tsis tau, koj txawm coj zoo hnub no los tag kis koj yeej rov mus dhos koj tus leb qub lawm, vim koj yug los ua xim liab ces koj txawm xyaum dawb los ib chim xwb nws twb rov liab zus liab zus tuaj lawm.

tus neeg yug los tau txoj kev zoo mas nws yeej yug los tau xim dawb mas nws thiaj li yog neeg siab zoo, nws txawm liab npaum li cas los ib chim tsis nco qab xwb nws twb rov dawb zus dawb zus rov tuaj lawm, yog li no thiaj li muaj neeg phem neeg zoo, coj ncaj, coj nkhaus, siab dawb, siab dub, tus zoo li cas los muaj tag.

ib qho uas tseem ceeb tshaj plaws rau koj mas zoo li no, koj zoo li cas los koj lam yuav li ntawv, tsis txhob ntshaw ntshaw kev coj zoo, kev coj zoo ces yus tsis txhob mus twv txiaj yuam pov, tsis txhob tub sab tub nyiag, tsis txhob ua neeg qia dub, pom luag lwm leej lwm tus txom nyem yus yuav tau hlub, tsis txhob xyaum saib tsis taus tej neeg txom nyem, tsis txhob xyaum hais lus phem rau tus ruam thiab txom nyem, ua neeg nyob hais lus luag ntxhi rau txhua leej xwb ces zoo rau koj lawm, txawm koj tsis muaj suab nrov npe los txhob ntshaw. txoj kev muaj suab nrov npe ces yog txoj kev nyuaj siab ntxhov plawv, ua neeg muaj nyiaj muaj txiaj ces ntshai rwg txoj kev tuag, txoj kev coj zoo kom luag qhuas ces yog txoj kev ua luag qhev tsis muaj chaw xaus li tus phooj ywg qhia koj saum toj no. koj yuam tsum pub luag noj luag haus tag mus li ces luag thiaj li qhuas tias koj zoo, yog thaum twg luag muab koj kaus ti txha lawm ces luag tias koj phem, koj pub taus rau nom noj kom tag koj lub neej ces siav ntev, koj pub nom noj mus tsis kawg ces siav luv yog nyob rau nplog lub teb chaws es qhia li no rau koj xwb nyaj koj yuav paub zoo txog txoj kev ua neeg lawm.
tij laug Kab laum pij tus xav tau me nyuam hluas nkauj ib xyoos ib tug xwb ces Ok lawm

#5 HMOOB_Are you a potential leader_*

HMOOB_Are you a potential leader_*
  • Guests

Posted 07 March 2012 - 05:24 AM

nyob zoo os ib tsoom phooj ywg,kuv xav paub txog txoj kev coj zoo kom muaj phooj ywg coob es nej puas paub nws muaj pes tsawg nqe rau yus coj? yog leej twg paub no thov pab qhia rau kuv.
zebxyooj05@yahoo.com
"ua tsaug"

Cov thawj coj zoo all good leader have a dream they shares their dream with others who can help them make it reality,dare to dream, Prepare the dream,Wear the dream and share the dream, besides that all good leader should not put them above their limitations,and open your door open to welcome who potential help you suceees you dream you should: Communication, Coordination,Cooperation,Correlation and Correction this is the great leader lesson, who leads the great organization,

#6 HMOOB_sam_*

HMOOB_sam_*
  • Guests

Posted 07 March 2012 - 04:08 PM

nyob zoo os ib tsoom phooj ywg,kuv xav paub txog txoj kev coj zoo kom muaj phooj ywg coob es nej puas paub nws muaj pes tsawg nqe rau yus coj? yog leej twg paub no thov pab qhia rau kuv.
zebxyooj05@yahoo.com
"ua tsaug"Muaj tib nqi xwb:

Txhob ntxeev siab..

#7 HMOOB_sam_*

HMOOB_sam_*
  • Guests

Posted 07 March 2012 - 04:09 PM

Muaj tib nqi xwb:

Txhob ntxeev siab

#8 HMOOB_Kev pab_*

HMOOB_Kev pab_*
  • Guests

Posted 09 March 2012 - 12:37 PM

Muaj tib nqi xwb:

Txhob ntxeev siab..

- Tus phoojywg Zeb,muaj ntau tus teb koj saum no mas kuv xav hais tias lawv tsuas lam teb lis lawv xav thiab lawv totaub xwb,tsis muaj ib tug uas yuav nqa ntawv saum ntuj los ua nom ua tswv, tabsi muaj tej lub position loj loj mas kuj yoj lis lawv hais saum no thiab.cia kuv qhia lis uas kuv tau pom thiab tau ntsib los lawm,cia hais nyob rau tim peb tebchaws LoojCeeb thiab lwm lub zos uas kuv pom thiab paub,lub sijhawm Vang Pao ua nom mas txhua txhua tus uas xav ua nom los yeej tau ua lis,tabsi qhov condition yog lis no: koj yuav tsum yog ib tug tub hluas hmong lossis nplog hnub nyoog 18 xyoo tsis pub dau 25 xyoo nom tswv luag qheb qhov rooj rau txhua thxua tus tub hluas mus kawm ua nom; ua ntej koj yuav tau mus kawm mas koj yuav tsum have very good physical,tsis sav duav,tsis lov npab lov ceg,qhov muag zoo,zoo thiab yuav tsum psssed the tests,thaum koj mus kawm tau los tsis tau means hais tias koj yuav cia lis nce mus ua General lis VP thiab lwm tus nplog,koj yuav tau kawm lis 12 xyoo ntxhiv after koj Graduated 4 xyoo los mas tej zaum koj lucky yuav tau ua nom lis koj hais ,tabsi koj saib peb twb muaj cov luag hmong tau mus kawm tim West Point los ne,koj puas paub,txhob tu siab mog yog koj laus lawm tsis tau nrog luag ua nom los txhob tu siab,peb txoj moo los txog lis cas cia lis zoo sib yuav lis ntawd xwb yus thiaj tsis muaj ntsav saib ua tsaug nawb tus npawg.

#9 HMOOB_nuj yob_*

HMOOB_nuj yob_*
  • Guests

Posted 11 March 2012 - 10:34 PM

ib co tias tsis khwv los tau noj,tsis xav ua tus coj los tau ua mas yog nqa daim ntawv zoo qhov no tsis tseeb,tsis muaj ib tug twg tsis kawm yuav paub,tsis qhia yuav txawj,tsis khwv yuav tau noj,tsis ua yeej tsis muaj me nyuam li,yog li yuav tau siv zog khwv thiab kawm xwb,kev phooj ywg zoo yog koj hais lus haum txawj zam txim,txawj xav, siab ntev,tsis thas koj ntse ntse los yog txawj txawj paub paub,tsis yog muaj txiag nplua nuj,thiaj muaj phooj ywg,kev
mas tus neeg muaj phooj ywg thiab tsis muaj no nyob ntawm koj txoj kev coj xwb,kuj muaj ntau yam heev,li no.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users