Jump to content


lub npe hu ua hmoob


3 replies to this topic

#1 HMOOB_hmoob1_*

HMOOB_hmoob1_*
  • Guests

Posted 20 December 2010 - 08:04 PM

Vim li cas peb yuav hais peb suab lus,
Vim li cas peb yuav hnav peb zam tsoos?
Tsis vim tsav niaj tus dab tsi,
Tsuas vim peb lub npe hu ua Hmoob.

Vim li cas peb yuav kawm peb ntaub ntawv,
Vim li cas peb yuav nthuav peb txuj ci?
Tsis vim tsav niaj tus dab tsi,
Tsuas vim peb lub npe hu ua Hmoob.

Vim li cas peb yuav taug peb kab ke,
Vim li cas peb yuav ua peb kos tshoob?
Tsis vim tsav niaj tus dab tsi,
Tsuas vim peb lub npe hu ua Hmoob.

Peb muaj peb li nqaij.
Peb muaj peb li siab,
Peb muaj peb li hmoov.
Peb yog saum ntiaj teb no ib haiv neeg,
Luag muaj pes tsawg xyoo yus los muaj pes tsawg xyoo.

Peb nquag ua qoob loo,
Peb li tswv yim coob.
Peb muaj kev txawj ntse,
Peb li siab ntsws zoo.
Peb Hmoob txawm nyob rau qab ntuj khwb,
Sab hnub tuaj nyob txog sab hnub poob.

Peb tsis ntshai leej twg,
Peb tsis ua qhev ntxoog.
Peb tsis khib leej twg,
Peb tsis txeeb teev ntoo.
Peb nrog txhua yam haiv neeg ntaus phooj ywg,
Tso dag zog muab peb neej nyoog txhim kho zoo.

Txawm tias mus txog lub teb chaws twg los peb tseem yog Hmoob..

#2 HMOOB_qhuacai_*

HMOOB_qhuacai_*
  • Guests

Posted 21 December 2010 - 03:53 PM

This is the original song written and sung by Chij Tsaab in Paaj Tawg Laag. It was written and sung in the Moob Leeg dialect.


LUB NPE HU UA MOOB

Vim lecaag peb yuav has peb suab lug,
Vim lecaag peb yuav naav peb zaam tsoog?
Tsis vim tsaav naj tug dlaab tsi,
Tsuas vim peb lub npe hu uab Moob.

Vim lecaag peb yuav kawm peb ntaub ntawv,
Vim lecaag peb yuav nthuav peb txujci?
Tsis vim tsaav naj tug dlaab tsi,
Tsuas vim peb lub npe hu ua Moob.

Vim lecaag peb yuav taug peb kaabke,
Vim lecaag peb yuav ua peb kug tshoob?
Tsis vim tsaav naj tug dlaab tsi,
Tsuas vim peb lub npe hu ua Moob.

Peb muaj peb le ntshaav,
Peb muaj peb le nqaj,
Peb muaj peb le sab,
Peb muaj peb le moov,
Peb yog saum nplajteb nua ib haiv neeg,
Luag muaj pes tssawg xyoo yug los muaj peg tsawg xyoo.

Peb nquag ua qoob loo,
Peb le tswv yim coob,
Peb muaj kev txawj ntse,
Peb le sab ntsws zoo,
Peb Hmoob txawm nyob tsua qaab ntuj khwb,
Saab nub tuaj nyob txug saab nub poob.

Peb tsis ntshai leejtwg,
Peb tsis ua qhev ntxoog,
Peb tsis khib leejtwg,
Peb tsis txeeb teev ntoo.
Peb ntsug ntxhua yaam haiv neeg ntaus phoojywg,
Tso dlaag zug muab peb neej nyoog txhim khu zoo.

Txawm tas moog txug lub tebchaws twg peb yog Moob,
Txawm tas dlhau lawm pes tsawg naj xyoos peb yog Moob.
Peb tsis txawj nov qaab lub npe …Hmoob! Hmoob!! Hmoob!!!

#3 HMOOB_Nujtxeegvajtsimkeeb Hmoobv_*

HMOOB_Nujtxeegvajtsimkeeb Hmoobv_*
  • Guests

Posted 19 November 2012 - 11:08 AM

Hmoo 9 ligvaj nrog ntujyee tebyi, Hmoo 9 ligvaj thoojniam koomtxiv thoojsuab koomnpe, noj sibhu haus sibcev sibhlub sibpab, ncauj tshajxob zog tshajzaj, muasthemnqagkab ntujtshav tebkaj.

Hmoo 9 ligvaj tshajyeej neej txawvyaj - dab txawvyeeb, thajyeebnyabxeeb fuajvamciajvaj kiabkav tshaj xubntab fuajtshajtsavvam nroonres dua xubmes, nyob ruajntseg tshaj ncejzeb khovkho dua phiajtsua.

Hmoo 9 ligvaj yeebkoob yeejhuam zeejxeeb zamzuag, dawbmosnyoos luagntxhi tamli NKAUJHNUB, NRAUGHLI, PAJXYOMIM, SAUBKOMTSI ntsaci, muaj meejmom, hwjhuaj, hwvxyeej, hwjchim keebkav YAJNTUG YEEBTUS, LUAJPUA KUJCUAB Hmoo 9 ligvaj mus niajtxhiab niagtxhis !!! !!! !!!


This is the Hmong national anthem in the Hmong future. This song was written and sung by Tswbxyotuamyeej Hmoobvajpov or Nujtxeegvajtsimkeeb Hmoobvajpov.


Thankyou,
Samxeeb,Nujtxeegvajtsimkeeb Hmoobvajpov

#4 HMOOB_Nujtxeegtsimvajkeeb Hmoobv_*

HMOOB_Nujtxeegtsimvajkeeb Hmoobv_*
  • Guests

Posted 09 December 2012 - 12:14 PM

Hmoobcabfab nrog ntujyee tebyi, Hmoocaubfab thoojniam koomtxiv thoojsuab koomnpe, noj sibhu haus sibcev sibhlub sibpab, ncauj tshajxob zog tshajzaj, muasthemnqagkab ntujtshav tebkaj.

Hmoobcaubfab tshajyeej niagneej txawvyaj dab txawvyeeb, thajyeeb nyabxeeb fuajvamciajvaj kiabkav dua xubntab, fuajtshajtsavvam nrhoonreb dua xubmes, nyob ruajntseg tshaj ncejzeb khovkho tshaj phiajtsua.

Hmoobcaufab yeebkoob yeejhuam zeejxeeb zamzuag, dawbmosnyoos luagntxhi tamli NKAUJHNUB, NRAUGHLI, PAJXYOMIM, SAUBKOMTSI ntsaci muaj hwvhuaj, meejmom, hwvxyeej, hwvchim keebkav YAJNTUG YEEBTUS LUAJPUA KUJCUAB HMOOBCAUBFAB NTUJ mus niajtxhiab niagtxhis !!! !!! !!!This song was written and sung by Nujtxeebtsimvajkeeb Hmoobvajpov or Tswbxyotuamyeej Hmoobvajpov.Samxeeb Thankyou,

Nujtxeegtsimvajkeeb Hmoobvajpov, Luangprabang, Laos.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users