Jump to content


Paj Yeeb


8 replies to this topic

#1 HMOOB_Vibnais83_*

HMOOB_Vibnais83_*
  • Guests

Posted 09 December 2010 - 02:32 PM

Thaum ntawm kuv ntseem nco tau. Nws zoo koj heev thaum pom dheev nws. Kuv tib ua tij ywm los kuv yeej tseem hnov kuv lub siab dhia. Zoo li ntshai kuj tsis yog, zoo li txaj muag kuj tsis yog. Vuag qhov no lov yog kev hlub thawj zaug rau kuv. Hos rau nws kuv tseem tsis tau paub vim nws yog ib tug ntxhais uas zoo nkauj thiab nto npe.

#2 HMOOB_han_*

HMOOB_han_*
  • Guests

Posted 14 December 2010 - 10:46 PM

good good

#3 HMOOB_kuvxwb_*

HMOOB_kuvxwb_*
  • Guests

Posted 29 December 2010 - 01:58 PM

Thaum ntawm kuv ntseem nco tau. Nws zoo koj heev thaum pom dheev nws. Kuv tib ua tij ywm los kuv yeej tseem hnov kuv lub siab dhia. Zoo li ntshai kuj tsis yog, zoo li txaj muag kuj tsis yog. Vuag qhov no lov yog kev hlub thawj zaug rau kuv. Hos rau nws kuv tseem tsis tau paub vim nws yog ib tug ntxhais uas zoo nkauj thiab nto npe.


Love is according to researcher part chemical part mental. According to your statement as quoted, this love scenerio could be a one sided on your part because we lack information from your potentail partner. Love can be consider a FREE trade on an open market. The critical question you need to ask yourself is: what do I have to offer. Be realictic. Many make the mistake by making assumption like this: I may not be handsome/pretty but I have a good heart therefore I am a good. This is the biggest mistake ever. You have to have what make it tick...period.

#4 HMOOB_txoov_*

HMOOB_txoov_*
  • Guests

Posted 05 January 2011 - 05:55 AM

Thaum ntawm kuv ntseem nco tau. Nws zoo koj heev thaum pom dheev nws. Kuv tib ua tij ywm los kuv yeej tseem hnov kuv lub siab dhia. Zoo li ntshai kuj tsis yog, zoo li txaj muag kuj tsis yog. Vuag qhov no lov yog kev hlub thawj zaug rau kuv. Hos rau nws kuv tseem tsis tau paub vim nws yog ib tug ntxhais uas zoo nkauj thiab nto npe. D
Dhau mus tsis ntev txoj kev sib paub kuj zoo mus zuj zus. Tiam sis qhov uas nyuaj siab tshaj yog vim tias Paj Yeeb muaj phooj ywg ntau leej. Tej co kuj zoo li yog nws li hluas nraug tiam sis kuj muaj tej co ho zoo li yog nws lo phooj ywg. Ntau ntau zaus kuj ua rau kuv xav ntau thiab ntau ntau zaus kuj ua rau kuv tag kev cia siab. Tiam sis li cas los kuv yuav tsum tau uv thiab ua siab ntev. Txhua txhua lub caij thiab txhua txhau lub sij hawm uas tau nrog Paj Yeeb nyob ua sis los sis tau nrog Paj Yeeb tham ces zoo li hnub ntawm luv heev los sis hmo ntawm luv heev cuag li lub sij hawm thiab lub caij lub nroog ntawm muaj tis ya. Paj Yeeb yog ib tug ntxhais ua me tiam sis nws ntxim hlub heev. Kuv tsis paub piav tiam sis tam sim no yog kuv qi muag thiab xav. Kuv yeej tseem pom meej meej thiab tseeb tseeb tias thaum Paj Yeeb hluas ntawm Paj Yeev ntxim hlub npaum li cas.
Txoj kev uas thaum yus hlub tau ib tus tib neeg es nws ho muaj phooj ywg coob coob ntawm ua rau yus nyuaj siab heev. Yog yuav muab piv los sis yuav muab hais los kom nej to taub ntawm tej zaum yuav nyuaj tshaj li kuv txiv lawv mus ntaus khaib nyab laj lawm txhiab txhiab npaug. Tiam sis li cas los yus yuav tsum tau ua siab ntev thiab tsis muaj thim.
Thum uas us hlub tau ib tus tib neeg uas yus nyiam tag tag lawm ntawm nws yeej tsis yooj yim hlo li uas cia li tso nws tseg yam tsis muaj qab hau.
Muaj ntau zaus thaum uas kuv tuaj txog rau pem Paj Yeeb lawv tsev nws tib yeej muaj nws tej phooj ywg txiv neej tuaj nrog nws nyob lawm. Ntau ntau zaus yus kuj chim thiab ua rau yus tsis xac hais lus hlo li. Tiam sis li cas los yuav ua siab ntev rau npluav nrog npluav rog zaum no.#5 HMOOB_Txoov_*

HMOOB_Txoov_*
  • Guests

Posted 05 January 2011 - 06:24 AM

Npluav nrog no tab txawm tias yuav yeej thiab yauv swb los yuav tsum tau tua mus ntxiv. Vim thaum kuv txiv uas yog Yawg Hlob Vaj Pov ib tug qub tub nrog yeej hais tseg cia hais tias thaum lawm mus nce khaib lawm yeej tsis lam muaj thim. Tab txawm hais tias yuav yeej thiab yuav swb los yuav tau tua mus vim thaum yus yug los ua ib tug tub rog lawm tab txawm hais tias yuav muab roj ntsha pua lub teb chaws los yeej tsis khuv xim tsuav yus tau ua yus txoj hauj lwm kom tag. Qhov no tsuas yog kuv xav tau tij nywm hauv kuv lub siab thiab tsis kam hais qhia rau Paj Yeeb paub thiab hnov hlo li. Vim sij hawm no los sis ntau ntau lub caij yus yeej tseem tsis tau tso siab thiab nkag siab tag tag tias rau ntawm Paj Yeeb nes yus yog tus thib pes tsawg rau nws thiab rau ntawm Paj Yeeb nes nws ho nyiam thiab txaus siab rau yus npaum li cas. Ntau ntau zaus yus yeej ntau tau siab me heev tiam sis kuj muaj qee zaus kuj ua rau yus ntau tau siab loj thiab. Paj Yeeb yog ib tug ntxhais uas muaj lub siab zoo heev leej twg los nws tham hais lus luag ntxhi nrog. Tsoom hluas sawv daws tus twg los yeej paub tsis tau tias Paj Yeeb lub siab tiag tiag muab rau leej twg lawm. Ntau ntau zaus kuv yeej xav tias lub siab uas Paj Yeeb muab rau kuv ntawm yog nws lub siab tiag tiag los sis lub siab cuav xwb. Ntau zaus yus kuj coj nws tej lus uas hais tseg cia zoo zoo nrog rau nws lub suab hais lus nrog rau lub nplhu luag ntxhi coj los puag pw thiab ntau npau suav txog nws.

#6 HMOOB_Vibnais83_*

HMOOB_Vibnais83_*
  • Guests

Posted 05 January 2011 - 07:12 AM

Npluav nrog no tab txawm tias yuav yeej thiab yauv swb los yuav tsum tau tua mus ntxiv. Vim thaum kuv txiv uas yog Yawg Hlob Vaj Pov ib tug qub tub nrog yeej hais tseg cia hais tias thaum lawv mus nce khaib lawm yeej tsis lam muaj thim. Tab txawm hais tias yuav yeej thiab yuav swb los yuav tau tua mus vim thaum yus yug los ua ib tug tub rog lawm tab txawm hais tias yuav muab roj ntsha pua lub teb chaws los yeej tsis khuv xim tsuav yus tau ua yus txoj hauj lwm kom tag. Qhov no tsuas yog kuv xav tau tij nywm hauv kuv lub siab thiab tsis kam hais qhia rau Paj Yeeb paub thiab hnov hlo li. Vim sij hawm no los sis ntau ntau lub caij yus yeej tseem tsis tau tso siab thiab nkag siab tag tag tias rau ntawm Paj Yeeb nes yus yog tus thib pes tsawg rau nws thiab rau ntawm Paj Yeeb nes nws ho nyiam thiab txaus siab rau yus npaum li cas. Ntau ntau zaus yus yeej ntau tau siab me heev tiam sis kuj muaj qee zaus kuj ua rau yus ntau tau siab loj thiab. Paj Yeeb yog ib tug ntxhais uas muaj lub siab zoo heev leej twg los nws tham thiab hais lus luag ntxhi nrog. Tsoom hluas sawv daws tus twg los yeej paub tsis tau tias Paj Yeeb lub siab tiag tiag muab rau leej twg lawm. Ntau ntau zaus kuv yeej xav tias lub siab uas Paj Yeeb muab rau kuv ntawm yog nws lub siab tiag tiag los sis lub siab cuav xwb. Ntau zaus yus kuj coj nws tej lus uas hais tseg cia zoo zoo nrog rau nws lub suab hais lus nrog rau lub plhu luag ntxhi coj los puag pw thiab ntau npau suav txog nws. Hauv yus tus dab ntub npau suav thiab nyob rau hauv lub neej los sis lub ntiaj teb txoj kev npau suav ntawm. Paj Yeeb yog yus tib leeg li thiab yog yus tib leeg tus. Lub ntiaj teb hauv txoj kev npau suav no tsis thooj lub ntiaj teb tiag tiag uas yus nrog nws nyob. Tej mes toj roob hauv pes uas nyob rau hauv yus txoj kev npau suav ntawm puav leej txawv thiab tsis thooj li lub ntiaj teb ua yus ua neej nyob. Hauv npau suav Paj Yeeb tsis nyiam hais lus pes tsawg tiam sis nws hais lo twg ces yog lo ntawm xwb. Tiam sis tiag tiag nws hais lus ntau heev vim muaj coob coob tus hluas sawv daws hais rau nws tib leeg teb. Muaj ntau zaus yus yeej ntaus tau siab me li tau hais tag los. Vim qee zaus nws yeej tsis tau teb yus tej lus rov rau yus. Xav xav muaj qee tsam yus kuj xav tias Paj Yeeb yog ib tug ntxhais uas siab coob heev. Xav tseg lawm tias Paj Yeeb puas yog siv nws txoj kev uas yog ib tug ntxhais zoo nkauj los tua txiv neej pov tseg ua si. Puas yog Paj Yeeb muab sawv daws tej siab coj mus chob ua tsheej tsham thiab coj mus chob ua tsheej sob ces coj mus cab ua si taug kev. Li cas los xij yus yuav tsis muaj thim thiab tab txawm hais tias nws hob muab yus lub siab coj mus ua li ntawm lawm los yus yeej txaus siab rau nws ua. Paj Yeeb txhais tes me me tiam sis de thiab zuaj txiv neej lub siab mob heev. Paj Yeeb hais lus mos mos tiam sis txhua txhua lo lus uas Paj Yeeb hais tawm tuaj ntawm muaj nkaws koob nrog. Paj Yeeb tej lus yeej tsis hais pheem hlo li tiam sis los twg los yog lo ua rau ib tsoom hluas lub siab qaug lais thiab tso nws tseg tsis tau. Vim Paj Yeeb txhua los lus cuag li muaj tshuaj ntxhw thiab khaws koob faus nyob nrog rau hauv nws tej lus. Thaum yus nyiam nws lawm hais zoo los mob hais li cas los mob. Puas yog li tib neeg hais. Zaum no yus ces kawg tuag vim raug nws tua lawm. Txoj kev mob ntawm yog yuav muab hais los ces mob tshaj li pos kaus nraj chob thiab lov ces ho fau rau hauv yus lub siab. Thuam kawg ces tseem huam thiab lwj nrog rau ua paug mob dai ncuv puag hauv yus lub siab tuaj. Txoj kev hlub ces leej twg yog tus nqis peev ntau dua ces leej twg yeej yog tus uas mob ntau dua.
Tiam sis li cas los xij yog yus nyiam thiab hlub nws lawm tab txawm tias yuav mob npaum li cas los yus yeej uv tau.
Tos nyeem mus ntxiv yog txaus siab nyeem ua si...ua tsuag
TxM#7 HMOOB_kongvang_*

HMOOB_kongvang_*
  • Guests

Posted 06 October 2011 - 09:22 PM

thaum ub nkauj ntsuab thiab nraug nab nkawv muaj txoj kev sib hlub heev li tab sis vim yog peb txiv hlob vaj pov nws tau ua rog nrog rau niag yeeb ncuab nyiag nyab laj liab lawm ces thaum ntawm nraug nab thiaj li tau mus tiv thaiv lub teb chaws lawm ces thiaj li tseg nkauj ntsuab nyob rau tom qab ces nkauj ntsuab nco nco nraug nab lau ces nkauj ntsuab tos ib hnub dhau ib hnub los tsis pom los li tos ib xyoos dhau ib xyoos los tsis pom los li mas ua rau lub teb chaws tawg lawm ces ua rau nkauj ntsuab thiaj li tau ncaim lub teb chaws mus nyob rau nyiag nyav teb chaws lawm tab sis nws lam mus ua lub neej tshiab xwb los nws lub siab lub ntsws yeej nco ntsoov txog nraug nab xwb os yog tias leej twg tsis tau paub txog txoj kev sib ncaim sib nco no ces tsi txhob rawm tuag nawb mog nraug nab tus kuv hlub sau npe tus neeg ncaim koj mus lawm

#8 HMOOB_Lubplawvdhiayogtubvaj_*

HMOOB_Lubplawvdhiayogtubvaj_*
  • Guests

Posted 02 January 2015 - 09:53 PM

Nej twb piav thaum xyoo 2010 lawm tabsis hnub no kuv mam tuaj pom wb vim li ntawd kuv thiaj niaj hnub ntsib maivnyiaj, ntsuab lawv ne heeheeheehee.

 

Tub yog menyuam tub uas zoo nraug heev, nws yog ib tug menyuam tub hmoob vaj uas uas muaj muaj mob ces nws niam lawv muab ib co khaub hlab liab xuab coj los khi nws lub caj dab ntau ntau txoj thiab nws ntxim ntxim hlub heev, nws tseem yog ib tug menyuam tub hais lus zoo zoo rau kuv ces kuv hlub hlub nws heev, kuv tsuas hlub nws ib yam phooj ywg xwb, kuv tsis hlub nws li hluas nkauj hluas nraug thiab kuv hais ncaj kuv xav lawm hais tias kuv yuav coj nws mus ntseeg Tswv Yexus kom nws dim cov dab muab nws khi ntawd thiab nws lub ntsej muag ntxim ntxim hlub ntawd remind kuv lub siab txog kuv ib tug nais khu hu ua Txoojneeb Lauj uas thaud qhia ntawv rau peb nyob hauv cov tsev kawm ntawv ntawd thiab yog hoob P1 uas kuv nyiam nyiam nws tab sis kuv tseem me me thiab kuv yog menyuam txom txom nyem khaubkhaub hlab ces nws tsis nyiam kuv li.

Lub sijhawm ntawd tub vaj peb kawm hoob P3 lawm.

Nws muaj ntsuab, Iab, Pajkub, Maivnyiaj thiab tsis nco qab npe tas lawm os.

Iab thiab kuv wb yog ob tug ntxhais ntseeg Vajtswv, peb mus ib lub church ua ke.

Iab siabphem kawg li thiab nws plees plees ntshauv heev ces lub sijhawm ntawd kuv tab tom pib coj khaubncaws thawj thawj zaug, nws cia li cev loo tes mus kov kiag kuv daim khaub ncaus ntawm kuv lub caj tw, hnub ntawd kuv txajmuag heev hais tsis tau ib lo lus qhia leejtwg li, kuv quaj ib hnub nkaus.

Vim tus menyuam tub hmoob vaj kuv hlub hlub nws ntawd thiab Iab ntawd nyob ua ke ntawm peb cov tsev hauv lub kwjha ntawd sab nyuag kwj ha tid.

Iab kov kuv daim khaub ncaws tas ces Iab cia li tawm thiab tuaj mus meskas lawm.

Ntsuab thiab maivnyiaj nkawd mas yog kuv 2 tug phoojywg zoo zoo heev li tabsis ntsuab mus yuav txiv ces ntsuab tawm lawm, maivnyiaj los tuaj mu meskas teb lawm thiab maivnyiaj kuj muaj ib tug niamhluas hu iab no thiab nws zoo nkauj kawg li tabsis nws tsis kawm peb hoob.

Kawm tas ces kuv tsis paub thiab tsis nug hais tias Tub ho xeem tau mus kawm qhov twg li lawm hos Ntsuab thiab Maivnyiaj mas kuv yeej tseem ntsib nkawd niaj hnub nim nov mas tiamsis pom los tsis xav sib nug lawm.

Hos Pajkub nws muaj ib lub npe hu ua ES no mas kuv tsis ntsib li lawm, kuv tsuas ntsib thaum nyob tim ub nws mus yuav kuv ib tug phoojywg kuv tsis kam tham lawm thiab xyov lawv puas tuaj tebchaw meskas nov.

 

Hos iab thiab iab niam mas yeej tseem pom pom nrog peb mus ib lub church tsis ntev los nov, qhov tseeb ces yus tsis tau ua dab tsi txhaum lawv li, lawv lam tau lam uaphem rau yus nkaus xwb.

Hos niag menyuam tub ntawd mas xyov nim no nws loj tuaj nws ho zoo li cas lawm, kuv ces yeej tsis nco txog nws thiab tsis nug nws moo li lawm hos yog tham txog nws thaum twg mas kuj tseem nco nws kawg thiab xav pom nws heev seb nws ho puas tsim txiaj los nws mus ualaib lawm xwb lau.

 

Yog leejtwg muaj tub vaj li duab thiab paub nws no mus yees tuaj tso peb saib seb thaum nws loj tuaj lawm nws zoo li cas yod?.

 

Ua tsaug.

 

 #9 HMOOB_Myat_*

HMOOB_Myat_*
  • Guests

Posted 27 November 2015 - 10:53 PM

Thank you very much.It's really nice to hear from you ,Nov.What are you sunyditg in Vietnam? I hope everything is going well.I think I'm not the first,because as I have heard from an Akha,he told me he has a Hmong friend used to study in India earlier.You are the first Hmong Laos I met as well!!How our people in Laos and Vietnam?I'm very happy to receive your comment.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users