Jump to content


KEV NTSEEG - QHOV YUAM KEV


105 replies to this topic

#1 HMOOB_NQZN_*

HMOOB_NQZN_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 01:14 PM

Peb cov neeg faib ua ob pawg loj, cov mus Yexus thiab cov coj pog koob yawg txwv. Txoj twg los yog thiab tsis yog tas. Qhov yuav yog ces yog ob txoj ua ke thiaj li yog. Txoj qub tsis teev hawm tus tswv tsim, ho mus teev hawm yus niam yus txiv thiab caj ces. Yog tsis muaj tus TSWV, yeej tsis muaj yus niam yus txiv, tsis muaj yus. Txoj tshiab ho saib yus niam yus txiv thiab caj ces tsis muaj nuj nqi, ho mus teev tus TSWV xwb. Thaum yus tsis saib yus niam yus txiv thiab caj ces muaj nuj nqi, yus no muaj nuj nqis dabtsi.

#2 HMOOB_qhovyog_*

HMOOB_qhovyog_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 01:45 PM

Peb cov neeg faib ua ob pawg loj, cov mus Yexus thiab cov coj pog koob yawg txwv. Txoj twg los yog thiab tsis yog tas. Qhov yuav yog ces yog ob txoj ua ke thiaj li yog. Txoj qub tsis teev hawm tus tswv tsim, ho mus teev hawm yus niam yus txiv thiab caj ces. Yog tsis muaj tus TSWV, yeej tsis muaj yus niam yus txiv, tsis muaj yus. Txoj tshiab ho saib yus niam yus txiv thiab caj ces tsis muaj nuj nqi, ho mus teev tus TSWV xwb. Thaum yus tsis saib yus niam yus txiv thiab caj ces muaj nuj nqi, yus no muaj nuj nqis dabtsi.


Kuv tsis coj txoj quab lawm ces kuv yuav tsis hais lossi thuam. Tabsi thov teb koj tias, yog vim li cas koj thiaj li hais tias cov mus coj kevcai tshaib saib niam txiv tsis muaj nuj nqis. Koj tsis tau paub xwb, peb hajyam txawj hlub thiab fwm cov ua niam thiab txiv. Vajtswv txojlus qhia tias yog leej twg fwm niam thiab txiv ces tus ntawd yuav muaj txojsia ua neej nyob ntev. Peb hajyam mloog lus thiab fwm niam thiab txiv tshaj vim Vajtswv txojlus qhia kom peb yuav tsum hlub thiab fwm.

Hais txog qhov uas thaum tuag lawm, peb tsis npw laig lossi hu los noj los haus, mas vim peb ntseeg tias yuav pub rau noj ces pub thaum uyas niam thiab txiv tseem muaj txojsia mas yuav muaj qab hau dua. Nej pus ntseeg tias ib tug tuag lawm es yuav niaj hnub los noj haus qhov twg mas? Tsuas yog dab tuag tshiab niaj hnub ua niam thiab txiv los ntaim noj ntaim haus ntawm cov tub kiv xwb. Peb ntseeg tias niam thiab txiv mus nrog Vajtswv nyob lawm ces tseem tau zoo tshaj peb lawm yog li tsis tas yuav hu lawv rov los nrog peb noj haus. Cov uas tseem tsis totaub txog zaj no ces yeej hais ib yam li koj hais los mas.

#3 HMOOB_NQZN_*

HMOOB_NQZN_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 02:38 PM

Kuv tsis coj txoj quab lawm ces kuv yuav tsis hais lossi thuam. Tabsi thov teb koj tias, yog vim li cas koj thiaj li hais tias cov mus coj kevcai tshaib saib niam txiv tsis muaj nuj nqis. Koj tsis tau paub xwb, peb hajyam txawj hlub thiab fwm cov ua niam thiab txiv. Vajtswv txojlus qhia tias yog leej twg fwm niam thiab txiv ces tus ntawd yuav muaj txojsia ua neej nyob ntev. Peb hajyam mloog lus thiab fwm niam thiab txiv tshaj vim Vajtswv txojlus qhia kom peb yuav tsum hlub thiab fwm.

Hais txog qhov uas thaum tuag lawm, peb tsis npw laig lossi hu los noj los haus, mas vim peb ntseeg tias yuav pub rau noj ces pub thaum uyas niam thiab txiv tseem muaj txojsia mas yuav muaj qab hau dua. Nej pus ntseeg tias ib tug tuag lawm es yuav niaj hnub los noj haus qhov twg mas? Tsuas yog dab tuag tshiab niaj hnub ua niam thiab txiv los ntaim noj ntaim haus ntawm cov tub kiv xwb. Peb ntseeg tias niam thiab txiv mus nrog Vajtswv nyob lawm ces tseem tau zoo tshaj peb lawm yog li tsis tas yuav hu lawv rov los nrog peb noj haus. Cov uas tseem tsis totaub txog zaj no ces yeej hais ib yam li koj hais los mas.Tus TSWV loj yog tus tsim txhua yam. Txoj kev ntseeg twg twb yog nws tsis tas nrho. Qhov phem (dab tuag) yog tsim los ua qhov recycle. Qhov zoo (ciaj thiab ncaj ncees) yog tsim los txhawb. Yog ntseeg tus tswv yau hauv no ces siab me cais tus ub tus no, txoj ub txoj no. Yog ntseeg tus TSWV loj ces tsis cais ib yam dabtsi nyob lub ntiaj teb no li, vim txhua yam qhov phem qhov zoo los nws tsis tag nrho.

#4 HMOOB_Hluas hmoob_*

HMOOB_Hluas hmoob_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 09:38 PM

Kuv tsis coj txoj quab lawm ces kuv yuav tsis hais lossi thuam. Tabsi thov teb koj tias, yog vim li cas koj thiaj li hais tias cov mus coj kevcai tshaib saib niam txiv tsis muaj nuj nqis. Koj tsis tau paub xwb, peb hajyam txawj hlub thiab fwm cov ua niam thiab txiv. Vajtswv txojlus qhia tias yog leej twg fwm niam thiab txiv ces tus ntawd yuav muaj txojsia ua neej nyob ntev. Peb hajyam mloog lus thiab fwm niam thiab txiv tshaj vim Vajtswv txojlus qhia kom peb yuav tsum hlub thiab fwm.

Hais txog qhov uas thaum tuag lawm, peb tsis npw laig lossi hu los noj los haus, mas vim peb ntseeg tias yuav pub rau noj ces pub thaum uyas niam thiab txiv tseem muaj txojsia mas yuav muaj qab hau dua. Nej pus ntseeg tias ib tug tuag lawm es yuav niaj hnub los noj haus qhov twg mas? Tsuas yog dab tuag tshiab niaj hnub ua niam thiab txiv los ntaim noj ntaim haus ntawm cov tub kiv xwb. Peb ntseeg tias niam thiab txiv mus nrog Vajtswv nyob lawm ces tseem tau zoo tshaj peb lawm yog li tsis tas yuav hu lawv rov los nrog peb noj haus. Cov uas tseem tsis totaub txog zaj no ces yeej hais ib yam li koj hais los mas.

Kuv xav los nug koj ib lo lus thiab, vim kuv tsis understand txog qhov koj hais tias yus niam yus txiv uas tub tuag lawm ces twb mus nrog vaj tswv nyob lawm? Ua li cas koj ho paub li ntawd thiab ua li puas yog koj twb mus pom los lawm? Kuv yog ib tug uas tseem coj peb hmoob li kev lis kev cai, kuv niam thiab txiv lawv yeej tuag los lawm ntev tiam sis yog thaum twg kuv raug kev txom nyem ua yuav daws tsis tau lawd kuv cia li thov hais tias niam thiab txiv, kuv yog neb tus tub hu li no lub sij hawm no kuv raug kev mob nkeeg heev lawm yog li kuv thov neb los pov hwm kuv koj kuv yeej tej kev mob nkeeg no es kuv tuaj yeem ua ib tsum mov rau neb noj, thaum yus hu li no tas lawm tej xwm txheej ntawd cia li ploj mus tas lawm ces yus los txog tsev yus mam ua ib tsum mov me me hu nkawd los noj xwb cas ho los pab tau yus tiag tiag li? Ua li koj mus vaj tswv ne nws ho pab tau koj dab tsi es ho hais qhia kom peb s/d ho paub thiab ua tsaug bye.

#5 HMOOB_Hmoob Roob Nyuj_*

HMOOB_Hmoob Roob Nyuj_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 10:59 PM

Yog peb ua neeg nyob peb niam thiab txiv tuag lawm los sis vajtswv pab tau peb ces sim neej ntiaj teb no tsis muaj neeg txom nyem li lawm os. Txog txij thov vajtswv los sis pojkoob yawm txiv pab lawm ces qhia tau hais tias tsis muaj lwm txoj kev li lawm es lam thov kom siab loj los sis zoo siab xwb.

#6 HMOOB_Txiv Neej Hmoob_*

HMOOB_Txiv Neej Hmoob_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 02:19 AM

Thaum kuv tuaj rauv toj siab no thiab pom nej pheej sib cav txog kev ntseeg, kuv thiaj tsim meej tias hmoob yeej lam tau lam hais thiab ntseeg yam yus yeej tsis paub cia li pom tej laus u aces ua xwb thiab luag tias kom ntseeg vaj tswv ces cia li mus qhuas xwb. Tseeg hais tias yuav cais hmoob thiab, kuv hnov thiab pom tej txheej xwm nej sib cav no kuv thiaj ras meej tias tos pheej muaj cov hmoob neeg ntxias tau sib tua los vim pom ntiav qhau lawm. Kuv pom txawj nej tag nrho:
1-tsis hais cov ntseeg txoj kev twg los yog ntseeg tus neeg tuag lawm tag nrho, li no peb txhua leej thiaj puav leej ntseem dab “dab” peb hais txog yam tsis pom ntawm qhov muag thiab ntseeg tias tsis muaj sia los nrhog neeg sib tham tau. Cov ntseeg li kuv los yeej tsuas teej hu pog yawg mus rau yam yus ntseeg tias muaj hwj chim tsis pom ntawm qhov muag tab sis yuav pab yus thiab qhov kawg yeej kawg hu rau tswv ntuj yawm saub. Cov ntseeg yes xus es teej yes xus los txog qhov kawg yeej saus rau tswv ntuj tib yam vim tswv ntuj thiab vaj tswv tswv =vaj tswv ntuj xwb.
2- txooj cag kev teev hawm “religion” nws muaj ntau fab li nram no:
A- Nws yog thawj tsab cai tswv kav cob qhia pej kum neeg kom coj zoo ncaj ncees ua ntej tsuam kab.

B- Yog tus laj txheej kev qauv sua kom pej kum ntseeg ib txoj kev kom lub suab thiab lub zog loj xwb


C- Yog tshab txhais lub neej tom qab tib neeg tus siav zaum yaj ceeb sim lawm thiab tshab txhais txog fab ntsuj plig uas ntseeg tau nruab siab xwb tsis pom ntawn qhov muag thiab muab tsis tau lub cev rau neeg saib, thiab ntau yam xov txom ntxiv mus.
Kev ntseeg tias txhaum dab yog neeg lub siab xwb, kuv qhia rau nej tias kuv twb mus nrog cov ntseeg yes xus qi muag thov ntuj lub caij kuv mus koom lawv yeej tsis muaj dab tsi txhaum, kuj muaj coob tus txiv plig tuaj noj moj hu plig khi tes nrog kuv los tsis txhau yesxus thiab. Yog yus ruam thiab siab me tsis nyiam, tsis paub tab tsis luj kom tseeb ces yus pom ib txoj kev xwb thiaj pheej sib ceg li hmoob niaj hnub no ntag. Kuv yeej tsis thuam tog twg vim kev ntseeg yog ntawg tus kheej xwb txhob ntxub thiab yuam lwm tus thiaj tsis txhaum tib neeg thaum txhaum tib neeg ces txhaum tswv ntuj vim ntuj tsim tsav neeg. Thiab ntuj hlub txhua tus ib yam tsuas yog thaum yus crazy rau yus txoj kev ntseeg lawm ces yus mloog zoo li yus thiaj txheeb ntuj xwb yuav tau ceev faj thiaj tsis dhau ciam. Peb yuav tau paub cam hwm kev ib tus neeg twg nws txoj kev ntseeg, txij no mus hmoob yuav sib cav pheej puam li no kuv xav kom nej tshawb fawb thiab paub lawm mam tuaj hais txhob tuaj sib ceg vwm ntsuav ua rau tsis tau ib qho tseeb lo siv li. Lub siv hawm saib kom muaj nqi, tus tuaj nug muaj kev hnyav siab tws kev luag thiaj tuaj thov peb pab sab laj. Peb txhob coj li no lawm thiaj sib pab tau.
Ntuj tawg thiab ntuj ceeb tsheej nyob ua ke xwb vim peb pheej ua phem hais phem thiaj tsis pom ntuj ceeb tsheej. Thaum tuag lawm mam cia tus plig mus nrhiaj ntuj ceeb tsheej xwb ces ceeb laj nrhiaj tau vim nws yog yus tus plig ua yeej dim muag ib yam thaum nyob hauv yus lub cev ntag es yuav ua cas thiaj mus ua tau tus tshiab thia muaj hwj chim mus nrhiav tau maj. Tswv ntuj yeej muab ntuj tawg thiab ntuj ceeb tsheej rau noob neej lawm yog noob neej dig muag xwb….. Tus kwv kuv vam hais tias yuav muaj kev xav tshiab qhia koj nawb, ua sib ntej thiaj hais lwm tus to taub koj mog.

#7 HMOOB_n_*

HMOOB_n_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 02:38 AM

Kuv xav los nug koj ib lo lus thiab, vim kuv tsis understand txog qhov koj hais tias yus niam yus txiv uas tub tuag lawm ces twb mus nrog vaj tswv nyob lawm? Ua li cas koj ho paub li ntawd thiab ua li puas yog koj twb mus pom los lawm? Kuv yog ib tug uas tseem coj peb hmoob li kev lis kev cai, kuv niam thiab txiv lawv yeej tuag los lawm ntev tiam sis yog thaum twg kuv raug kev txom nyem ua yuav daws tsis tau lawd kuv cia li thov hais tias niam thiab txiv, kuv yog neb tus tub hu li no lub sij hawm no kuv raug kev mob nkeeg heev lawm yog li kuv thov neb los pov hwm kuv koj kuv yeej tej kev mob nkeeg no es kuv tuaj yeem ua ib tsum mov rau neb noj, thaum yus hu li no tas lawm tej xwm txheej ntawd cia li ploj mus tas lawm ces yus los txog tsev yus mam ua ib tsum mov me me hu nkawd los noj xwb cas ho los pab tau yus tiag tiag li? Ua li koj mus vaj tswv ne nws ho pab tau koj dab tsi es ho hais qhia kom peb s/d ho paub thiab ua tsaug bye.

Kwv tij thov kuv teb koj ob peb nqe lus puas tau?. koj nug tus kwv tij ntawd tias puas yog nws twb mus pom los lawm ?: tsis yog koj los tib yam thiab koj puas pom kiag tias yog koj niam koj txiv no mas los? kuv paub tseeb tias yog nws yog koj niam koj txiv mas nws yeej teb kiag rau koj tias me tub es kuv tsis yuav dab tsi li os. vim kuv hlub koj heev, no ma thiaj yog nawb kwv tij,vim rau qhov thaum koj niam koj txiv tseem muaj txoj sia nyob lawv pab koj ntau tshaj qhov ntawd lawv twb tsis tau hais kom koj ua ib qhov mov me me rau lawv noj li na. kwv tij. ntawm Vaj tswv li mas nws yeej tsis taij kom yus ua ab tsi rau nws li. tsuas yog koj ntseeg nws xwb ces tau lawm. Vim ib puas tsav yam nyob hauv lub qab ntuj no yog nws tug tag nrhov huv tib si. nws tsis pluag li peb noob neej nawb kwv tij.

#8 HMOOB_n_*

HMOOB_n_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 10:59 AM

Peb cov neeg faib ua ob pawg loj, cov mus Yexus thiab cov coj pog koob yawg txwv. Txoj twg los yog thiab tsis yog tas. Qhov yuav yog ces yog ob txoj ua ke thiaj li yog. Txoj qub tsis teev hawm tus tswv tsim, ho mus teev hawm yus niam yus txiv thiab caj ces. Yog tsis muaj tus TSWV, yeej tsis muaj yus niam yus txiv, tsis muaj yus. Txoj tshiab ho saib yus niam yus txiv thiab caj ces tsis muaj nuj nqi, ho mus teev tus TSWV xwb. Thaum yus tsis saib yus niam yus txiv thiab caj ces muaj nuj nqi, yus no muaj nuj nqis dabtsi.

Nyob zoo ! kwv tij aws Kev ntseeg yog koj mus ntseeg lwm yam ces yog yuam kev tiag tiag nawb. hos yog ntseeg Vaj tswv xwb mas tsis yuam kev li os. koj tsis tau paub xwb. ntseeg Vaj tswv tus tsim lub ntuj daim av no thiaj yog qhov tseeb, ho yog ntseeg tej niag dab qhuas xwb tsis yog qhov tseeb. vim Bible tsis tau qhia kom peb mus tseeg tej dab qhuas ntawd. yog koj xav paub seb txoj twg yog txoj tseeb koj tus kheej yuav tau mus kawm ntawd lub hauv paus chiv keeb los koj thiaj li yuav paub qhov tseeb nawb. tsis txhob lam tau lam hais tias kev ntseeg yog qhov yuam kev no. yus twb tsis tau paub txog tias nws yog li cas li es yus cia li hais xwb mas tsis yog lawm nawb kwv tij.( piv ib qhov li no) yus tus kheej pheej hais tias yus thiaj li yog tus zoo nraug xwb no. tabsi thaum mus saib aiv na ua cas yus yog tus neeg ua pheem tshaj. kev kawm yog daim iav ntawd ntag tiag kwv tij. yog koj tus kheej tsis muaj sij hawm mus kawm los ua twb zoo nug peb cov uas kawm lawm peb paub yam twg peb yuav zoo siab hlo qhiav koj nawb. li no xwb sib ntsib dua.

#9 HMOOB_n_*

HMOOB_n_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 11:13 AM

Yog peb ua neeg nyob peb niam thiab txiv tuag lawm los sis vajtswv pab tau peb ces sim neej ntiaj teb no tsis muaj neeg txom nyem li lawm os. Txog txij thov vajtswv los sis pojkoob yawm txiv pab lawm ces qhia tau hais tias tsis muaj lwm txoj kev li lawm es lam thov kom siab loj los sis zoo siab xwb.

Nyob zoo tus kwv tij. thov kuv teb koj ob los lus. koj tsis ntseeg tias muaj dab thiab muaj Vaj tswv puas yog?. yog koj tsis ntseeg hais tias muaj dab no thov caws koj mus nploog lawv qhuab ke thaum muaj ib neeg tsis ntseeg Vaj tswv tuag seb lawv hais li cas?. puas yog lawv hais tias nyob ces ciaj neeg tuag ces ciaj dab no?. yog koj tsis ntseeg tias muaj Vaj tswv ntuj tus tsim lub ntuj Thiab daim av nov no koj sim xav seb leej wg yog tus tsim tej roob tej hav uas koj pom tam sim no?.ob yam no yeej muaj tseeb tiag tiag. li no xwb yog koj tsis ntseeg los nyob ntawm koj tus kheej xwb.ua tsaug

#10 HMOOB_Tsis khw_*

HMOOB_Tsis khw_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 02:12 PM

Aub yau.....hmoob aw, kuv xav tias nej cov laus ces nyias khav nyias xwb os, yog nej nyias khav nyias li ko mas kuv yuav kom nyias cov pog yawg rov los tos nyias seb leej twg yog tus zoo siab hlo nrog nws pog nws yawg xwb yog zoo siab hlo tuag nrog yus pog yus yawg mus mas thiaj yog nej kev ntseeg tseeb pob. Yog cov laus ua dab rov los tshwm ib muag yus pom xwb es ib tag hmo los twb tseem sawv los ua neeb lwj liam los kem ces, tsis khw ho.

#11 HMOOB_Hluas hmoob_*

HMOOB_Hluas hmoob_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 02:48 PM

Kwv tij thov kuv teb koj ob peb nqe lus puas tau?. koj nug tus kwv tij ntawd tias puas yog nws twb mus pom los lawm ?: tsis yog koj los tib yam thiab koj puas pom kiag tias yog koj niam koj txiv no mas los? kuv paub tseeb tias yog nws yog koj niam koj txiv mas nws yeej teb kiag rau koj tias me tub es kuv tsis yuav dab tsi li os. vim kuv hlub koj heev, no ma thiaj yog nawb kwv tij,vim rau qhov thaum koj niam koj txiv tseem muaj txoj sia nyob lawv pab koj ntau tshaj qhov ntawd lawv twb tsis tau hais kom koj ua ib qhov mov me me rau lawv noj li na. kwv tij. ntawm Vaj tswv li mas nws yeej tsis taij kom yus ua ab tsi rau nws li. tsuas yog koj ntseeg nws xwb ces tau lawm. Vim ib puas tsav yam nyob hauv lub qab ntuj no yog nws tug tag nrhov huv tib si. nws tsis pluag li peb noob neej nawb kwv tij.

Yog lawm kuv niam kuv txiv, kuv yeej tsis pom kiag tab sis kuv thov xwb ces kuv muaj txoj kev yeej raws li kuv tau thov lawm ces txhais tau tias tsis yog yus niam yus txiv tiag no nws puas yuav pab yus li yus tau thov ntawd? Hos vaj tswv mas nws tsis yuav dab tsi li koj hias nws cia li pab xwb, qhov tseeb kuv tsis tau thuam nws tab sis vaj tswv tsua yuav nyiaj thiab taij txhua txhia weekend kom yuav tsum tau mus hawm los pe nws tas li xwb nej puas dhuav siab thiab?

#12 HMOOB_Hluas hmoob_*

HMOOB_Hluas hmoob_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 03:07 PM

kuv yog ib tug mus Church C&MA, kuv qhia koj tias qhov uas yus paub tias yus niam yus txiv mus nrog Vajtswv nyob mas Vajtswv phau ntawv uas dawb huv yeej qhia meej rau peb cov ntseeg tias yeej muaj lub ntuj ceeb tsheej, lub ntuj ceeb tsheeej ntawd mas Vajtswv yog tus kav thiab lub ntuj ceeb tsheej ntawd yog Vajtswv lub tebchaws uas nws tu cia tseg rau cov ntseeg tus plig mus nyob tom qab nws lub cev ntaj ntsug tuag lawd. Mas Vajtswv txoj lus yeej qhia meej tias kev ntseeg yog yam yus lub qhov muag tsis pom tiam sis yog yus yuav tsum ntseeg tawm hauv yus lub siab tuaj. Yog li yog koj nug hais tias ua tus phooj ywg ntawd puas tau mus pom, los lus no mas koj yeej paub ua ntej koj nug lawm hais tias thaum peb tseem ua neej muaj txoj sia nyob zoo li no, peb yeej tsis muaj ib tug yuav mus pom li, tabsis kuv yeej ntseeg tias ib hnub tom qab kuv txoj kev tuag, kuv yeej yuav mus pom, vim Vajtswv txoj lus yeej sau meej cia li ntawd.

Nyob rau lub sij hawm tam sim no, kuv yeej ntseeg tias lub ntuj ceeb tsheej ntawd, cov uas ntseeg Vajtswv uas tuag lawd, txhua tus plig yeej mus nyob rau tod lawm tiag. Yog koj muaj lus nug kom tob dua no thov caw koj mus rau peb Hauv paus koom haum hmoob qhia txoj hmoo zoo qhov website. http://www.hmongdistrict.org/ peb muaj coob tug yuav teb koj kom tob dua no.

Qhov uas kuv pom tias muaj Vajtswv nws yog li no, coob tug Xibhwb lawv muaj txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau lawv ntiab tau dab tawm ntawm cov neeg raug dab, thiab lawv yeej thov Vajtswv lub hwj chim los ntiab dab rau coob leej ntau tus pom tim ntsej tim muag, yog li Vajtswv tus peb ntseeg nws yeej muaj tseeb. Yog koj xav paub txog los qhov web site ntawd yuav pab tau koj ib yam hais txog Vajtswv lub Hwjchim. Yog leej twg cov koj paub lub neej muaj teeb meem txog dab, koj mus nrhiav kev pab nyob rau peb HAUV PAUS KOOM HAUM HMOOB QHIA TXOJ HMOO ZOO lawv yuav muab cov Xib hwb uas pab tau koj xov tooj thiab email rau koj, koj mam hu nrog lawv tham kom koj paub tob dua no.

Hos hais txog qhov uas koj hu koj niam koj txiv los pab koj ntawd, yog nws pab raws li hais tiag nws yeej yog ib qho uas zoo lawm tiag. Tabsis kuv ho muaj ib lo lus nug koj rov qab tias, ua thaum yus niam yus txiv tuag twb muab taw kev mus rau ntuj txiag teb tsaus, tus taw kev twb ntshai ntshai tsam yus niam yus txiv caum nws rov qab los, yog li tus taw kev thiaj zais roj zais neev kom caum tsis tau tus taw kev rov qab, yog li no neeg yeej ntseeg tias nkawv mus nyob rau ntuj txiag teb tsaus thiab tawm los tsis tau lawm, yog li thaum koj hu txog nkawv kom nkawv los pab koj no ho yuav los pab koj tau li cas..?

Zoo siab ntau ua koj tuaj teb kuv nawb tus kwv tij. Hais txog nqe lus koj hais tias cov xib fwb ua tau txhua ham los pab s/d lawm tej no kuj yeej muaj tiam sis yuav yog tim dab phem mas thiaj li work, raws li paub xwb kuj muaj ntau yam ua xib hwb lawv ua tsis work li thaum kawg kuj coj tuaj thov cov txawj hkawv koob ua rau thiaj li mam work lo muaj thiab. Hais txog tej dab neeg ua koj hais vaj tswv ntawd los puav leej yog cov kawm kev ntseeg sia siab ntawd pheej txua ntxiv txua ntxiv es thiaj pheej zoo li nim muaj zoo diam xwb, qhov muaj zog heev ntawd ces yog los ntawm tus xib fwb ntawd txoj kev nrhiav noj nrhiav haus xwb, zoo yam li tus mej txwv coj mus dib yog quaj tsis zoo ces dib tsis tau noj raws li niaj hnub no muaj coob leej ntau tus uas ua lub neej txom txom nyem, nws khwv tas nws tiam neej coj los rau nws lub church uas tsis muaj hnub zo los nws tseem rau kev txom nyem kev mob kev nkeeg tshaj cov uas tseem coj qub kab li kev cai yog li ntawd kuv thiaj xav paub kom meej xwb es yuav ua yam twg thiaj pom qab yuav ua mus xwb tsis yog tawm tsam nej leej twg ua tsaug bye.

#13 HMOOB_NQZN_*

HMOOB_NQZN_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 05:28 PM

Nyob zoo ! kwv tij aws Kev ntseeg yog koj mus ntseeg lwm yam ces yog yuam kev tiag tiag nawb. hos yog ntseeg Vaj tswv xwb mas tsis yuam kev li os. koj tsis tau paub xwb. ntseeg Vaj tswv tus tsim lub ntuj daim av no thiaj yog qhov tseeb, ho yog ntseeg tej niag dab qhuas xwb tsis yog qhov tseeb. vim Bible tsis tau qhia kom peb mus tseeg tej dab qhuas ntawd. yog koj xav paub seb txoj twg yog txoj tseeb koj tus kheej yuav tau mus kawm ntawd lub hauv paus chiv keeb los koj thiaj li yuav paub qhov tseeb nawb. tsis txhob lam tau lam hais tias kev ntseeg yog qhov yuam kev no. yus twb tsis tau paub txog tias nws yog li cas li es yus cia li hais xwb mas tsis yog lawm nawb kwv tij.( piv ib qhov li no) yus tus kheej pheej hais tias yus thiaj li yog tus zoo nraug xwb no. tabsi thaum mus saib aiv na ua cas yus yog tus neeg ua pheem tshaj. kev kawm yog daim iav ntawd ntag tiag kwv tij. yog koj tus kheej tsis muaj sij hawm mus kawm los ua twb zoo nug peb cov uas kawm lawm peb paub yam twg peb yuav zoo siab hlo qhiav koj nawb. li no xwb sib ntsib dua.


Vajtswv yog tus tsim lub Vaj xwb, nws tseem yog tus tswv yau. Tus TSWV yog tsim txhua yam qhov muag pom thiab tsis pom (neej thiab dab), qhov phem qhov zoo. Qhov phem (thiab dab phem) yog tsim los lim tshau cov tsis ncaj ncees thiab cov txhaum. Qhov zoo yog tsim los txhawb txhua yam ncaj ncees kom loj hlob tsis hais tib neeg, nroj tsuag, los sis tsiaj txhu. Tus no thiaj yog tus TSWV tiag. Tus TSWV (GOD, NTUJ) yeej pab txhua tus neeg ncaj ncees, tsis hais ntseeg txoj kev twg, vim nws yog tus tsim txhua txoj kev. Yog tsis ncaj ncees ces txawm coj txoj twg los yeej tsis tau lub ntuj ntoo. Kev ntiab dab, tua dab phem li ub lu no ces leejtwg muaj kev ncaj ncees yeej ua tau ib yam, tsis hais txoj kev cai ntseeg twg. Qhov key ces yog coj ncaj ncees xwb.

#14 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 07:01 PM

Vajtswv yog tus tsim lub Vaj xwb, nws tseem yog tus tswv yau. Tus TSWV yog tsim txhua yam qhov muag pom thiab tsis pom (neej thiab dab), qhov phem qhov zoo. Qhov phem (thiab dab phem) yog tsim los lim tshau cov tsis ncaj ncees thiab cov txhaum. Qhov zoo yog tsim los txhawb txhua yam ncaj ncees kom loj hlob tsis hais tib neeg, nroj tsuag, los sis tsiaj txhu. Tus no thiaj yog tus TSWV tiag. Tus TSWV (GOD, NTUJ) yeej pab txhua tus neeg ncaj ncees, tsis hais ntseeg txoj kev twg, vim nws yog tus tsim txhua txoj kev. Yog tsis ncaj ncees ces txawm coj txoj twg los yeej tsis tau lub ntuj ntoo. Kev ntiab dab, tua dab phem li ub lu no ces leejtwg muaj kev ncaj ncees yeej ua tau ib yam, tsis hais txoj kev cai ntseeg twg. Qhov key ces yog coj ncaj ncees xwb.

-Cov me phoojywg thaum peb hais txog kev ntseeg ces cov ib txwm coj lis poj ua tseg yawm ua cia yeejtsis ntseeg hais tias muaj ib tus Vaj uas muaj fwjchim loj nkawg nkaus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb.txawm lis cas los xij cia kuv piav txog tus Dab uas peb sawvdaws teev tiam saib nej puas ntseeg,tus dab no yog Vajtswv tus timtswv uas vajtswv xa los kav lub ntiajteb,tabso thaum nws los pom lub ntiajteb zoo heev thiab ntxim nyob kawg lis, tus tim tswvces no lub npe hu ua "Lucifer"lossis txhais hais tias the morning star,thaum nws ntxeev sib rau vaj tswv lawm vajtswv thiaj muaj nws thiab 1/3 ntawd nws cojphoojywg pov los rau ntiajteb lub sijhawm ntawd vajtswv ua rau lub ntiaj teb no tsaug ntuj nti,Lucifer thiab nws cov tub teg tubtaws thiaj nyob tsaug nti txog thaum vajtswv rov rebuild the whole universe thiaj lis tau 5,000 -6,000 xyoo no.txawm yog tes pob zeb uas cov Scientist yuav hais tias twb muaj hnub nyoog lis ntawm million years los peb tsis quav ntsej vim yog lis hais los saum no.tus dab uas niajhnub no peb sawvdaws teev tiam yog Lucifer or Santa cov nai yau yog Devil thiab cov demons yog cov menyuam dab ua qhev dab muaj tiag rau qhov dab yog vajtswv tus tub txib uas zoo kawg nkaus tsuas yog tus ntseeg thiab cia siaqb rau vajtswv thiab sij vajtswv lub npe ntiab dab mas dab thiaj tawm xwb,cov phoojywg vajtswv yog tug tsim peb pog peb yawg zoo nkauj zoo nrauj thaum lawv yus tau peb los tshimsim ua neeg peb thiaj zoo nkauj zoo nraug lis nws tus uas tsim peb kom peb muaj tus mojyam cwjpwm zoo lis nws,yog ua cas peb tsis teev tiam tus tsim peb,peb ho mus teev tiam niag uas peb ob txais tes mus puab los ua peb tus Phachao,txhob npau taws mus pw ua tib zoo xav hais tias txog twg yog txoj yog.

#15 HMOOB_n_*

HMOOB_n_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 09:22 PM

Vajtswv yog tus tsim lub Vaj xwb, nws tseem yog tus tswv yau. Tus TSWV yog tsim txhua yam qhov muag pom thiab tsis pom (neej thiab dab), qhov phem qhov zoo. Qhov phem (thiab dab phem) yog tsim los lim tshau cov tsis ncaj ncees thiab cov txhaum. Qhov zoo yog tsim los txhawb txhua yam ncaj ncees kom loj hlob tsis hais tib neeg, nroj tsuag, los sis tsiaj txhu. Tus no thiaj yog tus TSWV tiag. Tus TSWV (GOD, NTUJ) yeej pab txhua tus neeg ncaj ncees, tsis hais ntseeg txoj kev twg, vim nws yog tus tsim txhua txoj kev. Yog tsis ncaj ncees ces txawm coj txoj twg los yeej tsis tau lub ntuj ntoo. Kev ntiab dab, tua dab phem li ub lu no ces leejtwg muaj kev ncaj ncees yeej ua tau ib yam, tsis hais txoj kev cai ntseeg twg. Qhov key ces yog coj ncaj ncees xwb.

Kwv tij Vaj tswv thiab tus Tswv yeej yog tib tug xwb.qhov txawv yog neeg hu xwb. tabsi koj tus tswv uas tsim qhov phem ntawd tsis yog tus tseem tseem lawm.nyob hauv Vaj tswv txoj lus tsis qhia ib nqe twg tias Vaj tswv yog tus tsim qhov phem li. kuv xav tias koj tsis tau kawm txoj Vaj lus kub koj yeej yuav tsis tau paub txog tus tseem Tswv ntuj uas kuv hais no li.( God nws txhais hais tias Vaj tswv no) nws tsis txhais hais tias ntuj no.( ntuj no lus America hais tias heaven no)
yog koj tsis paub ua twb zoo nug. peb cov paub yeej yuav txaus siab hlo qhia koj nawb tus kwv tij.

#16 HMOOB_NQZN_*

HMOOB_NQZN_*
 • Guests

Posted 14 January 2012 - 11:21 PM

Cov phoojywg ntseeg, kuv nrog nej sib txuas lus li ntawv, tiam sis kuv paub Vajtswv (Vaj Leej Txiv) zoo heev li. Kuv yeej nyiam Vajtswv txoj kawg li thiab. Nws ib leej tub twb nqis los lawm. Tiam sis nws los li tus tub sab xwb. Nws txoj kev nej yuav tsis nyiam kiag li. Nej yuav hais tias yog dag xwb no. Tiam sis li 100-200 xyoo tom ntej no, nws txoj mam li vam meej tuaj. Thaum no sawv daws mam li ntseeg tias nws yog tus tiag no xwb.

#17 HMOOB_kev ntseeg_*

HMOOB_kev ntseeg_*
 • Guests

Posted 15 January 2012 - 10:39 PM

Kuv xav los nug koj ib lo lus thiab, vim kuv tsis understand txog qhov koj hais tias yus niam yus txiv uas tub tuag lawm ces twb mus nrog vaj tswv nyob lawm? Ua li cas koj ho paub li ntawd thiab ua li puas yog koj twb mus pom los lawm? Kuv yog ib tug uas tseem coj peb hmoob li kev lis kev cai, kuv niam thiab txiv lawv yeej tuag los lawm ntev tiam sis yog thaum twg kuv raug kev txom nyem ua yuav daws tsis tau lawd kuv cia li thov hais tias niam thiab txiv, kuv yog neb tus tub hu li no lub sij hawm no kuv raug kev mob nkeeg heev lawm yog li kuv thov neb los pov hwm kuv koj kuv yeej tej kev mob nkeeg no es kuv tuaj yeem ua ib tsum mov rau neb noj, thaum yus hu li no tas lawm tej xwm txheej ntawd cia li ploj mus tas lawm ces yus los txog tsev yus mam ua ib tsum mov me me hu nkawd los noj xwb cas ho los pab tau yus tiag tiag li? Ua li koj mus vaj tswv ne nws ho pab tau koj dab tsi es ho hais qhia kom peb s/d ho paub thiab ua tsaug bye.

-Tus phoojywg, kuv kuj yog ib tus ntseeg thiab,txhua yam uas peb hais tawm rau nej no peb muab hauv Vajluskub los hais xwb,Vajtswv txojlus yeej qhia rau neeg ntiabteb kom paub tseeb txog Vajtswv thiab kev tshua txog peb noobneejtxog txoj kev hlub thiab kev tshua,tabsi neeg thaum lawv tau hnov lawm lawv xav kom lawv lub qhov muag pom thiab ob txhaistes tuav khiag mas lawv thiaj ntseeg,Vajtswv yeej qhiav meej meej hais tias yog koj yuav hlub koj niam koj txiv ces hlub thaum lawv tseem muaj sia nyob thiab tseem noj taus hau tau tus neeg tsis hwm niam hwm txiv tus ntawd muaj sia nyob tsis ntev hauv ntiajteb no,tsis txhob cia lawv tuag lawm es mas mus ua nyuj qov tshav,tus ntseeg tiag thaum nws tas sim neeg hauv ntiajteb no vajtswv tus ntsujnplig yeej los tau txais tus tuag tus ntsujnplig ya rau saum ntujceebtsheej lawm tiag,tabsi yus lub cev ntaj xwb lis ntsus yuav raug muab faus cia rau haus toj ntxa mus txog hnub kawg ntiajteb uas tus tswv yexus nqi los zaum ob thiab vajtswv yuav muab yus lub cev thiab tus ntsujnplig rov los nyob uake ruaj khov lisqaij xwbzeb txhav xwb hlau nyob mus ib sim tsis kawg yog vajlus kub hais tsis yog kuv lam xav lam hais

#18 HMOOB_neeg ncajnceev_*

HMOOB_neeg ncajnceev_*
 • Guests

Posted 16 January 2012 - 01:37 AM

tus phooj ywg kuv tuaj no kuv tsi yog tuaj thuam koj tab sis kuv xav kom koj teb qhov ua koj thiab nws muaj tseeb, kom peb cov kwv tij hmoob thiab lis sis niaj hnub tuaj sib ca qhov niam kev tseem no:
1) koj hai tia leej niam leej txiv tuag lawm es mus nrog Vaj tswv nyob no koj pua muaj pov thawj? yog lam hai lis qhov koj xav xwb no ce cia lis. yog muaj pov thawj txau mam lis teb rau kuv

rawm lis kuv tus no tshoj tsuam los mas, kuv tseem no nyob ntawv tus txaus siab tseeg xwb, tseeg lis cas los nyob ntawv nyia txoj kes xav thiab ua kom yus tau zoo nyob tsi thxob muaj mob muaj nkeeg xwb,

kuv xav kom nej cov ua pheej tuaj taws lus hai txog kev tseeg no tsi txhob tuaj sib tog thiab sib thuam hai lus mob siab zoo lis nej hai rau hauv no rov ua rau nej tuas nej tus kheej los sis cai tsu nej tsev neeg xwb, kuv xav tia nej cov tuaj nyeem txog kuv cov ntawv no yuav kag siab lawm hai me nej yuav kag siab ntau ua tsaugKuv tsis coj txoj quab lawm ces kuv yuav tsis hais lossi thuam. Tabsi thov teb koj tias, yog vim li cas koj thiaj li hais tias cov mus coj kevcai tshaib saib niam txiv tsis muaj nuj nqis. Koj tsis tau paub xwb, peb hajyam txawj hlub thiab fwm cov ua niam thiab txiv. Vajtswv txojlus qhia tias yog leej twg fwm niam thiab txiv ces tus ntawd yuav muaj txojsia ua neej nyob ntev. Peb hajyam mloog lus thiab fwm niam thiab txiv tshaj vim Vajtswv txojlus qhia kom peb yuav tsum hlub thiab fwm.

Hais txog qhov uas thaum tuag lawm, peb tsis npw laig lossi hu los noj los haus, mas vim peb ntseeg tias yuav pub rau noj ces pub thaum uyas niam thiab txiv tseem muaj txojsia mas yuav muaj qab hau dua. Nej pus ntseeg tias ib tug tuag lawm es yuav niaj hnub los noj haus qhov twg mas? Tsuas yog dab tuag tshiab niaj hnub ua niam thiab txiv los ntaim noj ntaim haus ntawm cov tub kiv xwb. Peb ntseeg tias niam thiab txiv mus nrog Vajtswv nyob lawm ces tseem tau zoo tshaj peb lawm yog li tsis tas yuav hu lawv rov los nrog peb noj haus. Cov uas tseem tsis totaub txog zaj no ces yeej hais ib yam li koj hais los mas.#19 HMOOB_xav kom nej nkag siab_*

HMOOB_xav kom nej nkag siab_*
 • Guests

Posted 16 January 2012 - 02:29 AM

Nyob cov phooj ywg,

cas tuaj mloog nej tham nej cov lus hauv lub topic no es zoo lis nej feeb tsi meej lis lawm nas, zoo lis nej hai no ce cov tseeg vaj tswv thiab cov tsi tseeg mam cia lis yuav sib tua nyia qhua nyia yam tag zog lis yog txhob muaj tsov dog xwb yog muaj tsov dog yam tom ntej no ma tshe hmoob tseeg vaj tswv thiab coj dab tseem yog cov yuav sub saw tsov dog pob????
cas luag lwm hai neeg twb tseeg ntau yam kev tseeg thiab los twb tsi pom ua lis cas lis es peb hmoob yuav duam 22222 ua luaj lis os hmoob, leej twg yuav tseeg lis cas los nyia tseeg nyia es txhob sib thuam mam lod?
lub ntiaj teb no yog peb tib neeg ntiaj teb lub xwb, thaum peb tseem muaj txoj sia nyob ces yuav ua dab tsi los rau siab ua kom peb tau noj tau hau ces yog qhov zoo xwb. txhob to to vaj tswv, pog koob yawg lawm foom koob hmoo rau peb os lod? tej kev tseeg no ua kom koj lub siab loj xwb nws yeej tsi muaj tia koj niaj hnub mus thov vaj tswv/ yawg saub es nws tseem yuav muab kiag ib thooj nyiaj kub rau peb leej twg lis nas, tsi yog yus lub zog tswv 8 mus nrhia es yuav ua cas tau nyiaj nas?
yog nej xav xav sib cas no ce sib cas seb yuav mus ua lag luam lis cas kwv lis cas thiaj tau no es tsi txhob muaj tej kev tseem no tuaj sib ca ntxiv lawm nawb, nej sib cas txoj kev tseeg xwb ce nej lub neej tseem yuav poob qab ntxiv ntag os hmoob

#20 HMOOB_kho kom meej meej_*

HMOOB_kho kom meej meej_*
 • Guests

Posted 16 January 2012 - 01:32 PM

tus phooj ywg kuv tuaj no kuv tsi yog tuaj thuam koj tab sis kuv xav kom koj teb qhov ua koj thiab nws muaj tseeb, kom peb cov kwv tij hmoob thiab lis sis niaj hnub tuaj sib ca qhov niam kev tseem no:
1) koj hai tia leej niam leej txiv tuag lawm es mus nrog Vaj tswv nyob no koj pua muaj pov thawj? yog lam hai lis qhov koj xav xwb no ce cia lis. yog muaj pov thawj txau mam lis teb rau kuv

rawm lis kuv tus no tshoj tsuam los mas, kuv tseem no nyob ntawv tus txaus siab tseeg xwb, tseeg lis cas los nyob ntawv nyia txoj kes xav thiab ua kom yus tau zoo nyob tsi thxob muaj mob muaj nkeeg xwb,

kuv xav kom nej cov ua pheej tuaj taws lus hai txog kev tseeg no tsi txhob tuaj sib tog thiab sib thuam hai lus mob siab zoo lis nej hai rau hauv no rov ua rau nej tuas nej tus kheej los sis cai tsu nej tsev neeg xwb, kuv xav tia nej cov tuaj nyeem txog kuv cov ntawv no yuav kag siab lawm hai me nej yuav kag siab ntau ua tsaug

Nyob zoo phooj ywg. koj yuav tsis paub txog tej peb tham no li. Vim tias koj twb tsis paub yam uas koj hais.cov lus uas koj hais es koj tsis paub yog cov nov.
( kev tseem no ) (tshoj tsuam) ( kuv tseem no) ( txaus siab tseeg xwb) (tseeg li cas) cov lus no yog cov peb pab tsis tau koj tus kheej na. koj yuav ua li cas paub txog tej yam peb tham na kwv tij! rov qab mus nyeem koj cov lus seb yog koj hais dabtsi tso mam li rov qab sau duas tuaj nawb kwv tij.. li no ua tsaug.

#21 HMOOB_qhovyog_*

HMOOB_qhovyog_*
 • Guests

Posted 17 January 2012 - 10:29 AM

tus phooj ywg kuv tuaj no kuv tsi yog tuaj thuam koj tab sis kuv xav kom koj teb qhov ua koj thiab nws muaj tseeb, kom peb cov kwv tij hmoob thiab lis sis niaj hnub tuaj sib ca qhov niam kev tseem no:
1) koj hai tia leej niam leej txiv tuag lawm es mus nrog Vaj tswv nyob no koj pua muaj pov thawj? yog lam hai lis qhov koj xav xwb no ce cia lis. yog muaj pov thawj txau mam lis teb rau kuv

rawm lis kuv tus no tshoj tsuam los mas, kuv tseem no nyob ntawv tus txaus siab tseeg xwb, tseeg lis cas los nyob ntawv nyia txoj kes xav thiab ua kom yus tau zoo nyob tsi thxob muaj mob muaj nkeeg xwb,

kuv xav kom nej cov ua pheej tuaj taws lus hai txog kev tseeg no tsi txhob tuaj sib tog thiab sib thuam hai lus mob siab zoo lis nej hai rau hauv no rov ua rau nej tuas nej tus kheej los sis cai tsu nej tsev neeg xwb, kuv xav tia nej cov tuaj nyeem txog kuv cov ntawv no yuav kag siab lawm hai me nej yuav kag siab ntau ua tsaug


Cia kuv teb koj li no, kuv twb tsis thuam cov coj qub kevcai ne tsuas hais raws li qhov muaj xwb. Cia peb nyias ntseeg raws li nyias qhov xwb. Txhua lub tebchaw peb nyob yeej muaj txojcai ywjpheej rau sab kev ntseeg.

Kuv twb hais meej lawm yog koj tsis nkag siab koj xwb. Kevcai qub ces tseem niaj hnub pws laig cov tuag, tabsi peb cov ntseeg tsis hu cov tuag los noj los haus lawm no ne. Vim peb ntseeg... koj paub los lus ntseeg los tsis tau. Ntseeg ces txawm qhov muag tsis pom los ntseeg tias lawv mus nrog Vajtswv nyob lawm no xwb. Vim twb ntseeg li ntawd lawm ces thiajli tsis pw laig lawm los mas tus kwv ntxawg.

#22 HMOOB_hlub neeg ntiaj teb_*

HMOOB_hlub neeg ntiaj teb_*
 • Guests

Posted 17 January 2012 - 10:02 PM

Kuv tsis coj txoj quab lawm ces kuv yuav tsis hais lossi thuam. Tabsi thov teb koj tias, yog vim li cas koj thiaj li hais tias cov mus coj kevcai tshaib saib niam txiv tsis muaj nuj nqis. Koj tsis tau paub xwb, peb hajyam txawj hlub thiab fwm cov ua niam thiab txiv. Vajtswv txojlus qhia tias yog leej twg fwm niam thiab txiv ces tus ntawd yuav muaj txojsia ua neej nyob ntev. Peb hajyam mloog lus thiab fwm niam thiab txiv tshaj vim Vajtswv txojlus qhia kom peb yuav tsum hlub thiab fwm.

Hais txog qhov uas thaum tuag lawm, peb tsis npw laig lossi hu los noj los haus, mas vim peb ntseeg tias yuav pub rau noj ces pub thaum uyas niam thiab txiv tseem muaj txojsia mas yuav muaj qab hau dua. Nej pus ntseeg tias ib tug tuag lawm es yuav niaj hnub los noj haus qhov twg mas? Tsuas yog dab tuag tshiab niaj hnub ua niam thiab txiv los ntaim noj ntaim haus ntawm cov tub kiv xwb. Peb ntseeg tias niam thiab txiv mus nrog Vajtswv nyob lawm ces tseem tau zoo tshaj peb lawm yog li tsis tas yuav hu lawv rov los nrog peb noj haus. Cov uas tseem tsis totaub txog zaj no ces yeej hais ib yam li koj hais los mas.#23 HMOOB_kev ntseeg_*

HMOOB_kev ntseeg_*
 • Guests

Posted 19 January 2012 - 11:27 PM

Nyob zoo tsoom phooj ywg hmoob uas hmov tshua , Kuv zoo siab tias kuv tau yug los ua hmoob , Kuv yuav tsis tso hmoob txoj kev cai dab qhuas pov tseg , Yuav pov hwm kom nyob nrog hmoob mus 1 txhis , Vim kuv txaus siab 6 txhua yam uas hmoob tau muaj los thiaj yuav yog hmoob ntiag tug tiag 2 , Cov ntseeg Yesxus kuj zoo & , tiam sis txoj kev cai no tsis yog hmoob ntiag tug...

#24 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 20 January 2012 - 08:39 AM

Koj ntseeg koj teej koj tug, hos kuv ntseeg kuv teej kuv tug. Koj txhob hais ub hais no rau kuv vim kuv twb tsis hais ub hais no rau koj.
Koj muaj koj pab koj pawg, kuv los muaj kuv pab kuv pawg. Yog koj tsis txaus siab ces coj koj pab pawg tuaj tua seb puas yeej kuv pab pawg, yog koj yeej cia koj kav ib ntus, hos yog kuv yeej cia kuv kav ib ntus.


#25 HMOOB_khomob_*

HMOOB_khomob_*
 • Guests

Posted 21 January 2012 - 10:41 PM

:angry: nyob zoo cov phooj ywg sawv daws kuv yog in tus neeg ntseeg neeg cawv seej nyob nplog teb kuv zoo siab ua tau muaj tus tuaj sau lub topic no rau peb tau sib tham kuv xavv piav me ntsis txog kuv txoj kev ntseeg rau nej tias kuv ntseeg dab tsi thiab txoj kev ntseeg ntawm kuv nws zoo li cas
kuv yog ib tus neeg ntseeg poj koob yawm txwv, ntseeg hauj sam, ntseeg Cristian, Catolique thiab tam sim no kuv tseem nrhiav lwm yam xam xab nam yuav mus ntseeg thiab
;) yog vim li cas kuv hos ntseeg ntau li no twb yog kuv tsis muaj sib hawm hauj lwm ntau heev hnub sunday los tsis khoom lli ces kuv thiaj ntseeg li no
:blink: :blink: thaum mus txog tsev neeg ua neej ua yaig , ua nyuj dab npua dab los kuv kuj nrog lawm noj tau
:rolleyes: hnub kuv muaj sib hawm mus church cristian los yog Catolique kuv kuj mus nrog lawv hauv yexus cov ntshav thiab noj nws cov nqaij tau. :rolleyes: :rolleyes:
<_< :rolleyes: hnub kuv muaj sib hawm mus temple los kuv kuj mus tau
kuv xav tias peb cov hmoob yog cov ntse dhau lawm muab ntseeg yam ruam ruam ces ua rau caiv neej caiv tsav tag li xav tias nej cov ntseeg tsistxhob ntseeg heev 2222 li nej peb thiaj li yuav tsis sib caiv peb thiaj li tau los nyob ua ib tsob hmoob mog hmoob
yog qhov twg tsis yog lawm los thov zam txim

#26 HMOOB_Moob Ntseeg Yexus_*

HMOOB_Moob Ntseeg Yexus_*
 • Guests

Posted 03 May 2012 - 01:06 PM

Thaum Vaajtswv tsim tau lub ntuj hab nplajteb, tsim tau tsavtxhu hab naagnug, Vaajtswv tsim tuabneeg zoo le Vaajtswv tug yaamntxwv. Vaajtswv tsim lub vaaj Eden hab coj obtug tuabneeg Vaajtswv tsim tau moog nyob huv. Thaum ntawd obtug tuabneeg Vaajtswv tsim tau muaj kev phoojywg zoo nrug Vaajtswv. Lug tomqaab nuav, dlaab ntxwjnyoog kws yog Vaajtswv thawj tug timtswv kws Vaajtswv tsim zoo tshaaj txhua tug timtswv txawm ntxeev sab rua Vaajtswv hab Vaajtswv txhaj muab tug dlaab nuav lawv tawm sau Vaajtswv lub ntuj ceebtsheej lug rua lub nplajteb nuav. Tug ntxwjnyoog nuav txhaj lub dlaab obtug tuabneeg Vaajtswv tsim yuamkev hab ua lawvle dlaab has. Uantej Vaajtswv ntab obtug tawm huv lub vaaj Eden tawm, Vaajtswv has rua tug dlaab ntxwjnyoog kws lug ntxag obtug hab rua obtug tuabneeg Vaajtswv tsim le nuav: Genesis 3:15 "And I will put enmity between you and the woman,and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel.” Ca kuv txhais lub ntsablug ntawm lulug enmity rua peb le nuav. Lug ntawm qhov dlaab ntxwjnyoog tawmtsaam Vaajtswv sau ntuj ceebtsheej hab lug ntawm dlaab ntxwjnyoog ntxag Nraug Oo hab Nkauj Ab lossis Adam and Eve yuamkev ua txhum rua Vaajtswv, Vaajtswv txhaj tso kuas muaj kev yeejncuab nruabntsaab ntawm tug quaspuj kws yog Nkauj Ab nuav tug xeebntxwv hab dlaab ntxwjnyoog le xeebntxwv. Thaum Vaajtswv ntab Adam hab Eve obtug tawm huv lub vaaj Eden moog lawm, Vaajtswv tsi yuav obtug lawm. Txij thaum ntawd lug ces obtug txhaj teevtam dlaab ntxwjnyoog lug txug najnub nwg nuav. Peb Moob kev teevtam dlaab yog ibqho qha meej tshaaj lwm haiv tuabneeg has txug kev teevtam tug dlaab ntxwjnyoog kws lug ntxag tuabneeg poob ntawm Vaajtswv.

Yog vim lecaag cov ntseeg Vaajtswv hab cov tsi kaam ntseeg Vaajtswv txhaj tsi sishum? Vim lug ntawm qhov kws Vaajtswv tso kev yeebncuab rua ob paab tuabneeg nuav puagthaum chivkeeb fuamyuaj lug lawm. Vim le nuav, txawmyog yug ob kwvtij sishlub npaum lecaag los yog thaum muaj tug moog ntseev Yexus ces tug tsi ntseeg lossis tug tseem coj txuj qub kevcai cale pib tsi nyam, thaum zag cale ntxub hab thuam tug kws moog ntseeg Yexus. Peb uaneej nyob tsuas muaj ob txujkev ntseeg xwb. Txawm tug yuav ntseeg yaam kev ntseeg twg los xij, ntawm Vaajtswv ces yog koj tsi ntseeg Vaajtswv ces koj yeej yog dlaab tug xwb. Vim le nuav cov kws moog coj kevcai Buddhism, Islam, lossis lwmyaam kev ntseeg los yeej tsi ua teebmeem rua peb cov kwvtij kws tseem coj txuj qub kevcai, tabsis tug kws moog cov kevcai ntseeg Yexus ces txawm cale raug tej kwvtij kws tseem coj txuj qub kevcai saib tsi taug, thuam, hab tawmtsaam. Tsi muaj ib yaam kev ntseeg nyob lub nplajteb nuav kws raug tuabneeg hab numtswv tsimtxom npaum le kev ntseeg Yexus vim txhua yaam kev ntseeg yeej tseem yog tuaj dlaab ntxwjnyoog tog kws tawmtsaam Vaajtswv.

Ntseeg Yexus tsi yog yuamkev, tabsis yog yug nrhav tau qhov tseeb. Kev ntseeg Yexus yog yug ntseeg tug Tswv kws tsim lub ntuj lub nplajteb, tsim txhua yaam txhua tsaav kws peb qhovmuag pum hab yaam qhovmuag tsi pum, hab yog yug ntseeg tug Tswv kws tsim yug ntaag. Yog vim lecaag peb Moob txhaj tsi paub tug Vaajtswv kws tsim lub ntuj lub nplajteb hab tsim peb tuabneeg? Vim qhov kuv tub has lug sau nuav lawm tas thaum tuabneeg yuamkev ua txhum rua Vaajtswv lawm, Vaajtswv muab tuab ntab tawm ntawm Vaajtswv hab tuabneeg cale moog teevtam pehawm dlaab ntxwjnyoog tug kws ntxag tuabneeg yuamkev lawm. Lug ntau tam tomqaab nuav tuabneeg txhaj tsi paub tug Vaajtswv kws tsim tuabneeg lawm. Vim le nuav, txawm tuabneeg raug dlaab tsimtxom npaum lecaag los tuabneeg txhaj xijpheej tseem teevtam pehawm dlaab.

Ca peb xaav le nuav, peb Moob nplog nyavnyuas nov txug tug Tswv kws tsim lub ntuj lub nplajteb hab nyavnyuas lug ntseeg Tswv Yexus txij xyoo 1950 lug xwb. Najnub nwgnuav feem coob ntawm cov ntseeg yeej tseem yog first generation of believers xwb. Yogle peb yeej paub Moob txuj qub kevcai kev teev dlaab zoo. Vim le nuav peb cov kws ntseeg Yexus peb txhaj khaav tau tas ntseeg Yexus yog qhov zoo tshaab. Ca peb xaav le nuav, yog dlaab zoo mas peb yeej tsi ntshai dlaab. Txawm cov kws tseem teev dlaab los puab yeej ntshai dlaab kawg le vim yog leejtwg ua ib yaam twg txhum xwb dlaab yeej tum, yeej tsimtxom yug tag tag. Cov kws tseem teev dlaab los puab yeej tsi xaav kuas dlaab lug nyob huv puab kws peb hu ua raug dlaab. Yog leejtwg raug dlaab mas tug ntawd yeej tsi tau zoo nyob, tsi yog tsi tau zoo nyob xwb, tseem raug kev pluj kev tuag lug ntawm qhov kws dlaab tsimtxom yug. Yog le ntawd, puab txhaj yuavtsum ua txhua yaam txhua tsaav ntab kuas tau tug dlaab ntawd tawm huv tug tuabneeg kws raug dlaab. Tabsis peb cov kws ntseeg tug Tswv Yexus mas peb ho caw kuas Vaajtswv tug Vaajntsujplig lug nyob huv peb, kaav peb lubneej, lub sab lub ntsws kag. Hab yog Vaajtswv lug nyob huv leejtwg mas tug ntawd muaj kev kaajsab, muab kev zoo sab, hab qhov luj yog tug ntawd tsi ntshai dlaab le hab dlaab kov tsi tau tug ntawd. Qhov nuav yog qhov txawv ntawm tug ntseeg Yexus hab tug kws tseev teevtam dlaab. Muaj ntau kuv tseem xaav has, tabsis ca rua lwm zag. Ua tsaug ntau kws koj nyeem kuv cov lug nuav. Koj puas xaav paub zoo tshaaj txug txujkev kaajsab ntawm kev ntseeg Yexus?

#27 HMOOB_NQZNQN_*

HMOOB_NQZNQN_*
 • Guests

Posted 24 September 2012 - 10:57 PM

Cov Phoojywg, kuv yog tus pib qhov topic no, cia kuv los muab xaus.

Txoj kev ntseeg ces cam tsis muaj hnub xaus, cam puag thaum ntuj tsim teb raug mus kom txog thaum lub ntiaj teb no tawg tas los tsis tas. Qhov loj tshaj ces yuav tau sib yoog xwb. Leejtwg cem cem txoj twg ces lwm hnub nws txawm cia li mus coj txoj ntawv lawm.

Txog yus caij yus nyoog mus ntseeg txoj twg ces yus yuav mus, txwv tsis tau mog. Tib neeg txoj kev ntseeg thiab txoj kev pom nws loj hlob thiab pauv hloov raws lub caij nyoog. Txoj twg twb zoo, txoj twg twb tsis zoo. Nyias muaj nyias qhov zoo, nyias muaj nyias qhov phem. "Dawb dhau lawm yuav paug, dub dhau lawm yuav nciab." Yus yeej tsis pom yus qhov phem li, tiam sis luag yeej tsis pom yus qhov zoo li thiab.

Ntawm peb Hmoob ces lub hom phiaj yog Hmoob, txhob muab kev ntseeg los cuam tshuam lub hom phiaj Hmoob. Peb yeej yog ib tus xwb, yog peb xav kom Hmoob ciaj ces txawm iab thiab qaub (nyiam tsis nyiam) los yuav tau sib koom. Tib txoj kev no thiaj yuav tsa tau Hmoob ciaj (tej me tub me nyuam thiaj yuav muaj neeg nrog luag ua). Yog yuav muab txoj kev ntseeg los cam ces yog nrhiav kev tawg tshwj, kev tawg tshwj yog txoj kev tuag, thiab txov cov me nyuam lub neej tom ntej xwb. Yus txoj kev ntseeg tseem ceeb dua los Hmoob lub neej tseem ceeb dua??? Txoj twg coj koj ciaj ces coj twj ywm txoj ntawv, thaum yus zoo lawm lwm tus mam li raws yus qab xwb, quab yuam yog ib txoj kev txhaum.

#28 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 02 October 2012 - 07:03 AM

Kev ntseeg txoj kev yuam kev yog vim lawv qaug mus rau luag mab dub ncaug txoj kev dag kom lawv mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau tuag caw vos rau saum tus ntoo khaub lis xwb los mas. Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag siv hwj huaj cuav coj los dag neeg nws haiv neeg mus thoob lub teb chaw Israel kom nws haiv neeg muab huab tais rau nws ua. Ua ntej luag neeg haiv neeg yov muab huab tais rau nws ua lawv yov tsum sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb. Yog tia Yexus cov hwj huaj yog tseeb es nws nqis tau saum tus ntoo khaub lig los ces lawv ntiaj lis mam ntseeg nws. Lawv mam cia nws los ua lawv tus huab tais kav lub teb chaw Israel ntawd. Yog tia Yexus yog hwj huaj yog cuav xwb ces Yexus yov tsum tau tuag mus them rau nws txoj kev dag siv hwj huaj cuav mus dag nws haiv neeg kom lawv muab huab tai rau nws ua. Thaum lawv muab nws sim rau tom roob qhua, muab Yexus ntsia te ntsia taw rau saum ntus ntoo khaub lig. Lawv hais kom Yexus nqis saum tus ntoo khaub lig los lawv thiaj lis ntseeg nws. Yexus tib nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los vim Yexus yeej tsis muaj ib qhos hwj huaj dab tsis yov los pab cawm tau nws kom dim tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tais. Yexus tuag caw vos lawm. Lawv muab Yexus kwv mus lawm xwb.

Qhov ua pawg ntseeg niaj hnub cia siab tia ntshes Yexus yov los tos lawv mus rau saum ntuj ceeb tsheej thiab mus nrog Yexus nyob ces qho ntawd yog ib txoj kev yuam kev lawm. Yexus yeej tuag tshuav pab txhas lawm xwb. Yexus yog ib dab zov toj ntxa. Nws tsua dag kawm sawv mus mag tus ntoo khaub lig ib yam lis nws xwb. Ntseeg Yexus ces tuag caw vos ib yam lis Yexus rau saum tus ntoo khaub lig mus tsis tau qhov twg lis. Ntseeg tus neeg dag ces yov dag ib yam lis nws thiab. Txog thaum kawg ces yov tsum tau mag luag tus ntoo khaub lig coj los rau txim rau nws xwb.

Yov kom pawg ntseeg dim lawv txoj kev txhaum rau lub ntiaj teb no mas. Lawv yog tsum tseeg Vaj Tswv ib leeg xwb. Lawv thiaj lis ntawm tus ntoo khaub lig. Vaj Tswv yog rau cov neeg tseem muaj txoj sia nyob; hos Yexus ces yog rau txoj kev tuag lawm xwb. Kuv hais lis no ces nej tos taub txog txoj kev zoo thiab kev phem lawm. Ntseeg tus neeg zoo thiaj lis tau zoo. Ntseeg Vaj Tswv thiaj lis muaj txoj kev taug. Ntseeg Yexus ces raug txoj kev tws xwb. Yexus ces zoo ib yam lis tus kab ntuv ntses ua luag muab txhom coj chaub rau ntawm tus npev. Thaum tus ntses pom kuv kab ces noj tus npev. Thaum tus ntses mag tus npev ces tus ntses yov tsum mag mus ua luag zaub xwb. Ntseeg Yexus ces mag tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb. Txog thaum kawg ces tua caw vos tshuav pab txhab zoo ib yam lis Yexus nyob rau hauv qhov ntxas. Yexus lub ntuj ceeb tsheej ua muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog lub toj ntxas thiab lub qhov ntxas. Yexus yeej tuag tshuav pab txhas lawm xwb. Nws yeej hais tsis tau lus lis lawm tiam sis nws siv yov neeg ntseeg nws lub qhov ncauj coj los hus sawv daws kom mus mag luag tus ntoo khaub lig. Yexus yog ib tug dab txoj ntxas ua dag neeg ntiaj teb kom mus raug txoj kev tuag thiab txoj tws zoo ib yam lis nws nyob rau saum tus ntoo khaub lig.

Attached Thumbnails

 • article-1376107-009FF1371000044C-789_634x440.jpg
 • cross.jpg
 • thumbnailCAD729YP.jpg
 • thumbnailCARR1VGD.jpg
 • thumbnailCA7VNXPP.jpg
 • Grilledsardines0023-1.jpg
 • crossbridge_lg.jpg
 • heaven-hell.jpg
 • naked christ.jpg


#29 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 08:37 AM

http://youtu.be/xXRoweih6kQ


Yexus hais tia nws muaj peev xwm txhom tau ntse ntau heev. Nws kuj hais rau nws cov thwj tim tia tom ntej no nws yov txhom neeg tus ntsuj plig ib yam nkau lis cov ntses ntawd thiab. Yexus ces zoo lis ib tug kab lawv muab chob rau ntawm tus npev coj mus nuv ntses. Thaum tus ntse noj tus kab ces mag tus ncev xwb. Txog thaum kawg ces tus ntses thiaj lis tuag.

Tom qab thaum lawv muab Yexus tua coj mus sim nws cov hwj huaj cuav seb pua muaj tseeb tiag lis nws khav, khav rau sawv daws tag los ntawd. Yexus txoj kev dag thiaj lis coj nws mus rau txoj kev tws rau ntawd tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog tseg coj los qhia rau tib neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no kom paub meej tia tsis txhob dag lis nws ntxiv lawm. Yog leej twg dag lis nws ces nws tus neeg taws yov tsum mag tus luag tus ntoo khaub lis xwb. Txog thaum kawg ces tus neeg thiaj lis tau tuag zoo ib yam lis tus ntses xwb.

Attached Thumbnails

 • crossbridge_lg.jpg
 • naked christ.jpg


#30 HMOOB_Pab_*

HMOOB_Pab_*
 • Guests

Posted 28 January 2013 - 10:02 PM

http://youtu.be/xXRoweih6kQ


Yexus hais tia nws muaj peev xwm txhom tau ntse ntau heev. Nws kuj hais rau nws cov thwj tim tia tom ntej no nws yov txhom neeg tus ntsuj plig ib yam nkau lis cov ntses ntawd thiab. Yexus ces zoo lis ib tug kab lawv muab chob rau ntawm tus npev coj mus nuv ntses. Thaum tus ntse noj tus kab ces mag tus ncev xwb. Txog thaum kawg ces tus ntses thiaj lis tuag.

Tom qab thaum lawv muab Yexus tua coj mus sim nws cov hwj huaj cuav seb pua muaj tseeb tiag lis nws khav, khav rau sawv daws tag los ntawd. Yexus txoj kev dag thiaj lis coj nws mus rau txoj kev tws rau ntawd tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog tseg coj los qhia rau tib neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no kom paub meej tia tsis txhob dag lis nws ntxiv lawm. Yog leej twg dag lis nws ces nws tus neeg taws yov tsum mag tus luag tus ntoo khaub lis xwb. Txog thaum kawg ces tus neeg thiaj lis tau tuag zoo ib yam lis tus ntses xwb.


Yawg, yog koj coj li ko ntseeg li ko thiab hais li ko xwb, kuv nrog koj tu siab uas koj muab tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv ntau nqi rau tej uas koj hais saum no, Koj thiab kuv yeej yuav tuag ib hnub tomntej no. Thaum koj ib pas nqus tsi los lawm, ua ntej koj yuav ncaj nraim mus lawm hauv ntujtawg, koj mam nov mob thiab nov hluavtaws kub koj, koj tsa muag saib pom Tswv Yexus tus uas koj thuam no. Tej zaud koj yuav hais rau nws tias tu Tswv kuv thov koj zamtxim rau qhov uas kuv hais lus phem rau koj, thov koj pab kuv tawm ntawm qhov chaws txaus ntshai no mus es kuv yuav ntseeg koj. Thaus ntawd Tswv Yexus yuav hais rau koj tias, me tub kuv tusiab uas kuv pab tsi tau koj, kuv tsuas pab tus uas twb ntseeg kuv ua ntej thaum nws tseem ua neej nyob xwb. Thaum koj tseem ua neej nyob koj twb muaj sijhawm los ntseeg kuv tabsis koj thuam txhua yam uas kuv ua pub rau koj, nim no ces lig rau koj lawm, koj mus nrog koj pog koj yawg uas koj pheej cia siab rau thiab mus nrog dab ntxwgnyoog rau rawv txoj kev txomnyem mus ibtxhis mog.

Yawg, koj los ntseeg Yexus tamsim no, nws yuav zamtxim rau koj, txawm koj hais tej lus tsi zoo saum no rau nws los nws yuav zamtxim rau koj. Tabsis yog koj pheej tsi kam ntseeg nws li no ces koj cov lus saum no yuav rov qab los txiavtxim rau koj xwb.

Mathais 12:36-37 Yexus hais tias, kuv qhia rau nej hais tias, "Hnub uas Vajtswv txiavtxim, txhua tus nyias yuavtsum tau lees txhua lo lus tsi muaj qabhau uas nyias tau hais lawm rau Vajtswv. Nej yuav raug txim losis tsi raug, yog nyob ntawm tej lus uas nej hais." Tus kwv Npawg, koj cia li los ntseeg Yexus nawb, koj thiaj yuav tsi raug txim.

#31 HMOOB_mom xiong_*

HMOOB_mom xiong_*
 • Guests

Posted 05 March 2014 - 09:56 AM

Tus phooj ywg ntxim hlub, kuv pab koj tus ntsuj tu siab kawg!  Tam sim no tseem tsis tau lig rau koj, Koj cia li tig los yuav lub siabtshiab kwv koj tus ntoo khaub lig lawv Yesxus qab es koj tus ntsuj plig thiaj li yuav maim dhau lub pas leej faj cig nplaim tsis paub tuag  uas txom mus ib txhis.(Bible Luskas tshooj 16 nqi 19 txog 31) yog koj tsis paub nrhiav thov koj mus kom ib tug neeg ntseeg Yesxus pab nrhiav nyeem Yesxus cov lus rau koj mloog koj thiaj li yuav dim txim thaum koj tas txoj sia nyob lub ntiaj teb no.

 

Tus phooj ywg ntxim hlub, kuv qhia rau koj tias,Yesxus twb los txhiv koj thiab kuv wb txoj siab lawm thiab los theej wb lub txim

huv tib si lawm. Tab sis yog koj tsis paub xwb, es koj thiaj tsis kam kwv koj tus ntoo khaub lig lawv Yesxus qab. Yog koj mus kawm phau ntawv Bible kom zoo thiab koj to taub mas koj yeej txeeb khiav huas kuv ntej mus kwv koj tus ntoo khaub lig lawvv Yesxus qab lawm mog tus kwv npawg zoo nyiam.  Kuv  muab ib qho piv txwv rau koj xav seb koj puas to taub txog Yesxus txoj kev tuag los txhiv koj tus ntsuj plig kom txhob poob mus rau ntuj tawg pas leej faj/ es kom koj tus ntsuj plig rov mus cuag tau tus tswv uas tsim koj txoj sia nws lub teb chaws uas yog NTUJ CEEB TSHEEJ:   Thaum peb sawv daws tseem ua neeg thoj nam tawg rog nyob hauv yeej yog koj tsis mus sau npe rau lub Program txais neeg tawg rog ces koj yeej tsis muaj npe tuaj rau USA ibzaug li puas yog?  Zaum no kuv qhia koj tias Yesxus piv tau li lub Program ntawd ntag Yesxus yog tus choj tuam puag saum ntuj los rau ntiaj teb los txais yuav neeg tus ntsuj plig rov mus rau NTUJ CEEB TSHEEJ  ntag nawv tus kwv npawg.  Lub ntiaj teb no muab piv txwv li yog teb chaws Nplog thaud ub peb nyob yog vim muaj kev cai communist los lawm ces yog leej twg tsis nyiam txoj kev cai ntawd ces kawg khiav xwb.    Xws li lub ntiaj teb no twb zwm rau dab ntxwg nyoog lawm puag thaum nkauj Iab thiab nraug Oo nkawd tau noj lub txiv toj txiv taug tas lawm ces neeg ntiaj teb thiaj li muaj kev ploj kev tuag.  Tus twg tuag los yeej ncaj qha mus rau lub pas leej faj li hais ntawd.   Tswvntuj hlub neeg ntiaj teb kawg, vim tus ntsuj plig yog Tswvntuj  tsim, nws thiaj xav kom neeg tus ntsuj plig txhob poob mus rau lub pas leej faj ntawd.  Tswvntuj thiaj txia ntshis yug los ua neeg kom zoo li neeg kiag thiab thiaj li txhiv tau neeg tus ntsuj plig.  Ces yog Yesxus kiag ntag nawv.   Yesxus yog lub Program/ Yesxus yog txoj kev, Yesxus yog qhov tseeb thiab yog txoj sia.  Tsis muaj leej twg yuav mus tau ntuj ceeb tsheej ib zaug li, yog tsis mus ntawm Yesxus txoj kev mus. Koj mus ntawd dab mus los yeej tsis tau li, koj mus ntawm koj niam koj txiv,koj pog koj yawg mus los yeej tsis tau li.   Niaj hnub no peb cov Hmoob uas tseem coj qub kev cai es pheej niaj zaus ua neeb tua tsiaj los theej txhoj los yeej txhiv tsis tau tus ntsuj plig li lawm. Txoj kev tua tsiaj los theej txhoj nws twb tag zim txwv puag thaum Yesxus tuag dai ncuv sau ntoo khaub lig lawm.  Zoo nkaus li cov tshuaj uas twb expired lawm peb tsis saib vas thib li peb cia li lam noj lub tshuaj ntawd tas zog los yeej tsis muaj kuab lawm.

 

Kwv npawg zoo nyiam, kuv tham ntau los ntshai tsam tej lus no rawm koj ko taw xwb, ces kuv tham tso tseg li no yog koj to taub zoo thiab no kuv mam li rov tuaj tham ntxiv.  Thov koj ua siab ntev nyeem kuv cov lus no thiab koj ho ua tib zoo coj mus

xav kom zoo tias ua cas luag cov neeg txawj neeg kawm txuj siab luag twb hos ntseeg tus Yesxus no:  Yog vim dab tsi?

Koj xav tias niag Yesxus no yog neeg raug txim xwb li koj hais ntawd.  Ua cas luag cov teb chaws vam meej luag ho lam ntseeg thiab es peb tej kev neeb kev yaim kev ntseeg ntawm peb haiv Hmoob ho tsis muaj lwm haiv los nrog peb teev hawm

li Yesxus. Ua cas Yesxus no tag ntiaj teb neeg cov thoob tsib to nrog ho mus teev hawm niag Yesxus no. Kom koj ho xav tswv

yim tias cas luag teev hawm Yesxus luag ho tau koob hmoov vam meej dua peb Hmoob yog vim dab tsi lawm?  Vim tias

luag teev tus tseem Tswvntuj lawm luag thiaj tau txais koob hmoov muaj pluamias rau luag haiv neeg .

 

 

 #32 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 06 March 2014 - 06:24 PM

Thov teb rau tus kwv tij uas sau lub TOPIC  kev ntseeg-qhov yuam kev.  Kwv tij tsis yog li koj hais nov lawm. kom koj muab saib zoo zoo los seb qhov uas yus ntseeg los tau ntau tiam neeg es pab tsis tau. coj tsis tau. yus mus rau txoj kev vam meej ntawd yog qhov yuam kev lossi luag cov teb chaws uas luag vam meej lawm luag ntseeg yuam kev tso?. peb thiaj yuav paub txiav txim siab hloov lossi hais tau tias yam twg yog yam kev ntseeg uas yuam kev. Nyob rau hauv lub qab ntuj no  muaj 4 yam kev ntseeg loj loj xwb. ua li txoj uas koj ntseeg ntawd puas nyob rau hauv 4 yam kev ntseeg no thiab los tsis nyob? yog hais tias nyob rau 1 txoj hauv 4 txoj no ces txhais tau hais tias tsis yuam kev, ho yog yeej tsis muaj nyob rau 1 txoj twg li no ces 100% yuam kev lawm nawb tus me kwv tij.#33 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 08 March 2014 - 02:33 PM

Txoj kev teev hawm poj koob yawm txwm yog txoj uas txhua txhua tsob neeg hauv ntiaj teb no tau coj, ua ntej lawv tus tswv cawm seej sawv los rub pawg neeg ntawv los ntseeg tib tug tswv rau ib txoj kev ntseeg twg.  Txoj poj koob yawm txwm yog txoj yug txhua txhua tsob neeg nyob lub ntiaj teb no, tiam sis txoj yuav coj tib neeg kom vam meej yog yuav tsum ntseeg muaj tsw.  Tiam sis txoj ntseeg muaj tsw no yeej sis lub tswv yim uas poj koob yawg txwv tsim tseg los txhim kho thiaj loj hlob thiab ciaj tau xwb.#34 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 March 2014 - 10:55 AM

nyob zoo kwv tij hmoob s\d,

 

cas nej pheej yuav sib cas nyia hai nyia qhov zoo tuaj xwb naj? tus yuav tseeg txog twg los nyob ntawv siab nyiam xwb los pob cas twb muaj leej pua tuaj qhia nej lawm los tseem muaj tej tus vwm vwm kev tseeg tuaj hai li ub lis no laud, yog nej pheej tsi kag siab no kuv mam lis tham mis ntsi pub rau tu tseem tsi to taub:

1. txhua txoj kev tseeg nws yeej muaj nw qhov zoo peb tus yuav nyiam tseeg txog twg los nyiag tseeg nyiam thov tsi txhob sib thuam, kom peb tuaj sib tham los s\d hai rau qhov zoo xwb thiab txhob muaj hai tshaj tshaj

2. ntawv txog kev tseeg thov kom saw daw tuaj hai rau qhov sib kho kom zoo xwb txhob muab teb yam ua peb twb tsi po los peb pheej hai muaj muaj thiab cuag lis peb twg yog tus ua lawm no ces tus luag uv tsi tau ces pheej yuav tau sib cas sib teb lus tsi zoo tawm tuaj

3. peb hmoob kev tseeg pog koob yws tswm los yeej zoo, tseeg kev cai tshiab los yeej zoo, tus nyiam tseeg lis cas los suav kom tau zoo nyob kaj siab xwb, kom peb sawv txawj sib fwm sib hlub xwb nws zoo dua peb txhob muaj txoj kev tseeg los sib caiv ua pab ua pawg nawb kwv tij hmoob, kom peb nco tsoos rau peb lub siab tsw thaum peb tseem ua neej nyob tia: kom peb hai hmoob txwj sib fwm sib ntseeg, txawj sib hlub sib pab xwb no nws yog ib txog kev tseeg loj tshaj rau peb haiv neeg thiaj yuav ua tau rau peb sib raug tau zoo loj tau zoo zuj zus tuaj

4. peb tus ho xav tuaj thuav kev paub rau saw los peb yuav tau hai tej yam kom saw daw yuav tau txhob hai zoo rau yus tog xwb, los yog hai kom  mob siab chim siab rau lwm tus

5. thov nej txhob thuam yuav hai neeg  thiab muab yus kev tseeg saib hlob: peb yuav tseeg qhov twg los thov kom peb sib koom siab ua kev thov txhob muab yus haiv neeg saib tsi muaj qhi, yog peb saib peb haiv neeg muaj qhis ces yog peb txoj kev vam meej nws yuav zoo tuaj os mog, 

 

tuaj ntsib peb  kwj tij hmoob lis no muaj dab tsi mam sib ntsib dua lwm zaum,

 

ua tsaug rau nej txhua tus tuaj nyeem kuv kab lus,

Tub hmoob tiam 21 #35 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 09 March 2014 - 06:31 PM

     Kwv tij kuv thov qhia rau peb txhuas tus hais tias txoj kev ntseeg uas ntseeg Vaj tswv ntuj  thiab ntseeg Tswv Yexus thiaj yog txoj tseeb nyob rau lub qab ntuj khwb ntawd no. nws muaj paus, muaj pib muaj xaus. peb Hmoob yog ib haiv neeg muaj puav lheej nyob rau hauv phaus ntawv Bible uas yog txoj kev ntseeg Vaj tswv no phaus ntawv tib si. nej nyiam yuav hais li cas los nej yeej hais tau. tabsi yog yuav mus muab pov thawj tim khawv los saib kom meej tseeb tiag mas nej yeej mus muab tsis tau. tabsi peb txoj kev ntseeg Vaj tswv ntuj no peb muaj peev xwm mus muab tau. ib yam li lub nkoj thaum ub dej nyab ntiaj teb. tam sim no yog nej leej twg xav pom thiab xav saib nej mus ntau  li no saib tau. ( Noah found in turkey ) nej yuav pom txhua yam yog qhov tseeb.nej thiaj paub tias tej uas phaus ntawv Bible hais puas muaj tseeb? yog nej leej twg hov muaj phaus ntawv Bible no nej mus saib tau nyob rau  ( chiv keeb 6:13 mus txog nqe 22. yog Vaj tswv kom Noah txuas lub nkoj. nyob rau tshooj 8: nqe 4 qhia txog hnub 11 ntawm   lub 7 hli ntawd  lub nkoj los khuam rau ntawm lub roob hu ua Ararat  tamsim no yog teb chaws Turkey  sab qaum teb. yog neej tsis paub txog tej no ces txhais tau hais tias nej yeej tsis paub dab tsi li. yuav tau mus kawm kom ntau nej thiaj paub qhov tseeb. txhob hais li Hmoob ib txwm hais dab neeg tias ( dej nyab ntiaj teb ces 2 nus muag mus nyob rau hauv lub  nruas)  tsis txaus ntseeg vim lub nruas ma me heev.yuav tsis txaus 2 leeg nyob thiab yuav pab tsis tau kom nkawv ciaj li. lub nkoj kuv hais no loj heev yog nej mus nyeem ua ntej ntawd nej yuav paub tau tias loj npaum li cas? thiab tsis yog 2 tug neeg nyob hauv xwb. raws li Bible qhia  lawv muaj 7 leej diam. nrog rau ib puas tsav yam tsiaj nyob tag nrho hauv lub nkoj ntawd. hov caws nej mus saib tau. www.noah found.com ces pom lawm. ua tsaug #36 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 09 March 2014 - 07:42 PM

     Kwv tij kuv thov qhia rau peb txhuas tus hais tias txoj kev ntseeg uas ntseeg Vaj tswv ntuj  thiab ntseeg Tswv Yexus thiaj yog txoj tseeb nyob rau lub qab ntuj khwb ntawd no. nws muaj paus, muaj pib muaj xaus. peb Hmoob yog ib haiv neeg muaj puav lheej nyob rau hauv phaus ntawv Bible uas yog txoj kev ntseeg Vaj tswv no phaus ntawv tib si. nej nyiam yuav hais li cas los nej yeej hais tau. tabsi yog yuav mus muab pov thawj tim khawv los saib kom meej tseeb tiag mas nej yeej mus muab tsis tau. tabsi peb txoj kev ntseeg Vaj tswv ntuj no peb muaj peev xwm mus muab tau. ib yam li lub nkoj thaum ub dej nyab ntiaj teb. tam sim no yog nej leej twg xav pom thiab xav saib nej mus ntau  li no saib tau. ( Noah found in turkey ) nej yuav pom txhua yam yog qhov tseeb.nej thiaj paub tias tej uas phaus ntawv Bible hais puas muaj tseeb? yog nej leej twg hov muaj phaus ntawv Bible no nej mus saib tau nyob rau  ( chiv keeb 6:13 mus txog nqe 22. yog Vaj tswv kom Noah txuas lub nkoj. nyob rau tshooj 8: nqe 4 qhia txog hnub 11 ntawm   lub 7 hli ntawd  lub nkoj los khuam rau ntawm lub roob hu ua Ararat  tamsim no yog teb chaws Turkey  sab qaum teb. yog neej tsis paub txog tej no ces txhais tau hais tias nej yeej tsis paub dab tsi li. yuav tau mus kawm kom ntau nej thiaj paub qhov tseeb. txhob hais li Hmoob ib txwm hais dab neeg tias ( dej nyab ntiaj teb ces 2 nus muag mus nyob rau hauv lub  nruas)  tsis txaus ntseeg vim lub nruas ma me heev.yuav tsis txaus 2 leeg nyob thiab yuav pab tsis tau kom nkawv ciaj li. lub nkoj kuv hais no loj heev yog nej mus nyeem ua ntej ntawd nej yuav paub tau tias loj npaum li cas? thiab tsis yog 2 tug neeg nyob hauv xwb. raws li Bible qhia  lawv muaj 7 leej diam. nrog rau ib puas tsav yam tsiaj nyob tag nrho hauv lub nkoj ntawd. hov caws nej mus saib tau. www.noah found.com ces pom lawm. ua tsaug 

 

Koj ruam los yog koj ntses nas.  Phau Bible dag ntawd ces koj saib meej, meej ces thaum ub Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam yog "Hais" xwb.  Koj pua tau muab tim xav tia lub suab "Hais" ntawd pua muaj peev xwm tsim tau ib pua tsav yam mas?  Yog tia lub suab tsim tsis tau ib pua tsav yam ces koj ntseeg mab dub ncaug txoj kev dag lawm os nawb.  Phau Bible ntawd nws yog neeg tsim thiaj lis muaj.  Thaum ub lawv tib muab phau Bible ntawd hlawv pov tseg ib zaug tiam sis tseem muaj ib cos neeg ruam, ruam thiaj lis tseem muab khaw tseg es niam no thiaj lis rov pom tshwm phau Vaj Lug Kub dag ntawd rov qab tawm tuaj daw sawv daw dua.  Phau Bible ntawd lub hom phiaj ces nws yov los dag sawv daw kom sawv sib tuam tsam kom lub ntiaj teb no pua ntsoog tag xwb.  

 

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg Terrorist xwb.  Yexus lub siab mas xav kom tseeb tau lawv tus huab tais ua xwb.  Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv yog lis ntawd Yexus thiaj lis tsis hwm Vaj Tswv.  Yexus tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus kom Yexus muaj lub fwj chim loj lis Vaj Tswv yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tsis txau siab rau Yexus txoj kev mom txheej ntawd hus ua "blasphemy".  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob kom tawg.  Yexus mus dag rau ub rau no tia Yexus muaj hwj huaj loj, loj heev thiab Yexus dag tia Yexus ua tau cua nre thaib ua rau dej hiav txwv tus tsis nta ib nyuag qhov lis lawm.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tsis txau siab rau Yexus txoj kev dag.  Lawv thiaj lis kom Yexus ua ib yam hwj huaj rau saum ntuaj kom txawv txav mas lawv thiaj lis ntseeg Yexus.   Yexus kuj ua tsis tau ib yam hwj huaj dab tsis rau sawv daw pom rau saum ntuj ntuj.  Lawv thiaj lis thuam Yexus tia yog koj tsis muaj hwj huaj dab tsis no ces kom tsis txhob dag sawv daw ntxiv lawm.  Yexus kuj tsis hwm cov neeg ntseeg Vaj Tswv, Yexus kuj mus dag rau ub rau no tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov qab los kom tej neeg ruam, ruam ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd.  Cov neeg paub txog Yexus txoj kev dag ces lawv ntxub Yexus heev tiam sis cov tsis tau paub txog Yexus txoj kev dag mas ntseeg Yexus kawg nkau lis.  Lawv xav ntshes Yexus muaj hwj huaj loj npaum lis Yexus txoj kev khav theeb ntawd.  Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis muab Yexus txhom tau coj mus plawm them rau Yexus txoj kev dag.   Lawv muab Yexus nplawm, nplawm tag los lawv tsis tseev.  Lawv kom Yexus kwv ib tug ntoog khaub lig coj mus rau tom roob qhua coj mus sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.  Lawv muab Yexus hles ris hles tshos tag lawv mam lis muab Yexus coj mus ntsia tes ntsia taw rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Lawv muab ib lub niag kau mom xov tos coj los rau Yexus ntoo kom Yexus khws, khws lis ib tug huab tais.  Yexus yog ib tug huab tai neeg dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis tau ntau ib lub niag kau mom huab tai dag.  Niaj hnub niam no kuj muaj ib cos neeg tseem ruam, ruam tshaj Yexus thiaj lis ntseeg niag Yexus dag ntawd.  Hos, cov neeg ntses tshaj Yexus ces Yexus thiaj lis tsis muaj peev xwm dag tau lawv kom mag tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus.  Cov neeg ruam tshaj Yexus thiaj lis raug Yexus dag.  Cov neeg dag ntawd thiaj lis nrog Yexus dag.  Cov neeg ntseeg Yexus thiaj lis muaj kev npam rau lawv txoj kev dag yog lis ntawd lawv thiaj lis yov tsum tau ris ib tug niag ntoo khaub lig zoo ib xyam lis Yexus.  Thaum tuag lawm los lawv thiaj lis yov tsum tau muab ib tug niag ntoo khaub lig coj los rau txim rau lawv tus ntsuj tus plig nyob rau ntawm tus neeg dag ntawd lub ntxas.  

 

Peb ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no.  Tus neeg dag yeej siab phem thiab siab lim hiam tsis paub txaj muag.  Tus neeg dag lis Yexus thiaj lis tub sab zoo ib yam lis Yexus.  Thaum ub Yexus tseem ua neej Yexus coj nws 12 tug thwj tim mus zaw luag tej nplej rau thaum lub sib hawm ua sawv daw sos.  Muaj neeg pom Yexus lawv txoj kev tub sag yog lis ntawd lawv thiaj lis haim Yexus lawv pab neeg tub sag ntawd tsis txhob mus nyiag luag tej qoob tej loo lis ntawd rau thaum lub sib hawm sawv daw sos.  Thaum ub Yexus yog ib tug neeg tub sab, neeg dag, neeg yuam cais txav noj txhav khawv.  Yexus thiaj lis tau txoj kev tuag txom nyem npaum lis ntawd rau lub ntiaj teb no saib tia kom tsis txhob dag lis Yexus ntxiv lawm.  #37 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 09 March 2014 - 08:16 PM

september_11_burning.jpg

 

The surprise return of Jesus is dangerous to the world.

Terrorists attacked America.

 

 

Jesus_and_Osama-464x600.png

 

Yexus thiab Osabmas nkawv zoo siab kawg tia nkawv ua rau neeg tuag coob heev thiab ua rau neeg quaj neeg nyiav vim nkawv yog ob niag terrorists xwb.  Cov neeg Terrorists ntawd yog ib cos neeg phem thiab siab phem heev rau sawv daws.

 

 

Yexus yog ib tug niag dab txoj ntxas zov ntxas.  Thaum tus dab txoj ntxas rov los rau hauv lub ntiaj teb no ces yog nws los tsim kev quaj kev nyiav kom sawv daw muaj kev ploj kev tuag xwb.  Sawv daw ceev, ceev faj nawb.  Yexus yog ib tug dag txoj ntxas tuag tshuav pob txas lawm xwb.  Tus dab txoj ntxas ntawd siab phem heev thiab nws dag heev.  Nws kuj dag tau cos neeg rua, ruam coob heev nyob rau hauv lub ntiaj teb no mus ntseeg nws txoj kev dag ntawd.  Cov neeg ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd lawv lub hlwb ruam thiab lawv siab phem zoo ib yam lis Yexus.  Thaum lawv tuaj txog rau hauv nej vaj nej tsev ces lawv yov tuaj dag nej thiab lawv yov tuaj thuam nej tsev neeg thiab nej poj koob yawm txwv kom muab tsos pov tseg es cia lis mus nrog lawv ntseeg niag Yexus dag ntawd xwb.  Yog nej tsis paub qhov tseeb ces nej cia lis muab nej txoj kab lis kev cais Hmoob tsos pov tseg.  Nej mus ntseeg niag Yexus ntawd ces nej mus raug luag niag ntsia tooj ntsia hlau thiab mus raug kev ploj kev tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig xwb.  Nej ceev faj nawb cov neeg ntseeg Yexus ntawd yog ib cos neeg ruam siab phem heev thiab lawv mom txheej kawg nkau lis.   Lawv ces yog ib cos neeg tub sab tuaj nyiag nej txoj kev ntseeg kom nej plam mus ua luag qhev niaj hnub mus them luag ses 10% ntawm ntej cov nyiaj coj mus rau luag noj.  Nej khwv tau $1,000 ces lawv kom nej muab $100 rau lawv.  Nej tshuav $900 ntawd lawm xwb.  Nej khwv, khwv nej thiaj lis tau nyiaj coj los yug nej tsev neeg.  Nej yov tsum tsis txhob muab nej cov nyiaj ntawd coj mus pub rau cov neeg dag ntawd noj dawb noj dos.  Nej yov tsum tseg cov nyiaj ntawd rau nej tej me tus me nyuam thiaj lis tau noj.  Nej ntseeg cov neeg dag ntawd 1 xyoo ces neej tib poob txog lis $1,200 ntawd lawm.  Nej mus ntseeg lawv 10 xyoo ces nej tib poob txog lis $12,000 ntawd lawm.  Yog tia nej muab coj mus yuav ib lub luv fais ces nej tib tau ib lub luv fais tshiab caij kav nej lis 10 xyoo lawm.   

 

 

 

 

Died800wH.jpg

     

Jesus was death for His Terrorist act.

 

  Osama-Bin-Laden-Dead-Picture-Photo.jpg        

 

Osama was death for his terrorist Act.#38 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 10 March 2014 - 04:46 AM

Koj ruam los yog koj ntses nas.  Phau Bible dag ntawd ces koj saib meej, meej ces thaum ub Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam yog "Hais" xwb.  Koj pua tau muab tim xav tia lub suab "Hais" ntawd pua muaj peev xwm tsim tau ib pua tsav yam mas?  Yog tia lub suab tsim tsis tau ib pua tsav yam ces koj ntseeg mab dub ncaug txoj kev dag lawm os nawb.  Phau Bible ntawd nws yog neeg tsim thiaj lis muaj.  Thaum ub lawv tib muab phau Bible ntawd hlawv pov tseg ib zaug tiam sis tseem muaj ib cos neeg ruam, ruam thiaj lis tseem muab khaw tseg es niam no thiaj lis rov pom tshwm phau Vaj Lug Kub dag ntawd rov qab tawm tuaj daw sawv daw dua.  Phau Bible ntawd lub hom phiaj ces nws yov los dag sawv daw kom sawv sib tuam tsam kom lub ntiaj teb no pua ntsoog tag xwb.  

 

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg Terrorist xwb.  Yexus lub siab mas xav kom tseeb tau lawv tus huab tais ua xwb.  Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv yog lis ntawd Yexus thiaj lis tsis hwm Vaj Tswv.  Yexus tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus tseem dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus kom Yexus muaj lub fwj chim loj lis Vaj Tswv yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tsis txau siab rau Yexus txoj kev mom txheej ntawd hus ua "blasphemy".  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob kom tawg.  Yexus mus dag rau ub rau no tia Yexus muaj hwj huaj loj, loj heev thiab Yexus dag tia Yexus ua tau cua nre thaib ua rau dej hiav txwv tus tsis nta ib nyuag qhov lis lawm.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tsis txau siab rau Yexus txoj kev dag.  Lawv thiaj lis kom Yexus ua ib yam hwj huaj rau saum ntuaj kom txawv txav mas lawv thiaj lis ntseeg Yexus.   Yexus kuj ua tsis tau ib yam hwj huaj dab tsis rau sawv daw pom rau saum ntuj ntuj.  Lawv thiaj lis thuam Yexus tia yog koj tsis muaj hwj huaj dab tsis no ces kom tsis txhob dag sawv daw ntxiv lawm.  Yexus kuj tsis hwm cov neeg ntseeg Vaj Tswv, Yexus kuj mus dag rau ub rau no tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov qab los kom tej neeg ruam, ruam ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd.  Cov neeg paub txog Yexus txoj kev dag ces lawv ntxub Yexus heev tiam sis cov tsis tau paub txog Yexus txoj kev dag mas ntseeg Yexus kawg nkau lis.  Lawv xav ntshes Yexus muaj hwj huaj loj npaum lis Yexus txoj kev khav theeb ntawd.  Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis muab Yexus txhom tau coj mus plawm them rau Yexus txoj kev dag.   Lawv muab Yexus nplawm, nplawm tag los lawv tsis tseev.  Lawv kom Yexus kwv ib tug ntoog khaub lig coj mus rau tom roob qhua coj mus sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.  Lawv muab Yexus hles ris hles tshos tag lawv mam lis muab Yexus coj mus ntsia tes ntsia taw rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Lawv muab ib lub niag kau mom xov tos coj los rau Yexus ntoo kom Yexus khws, khws lis ib tug huab tais.  Yexus yog ib tug huab tai neeg dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis tau ntau ib lub niag kau mom huab tai dag.  Niaj hnub niam no kuj muaj ib cos neeg tseem ruam, ruam tshaj Yexus thiaj lis ntseeg niag Yexus dag ntawd.  Hos, cov neeg ntses tshaj Yexus ces Yexus thiaj lis tsis muaj peev xwm dag tau lawv kom mag tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus.  Cov neeg ruam tshaj Yexus thiaj lis raug Yexus dag.  Cov neeg dag ntawd thiaj lis nrog Yexus dag.  Cov neeg ntseeg Yexus thiaj lis muaj kev npam rau lawv txoj kev dag yog lis ntawd lawv thiaj lis yov tsum tau ris ib tug niag ntoo khaub lig zoo ib xyam lis Yexus.  Thaum tuag lawm los lawv thiaj lis yov tsum tau muab ib tug niag ntoo khaub lig coj los rau txim rau lawv tus ntsuj tus plig nyob rau ntawm tus neeg dag ntawd lub ntxas.  

 

Peb ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no.  Tus neeg dag yeej siab phem thiab siab lim hiam tsis paub txaj muag.  Tus neeg dag lis Yexus thiaj lis tub sab zoo ib yam lis Yexus.  Thaum ub Yexus tseem ua neej Yexus coj nws 12 tug thwj tim mus zaw luag tej nplej rau thaum lub sib hawm ua sawv daw sos.  Muaj neeg pom Yexus lawv txoj kev tub sag yog lis ntawd lawv thiaj lis haim Yexus lawv pab neeg tub sag ntawd tsis txhob mus nyiag luag tej qoob tej loo lis ntawd rau thaum lub sib hawm sawv daw sos.  Thaum ub Yexus yog ib tug neeg tub sab, neeg dag, neeg yuam cais txav noj txhav khawv.  Yexus thiaj lis tau txoj kev tuag txom nyem npaum lis ntawd rau lub ntiaj teb no saib tia kom tsis txhob dag lis Yexus ntxiv lawm.  

        Kwv tij koj xav hais tias kuv ruam los kuv yeej lee hais kuv ruam. ua li koj ntse npaum li cas? koj hov tuaj nyob rau cov ntseeg Vaj tswv lub teb chaws xwb na. es koj hov tsim tsis tau ib nyuag qhov av luaj li 2 nti rau koj nyob li mas lo? tam sim no kiag xwb koj twb siv luag cov neeg ntseeg Yexus lub computer  sau koj tej lus xwb es koj yuav nkav tias koj ntse heev no los. kuv saib mas koj ntse dev niag pliab xwb sav. koj yuav ua tau ib yam dab tsi li na. niaj hnub noj luag tej nyiaj se ua luag them rau tseem fwv nkaus xwb sav.

txawm  cem  tias koj yuav cem tias kuv ruam los. kuv yeem yuav qhov kuv ruam kuv paub tus tswv uas tsim noob neej los. hov yuav ntse npaum twg los koj twb tsis paub tus tswv uas tsim noob neej los. kuv xav tias xyov leej twg thiaj yog tus ruam.#39 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 10 March 2014 - 02:17 PM

        Kwv tij koj xav hais tias kuv ruam los kuv yeej lee hais kuv ruam. ua li koj ntse npaum li cas? koj hov tuaj nyob rau cov ntseeg Vaj tswv lub teb chaws xwb na. es koj hov tsim tsis tau ib nyuag qhov av luaj li 2 nti rau koj nyob li mas lo? tam sim no kiag xwb koj twb siv luag cov neeg ntseeg Yexus lub computer  sau koj tej lus xwb es koj yuav nkav tias koj ntse heev no los. kuv saib mas koj ntse dev niag pliab xwb sav. koj yuav ua tau ib yam dab tsi li na. niaj hnub noj luag tej nyiaj se ua luag them rau tseem fwv nkaus xwb sav.

txawm  cem  tias koj yuav cem tias kuv ruam los. kuv yeem yuav qhov kuv ruam kuv paub tus tswv uas tsim noob neej los. hov yuav ntse npaum twg los koj twb tsis paub tus tswv uas tsim noob neej los. kuv xav tias xyov leej twg thiaj yog tus ruam.

 


        Kwv tij koj xav hais tias kuv ruam los kuv yeej lee hais kuv ruam. ua li koj ntse npaum li cas? koj hov tuaj nyob rau cov ntseeg Vaj tswv lub teb chaws xwb na. es koj hov tsim tsis tau ib nyuag qhov av luaj li 2 nti rau koj nyob li mas lo? tam sim no kiag xwb koj twb siv luag cov neeg ntseeg Yexus lub computer  sau koj tej lus xwb es koj yuav nkav tias koj ntse heev no los. kuv saib mas koj ntse dev niag pliab xwb sav. koj yuav ua tau ib yam dab tsi li na. niaj hnub noj luag tej nyiaj se ua luag them rau tseem fwv nkaus xwb sav.

txawm  cem  tias koj yuav cem tias kuv ruam los. kuv yeem yuav qhov kuv ruam kuv paub tus tswv uas tsim noob neej los. hov yuav ntse npaum twg los koj twb tsis paub tus tswv uas tsim noob neej los. kuv xav tias xyov leej twg thiaj yog tus ruam.

 

Teb chaw no nws muaj ntau haiv neeg tuaj nyob.  Nyia yeej muaj nyia txoj kev ntseeg.  Lub teb chaw no yog ib lub teb chaw Freedom of Religion.  Txawm leej twg yov ntseeg txoj kev twg los yeej tsis txhaum cai lis nas.  Koj xav tia lub teb chaw no yog Yexus lub no los?  Thiab, koj xav tia lub teb chaw no yog koj lub no los?  Koj ruam lawm os yawg npua aws.  Lub teb chaw no yog cov neeg Indian lub xwb nas.   Koj xav tia lub teb chaw no yog Meska thiab nws yog koj lub no?  Kuv tsis muaj ib nyuag qho av los koj  tib tsis muaj thiab nes?  Koj xav tia koj ntseeg niag Yexus dag ntawd tag es koj cia lis txhav kiag lub teb chaw Meska no los ua koj tug kiag no los?  Koj ruam tshaj qhov ruam lamw nawb.  Cov neeg ruam lis koj ces lub hlwb feeb tsis meej hais tom ntej tom qab thiab cam, cam thawj txog thaum kawg ces kawg mus mag niag ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog tseg xwb.  Luag tej lau nyiaj chiv piv txoj lus tia neeg ruam thiaj lis hais lus tob taub nyuab  Neeg tses ces hais mes, mes xwb los tib tos taub lawm.

 

Yog tia koj yov nrog Yexus thiab Osama nkawv sawv tuam tsam lub teb chaw Meska no thiab sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom muaj kev pua ntsoog thiab kev quaj kev nyiav ces txog thaum kawg sawv daw yov tsum muab koj txhom coj mus ntsia tes ntsia taws mus rau ntawm tus ntoo khaub lig thiab muab hmuv coj los nkaug koj av kom ntsav tawm cuag lis cas los rau sawv daw saib vim koj thaum Yexus mag txim txom lis cas ces koj yov tsum mag txim txom lis ntawd thiab.

 

soldierlance.jpg   

 

Yexus mag nkaug tav.  Koj yov mag nkaug tav zoo ib yam lis Yexus thiab vim koj ruam tshaj Yexus lawm.  Koj thiaj lis ntseeg niag Yexus dag ntawd.  Yexus yog ib tug niag neeg Terrorist xwb yog lis ntawd Yexus thiaj tau tuag txom nyem npaum lis ntawd rau sawv daw saib.  Koj ntseeg Yexus ces koj yog ib tug niag Terrorist thiab xwb.         
 #40 HMOOB_xavntseegtxojtseebtiag_*

HMOOB_xavntseegtxojtseebtiag_*
 • Guests

Posted 10 March 2014 - 08:35 PM

yawm phooj ywg...YEXUS...kuv pom koj cov lus qhuab qhia ntau nqi tas los saum toj no...kuv kuj xav tuaj koom nrog koj pawg ntseeg thiab...kuv thov nug ib los tias koj lub...CHURCH uas qhia txog seem kev ntseeg uas muab qhia tawm tsam niag...YESXUS...dag li koj qhia tas los ntau qib nyob saum toj no...nej lub tuam tsev nyob rau qhov twg...kuv kuj xav mus kawm nrog koj kom kuv paub meej tias qhov tseeb yog qhov twg tiag...vim kuv muaj ib co kwv tij pheej mus ntseeg cov uas ntseeg YESXUS lawm kuv kuj hais tsis tau lawv li...yog paub koj pab pawg nyob qhov twg...kuv yuav coj saib pus tau kuv cov kwv tij ntawd tuaj koom nej...vim lawv mus tom cov ntseeg YESXUS lawv muab nyiaj coj mus tso ua nyiaj feem kaum tas...xav paub tias nyob tom koj pab pawg nej pus sau nyiaj thiab??nej pawg ntseeg ntawd lub npe ho hu ua pawg ntseeg dab tsi?li cas no thov pab qhia rau kuv es muaj caij no kuv ho xav tuaj...Join...nej thiab... ua tsaug#41 HMOOB_Yesus Vs Dab_*

HMOOB_Yesus Vs Dab_*
 • Guests

Posted 11 March 2014 - 12:09 AM

Kuv xav ces txoj kev ntseeg Yesus thiab Ntseeg dab tsuas zoo ib yam thiab ib lub hom phiaj xwb os.  Peb ua neeg nyob mas nws muaj ntau yam tib neeg txawm leej twg yuav ntse npaum twg los yeej yuav los qhuav qhia tsis tau tib neeg hauv ntiaj teb kom ua zoo yog no ib txhia thiaj muab dab los ua lawv kev qhuab qhia, ib txhia ho muab Yesus los ua lawv kev qhuab qhia neeg kom ua zoo.  Lub hom phiaj loj yog kev sib hlub sib pab nkaus xwb.  Hnub twg leeg twg tuag es tsis muaj ib tus neeg yuav tuaj pab faus ces tus neeg ntawv yog raug mus dab teb lawm.  Leeg twg tuag es muaj kwvtij neej tsa tuaj nchuav ntws sib pab ces yog nws mus ntuj ceeb tsheej lawm xwb os.#42 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 11 March 2014 - 12:12 AM

Peb pawg ntseeg mas ntseeg Vaj Tswv nkau, nkau xwb nawb vim peb yog ib pab neeg Christian of God tiag, tiag lis; peb tsis yog ib pab dag lis pab Christian of Jesus ntawd.  Nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj ob pawg ntseeg ua yog Christian.  Peb thib 1 ces yog Christian of God; pab thib ob ces yog Christian of Jesus.   Peb Christian ua muaj teeb meem tshaj plaw nyob rau hauv ntiaj teb no ces yog pab Christian of Jesus vim lawv yog ib pab neeg dag zoo ib yam lis Yexus.  Los lus "Christ" ntawd mas nws tsis yog Yexus lub npes nawb.  "Christ" lawv txhais hais tia "Aniont" lus Hmoob txhais hais tia pleev ib yam lis pleev tshuaj rau yus lub cev.  Yog tia yog ib tug neeg Christian of God ces God thiaj lis muaj peev xwm pleev tau nws txoj kev ntseeg rau koj lub cev.  Yog tia Yexus dag tau koj ces Yexus muaj peev xwm pleev tau nws txoj kev dag rau koj lub hlwb kom ruam qauj es thiaj lis ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd. 

 

Nyob rau hau peb pab Christian of God no mas peb tsis lam cia lis ntseeg ib tug neeg los dag peb tia nws yog Vaj Tswv es kom peb cia lis mus pes hawm nws.  Nws dag ntau ces nws kawg mas txim hnyav npaum lis  Yexus xwb.  Thaum ub Yexus tsis ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv.  Yexus thiab Yexus tus npawg hus ua John the Baptist nkawv khwv tau ib lub tswv yim los txeeb tus huab tai nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem ua xwb.  Yexus ua txuj tuaj pem lub zos Nazareth tuaj mus rau nram Jerusalem sab hnub tuaj.  Yexus ua txuj tuaj mus kom Yexus tus npawg John the Baptist muab Yexus ua kev cai rau dej kom zoo lis Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv tiam sis Yexus yog ib tug Terrorist xwb.  Cov neeg Terrorist zoo lis Yexus ntawd mas thab plaub thiab tuam tsam sawv daw thiab tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv rau ub rau no kom muaj kev ntxhov siab ntxhob plawv.  Yexus mus dag txog twg neeg zej zog ntxub Yexus txog ntawd.  Yexus mus dag rau sawv daw tia Yexus muaj hwj huaj loj, loj, loj kom cov neeg ntseeg Vaj Tswv cia lis mus ntseeg Yexus xwb, xwb lis.  Tus twg los tus ntxub Yexus txoj kev dag.  Yexus dag tia Yexus muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tseem nyob rau tom hav nyog thiab.  Yexus dag npau lis ntawd es cov neeg thaum ub thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau ntawd kom tawg.   Yexus kuj tseem dag tia Yexus tsa tau neeg tuag sawv rov los thiab kom neeg zej zog haj yam ntseeg Yexus es kom lawv cia lis muab lawv tus huab tai rau Yexus ua.  Yexus dag txhij toob pua yam kom sawv daw ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd.  Tus twg los tus fee lawm ib sab ntxub Yexus txoj kev dag ntawd tshaj plaw lis.  Yexus cuab qhov ntses tshaj nws haiv neeg tiam sis nws haiv neeg tseem ntses tshaj nws lawm thiab yog lsi ntawd lawv thiaj lis muab Yexus txhom coj los hais plaub thiab muab Yexus nplawm, nplawm rau Yexus txoj kev dag ntawd.  Lawv nplawm Yexus tag lawv mam lis muab ib lub kau mom pos coj los rau Yexus ntoo kom khws, khws lis ib tug huab tai dag.  Lawv ua txuj pes hawm Yexus kom khws, khws lis Yexus yog ib tug huab tai.  Lawv mam lis muab pas coj los nplawm lub kau mom pos ntawd kom cov npos chob mus rau ntawd Yexus lub tob haus.  Lawv ua txuj pes hawm Yexus vim Yexus yog ib tug huab tai dag xwb.  Lawv ua txuj muab ib txoj phuam paj yeeb coj los rau Yexus npua kom Yexus khws, khws lis ib tug huab tai dag thiab ntoo ib lub kau mom pos rau lis Yexus txoj kev dag.  Lub kau mom pos ntawd lawv txhais hais tia "Slap on the Face" rau tus huab tai dag.

 

Nej leej xav kam paub qhov tseeb ces yeej meem tuaj kawm Vaj Lug Kub hauv yeeb phiaj no.  Peb qhia dawb thiab peb qhia qhov tseeb rau sawv daw xwb.  Nej tuaj kawm Vaj Lub Kub hauv no nej yeej tsis poob nyiaj ib nyuag qhov lis tsua yog nej xiam nej lub sib hawm muaj nuj muaj nqis tuaj twm txoj kev tshawb fawb txoj kev ntseeg qhov tseeb xwb.  Ua tsaug.

       #43 HMOOB_xavntseegtxojtseebtiag_*

HMOOB_xavntseegtxojtseebtiag_*
 • Guests

Posted 11 March 2014 - 09:22 PM

yawm phooj ywg...Yexus...aw raws li kuv saib koj cov lus qhuab qhia hauv no yeej tsis lam dog dig li lawm thiab ov...tab sis cas zoo li koj ho hais tias yog leej twg xav kawm ces kom tuaj kawm hauv...YEEB PHIAJ...INTERNET no xwb no mas zoo li nej nyob tsis muaj chaw teev hawm  li...es yog thaum nej muaj ib tug tswv cuab hau nej pawg ntseeg ncaim ntiaj teb no nej pus muab ua kev li kev cai thiab los nej cia li muab pov tseg li tej...aub tej miv xwb los nej ho ua li cas rau thiab phooj ywg...kuv pom koj cov lus qhuab qhia kuv kuj xav tias yog nej nyob muaj pab pawg no kuv kuj xav tuaj koom nej thiab no...vim raws li peb suav daws txoj kev ua neej nyob mas yog thaum yus tseem ua neej nyob yog yus ntseeg hom kev ntseeg twg txog thaum yus ncaim ntiaj teb mus...yuav tsum yog muab hom kev ntseeg ntawd txoj kev cai xa tus ntsuj plig mus cob rau yus yam kev ntseeg ntawd thiaj li muaj qab hau...tsis li ces tej tib neeg uas tseem muaj sia nyob lawv ntsia yus tsis tsim txiaj tus dab tsi li...kuv xav li es kuv thiaj nug koj li xwb os phooj ywg...#44 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 12 March 2014 - 12:32 AM

yawm phooj ywg...Yexus...aw raws li kuv saib koj cov lus qhuab qhia hauv no yeej tsis lam dog dig li lawm thiab ov...tab sis cas zoo li koj ho hais tias yog leej twg xav kawm ces kom tuaj kawm hauv...YEEB PHIAJ...INTERNET no xwb no mas zoo li nej nyob tsis muaj chaw teev hawm  li...es yog thaum nej muaj ib tug tswv cuab hau nej pawg ntseeg ncaim ntiaj teb no nej pus muab ua kev li kev cai thiab los nej cia li muab pov tseg li tej...aub tej miv xwb los nej ho ua li cas rau thiab phooj ywg...kuv pom koj cov lus qhuab qhia kuv kuj xav tias yog nej nyob muaj pab pawg no kuv kuj xav tuaj koom nej thiab no...vim raws li peb suav daws txoj kev ua neej nyob mas yog thaum yus tseem ua neej nyob yog yus ntseeg hom kev ntseeg twg txog thaum yus ncaim ntiaj teb mus...yuav tsum yog muab hom kev ntseeg ntawd txoj kev cai xa tus ntsuj plig mus cob rau yus yam kev ntseeg ntawd thiaj li muaj qab hau...tsis li ces tej tib neeg uas tseem muaj sia nyob lawv ntsia yus tsis tsim txiaj tus dab tsi li...kuv xav li es kuv thiaj nug koj li xwb os phooj ywg...

 

Kev ntseeg mas nws yog Personal xwb nnws tsis yog International lis peb sawv daw xav.  Txawm niam thiab yug tau ib xos me tub me nyuam los nyiaj muaj nyia kev ntseeg.  Ib leeg nyia tseeg nyia lawm ib yam.  Peb haiv Hmoob yeej muaj peb kab lis kev cais taug tiam sis nws tsis yog ib txoj kev ntseeg.  Txawm tia koj yov ntseeg tus tswv tawg los nyob rau ntawm koj lub siab ntshaw xwb yeej tsis muaj leej twg yov muaj peev los txwv tsis pub koj ntseeg yam ua koj ntseeg ntawd.  

 

Thaum kuv tseem tsis tau paub txog Vaj Tswv tiag, tiag ces kuv ntseeg Yexus thiab kuv ntseeg Vaj Tswv tib sis.  Thaum kuv xeev xwm paub qhov tseeb thiab qhov cuav ces kuv tsis ntseeg Yexus ib nyuag qhov lis lawm vim Yexus yog ib tug neeg thau hauv thiab sawv tuam tsam nws haiv neeg thiab nws sawv tuam tsam lub ntiaj teb kom pua ntsoog xwb.  Kuv thiaj lis kam ntseeg niag Yexus dag ntawd ntxiv lawm.  

 

Thaum kuv tseem ua neej nyob mas kuv ntseeg Vaj Tswv los ua kuv tus tswv coj kuv kev kom kuv dim txoj kev nyiaj siab ntxhov plawv vim Vaj Tswv lub fwj chim yog los kav cov neeg muaj siab xwb.  Vaj Tswv tsis yog kav cov neeg tuag.  Thaum tuag lawm ces lub cev yov lwj yov qhuav mus ua av thiab ua dej tg lawm xwb tiam sis tshuav tsuj plig.  Tus ntsuj ntawd ntawd los nws kuj txawj tuag ib yam lis lub cev thiab.  Tej zaum peb sawv xav tia yus tus ntsuj yov tsis txawj tuag lis tiam sis tus ntsuj nws txawj tuag zoo ib yam lis lub cev ntaj ntsug thiab.   Tom qab tus ntsuj plig tuag tag ces yus thiaj lis tuag mus lawm tiag, tiag.  

 

Peb yog ib haiv neeg Hmoob.  Peb muaj peb kab lis kev cais coj los rau peb taug rau thaum lub sib hawm peb ua lub neej mus tag ib sim neej.  Thaum tuag lawm peb yov tsum ua peb kab lis kev cais kom muaj chaw txawb chaw rau vim ib tsev neeg twg nyia muaj nyia poj yawm txwv koob thiab nyia muaj nyia tsev neeg tsis cuam tshuam nrog luag lwm leej lwm tus tsev neeg.  Thaum tuag lawm yov tsum ua Vaj Tswv tsaug rau thaum yus tseem ua lub neej nyob thiab rau thaum lub sib hawm ua yus niaj hnub thov Vaj Tswv coj yus kev mus txog rau thaum yus txoj sia tus.  Thaum tuag lawm ces Vaj Tswv tsis muaj peev xwm coj tau kuv kev ntxiv lawm.  Yog lis ntawd thaum yus ncaim Vaj Tswv mus lawm yus yov tsum ua Vaj Tswv tag yus ma lis ncaim Vaj Tswv mus.  Thaum yus tuag tag lawm yov sum muab peb Hmoob txoj kab lis kev cais coj los ua ib txoj kev taug rau ntawm yus lub ntee vim yus yog caj ces neeg Hmoob thiab xas yus tus ntsuj tus plig kom los nrog yus tsev neeg nyob ua kes mus ib txhis thiaj lis tsis ua ib tug niag neeg poob zoo tsis muaj caj muaj ces neeg.

 

Yog tia leej twg tuag es nws tsis muaj caj muaj ces neeg ces nws tuag lis tej niag miv thiab nas.  Cov niag poj nrauj thiab cov nkauj fas ces yog tia tag ces nws tsis muaj caj muaj ces neeg tsis muaj tswv ces lawv muab nws ntsuj tus nplig xas mus rau tom tej qab kev qaum kev tsis muaj tswv saib lis tiag.  Cov neeg tsis muaj tswv zoo lis ntawd ces thaum ua neej nyob ces tus twg los nws yeej nrab loo rau xwb.  Thaum nws tuag lawm los yeej tsis muaj leej twg kam lee nws ces luag muab xas mus rau tom tej tog kev mus thov noj thov khawv xwb tiag.#45 HMOOB_mom xiong_*

HMOOB_mom xiong_*
 • Guests

Posted 12 March 2014 - 06:34 AM

Cov phooj ywg zoo nyiam, nej muaj pob ntseg, tab sis nej ntsaws nej pob ntseg, nej muaj qhov muag tab sis nej qi nej qhov muag. Piv tau tias nej yog neeg lag

ntseg thiab neeg dig muag. Tab sis kuv  pab nrog nej tus ntsuj plig tu siab kawg li os cov phooj ywg!  Tus phooj ywg uas hais tias Yesxus yog neeg dag thiab neeg terrorist,  kuv hais rau koj tias koj nco ntsoov cim cia mog txog hnub uas koj ncaim lub ntiaj teb no mus koj yeej yuav mus ntsib Yesxus tas tso koj mam li mus rau txoj kev sab laug mus cuag koj pog koj yawg thaum ntawd koj yuav xav tsis thoob li koj mam li nco txog kuv lo lus uas kuv hais rau koj saud nws yog Yesxus lo lus tseeb.  Yesxus yog tus choj tuam puag saum ntuj los thiab nws yog lub program txais tos ntiaj teb neeg tus ntsuj plig mus cuag Tswv ntuj yawm saub.  Yesxus yog ntiaj teb neeg lub chaw sib cav es koj pheej thiaj li hais lus thuam Yesxus tag npaum no ne yom tus phooj ywg.   Kuv qhia qhov tseeb tseeb rau koj tias Yesxus yog Tswv ntuj yawm saub nws txia ntshis yug los kom zoo li neeg nws los ua tus qauv rau koj thiab kuv ntawm txoj kev mob nkeeg txoj kev raug luag hiam raug luag tua,txoj kev rau tuag vim xwv txheej txhua yam kev tuag nyob rau hauv lub ntiaj teb no koj yeej tsis paub tias hnub koj tuag ntawd yog

koj tuag vim dab tsi ua rau koj tuag.  Yog li ntawd Yesxus thiaj li los ua tua piv tuag.   Yesxus tuag rau koj thiab rau kuv tuag rau tag nrho ib tsoom neeg nyob thoob plaws rau lub qab ntuj khwb no es koj puas to tau li naj tus phooj ywg?   Yog koj to tau taub lawm no kav tsij mus lees koj lub txim ntawm Tswv Yesxus

ua ntej koj yuav ncaim lub ntiaj teb no mus es hnub ntawd koj thiaj li ntsib Yesxus koj thiaj li tsis tau mus txoj kev sab laug mus cuag koj pog koj yawg lawv.

 #46 HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam ov_*

HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam ov_*
 • Guests

Posted 12 March 2014 - 12:36 PM

kuv yuav tham txog tej yam uas yog nej tsis tau pom ces nej yuav tsis ntseeg ...nyob rau xyoo 1979 teb chaws LOSTSUAS...ib sim neej kuv yeej loj hlob nyob rau lub teb chaws ntawd...kuv yeej tsis tau pom ib yam yuav txawv npaum li ntawd...nyob rau sab zos naj ciab naj kheem...zos hawv ntxhw mas cov yoov ntsauv xua yoov dub ntawd mas...ya npaum nkaus li ib xub muv es koj mus muab nws zib..es nws ya...hos nyob sab MOOS CAB...mas cov qaus liv...ya taug txoj kev lub fai sab MUAS OO los mus rau THOOJ HAB...THOOJ KHOUN dhau plaws dua puag NAS XUS lawm...hos tseem muaj peb ib tug niam hlob...ib tug muam...thiab ib tug niam tij...lawv sawv... thaum ib tag hmo mus tso zis nraum zoov...lawv pom tag nrho cov hnub qub nyob saum ntuj...sib huas kev khiav pem hnub tuaj mus rau sab hnub poob...nws khiav nev li ib xuabmoo xwb ces mus tu qab lawm...tsuas tshuav lub puav nyuag uas yog cov yeej ib txwm muaj lawm xwb...lawv tham tej no ua muaj cuam sim ntxiag rau peb mloog....tom qab no kuv tuaj txog teb chaws MESKAS kuv mam hnov luag qhia txog lub caij thaum YESXUS tab tom yuav los yug ua neeg...muaj cov tib neeg ua ntseeg ntuj...lawv pom ib lub HNUB QUB tawm pen sab hnub tuaj thiab mus zuj zus mus rau sab hnub poob lawm...lawv thiaj caum lub hnub qub ntawd...tuaj mus nrhiav tau...YESXUS yug los nyob hau lub dab nyuj...yog li ntawd thaum kuv tuaj txog lub teb chaws no...kuv mam muab tej no coj los xav...kuv mam paub tias...peb haiv hmoob yog vaj tswv hu peb tuaj mus cuag nws leej tub uas twb yug los ntawm cov hnub qub coj ke no ntag...kuv paub tias peb tus vaj tswv nws yeej hlub peb txhua tus uas yuam kev thiab ncaim nws mus lawm kom rov los cuag nws...YES XUS tsis yog vaj tswv tab sis yesxus yog vaj tswv ib tug tub txib xa vaj tswv txoj lus los cawm lub ntiaj teb neeg...kom tsis txhob nov qab vaj tswv...thiab nws tes num uas tseem ceeb tshaj yog...los ua qhia txog lub zim txwv...TUAG THIAB SAWV ROV LOS ..rau tiam tom ntej ub...yog leej twg ntseeg txog nws... tom qab lub ntuj tag teb kawg...rov txog lub caij vaj tswv tsa neeg sawv...vaj tswv yuav tsa cov ntseeg sawv rov los ua neeg...lub ntiaj teb no nws tsuas nyob txog 9800 xyoo xwb yuav raug hloov mus...peb hmoob cov laus thaum ub luag khi tes luag ntuas kom tus neeg mob ntawd nyob ntev...luag thiaj hais tias...tseev kom nws tsis muaj mob tsis muaj nkeeg...kom nyob 9800 xyoo nyob daj txoob dawb hau paug ntag...suav txij thaum...PHAJ PHUV THAJ COB yug los thiab YESXUS yug los rau tam sis no...nws tshuav tsis ntev twb yuav txog lub caij ntuj tag teb kawg lawm...yog li yus yuav npaj  sawv rov los ua neeg dua thiab los yus yuav mus txoj twg....ntau zaus kuv mus saib cov ntseeg vaj tswv thiab ntseeg YESXUS lawv tuag tus tuag lub ntsej muag tsis txawv li...tsuas yog daj tseem cia xwb...hos cov uas ntseeg dab mas...muaj tej tus mas thaum lawv qhuab ke tas kiag xwb ces...ua me ntshav ncauj ntshav ntswg tawm plaws...qhov muag ntxob laws ua tau tib tug txaus ntshai kawg li...hos muaj leej puav mas...twb tuag lawm los...cav tseem txawj los los kua muag thiab...cov hmoob tsis paub ces...cav hais tias...ab ntshe nws tseem tshua tshua nws tsev neeg li os....qhov tseeb twb tsis niam yog li ntawd...twb yog lub caij ntawd nws mam paub qhov tseeb tias...nws raug txwm niag txhib ntawg ua...BY LAW...muab nws tus ntsuj plig xav mus rau lub teb chaws txom nyem lawm...nws thiaj chim chim ua kua ntshav tawm plaws ntsej muag dub nciab tam sis thiab quaj ua kua muag tawm plaws tias...cas twb muaj YESXUS los tuag ua lub zim txwv sawv rov los cas tsis mus ntseeg YESXUS es txam no luag muab txwm niag ntxhib ntawg quab yuam yus thiab tseem muab tus ntsuj plig xa mus thawj thiab lawm...ces zaum no yus lub cev ntaj ntsug no tas li lau...txog thaum lub zim txwv sawv rov los...tsis muaj tus ntsuj nlig nyob pem vaj tswv lub teb chaws ces vaj tswv tsis muaj yus tus ntsuj plig xa rov los kav yus lub cev...zaum no yus ces tas niaj txhiab mev txhis mus tiag lau...ces kua muag thiaj tawm plaws...ob hom kev ntseeg no muaj neeg tuag nej mus saib mev...nej yeej pom qhov txawv tiag cov phooj ywg...yog nej leej twg yog ib tug neeg ntseeg nyuaj...nej mus saib cov rhawv zeb nyob XEEV KHUAM...mus saib tus hneev tawv neeg nyob tim LUAMPHRAB BAS lub roob coos xim ntawm HUAB TAIS los tsuas tsev...yog tsis to taub li thiab los tuaj mus xyuas cov pob txha...Daivnaum xaum...nyob hauv lub...ST paul MUSEUM nyob Minnesota thiab mus xyuas tus neeg ua luag mus nrhiav tau nyob pem roob snow coj los tsov tseg rau hau lub MUSEUM nyob tim teb chaws..ITALI...nej thiaj paub tseeb tias muaj lub zim txwj txawj xaus...es vaj tswv mam ho rov tsav dua lwm tiam neeg sawv rov los...yog leej twg muaj feem tau txais txoj sia tshiab ntawd tus ntawd yuav zoo siab heev li...tab sis yuav tsum yog xaiv koj txoj hauv kev tam sis no rau koj tus ntsuj plis muab sau tseg...nws yuav nqa mus cob rau vaj tswv thaum koj txoj siav tu hau lub ntiaj tej no...vaj tswv thiaj li tuav tus ntsuj plig ntawd cia ua koj tug mus txog hnub nws yuav muab xa rov los rau koj tiam tom ntej ub ov mog cov phooj ywg.#47 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 12 March 2014 - 04:03 PM

Peb pawg ntseeg mas ntseeg Vaj Tswv nkau, nkau xwb nawb vim peb yog ib pab neeg Christian of God tiag, tiag lis; peb tsis yog ib pab dag lis pab Christian of Jesus ntawd.  Nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj ob pawg ntseeg ua yog Christian.  Peb thib 1 ces yog Christian of God; pab thib ob ces yog Christian of Jesus.   Peb Christian ua muaj teeb meem tshaj plaw nyob rau hauv ntiaj teb no ces yog pab Christian of Jesus vim lawv yog ib pab neeg dag zoo ib yam lis Yexus.  Los lus "Christ" ntawd mas nws tsis yog Yexus lub npes nawb.  "Christ" lawv txhais hais tia "Aniont" lus Hmoob txhais hais tia pleev ib yam lis pleev tshuaj rau yus lub cev.  Yog tia yog ib tug neeg Christian of God ces God thiaj lis muaj peev xwm pleev tau nws txoj kev ntseeg rau koj lub cev.  Yog tia Yexus dag tau koj ces Yexus muaj peev xwm pleev tau nws txoj kev dag rau koj lub hlwb kom ruam qauj es thiaj lis ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd. 

 

Nyob rau hau peb pab Christian of God no mas peb tsis lam cia lis ntseeg ib tug neeg los dag peb tia nws yog Vaj Tswv es kom peb cia lis mus pes hawm nws.  Nws dag ntau ces nws kawg mas txim hnyav npaum lis  Yexus xwb.  Thaum ub Yexus tsis ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv.  Yexus thiab Yexus tus npawg hus ua John the Baptist nkawv khwv tau ib lub tswv yim los txeeb tus huab tai nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem ua xwb.  Yexus ua txuj tuaj pem lub zos Nazareth tuaj mus rau nram Jerusalem sab hnub tuaj.  Yexus ua txuj tuaj mus kom Yexus tus npawg John the Baptist muab Yexus ua kev cai rau dej kom zoo lis Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv tiam sis Yexus yog ib tug Terrorist xwb.  Cov neeg Terrorist zoo lis Yexus ntawd mas thab plaub thiab tuam tsam sawv daw thiab tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv rau ub rau no kom muaj kev ntxhov siab ntxhob plawv.  Yexus mus dag txog twg neeg zej zog ntxub Yexus txog ntawd.  Yexus mus dag rau sawv daw tia Yexus muaj hwj huaj loj, loj, loj kom cov neeg ntseeg Vaj Tswv cia lis mus ntseeg Yexus xwb, xwb lis.  Tus twg los tus ntxub Yexus txoj kev dag.  Yexus dag tia Yexus muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tseem nyob rau tom hav nyog thiab.  Yexus dag npau lis ntawd es cov neeg thaum ub thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau ntawd kom tawg.   Yexus kuj tseem dag tia Yexus tsa tau neeg tuag sawv rov los thiab kom neeg zej zog haj yam ntseeg Yexus es kom lawv cia lis muab lawv tus huab tai rau Yexus ua.  Yexus dag txhij toob pua yam kom sawv daw ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd.  Tus twg los tus fee lawm ib sab ntxub Yexus txoj kev dag ntawd tshaj plaw lis.  Yexus cuab qhov ntses tshaj nws haiv neeg tiam sis nws haiv neeg tseem ntses tshaj nws lawm thiab yog lsi ntawd lawv thiaj lis muab Yexus txhom coj los hais plaub thiab muab Yexus nplawm, nplawm rau Yexus txoj kev dag ntawd.  Lawv nplawm Yexus tag lawv mam lis muab ib lub kau mom pos coj los rau Yexus ntoo kom khws, khws lis ib tug huab tai dag.  Lawv ua txuj pes hawm Yexus kom khws, khws lis Yexus yog ib tug huab tai.  Lawv mam lis muab pas coj los nplawm lub kau mom pos ntawd kom cov npos chob mus rau ntawd Yexus lub tob haus.  Lawv ua txuj pes hawm Yexus vim Yexus yog ib tug huab tai dag xwb.  Lawv ua txuj muab ib txoj phuam paj yeeb coj los rau Yexus npua kom Yexus khws, khws lis ib tug huab tai dag thiab ntoo ib lub kau mom pos rau lis Yexus txoj kev dag.  Lub kau mom pos ntawd lawv txhais hais tia "Slap on the Face" rau tus huab tai dag.

 

Nej leej xav kam paub qhov tseeb ces yeej meem tuaj kawm Vaj Lug Kub hauv yeeb phiaj no.  Peb qhia dawb thiab peb qhia qhov tseeb rau sawv daw xwb.  Nej tuaj kawm Vaj Lub Kub hauv no nej yeej tsis poob nyiaj ib nyuag qhov lis tsua yog nej xiam nej lub sib hawm muaj nuj muaj nqis tuaj twm txoj kev tshawb fawb txoj kev ntseeg qhov tseeb xwb.  Ua tsaug.

       Tus kwv tij Yexus cuav. ua li koj mus ntseeg Vaj tswv xwb koj tsis ntseeg Vaj tswv leej tub no tej zaum koj lub church yog lub cuav lawm. luag cov neeg America uas luag ntseeg Vaj tswv los lawm 2-3 tiam neeg luag yeej paub zoo tias Tswv Yexus yog Vaj tswv leej tub uas vaj tswv xa los yug tuag theej peb lub txhoj. txhiv peb txim saum tus ntoo khaub lig peb thiaj dim txim. yog koj ntseeg Vaj tswv xwb los koj yuav mus tsis txog saum Vaj tswv lub teb chaw. vim lub qab ntuj no muaj ntau ntau tus Vaj tswv. tus cuav li cas los muaj. yog li tswv yexus thiaj hais nyob rau hauv  Bible qhia tias: tsis muaj duas lwm txoj kev uas yuav mus cuag tau Vaj tswv. tsuas yog mus ntawm tswv Yexus mus xwb. thiab tseem haiv ntxiv nyob hauv phaus ntawv Mathais 10:32- 33. hais tias ( tus uas lees tabmeem rau sawv daws hais tias nws yog kuv li.ces kuv yuav lees yuav tus ntawd tabmeem kuv txiv tus uas nyob saum ntuj ceeb tsheej.) cov no yog tus tswv Yexus ua tus hais nawb kwv tij.yog li koj tsis ntseeg tswv Yexus tej lus no es koj hov ntseeg li cas?#48 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 13 March 2014 - 12:14 AM

       Tus kwv tij Yexus cuav. ua li koj mus ntseeg Vaj tswv xwb koj tsis ntseeg Vaj tswv leej tub no tej zaum koj lub church yog lub cuav lawm. luag cov neeg America uas luag ntseeg Vaj tswv los lawm 2-3 tiam neeg luag yeej paub zoo tias Tswv Yexus yog Vaj tswv leej tub uas vaj tswv xa los yug tuag theej peb lub txhoj. txhiv peb txim saum tus ntoo khaub lig peb thiaj dim txim. yog koj ntseeg Vaj tswv xwb los koj yuav mus tsis txog saum Vaj tswv lub teb chaw. vim lub qab ntuj no muaj ntau ntau tus Vaj tswv. tus cuav li cas los muaj. yog li tswv yexus thiaj hais nyob rau hauv  Bible qhia tias: tsis muaj duas lwm txoj kev uas yuav mus cuag tau Vaj tswv. tsuas yog mus ntawm tswv Yexus mus xwb. thiab tseem haiv ntxiv nyob hauv phaus ntawv Mathais 10:32- 33. hais tias ( tus uas lees tabmeem rau sawv daws hais tias nws yog kuv li.ces kuv yuav lees yuav tus ntawd tabmeem kuv txiv tus uas nyob saum ntuj ceeb tsheej.) cov no yog tus tswv Yexus ua tus hais nawb kwv tij.yog li koj tsis ntseeg tswv Yexus tej lus no es koj hov ntseeg li cas?

 

Cov lus nyob rau hauv Gospel ntawd ces tom qab Yexus tuag tag muaj 40 xyoo tom qab no nws cov thwj tim mas los sau dag sawv daw xwb.  Thaum Yexus ua neej nyob Yexus tib tsis ntseeg Yexus cov thwj tim dag ntawd ib tug kiag lis es yov ua lis thiaj yov ntseeg tau Yexus cov niag thwj tim dag ntawd thiab?  Thaum lawv noj mov ua ntej lawv nyob muab Yexus txhom coj mus haib plaub thiab coj mus rau txim rau Yexus txoj kev dag ntawd.  Yexus cov thwj tim dag ntawd mas tus twg los hais tia nws tsis khiav lis yog nws khiav kom nws xub tuag ua ntej.  Thaum lawv tuaj txom tau Yexus lawm mas lawv tus twg los tus khiav tag.  Tus twg los tus tsis lam lee paub Yexus lis.  Peter ua yog Yexus tus thwj tim ua seem ceeb tshaj plaw tseem dag Yexus 3 zaug tia nws tsis paub Yexus lis.  

 

Qhov Yexus cov thwj tim hais tia yog leej twg yov mus kom txog rau saum ntuj ceeb tsheej ces yov tsum los mus rau ntawm Yexus xwb mas thiaj lis mua tau ces yog lawv dag kom sawv daw mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus xwb.  Yexus yog ib tug neeg dag; Yexus cov thwj tim ntawd los yog ib pab neeg dag tib yam thiab.  TXawm koj yov ntseeg Yexus npaum ub npaum no los kuv tsis quav ntsej txog vim yeej tsis muaj leej twg yov txiav tau kuv txoj kev ntseeg.  Txawm yov ntseeg Vaj Tswv thiab koj yov ntseeg Yexus los ntawd tsis yog kuv lis teeb meem.  Kuv tsis muaj txoj cai los tav koj kev tia kom tsis txhob ntseeg lis ntawd.  Kuv tseem yov ntseeg Vaj Tswv xwb ntawd tsis yog koj txoj kev ntseeg; koj yeej tsis muaj txoj cai los txiav kuv kev tib yam nkau.  

 

Qhov tseem ceeb tshaj plaw kuv tsis ntshaws mus rau saum ntuj ceeb tsheej lis nawb.  Nej lee twg ntseeg los kav tsij mus seb pua txog.  Kuv yov ntseeg txoj kev twg los tsis muaj leej twg yov txiav tau kuv kev lis.  Leej twg los txiav kuv txoj kev ntseeg ces tus ntawd yov tsum raug txim xwb vim nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj txoj kev cai Freedom of religion.  Leej twg yov ntseeg xoj kev tag los kav liag nws.  Txawm tsis mus Church los yeej tsis muaj leej twg yov muaj peev xwm tuaj npa khav kom kuv mus church.  Yog leej twg mom txheej thiab tuaj yuam cais ces tus ntawd yov tsum raug mus nyob txim xwb.

 

Txawm koj xav tia Yexus los tuag theej txhoj koj lub txim los ntawd nws yog koj txoj kev ntseeg. Yog koj mus tub sab thiab ntau neeg ces koj yov kom Yexus lis los nyob rau hauv koj lub txim los Yexus yeej los tsis tau vim Yexus nws yog nws ib tug neeg lawm.  Koj mus tub sab thiab yuam cais ces luag yov tsum tuaj muab koj txhom coj mus kaw xwb.  Koj yeej yuam tsis tau kom Yexus los nyob koj lub txim lis.   Kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg Yexus lis koj es koj tsis txhob yuam kom kuv mus ntseeg niag Yexus dag ntawd lis koj nawb.       

 

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg mom txheej thiab yuam cais txog thaum kawg nws thiaj lis raug ntau thiab rau nkaw sab npaum lis ntawd.  Yexus cov thwj tim dag ntawd los kuj raug tua pov tseg tag huv sis thiab tsua yog tshuav ib tug thwj tim hus ua John thiab lis nyob lau thiab tuag raw lis txoj kev ua neej nyob lau tuag xwb. #49 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 13 March 2014 - 12:28 AM

 

Yexus raug nplawm rau Yexus xoj kev dag thiab Yexus yuam cais rau Vaj Tswv.#50 HMOOB_jesu tus xibhwb_*

HMOOB_jesu tus xibhwb_*
 • Guests

Posted 13 March 2014 - 10:55 AM

1   Cov me phooj ywg kuv nug nej cov ntseeg jesu? koj xub yug ua ntej jesu tuag, los jesu tuag tag lawm mam yug koj?

 

2  Nej txawj ntawv ua ntej jesu tuag los nej txawj ntawv tom qab jesu tuag?

 

3  Cas nej cov hais txog jesu tseem ntau tshaj jesu cov lus lawm thiab es puas yog nej dag los yog jesu dag?

 

4  Nej yog jesu los jesu yog nej nas?#51 HMOOB_ua tsaugtuspabkuvhaivneeg_*

HMOOB_ua tsaugtuspabkuvhaivneeg_*
 • Guests

Posted 13 March 2014 - 12:45 PM

Awb!!!cov phooj ywg kuv nyeem nej suav daws cov lus uas nej sib qhuab qhia txog nyias seem uas nyias ntseeg...nej yeej ntsev sib nrawg nroos lawm ntag...muab ua zoo saib tus hais seem twg los yeej zoo li yog tus ntawd zaj tag nrho li thiab ntag...kuv yeej tsis thuam nej ob tog tus twg li nawb cov phooj ywg...kuv muab xav mas...nyob ntawm koj tus kheej to taub mus rau seem twg ces seem ntawd txhawb koj lub zog rau koj txoj kev ua neej nyob thiab txog thaum koj tuag los koj tseem muaj kev tso siab rau koj txoj kev ntseeg ntawd xwb...kev ntseeg yog ib qho kev tswj yus lub siab kom yus ua lub neej ncaj ncees thiab kaj siab lug yus thiaj tsis  qaug zog rau yus txoj kev ua neej nyob xwb...txawm hais npaum twg los txog thaum kawg suav daws yeej tuag tag nrho mus lawm....yeej tsis pom ib tug twg yuav rov los haiv tias...kuv rov los lawm laiv...vim yog kuv ntseeg hom no nawb...tus twg mus los yeej yog lawm ntuj teb ntsiag moo to...tsis hnov xov li law...kev ntseeg ces kuv xav mas nyias yeej meem ntseeg yam uas nyias ntseeg es nyias lub siab kaj rau txoj kev ua neej nyob xwb...yog yuav ntseeg hom kev ntseeg twg los yuav tau mus ntseeg hom uas nyob muaj pab muaj pawg nrog yus ntseeg coob...kom kev ua neej nyob muaj kev sib pab sib txhawb lub caij uas yus muaj kev tsaus ntuj raug txog yus es ho tau kev sib vam khom xwb ces yeej...O.K .kawg lawm...yog yuav muab hais ua kev tsis mom txheej mas kuv xav tias tsim nyog peb haiv hmoob yuav tau ua...YESXUS tsaug...vim li cas kuv thiaj ho hais li ntawd?? vim muaj cov neeg ntseeg...YESXUS...lawv tus neeg ntseeg...YESXUS no muaj lub siab hlub neeg....nws thiaj muab nws lub tswv yim...muab nws hom ntaub ntawv uas yeej yog nws haiv neeg li ntaub ntawv...coj los sib txis kom muaj tsab peev xwm...muab sau tau ua peb li lus HMOOB kom peb nrog luag lwm haiv neeg caum tau txoj kev vam meej mus...yog tsis muaj YESXUS ua txoj hauv kev kom muaj tej tib neeg siab dawb siab zoo li ntawd...tuaj tsim tej ntaub ntawv no rau peb ces...niaj hnub no...kuv ntseeg tias peb ua lub neej nyob li tej tsiaj xwb ntag...tsis paub muab yus hom lus coj los sau sib tham ces...luag lwm haiv neeg txawm ua tau tej...COMPUTER...zoo npaum li no rau suav daws siv los...ntshe HMOOB nyob dig muag ntuv...twb tsis txawj hais yuav sau ntawv tuaj sib cav sib ceg li hnub nov...mas kuv thiaj xav hais tias txawm niag YESXUS ntawd yog ib niag neeg dag...los sis yog neeg tseeb los xij...tsim nyog peb haiv neeg yuav ua nws tsaug...raws li kuv txoj kev xav uas tsis mom tib neeg txheej ces kuv ho xav mus li no...es yog kuv hov hais tau ib los twg tsis raug nej leej twg lub siab tej kev xav lawm los...thov txhob lam cem kuv...vim kuv tsis yog ib tug neej txawj sib ceg ov mog...ua tsaug#52 HMOOB_guess2_*

HMOOB_guess2_*
 • Guests

Posted 14 March 2014 - 10:31 AM

Hmoob yexus.....kuv xaav puab seb koj lub church (chirstian of god) siv phau Bible twg los qhia koj kev ntseeg ntawm tus god koj has. Raws li kuv puab mas Vajtswv no mas siv hauv phau Vajluskub uas muaj phau qub thiab phau tshiab uake translated from the Holly Bible. Es nej lub church translate cov ntseeg Jewdism phau Bible los ntseeg lov? Yog nej siv the Holy Bilble/Vajluskub tes nej yeej yuav tsum ntseem(admit) hais tias muaj Yexus xwb. Txawm hais tias nws tsi yog Vajtswv lossis Vajtswv tus tub tabsis yog ib tus prophet xwb. Kuv puab koj read phau Bible es koj thiaj hais tau li koj hais tabsis koj laam BS xwb. Koj tsua laam hais seb puas muaj cov ntseeg Yexus tuaj nrog koj sib cam xwb. Nej lub church puas muaj tiag? Yog muaj no nej yuav tsum tau hloov lub npe rua qhov (christian of god) tsi make sense. Nej tub tsi ntseeg tias muaj Yexus no tabsis nej tsua siv Christian thiab. Christian come from the follower of Jesus Christ after the ascented of Jesus. They all came together for prayer/worshiping and they called themself Christian (follower of Jesus Christ). Yog hu koj tus kheej as a Christian thiab tseem ntseeg phau Bible tias yog Vajtswv txojlus tes koj ntseeg yuav kev lawm lossis koj ntseeg tus Xwbfwb yuav kev lawm. Koj muaj phau Bible..read John 1:1-16

 

Peb pawg ntseeg mas ntseeg Vaj Tswv nkau, nkau xwb nawb vim peb yog ib pab neeg Christian of God tiag, tiag lis; peb tsis yog ib pab dag lis pab Christian of Jesus ntawd.  Nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj ob pawg ntseeg ua yog Christian.  Peb thib 1 ces yog Christian of God; pab thib ob ces yog Christian of Jesus.   Peb Christian ua muaj teeb meem tshaj plaw nyob rau hauv ntiaj teb no ces yog pab Christian of Jesus vim lawv yog ib pab neeg dag zoo ib yam lis Yexus.  Los lus "Christ" ntawd mas nws tsis yog Yexus lub npes nawb.  "Christ" lawv txhais hais tia "Aniont" lus Hmoob txhais hais tia pleev ib yam lis pleev tshuaj rau yus lub cev.  Yog tia yog ib tug neeg Christian of God ces God thiaj lis muaj peev xwm pleev tau nws txoj kev ntseeg rau koj lub cev.  Yog tia Yexus dag tau koj ces Yexus muaj peev xwm pleev tau nws txoj kev dag rau koj lub hlwb kom ruam qauj es thiaj lis ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd. 

 

Nyob rau hau peb pab Christian of God no mas peb tsis lam cia lis ntseeg ib tug neeg los dag peb tia nws yog Vaj Tswv es kom peb cia lis mus pes hawm nws.  Nws dag ntau ces nws kawg mas txim hnyav npaum lis  Yexus xwb.  Thaum ub Yexus tsis ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv.  Yexus thiab Yexus tus npawg hus ua John the Baptist nkawv khwv tau ib lub tswv yim los txeeb tus huab tai nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem ua xwb.  Yexus ua txuj tuaj pem lub zos Nazareth tuaj mus rau nram Jerusalem sab hnub tuaj.  Yexus ua txuj tuaj mus kom Yexus tus npawg John the Baptist muab Yexus ua kev cai rau dej kom zoo lis Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv tiam sis Yexus yog ib tug Terrorist xwb.  Cov neeg Terrorist zoo lis Yexus ntawd mas thab plaub thiab tuam tsam sawv daw thiab tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv rau ub rau no kom muaj kev ntxhov siab ntxhob plawv.  Yexus mus dag txog twg neeg zej zog ntxub Yexus txog ntawd.  Yexus mus dag rau sawv daw tia Yexus muaj hwj huaj loj, loj, loj kom cov neeg ntseeg Vaj Tswv cia lis mus ntseeg Yexus xwb, xwb lis.  Tus twg los tus ntxub Yexus txoj kev dag.  Yexus dag tia Yexus muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tseem nyob rau tom hav nyog thiab.  Yexus dag npau lis ntawd es cov neeg thaum ub thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau ntawd kom tawg.   Yexus kuj tseem dag tia Yexus tsa tau neeg tuag sawv rov los thiab kom neeg zej zog haj yam ntseeg Yexus es kom lawv cia lis muab lawv tus huab tai rau Yexus ua.  Yexus dag txhij toob pua yam kom sawv daw ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd.  Tus twg los tus fee lawm ib sab ntxub Yexus txoj kev dag ntawd tshaj plaw lis.  Yexus cuab qhov ntses tshaj nws haiv neeg tiam sis nws haiv neeg tseem ntses tshaj nws lawm thiab yog lsi ntawd lawv thiaj lis muab Yexus txhom coj los hais plaub thiab muab Yexus nplawm, nplawm rau Yexus txoj kev dag ntawd.  Lawv nplawm Yexus tag lawv mam lis muab ib lub kau mom pos coj los rau Yexus ntoo kom khws, khws lis ib tug huab tai dag.  Lawv ua txuj pes hawm Yexus kom khws, khws lis Yexus yog ib tug huab tai.  Lawv mam lis muab pas coj los nplawm lub kau mom pos ntawd kom cov npos chob mus rau ntawd Yexus lub tob haus.  Lawv ua txuj pes hawm Yexus vim Yexus yog ib tug huab tai dag xwb.  Lawv ua txuj muab ib txoj phuam paj yeeb coj los rau Yexus npua kom Yexus khws, khws lis ib tug huab tai dag thiab ntoo ib lub kau mom pos rau lis Yexus txoj kev dag.  Lub kau mom pos ntawd lawv txhais hais tia "Slap on the Face" rau tus huab tai dag.

 

Nej leej xav kam paub qhov tseeb ces yeej meem tuaj kawm Vaj Lug Kub hauv yeeb phiaj no.  Peb qhia dawb thiab peb qhia qhov tseeb rau sawv daw xwb.  Nej tuaj kawm Vaj Lub Kub hauv no nej yeej tsis poob nyiaj ib nyuag qhov lis tsua yog nej xiam nej lub sib hawm muaj nuj muaj nqis tuaj twm txoj kev tshawb fawb txoj kev ntseeg qhov tseeb xwb.  Ua tsaug.

 

 

 #53 HMOOB_nqua Hu NTSEEG YESXUS_*

HMOOB_nqua Hu NTSEEG YESXUS_*
 • Guests

Posted 14 March 2014 - 10:41 PM

Tus phooj ywg hais tias Yesxus yog neeg dag aw....kuv paub koj zoo koj yog dab ntxwg nyoog ib tug tub tshaj xo es koj thiaj hais tau li ntawd.  koj muab Yesxus

txoj kev hlub neeg ntiaj teb thiab nws tes hauj lwm nws tau ua hwj huaj los pab neeg ntiaj teb kom tig los yuav lub siab tshiab.  Ces koj muab ntxeev ua dab ntxwg nyoog tej lus los hais thiab tseem muab Yesxus tej duab los ntxeev ua kev phem, koj mas tseem tseem yog dab ntxwg nyoog tus tub kiag ntag hos?

 

Koj twb tsis paub tias dab ntxwg siv koj ua nws txoj hauj lwm lawm, koj cav khav tias koj ntseeg vaj tswv no tab sis koj noj tau qos tsov lawm xwb sav tus phooj ywg?  Koj tsis muaj hlwb li,  koj xav kiag ntawm koj tus mob cev nqaij daim tawv xwb tias tsam koj tuag no puas yog?  Koj mas ntshai tuag dhau hwv lawm lau.....tus phooj ywg?  Siv koj lub tswv yim kom thoob tsib me ntsis mev?  Tig ntsia thiab dua muag xauj xyuas lub ntiaj teb no seb koj txawjj dab tsi? Luag cov neeg tsim txiaj neeg ntse kawm ntawv mus qib siab luag twb ntseeg tus Yesxus no,   es koj yuav tsum xav tswv yim thiab tsawb fawb Yesxus tej lus nyiaj lus kub lus

vam meej lus tsim txiaj no kom zoo es koj thiaj li tsis poob mus rau ntuj tawg uas yog lub hav hluav taws, koj tsis paub xwb koj tus ntsuj plig mas quaj txhua hnub txhua hmo nws xav kom koj cia li los txais yuav Yesxus los ua koj tus tswv cawm seej es  koj tus ntsuj plig thiaj li zoo siab luag ntxhi nawv tus phooj ywg? #54 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 12:12 AM

Tus phooj ywg hais tias Yesxus yog neeg dag aw....kuv paub koj zoo koj yog dab ntxwg nyoog ib tug tub tshaj xo es koj thiaj hais tau li ntawd.  koj muab Yesxus

txoj kev hlub neeg ntiaj teb thiab nws tes hauj lwm nws tau ua hwj huaj los pab neeg ntiaj teb kom tig los yuav lub siab tshiab.  Ces koj muab ntxeev ua dab ntxwg nyoog tej lus los hais thiab tseem muab Yesxus tej duab los ntxeev ua kev phem, koj mas tseem tseem yog dab ntxwg nyoog tus tub kiag ntag hos?

 

Koj twb tsis paub tias dab ntxwg siv koj ua nws txoj hauj lwm lawm, koj cav khav tias koj ntseeg vaj tswv no tab sis koj noj tau qos tsov lawm xwb sav tus phooj ywg?  Koj tsis muaj hlwb li,  koj xav kiag ntawm koj tus mob cev nqaij daim tawv xwb tias tsam koj tuag no puas yog?  Koj mas ntshai tuag dhau hwv lawm lau.....tus phooj ywg?  Siv koj lub tswv yim kom thoob tsib me ntsis mev?  Tig ntsia thiab dua muag xauj xyuas lub ntiaj teb no seb koj txawjj dab tsi? Luag cov neeg tsim txiaj neeg ntse kawm ntawv mus qib siab luag twb ntseeg tus Yesxus no,   es koj yuav tsum xav tswv yim thiab tsawb fawb Yesxus tej lus nyiaj lus kub lus

vam meej lus tsim txiaj no kom zoo es koj thiaj li tsis poob mus rau ntuj tawg uas yog lub hav hluav taws, koj tsis paub xwb koj tus ntsuj plig mas quaj txhua hnub txhua hmo nws xav kom koj cia li los txais yuav Yesxus los ua koj tus tswv cawm seej es  koj tus ntsuj plig thiaj li zoo siab luag ntxhi nawv tus phooj ywg? 

 

Zoo siab ua tau ntsib koj kuj yog Yexus ib tug luj noob dag lis Yexus thiab.  Thaum ub Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv thiab Yexus tiss fwm Vaj TSwv lub tsev teev fawm yog lis ntawd Yexus thiaj dag tia Yexus yov muab lub tsev teev hawm Vaj Tswv tsoo kom tawg tag huv sis tsis tshuav ib lub pob zeb seem lis.  Yexus kuj dag tia Yexus yov Yexus ob sab tes ua ib lub tseev teev hawm thiab yov siv 3 hnub ua xwb.  Yexus khav, khav thiab Yexus mus dag rau ub rau no kom Yexus tau huab tais ua tiam ua ntej luag yov muab huab tai rau Yexus ua luav yov tsum muab Yexus coj mus sim ntawm tus ntoo khaub lig ua ntej seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig ua lawv tus huab tai.  Yexus yog ib tug neeg dag xwb yog ntawd Yexus thiaj lis tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag ntawd.

 

Thaum Yexus tseem ua neej nyob Yexus yeej tsis paub tia Yexus muaj lub npe Christ ntawd lis.  Tom qab Yexus tuag tag cov neeg ua ntseeg Yexus txoj kev dag thiab muab lub npe "Christ" rau Yexus xwb.  Qhov tseeb Yexus yeej tsis kam lee yuav lub npe "Christ" ntawd lis vim thaum ub Yexus tsis yog ib neeg ntseeg Vaj Tswv.  Yexus thiaj lis tsis fwm Vaj Tswv.  Vaj Tswv thiaj lis tsis kam cawm Yexus kom dim ntawm tus ntoo khaub lig.  Txog thaum kawg Yexus yov tuag rau saum tus ntoo khaub lig.  YExus thiaj hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm."  Yexus hais lis ntawd tag ces Yexus thiaj lis tuag mus lawm.  Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj mus them rau Yexus txoj kev dag vim Yexus muaj pev npam rau Yexus txoj kev dag thiab tsis hwm Vaj Tswv. #55 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 02:57 AM

 

Lawv muab Yexus ntsia tes ntses taw coj mus sim seb Yexus cov hwj huaj dag

ntawd seb pua yog tseeb ua ntej lawv mam lis muab huab tai rau Yexus ua.

Lawv xav paub seb Yexus siv pua tau Yexus cov hwj huaj dag ntawd ua kom Yexus nqis kom tau saum

tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tais.

Yexus yog ib tug neeg dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis tuag

caw vos rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg lis ntawd.#56 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 15 March 2014 - 03:17 AM

Jesus666.jpg

 

Dab ntxhwg nyoog tus nej yog 6. 

Vaj Lug kub muaj 66 phau ntawv.

Yexus yog tus lej 666, the number of the beast.

 

 

 

Dab ntxwg nyoog Yexus. 

Yexus yog txoj kev tuag, kev txom nyem, kev tsau ntuj.

 

Ua ntej Yexus lawv yov muab Yexus txhom coj mus hais plaub thiab coj mus tua them rau Yexus txoj kev dag ntawd ces Yexus hais rau Yexus 12 tug thwj tim tia cov ncuav noj yog kuv cov nqaij, cov dej no yog kuv cov ntshav. Tej yov tsum noj kuv cov nqaij thiab hau kuv cov ntshav mas nej thiab lis yov kuv lis.  Dab ntxwg nyoog thiaj lis noj nqaij neeg thiab hau ntshav neeg.  Leej twg yov mus ua ib tug dab ntxwg nyoog zoo lis Yexus ces tus ntawd yov tsum noj Yexus cov nqaij thiab hau Yexus cov ntshav.  Yexus yog ib tug dab ntxwg nyoo.  Ntxwg nyoog mas dag heev yog lis ntawd Yexus thiaj lis dag kawg nkau lis.  Cov neeg ntseeg Yexus thiaj lis nrog Yexus dag thiab.  Neeg dag muaj kev npam yog lis ntawd tus neeg npam thiaj lis yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nws txoj kev npam.

 

    #57 HMOOB_neejthiajpabtauneejxwb_*

HMOOB_neejthiajpabtauneejxwb_*
 • Guests

Posted 16 March 2014 - 02:24 AM

Awb!!! muab hais tiag ces suav daws ces tsuas tab muab cov niag neeg tuag lawm coj los sib cav xwb...xws li tej niag POJ YAWM los sis niag YESXUS lawv cov niag nos ces lawv mus lawm lawv ntuj teb ntsiag moo to...kev yuav sib pab ces yog yus cov ciaj tsis sib pab ces yeej tsis pom ib niag tuag twg yuav lam tawm qhov twg los pab yus li os cov phooj ywg...yog hnub twg...Docter thiab tshuaj pab tsis tau lawm ces kawg ncaim xwb tiag...cov nyuag dab tuag ntawd ces yog nws pab koj ces... tsuas yog nws pab kom koj tuag mus nrog nws xwb las as...nws niam yuav pab kom koj ciaj no lov...muab ua zoo xav mas cov niag neeg tuag ntawd tsis tsim nyog qhuas ib tug twg li os...yog yuav qhuas mas tsim nyog qhuas Docter thiab tej tsuaj xwb yog ob yam no pab tsis tau yus lawm ces...kawg num tiav li xwb ntag hos.#58 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 16 March 2014 - 02:33 AM

TrueFaceOfJesusChristIsSatanAntilogos666

 

Yexus thiab Dab Ntxwg Nyoog yog ib tug xwb.

 

Yexus thiab dab ntxwg nyoog yog ib tug neeg xwb.  Yexus hais tia dab mas dag heev thiab siab phem heev.  Txawm tia dab yov hais npaum twg los kom tsis txhob ntseeg dab es kom ntseeg Yexus xwb.  Dab thiab Yexus yog ib tug xwb.  Ntseeg dab los kuj tsis zoo; ntseeg Yexus los kuj tsis zoo vim dab thiab Yexus yog ib tug xwb.  #59 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 16 March 2014 - 04:28 AM

Cov lus nyob rau hauv Gospel ntawd ces tom qab Yexus tuag tag muaj 40 xyoo tom qab no nws cov thwj tim mas los sau dag sawv daw xwb.  Thaum Yexus ua neej nyob Yexus tib tsis ntseeg Yexus cov thwj tim dag ntawd ib tug kiag lis es yov ua lis thiaj yov ntseeg tau Yexus cov niag thwj tim dag ntawd thiab?  Thaum lawv noj mov ua ntej lawv nyob muab Yexus txhom coj mus haib plaub thiab coj mus rau txim rau Yexus txoj kev dag ntawd.  Yexus cov thwj tim dag ntawd mas tus twg los hais tia nws tsis khiav lis yog nws khiav kom nws xub tuag ua ntej.  Thaum lawv tuaj txom tau Yexus lawm mas lawv tus twg los tus khiav tag.  Tus twg los tus tsis lam lee paub Yexus lis.  Peter ua yog Yexus tus thwj tim ua seem ceeb tshaj plaw tseem dag Yexus 3 zaug tia nws tsis paub Yexus lis.  

 

Qhov Yexus cov thwj tim hais tia yog leej twg yov mus kom txog rau saum ntuj ceeb tsheej ces yov tsum los mus rau ntawm Yexus xwb mas thiaj lis mua tau ces yog lawv dag kom sawv daw mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus xwb.  Yexus yog ib tug neeg dag; Yexus cov thwj tim ntawd los yog ib pab neeg dag tib yam thiab.  TXawm koj yov ntseeg Yexus npaum ub npaum no los kuv tsis quav ntsej txog vim yeej tsis muaj leej twg yov txiav tau kuv txoj kev ntseeg.  Txawm yov ntseeg Vaj Tswv thiab koj yov ntseeg Yexus los ntawd tsis yog kuv lis teeb meem.  Kuv tsis muaj txoj cai los tav koj kev tia kom tsis txhob ntseeg lis ntawd.  Kuv tseem yov ntseeg Vaj Tswv xwb ntawd tsis yog koj txoj kev ntseeg; koj yeej tsis muaj txoj cai los txiav kuv kev tib yam nkau.  

 

Qhov tseem ceeb tshaj plaw kuv tsis ntshaws mus rau saum ntuj ceeb tsheej lis nawb.  Nej lee twg ntseeg los kav tsij mus seb pua txog.  Kuv yov ntseeg txoj kev twg los tsis muaj leej twg yov txiav tau kuv kev lis.  Leej twg los txiav kuv txoj kev ntseeg ces tus ntawd yov tsum raug txim xwb vim nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj txoj kev cai Freedom of religion.  Leej twg yov ntseeg xoj kev tag los kav liag nws.  Txawm tsis mus Church los yeej tsis muaj leej twg yov muaj peev xwm tuaj npa khav kom kuv mus church.  Yog leej twg mom txheej thiab tuaj yuam cais ces tus ntawd yov tsum raug mus nyob txim xwb.

 

Txawm koj xav tia Yexus los tuag theej txhoj koj lub txim los ntawd nws yog koj txoj kev ntseeg. Yog koj mus tub sab thiab ntau neeg ces koj yov kom Yexus lis los nyob rau hauv koj lub txim los Yexus yeej los tsis tau vim Yexus nws yog nws ib tug neeg lawm.  Koj mus tub sab thiab yuam cais ces luag yov tsum tuaj muab koj txhom coj mus kaw xwb.  Koj yeej yuam tsis tau kom Yexus los nyob koj lub txim lis.   Kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg Yexus lis koj es koj tsis txhob yuam kom kuv mus ntseeg niag Yexus dag ntawd lis koj nawb.       

 

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg mom txheej thiab yuam cais txog thaum kawg nws thiaj lis raug ntau thiab rau nkaw sab npaum lis ntawd.  Yexus cov thwj tim dag ntawd los kuj raug tua pov tseg tag huv sis thiab tsua yog tshuav ib tug thwj tim hus ua John thiab lis nyob lau thiab tuag raw lis txoj kev ua neej nyob lau tuag xwb. 

      Tus kwv tij kuv tsis tau yuav yuam kom koj nrog kuv mus ntseeg Tswv Yexus. kuv tsuas sau hais tias cov lus tseeb nyob rau hauv Bible xwb. ua li cas koj yuav hais npaum li uas tiam tag los lawm koj tau nrog Tswv Yexus koom ua ke na. kuv xav tias ib tug neeg  yus yuav tsum hais li yus paub thiab yus mus kawm los xwb thiaj yuav muaj nuj nqi rau tus kheej no. koj hov muab hais cuag li koj twb tau nrog Yexus nyob lawm mas zoo li nrhau heev lawm. yog cov neeg tsis noj mov ua tswv yim es noj mus rau saum cov hlwb lawm thiaj ntseeg koj xwb. ib tug neeg noj mov mus ua quav yeej tsis lam mloog koj hais li. txhob khav tias yus ntse kawg no tabsi ntse dev niag pliab xwb.#60 HMOOB_Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 16 March 2014 - 01:11 PM

Nej txhob sib sib cav lawm os cov phooj ywg?   Nyias muaj nyias siab nyias ntsws, nyias muaj nyias kev ntseeg, tus uas cem cem Tswv Yesxus ntawd , nws xav tias, nws ntseeg Vaj Tswv lawm es nws ho hais tias Yesxus yog niag dag no, tab sis nws twb tsis paub qhov tseeb, nws thiaj li yog tus niag dag, nws tseem dag nws tus kheej kiag lawm thiab.  Nws twb tsis paub tias Yesxus yog Vaj Tswv kiag Yesxus thiab Vaj Tswv ces yog tib tug xwb.   Kuv paub tseeb tias tus niag ntsuj

plig tu siab ko  es pheej cem hais tias Yesxus yog neeg dag ntawd nws noj tau qos tsov lawm xwb, nws tsis paub tias kav ywm thiab qos zoo ib yam, ces nws xav tias nws noj kav ywm no tab sis nws noj tau qos tsov lawm xwb ces qos tsov ho tom nws qhov ncauj khaus khaus o o ces nws thiaj pheej hais tias Yesxus yog neeg dag no nws thiaj li hais lus vwm ntsuav li ntawd yeej tsis muaj leej twg yuav  ntseeg nws ib zaug li os cov phooj ywg.   Ua cas nws cem Yesxus cuag li ntawd, cas nws tseem ho nyob Yesxus lub ntuj, haus Yesxus tej dej, noj Yesxus tej zaub mov,siv Yesxus tej nyiaj,nyob Yesxus thaj av.  Tus phooj ywg uas cem

Yesxus kuv paub tias koj yog ntseeg hom kev cai muslim uas ntxub Yesxus koj thiaj tseem tseem yog ib tug terrorist koj yog Osama Bin uas tuaj tua 2 lub tsev

pem New York cov luj noob puas yog?     #61 HMOOB_haistautsistxausntseegkiag_*

HMOOB_haistautsistxausntseegkiag_*
 • Guests

Posted 16 March 2014 - 03:17 PM

cov phooj ywg...kuv tsis to taub tias ua cas kuv muaj ib tug phooj ywg nws txiv yeej yog ib tug...XIB FWB...BIBLE yog kuv hais nws npe mas kuv xav tias nej coob tus yeej paub yawg no...tab sis kuv tsis hais...tus yawm ###### no nws poj niam tuag tau muaj kwv yees li 3--4 lub xyoos lawm...tom qab nws poj niam tuag tas tsis ntev...nws txawm tuaj yuav ib tug ntxhais nrauj yog cov hmoob xyooj...thaum coj tus ntxhais ntawd mus txog tsev tsis ntev ces ###### thaub tus poj niam uas tuag lawm pheej los cem tus niam tshiab ntawd tas li...cem tim ntsej tim muag kiag ntag no hos...ces ua thiab ua tus niam tshiab ntawd cia li ua siab tsis kam yuav ###### thaub...XIB FWB ntawd lawm...los txog tam sis no ###### thaub ho mus yuav tau ib tug ntxhais nyob sab ntuj qub qab tuaj...nyuam qhua tuaj txog tsis ntev no xwb tiag...ua cas ###### pog no txawm siv pom tus niam loj...uas tuag lawm los cem me pog uas... nyuam qhuav tuaj tshiab no thiab...mas me pog ntshai kawg li no tiag...ua rau lawv cov tub nyab mas txhawj kawg tsam tus me niam nkauj mog no lam ho tsis kam yuav thaub lawm thiab....peb thiaj hais rau cov tub nyab tias yog li ces kuj kom thaub tsiv tawm lub tsev ntawd mus nyob dua tsev tshiab xwb mos...los cov tub nyab hais tias mas thaub hais tias lub tsev ntawd thiaj xoj pheej yig xwb.....kuv tsis to taub tias yus yog ib tug...XIB FWB ntseeg YES XUS thiab VAJ TSWV diam es ua cas tseem ho muaj tej yam txawv ua luaj rau yus...kuj thov vaj tswv thiab yes xus muab tus dab ntawd ntiab tawm mus xwb los pob...los yog thov lawm los pheej tsis...WORK li los cas li lau...muab hais mas tsis tsim nyog yuav pheej teev cov niag neeg tuag ntawd...vim lawv tseem tab los hem yus xwb...pab tsis tau ib qhov dab tsis li.#62 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 16 March 2014 - 04:30 PM

Phoojywg,  Lub kee Yexus tsuag lawm ntau.  Cov neeg ntseeg Yexus coj tsis ncaj ncees lawm thiaj li muaj vij sub vij sw rov los soo cov neeg coj txoj kev cai Yexus.   Tsis yog tim cov coj kev cai Yexus, nws yog tim lub ntuj ua lawm xwb, vim dhau lawv caij nyoog lawm.  Ua neeg nyob ces txawm coj txoj twg los xij, kawg qhov coj ncaj ncees thiaj li tsis muaj vij sub vij sw los aiv xwb. 

 

Tus xib fwb koj hais saum no nws coj tsis ncaj ncees rau nws pojniam lawm, nws pojniam thiaj li rov los tsim txom thiab aiv nws xwb.#63 HMOOB_Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 16 March 2014 - 07:09 PM

Cov phooj ywg hmov thiab tshua,   tus xib fwb uas poj niam tuag es ho mus yuav dua niam tshiab koj hais ko es nws ho yog hom xib fwb hom church twg?

Nws lam yog ib tug xib fwb xwb, nws nkim caij nkim nyoog los ntseeg Yesxus lawm nawv mog,  tos nws tus poj niam tuag es pheej txawj rov los thab cov neeg hauv tsev cov ntawd thaum tseem ua neej nyob nws ua ntau yam qub kev cai los txuam rau nws txoj kev ntseeg Yesxus.   Yog li ntawd, nws yog ib niag neeg siab coob.   Kev ntseeg Yesxus mas yuav tsum ua ib lub siab xwb, thaum yus tas txoj sia lawm yus thiaj muaj chaw mus.   Yesxus hais tias,  muaj 2 txog kev.

txoj kev dav thiab kev nqaim.    Txoj kev dav ntawd, muaj neeg coob coob taug.   Hos txoj kev nqaim tsis muaj pes tsawg leej  thiaj li taug xwb.   Yesxus cov lus

thiab nws tes hauj lwm nws tau los ua qhia peb neeg ntiaj teb puav leej yog lus paj lug xwb, yob peb tsis ua tib zoo xav tswv yim txog Yesxus cov lus mas peb tsis to taub ces tes hauj lwm ntawd li.  Yesxus cov lus nws ua paj lug hais xwb.#64 HMOOB_haistautsistxausntseegkiag_*

HMOOB_haistautsistxausntseegkiag_*
 • Guests

Posted 17 March 2014 - 09:09 AM

yawg phooj ywg...Hlub Hmoob kuv txawm ho tsis nco nug tias ua nws txiv lawv yog ntseeg hom...CHURCH twg thiab no tiag...tab sis zoo li yog cov...Lutheran...los sis cov BAPTIST sub no...thaum ###### phooj ywg no niam tuag nws twb tham me ntsis tab sis ntev lawm kuv nco tsis meej lawm...zoo li yog ob hom CHURCH no ib lub npe sub ntag ov.#65 HMOOB_Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 18 March 2014 - 07:40 PM

Tus phooj ywg taw qhia!      ua cas koj ho hais tias Yesxus tas kee lawm no, yog Yesxus kee tas li koj hais ntawd ces koj yeej tsis muaj lub ntiaj teb no nyob li lawm pob?   Kuv hais tseeb rau koj paub tias Yesxus yog Tswvntuj yawm saub.  Koj mus saib hauv Bible:    John tshooj 1 koj thiaj paub  qhov tseeb?#66 HMOOB_Kuv tsis ntse ov_*

HMOOB_Kuv tsis ntse ov_*
 • Guests

Posted 19 March 2014 - 08:39 PM

kuv yog neeg tsis ntse...kuv muab xav mas zoo heev...zoo rau qhov muaj YES XUE los yug nyob hauv lawv haiv neeg tawv Dawb es kom lawv thiaj muaj ib phaj xuam hauv lawv cov neeg ntseeg YES XUS kom lawv txawj xyaum ua neeg siab zoo thiab dawb huv...yog tias yawg thaub YES XUS no lam los yug rau hauv peb cov neeg...DUB HAU mas ntshe lawv cov dawb yuav tsis muaj ib qho me kev ntseeg li...mas lawv yuav lim xyiam kawg siab kawg ntsws...thiab haj yam yuav ua phem thiab qias neeg tshaj niaj hnub no...nej ua zoo muab saib cov Dawb tej...Pab vav mas Dawb lim xyiam rau cov DUB heev...twb ntseeg ntuj npaum ntawd los tseem lim xyiam npaum ntawd thiab...ua ntej hmoob tuaj txog lub teb chaws MESKAS no zoo rau qhov twb muaj cov DUB twb muab DAWB txoj kev lim xyiam tsoo tawg ua ntej lawm...peb thiaj tau tuaj nyob qhuas...nyob qhuas tias cov dawb zoo kawg...nej sim saib seb...cov neeg uas txiv neej sib xa txiv neej qhov quav thiab poj niam sib yaim poj niam - txawm yog cov Dawb catholic ntag...twb cuab thaj ntseeg ntuj kawg tab sis tseem ua tej yam qias neeg tshaj plaws...yog tsis txawj ntseeg thiab no yuav qias txog khab twg no naj.? ntshe tsis zoo yuav li lawm os.#67 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 30 March 2014 - 01:55 PM

Yexus yog ib tug neeg dag thiab neeg txhav noj txhav khawv xwb.  Thaum ub Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv yog lis ntawd Yexus thiaj lis tsis fwm Vaj Tswv.  Yexus txhav Vaj Tswv qhov chaw tia Yexus yog Vaj Tswv kom tau Vaj Tswv lub fwj chim.  Yexus kuj dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub kom Yexus tau lub fwm chim loj lis Vaj Tswv yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tsis txau siab rau Yexus txoj kev txhav khawv ntawd.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thaum ub thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau kom tawg.  Yexus tseem khav ntxhia tia lub ntiaj teb no yog Yexus tsim thiab tiam tsis Yexus tseem hos dag tia Yexus yov los muab lub ntiaj teb no tsoo kom pua ntsoog tag huv tsis.  Yexus hais tia hnub Yexus yov los ntawd mas yov muaj neeg quaj neeg nyiav kom sawv daw nco ceev faj tsis hais nruab hnub los yog hmos ntuj.  Yexus yov los lis ib tug neeg tub sab xwb.  Tus neeg phem thiaj lis los tsim kev quaj kev nyiav rau sawv daw ces nws los zoo lis ib tug neeg tub sab xwb. Cov neeg Terrorists ua mus tua neeg tuag rau no ces lawv mus tua neeg rau thaum lub sib hawm sawv daw tsis nco ceev faj xwb tiag.  Yexus yog ib tug Thawj Terrorist xwb.  Yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thaum ub thiaj lis chim rau Yexus txoj kev dag noj dag hau thiab Yexus txoj kev txhav noj txhav khawv ntawd.#68 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 31 March 2014 - 02:40 AM

how-to-draw-a-jesus-tattoo-jesus-tattoo_

 

Yexus yog ib tug huab tais dag nws thiaj lis ntoo ib lub kau mom huba tai dag thiab. 

 

Cov neeg dag thiaj lis fwm Yexus los ua nws tus huab tai.  Yexus kuj txhav kiag tag nrhos cov huab tai nyob rau hauv ntiaj teb no tia Yexus yog ib tug huab tai saib tag nrhos cov huab tai (Jesus is a King of all Kings) yog lis ntawd thiaj lis tub qaug rau cov nom tswv huab tai tag nrhos nyob rau hauv ntiaj teb no.  Lawv thiaj lis yov muab Yexus lub tob hai pob txhas dag ntawd tsoo kom tawg tag huv sis.

 

 #69 HMOOB_hmoob us_*

HMOOB_hmoob us_*
 • Guests

Posted 31 March 2014 - 12:20 PM

Hmoob ces hlwb yeej qauj zoo li no nws yooj yim tshaj plaws uas luag ib nyuag ntxias kom hmoob ntseeg es yuav zoo npaum ub npaum no ces hmoob cia li mus ntseeg kiag lawm ua rau luag qhov dej num mas OK kawg. peb hmoob yeej ib txwm hnov thiab paub tias peb hmoob txoj kev ntseeg yog vaj tswv ua tus muab cob nkaus rau peb hmoob kom peb ntseeg li no peb thiaj yuav tau mus nrog peb niam peb txiv peb pog peb yawg nyob ua ke puag saum vaj tswv lub teb chaws . vaj tswv twb tsis tau muab yesus txoj kev cai cob rau peb hmoob ntseeg yog li thaum peb mus ntseeg lawm thiaj ua rau peb muaj kev sib tawm tsam sib taus sib tua ua ntu zus los mus , yav puag thauv peb tseem tsis tau ntseeg yesus txhua yam nyob kaj siab thiab tsis muaj teeb meem dab tsi tab nej ib txhia hais tias ntseeg vaj tswv thiaj zoo no kuv xav tias qhov no yuam kev loj heev vim vaj tswv tsis pom zoo yog li thaum peb ntseeg lawm thiaj li muaj kev sib tawm tsam zoo li no ntag . ua tsaug ntau #70 HMOOB_Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 02 April 2014 - 03:06 AM

2 tug phooj ywg!!!!!!!!!!! neb sob lus saum toj saud neb tawm tsam Yesxus kawg hais li neb hais;  Yog neb tawm tsam tus Yesxus no ces neb kuj yog tawm tsam Tswvntuj Yawm saub tus uas tsim lub ntuj lub teb neb tab tom nyob no ntag.   Kuv qhia tseeb tseeb rau  neb tias Yesxus yog Tswvntuj Leej Tub twm zeej neb yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los tsis yuam.  Txoj kev ntseeg yuav tsum yog yus tus kheej txiav siab yus mam li ntseeg thiaj kav yus mus ib txhis nawv mog 2 tug phooj ywg!!      Kuv qhia neb raws qhov tseeb thiab dawb paug rau neb tias txhua yam kev ntseeg nyob hauv lub qab ntuj khwb no tsis muaj ib yam yuav yog tuaj ntawm Tswvntuj tuaj li,   kawg yog Yesxus tib leeg xwb thiaj li yog tuaj ntawm Tswvntuj tuaj xwb.  Luag cov tub txawj ntse, luag suav tiam thiab xyoo luag suav txij thaum Yesxus yug los txog niaj hnub nim no yog tiam 21 thiab xyoo 2014.  1 xyoos twg luag yeej celebrate Yesxus lub Birthday yog Christmas thiab celebrate Yesxus lub caij tuag yog Eester uas yog hli April no ntag.  Yog neb tawm tsam Yesxus npaum li neb hais ko cas neb ho tsis mus nrhiav neb ib lub ntuj lub teb es neb mam ho nyob neb, cas neb tseem koom nyob Yesxus lub ntuj koom 2o14 thiab tiam 21 no nrog Yesxus thiab?  Yog neb tawm tsam Yesxus npaum li neb hais ko neb kub mus pib duab neb ib lub xyoo tshiab pib dua ib tiam es tsis txhob siv nrog Yesxus tiam  thiab xyoo.   Neb hais cov lus saud tsis muaj pov thawj qab ntxhiab dab tsis li, zoo li neb tsis yog ib tug txiv yawg li,neb zoo li ib tug me nyuam yaus nyuam qhuav muaj 7-8 xyoos nkaus xwb neb tsis muaj hlwb hlo li, neb caj qwb txhav tawv ncauj.  Kuv qhia rau neb paub tseeb tseeb tias cov kev ntseeg loj uas ntiaj teb paub uas yog Budda, Muslim, Hindu cov kev ntseeg no puav leej tuaj ntawm dab ntxwg nyoog tuaj tag nrho huv si thiab nrog rau peb Hmoob cov kev ntseeg.  Budda mas yog teev tus dab ntxwg nyoog uas yog tus zaj nab thaum ub nws los ntxias nkauj iab thiab nroug Oo nkawd noj lub txiv muaj taug ntag nawv, neb sim mus xyuas thiab ntsia zoo zoo tom tej vav hauj sam neb yuav pom luag puab tus zaj nab ntawd rau txhua lub ces kaum vav.  Tab sis kuv xav tias 2 niag tsis

muaj hlwb li neb ntshe mus pom tas los los yeej tsis paub xav tswv yim txog li ho. Zoo li tus phooj ywg, US hais saud mas nws tias vaj tswv yeej muab Hmoob

txoj kev ntseeg cob nkaus rau Hmoob no, tab sis zoo li nws mental lawm, nws twb tsis xauj xyuas li nws lam tau lam hais xwb,Hmoob yeej ib txwm hais kwv txhiaj tias yog daj dee tsis sib tau ces wb mam li mus thov ntaub thov ntawv ntawm ntxwj sib nyoog  (ntxwg nyoog) los yug dua tshiab es mam li sib yuav rov

rau lwm tiam  tej no ces txhais tau tias Hmoob txoj kev ntseeg ces yog tuaj ntawm dab ntxwg nyoog tuaj tag nrho thiab.  Tus phooj ywg!!  kuv xav tias neb tsis

muaj hlwb li ces neb yuav tau rov mus  ua tib zoo  tshawb fawb kab li kev cai Hmoob kom zoo zoo tso neb mam li tuaj sau ntawv rau hauv no. Hmoob kab li kev cai kuj zoo thiab tab nws yog tuaj ntawm dab ntxwg nyoog tuaj xwb, Hmoob tsis xauj xyuas txog Hmoob tej kab li kev cai ntawd li,Hmoob lam tau lam ua

xwb.  Piv txwv tias:    Hmoob maub ib txoj kev mus yog hav mos txhov ntxhov nyho xwb, cov tom qab tsis pom tom ntej li,   tus ua ntej  twb maub mus poob

lub niag qhov ntuj tob tob  ntawd dua hauv lawm ces cov niag tom qab pheej tsis xauj xyuas zoo li ces sawv daws puav leej poob rau lub niag qhov ntuj ntawd

tag nrho huv si. Qhov no yog ib qho piv txwv rau Hmoob txoj kev ntseeg.  Peb Hmoob tej poj yawm txwv koob,tej pog yawg puav leej ntseeg yuam kev tag nrho. 2 tug phooj ywg!!!  kuv qhia rau neb tias, neb yuav tau mus mloog Hmoob thaum muaj ib tug tuag es luag taw ke rau tus tuag ntawd neb yuav tau mus zaum tsaws ze ze mloog seb luag taw ke rau tus tuag ntawd kom mus rau qhov twg? mas thiaj li yuav paub tias Hmoob txoj kev ntseeg yog tuaj qhov twg tuaj tiag. Hmoob txoj kev ntseeg yeej tsis yog tuaj ntawm Tswvntuj tuaj li.  Neb yuav tau mus tshawb fawb Hmoob txoj kev ntseeg kom thoob lub hauv paus rau lub hauv ntsis tsam lwm hnub neb tuag mus neb thiaj li tsis muaj kev tu rau leej twg.  Kuv yeej yog ib tug Hmoob tawm ntawm Hmoob kev ntseeg los mus thiab tab sisvim kuv tau mus tshawb fawb Hmoob kev ntseeg tag huv si lawm. Hmoob kev ntseeg ces yus tuag mus yus tus ntsuj plig yeej yuav txom nyem mus ib txhis.  Zaum no kuv thiaj li mus tshawb fawb kev ntseeg Yesxus nws thiaj li yog tuag ntawm Tswvntuj tuaj tiag tiag li. Kev ntseeg Yesxus tshwm sim los muaj

pov thawj tseeb tiag.  Txoj kev tuag yus thiaj li tsis ntshai pes ntsawg lawm.  Vim Yesxus twb los ua tus qauv pub dawb rau peb neeg ntiaj teb pub dawb rau

txhua txhua haiv neeg nyob thoob plaws rau lub qab ntuj khwb no.  Yesxus tus qauv yog dab tsi?      Yesxus tus qauv yog:  los raug neeg ntxub nws,los raug neeg tsis ntseeg nws, los raug mob raug nkeeg, luag muab nws tua sau ntoo cuam, Yesxus yog neeg qhov chaw sib cav,Yesxus yog qhov chaw neeg sib ncaim, Yesxus yog qhov chaw neeg tsis sib haum xeeb, Yesxus yog qhov neeg sis tawm tsam li neb 2 tug phooj ywg ko uas tawm tsam Yesxus, ntxub Yesxus, hais tias Yesxus yog neeg dag.  Yesxus yog txoj kev hlub txoj kev nyiam thiab yog txoj kev ncaim.   2 tug phooj !!  yog neb paub Yesxus zoo mas tej

zaum neb twb huas kuv ntej lawm.  Neb yuav tau siv dag siv zog tshawb fawb Yesxus lub keeb. tim li cas Yesxus yuav tuaj yeem  los tuag txom nyem tag npaud li?  Kuv lav loos tias, yog neb ua siab ntev siv sij hawm mus tshawb fawb kom paub Yesxus lub keeb zoo lawm thaum ntawd neb yuav saib nyiaj thiab kub twb muaj nqi tsis npaum li Yesxus tej lus.

 

 #71 HMOOB_uatsaug yuamkev lawm_*

HMOOB_uatsaug yuamkev lawm_*
 • Guests

Posted 02 April 2014 - 11:32 AM

muab hais li lub TOPIC .lo lus nug saum no mas peb hmoob ntseeg yuam kev tag nrho..kuv pom ntau tus hmoob uas lawv muaj mob.. lawv thov thov yes xus los tsis zoo.. hos cov coj kev cai hmoob muaj mob.. thov thov pog yawg tas.. los tsis zoo li.. thaum kawg ces mam mus cuag.. Docter.. ua cas Docter pab rau ho zoo lawm.. tsis tuag.. tab sis thaum rov los txog tsev.. tsim nyog yuav ua ib pluas mov..mus caw DOCTER tuaj noj es ua nws tsaug hos.. cav ho mus tua nyuj tua npua los ua ib pluas noj.. hais tias yog uas YESXUS..tsaug.. hos cov tseem teev dab los.. ho ua dab tsaug thiab xwb.. es cia li tsis nco txog yawm.. Docter li lawm.. qhov nov kuv xav mas yog ntseeg yuam kev li lub.. TOPIC . hais los saum toj no lawm no.. vim twb yog yawm.. DOCTER pab tau yus ciaj rov los lawm tiag tiag.. tab sis cia li mus ua tsaug rau lwm tus uas yus twb thov thov nws tas lawm los nws twb tsis niam pab yus li.. ua tau niag mom txheej kawg..es nej pus tau pom dua cov neeg uas ua li kuv hais no thiab nab cov phooj ywg??.muab ua zoo xav tsis tsim nyog peb pheej yuav muab cov niag dab toj ntxas no coj los sib cav sib ceg.. yog thaum yus cov tib neeg rov pab tsis tau yus lawm ces.. kawg tuag mus xwb..hais raws li qhov tseeb.#72 HMOOB_Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 08 April 2014 - 04:36 PM

Tus me phooj ywg !!!  koj tsis to taub txoj kev ntseeg Yesxus ib nyuag qho kiag li.  Kuv qhia tseeb rau koj tias kev ntseeg Yesxus yog ntseeg rau yus tus ntsuj plig  xwb, tsis yog ntseeg  rau kev mob kev nkeeg.  Yog koj ntseeg rau kev mob kev nkeeg xwb ces koj kev tws lawm, thaum muaj mob koj thov ntuj pab ntuj yuav tsis pab koj sai sai tam sim ntawd ces ho yuav mus ua ntau tsav ntau yam rau tus mob.  Peb Hmoob tos tsis vam meej los peb Hmoob ntseeg ua ntau yam thiab tsuas yog ntseeg rau kev mob kev nkeeg nkaus xwb.  qhia rau koj paub tias kev mob kev nkeeg cov ntseeg thiab tsis ntseeg yeej muaj mob muaj tuag tib yam nkaus.  Tab sis yog peb ntseeg Yesxus thiab peb tso siab nplhuav rau Tswv ntuj  ib leeg xwb. Thaum muaj mob nkeeg tsis txhob mus ua ntau yam rau thaum peb tuag mus lawm peb tus ntsuj  plig yuav tau mus nyob qhov chaw tsis kub tsis ntaiv.  Yog peb tsis tso siab rau Yesxus thaum peb tuag peb tus ntsuj plig yuav tau mus nyob qhov kub thiab ntaiv nrog dab ntxwg nyoog nyob mus ib txhis.  Thaum peb sawv daws tseem ua neej  nyob saum lub npoo ntiaj teb no peb sawv daws zoo tib yam, muaj noj muaj haus tib yam muaj mob muaj nkeeg tib yam. Tab sis tus uas ntseeg Yesxus thiab tso siab nplhuav rau Tswv ntuj tus ntawd tuag mus nws ntsuj plig tau zoo mus ib txhis.  Mas kev ntseeg Yesxus yog ntseeg rau yus tus ntsuj plig tsis yog ntseeg rau yus kev mob kev nkeeg thiab cev nqaij daim tawv. Yesxus twb tau los qhia peb neeg ntiaj teb tias muaj dab phem teb thiab ntuj ceeb tsheej.#73 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 13 April 2014 - 06:11 PM

jesus-carrying-cross.jpg

 

Yexus hlub txhua, txua tus txiv neej.

 

Nej leej twg xav nrog kuv mus rau saum Ntuj Ceeb Tsheej ces nej kav tsij nrog kuv kwv tus ntoo khaub lig mus kom txog rau tom roob qhua thiab nrog kuv mus ntsia tes ntsia taw zoo ib yam lis kuv ces nej yeej tau mus rau saum ntuj teeb tsheej mus nrog Vaj Leej Txiv nyob zoo ib yam lis kuv.  Kuv yog txiv neej tus tub.  Txiv neej yog tus yug kuv.  Vaj Tswv yog txiv neej nws thiaj lis yug tau kuv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej.  Vaj Tswv yog txiv neej vaj tswv thiaj lis tsos kuv los rau hauv ntiaj teb no los yug tawm hauv poj niam plab los thiab los coj nej kom mus kwv tus ntoo khaub lig nrog kuv mus tuag rau tom roob qhua zoo lis kuv es nej thiaj lis tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nrog Vaj Leej Txiv nyob.  Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tsis muaj poj niam lis tsua muaj txiv neej nkau, nkau xwb nawb.  Nej leej twg xav yuav tus txiv neej zoo lis cas los tau tag nrhos.  Yog tia nej ntseeg ntxhwg nyoog xwb ces nej yov tsum tau nyob rau hauv ntiaj teb no thiab nrog poj niam nyob vim poj niam muaj kev npam.  Thaum ub nkauj Iab thiab Nraug Oo nkawv raug nab los dag es nkauj Iab yog ib tug poj niam.  Nkauj muaj kev npam rau Vaj Tswv.  Nkauj iab thiaj lis mus nes tau ib lub txiv rau nraug Oo nkawv noj tag ces nkawv thiaj lis txawj ntses ib yam lis Vaj Tswv lawm.  Vaj Tswv thiaj lis tsis nyiam nkawv.  Vaj Tswv thiaj lis ntiab kom nkawv khiav tawm hauv Vaj Tswv lub vaj mus.  Vaj Tswv hoom kom nkauj iab yov yug mis nyuam thaum twg no ces kom mob.  Niam no tej poj niam yov yus me nyuam ces thiaj lis mob lis vaj tswv hais.  

 

Yog nej leej twg ntseeg kuv ua yog txiv neej tus tub no ces nej cia los kwv tus ntoo khaub lig thiab nrog kuv mus tuag rau tom roob qhua.  Kuv mam lis coj nej mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus rnog Vaj Leej Txiv nyob.  Nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog ib qho chaw tiag taws xwb.  Lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab qhia neeg.  Nyob rau hauv ntiaj teb no muaj tej poj niam mus ua niam ntiav thiab mus hau cawv hau npia hau luam yeeb.  Poj niam yog neeg tsis zoo.  Poj  niam thiaj lis ua rau txiv neej muaj kev npam rau Vaj Tswv.  Kuv yog tswv Yexus.  Kuv los tuag rau saum tus ntoo khaub lig los daw nej txoj kev npam rau Vaj Tswv.  Nej leej twg ntseeg kuv ces tus ntawd thiaj lis yov tau nrog kuv mus rau saum ntuj mus nrog Vaj Leej Txiv nyob.  Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej muaj txiv neej nkau, nkau lis xwb.  Txiv neej thiaj lis yog ib cos neeg dawb neeg huv.  Nej nrog txiv neej pws tag los nej yeej tsis muaj kev npam lis nej nrog poj niam pws vim poj niam yog nej tus yeeb ncuab thiab poj niam yog tus ua kom nej muaj kev npam rau Vaj Tswv.  Kuv yog Vaj Tswv tus tub.  Kuv los tuag rau saum tus ntoo khaub lig los daw nej txoj kev npam rau Vaj Tswv vim thaum ub poj niam yog tus ua kom nej muaj kev npam rau Vaj Tswv.  Kuv yog Vaj Tswv tus tub.  Nej leej twg ntseeg kuv ces nej thiaj lis tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nrog Vaj Leej Txiv nyob.  Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej txiv neej nkau, nkau xwb.  Nej xav deev tus txiv neej twg los tau tag nrhos. 

 

      #74 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 13 April 2014 - 06:19 PM

freddie-mercury-jesus.jpg

 

Yexus muaj plob hau ntev, ntev lis tus poj niam.  Maum dev Yexus nyiam nrog txiv neej pws.  Tej leej twg hlub Yexus ces tus ntawd thiaj lis rau nrog Yexus rau saum txaj muaj kev hlub thiab muaj txoj sia nyob mus tag ib sim neej. #75 HMOOB_tubntxawg_*

HMOOB_tubntxawg_*
 • Guests

Posted 14 April 2014 - 12:03 AM

Yawg Yexus Gay ntawd kos es ua lis cas yov mus dag ua luaj kom peb mus ntseeg koj thiab kom peb mus deev txiv neej thiab.  Koj dag ntau tsam peb muab pob zeb tsoo koj lub tob haus pob txhas kos kom tawg nawb.  Peb tsis ntshaws nrog koj mus rau saum koj lub ntuj ceeb tsheej mus nrog txiv neeg nyob thiab mus yuav txiv neej.  Peb xum nyob rau hauv lub ntiaj teb no xwb thiaj lis tau nrog poj niam pws. #76 HMOOB_liab_*

HMOOB_liab_*
 • Guests

Posted 14 April 2014 - 12:08 AM

jesus-gay.png

 

Maum dev Yexus nyiam txiv neej thiab nrog txiv neej pws.#77 HMOOB_liab_*

HMOOB_liab_*
 • Guests

Posted 20 April 2014 - 01:06 AM

gaydeviljesus.jpg

 

Yexus nyiam txiv neej thiab hlub txiv neej xwb.#78 HMOOB_vajleejtub_*

HMOOB_vajleejtub_*
 • Guests

Posted 20 April 2014 - 01:15 AM

VIm lis cas nej phej yov mus thuam Yexus tia Yexus nyiam txiv neej thiab deev txij neej xwb no.  Tim poj niam es neeg ntiaj teb thiaj lis muaj kev npam rau Vaj Tswv.  Yexus yog Vaj Tswv ib leeg tub los saum ntuj los tuag rau saum tus ntoo khaub lig los daw nej lub txim ntawm poj niam txoj kev txaum rau Vaj Tswv.  Nyob hauv ntiaj teb no poj niam siab phem tshaj plaw es poj niam thiaj ua rau txiv neej muaj kev npam rau Vaj Tswv.  Yog nej leej twg ntseeg Yexus ces tus ntawd thiaj lis yov tau mus nrog Vaj Tswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiaj lis yov muaj txoj siab nyob ntev mus ib txhis.  Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej Vaj Tswv cov neeg yog neeg dawb neeg huv tsis zoo lis nyob rau hauv lub ntiaj teb no es muaj neeg ua phem ua qia sib tau ntau sib tuag rau ub rau no.  Nej cia lis los nrog peb mus ntseeg Yexus es nej thiaj lis rau nrog peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej.#79 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 20 April 2014 - 05:27 AM

Peb cov neeg faib ua ob pawg loj, cov mus Yexus thiab cov coj pog koob yawg txwv. Txoj twg los yog thiab tsis yog tas. Qhov yuav yog ces yog ob txoj ua ke thiaj li yog. Txoj qub tsis teev hawm tus tswv tsim, ho mus teev hawm yus niam yus txiv thiab caj ces. Yog tsis muaj tus TSWV, yeej tsis muaj yus niam yus txiv, tsis muaj yus. Txoj tshiab ho saib yus niam yus txiv thiab caj ces tsis muaj nuj nqi, ho mus teev tus TSWV xwb. Thaum yus tsis saib yus niam yus txiv thiab caj ces muaj nuj nqi, yus no muaj nuj nqis dabtsi.

      Qhov kev ntseeg dab qhuas thiaj yog qhov yum kev. 2 txoj kev ntseeg mus tsis tau ua ke ! ( phim xoom huam )  ua li ntawd ces yog  ib tug dab muaj 2 lub taub haus,

ib tug poj niam yeej yuav tsis tau 2 tug txiv nrog nws nyob ib zaug.#80 HMOOB_Tham as kaj xwb_*

HMOOB_Tham as kaj xwb_*
 • Guests

Posted 20 April 2014 - 12:23 PM

Hais txog ntawm lo lus...Phim xoom huam...kuj hnov tib neeg piv lus los lawm ntau...tab sis tsis tau muaj leej twg pom dua ib tug...phim nyob qhov twg es ho muaj xoom huam li hais.....hos yog lo lus hais tias....phuam xoom him...no mas yeej pom kiag ntawm qhov muag lawm tiag tiag li ntag....hos cov phuam uas muaj xoom him...mas yeej pom muaj coob tus lawm tiag nawb.....peb hmoob tos pheej sib cav tsis paub kawg li los peb pheej muab yam uas qhov muag tsis pom coj los sib cav xwb...thiaj tsis paub muaj hnub xaus li tiag...pus yog ne yom??ntuj ceeb tsheej los yeej tsis muaj leej twg mus pom los li...hos ntuj tawg los tib yam... tab sis sib cav npaum li yog yus twb mus pom los lawm...cav cav ploj tug...cav cav ploj tug...ploj lawm ntuj teb ntsiag moo to...niaj txhiab mev txhis...tsis pom tshwm qhov twg los...los cav cia siab kawg...haj haj haj... thaum tseem muaj txoj sia nyob yus ntshaw yam twg yeej meem ua kom tau coj los tuav ntawm tes kiag thiaj yog qhov tseeb xwb...dua li ces yog tham...as kaj xwb os.#81 HMOOB_Hmoob,Hmoob_*

HMOOB_Hmoob,Hmoob_*
 • Guests

Posted 20 April 2014 - 02:55 PM

      Qhov kev ntseeg dab qhuas thiaj yog qhov yum kev. 2 txoj kev ntseeg mus tsis tau ua ke ! ( phim xoom huam )  ua li ntawd ces yog  ib tug dab muaj 2 lub taub haus,

ib tug poj niam yeej yuav tsis tau 2 tug txiv nrog nws nyob ib zaug.

Cov neeg ntseeg dab thiab ua dab qhev yeej nrog tsis tau cov neeg tsis nyiam ua dab qhev nyob ua kes.  Tus neeg ua dab qhev mas thaum nws yov noj mov los nws yov tsum thov dab tag mas nws mam lis noj mov.  Hos, cov neeg tsis nyiam ua dab qhev mas thaum yov noj mov los nws cia lis noj xwb.  Peb Hmoob muaj ib cos mas nyiam ua dab qhev heev thiab tseem cem dab tia dab siab phem heev tiam sis nws mas niaj hnub nyiam ua dab qhev tas zaj tas zog lis thiab.  Cov neeg ntseeg dab mas nws muab tus dab ntawd tua ua ntshav liab vog coj los nrhab tes rau ntawm ib tug ntoo ua ntshav liab vog tseg.  Nws mam lis coj tus dab ntawd los tsos rau ntawm phab ntsas dais tseg rau hauv tsev los yog coj tus dab ntawd coj mus tsos rau saum tsus tsev.  Tej cos neeg ntseeg dab mas nws muab tus dab ntawd coj mus txhos rau ntawm tej ntug kev rau tej neeg dua kev tau saib tus dab ntawd quaj, quaj ua ntshav liab vog tseg.  Thaum pom dheev tus dab ntawd tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo ntawd mas yeej pom tus dab ntawd raug luag muab ntau, muab txhim txom hnyav heev tsis tas lis ntawd tus dab ntawd tseem raug luag muab hmuv coj los nkaug nws tej tav mas ntuag tag huv sis.  Txoj kev muab ib tug neeg tua thiab muab nws liam ua ib tug dab coj mus txhos lis ntawd rau ntawm ib tug ntoo nws yog txhaum txoj cais hus ua "Human Abuse."  Tej cos neeg muab tus dab ntawd tua tuag nws tseem coj tus dab ntawd coj los coj rau ntawm caj dab tia tus dab ntawd thiaj lis muaj peev xwm thaiv tau nws txoj kev txhaum thiab thaiv tau dab tiam sis qhov tseeb tus dab ntawd tib tuag lawm nws tsis muaj txoj sia tsua yog lam liam kom tus dab ntawd ris txoj kev npam thiab kev txhaum xwb.  Txoj kev dag thiab txoj kev muab yus tej kev txhaum coj mus rau luag lwm leej lwm tus ris yog ib txoj kev npam.  Yog tia koj mus tub sab luag tug es luag hos tsis pom koj tes ces koj tau noj dawb hos yog luag pom koj tes ces koj yeej raug luag muab txhom muab ncaw cuag tus tsis coj mus them rau koj txoj kev tub sab, tub nyiag luag tug.  Kev tub sab yog ib txoj kev npam.  Kev nws tub sab thiab kev nws tua neeg es nws tsis kam lee nws txoj kev txhaum es nws muab nws tej kev ntxhaum ntawd coj mus pov rau ib tug dab ua luag muab tus dab ntawd tua tuag rau ntawm tus ntoo tseg kom tus dab ntawd lee ris tej kev npam thiab kev txhaum ntawd yog ib txoj kev txaj muag thiab kev npam loj heev.        

 

 

Tej kev txhaum ua cov neeg ntseeg dab ntawd ua lis ntawd yog ib txoj kev txaj muag thiab yog kev yuam kev.  Txawm tia leej twg cia lis muab ib tug tsiaj coj los tua thiab muab tus tshiaj ntawd lub cev thiab lub tob haus coj los txhos rau ntawm tej ntug kev rau tej neeg dua kev tau pom ntawd yog ib txoj kev npam loj heev nyob rau hauv lub ntiaj teb no.  Txoj kev txim txhom tej tshiaj ntawd yog txhaum txoj cais hus ua "Animal Abuse."

 

Cov neeg dawb neeg huv mas yog cov ua tsis nyiam muab tej tsiaj coj los tua txhos rau ntawm tus ntoo ziab tshav ntuj tseg los lawv tsis nyiam muab ib tug neeg tua ua ntshav liab vog tseg coj los ziab tshav ntuj rau sawv daw saib.   Peb Hmoob yeej muaj coob, coob heev nyob rau qhov ub qhov no tiam sis kuj muaj ntau leej ntau tus nyiam txoj kev ntseeg lis cas los kuj muaj.  Tej tus kuj mus ntseeg tau tej kev txhaum los kuj muaj zoo ib yam lis tej kab tej noog thaum yas mus nrhiav noj ces tej tus mus mag luag tej ntxhiab ua luag cuab tseg.  Tej tus ceg rau luag txhom coj los mus kaws rau hauv pob tawb tseg.  Tej tus ces raug luag tua pov tseg.  Cov noog ua dim txoj kev tuag ces yog cov noog ua ntshes heev tsis lam mus nkag kom mag luag nrooj ntxhiab yog lis ntawd cov noog ntawd thiaj yog cov noog muaj peev xwm tsim kom cov noog ntawd muaj noob tseg thiab muaj xeeb leej xeeb ntxwv mus lawm yav tom ntej.  Cov noog ua ruam, ruam qauj es cia lis lam mus ntseeg luag ntxia kom mus mag luag rooj ntxiab ces cov noog ntawd raug tua tuag tag huv sis yeej tsis tshuav noob lis.  Peb ua ib haiv neeg Hmoob nyob rau hauv lub ntiaj teb no, peb Hmoob yov tsum taug txoj kev ncaj thiaj lis muaj txoj sia nyob ntev thiab muaj xeeb leej xeeb ntxwv nyob mus ib txhis.               #82 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 25 April 2014 - 12:48 AM

2525.jpg

 

Tus Dab Yexus.

 

Thaum ub Yexus kuj yog ib tug neeg muaj sia thiab tiam sis Yexus xav, xav ua nom ua Huab Tais es nws thiaj lis mus dag rau nws haiv neeg tiag nws muaj hwj huaj loj, loj heev thiab nws dag tia nws tsas tau neeg tuag sawv kom nws haiv neeg muab huab tai rau nws ua.  Yexus mus dag rau lub zos twg los luag ntxub Yexus.  Yexus rov los dag rau nws cov neeg nyob rau hauv nws lub zos los lawv kuj ntxub Yexus thiab cem Yexus tia ua cas yov mus dag tia muaj hwj huaj loj, loj npaum lis ntawd peb tib tau nws niam nws txiv, peb tib paub nws 4 tug kwv tiab nws cov muam.  Lawv sawv daw puav leej nyob rau hauv peb lub zos Nazareth no xwb.  Cov neeg nyob rau hauv Yexus lub zos mas lawv ntxub Yexus txoj kev dag ntawd kawg nkau lis yog lis ntawd lawv thiaj lis muab Yexus coj mus rau tom roob tsua yov muab Yexus thawb kom poob pob tsua tuag tiam sis Yexus kam, kam ces Yexus hos dim lawm thiab. 

 

Yexus mus dag tej neeg zej zog tau muaj 3 lub xyoo txog thaum kawg lawv thiaj lis muab Yexus txhom tau coj mus nplawm them rau Yexus txoj kev dag.  Lawv muab Yexus nplawm, nplawm tag los lawv tsis tseev.  Lawv yuam kom Yexus kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob qhua es lawv mam lis muab Yexus ntsia tes ntsia taws mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Lawv yuam kom Yexus siv Yexus cov hwj huaj dag ntawd ua kom Yexus nqis kom tau saum ntus ntoo khaub lig los ua lawv tus ua huab tais mas lawv thiaj lis ntseeg nws tia nws muaj hwj huaj tiag.  Lawv muab Yexus ntsia tes ntsia taw tag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Lawv yuam kom Yexus siv Yexus cov hwj huaj dag ntawd ua kom Yexus dim saum tus ntoo khaub lis los ua lawv tus huab tais.  Yexus raug ntsia tes ntsia taws tau muaj 6 xuab moos nyob rau saum tus ntoo khaub lig.  Yexus yog ib tug neeg dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag sawv daw.  Yexus tuag tag tshuav pob txhas lawm xwb los Yexus tseem dag tia Yexus yov rov los kom cov neeg ruam, ruam xav ntshes Yexus yov los thiab yov coj cov neeg ruam ntawd mus rau saum ntuj.  Cov neeg ruam ntawd muab Yexus dais rau ntawm phab ntsas thiab liam tia Yexus tuag los daw lawv txoj kev npam, kev tub sab, kev deev luag poj luag sev, thiab kev tua neeg.  Cov neeg ruam ntawd muab lawv tej kev npam nog rau Yexus ris thiab nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag.  

 

Tus dab Yexus no mas nws dag heev.  Cov neeg ua Yexus qhev los kuj dag tib yam nkau lis Yexus thiab.  Txoj kev dag thiab kev mom txheej yuam cais yog ib txoj kev npam loj heev.  Tus dab Yexus no tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj los qhia rau sawv daw kom paub tia tsis txhob dag lis nws ntxiv lawm.  

  #83 HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam ov_*

HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam ov_*
 • Guests

Posted 27 April 2014 - 03:10 AM

Yawm phooj ywg comment:82 kuv nyeem koj cov lus qhuab qhia txog yes xus zaj.... koj yeej yog ib tug neeg paub phau ntawv Bible zoo kawg nkaus lawm thiab ov.... tsuas yog koj muab hais meej pem zog lawm xwm ov.... yog txawj qhuab qhia mus li seem uas koj qhia no mas tsim nyog koj yuav tsum nyob nplog teb thiab nyab laj teb mas.... kuv xav tias koj yuav yog ib tug neeg muaj txiaj ntsim zoo rau lawv cov teb chaws uas tsis nyiam kev cai ntseeg yes xus kawg tiag....cas xiam me ntsis qhov koj ho yog neeg nyob Meskas teb lawm thiab ces.... nws ib nyuag poob.... khab nia me ntsis lawm xwb ov phooj ywg...yog ua zoo muab xyuas txoj kev ua neeg kom meej pem tiag ces...tus neeg dag... tus neeg tub sab yeej yuav tsum raug txim tiag tiag li nawb.... yog li yesxus thiaj yuav tsum tau ua tus yam ntxwv raug ua daj teg rau hau nruab nrab.... hos ob tug tub sab thiaj li raug dai tes rau ntawm yesxus ob sab...qhia tias...yes xus nqis pem ntuj los hais lus qhia xwb ces tib neeg ntiaj teb lub siab tawv heev...neeg ntiaj teb yeej tsis ntseeg hlov li...ces cia yesxus...muab nws lub cev ntaj ntsug...los  ua yam ntxwv tuag nthi rau ntiaj teb pom...kom neeg ntiaj teb paub coj lawv lub neej zoo tshaj qhov yes xus ua...txhua yam uas yesxus ua mas yog paj lug xwb ov...yog leej twg lub hlwb tsis txawj ntse txaus tiag mas tsis lam twv tau nws cov yam ntxwv ib qho li nawb...yam uas yesxus ua yeej muaj tseeb tag nrho.....xws li koj ib txwm pheej hais tias yesxus dag xwb...nws cov hwj huaj...pab tsis tau nws nqis saum tus ntoo khaub lig los....muaj tseeb....zaj no yog yesxus qhia tias kom koj ua neeg nyob koj lam dag seem ntawd ces koj kawg tuag li yesxus  xwb tiag....nej pus paub...peb cov uas ua cob fab thaum 1975 ntawv muaj ib txhia neeg dag tias kom suav daws mus ua cob fab...tauj xub nyab laj thiab nplog...mes ntsis ces niam 9 thiab txiv 9 nkawv yuav nqis saum ntuj los pab ces peb yuav tsum yeej xwb...tab sis thaum kawg...yog luag tsis txhob tua phom caum es...maj mam tuaj ntes xwb ces tsis mag dai saum ntoo daj teg li tej uas yesxus qhia xwb tiag las as...vim suav daws tsis tau kawm kom paub txog yesxus zaj kom meej ne...thiaj tau sib dag sib dag...ua me khuab roob khuab ha pom yus neev taw txhua nrho li ntawd ntag laus...txhuav yam no mas yesxus qhia kom yus tsis txhob ua li yesxus ua...tab sis kom yus ntseeg li qhov yesxus qhia no ov...nej pus to taub qhov kuv hais no maj?Meskas paub mus seem no meskas thiaj li nav thwm tus yesxus no heev npaum li ntawd mas cov me phooj ywg aw...ha haj haj...kuv tsis yog ib tug xib fwb kuv tsuas hais raws li kuv kev xav xwb...nej txhob cem kuv...nej cem ces xiam nej cov lus qhuav xwb mog...haj haj#84 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 28 April 2014 - 04:48 AM

Yog vim lis cas thiaj lis yov tau ntseeg Yexus txoj kev dag thiab yov tsum rau nrog Yexus dag.  Kev dag yeej muaj kev txhaum rau luag lwm tus tiam sis yog tsis dag ces yeej ntxia tsis tau yov neeg ruam los ua kes thiab coj tsis tau lawv mus rau txoj kev zoo lis.  Yog tia ua neeg ncaj ncee tsis dag ces yeej ntxia tsis tau cov neeg ruam los ua kes thiab coj tsis tau kom lawv mus vam neej lis.  Thaum ub Yexus lawv haiv neeg muaj ib cos neeg ruam thiab muaj ib cos neeg ntses heev lis.  Cov neeg ruam yog cov neeg coob thiab yog neeg twm zeej hais lus tos taub nyuab heev lis.  Yog tia yov coj ib tug neeg ruam kom dim ntawd nws txoj kev ruam mus rau koj kev ntses ces tseem nyuab tshaj cab ib tug txiv heev nyuj qus, qus kom mus nkag lub qhov coob mes, mes ntawd.  Vim txoj kev yov coj ib tug neeg ruam kom nws dim nws txoj kev ruam ntawd ces yov tsum tau dag nws.  Thaum tus neeg ruam ntawd pom txoj kev kaj zuj zus lawm ces nws thiaj lis kam mus ntseeg Yexus txoj kev dag nws.  Thaum Yexus dag tau tus neeg ruam ntawd lawm ces Yexus thiaj lis muaj peev xwm yuam mus ua tau Yexus qhev.  Yexus yov kom nws puab nplaum rau nws lub cev coj mus tua neeg kom tuag coob, coob los nws thiaj lis muaj kev ntseeg tia tom qab thaum nws tuag ces nws thiaij yov tau mus ntsib Yexus rau saum ntuj.  Vim tus neeg ruam thiaj lis tau raug luag dag mus tsim kev quaj kev nyiav rau luag lwm tus kom muaj kev quaj kev nyiav.  Yexus lub hom phiaj ces los dag cov neeg ruam kom mus sib ntau sib tua kom tuag mus rau ub rau no xwb.  Yexus txoj kev dag kuj muaj peev xwm dag tau ib pab neeg ruam coob, coob los ua kes thiab ua tau ib lub zog loj heev.  Cov neeg ruam ntawd kuj muab lawv txoj kev phem, kev tua neeg, kev deev luag poj luag tsev, kev txhav luag noj txhav luag haus, kev tub sab tub nyiag, kev quav yeeb kev quav txhuaj coj mus rau Yexus ib leeg ris tag nrhos.  Lawv kuj ntos aub ncaug rau Yexus kom Yexus yeej meem ris lawv txoj kev npam kom tag.  Kev dag yeej muaj kev npam loj heev rau lub ntiaj teb no thiab kev dag yog ib txoj kev txaj muag.  Cov Xib Fwb nrog Yexus dag kom tau neeg coob, coob los ua Yexus ib pab neeg dag kuj muaj kev txaj muag thiab lawv kuj hais tia niam no neeg ntses heev lis lawm yeej dag tsis tau cov neeg ruam ntawd yooj yim vim neeg txawj ntshes thiab paub qhov tseeb txog Yexus zoo tshaj yav tag los lawm.   #85 HMOOB_kuvhais pusraug neyom?_*

HMOOB_kuvhais pusraug neyom?_*
 • Guests

Posted 28 April 2014 - 10:09 AM

lub zog uas loj tshaj nyob hau lub ntiaj tej no ces yog dag thiaj yeej nkaus nkaus xwb...yog txawj dag thiaj yeej luag...tab sis yog tsis txawj dag...dag ua rau yus rov poob ntsej muag...los sis ua rau yus raug tuag...thaum ub Meskas pov npoos rau...nyiv poom...teb chaws ua rau lawv ob lub nroog loj neeg tuag tu noob nrho...Meskas hem tias ua...nyiv poom...pus tau nyoo...yog tsis tau nyoo...ces yuav loos ntxiv....tab sis...npoos twb tas rau ob lub nyuag ntawd...haj haj...nyiv poom tsis paub ces nyiv poom cia li nyoo mus lawm....xyoo 1958 muaj 3 tug nyab laj lawv dag tau yeej...nplog ib lub khaib tub rog uas muaj 20 leej tawm saum khaib mus thiab tso tag nrho nplog tej riam phom tseg rau peb tug nyab laj ntawd....tau muab cov phom ntawd faib rau cov hmoob pab nyab laj tua nplog...haj haj txawj dag thiaj yeej....kev thov nyiaj xiam oo khab....lawv cov uas tau poj niam zoo nkauj....lawv tsis xav pub poj niam mus ua laj kam tsam lwm tus muab ntxias yuav lawm....lawv yuam kom poj niam mus dag tia...poj niam mas mob ub mob no....hos nws mas nyuab nyuab siab heev li...yog luag tsis pab ces kawg tuag xwb....haj haj neeg zoo nkauj li zoo nkauj tau nyiaj noj dawb....niaj hnub sib txiag...ib sij ib plab me nyuam quaj ib aj tas li haj haj.....hos niag tsis txawj dag ces...mob mob twb yuav tuag ntawd los....luag tseem hais tias....koj dag xwb koj tseem ua taus kam kawg...tub qaug neeg tshaj.......nyob nplog teb...tus neeg zoo nkauj li zoo nkauj los tsis txawj dag...niaj hnub mus ev tej nra nto hau plaws khwv puag niaj puag xyoo tseem noj txom nyem ntsuav....hos niag tsis zoo nkauj....nyiag niag zoo nkauj li duab mus tso rau hau TOJSIAB  tau nyiaj ntau li ntau los yuav tsheb cav caij...nrov lev rau ub rau no...haj haj muaj ib txhia txiv neej pom luag dag tau nplua nuj....ces kom yus poj niam mus tso duab dag...thaum kawg mag poj niam muab yus nrauj ua neej puam tsuaj tas...haj haj kev dag yog txawj dag ces tau noj...yog tsis txawj dag ces tau kev ploj....kev dag yog txawj dag ces dag tau los noj qhuas noj qhuas....yog tsis txawj dag ces...dag dag  tau kev poob ntsej poob muag xwb tiag...haj haj pus yog nas ib tsoom phooj ywg??.#86 HMOOB_Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 28 April 2014 - 06:57 PM

Hmoob Yesxus koj ntxub Yesxus koj tawm tsam Yesxus.  Yesxus yog tus los ua tus qauv rau koj thiab rau kuv wb txoj kev tuag ntag.   Hnub uas koj ncaim lub ntiaj teb no mus koj yeej yuav mus ntsib Yesxus.  Txawm tias koj tsis ntseeg txog Yesxus los koj yeej yuav mus ntsib nws.  Hos yog koj ho ntseeg txog Yesxus los koj yeej yuav mus ntsib nws thiab.   Kuv paub tseeb tias thaum koj tso lub ntiaj teb no tseg, koj mus ntsib Yesxus mas koj yuav txaj muag heev rau Yexus,tab sis Yesxus yuav zam txim rau koj,vim koj tsis paub tias Yesxus yog leej twg tiag.  Ces koj thiaj qaug quav mus ua dab ntxwg nyoog tes hauj lwm tawm tsam Yesxus li ko.   Lawm hnub Yesxus yog tus yuav muab koj pob film uas yog Tswvntuj muab rau koj coj los thaij koj lub neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no,koj yuav pom koj lub neej puag thaum koj yug los txog koj tuag mas koj yuav tsis xav ntsia koj pob film ntawd kiag li, koj yuav txaj muag rau Yesxus tus uas koj tab tom ntxub thiab tawm tsam nws.  Yog koj pheej tsis to taub txog Yesxus txoj kev uas nws los yug ua neeg rau hauv lub ntiaj teb no es nws tuaj yeem raug kev txom nyem thiab nws tsis tsa nws hwj chim li koj thiab kuv thiab lwm tus uas ua nom ua tswv, los yog vim tib qhov uas Tswvntuj hlub koj thiab kuv thiab lwm leej lwm tus, ces Yesxus thiaj li raug luag hiam muab nws nplawm ntshav liab vog thiab raug dai saum ntoo cuam. Yesxus cov ntshav ntws los yog npaj los ntxuav koj thiab kuv wb tus ntsuj plig.  Yesxus YOG lub PROGRAM uas Tswvntuj xa los txais yuav thiab txhiv koj thiab kuv wb tus ntsuj plig

kom rov tau mus ntuj ceeb tsheej es tsis txhob poob mus rau dab ntxwg nyoog teb uas yog lub pas leej faj hluav taws.     Koj nco puas tau tus America npe hu

ua Jerry uas thaum ub nai phoo Vaj Pov lawv ua rog CIA?    Jerry tuaj ua hauj lwm pab Hmoob,  thaum kawg Hmoob khiav los rau Thaib teb,  Hmoob yuav tuaj mus rau USA no yuav tau xam phaj rau npe thiaj li tau tuaj.  Jerry yog tus xam phaj thiab txiav txim kom Hmoob tsa tes thiaj li tau tuaj rau USA.  Yesxus

piv li tus Jerry ntawd ntag!!!    Lub teb chaws nplog poob rau communist txhais tes lawm, yog koj tsis nyiam lawv txoj cai koj yuav tau tawm khiav.  Lub ntiaj teb no poob rau dab ntxwg nyoog txhais tes puag thaum Nkauj Iab thiab Nraug Oo nkawd noj lub txiv txhaum lawm.  Peb neeg ntiaj teb yog tuag ces tus ntsuj

plig yeej ncaj nqa mus rau dab ntxwg nyoog teb lawm.  Yog leej twg tsis nyiam ntxwg nyoog txoj cai kav ces kav tsij xaj phaj nim no npaj mus Yesxus lub

PROGRAM thiaj li dim ntawm dab ntxwg nyoog txhais tes xwb mog.  Leej twg muag pob ntseg yeej meem mloog.   Yesxus txoj hauj lwm yog loj tshaj tej thiab

nyhav tshaj tej, yog yuav muab piv rau Jerry txoj  mas Jerry txoj yog yaj ntshis xwb.    Vim tias Yesxus txoj hauj lwm  tsis yog los ua vaj rau hauv lub ntiaj teb

no li koj hais saud.  Yesxus txoj hauj lwm YOG los TXHIV  neeg ntiaj teb cov ntsuj plig kom dim ntawm dab ntxwg nyoog txhais teb nkaus xwb.  Yesxus thiaj li

tuaj yeem los tiv kev txom nyem raug luag ntxub raug luag hiam raug luag nto,raug luag tua nyiaj mob nyiaj nkeeg thiab ua tus qauv rau ntiaj teb neeg ntawm

txoj kev mob thiab tuag.  Yesxus zoo li tus tsiaj uas Hmoob muab tua theej Hmoob tus ntsuj plig thaum Hmoob ua neeb es Hmoob tua npua los theej txhoj.

Tab sis tej ntawd nws twb expired tag lawm puag thaum Yesxus tuag dai ncuv saum tus too cuam lawm.   Yesxus yog Tswvntuj ib txoj kab ke HLUB neeg.

 

 #87 HMOOB_Tham qhovtseeb xwb os_*

HMOOB_Tham qhovtseeb xwb os_*
 • Guests

Posted 29 April 2014 - 07:16 PM

thaum ub yus hnov tej laus lawv sib tham mas...lawv hais li no....lawv hais tias...awb...me phooj ywg ua cas es peb cov laus cev!!!! ib hnub niam laus lawm zuj zus tiag...muab ua zoo xav mav!!! cas yuav tu siab ua luaj tiag...yam hauv me zaub uas muaj ib hnub ces yus yeej yuav sawb thawj mus xwb....tu siab tiag tiag li ov...phooj ywg...ua koj ne koj ho xav li cas thiab??? no mas nyias niam quaj nyias zom zaws...vim tsis xav tuag li....niaj hnub niam no...tiam 21 no muaj cov tub txawg tub ntse mus kawm los ntxias tej neeg uas pheej muaj muaj kev tu siab mus rau seem no kom lawv tsis txhob pheej tu tu siab rau txoj kev tuag...kom thaum lawv twb yuav tuag mus los lawv tseem muaj siab ntxhias xwb....txoj kev ua neej nyob thiaj kaj siab lug....luag hais tias yog koj ntseeg seem no mas...muaj ib hnub koj thiab peb yeej yuav sib ntsib dua...kom suav daws zoo siab.....tab sis qhov tseeb...ua li hmoob ib txwm hais uas....yog toj roob hauv pes quas ces...nyob nyob yeej tseem rov sib pom pliag puav....tab sis yog av luaj quas ces....tseev khav ntag....niaj txhiab mev txhis yeej tsis pom ib zaug ntxiv....txua yam uas tib neeg pheej hais ces tsuas yog hais kom thaum tseem ua neej nyob....suav daws ua lub neej kaj siab rau lo lus ntawd xwb mog cov phooj ywg....thaum peb tseem ua neej nyob...kom peb yeej meem sib ntaus kev phooj kev ywg kom tsim nyog....kom ib leeg hmov tshua txog ib leeg...hnub peb txoj sia ncaim peb lub cev lawm ces...hnub ntawd nws tsis muaj qab hau dab tsis kiag li lawm ov nawb....hnub puav...hli puav...xyoo puav xwb ces.... tib neeg nov qab yus mus tas ib sim neej lawm....kev yuav muaj qab hau ces yog thaum yus txoj sia tseem nyob khov kho nrog yus nkaus xwb os.#88 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 30 April 2014 - 01:14 AM

Hmoob Yesxus koj ntxub Yesxus koj tawm tsam Yesxus.  Yesxus yog tus los ua tus qauv rau koj thiab rau kuv wb txoj kev tuag ntag.   Hnub uas koj ncaim lub ntiaj teb no mus koj yeej yuav mus ntsib Yesxus.  Txawm tias koj tsis ntseeg txog Yesxus los koj yeej yuav mus ntsib nws.  Hos yog koj ho ntseeg txog Yesxus los koj yeej yuav mus ntsib nws thiab.   Kuv paub tseeb tias thaum koj tso lub ntiaj teb no tseg, koj mus ntsib Yesxus mas koj yuav txaj muag heev rau Yexus,tab sis Yesxus yuav zam txim rau koj,vim koj tsis paub tias Yesxus yog leej twg tiag.  Ces koj thiaj qaug quav mus ua dab ntxwg nyoog tes hauj lwm tawm tsam Yesxus li ko.   Lawm hnub Yesxus yog tus yuav muab koj pob film uas yog Tswvntuj muab rau koj coj los thaij koj lub neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no,koj yuav pom koj lub neej puag thaum koj yug los txog koj tuag mas koj yuav tsis xav ntsia koj pob film ntawd kiag li, koj yuav txaj muag rau Yesxus tus uas koj tab tom ntxub thiab tawm tsam nws.  Yog koj pheej tsis to taub txog Yesxus txoj kev uas nws los yug ua neeg rau hauv lub ntiaj teb no es nws tuaj yeem raug kev txom nyem thiab nws tsis tsa nws hwj chim li koj thiab kuv thiab lwm tus uas ua nom ua tswv, los yog vim tib qhov uas Tswvntuj hlub koj thiab kuv thiab lwm leej lwm tus, ces Yesxus thiaj li raug luag hiam muab nws nplawm ntshav liab vog thiab raug dai saum ntoo cuam. Yesxus cov ntshav ntws los yog npaj los ntxuav koj thiab kuv wb tus ntsuj plig.  Yesxus YOG lub PROGRAM uas Tswvntuj xa los txais yuav thiab txhiv koj thiab kuv wb tus ntsuj plig

kom rov tau mus ntuj ceeb tsheej es tsis txhob poob mus rau dab ntxwg nyoog teb uas yog lub pas leej faj hluav taws.     Koj nco puas tau tus America npe hu

ua Jerry uas thaum ub nai phoo Vaj Pov lawv ua rog CIA?    Jerry tuaj ua hauj lwm pab Hmoob,  thaum kawg Hmoob khiav los rau Thaib teb,  Hmoob yuav tuaj mus rau USA no yuav tau xam phaj rau npe thiaj li tau tuaj.  Jerry yog tus xam phaj thiab txiav txim kom Hmoob tsa tes thiaj li tau tuaj rau USA.  Yesxus

piv li tus Jerry ntawd ntag!!!    Lub teb chaws nplog poob rau communist txhais tes lawm, yog koj tsis nyiam lawv txoj cai koj yuav tau tawm khiav.  Lub ntiaj teb no poob rau dab ntxwg nyoog txhais tes puag thaum Nkauj Iab thiab Nraug Oo nkawd noj lub txiv txhaum lawm.  Peb neeg ntiaj teb yog tuag ces tus ntsuj

plig yeej ncaj nqa mus rau dab ntxwg nyoog teb lawm.  Yog leej twg tsis nyiam ntxwg nyoog txoj cai kav ces kav tsij xaj phaj nim no npaj mus Yesxus lub

PROGRAM thiaj li dim ntawm dab ntxwg nyoog txhais tes xwb mog.  Leej twg muag pob ntseg yeej meem mloog.   Yesxus txoj hauj lwm yog loj tshaj tej thiab

nyhav tshaj tej, yog yuav muab piv rau Jerry txoj  mas Jerry txoj yog yaj ntshis xwb.    Vim tias Yesxus txoj hauj lwm  tsis yog los ua vaj rau hauv lub ntiaj teb

no li koj hais saud.  Yesxus txoj hauj lwm YOG los TXHIV  neeg ntiaj teb cov ntsuj plig kom dim ntawm dab ntxwg nyoog txhais teb nkaus xwb.  Yesxus thiaj li

tuaj yeem los tiv kev txom nyem raug luag ntxub raug luag hiam raug luag nto,raug luag tua nyiaj mob nyiaj nkeeg thiab ua tus qauv rau ntiaj teb neeg ntawm

txoj kev mob thiab tuag.  Yesxus zoo li tus tsiaj uas Hmoob muab tua theej Hmoob tus ntsuj plig thaum Hmoob ua neeb es Hmoob tua npua los theej txhoj.

Tab sis tej ntawd nws twb expired tag lawm puag thaum Yesxus tuag dai ncuv saum tus too cuam lawm.   Yesxus yog Tswvntuj ib txoj kab ke HLUB neeg.

  Yexus tsua dag tau tus neeg ruam, ruam lis koj mus mag tus ntoo khaub lis zoo ib yam lis Yexus xwb.  Kuv yog  Yexus kiag es kuv tib tsis ntseeg kuv tus kheej tia kuv cov hwj huaj dag ntawd yeej pab tsis tau kuv kom kuv dim ntawd tus ntoo khaub thiab yeej dim tsis tau ntawm luag txoj txim txom kom siav tus nrhos mus them rau kuv txoj kev dag sawv daw kom lawv muab huab tais rau kuv ua.  Thaum kuv niam qhuav pib tuaj mus rau hauv lub nroog Jerusalem ntawd ces kuv tib pib quaj vim kuv yeej paub meej tia kuv cov hwj huaj dag ntawd yeej pab tsis  tau kuv kom kuv dim txoj kev tuag.  Kuv txoj kev dag tsua dag tau cov neeg ruam, ruam xwb.  Hos, cov neeg ntses tshaj kuv lawm ces lawv yov muab kuv coj mus tua ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim kuv cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb ua ntej lawv mam lis cia kuv los ua huab tais.  Kuv txoj kev npam yog txoj kev txhav noj txhav luag tus yog lis ntawd luag thiaj ntxub kuv ua luaj rau kuv txoj kev dag thiab txoj kev khav theeb.  Nej leej twg nrog kuv dag ces tus ntawd yog kuv luj noob.  Kuv dag lis caw nws thiaj lis yov tau nrog kuv dag npaum lis ntawd.  Yog nws tsis dag ces kuv tsis kam yuav nws los ua kuv tus luj noob.  Kuv ua tsaug ua ntseem muaj tej tus neeg ruam, ruam lis koj los ntseeg kuv txoj kev dag thiab.    .    #89 HMOOB_Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 30 April 2014 - 05:19 AM

Hmoon Yesxus !!!  zaum no kuv paub tseeb lawm tias koj yog tus Yesxus cuav tiag tiag li lawm lau....Yesxus yeej qhia meej rau kuv tias thaum lub ntiaj teb no laus txaus lawm, kev vam meej ntawm txhua haiv neeg, txhua lub teb chaws, ua tsov ua rog loj thaum ntawd yuav muaj cov Yesxus cuav coob tuaj, saub

cuav los muaj coob.  Yog li ntawd, koj yog tus uas Yesxus hais lawm ntag lau....   Yesxus yeej hais qhia kuv tias, Yesxus yog qhov chaw neeg ntiaj teb sib cav,yog qhov chaw neeg sib ncaim, yog li ntawd tej uas Yesxus hais  ces yeej tshwm sim ua ntu zus tuaj li. Kuv yeej yog neeg ruam li koj hais mad...li cas los xij, tsuav kuv ntseeg txog Yesxus uas yog Tswvntuj leej tub.  Koj yog neeg ntse kawg ua li koj puas tsim tau ib txoj kev ntseeg kom neeg muaj kev cia siab li Tswv ntuj leej TUB  Yesxus tsim rau peb ntseeg?    Koj puav siv 2014 no thiab?  Koj puav siv Yesxus cov nyiaj dollars uas yog lub teb chaws uas ntseeg Yesxus?  Koj puas pom nyob hauv daim nyiaj dollar hais tias  IN GOD WE TRUST? Koj tsis paub xwb, dab ntxwg nyoog yeej los txhoov tau koj lub siab lawm. Koj yuav tau mus thov ib xib fwb uas ntseeg Yesxus nyob ze ntawm koj tuaj pab ntiab tus dab ntxwg nyoog uas niaj hnub niaj hmo los txhoov koj lub siab es koj thiaj li yuav dim ntawm dab txhais tes nawv tus phooj ywg Hmoob Yesxus ntsuj plig tu siab. Txhob chim nawv mog kuv hais lus nyhav zog rau koj lawm, tab sis tej lus kuv  hais rau koj ntawd yog qhov tseeb xwb.  Yog koj thoob tsib to nrho, muaj ib hnub twg koj yeej yuav los txais  yuav Yexus ua koj tus TSWV cawm seej ces koj yuav ntseeg Yesxus tshaj kuv ntseeg lawm thiab los kuj muaj.  Vim tias kuv twb pom dua cov neeg ntxub ntxub Yesxus thaum kawg los

ntseeg Yesxus mas tseem ntseeg tshaj kuv ntseeg lawm thiab.

 #90 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 01 May 2014 - 01:50 AM

Kuv ib txwm yug los dag sawv daw kom mus muag tus ntoo khaub lig zoo lis kuv es lawv thiaj lis hus kuv tia Vaj Tswv Yexus.  Kuv yog yug los txws kom nyab ntxub pog; pog tuam tsam nyab; tub ntxub txiv, txiv tuam tsab tub, nej yog cov ua ntseeg kuv yog Vaj Tswv Yexus.  Nej raug lub ntiaj teb no ntxub vim nej yog kuv lis.  Kuv yog tus los kom nej sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom muaj kev quaj kev nyiav.  Nej raug luag tshuj raug luag tua los vim nej yog kuv lis.  Kuv yog ib tug xib fwb Yexus dag.  Tom qab kuv rov mus rau saum ntuj mus nrog Vaj Leej Txiv nyob ces yov tshwm sim ib cos Xib Fwb cuav los dag sawv daw kom mus mag tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog zoo lis kuv.  Nej leej twg yov thov Vaj Tswv mas nej yov tsum tuav kuv lub npes mas nej thiaj lis yog kuv lis vim kuv yog Vaj Leej Txiv ib leeg tub los tuag theej txhoj rau nej tej kev npam, kev tub sab, kev dag.  Nej tsis txhob dag lis kuv ntxiv lawm nawb vim kuv ib tug Xwb Fwb dag xwb kuv thiaj lis tau raug luag txhom coj mus npawm, npawm them rau kuv txoj kev dag.  Luag muab kuv npawg, npawg tag los luag tsis tseev luag yov kom kuv kwv ib tug ntoo khaub lig coj mus rau tom roob qhua coj mus sim kuv cov hwj huaj dag ntawd seb puag yog tseeb.  Luag muab kuv npawm, npawm tag thiab luag tseem muab tau ib lub kauj xov pos huab tai dag lso rau kuv ntoo.  Luag muab lub kau mom huab tais xov pos rau kuv ntoo tag luag tseem rhos pas nplawm kuv lub tob haus thiab lawv tseem ua txuj pes hawm kuv cuag lis kuv yog ib tug huab tai tiam sis qhov tseeb kuv yog ib tug huab tai dag xwb.  Luag ua txuj muab ib txoj phuam paj yeeb coj los rau kuv npua kom kuv khw, khw lis ib tug huab tai tiam sis qhov tseeb kuv yog ib tug huab tai siv hwj huaj dag coj los dag sawv daw kom tau huab tai ua xwb.  Ua ntej luag yov muab luag tus huab tai rau kuv ua luag yov tsum muab kuv coj mus ntsia tes, ntsia taw tsim rau ntawm tus ntoo khaub lig seb kuv siv pua tau kuv xov hwj huaj dag ntawd coj los cawm kom kuv dim ntawm tus ntoo khaub lig los ua ib tug huab tais.  Kuv yog ib tug huab tai YExus dag.  Cov neeg tses tshaj kuv ces luag tsis ntseeg kuv vim kuv yog ib tug huab tai Yexus dag.  Kuv dag tia yog leej twg ntseeg kuv tus ntawd thiaj lis tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Nyob rau hauv lub ntiaj teb no kuj muaj ib cov neeg ruam, ruam ntseeg kuv txoj kev dag ntawd thiab.  Lawv kuj pab kuv thiab nrog kuv dag kom muaj ib cos neeg ruam, ruam los neeg kuv txoj kev dag.        #91 HMOOB_Txhob limhiam mog hmoob_*

HMOOB_Txhob limhiam mog hmoob_*
 • Guests

Posted 01 May 2014 - 03:30 AM

yawm xib fwb comment:90 koj yeej tsis yog dog dig li lawm thiab ov....yog yuav muab soj ntsuam mus raws li qhov tseeb os....tej neeg raug kev puam tsuaj nyob txawv teb chaws....vim txoj kev ntseeg...yeej yog...muaj li koj hais tiag thiab nawb.#92 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 12 May 2014 - 04:14 PM

Neeg ntiaj teb muaj kev sib ntau sib tua thiab kev sib cov nyom ces yog tswm sim tawm ntawm kuv los ntag vim kuv yog ib tug xib fwb Yexus dag kom sawv daw sib ntau sib tuas xwb.  Kuv dag kuv muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsaus haus qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb ncuav cis thiab.   Kuv hos dag tia kuv ua tau cua nres thiab ua tau dej hiav txwv tsis ntas kiag lis lawm no mas cov neeg ruam, ruam ntawd cav ntseeg, ntseeg kuv cuag tus tsis.  Kuv dag tia kuv taug tau saum nplaim dej yog leej twg ntseeg kuv ces tus ntawd yeej taug tau saum nplaim dej zoo ib yam lis kuv thiab.  Cov neeg ruam, ruam ntawd cav ntseeg kuv cuag tus tsis thiab cav mus taug rau saum nplaim dej lis kuv dag ntawd nas has ua nws lawv poob dej plig plog cuag tus tsis.  Cov neeg ruam, ruam ua ntseeg kuv txoj kev dag ntawd mas ruam tiag, tiag.  Kuv dag lawv lis cas mas lawv ntseeg kuv lis ntawd.  Kuv dag hais thaum twg lawv pom ib tug tub rov nqasi ib pob khoom no ces kom lawv pab tus tub rog ntawd nqas nws pob khoom.  Yog tus tub rog ntawd kom pab nws nqas 1 mile no ces yov tsum pab nws nqas 2 miles.  Kuv hos dag hais tia thaum twg leej twg ntaus lawv ib nrig rau lawv sab phlus xab xis no ces kom lawv hos cuab kiag lawv sab phlus laug ntawd rau lawv ntau kiag ntxiv thiab.  Cov neeg ruam, ruam ua ntseeg, ntseeg kuv txoj kev dag ntawd mas raug luag ntau cuag tus tsis zoo ib yam lis kuv thiab.  Kuv yog ib niag Yexus dag thiab ruam cam, cam thawj.  Kuv yeej tsis mloog leej twg hais lis.  Txog thaum kawg luag thiaj lis muab kuv coj mus nplawm, nplawm coj mus them rau kuv txoj kev dag thiab txoj kev txhav noj txhav khawv.  Kuv yog ib tug xib fwb Yexus dag xwb.  Kuv thiaj lis raug luam cem, raug luag ntxub.  Luag muab kuv ntau, ntau cuag tus tsis ua nws kuv lub ntsej muag os wv luaj taub nkawg.  Lawv hos muab kuv cov fwj txwv rhos thiab lawv nto aub ncaug rau kuv lub ntsej muag dag vim kuv yog ib tug xib fwb Yexus dag siv hwj huaj dag sawv daw kom tau huab tai ua xwb.  Lawv hos muab kuv pav qhov muag thiab lawv ntau kuv lub tob hau.  Lawv kom kuv sim twv seb leej twg yog tus ntau kuv lub tob haus vim kuv dag tia lub ntuj yov tsau los kuv paub, lub ntuj yov tshav los kuv pom, lub ntiaj teb yov sawv ua tsov ua rog los kuv paub yog lis ntawd lawv thiaj lis muab kuv pav qhov muag thiab sim seb kuv pua paub tia leej twg yog tus ntau kuv lub tob haus.  Kuv yog ib xib fwb Yexus dag xwb kuv thiaj twv tsis tau tia leej twg yog tus ntau kuv lub tob haus.  Lawv yeej muab kuv sim muaj sim txaus lawm kuv yeej twv tsis tau thiab kuv tsis muaj hwj huaj dab tsis lawv thiaj lis mam tsos kuv tseg.  Thaum lawv coj kuv mus nug thiab coj mus sim kuv cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb tag lawv muab hlua coj los khis kuv tes lawv mam lis coj kuv tawm mus rau lwm qhov chaw.  Thaum lawv coj kuv tawm mus lawv tseem rhos nrig rau kuv lub ntsej muag dag ntawd thiab tiag.  Tej tus neeg pom kuv nws tseem rhos ncaw taws rau kuv ua nws kuv ntog qaug pes coog vim lawv ntxub, ntxub kuv txoj kev dag sawv daws kom kuv tau los ua huab tais.  Lawv coj kuv mus kaws tau ib hmos, kaj ntug lawv mam lis coj kuv mus ntsib tus cab moos hus Phib Laj.  Phib Laj thi qhoaj lis coj kuv mus nug, nug ces yeej teb tsis tau rau Phib Laj lis.  Phib Laj thiaj lis ntseeg tia kuv tsis muaj hwj huaj dab tsis.  Phij Laj kuv ntseeg tia kuv yog ib xib fwb Yexus dag siv hwj huaj cuav los dag sawv daws kom tau huab tai ua xwb.  Phij Laj thiaj lis kom nws cov tub rog coj kuv mus ntsib Vaj Ntxwv Herod.  Herod kuj coj kuv mus nug thiab nws kom kuv siv kuv cov hwj huaj dag ntawd ua ib qhos hwj huaj rau nws saib.  Kuv yog ib niag Yexus dag xwb kuv tsis muaj hwj huaj dab tsis.  Vaj ntxwv Herod thiaj lis luag kuv thiab nws cov tub rog los kuj luag kuv cuag tus tsis.  Lawv thiaj rov qab coj kuv mus ntsib Cab moos Phib Laj duas.  Phib Laj kuj tsis kam muab kuv coj mus tua vim Phib Laj ntseeg tia kuv yog ib tug neeg dag xwb tiam nws kuj tseeg tia kuv txoj kev dag ntawd tsis tau yog ib lub txim tuag.  Nws thiaj lis txib nws cov tub rog kom coj kuv coj mus nplawm them rau kuv txoj kev dag seb kuv pua dim txoj kev tuag.  Lawv coj kuv mus nplawm, nplawm tag los lawv tsis tseev.  Lawv qws ib tsaug, ib tsaug kom coj kuv coj mus tua xwb vim lawv ntxub ib tug neeg dag lis kuv heev.  Ua ntej lawv yov coj kuv coj mus tua rau saum tus ntoo khaub lig lawv yeej sib tham tag lawm tia kuv yog ib tug neeg dag txav noj txav khawv, txav luag huab tai ua xwb.  Lawv ntseeg tia kuv yog ib lub txiv ua nws tib lwj nyob rau hauv ib lub pob tawb txiv ntawd lawm, lawv yeem muab lub txiv ua lwj ntawd tshem tawm pov tseg, lawv tsis yeem muab tag nrhos lub pob tawb txiv ntawd pov tseg.  Lawv yeem coj kuv mus tuas pov tseg los vim kuv yog ib tug neeg dag.  Kuv los dag sawv daws kom sawv sib tuam tsam  thiab kuv yog ib tug neeg phem los txws kom nyab sawv tuam tsam pog; pog sawv tuam tsam nyab; tub sawv tuam tsam txiv, txiv sawv tuam tsam tub, nej ruag luag tsuj raug luag tuas los vim nej ntseeg kuv txoj kev dag.  Lawv xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv lis.  Nej ruam tshaj kuv nej thiaj lis ntseeg kuv txoj kev dag.  Nej cov ua ntseeg, ntseeg kuv txoj kev dag ntawd nej mas ruam tiag, tiag.  Nej mas cav ntseeg kuv dag tia kuv yov los coj nej cov neeg ruam ntawd mus rau saum ntuj.  Tus neeg ua ntseeg, ntseeg kuv txoj kev dag ntawd mas nej hnub quaj ncav tes ncuv ntsia ntsoov saum ntuj kom kuv los tsuag, tsuag.  Thaum kuv los ntawd mas kuv los lis ib tug tub sab xwb.  Kuv los muab lawv tua tuag cuag tus tsis ua nws muaj neeg quaj muaj neeg nyiav  mus thoob ntiaj teb.  

 

Kuv yog ib niag Yexus dag xwb.  Ua ntej lawv yov coj kuv mus tua pov tseg rau tom roob qhua, kuv kuj tau hais tseg tia tom qab kuv tuag tag yov muaj ib cos xib fwb dag lis kuv sawv los dag sawv daws coob, coob.  Txawm nws yov dag tia nws yog Vaj Tswv los kom tsis txhob ntseeg vim kuv yog ib xib fwb Yexus dag xwb.                        #93 HMOOB_ua tsaug ov_*

HMOOB_ua tsaug ov_*
 • Guests

Posted 13 May 2014 - 01:20 PM

yawm phooj ywg comment:92 nag hmo kuv sau tau ib co lus qhuas txog koj cov kev qhuab qhia...tab sis tag kis no kuv saib na has....leej twg twb muab lwv tawm lawm....kuv xav mas yog cov dag lawv khib heev es lawv muab lwv lawm xwb.....txawm li cas los xij ua tsaug rau tus uas koj pab muab lwv tawm thiab....yog koj tsis pab muab lwv ces ntshe cov dag yuav txaj muag dhau lawm es....ua tsaug rau koj mog.#94 HMOOB_Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 13 May 2014 - 05:22 PM

Peb Hmoob txoj kev ntseeg yuam kev deb ntawm Tswv ntuj tag nrho.  Vim peb tej poj yawm txwv koob coj peb kev ntseeg mus yuam kev puag thaum ntxov ntxov los lawm.  Peb yug los puag tom qab no, peb tsuas pom tej niam tej txiv,tej pog tej yawg lawv coj peb ua li cas ces thaum peb loj hlob los peb yeej ib txwm pom lawv ua kev cai dab li ntawd ces peb pheej cia li ua raws lawv qab xwb.  Peb tsis pom Tswv Ntuj txoj kev zoo, txoj kev hlub yeej muaj tseg cia tos peb lawm.

Peb tsis tshawb fawb kom meej, peb tsis soj qab taug lw txog lub hauv paus chiv keeb huam yuaj los mus uas yog Tswv Ntuj  tus tsim lub ntiaj teb no thiab tag

nrho ib puas tsav yam noob qoob hnoob tsa,me kab me ntsaum nrog rau tej tsiaj nyeg thiab tsiaj qus huv si puav leej yog Tswv Ntuj ib leeg tsim tau los mus xwb.

Peb Hmoob tsis teev tiam  Tswv Ntuj tus tsim peb txoj sia.  Peb mus teev yuam kev tus tsis yog Tswv Ntuj lawm.  Yog li ntawd, yog peb yog ib tug muaj hlwb thoob tsib to nrho, peb yuav tau xav tswv yim kom zoo,peb mus teev hawm tus uas tsim lub ntiaj teb no thiab tsim tshav tsim nag,tsim lub hnub lub hli uas tsis txawj laus tsis txawj tuag txhua hnub txhua hmo los nws tshiab tas mus li.  Tswv Ntuj yeej npaj qhov zoo  tshaj rau peb,tab sis peb tsis xauj tsis xyuas thiab tsis

nrhiav.  Zoo li Hmoob daim paj ntaub. Peb tsuas pom sab tsis zoo nkauj xwb sab uas muaj qab xo ua pob ua caus, sab uas zoo zoo nkauj nws nyob rov sab saud lawm.  Tswv Ntuj txoj kev HLUB neeg nws zoo li Hmoob daim paj ntaub ntawd. Yog peb xauj peb nrhiav tiag tiag peb yeej yuav pom Tswv Ntuj txoj kev zoo tshaj plaws.

 #95 HMOOB_lawvmus duatwgtas lawm ne?_*

HMOOB_lawvmus duatwgtas lawm ne?_*
 • Guests

Posted 17 May 2014 - 06:33 PM

ntu no zoo li nej suav daws nkees tas tus lawm...tsis pom nej tuaj ua si hau no lawm ces...cia kuv sim hais ib qhov seb pu lom zem thiab......raws li lub TOPIC no nws hais tias..(kev ntseeg-Qhov yuam kev)...nws tsis txhais li laiv yom.....yog li kuv lam txhais  li no seb pus yuav lom zem thiab........kev ntseeg qhov yuam kev mas yog yuam li no.......koj ntseeg koj yam....koj tsis ntseeg koj twj ywm.......hos kuv ntseeg kuv yam....kuv tsis ntseeg kuv twj ywm laiv.....koj mas thuam kuv yam hos kuv mas thuam koj yam tas zog li ntag........qhov nov thiaj txhais tau tias.......kev ntseeg qhov yuam kev.........yog yuam li no.......vim txoj twg los yeej tuag tag nrho.....tsis plhis li ntag.......tab sis pheej sib cav ua luaj.......ces thiaj txhais tau tias qhov yuam kev ces yog qhov sib cav xwb no tiag.....haj haj haj haj pus txaus tuaj nyog dab ros thiab ne yom?? haj haj haj haj....hawj hawj hawj hawj....hej hej hej hej....los kua muag kawg haj haj haj.#96 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 23 June 2014 - 12:20 AM

Kev ntseeg qhov yuam kev ces yog yus ntseeg yus yam tshaj luag ntseeg luag yam kev ntseeg lawm ces kuv phej khav, khav yus txoj kev ntseeg tia nws zoo tshaj lwm tus txoj kev ntseeg lawm yog lis ntawd yus thiaj lis ua tau tej yam tub qaug rau luag lwm leej lwm tus txoj kev ntseeg.  Thaum yus muab yus txoj kev ntseeg saib loj tshaj luag lwm tus txoj kev ntseeg ces luag thiaj lis tsis txau siab rau yus txoj kev ntseeg yog lis ntawd thiaj lis muaj tej tus neeg cia lis sawv los nrog yus sib cav sib ceg kom yus txoj kev ntseeg tsua muaj nqis lis luag lwm tus txoj kev ntseeg xwb.

 

Kuv yog ib tug Yexus dag xwb es kuj yeej tsis muaj kev ntseeg Vaj Tswv lis es kuv thiaj lis txhav kiag Vaj Tswv tug tia kuv yog Vaj Tswv kom kuv tau lub hwj chim loj tshaj luag lwm tus yog lis ntawd kuv thiaj lis ua tau tub qaug rau luag lwm leej lwm tus ua ntseeg Vaj Tswv.  Luag thiaj lis tsis txau siab rau kuv txoj kev mom txheej yuam cai txhav khawv Vaj Tswv tug.  Txog thaum kawg luag thiaj muab kuv txhom koj mus tua rau saum tus ntoo khaub lig coj lis sim kuv cov hwj huaj cuav seb kuv siv tau kuv cov hwj huaj dag ntawd ua kom kuv dim tau ntawm tus ntoo khaub lig los ua huab tais.  Kuv yog ib tug Yexus dag xwb yog ntawd kuv thiaj lis tsis muaj peev xwm siv tau kuv cov hwj huaj dag ntawd ua kom kuv dim kom tau saum ntus ntoo khaub lig los ua huab tais.  Kuv thiaj lis tau tuag caw vos rau saum tus ntoo khaub lig coj los qhia rau kuv sawv daw tia kom tsis txhob dag lis kuv ntxiv lawm.#97 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 23 June 2014 - 12:27 AM

 

Los peb saib lawv muab kuv coj mus tua rau saum tus ntoo khaub lig sim kuv cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.  Kuv ib tug Yexus dag xwb yog lis ntawd kuv thiaj tau tuag mus them rau kuv txoj kev rau saum tus ntoo khaub lig.#98 HMOOB_nyobtwjywmxwbyom_*

HMOOB_nyobtwjywmxwbyom_*
 • Guests

Posted 23 June 2014 - 10:26 AM

yuav muab soj ntsuam kom meej mas. .txhua yam kev ntseeg puav leej yuam kev tas nrho. .xws li kev ntseeg. . yesxus. .los yeej mag tus ntoo khaub li yuam kom mus rau pem ntuj ceeb tsheej mus nrog vajtswv nyob. .thiab mus tos txog tiam tom ntej. .lub zim txwv sawv rov los. .yesxus mam coj tus ntsuj plig rov los tsa lub cev ntaj ntsug kom sawv rov los ua neeg dua. .hos kev ntseeg kev cai. .pog yawg. .teev dab los yeej mag txwm niag. . txhib ntawg. . yuam mus nkag. .ntuj txiag teb tsaus teb chaws yoo tshaib yoo nqhis. .mus ua neej rau tshav ziab niaj txhiab mev txhis. .tsis muaj feem yuav sawv taus rov los ua neeg ntxiv li lawm thiab. .muab xav mas nyob twj ywm li tej. .tsiaj xwb los nyaj yuav tsis muaj ntau yam ua thiab sib cav xwb os cov phooj ywg. .rau qhov zoo li ntseeg txoj twg los puav leej tuag tas lawm xwb as yom. .pus yog ne?.#99 HMOOB_Xav Kom Zoo Mam Hais_*

HMOOB_Xav Kom Zoo Mam Hais_*
 • Guests

Posted 24 June 2014 - 05:02 AM

Ua cas nej tham zoo li nej tsis yog neeg loj txaus li ne.  Ua zoo xav tso mam hais tej yam tsis yog rau sawv daws tau kawm ua ke.    #100 HMOOB_TK_*

HMOOB_TK_*
 • Guests

Posted 24 June 2014 - 05:39 AM

Kwv tij Hmoob, kuv tuaj pom nej pheej sim cav txog kev ntseeg Ntuj thiab ntseeg dab, kuv thiaj xav nrog nej txuas lus me ntsis, yog kuv hais yuam kev los thov zam lub txim pub nawb.

Kuv xav hais ob peb lo rau tus yawg Hmoob_ Yes Xus saum toj no, uas nws pheej thuam Yes Xus tas zog, tab sis kuv tsis tau hnov Yes Xus thuam nws ib lo kiag li.

 

Kuv tsis nkag siab, koj hais tias koj ntseeg Vaj Tswv Ntuj, tab sis, koj ho thuam Yes Xus, Yog li no, koj yuav hais tias koj yog ib tug neeg ntseeg Tswv Ntuj tau li cas ? 

Thoob qab ntuj neeg sawv daws yeej paub tias, Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub uas nws xa tuaj cawm lub qab ntuj neeg. Sawv daws yeej nyoov lav thiaj li muaj hnub tim 25 los ua hnub Christmas, los ua kev teev hawm tus me nyuam Yes Xus ntawd. Es yog li koj ho paub koj ib yam txawv txawv li koj hais ko thiab no, koj ho ntse dua cov neeg feem coob thoob qab Ntuj no thiab lod ? 

tsis tas li ntawd, yav thaum ub, cov neeg ntseeg Ntuj coob txog txhiab pua leej neeg, lawv tau hliv lawv roj lawv ntshav los tiv thaiv Yes Xus lub npe, txoj kev ntseeg thiaj loj hlob los txog niaj hnub nyem no tau 2014 xyooo no lawm, ua li koj xav tias lawv ruam dua koj no lod ?

 

kwv tij Hmoob, kuv zoo siab tias peb haiv Hmoob yeej yog ib haiv neeg muaj lub tswv yim laj lim zoo thiab ntse tshaj. tab sis, yog vim li cas peb thiaj muaj teb chaws kav li luag ? puas yog vim peb tsis txawj sib hlub, peb tsis sib mloog hais, peb thiaj tsis muaj kev sib haum, peb thiaj raug faib nyias nyob nyias ib lub teb chaws ne ? Tsis tas li ntawd, thaum peb kawm luag xeem lus , peb kawm luag tej txuj, peb pib ntse, muaj lub meej mom txij luag, tsim nyog peb yuav rov los sib kho peb, tab sis, peb tseem nyias khav nyias, koj hais koj zaj kuv hais kuv zaj. Yog nyias yuav nyias zaj raws li nyias tswv yim xav, mas hais mus kom kawg, los yeej tsis muaj chaw xaus.

yog yuav muab qhov tseeb los hais, mas raws li kuv xav, ntseeg dab tsi los yeej zoo, coj kev cai li cas los yeej zoo, thov kom paub meej paub tseeb tias txoj kev ntseeg ntawd  pab tau yus dab tsi. vim tias txoj kev nteeg ntawd cuam tshuam txog yus lub neej yus txoj sia, qhov no, tsis hais los nej yeej paub lawm. Tsis yog lam ntseeg zoo li me yaus ua si, saib nam tas ces los sib cav.

yog yug khav tias yus ntse, yus paub Kev Ntseeg zoo mas yus yuag tsis thuam lwm txoj kev ntseeg. 

ua neej nyob nyias yuav tsum muaj nyias lub hom phiaj, uas nyias yuav tsum taug mus kom nto ntsis, peb yuav tsum paub tias, peb yug los ua neeg ua dab tsi, peb tsis yog zoo li tej tsiaj es yug los noj kom loj hlob sib deev kom muaj tib ki, ces rov tuag mus lawm xwb,

kuv hais tseeb rau nej tias hu ua tib neeg muaj nqhis tshaj tej tsiab nawb, vim neeg muaj lub tswv yim, muaj kev xav ntse tob dua, neeg txawj ntsia pom, txawj faib qhov zoo qhov phem. txhais tias, neeg yeej muaj tus ntseem ntsuj zoo plig nawb, qhov tias, muaj Ntuj Ceeb Tsheej thiab tsis muaj ntawd, yog tus neeg ntseeg xwb thiaj paub zoo, tus tsis ntseeg ces yeej tsis paub. 

qhov tias, muaj ntuj txias teb tsaus los yeej yog cov coj qub kev cai thiaj paub xwb. yog li ntawd, nyias ntseeg qhov twg ces thaum kawg nyias tus ntsuj tus plig yuav mus nrhiav raws nyias hom xwb nawb. tsuas muaj lus li no xwb ua tsaug ntau.

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users