Jump to content


kawm thoob qab ntuj lawm


7 replies to this topic

#1 HMOOB_chu yang_*

HMOOB_chu yang_*
  • Guests

Posted 22 July 2010 - 09:58 AM

Peb Hmoob yeej kawm thoob qab ntuj lawm tiag, tab sis tsis tau muaj ib tug tub los ntxhais kawm tiav li, nug koj tus kheej seb yog dab tsi?

#2 HMOOB_Yawm Txawj_*

HMOOB_Yawm Txawj_*
  • Guests

Posted 21 June 2011 - 01:52 AM

Kuv xav hais tias peb cov menyuam hmoob mas twb muaj mus kawm ntawv thoob qab ntuj lawm tiag. Tab sis ntau lub teb chaws lawv nyob ntawd thaum lawv kawm tag ces rov los tsev nrhiav tsis tau hauj lwm ua. Thaum kawg rov mus yuav pojniam ua teb noj thiaj yuav koob lawm xwb. Ntau lub teb chaws los tsis muaj kev pab rau cov neeg txom nyem tej menyuam kom cov menyuam lub neej ho pauv thiab. Peb hmoob yog cov txom nyem tshaj nyob rau Thaib teb, Nplog teb, Nyablaj teb, thiab Suav teb.

Hais los ces lub teb chaws Meskas nov thiaj yog ib lub teb chaws zoo tshaj rau Hmoob lawm xwb. Tos kuv hais li ntawd vim lub teb chaws Meskas thiaj yog ib lub teb chaws uas niamtxiv txom txom nyem tab sis menyuam muaj peev xwm yuav mus nrog luag ua neeg zoo.

Thawj zaug kuv mus saib lub tsev kawm ntawv University Standford hauv California, kuv xav hais tias lub tsev kawm ntawv no mas ntshai tsuas muaj menyuam neeg nplua nuj thiaj tuaj kawm tau xwb vim nqi kawm ntawv ib xyoo yog $50 tawm phav. Kawm tag Bachelor ces yog $200 tawm txhiab lawm. Tab sis thaum peb mus txog hauv kuj pom muaj 10 tawm tus menyuam hmoob niam txiv noj nyiaj xoom qaub tau tuaj kawm hauv nov thiab ua rau kuv ceeb tag. Lub ntsiab ces vim lawv kawm ntawv keej heev es luag cia li txais lawv tuaj kawm, lawv yeej tsis tau poob ib lub nyiaj liab hlo li. Ib xyoo $50 tawm phav tab sis muaj scholarship pab them tag nrho rau lawv thiab tseem seem nyiaj me me los yuav khoom plig pub tus hlub thiab.

#3 HMOOB_xeev tsim_*

HMOOB_xeev tsim_*
  • Guests

Posted 15 July 2011 - 01:38 PM

kev ua neeg qhov tseeb yeej ua tau, tiam sis yuav pib li cas, txawm yog tej teb chaws tsis muaj kev pab rau tej tub ki li los xij, hos tej teb chaws ho muaj kev pab los xij, cia kuv hais rau peb sawv daws tias.

cia li ntseeg kuv, fwm kuv, ncaj ncees rau kuv, haum xeeb rau kuv, kuv yuav pub txoj kev thaj yeeb rau nej, kuv yuav qhia kom nej txawj sis hlub sis pab, sis txhawb, thiab muab tswv yim txawj ntse pub rau nej txhob txhawj rab peev xwm kuv muaj, kuv yuav coj nej mus ntsib txoj kev vam meej, nej yuav muaj txoj sia ruaj khov nyob mus ib txhis tsis tag tsis kawg.

nrog kuv, kuv yuav hlub nej, kuv nrhia txoj hauv kev rau nej taug, nej cia li ua li kuv hais xwb, yog nej tag tswv yim, kawg nej lub dag lub zog lawm. kuv ib leeg yuav ua tsis tau txij twg, tiam sis yog koj, yog nej, los nrog peb, kuv muaj peev xwm ua kom nej pom kiag ntawm lub qhov muag.

kuv muaj lub hom phiaj zoo, kuv muaj lub zaim muag zoo, kuv fwm nej txhua tus, kuv muaj txoj kev ncaj ncees dawb huv txaus los hlub nej, kuv txaus siab hlo muab kuv lub neej tso tag nrho rau nej, kuv haum xeeb nrog tes dej num nyob nrog nej, kuv yuav tsis tsim txoj kev kub ntxhov rau nej ib zaug li, kuv tsuas pub txoj kev thaj yeeb nyob nyab xeeb rau nej xwb. kuv hlub nej txhua leej txhua tus, kev txawj kev ntse qhib rooj lug tos nej tuaj nug, kuv nyob ntawm no tos txais nej......

puas yuav muaj leej twg mloog kuv hais thiab kuv qhia?

tib neeg yuav thuam zom zaws cuag li qav quaj tuaj rau kuv thiab lawv yuav mus nrhiav kev kawm rau qhov ub qhov no them nyiaj rau ub rau no, tiam sis thaum kawg nkaus rov los leg kuv lub hom phiaj xwb.

#4 HMOOB_vajyimleej_*

HMOOB_vajyimleej_*
  • Guests

Posted 25 July 2011 - 09:35 AM

yuav ua li cas, tej tub ki mus kawm tiav los thiaj tau hauj lwm ua?
peb cia li tso nyiaj los npaj hauj lwm rau lawv ua, ces thaum lawm kawm tag los ces lawv tau hauj lwm ua xwb.


yuav siv neeg coob npaum li cas thiaj ua tau?
muaj pes tsawg leej koom pes tsawg leej, muaj pes tsawg tus koom pes tsawg tus.


es muaj ib txhia twb tsis kam koom, peb yuav ua li cas ua tau?
tsis txhob zuag toj zuag pes, tus twg koom los txais tos, tus tsis koom los tsis ua cas.


yuav tso li cas thiaj yog cuaj pluag sis luag yim pluaj sis nte?
peb tsis txhob siv tus zauv, loj sis luag. tiam sis peb siv tus % feem pua, loj sis luag, los ntsuam xyuas. sawv daws thiaj noj taus nyob taus ua ke, thiab sis koom tau.

piv txiv li no: kuv yog neeg muaj laj lim zoo, kuv khwv tau 100. koj yog neeg tsis muaj laj lim zoo li kuv, koj tsua khwv tau 10 xwb. muab ob tug qauv no los ua rau peb saib, 1. ib leeg tuaj 10. 2. ib leeg tuaj 10%

1. siv tus zauv ib leeg tuaj kaum (10)

kuv khwv tau 100-10 = 90 kuv tseem noj taus nyob tau
koj khwv tau 10-10 = 0 koj noj tsis tau nyob tsis tau lawm

2. siv tus zauv feem pua (10%)

100x10% = 10, 100-10 = 90 kuv tseem noj taus nyob tau
10x10% = 1, 10-1 =9 koj tseem noj taus nyob tau

yuav kom sis koom tau cuaj pluag sis luag yim pluaj sis nte, yuav tsum, ntsuam xyuas rau phab kev txawj, kev ntse, nrog rau kev ua neej qhov tseeb, los ua kev, mas thiaj siv tau, kom los sis dhos haum nyob taus ua ke.

kuv yog vaj yim leej thov peb tso txoj kev khib , kev nkees, thiab kev ntsaw uas sawv daws niaj hnub siv no pov tseg. xyaum siv tus qauv uas haum tau sawv daws, no los coj sawv daws, tsis hais nyob rau lub teb chaws twg li. tsuav yog cov me nyuam hmoob xwb.

ua tsaug

vajyimleej

#5 HMOOB_txawjtsom_*

HMOOB_txawjtsom_*
  • Guests

Posted 26 July 2011 - 10:43 AM

vaj yim leej yog koj hais li ko, yog thaum sawv daws tso tau ib pob nyiaj ntau ntau, es ib tug muab noj kiag tag lawm es koj tua los tuag tso lo dim no koj yuav ua tau li cas maj?

#6 HMOOB_hnov xaiv_*

HMOOB_hnov xaiv_*
  • Guests

Posted 26 July 2011 - 10:50 AM

txawj tsom aw! qhov koj hais ko ces niaj hnub niam no, tos tham tsis mus tsis los, los twb yog ua zaj koj hais ko, thiaj tsis muaj leej twg kam sis koom li los mas.

#7 HMOOB_txawj tsom_*

HMOOB_txawj tsom_*
  • Guests

Posted 26 July 2011 - 10:55 AM

yog las mas, twb tsis yog peb cov ua nyob thaib teb no xwb nav, cov nyob rau txawv teb chaws los, haj yam liam, xws li cov nyob nplog los tsis muaj ib tug kiag li thiab. tseem heev tshaj lawm thiab hos yom.

#8 HMOOB_koob meej_*

HMOOB_koob meej_*
  • Guests

Posted 04 August 2011 - 08:51 AM

raws li kuv pom mas, yog tus me nyuam twg, rau siab kawm ntawv, thiab kawm tau zoo mas, nws twb kawm tsis tau tiav, luag twb tuaj hom tseg lawm, thaum uas kawm tiav rov los, ces luag twb tuaj yuav nws mus ua hauj lwm lawm, nej xav ne puas yog li kuv hais thiab?Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users