Jump to content


- - - - -

NKAUJ NRAUG KEV HLUB YOG DAB TSI...?


20 replies to this topic

#1 HMOOB_Lauj Xwm Vwj_*

HMOOB_Lauj Xwm Vwj_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 08:17 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg tojsiab sawv daws, kuv muaj 5 nqe lus khuam siab tuaj rau nej txhua tus thov nej pab tawm tswv yim thiab teb pub rau kuv tau paub (Vim kuv tsis nkag siab txog txoj kev hlub) Txoj kev hlub kuv nug nej no mas yog txog txoj kev sib hlub ntawm kev nkauj nraug xwb...

1. Kev hlub tshwm sim tsawg txoj kev los?
2. Kev hlub zoo li cas thiab muaj pes tsawg hom?
3. Ua ib tug tib neeg nyob yog tsis muaj kev hlub puas zoo?
4. Kev hlub yog ib yam tshuaj tsim kho neeg los yog tsim txom neeg lub siab?
5. Kev hlub tuaj yeem ua rau neeg lub siab pauv mus rau qhov zoo los yog qhov phem?

#2 HMOOB_teej saws_*

HMOOB_teej saws_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 10:49 AM

lauj xwm, kuv yuav tuaj teb tej lus koj hais;

1. kev hlub tswm sim tib txoj kev los xwb.
2. kev hlub zoo li txoj sia yuav yaj txoj pa yuav tu, muaj tib hom nkaus xwb.
3. tsis zoo.
4. yog.
5. yog.
lub tswv yim uas saws daws tham tsis paub muaj caij tso tseg no mas yog neeg txoj sia sis txuas ib txheej dhau rau ib txheej, neeg los yog tej tsiaj uas muaj txoj sia thiaj txawj sis khib thiab txawj sis ua sis nrhia. thov nug tias puas zoo tswv yim thiab?

#3 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 07:07 PM

Tus phooj ywg koj tuaj nug kev hlub ces kuv yov teb koj raws lis txoj kev hlub. Kev nkauj nraug sib hlub mas muaj ntau hom kev hlub. Kev hlub mas nws muaj kev sib daj sib deev kom rau txau siab txau ntsws. Tus hlua nraug yov tsum muaj peev xwm deev kom tau tus hlua nkauj zoo, zoo nws nyob mus lawm niaj ob peb hnub. Tus hlua nkauj yov tsum txawj deev tus hlua nraug kom zoo tus hlua raug nyob thiab nco ntsoov mus lawm niaj ob peb xyoo. Txoj kev hlub ntawd mas yog kev sib daj sib deev ntawd kev nkauj nraug nawb.

Txoj kev sib hlub ntawm nkauj nraug mas nws kuj tseem muaj ntau heev. Kuv mam lis piav kuv ib txoj kev hlub nrog ib tug hlua nkauj Hmoob Hawj rau koj. Kuv txoj kev hlub tus hlua nkauj ntawd mas tsis yog kev sib daj sib deev kom zoo, zoo nyob thawm niaj thawm xyoo. Kuv txoj kev hlub nrog tus hlua nkauj ntawd mas vim yog tia tu hlua nkauj ntawd niam txiv tuag tag lawm ntxov. Nws nrog niam hlob txiv hlob nyob xwb. Tus niam hlob tsis hlub nws thiab kom nws mus pws zov liaj zov teb ua tsov dab tsov luag. Nws kuj muaj ib tug viv ntau yaus nws nrog tus niam hlob txiv hlob nyob thiab. Nws tus niam hlua mas tseem yau, yau heev. Nws tus niam hlob niaj hnub ntau nws tus niam hlua xwb. Muaj ib hlub ces nws rov los tom teb los txog tsev. Nws pom nws tus niam hlua khaub, khaub hlab heev thiab tseem tab tom cheb, cheb tsev. Nws pom nws tus niam hlob muab txhib tawg ntau nws tus niam hlua ces nws tus niam hlua txawm txho caug ntua thov, thov kom tus niam hlob tsis txhob ntau los tus niam hlob ntau tas zaj tas zog. Yog lis ntawd tus hlua nkauj kuv hlub, hlub nws tus niam hlua tseem yau, yau ntawv heev. Nkawv ob viv ncau thiaj los ua kes sib puag sib qawg quaj thiab nws tus niam hlub kuj cem, cem nkawv heev. Yog lis ntawd tus hlua nkauj ntawd thiaj lis mus hus tau tej kwv tij tua sib tham kom tus niam hlob tsis txhob ntau, ntau nws tus niam hlua. Tom qab tej kwv tij tua sib tham tag ces sawv daw kom tus niam hlob tsis txhob tau nws tus niam hlua ntxiv lawm. Tom qab lawv sib tham tag ces tus niam hlob ntawd tsis kam yuav nkawv txiv lawm. Tus niam hlob ua dub txig rau nkawv lawm xwb. Tus niam hlob yov kom nkawv khiawv tawm mus tsis yuav nkawv txiv lawm.

Kuv ntsib tus hlau nkauj Hmoob Hawj ntawd nyob rau haub Hmoob Toj Siab.com tsis ntev los no xwb. Kuv kuj tsis tseeg tus hlua nkauj ntawd hais rau kuv vim kuv ntshais neeg dag kuv heev ces kuj yov kom tus hlua nkauj ntawd muab nws tus niam hlob los nrog kuv tham mas kuv thiaj lis ntseeg. Kuv nrog nws tus niam hlob tham tag ces tus niam hlob cem, cem nkawv heev rau kuv mloog kuj ua rau kuv tus siab nrho rau tus niam hlob ntawd thiab. Kuv nrog tus niam hlob tham tag ces kuv thiaj lis rov nrog tus hlua nkauj ntawd tham dua. Tus hlua nkauj ntawd kuj ntshai, ntshai kuv heev vim nws paub hais kuv nrog nws tus niam hlob tham tag lawm ces nws tus niam hlob yov cem nws lis ub lis no rau kuv kom kuv tsis txhob hlub nws. Kuv thiaj lis hais rau tus hlua nkauj ntawd tia, "Kuv tus me leej muam ntsuag nos. Koj tsis txhob txhawj, txhawj thiab tsis txhob ntsai, ntshai ma los. Kuv yeej yog koj tog thiab kuv yeej yov pab koj os nawb es koj tsis tshob quaj, tsis txhob ntshais." Kuv hais lis ntawd tag ces nws thiaj lis ntsiag zog lawm. Nws hais rau kuv tia nws thiab nws tus niam hlua nkawv xav mus nrog nws tus dab laug nyob rau nram lub zos Noom Hais tiam sis tus dab laug tsis muaj nyiaj tuaj tos nkawv. Yog lis ntawd kuv thiaj lis teb rau nws tia yog kuv muab nyiaj rau koj ua nqis tsheb mus no koj pua kam kuv muab rau koj mas? Nws hais tia wb niam qhuav sib paub xwb nws tsis kam yuav. Nws hai tia nyob rau hauv nws lub neej yeej tsis tau muaj leej muab ib qho nyiaj rau nws lis tsua yog nws niaj hnub mus des tej nplooj tsawb coj mus muag xwb. Nws thiaj lis tau me ntsis nyiaj yuav ris tshos los rau nws tus niam hlua hnav. Ib xyoo ces nws khwv tau yog 100,00 - 200,000 kips ntawd xwb. Tus nqis tsheb yov mus rau nram nws tus dab laug yov raug nqis yog 300,000 kips nkawd thiaj lis mus txog nram nkawv tus dab laug. Yog tia kuv kam muab nyiaj yuav ob daim pib rau nkawv no los nws mam lis mus ua zog rov them rau kuv kom tag. Kuv hais rau nws tia me leej muam tej zaum koj yov xav tia peb Hmoob Meska yog ib cos neeg phem, phem qhia, qhia dub heev es koj tseem yov tau them rov qab tiam sis tej zaum kokj xav yuam kev lawm. Peb Hmoob Meska kuj yog ib cos neeg zoo thiab lub siab ntsws los kuj zoo. Kuv hais rau nws tia koj pua kam kuv muab nyiaj rau koj yuav ob daim pib rau koj tus niam hlua neb mus kom txog rau nram neb tus dab laug. Nws hais tia ib sim neej nws yeej tsis tau pom los yog tau hnov tia yov muaj leej twg yov ua tau npaum lis ntawd. Kuv teb nws tia tej zaum koj tsis pom tsis tau hnov ces cia zaum no kuv muab rau koj es kom koj muaj kev cia siab mus kom txog rau nram koj tus dab laug. Kuv hais rau nws tia koj thiab kuv wb yog ib sim nkauj nraug raug los ua ib zaug nus muag nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv los ntsib koj rau thaum lub sib hawm koj tau kev tus siab ntxhob plawv tsis pom qab tig mus rau leej twg. Yog lis nos kuv los ntsib tau koj tom thawj lub sib hawm ntawd cia kuv ua koj tus caw seej pab koj kom dim txoj kev tus siab thiab txoj dua kev ntsuag raug luag cem luag ntxub. Kuv hais lis ntawd tag ces nws thiaj lis mam zoo siab tia Hmoob Meska yog ib cos neeg zoo heev. Nws thiaj lis tsis txhawj tsis ntxhais tsis quaj lawm. Tom qab ntawd kuv thiaj mus xas tau ib qho nyiaj rau nws ua nqis tsheb thiab kuj muab tau ib qho ntxiv rau nws tau yuav noj taug kev kom mus txog rau nram nws tus dab laug nyob rau lub zos Noom Hais. Thaum kawv sawv kev yov mus rau tim tshav nce tsheb nyob rau Phosavanh. Nkawv kuj mus saib nkawv ib tug niam tai Hmoob Lauj ua ntej kawv yov mus rau nram nkawv tus dab laug. Nkawv mus txog rau tim nkawv tus niam tai ces tus niam tai ntawd hais kom nkawv nyob tsis kheev nkawv mus. Yog vim lis ntawd ntawd thiaj nrog tus niam ntawd nyob ob peb hnub. Nyob zes ntawm tus niam tai ntawd muaj ib lub tsev lawv yov muag. Yog lis ntawd tus hlua nkauj ntawd nug kuv tia nkawv kuj tsis xav mus rau nram tus dab laug. Nkawv xav nyob zes rau ntawm tus niam tai Hmoob Lauj ntawd ces kuv hais rau nws tia koj xav nyob qhov twg los tau tag nrhos os. Kuv nyob ntawm no kuv yeej yov pab koj kom koj tau noj tau hnav tsos kuv mam lis mus nawb. Ces nws nug kuv hais tia kuv yov mus qhov twg? Kuv hais rau nws tia tej zaum kuv yov mus yuav poj niam tsis ntev no. Nws txawm hais tia yog tsis muaj kuv lawm ces qhov ciaj thiab qhov tuag ces yog 50/50 xwb. Kuv thiaj lis teb rau nws tia yog no kuv mam lis pab koj yuav kom tau ib lub tsev ua nyob zes rau ntawm koj tus niam tai ntawd rau koj tus viv ncau neb tau nyob. Yog lis ntawd kuv thiaj lis yuav tau lub tsev thiab kuv muab tau ib qhos nyiaj rau nkawv coj mus yuav khoom coj los muag kom nkawv tau noj tauu hnav lis tsis txom nyem. Kuv txoj kev hlub tus hlua nkauj Hmoob Hawj ntawd mas nws zoo lis ntawd nws tsis yog kev sib daj sib deev kom zoo nyob es mam lis hlub nws. Kuv hlub tus hlua nkauj ntawd vim nws yog kuv ib tug leej muam Hmoob tsuag, tsuag no heev. Kuv thiaj lis hlub nws zoo lis ntawd. Kuv tej nyiaj txiag kuv thiaj kam muab rau nws dawb paug kom nws tau noj tau hnav kom tsis txhob txom, txom nyem ntxiv lawm. Kuv pab nws tag kuv kuj muaj kev zoo siab heev tsis zoo txhua niaj txau txhua zau es kuv muab nyiab rau hlua nkauj tag kuv yov khuv, khuv xim heev. Kuv muab nyiaj rau tus hlua nkauj Hmoob Hawj ntsuag no ntawd tag kuj ua rau kuv muaj kev zoo siab thiab kuv kuj xeev txog tia zaum no kuv lau tiav txiv hlob tiav txiv neej yawg Hmoob lawm. Kuv thiaj lis hlub kuv tej leej muam Hmoob ntsuag no zoo lis ntawd. Sib ntsib dua.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb

#4 HMOOB_yaj tseeb_*

HMOOB_yaj tseeb_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 07:53 PM

Tus phooj ywg koj tuaj nug kev hlub ces kuv yov teb koj raws lis txoj kev hlub. Kev nkauj nraug sib hlub mas muaj ntau hom kev hlub. Kev hlub mas nws muaj kev sib daj sib deev kom rau txau siab txau ntsws. Tus hlua nraug yov tsum muaj peev xwm deev kom tau tus hlua nkauj zoo, zoo nws nyob mus lawm niaj ob peb hnub. Tus hlua nkauj yov tsum txawj deev tus hlua nraug kom zoo tus hlua raug nyob thiab nco ntsoov mus lawm niaj ob peb xyoo. Txoj kev hlub ntawd mas yog kev sib daj sib deev ntawd kev nkauj nraug nawb.

Txoj kev sib hlub ntawm nkauj nraug mas nws kuj tseem muaj ntau heev. Kuv mam lis piav kuv ib txoj kev hlub nrog ib tug hlua nkauj Hmoob Hawj rau koj. Kuv txoj kev hlub tus hlua nkauj ntawd mas tsis yog kev sib daj sib deev kom zoo, zoo nyob thawm niaj thawm xyoo. Kuv txoj kev hlub nrog tus hlua nkauj ntawd mas vim yog tia tu hlua nkauj ntawd niam txiv tuag tag lawm ntxov. Nws nrog niam hlob txiv hlob nyob xwb. Tus niam hlob tsis hlub nws thiab kom nws mus pws zov liaj zov teb ua tsov dab tsov luag. Nws kuj muaj ib tug viv ntau yaus nws nrog tus niam hlob txiv hlob nyob thiab. Nws tus niam hlua mas tseem yau, yau heev. Nws tus niam hlob niaj hnub ntau nws tus niam hlua xwb. Muaj ib hlub ces nws rov los tom teb los txog tsev. Nws pom nws tus niam hlua khaub, khaub hlab heev thiab tseem tab tom cheb, cheb tsev. Nws pom nws tus niam hlob muab txhib tawg ntau nws tus niam hlua ces nws tus niam hlua txawm txho caug ntua thov, thov kom tus niam hlob tsis txhob ntau los tus niam hlob ntau tas zaj tas zog. Yog lis ntawd tus hlua nkauj kuv hlub, hlub nws tus niam hlua tseem yau, yau ntawv heev. Nkawv ob viv ncau thiaj los ua kes sib puag sib qawg quaj thiab nws tus niam hlub kuj cem, cem nkawv heev. Yog lis ntawd tus hlua nkauj ntawd thiaj lis mus hus tau tej kwv tij tua sib tham kom tus niam hlob tsis txhob ntau, ntau nws tus niam hlua. Tom qab tej kwv tij tua sib tham tag ces sawv daw kom tus niam hlob tsis txhob tau nws tus niam hlua ntxiv lawm. Tom qab lawv sib tham tag ces tus niam hlob ntawd tsis kam yuav nkawv txiv lawm. Tus niam hlob ua dub txig rau nkawv lawm xwb. Tus niam hlob yov kom nkawv khiawv tawm mus tsis yuav nkawv txiv lawm.


cov phooj ywg nej nyeem kuv li kev paub saib puas teb tau nej me ntsi mad

Kev hlub tiag yog dab tsi?

Kev hlub

Kev hlub yog yam neeg ntiaj teb muaj teeb meem loj tshaj uas muaj ntau zaus xeeb tawm mus ua kev sib ntxub-sib tua txog rau lub neej txoj sia. Vim kev hlub ua rau txhua tus kuj zoo siab tshaj txhua yam; ua ke ntawv, kev hlub kuj ua rau neeg tu siab tshaj plaws hauv lub neej. Kev hlub tshwm sim rau txhua yam uas muaj txoj sia, thiab kev hlub ntawm nyias yuav mus raws li nws kev tsawb tsim ntawm lub ntuj pum tseg rau hom neej sim ntawv.
Hais txog ntawm tib neeg, kev hlub muab faib tau ua 3 theem xws li
1. Kev hlub ntawm nws tus kheej mus rau lwm yam txuab sim thiab yuav sim xws li tsiaj, kab, thiab huab cua, dej-av, nroj tsuag-xyoob ntoo mus rau toj roob hauv hav txhua yam puag ncig.
2. Kev hlub ntawm nws mus rau lwm tus neeg sab nrauvxws li tej neeg txheeb ze thiab neeg lwm tus raws kev seej swm.
3. Kev hlub uas nws muaj rov rau nws tus kheej, xws li hlub thiab txuag tus kheej kom muaj kev nyab xeeb nyob rau kev fauj xeeb txhua lub caij nyoog.
Tab sis txoj kev hlub kuv yuav hais no yog hais txog kev hlub ntawm ib tus poj niam thiab ib tus txiv neej. Txoj kev hlub no hu ua kev hlub txij nkawm. Kev hlub txij nkawm yog yam tib neeg ntiaj teb yeej tsis muaj ib hnub piv tau kom sib txij. Kev hlub txij nkawm kuj muaj kev xeeb tshwm los ntawm kev seej ncawg swm ib yam li kev hlub pheej puam. Kev ua neej ntawm tib neeg uas muaj teeb meem tshaj txog kev txij nkawm yog poob rau lo lus. Ntau txwm txij nkawm los yog ntau txwm nkauj nraug hais tau los lus tias hlub, tab sis tseem yeej tsis paub tias hlub tiag yog dab tsi. Kuv xav tshab txhais txog kev hlub kom meej raws li tib neeg yuav muab coj los hais tawm ua lus li tom ntev no. kev hlub muaj ntau txheej thiaj yuav mus txog lo lus tias (hlub tiag), ua ntej tshaj yog pom-nyiam-seej-swm>nco-tshua>ntshaw>khib-xav ua tswv>thaum no tib neeg thiaj mam kam sib sau nyob ua ke thiaj pib muaj kev ncaj ncees rau tus nws nyiam-pib muaj kev ntseeg thiab ua tau siab loj rau tus nws nyiam. Txog rau ntu no xwb neeg yeej sib yuav ua neej muaj tub ki puj tsev lawm, thiab ntau txwm txij nkawm los yog ntau txawm nkauj nraug tsuas xaus lub neej li no. hos muaj tsawg leej thiaj mus nrhiav tau txoj kev hlub tiag, vim txoj kev hlub tiag tsis yog nrhiaj tau. Kev hlub tiag yog kev nws tus kheej kam muab pub rau tus nws hlub, thiab nws yuav muab pub tau ntau thiab tsawg yog kev thaj yeem ntawm tus kheej. Li no, thaum twg tus kheej txiav siab tsis kam pub lub siab hlub los yog thig lub siab hlub-rau lwm tus lawm, nws thiaj xeeb tshwm lub siab phem tawm los rau tus nws hlub. Qhov tseeb, yeej tsis muaj ib txawm txij nkawm ib tus yuav hlub ib tus sib npaug zos. feem coob ntawm tib neeg, tus neeg ntse thiaj muab tau lub siab hlub pub rau tus hlwb qis zog ntau tshaj xwb, Vim tus ntse nkag siab txog kev hlub meej tshaj tus nws ntse tsis txaus. Tib neeg lub siab zoo uas kam ua txhua yam rau tus neeg nws hlub muaj tsawg thiab muaj tsis nto ntsi. Tus neeg xeeb zoo, xeeb ntse paub luj txhua yam thiab saib txhua yam muaj nqi raws nws kev tshwm sim thiaj kam tuav ruaj yam nws pib mus txog thaum xaus. Thaum nws tau muab lub siab hlub leej twg lawm, nws yuav tsis hloov ywj yim. Txawm yuav nyob ua ke, kuj xws li nyob sib nruag; nws yuav tsis kam ua ib yam kom mob los yog khib tus neeg nws hlub.
Li hais los no, yog tshab txais me ntsis txog kev hlub, thiab kuv cia siab tias cov ntsiab lus no yuav pab koj pib nkam siab txog kev hlub. yog hais tias koj muaj yam xav nug ntxiv email rau duajyuj@yahoo.com

Ua tsaug


Kuv ntsib tus hlau nkauj Hmoob Hawj ntawd nyob rau haub Hmoob Toj Siab.com tsis ntev los no xwb. Kuv kuj tsis tseeg tus hlua nkauj ntawd hais rau kuv vim kuv ntshais neeg dag kuv heev ces kuj yov kom tus hlua nkauj ntawd muab nws tus niam hlob los nrog kuv tham mas kuv thiaj lis ntseeg. Kuv nrog nws tus niam hlob tham tag ces tus niam hlob cem, cem nkawv heev rau kuv mloog kuj ua rau kuv tus siab nrho rau tus niam hlob ntawd thiab. Kuv nrog tus niam hlob tham tag ces kuv thiaj lis rov nrog tus hlua nkauj ntawd tham dua. Tus hlua nkauj ntawd kuj ntshai, ntshai kuv heev vim nws paub hais kuv nrog nws tus niam hlob tham tag lawm ces nws tus niam hlob yov cem nws lis ub lis no rau kuv kom kuv tsis txhob hlub nws. Kuv thiaj lis hais rau tus hlua nkauj ntawd tia, "Kuv tus me leej muam ntsuag nos. Koj tsis txhob txhawj, txhawj thiab tsis txhob ntsai, ntshai ma los. Kuv yeej yog koj tog thiab kuv yeej yov pab koj os nawb es koj tsis tshob quaj, tsis txhob ntshais." Kuv hais lis ntawd tag ces nws thiaj lis ntsiag zog lawm. Nws hais rau kuv tia nws thiab nws tus niam hlua nkawv xav mus nrog nws tus dab laug nyob rau nram lub zos Noom Hais tiam sis tus dab laug tsis muaj nyiaj tuaj tos nkawv. Yog lis ntawd kuv thiaj lis teb rau nws tia yog kuv muab nyiaj rau koj ua nqis tsheb mus no koj pua kam kuv muab rau koj mas? Nws hais tia wb niam qhuav sib paub xwb nws tsis kam yuav. Nws hai tia nyob rau hauv nws lub neej yeej tsis tau muaj leej muab ib qho nyiaj rau nws lis tsua yog nws niaj hnub mus des tej nplooj tsawb coj mus muag xwb. Nws thiaj lis tau me ntsis nyiaj yuav ris tshos los rau nws tus niam hlua hnav. Ib xyoo ces nws khwv tau yog 100,00 - 200,000 kips ntawd xwb. Tus nqis tsheb yov mus rau nram nws tus dab laug yov raug nqis yog 300,000 kips nkawd thiaj lis mus txog nram nkawv tus dab laug. Yog tia kuv kam muab nyiaj yuav ob daim pib rau nkawv no los nws mam lis mus ua zog rov them rau kuv kom tag. Kuv hais rau nws tia me leej muam tej zaum koj yov xav tia peb Hmoob Meska yog ib cos neeg phem, phem qhia, qhia dub heev es koj tseem yov tau them rov qab tiam sis tej zaum kokj xav yuam kev lawm. Peb Hmoob Meska kuj yog ib cos neeg zoo thiab lub siab ntsws los kuj zoo. Kuv hais rau nws tia koj pua kam kuv muab nyiaj rau koj yuav ob daim pib rau koj tus niam hlua neb mus kom txog rau nram neb tus dab laug. Nws hais tia ib sim neej nws yeej tsis tau pom los yog tau hnov tia yov muaj leej twg yov ua tau npaum lis ntawd. Kuv teb nws tia tej zaum koj tsis pom tsis tau hnov ces cia zaum no kuv muab rau koj es kom koj muaj kev cia siab mus kom txog rau nram koj tus dab laug. Kuv hais rau nws tia koj thiab kuv wb yog ib sim nkauj nraug raug los ua ib zaug nus muag nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv los ntsib koj rau thaum lub sib hawm koj tau kev tus siab ntxhob plawv tsis pom qab tig mus rau leej twg. Yog lis nos kuv los ntsib tau koj tom thawj lub sib hawm ntawd cia kuv ua koj tus caw seej pab koj kom dim txoj kev tus siab thiab txoj dua kev ntsuag raug luag cem luag ntxub. Kuv hais lis ntawd tag ces nws thiaj lis mam zoo siab tia Hmoob Meska yog ib cos neeg zoo heev. Nws thiaj lis tsis txhawj tsis ntxhais tsis quaj lawm. Tom qab ntawd kuv thiaj mus xas tau ib qho nyiaj rau nws ua nqis tsheb thiab kuj muab tau ib qho ntxiv rau nws tau yuav noj taug kev kom mus txog rau nram nws tus dab laug nyob rau lub zos Noom Hais. Thaum kawv sawv kev yov mus rau tim tshav nce tsheb nyob rau Phosavanh. Nkawv kuj mus saib nkawv ib tug niam tai Hmoob Lauj ua ntej kawv yov mus rau nram nkawv tus dab laug. Nkawv mus txog rau tim nkawv tus niam tai ces tus niam tai ntawd hais kom nkawv nyob tsis kheev nkawv mus. Yog vim lis ntawd ntawd thiaj nrog tus niam ntawd nyob ob peb hnub. Nyob zes ntawm tus niam tai ntawd muaj ib lub tsev lawv yov muag. Yog lis ntawd tus hlua nkauj ntawd nug kuv tia nkawv kuj tsis xav mus rau nram tus dab laug. Nkawv xav nyob zes rau ntawm tus niam tai Hmoob Lauj ntawd ces kuv hais rau nws tia koj xav nyob qhov twg los tau tag nrhos os. Kuv nyob ntawm no kuv yeej yov pab koj kom koj tau noj tau hnav tsos kuv mam lis mus nawb. Ces nws nug kuv hais tia kuv yov mus qhov twg? Kuv hais rau nws tia tej zaum kuv yov mus yuav poj niam tsis ntev no. Nws txawm hais tia yog tsis muaj kuv lawm ces qhov ciaj thiab qhov tuag ces yog 50/50 xwb. Kuv thiaj lis teb rau nws tia yog no kuv mam lis pab koj yuav kom tau ib lub tsev ua nyob zes rau ntawm koj tus niam tai ntawd rau koj tus viv ncau neb tau nyob. Yog lis ntawd kuv thiaj lis yuav tau lub tsev thiab kuv muab tau ib qhos nyiaj rau nkawv coj mus yuav khoom coj los muag kom nkawv tau noj tauu hnav lis tsis txom nyem. Kuv txoj kev hlub tus hlua nkauj Hmoob Hawj ntawd mas nws zoo lis ntawd nws tsis yog kev sib daj sib deev kom zoo nyob es mam lis hlub nws. Kuv hlub tus hlua nkauj ntawd vim nws yog kuv ib tug leej muam Hmoob tsuag, tsuag no heev. Kuv thiaj lis hlub nws zoo lis ntawd. Kuv tej nyiaj txiag kuv thiaj kam muab rau nws dawb paug kom nws tau noj tau hnav kom tsis txhob txom, txom nyem ntxiv lawm. Kuv pab nws tag kuv kuj muaj kev zoo siab heev tsis zoo txhua niaj txau txhua zau es kuv muab nyiab rau hlua nkauj tag kuv yov khuv, khuv xim heev. Kuv muab nyiaj rau tus hlua nkauj Hmoob Hawj ntsuag no ntawd tag kuj ua rau kuv muaj kev zoo siab thiab kuv kuj xeev txog tia zaum no kuv lau tiav txiv hlob tiav txiv neej yawg Hmoob lawm. Kuv thiaj lis hlub kuv tej leej muam Hmoob ntsuag no zoo lis ntawd. Sib ntsib dua.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb#5 HMOOB_yaj tseeb_*

HMOOB_yaj tseeb_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 07:57 PM

Cov phooj ywg nej ho nyeem kuv kev paub saib puas teb tau nej me ntsi

Kev hlub tiag yog dab tsi?
Kev hlub

Kev hlub yog yam neeg ntiaj teb muaj teeb meem loj tshaj uas muaj ntau zaus xeeb tawm mus ua kev sib ntxub-sib tua txog rau lub neej txoj sia. Vim kev hlub ua rau txhua tus kuj zoo siab tshaj txhua yam; ua ke ntawv, kev hlub kuj ua rau neeg tu siab tshaj plaws hauv lub neej. Kev hlub tshwm sim rau txhua yam uas muaj txoj sia, thiab kev hlub ntawm nyias yuav mus raws li nws kev tsawb tsim ntawm lub ntuj pum tseg rau hom neej sim ntawv.
Hais txog ntawm tib neeg, kev hlub muab faib tau ua 3 theem xws li
1. Kev hlub ntawm nws tus kheej mus rau lwm yam txuab sim thiab yuav sim xws li tsiaj, kab, thiab huab cua, dej-av, nroj tsuag-xyoob ntoo mus rau toj roob hauv hav txhua yam puag ncig.
2. Kev hlub ntawm nws mus rau lwm tus neeg sab nrauvxws li tej neeg txheeb ze thiab neeg lwm tus raws kev seej swm.
3. Kev hlub uas nws muaj rov rau nws tus kheej, xws li hlub thiab txuag tus kheej kom muaj kev nyab xeeb nyob rau kev fauj xeeb txhua lub caij nyoog.
Tab sis txoj kev hlub kuv yuav hais no yog hais txog kev hlub ntawm ib tus poj niam thiab ib tus txiv neej. Txoj kev hlub no hu ua kev hlub txij nkawm. Kev hlub txij nkawm yog yam tib neeg ntiaj teb yeej tsis muaj ib hnub piv tau kom sib txij. Kev hlub txij nkawm kuj muaj kev xeeb tshwm los ntawm kev seej ncawg swm ib yam li kev hlub pheej puam. Kev ua neej ntawm tib neeg uas muaj teeb meem tshaj txog kev txij nkawm yog poob rau lo lus. Ntau txwm txij nkawm los yog ntau txwm nkauj nraug hais tau los lus tias hlub, tab sis tseem yeej tsis paub tias hlub tiag yog dab tsi. Kuv xav tshab txhais txog kev hlub kom meej raws li tib neeg yuav muab coj los hais tawm ua lus li tom ntev no. kev hlub muaj ntau txheej thiaj yuav mus txog lo lus tias (hlub tiag), ua ntej tshaj yog pom-nyiam-seej-swm>nco-tshua>ntshaw>khib-xav ua tswv>thaum no tib neeg thiaj mam kam sib sau nyob ua ke thiaj pib muaj kev ncaj ncees rau tus nws nyiam-pib muaj kev ntseeg thiab ua tau siab loj rau tus nws nyiam. Txog rau ntu no xwb neeg yeej sib yuav ua neej muaj tub ki puj tsev lawm, thiab ntau txwm txij nkawm los yog ntau txawm nkauj nraug tsuas xaus lub neej li no. hos muaj tsawg leej thiaj mus nrhiav tau txoj kev hlub tiag, vim txoj kev hlub tiag tsis yog nrhiaj tau. Kev hlub tiag yog kev nws tus kheej kam muab pub rau tus nws hlub, thiab nws yuav muab pub tau ntau thiab tsawg yog kev thaj yeem ntawm tus kheej. Li no, thaum twg tus kheej txiav siab tsis kam pub lub siab hlub los yog thig lub siab hlub-rau lwm tus lawm, nws thiaj xeeb tshwm lub siab phem tawm los rau tus nws hlub. Qhov tseeb, yeej tsis muaj ib txawm txij nkawm ib tus yuav hlub ib tus sib npaug zos. feem coob ntawm tib neeg, tus neeg ntse thiaj muab tau lub siab hlub pub rau tus hlwb qis zog ntau tshaj xwb, Vim tus ntse nkag siab txog kev hlub meej tshaj tus nws ntse tsis txaus. Tib neeg lub siab zoo uas kam ua txhua yam rau tus neeg nws hlub muaj tsawg thiab muaj tsis nto ntsi. Tus neeg xeeb zoo, xeeb ntse paub luj txhua yam thiab saib txhua yam muaj nqi raws nws kev tshwm sim thiaj kam tuav ruaj yam nws pib mus txog thaum xaus. Thaum nws tau muab lub siab hlub leej twg lawm, nws yuav tsis hloov ywj yim. Txawm yuav nyob ua ke, kuj xws li nyob sib nruag; nws yuav tsis kam ua ib yam kom mob los yog khib tus neeg nws hlub.
Li hais los no, yog tshab txais me ntsis txog kev hlub, thiab kuv cia siab tias cov ntsiab lus no yuav pab koj pib nkam siab txog kev hlub. yog hais tias koj muaj yam xav nug ntxiv email rau duabyuj@yahoo.com

Ua tsaug

#6 HMOOB_yaj tseeb_*

HMOOB_yaj tseeb_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 07:59 PM

Cov phooj ywg nej ho nyeem kuv kev paub saib puas teb tau nej me ntsi

Kev hlub tiag yog dab tsi?
Kev hlub

Kev hlub yog yam neeg ntiaj teb muaj teeb meem loj tshaj uas muaj ntau zaus xeeb tawm mus ua kev sib ntxub-sib tua txog rau lub neej txoj sia. Vim kev hlub ua rau txhua tus kuj zoo siab tshaj txhua yam; ua ke ntawv, kev hlub kuj ua rau neeg tu siab tshaj plaws hauv lub neej. Kev hlub tshwm sim rau txhua yam uas muaj txoj sia, thiab kev hlub ntawm nyias yuav mus raws li nws kev tsawb tsim ntawm lub ntuj pum tseg rau hom neej sim ntawv.
Hais txog ntawm tib neeg, kev hlub muab faib tau ua 3 theem xws li
1. Kev hlub ntawm nws tus kheej mus rau lwm yam txuab sim thiab yuav sim xws li tsiaj, kab, thiab huab cua, dej-av, nroj tsuag-xyoob ntoo mus rau toj roob hauv hav txhua yam puag ncig.
2. Kev hlub ntawm nws mus rau lwm tus neeg sab nrauvxws li tej neeg txheeb ze thiab neeg lwm tus raws kev seej swm.
3. Kev hlub uas nws muaj rov rau nws tus kheej, xws li hlub thiab txuag tus kheej kom muaj kev nyab xeeb nyob rau kev fauj xeeb txhua lub caij nyoog.
Tab sis txoj kev hlub kuv yuav hais no yog hais txog kev hlub ntawm ib tus poj niam thiab ib tus txiv neej. Txoj kev hlub no hu ua kev hlub txij nkawm. Kev hlub txij nkawm yog yam tib neeg ntiaj teb yeej tsis muaj ib hnub piv tau kom sib txij. Kev hlub txij nkawm kuj muaj kev xeeb tshwm los ntawm kev seej ncawg swm ib yam li kev hlub pheej puam. Kev ua neej ntawm tib neeg uas muaj teeb meem tshaj txog kev txij nkawm yog poob rau lo lus. Ntau txwm txij nkawm los yog ntau txwm nkauj nraug hais tau los lus tias hlub, tab sis tseem yeej tsis paub tias hlub tiag yog dab tsi. Kuv xav tshab txhais txog kev hlub kom meej raws li tib neeg yuav muab coj los hais tawm ua lus li tom ntev no. kev hlub muaj ntau txheej thiaj yuav mus txog lo lus tias (hlub tiag), ua ntej tshaj yog pom-nyiam-seej-swm>nco-tshua>ntshaw>khib-xav ua tswv>thaum no tib neeg thiaj mam kam sib sau nyob ua ke thiaj pib muaj kev ncaj ncees rau tus nws nyiam-pib muaj kev ntseeg thiab ua tau siab loj rau tus nws nyiam. Txog rau ntu no xwb neeg yeej sib yuav ua neej muaj tub ki puj tsev lawm, thiab ntau txwm txij nkawm los yog ntau txawm nkauj nraug tsuas xaus lub neej li no. hos muaj tsawg leej thiaj mus nrhiav tau txoj kev hlub tiag, vim txoj kev hlub tiag tsis yog nrhiaj tau. Kev hlub tiag yog kev nws tus kheej kam muab pub rau tus nws hlub, thiab nws yuav muab pub tau ntau thiab tsawg yog kev thaj yeem ntawm tus kheej. Li no, thaum twg tus kheej txiav siab tsis kam pub lub siab hlub los yog thig lub siab hlub-rau lwm tus lawm, nws thiaj xeeb tshwm lub siab phem tawm los rau tus nws hlub. Qhov tseeb, yeej tsis muaj ib txawm txij nkawm ib tus yuav hlub ib tus sib npaug zos. feem coob ntawm tib neeg, tus neeg ntse thiaj muab tau lub siab hlub pub rau tus hlwb qis zog ntau tshaj xwb, Vim tus ntse nkag siab txog kev hlub meej tshaj tus nws ntse tsis txaus. Tib neeg lub siab zoo uas kam ua txhua yam rau tus neeg nws hlub muaj tsawg thiab muaj tsis nto ntsi. Tus neeg xeeb zoo, xeeb ntse paub luj txhua yam thiab saib txhua yam muaj nqi raws nws kev tshwm sim thiaj kam tuav ruaj yam nws pib mus txog thaum xaus. Thaum nws tau muab lub siab hlub leej twg lawm, nws yuav tsis hloov ywj yim. Txawm yuav nyob ua ke, kuj xws li nyob sib nruag; nws yuav tsis kam ua ib yam kom mob los yog khib tus neeg nws hlub.
Li hais los no, yog tshab txais me ntsis txog kev hlub, thiab kuv cia siab tias cov ntsiab lus no yuav pab koj pib nkam siab txog kev hlub. yog hais tias koj muaj yam xav nug ntxiv email rau duabyuj@yahoo.com

Ua tsaug

#7 HMOOB_Cuav Xwb oS_*

HMOOB_Cuav Xwb oS_*
 • Guests

Posted 08 December 2011 - 09:07 PM

Tus phooj ywg koj tuaj nug kev hlub ces kuv yov teb koj raws lis txoj kev hlub. Kev nkauj nraug sib hlub mas muaj ntau hom kev hlub. Kev hlub mas nws muaj kev sib daj sib deev kom rau txau siab txau ntsws. Tus hlua nraug yov tsum muaj peev xwm deev kom tau tus hlua nkauj zoo, zoo nws nyob mus lawm niaj ob peb hnub. Tus hlua nkauj yov tsum txawj deev tus hlua nraug kom zoo tus hlua raug nyob thiab nco ntsoov mus lawm niaj ob peb xyoo. Txoj kev hlub ntawd mas yog kev sib daj sib deev ntawd kev nkauj nraug nawb.

Txoj kev sib hlub ntawm nkauj nraug mas nws kuj tseem muaj ntau heev. Kuv mam lis piav kuv ib txoj kev hlub nrog ib tug hlua nkauj Hmoob Hawj rau koj. Kuv txoj kev hlub tus hlua nkauj ntawd mas tsis yog kev sib daj sib deev kom zoo, zoo nyob thawm niaj thawm xyoo. Kuv txoj kev hlub nrog tus hlua nkauj ntawd mas vim yog tia tu hlua nkauj ntawd niam txiv tuag tag lawm ntxov. Nws nrog niam hlob txiv hlob nyob xwb. Tus niam hlob tsis hlub nws thiab kom nws mus pws zov liaj zov teb ua tsov dab tsov luag. Nws kuj muaj ib tug viv ntau yaus nws nrog tus niam hlob txiv hlob nyob thiab. Nws tus niam hlua mas tseem yau, yau heev. Nws tus niam hlob niaj hnub ntau nws tus niam hlua xwb. Muaj ib hlub ces nws rov los tom teb los txog tsev. Nws pom nws tus niam hlua khaub, khaub hlab heev thiab tseem tab tom cheb, cheb tsev. Nws pom nws tus niam hlob muab txhib tawg ntau nws tus niam hlua ces nws tus niam hlua txawm txho caug ntua thov, thov kom tus niam hlob tsis txhob ntau los tus niam hlob ntau tas zaj tas zog. Yog lis ntawd tus hlua nkauj kuv hlub, hlub nws tus niam hlua tseem yau, yau ntawv heev. Nkawv ob viv ncau thiaj los ua kes sib puag sib qawg quaj thiab nws tus niam hlub kuj cem, cem nkawv heev. Yog lis ntawd tus hlua nkauj ntawd thiaj lis mus hus tau tej kwv tij tua sib tham kom tus niam hlob tsis txhob ntau, ntau nws tus niam hlua. Tom qab tej kwv tij tua sib tham tag ces sawv daw kom tus niam hlob tsis txhob tau nws tus niam hlua ntxiv lawm. Tom qab lawv sib tham tag ces tus niam hlob ntawd tsis kam yuav nkawv txiv lawm. Tus niam hlob ua dub txig rau nkawv lawm xwb. Tus niam hlob yov kom nkawv khiawv tawm mus tsis yuav nkawv txiv lawm.

Kuv ntsib tus hlau nkauj Hmoob Hawj ntawd nyob rau haub Hmoob Toj Siab.com tsis ntev los no xwb. Kuv kuj tsis tseeg tus hlua nkauj ntawd hais rau kuv vim kuv ntshais neeg dag kuv heev ces kuj yov kom tus hlua nkauj ntawd muab nws tus niam hlob los nrog kuv tham mas kuv thiaj lis ntseeg. Kuv nrog nws tus niam hlob tham tag ces tus niam hlob cem, cem nkawv heev rau kuv mloog kuj ua rau kuv tus siab nrho rau tus niam hlob ntawd thiab. Kuv nrog tus niam hlob tham tag ces kuv thiaj lis rov nrog tus hlua nkauj ntawd tham dua. Tus hlua nkauj ntawd kuj ntshai, ntshai kuv heev vim nws paub hais kuv nrog nws tus niam hlob tham tag lawm ces nws tus niam hlob yov cem nws lis ub lis no rau kuv kom kuv tsis txhob hlub nws. Kuv thiaj lis hais rau tus hlua nkauj ntawd tia, "Kuv tus me leej muam ntsuag nos. Koj tsis txhob txhawj, txhawj thiab tsis txhob ntsai, ntshai ma los. Kuv yeej yog koj tog thiab kuv yeej yov pab koj os nawb es koj tsis tshob quaj, tsis txhob ntshais." Kuv hais lis ntawd tag ces nws thiaj lis ntsiag zog lawm. Nws hais rau kuv tia nws thiab nws tus niam hlua nkawv xav mus nrog nws tus dab laug nyob rau nram lub zos Noom Hais tiam sis tus dab laug tsis muaj nyiaj tuaj tos nkawv. Yog lis ntawd kuv thiaj lis teb rau nws tia yog kuv muab nyiaj rau koj ua nqis tsheb mus no koj pua kam kuv muab rau koj mas? Nws hais tia wb niam qhuav sib paub xwb nws tsis kam yuav. Nws hai tia nyob rau hauv nws lub neej yeej tsis tau muaj leej muab ib qho nyiaj rau nws lis tsua yog nws niaj hnub mus des tej nplooj tsawb coj mus muag xwb. Nws thiaj lis tau me ntsis nyiaj yuav ris tshos los rau nws tus niam hlua hnav. Ib xyoo ces nws khwv tau yog 100,00 - 200,000 kips ntawd xwb. Tus nqis tsheb yov mus rau nram nws tus dab laug yov raug nqis yog 300,000 kips nkawd thiaj lis mus txog nram nkawv tus dab laug. Yog tia kuv kam muab nyiaj yuav ob daim pib rau nkawv no los nws mam lis mus ua zog rov them rau kuv kom tag. Kuv hais rau nws tia me leej muam tej zaum koj yov xav tia peb Hmoob Meska yog ib cos neeg phem, phem qhia, qhia dub heev es koj tseem yov tau them rov qab tiam sis tej zaum kokj xav yuam kev lawm. Peb Hmoob Meska kuj yog ib cos neeg zoo thiab lub siab ntsws los kuj zoo. Kuv hais rau nws tia koj pua kam kuv muab nyiaj rau koj yuav ob daim pib rau koj tus niam hlua neb mus kom txog rau nram neb tus dab laug. Nws hais tia ib sim neej nws yeej tsis tau pom los yog tau hnov tia yov muaj leej twg yov ua tau npaum lis ntawd. Kuv teb nws tia tej zaum koj tsis pom tsis tau hnov ces cia zaum no kuv muab rau koj es kom koj muaj kev cia siab mus kom txog rau nram koj tus dab laug. Kuv hais rau nws tia koj thiab kuv wb yog ib sim nkauj nraug raug los ua ib zaug nus muag nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv los ntsib koj rau thaum lub sib hawm koj tau kev tus siab ntxhob plawv tsis pom qab tig mus rau leej twg. Yog lis nos kuv los ntsib tau koj tom thawj lub sib hawm ntawd cia kuv ua koj tus caw seej pab koj kom dim txoj kev tus siab thiab txoj dua kev ntsuag raug luag cem luag ntxub. Kuv hais lis ntawd tag ces nws thiaj lis mam zoo siab tia Hmoob Meska yog ib cos neeg zoo heev. Nws thiaj lis tsis txhawj tsis ntxhais tsis quaj lawm. Tom qab ntawd kuv thiaj mus xas tau ib qho nyiaj rau nws ua nqis tsheb thiab kuj muab tau ib qho ntxiv rau nws tau yuav noj taug kev kom mus txog rau nram nws tus dab laug nyob rau lub zos Noom Hais. Thaum kawv sawv kev yov mus rau tim tshav nce tsheb nyob rau Phosavanh. Nkawv kuj mus saib nkawv ib tug niam tai Hmoob Lauj ua ntej kawv yov mus rau nram nkawv tus dab laug. Nkawv mus txog rau tim nkawv tus niam tai ces tus niam tai ntawd hais kom nkawv nyob tsis kheev nkawv mus. Yog vim lis ntawd ntawd thiaj nrog tus niam ntawd nyob ob peb hnub. Nyob zes ntawm tus niam tai ntawd muaj ib lub tsev lawv yov muag. Yog lis ntawd tus hlua nkauj ntawd nug kuv tia nkawv kuj tsis xav mus rau nram tus dab laug. Nkawv xav nyob zes rau ntawm tus niam tai Hmoob Lauj ntawd ces kuv hais rau nws tia koj xav nyob qhov twg los tau tag nrhos os. Kuv nyob ntawm no kuv yeej yov pab koj kom koj tau noj tau hnav tsos kuv mam lis mus nawb. Ces nws nug kuv hais tia kuv yov mus qhov twg? Kuv hais rau nws tia tej zaum kuv yov mus yuav poj niam tsis ntev no. Nws txawm hais tia yog tsis muaj kuv lawm ces qhov ciaj thiab qhov tuag ces yog 50/50 xwb. Kuv thiaj lis teb rau nws tia yog no kuv mam lis pab koj yuav kom tau ib lub tsev ua nyob zes rau ntawm koj tus niam tai ntawd rau koj tus viv ncau neb tau nyob. Yog lis ntawd kuv thiaj lis yuav tau lub tsev thiab kuv muab tau ib qhos nyiaj rau nkawv coj mus yuav khoom coj los muag kom nkawv tau noj tauu hnav lis tsis txom nyem. Kuv txoj kev hlub tus hlua nkauj Hmoob Hawj ntawd mas nws zoo lis ntawd nws tsis yog kev sib daj sib deev kom zoo nyob es mam lis hlub nws. Kuv hlub tus hlua nkauj ntawd vim nws yog kuv ib tug leej muam Hmoob tsuag, tsuag no heev. Kuv thiaj lis hlub nws zoo lis ntawd. Kuv tej nyiaj txiag kuv thiaj kam muab rau nws dawb paug kom nws tau noj tau hnav kom tsis txhob txom, txom nyem ntxiv lawm. Kuv pab nws tag kuv kuj muaj kev zoo siab heev tsis zoo txhua niaj txau txhua zau es kuv muab nyiab rau hlua nkauj tag kuv yov khuv, khuv xim heev. Kuv muab nyiaj rau tus hlua nkauj Hmoob Hawj ntsuag no ntawd tag kuj ua rau kuv muaj kev zoo siab thiab kuv kuj xeev txog tia zaum no kuv lau tiav txiv hlob tiav txiv neej yawg Hmoob lawm. Kuv thiaj lis hlub kuv tej leej muam Hmoob ntsuag no zoo lis ntawd. Sib ntsib dua.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb

Kuv xav hais tias koj nyob meskas ces lawv lam ua lab qhua rau koj xwb os me tub aw. Koj tus hluas nkauj ntawd kuv tham nws lawm thiab. Nws tso duab zaum ib ces nws hais tias nws yog ntxhais ntsuag tab sis zaum ob nws ho nyob Vientiane lawm. Txawv txawv heev ces kuv tsis tham nws lawm os.

#8 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 11 December 2011 - 12:53 PM

Kuv xav hais tias koj nyob meskas ces lawv lam ua lab qhua rau koj xwb os me tub aw. Koj tus hluas nkauj ntawd kuv tham nws lawm thiab. Nws tso duab zaum ib ces nws hais tias nws yog ntxhais ntsuag tab sis zaum ob nws ho nyob Vientiane lawm. Txawv txawv heev ces kuv tsis tham nws lawm os.


Tus phooj ywg tej zaum koj thiab kuv wb tham nyia muaj nyia tus hlua nkauj lawm. Tus hlua nkauj Hmoob Hawg nws tsos nws thawj, thawj daim xwb. Thaum xuj thawj ces kuv tsus hus rau nws ib zaug xwb. Nyob tau lis ob vam thiv tom qab kuv mam lis hus mus rau nws ces tom thawj thaum nws tus niam hlob cem, cem nws thiab nws tus viv ncau nkawv. Yog vim lis ntawd kuv kuj hos hlub, hlub ob leej muam ntsuag no ntawd thiab. Yog lis ntawd kuv thiaj txaus siab xas nyiaj mus rau nkawv ua nqis tseb kom nkawv tau mus txog rau nram nkawv tus dab laug. Qhov tseeb mas kuv hos ntshais tsam nkawv hos tus, tus siab nkawv lam noj yeeb noj tshuaj los yog dai tuag xwb. Txawm yov yog cuav los yog tseeb kuv yov tsis xav lis cas vim tus hlua nkauj ntawd nws hais nws cov lus tau sib dho raw lis kuv txoj kev pab nkawv. Kuv yuav tau ib lub tsev thiab kuv xa nyiaj mus rau nkawv yuav khoom coj los muag rau ntawm kawv tom tsev. Tam sim no nkawv kuj muaj kev zoo siab thiab tsis seev txoj kev ploj kev tuag rau kuv mloog lawm. Kuv yeej hlub, hlub tej muam ntsuag, ntsuag no zoo lis ntawd. Txawm kuv tau pom los yog tau hlub los kuv lub siab yov pab thiab yov hlub kom nkawv tau noj tau hau xws lis luag lwm leej lwm tus. Kuv yeej pab nkawv nyiaj ntau, ntau kawg lis lawm tiam sis nws yov tsis pluag kuv lis os vim kuv yeej ua tau nyiaj hlis ntau heev. Kuv muab ob peb phav ntawd pub rau nkawv los kuv xav kom nkawv muaj nkawv ib lub neej thiab nkawv muaj nkawv vaj nkawv tsev, nkawv muaj khawv khoom vaj khoom tsev thiab nkawv nyiaj siv. Tsis tas lis nkawv muaj tab laj lawm ces nkawv yov tau nyiaj siv tas mus lub neej. Qhov yog nkauj nraug txoj kev sib pab thiab sib hlub kom tau noj tau haus os phooj ywg.

Cov hlua nkauj ua nyob rau hauv toj siab es kuv tau ntsib yav tag los lawm ces kuv xas lis plaub tsib caug rau xwb ces lawv yeej tsis taij kuv nyiaj ntxiv lis lawm. Cov hlua nkauj zoo lis ntawd ces xas nyiaj mus rau lawv ces xas mus poob qhov ntuj xwb os. Kuv yeej tau caiv tsis xas nyiaj mus rau hlua nkauj tiam sis yog tsis tej hlua nkauj ntawd tau nrog yus tham ua sis yov kho, kho yus siab heev. Txawm xas me ntsis nyiaj mus pub rau lawv los ntawd yog kev nkauj nraum sib hlub sib pub noj sib pub haus xwb os tus phooj ywg.

Ob tus viv ncau Hmoob Hawj ntawd mas kuv xas nyiaj ntau heev mus pab rau nkawv lub neej lawm. Kuv xa ntau npaum lis cas los kuv tsua muaj kev zoo siab xwb. Txawm yog kuv tsis tau nkawv los kuv txau siab los ua nkawv ib tus nus thiab pab nkawv kom nkawv tau noj ntau haus thiaj lis tsis txom, txom nyem ntxiv lawm. Nkawv muaj txoj siab nyob ces nkawv muaj plab yov yug kom peb muaj me tus me nyuam Hmoob coob, coob mus lawm yav tom ntej. Yog leej tau nkawv los ua poj niam los kuv tsus xav kom nkawv muaj lub neej zoo xwb. Kuv xas nyiaj ntau, ntau heev mus pab nkawv tag lawm los kuv yeej tsis khuv xim lis os tus phooj ywg. Qhov ntawd nws yog kev zoo siab hlub ob tug viv ncau Hmoob Hawj ntawd kom dim txoj kev ploj kev tuag thiab kev quaj kev nyiav rau luag cem luag ntxub, luag tsis pub rau noj, luag tsis pub rau hnav. Yog lis ntawd kuv yog ib tug nus Hmoob Meska, kuv yov tsum tau hlub thiab. Yog kuv tsis hlub ces ntshes nkawv yov tsis pom qab tig mus rau leej twg. Txog thaum kev muaj kev tus siab txaus ces ntshes kawg tuag kom tau mus nrog niam thiab txiv nyob lawm yeeb ceeb teb. Thaum nkawv tseem ntshaw noj ntshaws hnav muaj siab xav nyob rau yaj ceeb no ces yov tsum tau pab, tau cawm, tau cheem nkawv txoj siab nyob kom tsis txhob tuag. Kuv tau cawm nkawv taum ntawm txoj kev tsau ntuj mus rau ib txoj kev zoo. Yog lis ntawd kuv thiaj lis txau siab txau ntsws ua ib pua tsav yam pab nkawv kom nkawv tau noj ntau hnav, nyob luag ntxhis xws lis tej leej muam Hmoob sawv daws. Ua tsaug ua koj twm kuv txoj dab neeg ua hlub ob tug viv caum Hmoob Hawj ntsuag, ntsuag nos ntawd los tus phooj ywg.

#9 HMOOB_Hmoob(99.9%)_*

HMOOB_Hmoob(99.9%)_*
 • Guests

Posted 12 December 2011 - 09:36 AM

Kwv ntxawg vim li cas koj yuav muaj ntau lo lus nug ua luaj, kuv yuav tsis pom qab tawm tswv yim los tej koj tiam sis kuv yuav tham me me li nram no rau koj mog.

Qhia rau koj paub meej meej hais tias peb ua tib neeg nyob ces txhua yam yog nyiaj nkaus nkaus xwb mog, nyiaj txiag xwb thiaj li yuav yeej 100 tsam yam nawb, yog koj yog ib tug tib neeg txom nyem ces kev hlub yeej raws tsis cuag koj li os mog. Yog li peb ua tib neeg nyob yuav tau rau siab ntso khwv nyiaj kom muaj txiag nplua nuj, thaum yus muaj txiag nplua nuj lawm ces yus xav tau txoj kev hlub zoo thiab phem los nyob rau ntawm yus xaiv lawm xwb tiag.

Nyaj koj yuav nkag siab zoo lawm, nco ntsoov nawb rau siab ntso khwv kom yus muaj txiag nplua nuj ua ntej mam li nrhiav kev hlub kev kaj siab mog.


#10 HMOOB_xiong_*

HMOOB_xiong_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 05:21 AM

Nkauj nraug kev hlub yog dab tsi?Yog kev nrhiav kev txij kev kawm,kev lom zem kev zoo siab,kev sib ntxub sib nco.li no xwb.

#11 HMOOB_Nkauj hmoob nyob kev deb_*

HMOOB_Nkauj hmoob nyob kev deb_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 04:53 PM

Yog tsis muaj nyiaj ces Yeej tsis muaj kev hlub thiab kev hlub yeej noj tsis tau li nawb es tsis txob saw txog kev sib hlub lawm yog tias mob siab ces tsis txob hlub xwb thiab yus nyob yus xwb

#12 HMOOB_lajsiab_*

HMOOB_lajsiab_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 10:55 PM

Tus phooj ywg tej zaum koj thiab kuv wb tham nyia muaj nyia tus hlua nkauj lawm. Tus hlua nkauj Hmoob Hawg nws tsos nws thawj, thawj daim xwb. Thaum xuj thawj ces kuv tsus hus rau nws ib zaug xwb. Nyob tau lis ob vam thiv tom qab kuv mam lis hus mus rau nws ces tom thawj thaum nws tus niam hlob cem, cem nws thiab nws tus viv ncau nkawv. Yog vim lis ntawd kuv kuj hos hlub, hlub ob leej muam ntsuag no ntawd thiab. Yog lis ntawd kuv thiaj txaus siab xas nyiaj mus rau nkawv ua nqis tseb kom nkawv tau mus txog rau nram nkawv tus dab laug. Qhov tseeb mas kuv hos ntshais tsam nkawv hos tus, tus siab nkawv lam noj yeeb noj tshuaj los yog dai tuag xwb. Txawm yov yog cuav los yog tseeb kuv yov tsis xav lis cas vim tus hlua nkauj ntawd nws hais nws cov lus tau sib dho raw lis kuv txoj kev pab nkawv. Kuv yuav tau ib lub tsev thiab kuv xa nyiaj mus rau nkawv yuav khoom coj los muag rau ntawm kawv tom tsev. Tam sim no nkawv kuj muaj kev zoo siab thiab tsis seev txoj kev ploj kev tuag rau kuv mloog lawm. Kuv yeej hlub, hlub tej muam ntsuag, ntsuag no zoo lis ntawd. Txawm kuv tau pom los yog tau hlub los kuv lub siab yov pab thiab yov hlub kom nkawv tau noj tau hau xws lis luag lwm leej lwm tus. Kuv yeej pab nkawv nyiaj ntau, ntau kawg lis lawm tiam sis nws yov tsis pluag kuv lis os vim kuv yeej ua tau nyiaj hlis ntau heev. Kuv muab ob peb phav ntawd pub rau nkawv los kuv xav kom nkawv muaj nkawv ib lub neej thiab nkawv muaj nkawv vaj nkawv tsev, nkawv muaj khawv khoom vaj khoom tsev thiab nkawv nyiaj siv. Tsis tas lis nkawv muaj tab laj lawm ces nkawv yov tau nyiaj siv tas mus lub neej. Qhov yog nkauj nraug txoj kev sib pab thiab sib hlub kom tau noj tau haus os phooj ywg.

Cov hlua nkauj ua nyob rau hauv toj siab es kuv tau ntsib yav tag los lawm ces kuv xas lis plaub tsib caug rau xwb ces lawv yeej tsis taij kuv nyiaj ntxiv lis lawm. Cov hlua nkauj zoo lis ntawd ces xas nyiaj mus rau lawv ces xas mus poob qhov ntuj xwb os. Kuv yeej tau caiv tsis xas nyiaj mus rau hlua nkauj tiam sis yog tsis tej hlua nkauj ntawd tau nrog yus tham ua sis yov kho, kho yus siab heev. Txawm xas me ntsis nyiaj mus pub rau lawv los ntawd yog kev nkauj nraum sib hlub sib pub noj sib pub haus xwb os tus phooj ywg.

Ob tus viv ncau Hmoob Hawj ntawd mas kuv xas nyiaj ntau heev mus pab rau nkawv lub neej lawm. Kuv xa ntau npaum lis cas los kuv tsua muaj kev zoo siab xwb. Txawm yog kuv tsis tau nkawv los kuv txau siab los ua nkawv ib tus nus thiab pab nkawv kom nkawv tau noj ntau haus thiaj lis tsis txom, txom nyem ntxiv lawm. Nkawv muaj txoj siab nyob ces nkawv muaj plab yov yug kom peb muaj me tus me nyuam Hmoob coob, coob mus lawm yav tom ntej. Yog leej tau nkawv los ua poj niam los kuv tsus xav kom nkawv muaj lub neej zoo xwb. Kuv xas nyiaj ntau, ntau heev mus pab nkawv tag lawm los kuv yeej tsis khuv xim lis os tus phooj ywg. Qhov ntawd nws yog kev zoo siab hlub ob tug viv ncau Hmoob Hawj ntawd kom dim txoj kev ploj kev tuag thiab kev quaj kev nyiav rau luag cem luag ntxub, luag tsis pub rau noj, luag tsis pub rau hnav. Yog lis ntawd kuv yog ib tug nus Hmoob Meska, kuv yov tsum tau hlub thiab. Yog kuv tsis hlub ces ntshes nkawv yov tsis pom qab tig mus rau leej twg. Txog thaum kev muaj kev tus siab txaus ces ntshes kawg tuag kom tau mus nrog niam thiab txiv nyob lawm yeeb ceeb teb. Thaum nkawv tseem ntshaw noj ntshaws hnav muaj siab xav nyob rau yaj ceeb no ces yov tsum tau pab, tau cawm, tau cheem nkawv txoj siab nyob kom tsis txhob tuag. Kuv tau cawm nkawv taum ntawm txoj kev tsau ntuj mus rau ib txoj kev zoo. Yog lis ntawd kuv thiaj lis txau siab txau ntsws ua ib pua tsav yam pab nkawv kom nkawv tau noj ntau hnav, nyob luag ntxhis xws lis tej leej muam Hmoob sawv daws. Ua tsaug ua koj twm kuv txoj dab neeg ua hlub ob tug viv caum Hmoob Hawj ntsuag, ntsuag nos ntawd los tus phooj ywg.

kuv hnov cov lus no cas kuv yuav nco kuv tus mi hlub ua luaj li kuv mus nrog nws nyob hauv lub zos lajsiab laos
kuv nrog nws ua hnub ua hmo tau 28 hnub nws lub mi ncuav loj dawb paug tsis muaj plaub li nws muaj 16 xyoo xwb
kuv lub mi siab mas niaj hnub quaj dhi rau nws xwb os kuv twb tsis xav txog lub neej nyob mekasno li tsuas yog xav
ntsuj ntsoov nws rau hauv kuv lub mi siab xwb os nws cia kuv ua ywj siab saib ywj siab kuv kawg txoj kev sib hlub li os
yuav ua cas nco mus txog hnub twg lub mi siab thiaj yuav tseg tau
lub mi siab nyob rawv ntawm tus mihlub lawm xwb

#13 HMOOB_Hlob nkaj_*

HMOOB_Hlob nkaj_*
 • Guests

Posted 14 December 2011 - 04:35 AM

Tus phooj ywg tej zaum koj thiab kuv wb tham nyia muaj nyia tus hlua nkauj lawm. Tus hlua nkauj Hmoob Hawg nws tsos nws thawj, thawj daim xwb. Thaum xuj thawj ces kuv tsus hus rau nws ib zaug xwb. Nyob tau lis ob vam thiv tom qab kuv mam lis hus mus rau nws ces tom thawj thaum nws tus niam hlob cem, cem nws thiab nws tus viv ncau nkawv. Yog vim lis ntawd kuv kuj hos hlub, hlub ob leej muam ntsuag no ntawd thiab. Yog lis ntawd kuv thiaj txaus siab xas nyiaj mus rau nkawv ua nqis tseb kom nkawv tau mus txog rau nram nkawv tus dab laug. Qhov tseeb mas kuv hos ntshais tsam nkawv hos tus, tus siab nkawv lam noj yeeb noj tshuaj los yog dai tuag xwb. Txawm yov yog cuav los yog tseeb kuv yov tsis xav lis cas vim tus hlua nkauj ntawd nws hais nws cov lus tau sib dho raw lis kuv txoj kev pab nkawv. Kuv yuav tau ib lub tsev thiab kuv xa nyiaj mus rau nkawv yuav khoom coj los muag rau ntawm kawv tom tsev. Tam sim no nkawv kuj muaj kev zoo siab thiab tsis seev txoj kev ploj kev tuag rau kuv mloog lawm. Kuv yeej hlub, hlub tej muam ntsuag, ntsuag no zoo lis ntawd. Txawm kuv tau pom los yog tau hlub los kuv lub siab yov pab thiab yov hlub kom nkawv tau noj tau hau xws lis luag lwm leej lwm tus. Kuv yeej pab nkawv nyiaj ntau, ntau kawg lis lawm tiam sis nws yov tsis pluag kuv lis os vim kuv yeej ua tau nyiaj hlis ntau heev. Kuv muab ob peb phav ntawd pub rau nkawv los kuv xav kom nkawv muaj nkawv ib lub neej thiab nkawv muaj nkawv vaj nkawv tsev, nkawv muaj khawv khoom vaj khoom tsev thiab nkawv nyiaj siv. Tsis tas lis nkawv muaj tab laj lawm ces nkawv yov tau nyiaj siv tas mus lub neej. Qhov yog nkauj nraug txoj kev sib pab thiab sib hlub kom tau noj tau haus os phooj ywg.

Cov hlua nkauj ua nyob rau hauv toj siab es kuv tau ntsib yav tag los lawm ces kuv xas lis plaub tsib caug rau xwb ces lawv yeej tsis taij kuv nyiaj ntxiv lis lawm. Cov hlua nkauj zoo lis ntawd ces xas nyiaj mus rau lawv ces xas mus poob qhov ntuj xwb os. Kuv yeej tau caiv tsis xas nyiaj mus rau hlua nkauj tiam sis yog tsis tej hlua nkauj ntawd tau nrog yus tham ua sis yov kho, kho yus siab heev. Txawm xas me ntsis nyiaj mus pub rau lawv los ntawd yog kev nkauj nraum sib hlub sib pub noj sib pub haus xwb os tus phooj ywg.

Ob tus viv ncau Hmoob Hawj ntawd mas kuv xas nyiaj ntau heev mus pab rau nkawv lub neej lawm. Kuv xa ntau npaum lis cas los kuv tsua muaj kev zoo siab xwb. Txawm yog kuv tsis tau nkawv los kuv txau siab los ua nkawv ib tus nus thiab pab nkawv kom nkawv tau noj ntau haus thiaj lis tsis txom, txom nyem ntxiv lawm. Nkawv muaj txoj siab nyob ces nkawv muaj plab yov yug kom peb muaj me tus me nyuam Hmoob coob, coob mus lawm yav tom ntej. Yog leej tau nkawv los ua poj niam los kuv tsus xav kom nkawv muaj lub neej zoo xwb. Kuv xas nyiaj ntau, ntau heev mus pab nkawv tag lawm los kuv yeej tsis khuv xim lis os tus phooj ywg. Qhov ntawd nws yog kev zoo siab hlub ob tug viv ncau Hmoob Hawj ntawd kom dim txoj kev ploj kev tuag thiab kev quaj kev nyiav rau luag cem luag ntxub, luag tsis pub rau noj, luag tsis pub rau hnav. Yog lis ntawd kuv yog ib tug nus Hmoob Meska, kuv yov tsum tau hlub thiab. Yog kuv tsis hlub ces ntshes nkawv yov tsis pom qab tig mus rau leej twg. Txog thaum kev muaj kev tus siab txaus ces ntshes kawg tuag kom tau mus nrog niam thiab txiv nyob lawm yeeb ceeb teb. Thaum nkawv tseem ntshaw noj ntshaws hnav muaj siab xav nyob rau yaj ceeb no ces yov tsum tau pab, tau cawm, tau cheem nkawv txoj siab nyob kom tsis txhob tuag. Kuv tau cawm nkawv taum ntawm txoj kev tsau ntuj mus rau ib txoj kev zoo. Yog lis ntawd kuv thiaj lis txau siab txau ntsws ua ib pua tsav yam pab nkawv kom nkawv tau noj ntau hnav, nyob luag ntxhis xws lis tej leej muam Hmoob sawv daws. Ua tsaug ua koj twm kuv txoj dab neeg ua hlub ob tug viv caum Hmoob Hawj ntsuag, ntsuag nos ntawd los tus phooj ywg.

Phooj ywg koj kuj hais tau zoo kawg li lawm, yog muaj tseeb li koj tau hais los ntawv es koj ho ua tau li ntawv lawm thiab no mas kuv kuj thov qhuas koj thiab nawb, vim koj kuj yog ib tus neeg txawj xav heev li lawm thiab.
Tab sis kuv xav nug koj me ntsis tias koj puas muaj ib yam dab tsi los ua pov thawj tias tsis yog nws dag koj, thiab tam sim no nws puas nug koj moo lawm, hos koj los puas tseem nug tau nws moo lawm, yog hais tias koj hu tsis tau nws lawm ces txhais hais tias koj raug dag lawm nawb, hos yog koj tseem niaj hnub nug tau nws thiab nws los tseem hais lus zoo li qub ces thiaj txhais hais tias qhov nws hais rau koj ntawv muaj tseeb,
Kom koj nkag siab tias tam sim no muaj ib txhia mas nws nyoo ua ib puas tsav yam kom nws ntxias tau peb li nyiaj xwb, thaum nws ntxias tau yus li nyiaj ntau lawm ces nws kaw xov tooj lawm xwb, yuav tau txhob ntseeg neeg yooj22 yim thiab nawb kwv ntxawg, xyuas zoo zoo qhov txaus ntseeg los mam ntseeg thiab nawb mog
ua tsaug ntau

#14 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 16 December 2011 - 12:06 AM

Phooj ywg koj kuj hais tau zoo kawg li lawm, yog muaj tseeb li koj tau hais los ntawv es koj ho ua tau li ntawv lawm thiab no mas kuv kuj thov qhuas koj thiab nawb, vim koj kuj yog ib tus neeg txawj xav heev li lawm thiab.
Tab sis kuv xav nug koj me ntsis tias koj puas muaj ib yam dab tsi los ua pov thawj tias tsis yog nws dag koj, thiab tam sim no nws puas nug koj moo lawm, hos koj los puas tseem nug tau nws moo lawm, yog hais tias koj hu tsis tau nws lawm ces txhais hais tias koj raug dag lawm nawb, hos yog koj tseem niaj hnub nug tau nws thiab nws los tseem hais lus zoo li qub ces thiaj txhais hais tias qhov nws hais rau koj ntawv muaj tseeb,
Kom koj nkag siab tias tam sim no muaj ib txhia mas nws nyoo ua ib puas tsav yam kom nws ntxias tau peb li nyiaj xwb, thaum nws ntxias tau yus li nyiaj ntau lawm ces nws kaw xov tooj lawm xwb, yuav tau txhob ntseeg neeg yooj22 yim thiab nawb kwv ntxawg, xyuas zoo zoo qhov txaus ntseeg los mam ntseeg thiab nawb mog
ua tsaug ntau


Nyob zoo tus phooj ywg Hlob Nkaj. Ob tug viv ncau Hmoob Hawj ntawd tam sim no kuv tseem nug tau nkawv moos thiab nkawv kuj tseem nug kuv moos. Kuv yuav tau lub tsev nyob ses rau ntawm tus niam tai thiab yawm txiv Hmoob Lauj ua nkawv los nrog nyob tau muaj ob peb va thiv ua ntej kuv mam lis yuav tau lub tsev ntawd rau ob tug viv ncau nkawv nyob. Kuv kuj xas tau nyiaj mus rau nkawv yuav tau khoom noj khoom haus ntau, ntau heev coj los muag rau ntawm kawv tog tsev.

Lub xyoo tshiab tom ntej no kawv xav mus ua teb kom nkawv tau nplej coj los nrog luag noj mus thawm lub xyoo. Nkawv tsis muaj riam, txua, hlau coj mus ua teb. Thiab yov ua teb nkawv yov tsum tau xauj yog 2,000,000 kips thiaj lis tau ib thaj teb. Kuv hais tia txawm nkawv yov mus ua teb los tau kawg tsuav nkawv nquag xwb. Kuv kuj nug nkawv tia yog neb yov xaub ib xyoo teb es raug nqis txog lis ntawd ob lab nyiaj nplog lawm ces neb kuj xum yuav daim teb ntshes yov zoo dua. Yog lis ntawd, kuv thiaj lis kom nkawv mus nug seb pua muaj leej twg muaj teb muag. Nkawv kuj mus nug tau ib daim av nws kuj nyob zes rau ntawm nkawv lub zos thiab. Daim av ntawv nws kuj zoo ua teb zaub thiab. Yog lis ntawd, kuv thiaj lis hais rau nkawv tia yog nkawv kam ua thaj teb ntawd ces kuv mam lis xas nyiaj mus yuav rau nkawv. Nkawv hais tia thaj teb ntawd nws kim heev. Kuv hais tia txawm yov kim npaum twg los kuv yov yuav kom tau rau nkawv coj los ua nkawv tug. Nkawv kuj hais tia thaj av ntawd nws nyob zes rau ntawm nkawv lub zos tiam sis nws kim dhau heev lawm. Kuv hais tia txawm yov kim npaum twg los tsuav lawv kam muag thiab tsuav nkawv xav tau xwb ces kuv yeej yuav kom tau coj los ua nkawv tug. Txawm nkawv txom, txom nyem tsis muaj dab tsis los tsuav nkawv muaj lub tseb thiab ib thaj teb ua yog nkawv tug xwb ces kuv yeej pab nkawv zoo siab lawm. Kuv kuj yuav tau thaj av ntawd rau nkawv thiab yuav tau tej txua, riam, hlau rau nkawv. Kuv kuj yuav tau tej noob zaub, noob dos, noob taum, rau nkawv coj mus cog rau lub xyoo tshiab tom ntej no. Kuv hais rau nkawv tia kuv tau los ntsib nkawv rau thaum lub sib hawm ua nkawv tau kev tws tsis pom qab mus rau qhov twg lis lawm.

Kuv hais rau nkawv tia kuv taus los cawm neb dim ntawm txoj kev txhawj, kev tus siab, kev quaj, kev nyuaj siab tsis pom qab mus qhov twg. Kuv yog tus choj tuam los rub neb tes thiab sos neb lub kua muag tsis kheev neb tus siab. Yog lis ntawd kuv yov tsum nrhiav ib qho chaw rau neb nyob thiab muab ib pua tsav yam rau neb kom nej tau noj tau hnav. Neb ntshaw dab tsis los kom tau tag nrhos.

Tam no kuv kuj tseem nug ntau nkawv moos. Nkawv tseem tab tom muab nkawv lub tsev ua kuv yuav rau nkawv ntawd nrhuav coj mus ua rau ntawm thaj av tshiab ua kuv yuav rau nkawv. Thaj av ntawd nws loj thiab dav heev, muaj dej ntws ntos zoo ua teb zaub tij sis. Thaj av ntawd nws kuj txaus ua teb nplej thiab teb pob kws nrog rau txhua yam qoob loo. Xyoo tom ntej no nkawv yov ua zaub, cog dib, cog taub, cog taum, cog pob kws nrog rau txhua yam huv tib sis. Kuv kuj zoo siab heev rau nkawv. Kuv hais rau nkawv tia neb yeej mus tus thaj av ntawd es neb thiaj lis tau ua khoom noj khoom haus coj mus muag thiaj lis tau nyiaj nrog luag siv.

Nyob rau hauv nkawv luj neej niam txiv yug los ua neej nyob rau hauv lub ntej teb no ces ib xyoo twg nkawv tsua khwv tau yog 150,000 - 200,000 kips xwb. Kuv yeej ntseeg nkawv thiab vim nkawv mus des nplooj tsawb ib zaug twg coj los muag ces tau ib pob yog 500 kips xwb. Nkawv muag ib zaug nplooj tsawb ces tau 2,000 - 3,000 kips. kuv xav tia nkawv kuj siv zog kawg mus des nplooj tsawb coj los muag es ib xyoo thiaj lis tau txog 150,000 - 200,000 kips ntawd.

Lub xyoo tag los no, kuv muab tau ib qhov nyiaj rau nkawv coj mus yuav ris tshos hnav ua peb caug. Thaum nkawv mus nqas cov nyiaj ntawd mas ntau heev txog lis 16,000,000 kips. Thaum nkawv pom cov nyiaj ntawd nkawv hais tia ua cas zoo lis yog npau suav pom nyiaj xwb ua cas tsis yog npau suav. Nws yog tiag, tiag lis. Thaum lawv suav cov nyiaj ntawd rau nkawv tag mas tau ib pawg nyiaj nplog liab ploog xwb ua rau nkawv ib ces mas tshee, tshee vim nkawv tsis tau muaj ib zaug tau nyiaj ntau npaum lis ntawd nyob rau hauv nkawv lub neej txij thaum niam txiv yug los ua neej rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv hais rau nkawv tia ntawd yog kuv muab coj los rau neb yuav ris tshos hnav xwb vim lub neej yav tag los neb khaub, khaub hlab heev. Neb tus niam hlob txiv hlob muab lawv tej me tub me nyuam cov ris tshos ua qub, qub luag tsis hnav lawm luag mam muab coj los rau neb hnav xwb. Yog lis ntawd, kuv yog ib tug nus Hmoob Meska. Kuv thiaj muab nyiaj los rau neb yuav ris tshos hnav pauj lub neej txom, txom nyem yav tag lub neej dhau los. Nkawv kuj quaj, quaj qhia kuv tia ua cas tej nus Hmoob Meska lub siab zoo ua luaj. Nkawv hais tia nkawv yov ua cas ua tsaug thiaj lis pauj tau tej nus Hmoob Meska lub siab zoo. Kuv hais tia peb Hmoob Meska lub siab yeej zoo es yeej meem muaj kev cia siab rau tej nus Hmoob Meska thiab. Txawm niam hlob txiv hlob tsis hlub tsis kam yuav los tib tseem muaj tej nus Hmoob Meska hlub thiab. Tam sim no ob tug leej muam Hmoob Hawj ntsuag nos ntawd yeej muaj lub neeg zoo lawm. Nkawv tsis muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv lis lub neej yav tag los lawm. Txoj dab neeg sib hlub no nws zoo lis yog npau suav rau ob tug viv ncau Hmoob Hawj ntawd xwb tiam sis nws tsis yog npau suav. Nws yeej yog tiag, tiag los hlub nkawv. Nkawv tau lub neej zoo los vim yog muaj nus Hmoob Meska hlub nkawv es nkawv thiaj lis tsis txom nyem lawm.

#15 HMOOB_Tus Hmoov_*

HMOOB_Tus Hmoov_*
 • Guests

Posted 02 January 2012 - 09:07 PM

Sawv daws piav rau lawm, tiam sis tsis muaj leejtwg tshab txhais tias kev hlub yog dabtsi. Kev hlub yog kev sib sau ua ke, yog qhov tsim txhua yam ntawm lub qhov muag pom. Tiam sis kev hlub tsuas yog lub hwjchim 2 ntawm txoj kev tsim NEEJ xwb. NEEG yog txhua yam lub qhov muag pom.

#16 HMOOB_Nkauj Nraug Chaw Hlub_*

HMOOB_Nkauj Nraug Chaw Hlub_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 03:15 PM

Hluas nraug thiab hluas nkauj txoj kev hlub ces zoo li daim duab no xwb os. Yog thaum tsis zoo li no lawm ces yuav tau sib tso los sis nrauj nawb.

Attached Thumbnails

 • Dab Tsi.jpg


#17 HMOOB_teb koj os tu neeg tseeb_*

HMOOB_teb koj os tu neeg tseeb_*
 • Guests

Posted 14 February 2012 - 10:52 AM

Tus phooj ywg koj tuaj nug kev hlub ces kuv yov teb koj raws lis txoj kev hlub. Kev nkauj nraug sib hlub mas muaj ntau hom kev hlub. Kev hlub mas nws muaj kev sib daj sib deev kom rau txau siab txau ntsws. Tus hlua nraug yov tsum muaj peev xwm deev kom tau tus hlua nkauj zoo, zoo nws nyob mus lawm niaj ob peb hnub. Tus hlua nkauj yov tsum txawj deev tus hlua nraug kom zoo tus hlua raug nyob thiab nco ntsoov mus lawm niaj ob peb xyoo. Txoj kev hlub ntawd mas yog kev sib daj sib deev ntawd kev nkauj nraug nawb.

Txoj kev sib hlub ntawm nkauj nraug mas nws kuj tseem muaj ntau heev. Kuv mam lis piav kuv ib txoj kev hlub nrog ib tug hlua nkauj Hmoob Hawj rau koj. Kuv txoj kev hlub tus hlua nkauj ntawd mas tsis yog kev sib daj sib deev kom zoo, zoo nyob thawm niaj thawm xyoo. Kuv txoj kev hlub nrog tus hlua nkauj ntawd mas vim yog tia tu hlua nkauj ntawd niam txiv tuag tag lawm ntxov. Nws nrog niam hlob txiv hlob nyob xwb. Tus niam hlob tsis hlub nws thiab kom nws mus pws zov liaj zov teb ua tsov dab tsov luag. Nws kuj muaj ib tug viv ntau yaus nws nrog tus niam hlob txiv hlob nyob thiab. Nws tus niam hlua mas tseem yau, yau heev. Nws tus niam hlob niaj hnub ntau nws tus niam hlua xwb. Muaj ib hlub ces nws rov los tom teb los txog tsev. Nws pom nws tus niam hlua khaub, khaub hlab heev thiab tseem tab tom cheb, cheb tsev. Nws pom nws tus niam hlob muab txhib tawg ntau nws tus niam hlua ces nws tus niam hlua txawm txho caug ntua thov, thov kom tus niam hlob tsis txhob ntau los tus niam hlob ntau tas zaj tas zog. Yog lis ntawd tus hlua nkauj kuv hlub, hlub nws tus niam hlua tseem yau, yau ntawv heev. Nkawv ob viv ncau thiaj los ua kes sib puag sib qawg quaj thiab nws tus niam hlub kuj cem, cem nkawv heev. Yog lis ntawd tus hlua nkauj ntawd thiaj lis mus hus tau tej kwv tij tua sib tham kom tus niam hlob tsis txhob ntau, ntau nws tus niam hlua. Tom qab tej kwv tij tua sib tham tag ces sawv daw kom tus niam hlob tsis txhob tau nws tus niam hlua ntxiv lawm. Tom qab lawv sib tham tag ces tus niam hlob ntawd tsis kam yuav nkawv txiv lawm. Tus niam hlob ua dub txig rau nkawv lawm xwb. Tus niam hlob yov kom nkawv khiawv tawm mus tsis yuav nkawv txiv lawm.

Kuv ntsib tus hlau nkauj Hmoob Hawj ntawd nyob rau haub Hmoob Toj Siab.com tsis ntev los no xwb. Kuv kuj tsis tseeg tus hlua nkauj ntawd hais rau kuv vim kuv ntshais neeg dag kuv heev ces kuj yov kom tus hlua nkauj ntawd muab nws tus niam hlob los nrog kuv tham mas kuv thiaj lis ntseeg. Kuv nrog nws tus niam hlob tham tag ces tus niam hlob cem, cem nkawv heev rau kuv mloog kuj ua rau kuv tus siab nrho rau tus niam hlob ntawd thiab. Kuv nrog tus niam hlob tham tag ces kuv thiaj lis rov nrog tus hlua nkauj ntawd tham dua. Tus hlua nkauj ntawd kuj ntshai, ntshai kuv heev vim nws paub hais kuv nrog nws tus niam hlob tham tag lawm ces nws tus niam hlob yov cem nws lis ub lis no rau kuv kom kuv tsis txhob hlub nws. Kuv thiaj lis hais rau tus hlua nkauj ntawd tia, "Kuv tus me leej muam ntsuag nos. Koj tsis txhob txhawj, txhawj thiab tsis txhob ntsai, ntshai ma los. Kuv yeej yog koj tog thiab kuv yeej yov pab koj os nawb es koj tsis tshob quaj, tsis txhob ntshais." Kuv hais lis ntawd tag ces nws thiaj lis ntsiag zog lawm. Nws hais rau kuv tia nws thiab nws tus niam hlua nkawv xav mus nrog nws tus dab laug nyob rau nram lub zos Noom Hais tiam sis tus dab laug tsis muaj nyiaj tuaj tos nkawv. Yog lis ntawd kuv thiaj lis teb rau nws tia yog kuv muab nyiaj rau koj ua nqis tsheb mus no koj pua kam kuv muab rau koj mas? Nws hais tia wb niam qhuav sib paub xwb nws tsis kam yuav. Nws hai tia nyob rau hauv nws lub neej yeej tsis tau muaj leej muab ib qho nyiaj rau nws lis tsua yog nws niaj hnub mus des tej nplooj tsawb coj mus muag xwb. Nws thiaj lis tau me ntsis nyiaj yuav ris tshos los rau nws tus niam hlua hnav. Ib xyoo ces nws khwv tau yog 100,00 - 200,000 kips ntawd xwb. Tus nqis tsheb yov mus rau nram nws tus dab laug yov raug nqis yog 300,000 kips nkawd thiaj lis mus txog nram nkawv tus dab laug. Yog tia kuv kam muab nyiaj yuav ob daim pib rau nkawv no los nws mam lis mus ua zog rov them rau kuv kom tag. Kuv hais rau nws tia me leej muam tej zaum koj yov xav tia peb Hmoob Meska yog ib cos neeg phem, phem qhia, qhia dub heev es koj tseem yov tau them rov qab tiam sis tej zaum kokj xav yuam kev lawm. Peb Hmoob Meska kuj yog ib cos neeg zoo thiab lub siab ntsws los kuj zoo. Kuv hais rau nws tia koj pua kam kuv muab nyiaj rau koj yuav ob daim pib rau koj tus niam hlua neb mus kom txog rau nram neb tus dab laug. Nws hais tia ib sim neej nws yeej tsis tau pom los yog tau hnov tia yov muaj leej twg yov ua tau npaum lis ntawd. Kuv teb nws tia tej zaum koj tsis pom tsis tau hnov ces cia zaum no kuv muab rau koj es kom koj muaj kev cia siab mus kom txog rau nram koj tus dab laug. Kuv hais rau nws tia koj thiab kuv wb yog ib sim nkauj nraug raug los ua ib zaug nus muag nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv los ntsib koj rau thaum lub sib hawm koj tau kev tus siab ntxhob plawv tsis pom qab tig mus rau leej twg. Yog lis nos kuv los ntsib tau koj tom thawj lub sib hawm ntawd cia kuv ua koj tus caw seej pab koj kom dim txoj kev tus siab thiab txoj dua kev ntsuag raug luag cem luag ntxub. Kuv hais lis ntawd tag ces nws thiaj lis mam zoo siab tia Hmoob Meska yog ib cos neeg zoo heev. Nws thiaj lis tsis txhawj tsis ntxhais tsis quaj lawm. Tom qab ntawd kuv thiaj mus xas tau ib qho nyiaj rau nws ua nqis tsheb thiab kuj muab tau ib qho ntxiv rau nws tau yuav noj taug kev kom mus txog rau nram nws tus dab laug nyob rau lub zos Noom Hais. Thaum kawv sawv kev yov mus rau tim tshav nce tsheb nyob rau Phosavanh. Nkawv kuj mus saib nkawv ib tug niam tai Hmoob Lauj ua ntej kawv yov mus rau nram nkawv tus dab laug. Nkawv mus txog rau tim nkawv tus niam tai ces tus niam tai ntawd hais kom nkawv nyob tsis kheev nkawv mus. Yog vim lis ntawd ntawd thiaj nrog tus niam ntawd nyob ob peb hnub. Nyob zes ntawm tus niam tai ntawd muaj ib lub tsev lawv yov muag. Yog lis ntawd tus hlua nkauj ntawd nug kuv tia nkawv kuj tsis xav mus rau nram tus dab laug. Nkawv xav nyob zes rau ntawm tus niam tai Hmoob Lauj ntawd ces kuv hais rau nws tia koj xav nyob qhov twg los tau tag nrhos os. Kuv nyob ntawm no kuv yeej yov pab koj kom koj tau noj tau hnav tsos kuv mam lis mus nawb. Ces nws nug kuv hais tia kuv yov mus qhov twg? Kuv hais rau nws tia tej zaum kuv yov mus yuav poj niam tsis ntev no. Nws txawm hais tia yog tsis muaj kuv lawm ces qhov ciaj thiab qhov tuag ces yog 50/50 xwb. Kuv thiaj lis teb rau nws tia yog no kuv mam lis pab koj yuav kom tau ib lub tsev ua nyob zes rau ntawm koj tus niam tai ntawd rau koj tus viv ncau neb tau nyob. Yog lis ntawd kuv thiaj lis yuav tau lub tsev thiab kuv muab tau ib qhos nyiaj rau nkawv coj mus yuav khoom coj los muag kom nkawv tau noj tauu hnav lis tsis txom nyem. Kuv txoj kev hlub tus hlua nkauj Hmoob Hawj ntawd mas nws zoo lis ntawd nws tsis yog kev sib daj sib deev kom zoo nyob es mam lis hlub nws. Kuv hlub tus hlua nkauj ntawd vim nws yog kuv ib tug leej muam Hmoob tsuag, tsuag no heev. Kuv thiaj lis hlub nws zoo lis ntawd. Kuv tej nyiaj txiag kuv thiaj kam muab rau nws dawb paug kom nws tau noj tau hnav kom tsis txhob txom, txom nyem ntxiv lawm. Kuv pab nws tag kuv kuj muaj kev zoo siab heev tsis zoo txhua niaj txau txhua zau es kuv muab nyiab rau hlua nkauj tag kuv yov khuv, khuv xim heev. Kuv muab nyiaj rau tus hlua nkauj Hmoob Hawj ntsuag no ntawd tag kuj ua rau kuv muaj kev zoo siab thiab kuv kuj xeev txog tia zaum no kuv lau tiav txiv hlob tiav txiv neej yawg Hmoob lawm. Kuv thiaj lis hlub kuv tej leej muam Hmoob ntsuag no zoo lis ntawd. Sib ntsib dua.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb#18 HMOOB_Donyell_*

HMOOB_Donyell_*
 • Guests

Posted 15 November 2012 - 06:43 AM

That's a smart answer to a tricky quseotin

#19 HMOOB_tubyis_*

HMOOB_tubyis_*
 • Guests

Posted 21 November 2012 - 08:34 PM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg tojsiab sawv daws, kuv muaj 5 nqe lus khuam siab tuaj rau nej txhua tus thov nej pab tawm tswv yim thiab teb pub rau kuv tau paub (Vim kuv tsis nkag siab txog txoj kev hlub) Txoj kev hlub kuv nug nej no mas yog txog txoj kev sib hlub ntawm kev nkauj nraug xwb...

1. Kev hlub tshwm sim tsawg txoj kev los?
2. Kev hlub zoo li cas thiab muaj pes tsawg hom?
3. Ua ib tug tib neeg nyob yog tsis muaj kev hlub puas zoo?
4. Kev hlub yog ib yam tshuaj tsim kho neeg los yog tsim txom neeg lub siab?
5. Kev hlub tuaj yeem ua rau neeg lub siab pauv mus rau qhov zoo los yog qhov phem?

Kuv qhia tseeb rau koj tias kev hlub tseem ceeb ces muaj tib qho nkaus xwb.
poj niam ces yuav txiv neej tib rab ###### nkaus xwb.
txiv neej ces yuav poj niam tib lub - nkaus xwb.
Txawm yuav txawj ntse npaum twg los tsis muaj - tsis muaj ###### ces yeej ua tsis tau 1 yig neej li.
Txawm yuav muaj nyiaj muaj kub npaum cas los yog tsis muaj - thiab ###### ces ua tsis tau txij nkawm li.

#20 HMOOB_Tsoob zoo_*

HMOOB_Tsoob zoo_*
 • Guests

Posted 21 November 2012 - 09:54 PM

Kuv qhia tseeb rau koj tias kev hlub tseem ceeb ces muaj tib qho nkaus xwb.
poj niam ces yuav txiv neej tib rab ###### nkaus xwb.
txiv neej ces yuav poj niam tib lub - nkaus xwb.
Txawm yuav txawj ntse npaum twg los tsis muaj - tsis muaj ###### ces yeej ua tsis tau 1 yig neej li.
Txawm yuav muaj nyiaj muaj kub npaum cas los yog tsis muaj - thiab ###### ces ua tsis tau txij nkawm li.

:wub: :wub: :wub: :o :o :o :lol: :lol: :lol: :D :D :D :ph34r: :ph34r: :ph34r: :angry: :angry: :angry: ehhehe ,,,,koj hais mas cas yuav roog ,,,,, 3 li hmoob noob neej kawg nkaus li lawm os nawj ,,,,,,ty

#21 HMOOB_MN_ntxhais_xeem_lis_*

HMOOB_MN_ntxhais_xeem_lis_*
 • Guests

Posted 24 February 2013 - 04:09 AM

Kev hlub zoo li ib thaj chaws ua tsov ua nrog es tsuas hnov phom nrov pig pig poog poog tom no mus thiab tov tuaj nkaus xwb. Yog siab muag thiab tsis nruaj ces kawg tuag rau thawj lub mos txwv xwb tuaj raug.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users