Jump to content


Hmoob Tus Thawj Coj!


113 replies to this topic

#101 HMOOB_Luajpuatuamhaivmoob._*

HMOOB_Luajpuatuamhaivmoob._*
 • Guests

Posted 16 March 2013 - 06:48 PM

Cov phooj ywg peb yuav tau tawm los sib cog tawm tswvyim ua ke es xaiv lub zoo coj los txhim kho peb haiv hmoob kom ciaj haiv thiab nrog lwm haiv neeg muaj tebchaws nyob rau lub htiaj teb,tsis yog ib leeh xwb yuav ua tau, yuav tsum yog tas nro peb haiv hmoob sib pab thiaj ua tau, piv li nej sib tham hauv no mas nyias muaj nyias zoo tswv yim, nyias muaj nyias ib qho zoo ces yog sau tas nrho los ua ke ces yuav tsum muaj zog xwb, tiam sis ua ntej peb yuav tsheej taus ib haiv neeg yuav tsum yog peb muaj ib lub tebchaws, ua dab tsi peb thiaj ua tau raws li peb lub siab xav yog peb yuav ua rau luag tebchaws xwb ces ntshai npau suav xwb,vim peb twb khiav dhau ntau lub tebchaws tuaj txog rooj teb no lawm yuav tsis muaj ib lub tebchaws rau peb mus tom ntej ntxiv lawm, hais txog lub tebchaws xwb ces yog peb hmoob koom tes kiag xwb ces yoojyim heev,qee leej hais tias tsis muaj ib qho av seem rau peb hmoob lawm no tabsis nej puas paub tias ib ob xyoos muaj ib lub tebchaws tshwmsim ntxiv,qhov no twb yog luag ntshaw ib yam li peb es luag txeeb tau los xwb,xav muaj nyiaj ces mus khwv, xav txawj ntse ces mus kawm, xav tau ces mus ua,xav muaj tebchaws ces yuav tau muab roj ntsha pauv, yog peb muaj peevxwm ces qes tes ua ces tau xwb, tsis yog sib tham hauv no xwb txawm yuav tau, California states loj zog daim av nplog xwb twb ntim tas 30 tawm millions people. so daim av nplog mas tseem dav heev rau hmoob thiab nplog lawm yeej nyob tsis tas li, piv li Israel xwb me npaum ntawd twb txaus lawv nyob, lub xaiyaburi xwb yeej txaus peb hmoob nyobv lawm.Qhov tseem ceeb yog ntawm peb tsab peev xwm, txoj kev ncajncees,kev txawjntse, kev sibpab sib hlub,kev thoojsiab koomntsws xwb,yog peb ua tiag ces tau xwb, yog peb nyob luag tebchaws es peb yuav ua li peb hais ces zoo li peb xaub meskas tsev es peb yuav yug miv, yug aub, yug qaib, yug os, ua teb, cog ub cog no yog luag pub ces peb ua tau luag tsis pub ces cia li tsis tas li ntawd tseem raug laij tawm tsev zoo ,li peb khiav suav teb los rau nplog, tuaj rau tebchaws USA no xwb..nyiaj txiag mas yog lub zog loj tshaj uas yuav ua tau txhua yam tiamsis ho yog tus kabmob uas loj tshaj yuav txov tau peb lub hom phiaj ua ntej uas ib yam tseem ceeb yuav tshwm sim los rau txhua haiv neeg, thiaj haIs tias txoj kev ncajncees yuav tsum yog number 1 ntawm peb txhua txhua tus hmoob.Kuvb tau kawm txog luag cov thawj neeg los great leader uas luag ua tau tebchaws los lawm tsis muaj ib tus uas yuav noj nyiaj noj txiaj(coruption) li peb hmoob cov thawj noj dhau los lawm, luag yeej tua neeg heev, tsiv heev tiamsis luag ncajncees rau sab nyiaj txiag heev, tej txhia luag tseem rho luag tus los siv rau luag haiv neeg luag thiaj muaj yeej,tus thawj coj mas nyob deb deb ntawm nyiaj txiag mas luag haiv neeg thiaj muaj kev thooj siab koom ntsws thiab muaj yeej,yog tias peb phaum tub hluas ntxhais hluas tshiab no cj siab tshiab tas lawm ces peb ua dab tsi yuav tsum ua tau xwb,es thaov sawv daws tus muaj zoo tswv yim li cas yij meem tawm los sib pab txhim kho hmoob lub neej kom zoo mus thiab muajm tebchaws hmoob nyobv rau daim map hauv ntiaj teb no os hmoob.

#102 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 November 2014 - 01:21 AM

Tiag ntag?.

 

Ua cas yuav nqhis aimluagtejmipaum ntau ntau lub dawb tas tas hos.

 

Kuv yeej muaj peevxwm li tej tib neeg txhua tus thiab mad.

 

Tabsis lawv, kuv yog ib tug FBI txhom tubsab ces kuv txhom tau ib niag neegphem nws xav xav aimkuvaibhlub kawg li tabsis kuv aihlubtsiskam aimnwslubpaum xwb.

 

Kuv cog tau kua txob mas niag tubsab ntawd tuaj muab kuv cov kua txob de de ces nws ho mus muab tshuaj xyaw yas puab tau tej lub kua txob coj tuaj lo rau tsob kua txob, yog koj tsis paub, koj tsis xyuas zoo zoo koj cia li mus de coj los noj ces yuav ua mob rau koj.

 

Nceb los tib yam nkaus, tub sab nqa nceb tuaj cog ntawm yus tej tog vaj tog tsev, tsis txhob lam de los noj ov, kuv niam noj noj kuv niam tua lawm tiag tiag vim koj noj tau cov nceb tubsab tso poison rau hauv tsis lom koj tam sim ntawd vim yog leej twg noj tau cov muaj poison ces 1-2 xyoo xwb koj tuag tseeb tseeb nawb.

 #103 HMOOB_covniagdevdhuavneeg_*

HMOOB_covniagdevdhuavneeg_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 12:05 AM

NIAG NTSEJMUAGDEV, KOJ LUB NTSEJMUAGDEV NTAWM KOJ YOG DEVLOSYOGNEEG CAS TSIS MUS KOM NEJ TUS TSWV UAS TSA NEJ COV KOOSHAUM UB KOOSHAUM NOV THEM NEJ QHOV NWS TSA NEJ UA THAWJ UB THAWJ NOV XWB MAS.

THIAB NEJ LEEJTWG TAU MUAB NEJ TEJ SIAVCIAJ LOS PAUV KUV TXOJ SIAV TUAG KOM KUV MUAJ TXOJ SIA NROG NEJ UA NEEJ NYOB, LOS NEJ YOG COV NIAGDEVUAS NIAJ HNUB NIAJ HMOS RAWS TOM KUV XWB?.

NEJ TXAWM YUAV YEEJ, YUAV SWB LOS KUV TSIS PAUB NEJ LEEJ TWG LI NAWJ, VIM LUB NTIAJ TEB NOV YG TSIS MUAJ COV NIAGDEVTHAWJ THIAB THAWJ THWS LI NEJ CES KUV YEEJ MOB SIAB TAS NPAUM NOV THIAB KEV TXOM NYEM QUAJ NTSUAG YEEJ TSIS RAUG KUV UA HNUB NTSHAI, UA HMO TXHAWJ.

 

TSIS TXHOB RAWS RAWS TOM TSAM NEJ TUAG NAWB VIM KUV TSIS TAU NTIAV KOM LEEJ TWG RAWS UAPHEM RAU KUV TAS HNUB TAS HMO, TAS NIAJ TAS XYOO THIAB KUV CAV TSIS MUAJ LEEJ TWG COV QUAVPIM YUAV THEM NEJ LEEJ TWG.

 #104 HMOOB_CHIMCHIMLUBSIAB_*

HMOOB_CHIMCHIMLUBSIAB_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 12:09 AM

TSIS YOG KUV COV THIAB TSHUAV TSAWGNIAGNTSEJMUAGDEV CAS NWS HO TSIS KWV NWS LUB NIAGPIMLOS KOM KUV TAU XUAS KUV TUS NTIV TES LIJ NWS LUB QHOVPIM ES SEB LUB NEEJ NOV TXOJ KEV HLUB UAS MOB LUB SIAB LUAJ NO HO PUAS YUAV NQIG KIAG MUS.

 

 #105 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 12:36 AM

KUV XAV MUAB KUV TUS NTIV TES LIJ KOJ LUB QHOVPIM SEB LOJ LOS ME UA ZAUM KAWG THIAB KUV XAV NUG KOJ TIAS TIM LI CAS KOJ THIAJ UA MOB KUV LUB SIAB TAS NPAUM NOD.

MAS KUV YUAV UA LI CAS ZAUM NO KUV THIAJ YUAV TAU TUS NEEG UAS KUV HLUB.

 

 

 

 #106 HMOOB_ntujvaukuvtxheem_*

HMOOB_ntujvaukuvtxheem_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 01:34 AM

Cov neeg uas hlub yus, lawv tsis nug nqi ub nqi nov, yeej ces yog peb tas nrho, swb ces peb pawv tas nrho xwb.

Vim li ntawd thiaj muaj ntau tusdevuas qaugquav xav xav kom peb tawm peb lub tebchaw ntuj tsim teb raug txheej tshoj puag thaud los lawm.
Yog niagdev thawj thws ntawd ho nqa nws cov quavpim tuaj pauv mas thaum kuv tau nkaus nws qhov quapim lawm ces kuv yeej paub paub kev tawm tsis tas hu plig, tsis tas nws yuav liam xa kuv tsis muaj xa kuv.

Ua li niagdev ntawd thooj quavpimncw ncw nyob qhov twg nws thiaj muaj cai ntiab kuv.

#107 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 09:00 AM

Luag lubpim yuav tsum muajqau xwb, yog ntiv tes ces pab tsis tau li os vim ntshe tsis muaj zog kiag es thiaj xuas ntivtes xwb.  Tu siab laus laus lawm es noj tsis tau lawm los tseem ntshaw xuas ntiv tes lij thiab.  Koj mus lij cog gay lub qhov quav lawm xwb os#108 HMOOB_ubntujlubteb_*

HMOOB_ubntujlubteb_*
 • Guests

Posted 23 November 2014 - 10:43 PM

koj nrhiav kojqau ces leej twg nim yuav xav lij koj qhovpim.

Lij koj qhovpim mas vim koj sij xav xav txeeb luagrabqau ces lawv qhia hais tias kom muab ntiv tes lijkoj lub qhovpim tas mam paub tias koj yog tus tseeb uas txeebluagrabqau tsooob.

Hos yog koj xav hais tias luag qautsis txaus koj yees ces koj yuav tau mus covgaykoj hais ntawd muab kojtxiag kom koj tsis txhob rawsraws kuv lawm.#109 HMOOB_Nom Hmoob_*

HMOOB_Nom Hmoob_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 09:03 AM

Hmoob tus coj                                  q a u yuav tsum loj

Hmoob tus thawj                               q a u yuav tsum tawv

Muaj niam hlob niam yau                 aim sib sib zog kom ti nkaus hauv pausqau

Thiaj kav tau maum dev lubpim       Maum dev thiaj tsis chim         #110 HMOOB_qau&paum_*

HMOOB_qau&paum_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 09:32 AM

- me ###### ntev...- loj ###### muaj pob cos
neeg muaj tsis xav ua neeg ruam thov khawv
neeg ntse tsis xav ua neeg pluag qhev

#111 HMOOB_qau&paum_*

HMOOB_qau&paum_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 09:38 AM

paumme qauntev...qauloj qaumuaj pob cos

neeg muaj tsis xav ua neeg ruam thov khawv
neeg ntse tsis xav ua neeg pluag qhev?

#112 HMOOB_taslilauv_*

HMOOB_taslilauv_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 12:08 PM

cov uas tseem ua tau hmoob tus thawjcoj ces yog cov nyob nplog teb lawm xwb hos cov tuaj nyob lub teb chaws yaimpim xwb ces  tab lawv tej niag poj niam me nyuam twb tsis mloog lawv lus lawm ......lawv yuav ua cas ua tau hmoob tus thawj coj lawm nas#113 HMOOB_Hmoob Thawj Coj_*

HMOOB_Hmoob Thawj Coj_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 04:56 PM

Wa

Hmoob tus coj                                    Nyiam --loj ######-ntev

Yuam pejxeem ua qhev                     Pw hauv tsev yaim-- nplij nploj

Tos luag noj thiab txeeb luag tug       Yeej tsis nrug pojniam ib hmos

Zoo li no yuav cas ciaj haiv                 Nco ntsoov Maiv lub paumtshob

Ua zoo nyob                                        Ntsaj tsis tseg

Ua tsawg teg                                        Yeej tsis txaus

Tseem phle-######                                  Rau luag pojniam

Cav tseem liam tias                              Luag thab nws                                       

 #114 HMOOB_haleluah_*

HMOOB_haleluah_*
 • Guests

Posted 25 November 2014 - 10:38 PM

Tsis thab kuv tuaj tos kuv tsheej hnub ua tus dab tsi tid.

 

Tsam nov ces kuv tsuas pab txhawb pob tw lawm xwb because I aint want not biatch to tell me what to do and whats not.

 

Nyiam tiag los thov mus aus, because I don't give you not fuk.

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users