Jump to content


Hmoob Tus Thawj Coj!


113 replies to this topic

#1 HMOOB_choj_*

HMOOB_choj_*
 • Guests

Posted 01 December 2011 - 11:14 PM

Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj yuav yog leej twg? Nws yog leej twg thiab yuav coj li cas thiaj haum hmoob?

#2 HMOOB_Huaj Keeb_*

HMOOB_Huaj Keeb_*
 • Guests

Posted 01 December 2011 - 11:28 PM

Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj yuav yog leej twg? Nws yog leej twg thiab yuav coj li cas thiaj haum hmoob?


Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj ces lub xyoo 2012 no nws mam nqis los kav hmoob thiab muab teb chaws rau ib tsoom hmoob kom tau los nyob ua ke.

#3 HMOOB_tub leej neeg_*

HMOOB_tub leej neeg_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 12:17 AM

Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj ces lub xyoo 2012 no nws mam nqis los kav hmoob thiab muab teb chaws rau ib tsoom hmoob kom tau los nyob ua ke.

Nyob zoo tus zoo phooj ywg Huaj Keeb, yog vim li cas es koj ho paub txog tias nws yuav los rau xyoo 2012 ntawd no os. Raws li Luag tau hais tseg rau kuv mas Luag hais tias "Yog tias thaum twg Hmoob muaj tus Coj ces Hmoob thiaj li yuav muaj kev mus thiab thiaj mam li muaj teb chaws no os" Tus tswv nws tau teem tseg thiab tau cog lus tseg rau lub ntiaj teb lawm tias nws yuav los kom tau xwb xwb li no os, qhov no yog kuv hais raws li qhov kuv tau pom thiab tau hnov kiag los lawm os. Yog tias koj tsis xav li cas no koj ho tuaj sau tshab txhais koj li ntxiv pub rau kuv tau paub txog ntawm koj ntxiv thiab os.

#4 HMOOB_XeebKoob_*

HMOOB_XeebKoob_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 12:24 AM

Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj yuav yog leej twg? Nws yog leej twg thiab yuav coj li cas thiaj haum hmoob?

Luag cov neeg tseem ceeb tau hais tseg rau kuv hais tias yog thaum twg hmoob muaj tus coj mas hmoob thiaj mam li muaj kev mus thiab mam li muaj teb chaws no os. Koj puas paub hmoob tus Coj yog leej twg? Nyob rau qhov twg os?
Yog tias muaj sij hawm no thov tuaj teb pub rau kuv tau paub thiab os tus zoo phooj ywg.

#5 HMOOB_Choj_*

HMOOB_Choj_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 01:20 AM

Puas yog Lauj Kiab Toom tus tub yuav los coj hmoob? Puas yog Phas Nyas Tub Npis tus tub? Los puas yog yawg loj Vaj Pov tus tub? Los yuav yog leej twg? Tus yuav los ua hmoob tus thawj coj no nws yuav cojli cas?

#6 HMOOB_Txiv tuag rau thawj coj te_*

HMOOB_Txiv tuag rau thawj coj te_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 02:08 AM

Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj yuav yog leej twg? Nws yog leej twg thiab yuav coj li cas thiaj haum hmoob?


Hais txog hmooob tus thawj coj, kuv tu siab siab hais tias hmoob yeej ib txwm tsis tau muaj ib tug thawj coj yav tag los li, tiasis tus coj hmoob no ces yeej pom lawm thiab. Vim li cas kuv ho hais li no ?. Ib tug thawj coj yuav tsum yog tus muab tau nws txoj sia pub rau nws haiv neeg. Tus coj hmoob yog tus uas nws haiv neeg muab taus lawv txoj sia pub nws.

Piv ib yam li cov nom tswv hmoob uas nyob tebchaws nplog yav thaum ub, cov ua tsis to taub lawv xav hais tias cov ntawd yog peb cov thawj coj, tabsis tu siab rau tus to taub li no. Lawv tsuas yog cov uas raug Mekas nqa nyiaj dollars tuaj nplawm lawv qhov muag xwb, hmoob nyob thoob teb chaws nplog sab qaum teb txhua tug txiv neej uas kwv taus phom muab lawv txoj sia mus tuag rau tshav rog kom cov uas pom nyiaj dollars ntawd peem tsheej ua nom ua tswv.

Hmoob cov thawj coj, lawv lub neej yav tag los tsis yog hlub hmoob es hnub no nws dhau mus ua hmoob tus thawj coj, tiam sis yog cov thaum nyob teb chaws nplog es nws tua taus nws haiv neeg pov tseg xwb. Yav tag thaum nyob tebchaws nplog, ib tug nom hmoob twg uas nws yuav peem tsheej ua ib tug nom, tsis yog nws sawv ua nom los ntawm txoj kev hlub nws haiv neeg, tabsis yog nws sawv ua nom los ntawm hmoob lub suab qeej suab nruas thiab lub suab nyiav xwb, yog peb cov txiv neej tsis tuag npaum li no los mus pauv nws tus nom, ua nws puas peem tsheej ua ib tug nom ?. Nej ua zoo xav seb puas tu nej siab. kuv tu siab heev li. Txawm tsis muaj ib tug thawj coj hmoob los txhob tu siab, peb nyob lub teb chaws twg ces cov thawj coj ntawm lub teb chaws ntawd yog peb cov thawj coj.

#7 HMOOB_Moob plig_*

HMOOB_Moob plig_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 02:54 AM

Peb ib tsoom moob,thaum Zaab yog miv nyuas yau tej lug Zaab has yeej yog has tej lug zaab,thaum nwg luj hlub tuaj nwg ua nwg tej num los yog num zaab,thaum nwg tuag los luas tas yog Zaab tes muab nwg tuag vim nwg zaab,nwg tub tuag luag muab nwg coj moog tso rua tim npaas kuaj(Bang kok) lawm los puab yeej tseem hu tas nwg yog zaab. Yog le ntawd ntawm dlej num ib tug nraug seev,ib tug nraug tshaaj lij los nyaj teg num yeej xau moog lawv le nyag tug gauv. Moob lub neej yuav ruaj khov,vaam meej,hab nto moo,nyob moog ib txhis yuav yog tug qauv twg tes siv tug ntawm,tam tshab nuav yeej tsi lam zoo yuav qaug leej twg phua cawv qaub. Ua tsaug.

#8 HMOOB_VauvQabQus_*

HMOOB_VauvQabQus_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 08:35 AM

Nej tseem tsis tau paub tiag tiag hais tias leej twg yog hmoob tus thawj coj no los cov me nyuam hmoob....

Kuv no ntag lau!!! Yog nej tus me thawj coj rau lub sib hawm no ntag, nej cia li los hwm kuv txij hnub no lawm yam tom ntej nawb yog nej tsis tau paub nas. Cov uas twb paub kuv lawm los tsis ua li cas yeej meem sib pab qhia kom lwm tus uas tsis tau paub kuv ho paub kuv thiab. Txhob tham txog tus ub tus no lawm os cov me nyuam sawv daws. Nej yuav tau los lees kuv uas nej tus thawj nej thiaj li tsis muaj kev sib cav sib ceg thiab sib khib ntxiv lawm nawb. Nej yuav tau mloog kuv hais, yog kuv hais li cas ces nej cia li ua li ntawv xwb nawb. :lol:


#9 HMOOB_Tsimkhohmoob Yaaj_*

HMOOB_Tsimkhohmoob Yaaj_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 08:39 AM

Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj yuav yog leej twg? Nws yog leej twg thiab yuav coj li cas thiaj haum hmoob?#10 HMOOB_Tsimkhomoob_*

HMOOB_Tsimkhomoob_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 08:59 AM

Kuv lub npe hu ua Tsimkhomoob, xeem Yaj. Kuv xav los coj peb moob mus rau yav tom ntev kom peb moob vam meej li luag lwm haiv neeg. Kom peb moob muaj noj muaj haus,muaj nyiaj muaj txiaj, muaj teb muaj chaw rau peb moob nyob, kuv yuav kho kom peb moob muaj nom muaj tsws. Kuv yuav kho kom peb moob yog ib tsob ntoos, ib lub vaj. Kuv yuav tsim dej num rau peb moob kom peb moob txhua tus kom muaj dej muaj qav nrog luag ua. Kuv yuav rub peb cov nom cov tswv, cov tub ntxhai txawj ntse, cov pej lab xeem tag nrho los koom ua ke, los koom tib lub xeem muag.

Yaj Tsimkhomoob,

#11 HMOOB_xeebkoob_*

HMOOB_xeebkoob_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 09:43 AM

Tus uas yuav los ua Hmoob tus coj yav tom ntej ntawd nws yuav tsum yog tus uas muaj txoj kev ncaj ncees mas nws thiaj li yuav los txhim kho tau Hmoob mus rau txoj kev thaj yeeb thaj yaj os, nws txhais hais tias txoj kev zoo tom ntej ntawd yuav tsum muaj kev zoo mus rau sab yeeb ceeb thiab sab yaj ceeb, zoo rau neeg ntiaj teb thiab zoo rau neeg qaum ntuj tib si li os. Txoj kev zoo tom ntej no mus nws yog txoj kev zoo uas yog sab ntsuj plig li ntau lawm xwb os, tib neeg ntiaj teb yuav tsis ntshaw nyiaj kub uas yog yam niaj hnub no sawv daws ntshaw lawm. Txhua tus yuav tsim txiaj muaj kev ncaj ncees muaj koob hmoov loj xyaum tau mus ua neeg zoo lawm xwb os. Nws yuav tsis zoo li lub neej tam sim no lawm os.

#12 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 02 December 2011 - 10:54 AM

Ib tsoom phoojywg, yus teeb yus cov kev hais lus li cas, ces qhia rau luag lwm tus uas los twm yus cov ntawv paub meej hais tias yus yog tus neeg zoo li cas, coj li cas, tus coojpwm zoo li cas, kawm ntawv siab npaum li cas, tsim txiaj npaum li cas thiab yus yog tus neeg ruam los yog tus neeg ntse, ua ntej kuv yuav teb luag ib yam dab tsi rau hmoob ntiaj teb twm, kuv yeej ua zoo xav ua ntej mam teb tom qab.

#13 HMOOB_nuj toog._*

HMOOB_nuj toog._*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 11:31 AM

yog tsi xav li no kuj tu siab tias ua cas hmoob ho tsi muaj teb chaws thiab muaj nom muaj tsw no. tiam sis yog ua tib zoo saib lo tsi tu siab dab tsi tag nrho.

...tus tau ua thawj lo kaus pej xeem xwb...

...tswv ntuj tsi muab peev xwm rau hmoob li.. rau qhov hmoob tais caus tshaj li 1 tug lau qaib lawm thiab...

...ncauj ma heev thiab txaus ntshai tias si tes taw twb co tsi taus li...kuv tsi thuam kuv haiv hmoob tias si kuv saib ma zoo li tseeb li ntawd...

#14 HMOOB_tsissawmzoo_*

HMOOB_tsissawmzoo_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 11:58 AM

Hmoob tsis sawmzoo, cia kom txhob muaj tebchaws thiab txob muaj thawjcoj thiaj zoo. Nej pheej yuav ntshaw tus thawj ua dabtsi mas? Hmoob yog ib heevneeg txo tej thawjcoj, Hmoob muaj meejmom siab tsis tau, vim tsis txawj sib fwm thiab tsis txawj sib hlub. Cia Hmoob poob mus ua cev qhev thoob qab ntuj li no xwb thiajli ua rau Hmoob txawj sib hlub os cov yawg. Hmoob siab me dhau lawm, tus Tswv Ntuj yeej tsis pub Hmoob muaj tebchaws thiab yuav tsis pub Hmoob muaj thawjcoj. Tag Hmoob tiam neej yuav tsis nrog luag muaj tebchaws thiab muaj vaj.
Nej tsis ntseeg kuv hais los... kaj tsij saib mus, tag koj tus uas nyeem no txojsia los yuav tsis pom li.

#15 HMOOB_choj_*

HMOOB_choj_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 03:28 PM

Hmoob tsis sawmzoo, cia kom txhob muaj tebchaws thiab txob muaj thawjcoj thiaj zoo. Nej pheej yuav ntshaw tus thawj ua dabtsi mas? Hmoob yog ib heevneeg txo tej thawjcoj, Hmoob muaj meejmom siab tsis tau, vim tsis txawj sib fwm thiab tsis txawj sib hlub. Cia Hmoob poob mus ua cev qhev thoob qab ntuj li no xwb thiajli ua rau Hmoob txawj sib hlub os cov yawg. Hmoob siab me dhau lawm, tus Tswv Ntuj yeej tsis pub Hmoob muaj tebchaws thiab yuav tsis pub Hmoob muaj thawjcoj. Tag Hmoob tiam neej yuav tsis nrog luag muaj tebchaws thiab muaj vaj.
Nej tsis ntseeg kuv hais los... kaj tsij saib mus, tag koj tus uas nyeem no txojsia los yuav tsis pom li.

uav

Koj qhov kev thuam yeej zoo lawm tab sis koj qhov kev kho ne ho yog li cas?

#16 HMOOB_choj_*

HMOOB_choj_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 03:31 PM

Kuv lub npe hu ua Tsimkhomoob, xeem Yaj. Kuv xav los coj peb moob mus rau yav tom ntev kom peb moob vam meej li luag lwm haiv neeg. Kom peb moob muaj noj muaj haus,muaj nyiaj muaj txiaj, muaj teb muaj chaw rau peb moob nyob, kuv yuav kho kom peb moob muaj nom muaj tsws. Kuv yuav kho kom peb moob yog ib tsob ntoos, ib lub vaj. Kuv yuav tsim dej num rau peb moob kom peb moob txhua tus kom muaj dej muaj qav nrog luag ua. Kuv yuav rub peb cov nom cov tswv, cov tub ntxhai txawj ntse, cov pej lab xeem tag nrho los koom ua ke, los koom tib lub xeem muag.

Yaj Tsimkhomoob,


Yaj-Yaaj Tsimkhomoob, koj lub tswv yim zoo heev lawm tab sis koj cov kauj ruam ne ho yog li cas?

#17 HMOOB_tuam_*

HMOOB_tuam_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 03:36 PM

Nej tseem tsis tau paub tiag tiag hais tias leej twg yog hmoob tus thawj coj no los cov me nyuam hmoob....

Kuv no ntag lau!!! Yog nej tus me thawj coj rau lub sib hawm no ntag, nej cia li los hwm kuv txij hnub no lawm yam tom ntej nawb yog nej tsis tau paub nas. Cov uas twb paub kuv lawm los tsis ua li cas yeej meem sib pab qhia kom lwm tus uas tsis tau paub kuv ho paub kuv thiab. Txhob tham txog tus ub tus no lawm os cov me nyuam sawv daws. Nej yuav tau los lees kuv uas nej tus thawj nej thiaj li tsis muaj kev sib cav sib ceg thiab sib khib ntxiv lawm nawb. Nej yuav tau mloog kuv hais, yog kuv hais li cas ces nej cia li ua li ntawv xwb nawb. :lol:


Koj yog leej twg? Nyob qhov twg? Peb ho yuav tuaj hwm koj li cas?
Koj yog Vauv Qabqus! Vauv Qaibqus! Vauv Qaabqug! los yog Vaub Zaab?

#18 HMOOB_hmong tus thawj coj_*

HMOOB_hmong tus thawj coj_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 09:42 PM

Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj yuav yog leej twg? Nws yog leej twg thiab yuav coj li cas thiaj haum hmoob?

Tus phoojywgyog peb ntseeg thiab cia siab hais tias peb yuav tsa leej twg ua tus coj los yeej tau.tabsi whov tseem ceeb peb hais taus tus uas peb tsa.kuv tsis xav hais txog hmong Nplog,hmong thaib, hmong Nyablaj,hmong Suav thiab hmong Phabmab,vim rau qhov lawv muaj tebchaws peb thiaj yog cov tsis muaj tebchaws,cia peb hais txog peb hmong Mekas xwb yuav zoo dua.

#19 HMOOB_Huaj Keeb Ceeb Tshaj_*

HMOOB_Huaj Keeb Ceeb Tshaj_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 11:02 PM

Nej tsis txhob txhawj xeeb txog hais tias ua leej twg yuav los ua Hmoob tus thawj coj lawm. Lub 12 hlis, Xyoo 2012 no ces nej yeej yuav tau los txais tos Hmoob tus Vaj. Nws tsis yog ib tus yuav sawv hauv ib lub teb chaws twg los li. Nws yeej npaj tau ntau tiam los lawm. Nws yog ib tus neeg dawb huv li lub txhuv ncaj li xib xub yuav los coj peb hmoob thoob qab ntuj nyob muaj koob huaj vam mus puv ntuj, Hmoob yuav sib hlub sib puag mus txhiab niaj qas puas tiam es tsis txhob nyuab siab lawm. Twb ze ze heev li lawm es kav tsij npaj siab ntsoov nyob tos yeej yuav pom xwb xwb nawb.

#20 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 02 December 2011 - 11:06 PM

Tus phoojywgyog peb ntseeg thiab cia siab hais tias peb yuav tsa leej twg ua tus coj los yeej tau.tabsi whov tseem ceeb peb hais taus tus uas peb tsa.kuv tsis xav hais txog hmong Nplog,hmong thaib, hmong Nyablaj,hmong Suav thiab hmong Phabmab,vim rau qhov lawv muaj tebchaws peb thiaj yog cov tsis muaj tebchaws,cia peb hais txog peb hmong Mekas xwb yuav zoo dua.


Hmoob Meskas twb yog cov muaj lub teb chaws loj tshaj ua cas tseem hais li ko lauv. Peb hmoob Meskas lub teb chaws twb yog lub loj thib peb hauv qab ntuj no ntag los sav tsis paub li lov. Peb yog cov yuav hlub hmoob thoob qab ntuj ntag los mas.

#21 HMOOB_tub leej neeg_*

HMOOB_tub leej neeg_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 12:29 AM

Nej tsis txhob txhawj xeeb txog hais tias ua leej twg yuav los ua Hmoob tus thawj coj lawm. Lub 12 hlis, Xyoo 2012 no ces nej yeej yuav tau los txais tos Hmoob tus Vaj. Nws tsis yog ib tus yuav sawv hauv ib lub teb chaws twg los li. Nws yeej npaj tau ntau tiam los lawm. Nws yog ib tus neeg dawb huv li lub txhuv ncaj li xib xub yuav los coj peb hmoob thoob qab ntuj nyob muaj koob huaj vam mus puv ntuj, Hmoob yuav sib hlub sib puag mus txhiab niaj qas puas tiam es tsis txhob nyuab siab lawm. Twb ze ze heev li lawm es kav tsij npaj siab ntsoov nyob tos yeej yuav pom xwb xwb nawb.

Huaj Keeb Ceeb Tshaj, ua koj tsaug ntau rau koj cov lus zoo thiab cov lus txhawb lub zog siab nawb mog. Txawm hais tias leej twg tsis ntseeg los kuv mam li nrog koj ntseeg os, vim kuv los twb yeej pom muaj ntau yam tseem ceeb heev nqis los tshwm sim rau hauv lub ntiaj teb no ua ntej ua pov thawj tim khawv rau lub ntiaj teb lawm paub lawm os. Luag tau hais ib sob lus tseg rau kuv hais tias "Yam uas nyob siab tshaj plaws nws yog yam uas nyob qis tshaj plaws no os" Nws txhais tau tias Ntuj lub hwj chim txoj kev zoo ntuj twb tso nqis los rau lub ntiaj teb no ua ntej lawm. Vim tau tshwm sim muaj ntau yam tseem ceeb uas txawv heev li os.

#22 HMOOB_looj_*

HMOOB_looj_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 02:02 AM

Nej tsis txhob txhawj xeeb txog hais tias ua leej twg yuav los ua Hmoob tus thawj coj lawm. Lub 12 hlis, Xyoo 2012 no ces nej yeej yuav tau los txais tos Hmoob tus Vaj. Nws tsis yog ib tus yuav sawv hauv ib lub teb chaws twg los li. Nws yeej npaj tau ntau tiam los lawm. Nws yog ib tus neeg dawb huv li lub txhuv ncaj li xib xub yuav los coj peb hmoob thoob qab ntuj nyob muaj koob huaj vam mus puv ntuj, Hmoob yuav sib hlub sib puag mus txhiab niaj qas puas tiam es tsis txhob nyuab siab lawm. Twb ze ze heev li lawm es kav tsij npaj siab ntsoov nyob tos yeej yuav pom xwb xwb nawb.


Puas yog koj npau suav nas bawg?

#23 HMOOB_lujlis_*

HMOOB_lujlis_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 02:08 AM

Hmoob Meskas twb yog cov muaj lub teb chaws loj tshaj ua cas tseem hais li ko lauv. Peb hmoob Meskas lub teb chaws twb yog lub loj thib peb hauv qab ntuj no ntag los sav tsis paub li lov. Peb yog cov yuav hlub hmoob thoob qab ntuj ntag los mas.


Puas yog tus yuav los coj hmoob no muaj peev xwm hlub tau hmoob thoob qab ntuj los nws tsuas hlub tau hmoob mes kas xwb?

#24 HMOOB_xeeb_*

HMOOB_xeeb_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 02:11 AM

Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj ces lub xyoo 2012 no nws mam nqis los kav hmoob thiab muab teb chaws rau ib tsoom hmoob kom tau los nyob ua ke.


Puas yog koj npau suab os bawg Huaj Keeb? Yog txhob tham li npau suav es tham tiag tiag no, koj xav tias yuav yog leej twg?

#25 HMOOB_ceeb_*

HMOOB_ceeb_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 02:19 AM

Hmoob Meskas twb yog cov muaj lub teb chaws loj tshaj ua cas tseem hais li ko lauv. Peb hmoob Meskas lub teb chaws twb yog lub loj thib peb hauv qab ntuj no ntag los sav tsis paub li lov. Peb yog cov yuav hlub hmoob thoob qab ntuj ntag los mas.


Puas yog neb xav tias hmoob meskas thiaj yuav muaj lub peev xwm los coj tau hmoob?

#26 HMOOB_Hmoob tus Tswv Rogntsa_*

HMOOB_Hmoob tus Tswv Rogntsa_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 07:34 AM

Hmoob tus coj ua ntuj tso los yog tus neeg ntiajteb hwm thiab yuav tau
tiamsis hmoob tseem xav yuav kev deb deb heev lawm.
Tus kuv hais no yog ib tug hlub tau Hmoob toob ntiajteb thiab lwm
haiv neeg los yuav mloog nws hais thiab saib nws muaj nqis heev.
Tseem hais tias Hmoob tsis pom nws los ntuj pom nws.


Nws yog ib tug nyob qis heev tam sis no vim ntuj tseem npaj nws los
caum Hmoob ib hnub tom ntej no, But Hmoob tsis paub thiab xav tsis txog
nws li rogntsa thaum chivkeeb los.


Yam tom ntej no peb Hmoob tsis muaj tebchaws peb Hmoob yuav raug kev tsimtxom
nyob hauv lub ntiajteb no los ntawm ntau lub tebchaws Hmoob nyob. Tiamsis, thaum
txog sijhawm lawm ntuj yuav qhib kev dav rau nws ua nws li txujci los
pab Hmoob thoob qab ntuj...lwm haiv neej yuav mloog nws lus tibsis vim
nws yog ib tug neegzoo heev thiab yog tus ntuj npaj tso los lawm.

Ua neej nyob txhob lam saib tsis taus lwm tus. Peb yog Hmoob peb yuav tsum
muaj lub siab zoo tiag2 tiaj li tau ntuj ntoo av tiag taw.

Qhov tsis yog los nej kho kom yog. Qhov zoo los nej khaws.
Qhov phem los peb sib pab kho, hloov, thiab yuav tsum muaj txoj
kev hlub kev zam txim. Tus yeeb ncuab yog nws too weak lawm thiab nyob
under yus control lawm yuav tsum txhob ua lim hiam rau nws thiab.
Tus neeg ntuj tso los nws zoo heev thiab ntuj ntseeg tau nws lub siab. Neeg ntiajteb
los yuav hwm nws vim nws muaj kev hlub saib taus nws cov yeeb ncuab huv tibsis,
twb tsis yog hlub Hmoob xwb tiamsis hlub neeg ntiajteb tibsis. Tus no yog
Hmoob tus thawj coj ib hnub tom ntej no.

Zam txim ntau yog nej pom qhov twg tsis raws siab. Ua tsaug ntau.

#27 HMOOB_tuamlooj_*

HMOOB_tuamlooj_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 11:08 AM

Hmoob tus coj ua ntuj tso los yog tus neeg ntiajteb hwm thiab yuav tau
tiamsis hmoob tseem xav yuav kev deb deb heev lawm.
Tus kuv hais no yog ib tug hlub tau Hmoob toob ntiajteb thiab lwm
haiv neeg los yuav mloog nws hais thiab saib nws muaj nqis heev.
Tseem hais tias Hmoob tsis pom nws los ntuj pom nws.


Nws yog ib tug nyob qis heev tam sis no vim ntuj tseem npaj nws los
caum Hmoob ib hnub tom ntej no, But Hmoob tsis paub thiab xav tsis txog
nws li rogntsa thaum chivkeeb los.


Yam tom ntej no peb Hmoob tsis muaj tebchaws peb Hmoob yuav raug kev tsimtxom
nyob hauv lub ntiajteb no los ntawm ntau lub tebchaws Hmoob nyob. Tiamsis, thaum
txog sijhawm lawm ntuj yuav qhib kev dav rau nws ua nws li txujci los
pab Hmoob thoob qab ntuj...lwm haiv neej yuav mloog nws lus tibsis vim
nws yog ib tug neegzoo heev thiab yog tus ntuj npaj tso los lawm.

Ua neej nyob txhob lam saib tsis taus lwm tus. Peb yog Hmoob peb yuav tsum
muaj lub siab zoo tiag2 tiaj li tau ntuj ntoo av tiag taw.

Qhov tsis yog los nej kho kom yog. Qhov zoo los nej khaws.
Qhov phem los peb sib pab kho, hloov, thiab yuav tsum muaj txoj
kev hlub kev zam txim. Tus yeeb ncuab yog nws too weak lawm thiab nyob
under yus control lawm yuav tsum txhob ua lim hiam rau nws thiab.
Tus neeg ntuj tso los nws zoo heev thiab ntuj ntseeg tau nws lub siab. Neeg ntiajteb
los yuav hwm nws vim nws muaj kev hlub saib taus nws cov yeeb ncuab huv tibsis,
twb tsis yog hlub Hmoob xwb tiamsis hlub neeg ntiajteb tibsis. Tus no yog
Hmoob tus thawj coj ib hnub tom ntej no.

Zam txim ntau yog nej pom qhov twg tsis raws siab. Ua tsaug ntau.


'Hmoob tus Tswv Rogntsa' Koj cov lus hais zoo heev li. Koj cov lus xws li: "Qhov tsis yog los nej kho kom yog. Qhov zoo los nej khaws. Qhov phem los peb sib pab kho, hloov, thiab yuav tsum muaj txojkev hlub kev zam txim." Koj yog tus neeg thoobtsib tosnrog thiab totaub txog kev cojnoj cojua. Koj puas xav tias koj yuav yog tus los coj hmoob thoob qab ntuj?

#28 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 11:11 AM

Puas yog neb xav tias hmoob meskas thiaj yuav muaj lub peev xwm los coj tau hmoob?

Leej twg puas xav hais tias hmoob Nplog yuav coj thiab hlub tau hmoob? Kuv teb hais tias tsis tau. Ua Hmoob Nyab laj ne? Haj yam tsis tau. Ua hmoob Thaib teb nev? Haj yam tsis tau thiab.

Hmoob Meskas yuav coj tsis tau Hmoob tab sis Hmoob Meskas thiaj yog cov yuav hlub tau hmoob vim lawv yog cov neeg muaj tshaj nyob hauv qab ntuj no lawm........ :o :lol:

Ua cas nev? Vim kuv yog ib tus pej xeem dog dig nyob Meskas txog tav no kuv twb tsis pom ib tus hmoob nyob lwm teb chaws pub tau ib yam dab tsi rau kuv hlo li. Tab sis kuv nyiaj twb ya phav phav $$$ mus rau Hmoob Nplog thiab Hmoob Thaib lawm.....Nov yog kuv pub lawv dawb dawb tsis hnug txog dab tsi hlo li.....

#29 HMOOB_tubkos_*

HMOOB_tubkos_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 11:20 AM

Nyob zoo tus zoo phooj ywg Huaj Keeb, yog vim li cas es koj ho paub txog tias nws yuav los rau xyoo 2012 ntawd no os. Raws li Luag tau hais tseg rau kuv mas Luag hais tias "Yog tias thaum twg Hmoob muaj tus Coj ces Hmoob thiaj li yuav muaj kev mus thiab thiaj mam li muaj teb chaws no os" Tus tswv nws tau teem tseg thiab tau cog lus tseg rau lub ntiaj teb lawm tias nws yuav los kom tau xwb xwb li no os, qhov no yog kuv hais raws li qhov kuv tau pom thiab tau hnov kiag los lawm os. Yog tias koj tsis xav li cas no koj ho tuaj sau tshab txhais koj li ntxiv pub rau kuv tau paub txog ntawm koj ntxiv thiab os.


Neb ob leeg yeej hais muaj quag kawg! Tab sis qhov neb pom thiab neb paub vim ntuj tso no ho muaj tseeb li cas? Rau qhov ntawm yawg loj Vajpov mas yeej tsis muaj tus pom, tus paub tab sis nws cia li dhau los ua ib tug thawj coj zoo tshaj rau hmoob xwb. Yog li neb qhov ne ho yuav leej thiab tseeb npaum li cas?

#30 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 11:28 AM

'Hmoob tus Tswv Rogntsa' Koj cov lus hais zoo heev li. Koj cov lus xws li: "Qhov tsis yog los nej kho kom yog. Qhov zoo los nej khaws. Qhov phem los peb sib pab kho, hloov, thiab yuav tsum muaj txojkev hlub kev zam txim." Koj yog tus neeg thoobtsib tosnrog thiab totaub txog kev cojnoj cojua. Koj puas xav tias koj yuav yog tus los coj hmoob thoob qab ntuj?


Me tub aw, txhob xav txog qhov yuav muaj ib tus hmoob los coj hmoob thoob qab ntuj lawm mog. Yus pab niam tub xwb yus twb coj tsis tau lawm. Leej twg nyob lub teb chaws twg ces nws yog haiv neeg ntawd thiab nws tus coj yog tus thawj hauv lub teb chaws nws nyob. Kuv yuav tsis lees txais tus hmoob ua nom nyob Nplog, Thaib, los yog Nyablaj hais tias nws yog kuv tus coj yog kuv nyob Meskas vim nws yuav pab tsis tau kuv. Ntiaj teb neeg twb ze yuav los ua ib haiv lawm xwb vim sawd daws twb los hnav ib yam tsoos ris tsho lawm xwb. Yav pem suab neeg thoob qab ntuj kuj yuav los hais lus Askiv lawm xwb. Nws yuav maj mam pauv..... Xyoo 2020, tib neeg Suav 90% yuav txawj lus Askiv, India los tib yam. Coob tshaj ib nrab neeg hauv ntiaj teb no txawj hais lub Askiv lawm. Ntaub ntawv Askiv yog ib yam ntawv muaj ntau tshaj thiab muaj txuj ci siab tshaj nyob hauv lub qab ntuj khwb no lawm.

#31 HMOOB_bawgxwm_*

HMOOB_bawgxwm_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 11:31 AM

Hmoob tsis sawmzoo, cia kom txhob muaj tebchaws thiab txob muaj thawjcoj thiaj zoo. Nej pheej yuav ntshaw tus thawj ua dabtsi mas? Hmoob yog ib heevneeg txo tej thawjcoj, Hmoob muaj meejmom siab tsis tau, vim tsis txawj sib fwm thiab tsis txawj sib hlub. Cia Hmoob poob mus ua cev qhev thoob qab ntuj li no xwb thiajli ua rau Hmoob txawj sib hlub os cov yawg. Hmoob siab me dhau lawm, tus Tswv Ntuj yeej tsis pub Hmoob muaj tebchaws thiab yuav tsis pub Hmoob muaj thawjcoj. Tag Hmoob tiam neej yuav tsis nrog luag muaj tebchaws thiab muaj vaj.
Nej tsis ntseeg kuv hais los... kaj tsij saib mus, tag koj tus uas nyeem no txojsia los yuav tsis pom li.

Npawg tsissawmzoo! puas yog tus neeg tsis zoo ntawd yog koj thiab? Koj tham tau li koj siab me heev li thiab tsiv xav kom haiv neeg hmoob zoo li. Cas koj pheej tos kom haiv hmoob ua rau koj zoo xwb es koj tsis xav npaj pab kom haiv hmoob zoo li? Puas yog koj muaj teebmeem rau koj tus kheej thiab?

#32 HMOOB_tsovsas_*

HMOOB_tsovsas_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 11:34 AM

Luag cov neeg tseem ceeb tau hais tseg rau kuv hais tias yog thaum twg hmoob muaj tus coj mas hmoob thiaj mam li muaj kev mus thiab mam li muaj teb chaws no os. Koj puas paub hmoob tus Coj yog leej twg? Nyob rau qhov twg os?
Yog tias muaj sij hawm no thov tuaj teb pub rau kuv tau paub thiab os tus zoo phooj ywg.

Luag cov neeg tseem ceeb tau hais tseg rau koj? Cov neeg tseem ceeb no yog leej twg?

#33 HMOOB_tshajkoob_*

HMOOB_tshajkoob_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 11:45 AM

Leej twg puas xav hais tias hmoob Nplog yuav coj thiab hlub tau hmoob? Kuv teb hais tias tsis tau. Ua Hmoob Nyab laj ne? Haj yam tsis tau. Ua hmoob Thaib teb nev? Haj yam tsis tau thiab.

Hmoob Meskas yuav coj tsis tau Hmoob tab sis Hmoob Meskas thiaj yog cov yuav hlub tau hmoob vim lawv yog cov neeg muaj tshaj nyob hauv qab ntuj no lawm........ :o :lol:

Ua cas nev? Vim kuv yog ib tus pej xeem dog dig nyob Meskas txog tav no kuv twb tsis pom ib tus hmoob nyob lwm teb chaws pub tau ib yam dab tsi rau kuv hlo li. Tab sis kuv nyiaj twb ya phav phav $$$ mus rau Hmoob Nplog thiab Hmoob Thaib lawm.....Nov yog kuv pub lawv dawb dawb tsis hnug txog dab tsi hlo li.....

Qhov koj hais txog hmoob meskas thiaj yuav hlub tau hmoob lwm teb chaws, nws yog lawm. Qhov koj tau pub nyiaj rau hmoob thiab thiab nplog, koj puas kam qhia seb koj tau pub phav phav duas no yog pub mus ua dab tsi? Yog koj pub rau hluas nkauj xwb ces koj tsis tas piav nawb mog vim koj tus kheej yeej txaus siab, tab sis yog pub mus pab txhim kho los tsa ib qhov kev pab rau hmoob no ces thov tham kom teb chaws paub vim nws muaj txiaj ntsim heev.

#34 HMOOB_nuj toog._*

HMOOB_nuj toog._*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 03:21 PM

kuv pom li no.

kuv pom tau tias cov uas yuav lo coj tau hmoob thiab ua hmoob tus coj mas yuav tsum yog cov tub kawm qib siab.1 yog hmoob nyab laj.2 hmoob nplog thiab yuav tsum yog cov kawm tiav political science nkaus xwb. qhov kuv pom li no yog vim lawv yuav coj ncaj dua hmoob lwm lub teb chaws. kuv ntseeg tias yog cov no lo coj hmoob mas yeej yuav tsum nce mus 1 them xwb xwb.. hmoob me kas yeej muaj cov kawm tiav political science tiam si kuv ntseeg tias lawv yuav coj tsi ncaj li lau. tus coj tsi tau tias yus muaj nyiaj pub rau cov txom nyem ces txawm ua tau tus coj tsi yog li ntawm. tus coj yuav tsum paub kev hais lus, ncaj ncees,tuav kev tswj fwm ncaj ,tswj kev cai tiag tiag.tus coj lo nws tseem nyob qab tswj hwm ntawm kev cai lij choj thiab.

hmoob lwm lub teb chaws cia lawv ua cov txhim kho teb chaws kom kaub nab mus rau sab technology xwb. yog li no thiaj yuav peem tsheej mus ua 1 haiv neeg hmoob tiag tiag.


ua tsaug uas koj tseem siv sij hawm lo ntsuam saib kuv qhov kev xav thiab ... ua tsaug...

#35 HMOOB_MuajkoobLEE_*

HMOOB_MuajkoobLEE_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 06:26 PM

kuv pom li no.

kuv pom tau tias cov uas yuav lo coj tau hmoob thiab ua hmoob tus coj mas yuav tsum yog cov tub kawm qib siab.1 yog hmoob nyab laj.2 hmoob nplog thiab yuav tsum yog cov kawm tiav political science nkaus xwb. qhov kuv pom li no yog vim lawv yuav coj ncaj dua hmoob lwm lub teb chaws. kuv ntseeg tias yog cov no lo coj hmoob mas yeej yuav tsum nce mus 1 them xwb xwb.. hmoob me kas yeej muaj cov kawm tiav political science tiam si kuv ntseeg tias lawv yuav coj tsi ncaj li lau. tus coj tsi tau tias yus muaj nyiaj pub rau cov txom nyem ces txawm ua tau tus coj tsi yog li ntawm. tus coj yuav tsum paub kev hais lus, ncaj ncees,tuav kev tswj fwm ncaj ,tswj kev cai tiag tiag.tus coj lo nws tseem nyob qab tswj hwm ntawm kev cai lij choj thiab.

hmoob lwm lub teb chaws cia lawv ua cov txhim kho teb chaws kom kaub nab mus rau sab technology xwb. yog li no thiaj yuav peem tsheej mus ua 1 haiv neeg hmoob tiag tiag.


ua tsaug uas koj tseem siv sij hawm lo ntsuam saib kuv qhov kev xav thiab ... ua tsaug...


Koj lub tswv yim thiab cov lus hais zoo heev li. Ntawm cov kauj ruam ne, peb yuav pib li cas? Yog muaj ib tug tub txawj li koj hais es xav los ua tus coj no peb yuav tsa nws li cas? Thov piav koj lub tswv yim ntxiv?

#36 HMOOB_Hmoob Tus Tswv Rogntsa_*

HMOOB_Hmoob Tus Tswv Rogntsa_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 07:00 AM

'Hmoob tus Tswv Rogntsa' Koj cov lus hais zoo heev li. Koj cov lus xws li: "Qhov tsis yog los nej kho kom yog. Qhov zoo los nej khaws. Qhov phem los peb sib pab kho, hloov, thiab yuav tsum muaj txojkev hlub kev zam txim." Koj yog tus neeg thoobtsib tosnrog thiab totaub txog kev cojnoj cojua. Koj puas xav tias koj yuav yog tus los coj hmoob thoob qab ntuj?Tus kwvtij, ua tsaug ntau rau koj txojkev txawj xav. Kuv xav tias kuv tsis tau xav txog vim kuv yog neeg qhis heev os nawb. Nyob ntawv lub ntuj thiab peb Hmoob pom zoo xwb os mog.
Kuv pojkoob yawgkoob tau tso lub luag hawjlwm no los lawm ntev heev. Tiamsis vim peb Hmoob
tsis sib hlub thiab tsis coj kom sawvdaws yuav tau. Yog li ntawm, lub ntuj tso leegtwg los pab Hmoob kuv ntseeg tau hais tias lub ntuj yeej yuav nrog tus ntawv kom hawjlwm tiav mus rau
qhov pab tau peb Hmoob. Txhua tus Hmoob uas xav yuav xav tau txoj kev zoo thiab kev vammeej yeej yuav tsum mloog tus yuav los coj peb Hmoob tej txujci mus rau qhov zoo lawm yam tom ntej.

Kev vammmeej yog yuav tsum ua siab loj siab dav thiab paub qhov yog thiab qhov tsis yog.

Tus thawj coj uas tsis paub nws tus enemy lub zog yuav ntxia peb Hmoob yuav kev. Tiamsis tus thawj
coj uas nws paub tus enemy lub zog nws yuav coj peb Hmoob muaj kev vammeej fuam vam.
Ua tsaug nawb cov kwvtij Hmoob.

Sib ntsib dua,

Hmoob Tus Tswv Rogntsa

#37 HMOOB_tshajkoob_*

HMOOB_tshajkoob_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 11:25 AM

Hais txog lub ntsiab lus ntawm hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj no nej tau hais txhij txhua lawm tab sis tsis tau muaj ib tug piav txog cov kauj ruam tias tus yuav los coj no yuav tsum tau ua thiab yuav pib li cas xws li qib1, 2, 3...

Piv txwv yooj yooj yim rau yawg loj vajpov ces: nws muaj nyiaj thiab hlub tau txhua tus hmoob, muaj nyiaj hli, muaj riam phom, tiv thaiv tau nyab laj liab, ua tsev kawm ntawv rau hmoob pem roob pem hav kawm, xa tau hmoob tub txawj ntxhais ntse mus kawm txuj ci nram roog, thiab kawm tsav dav hlaus tib si.

Yog li, tus yuav los coj hmoob lawm yaj tom ntej no nws yuav tsum muaj dab tsi thiab ua dab tsi rau hmoob?

#38 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 04 December 2011 - 02:27 PM

Raws li kuv xam pom ntawm kuv tus kheej, hmoob thoob qab ntuj yuav los nyob tsis tau hauv qab ntawm ib tug thawj coj, yog peb lam tham tso ya uasi kom siab nqig mas tham li cas los tau kawg.
Tabsis qhov tseeb yeej tsis muaj txoj hau kev ib zaug hlo li.

Yog cov hmoob uas nyob rau ib lub tebchaws twg, lawv lo tsa ib tug thawj coj rov los coj lawv mas tej zaum yuav siv tau, tabsis yog hmoob thoob ntiaj teb yuav los tsa kom muaj ib tug thawj coj rau hmoob thoob qab ntuj mas yog kev npau suav nkaus xwb.

Cia kuv yuav los nrog nej tham tso ya uasi kom kuv siab nqig thiab. Kuv yuav muab ib qho yooj yooj yim li peb niaj hnub uas nyob rau lub tebchaws mekas no, tom qab ntawd leej twg muaj tswv yim li cas los txhab ntxiv rau thiab. Qhov kuv ntseeg hais tias peb yuav ua tau mas tsuas yog li no nkaus xwb.

1. Ib lub xeem ntawm 18 xeem yuav tsum muaj ib tug ua tus thawj nres xeem zoo li niaj hnub no.
2. 18 leej uas yog cov nres xeem ntawd, lawv yog ib pab hu hais tias TSAVXWM NTAWM 18 XEEM.
2. Tom qab thaum muaj cov tsavxwm 18 xeem lawd, peb mam xaiv tus Thawjcoj hmoob (President) thiab tus lwm thawj los nyob nrog rau pab tsavxwm 18 xeem no. Peb yuav tis lub npe no hais tias: TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM

Mas nyob rau TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM NO mas peb yuav muaj raws li nram qab no los txhab ntxiv rau .
A. Muaj tus teev ntawv.
B. Muaj tus cia nyiaj thiab tus cia nyiaj pab
C. Muaj pab tawm tswvyim (tsawg kawg yog 3 leeg thiab txhua tug yuav tsum yog cov kawm tiav los puas kawm ntawv siab mus rau sab uas paub txog neeg lub hlwb thiab txoj kev xav).
D. Muaj cov tub tshajlij uas kawm kevcai lij coj tiav. (Cov no yog cov yuav los tsim kev cai lijchoj rau TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM thiab los tshawb kom TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM ua tau raws li txoj kev lijchoj nyob rau lub tebchaws ntawd.
E. Muaj pab los mus nug moo txog hmoob ntiaj teb txoj kev txom nyem, lawv yog pab ntaus thawj ua ntej mus pab hmoob ntiaj teb, tsis hais nyiaj txiag los puas dag zog.
cov meejmom tseem tshuav ntau, nej mam txhab nej ntxiv rau raws li nej nyiam.

Tom qab thaum peb tsim tau TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM lawd, txhua lub tebchaws uas muaj hmoob yuav tsum ua tib yam. Tom qab ntawd cov Thawcoj hmoob (President) thoob qab ntuj mam tuaj uake thiab taw ib tug ntawm pab Thawjcoj hmoob ntawd los ua tus thawj ntawm txhua tug, ces txhais tau tias tus no yog tus coj ntawm hmoob thoob qab ntuj. Tabsis 4 lub xyoos yuav tsum rov xaiv dua, zoo li Mekas tus.


Raws li kuv xam pom mas txhua yam nyiaj txiag yog qhov ua ntej, yog peb tsim tsa tau ib co thawj zoo li saum toj no, leej twg yog cov yuav txaus siab txiav lawv cov nyiaj hauj lwm pub rau TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM kom yuav khiav taus dej num. Peb need nyiaj txiag ua ntej txhua yam yuav tshwm sim tau. Peb need Offices rau cov thawj mus khiav hauj lwm full time rau peb. Peb need lawv ua hauj lwm kom puv ntoob, peb xav pom haiv hmoob nce qib.

Los yog peb zoo li pab dev uas tuaj tsem tsem kom siab nqig xwb ?

#39 HMOOB_nujtoog_*

HMOOB_nujtoog_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 05:37 PM

to muaj koob lis.

tej zaum kuv to taub hmoob tus coj yuam kev me ntsis lawm los kuj tsi paub .

qhov kuv hais li ntawm mas kuv tsua hais thaum uas hmoob muaj 1 daim av los nrog neeg ntiaj teb nyob lawm xwb.

yog cov tub txawg ntawd xav lo ua tus coj mas nws yuav tsum sawv lo caimpaing thiab tham txog nws lub hom phiaj lo pua piav txog nws lub zeem muag seb yuav coj hmoob li cas.

thaum lawv hais lawv lub hom phiaj tag lawm ces mam cia rau pej xeem pov ntawv lo vote seb tau leej twg ntag. ces tus ntawm mam tsa cov yau lo pab nws.

tiam si cov tub ntxawg ntawm yuav tsum yog cov hmoob nyab laj lo si yog hmoob nplog nkaus xwb. kuv ntseeg tias vim lawv yuav kho rau sab politic dua li hmoob lwm teb chaws.

kuv pom li no . yog tias tsi zoo lo tsi yog lawm no thov txhob cem kuv nawb.......ib tsoom hmoob.....

#40 HMOOB_Mab Qus_*

HMOOB_Mab Qus_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 05:55 PM

Cov yawg, hais txog Hmoob thawj coj ces yuav mus tsis taus li lawm os. Txawm hais tias peb tsa tau ib lub koom haum hmoob haum xeeb thoob qab ntuj los yuav tsis muaj nuj nqi dab tsi zoo rau hmoob thoob qab ntuj. Yog lub koom haum hmoob thoob qab ntuj ntawd muaj zog loj hlob tuaj los yuav rov tsim teeb meem rau cov hmoob nyob hauv nws lub teb chaws thiab. Tsa tus nyuag President Lao Family xwb hmoob twb yuav sib tua, yog nyob nplog teb mas ntshai twb sib tua lawm. Vim Hmoob tseem ruam heev, tsis muaj teb chaws es yuav ua cas tsim tau tus kev cai lij choj los kav Hmoob. Leej twg heev ces tus ntawd yog thawj coj xwb. Haiv neeg muaj teb chaws tsis coj li ntawd.

Thaum ub cov teb chaws thoob qab ntuj yeej muaj Huab Tais kav, tab sis twb yog zoo li hmoob niaj hnub no es cov huab tais thiaj raug ntsaig tag lawm. Tiam no yog tiam 21 lawm, tsis tiam BC lawm.

#41 HMOOB_tshajkoob_*

HMOOB_tshajkoob_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 08:29 PM

Raws li kuv xam pom ntawm kuv tus kheej, hmoob thoob qab ntuj yuav los nyob tsis tau hauv qab ntawm ib tug thawj coj, yog peb lam tham tso ya uasi kom siab nqig mas tham li cas los tau kawg.
Tabsis qhov tseeb yeej tsis muaj txoj hau kev ib zaug hlo li.

Yog cov hmoob uas nyob rau ib lub tebchaws twg, lawv lo tsa ib tug thawj coj rov los coj lawv mas tej zaum yuav siv tau, tabsis yog hmoob thoob ntiaj teb yuav los tsa kom muaj ib tug thawj coj rau hmoob thoob qab ntuj mas yog kev npau suav nkaus xwb.

Cia kuv yuav los nrog nej tham tso ya uasi kom kuv siab nqig thiab. Kuv yuav muab ib qho yooj yooj yim li peb niaj hnub uas nyob rau lub tebchaws mekas no, tom qab ntawd leej twg muaj tswv yim li cas los txhab ntxiv rau thiab. Qhov kuv ntseeg hais tias peb yuav ua tau mas tsuas yog li no nkaus xwb.

1. Ib lub xeem ntawm 18 xeem yuav tsum muaj ib tug ua tus thawj nres xeem zoo li niaj hnub no.
2. 18 leej uas yog cov nres xeem ntawd, lawv yog ib pab hu hais tias TSAVXWM NTAWM 18 XEEM.
2. Tom qab thaum muaj cov tsavxwm 18 xeem lawd, peb mam xaiv tus Thawjcoj hmoob (President) thiab tus lwm thawj los nyob nrog rau pab tsavxwm 18 xeem no. Peb yuav tis lub npe no hais tias: TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM

Mas nyob rau TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM NO mas peb yuav muaj raws li nram qab no los txhab ntxiv rau .
A. Muaj tus teev ntawv.
B. Muaj tus cia nyiaj thiab tus cia nyiaj pab
C. Muaj pab tawm tswvyim (tsawg kawg yog 3 leeg thiab txhua tug yuav tsum yog cov kawm tiav los puas kawm ntawv siab mus rau sab uas paub txog neeg lub hlwb thiab txoj kev xav).
D. Muaj cov tub tshajlij uas kawm kevcai lij coj tiav. (Cov no yog cov yuav los tsim kev cai lijchoj rau TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM thiab los tshawb kom TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM ua tau raws li txoj kev lijchoj nyob rau lub tebchaws ntawd.
E. Muaj pab los mus nug moo txog hmoob ntiaj teb txoj kev txom nyem, lawv yog pab ntaus thawj ua ntej mus pab hmoob ntiaj teb, tsis hais nyiaj txiag los puas dag zog.
cov meejmom tseem tshuav ntau, nej mam txhab nej ntxiv rau raws li nej nyiam.

Tom qab thaum peb tsim tau TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM lawd, txhua lub tebchaws uas muaj hmoob yuav tsum ua tib yam. Tom qab ntawd cov Thawcoj hmoob (President) thoob qab ntuj mam tuaj uake thiab taw ib tug ntawm pab Thawjcoj hmoob ntawd los ua tus thawj ntawm txhua tug, ces txhais tau tias tus no yog tus coj ntawm hmoob thoob qab ntuj. Tabsis 4 lub xyoos yuav tsum rov xaiv dua, zoo li Mekas tus.


Raws li kuv xam pom mas txhua yam nyiaj txiag yog qhov ua ntej, yog peb tsim tsa tau ib co thawj zoo li saum toj no, leej twg yog cov yuav txaus siab txiav lawv cov nyiaj hauj lwm pub rau TSEV NEEG HMOOB 18 XEEM kom yuav khiav taus dej num. Peb need nyiaj txiag ua ntej txhua yam yuav tshwm sim tau. Peb need Offices rau cov thawj mus khiav hauj lwm full time rau peb. Peb need lawv ua hauj lwm kom puv ntoob, peb xav pom haiv hmoob nce qib.

Los yog peb zoo li pab dev uas tuaj tsem tsem kom siab nqig xwb ?


Npawg Koobpheej Lis, Koj cov lus thiab lub tswv yim yeej siv tau lawm vim nws muaj quag. Yeej yuav tau pib li koj hais ua thawj kauj ruam mas thiaj yuav muaj lwm kauj ruam ntxiv. Neeg lub neej yeej tsis yoojyim. Kho yus tsev neeg xwb twb nyuaj, yog tseem kho hmoob thoob qab ntuj thiab mas haj yam yuav tsis yoojyim. Tab sis, yog yus ua tau qhov nyuaj tshaj lawm nws yuav muaj nuj nqi thiab muaj txiaj ntsim heev. Yog li yeej meem tawm cov tswv yim kom zoo los nrog kho hmoob.
Uatsaug ntau,

#42 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 09:14 PM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg sawv daw ua nej yog cov muaj meej mom zoo thiab muaj lub tswv yim zoo lo nrhiab ib tug Thawj Coj Hmoob. Kuv muaj kev zoo siab tuaj tham txog txoj kev nrhiab ib tug thawj coj Hmoob tsis hais lub teb chaw twg los xij. Ua ntej peb yov muaj ib tug thawj coj Hmoob tag nrhos mas peb yov tsum muaj ib lub koo haum ua ntej. Lub koo haum ntawd mas nws yov tsum muaj peev xwm xa xov xa moos kom mus txog rau txhua, txhua lub teb chaw ua muaj Hmoob nyob.

4 xyoo twg mas peb yov tsum hus tag nrhos cov Hmoob ua yog cov ua thawj coj nyob rau hauv nws lub zos los yog nws lub teb chaw los ua kes. 4 xyoo twg mas txoj kev xaiv tsas tus thawj Hmoob ntawd yov tsum ncig mus rau ib lub teb chaw zuj zus. Nyob lis peb yov xaiv ib tug thawj coj Hmoob tag nrhos nyob rau qab ntuj no. Xyoo tom ntej yov muaj xaiv tsas ib tug Thawj Coj Hmoob nyob rau pem Suav teb. Peb Hmoob tag nrhos yov tsum tau los mloog txoj kev xaiv tsab tib tug thawj Coj Hmoob tshiab. Txawm tia lub teb chaw twg hos tau los ua tus thawj coj Hmoob los sawv yov tsum fwm nws thiab ua kev zoo siab pab nws.

Ua ntej peb yov muaj ib tug thawj coj mas peb yov tsum sib pab kom muaj ib poj nyiaj coj los khiav hauj lwm. Tam sim no peb Hmoob nyob rau lub teb chaw Meska no muaj txog 300,000 leej neeg lawm. Tsis ntawd peb kuj muaj hauj lwm zoo thiab muaj nyiaj. Yog lis ntawd peb cov Hmoob Meska yov tsum yog cov xub nqis tes los pab Hmoob ua ntej. Hmoob Meska muaj txog peb 300,000 leeg. Muab faib ua 3 pawg. Pawg mas yog cov lau. Pawg ob mas yog cov nrab neej. Pawg 3 mas yog cov me nyuam tseem yaus. 1/3 nyob rau ntawm 300,000 ntawd mas yog cov muaj hauj lwm thiab muaj nyiaj. Yog lis ntawd peb thiaj lis muaj txog 100,000 Hmoob ua muaj lub zog loj thiab muaj nyiaj. Cov muaj hauj lwm zoo cov tsum ib leeg muab $1,000 xas tuaj mus pab rau lub koo haum Hmoob kom muaj nyiaj coj los yuav ntaub ntawv thiab khiav hauj lwm los pab rau peb haiv Hmoob. (100,000 x $1,000 = $100,000,000). Thawj zaug nyiaj pab los rau peb Hmoob xwb peb tib muaj txog $100,000,000 million dollars lawm. Peb yov yuav pib nyob hoom tos cov kwv tij nyob rau lwm lub teb chaw tuaj nrog peb sib sab laj. Thaum peb tuaj kes thiab sib tham muaj chaw txawb chaw rau tag lawm. Peb yov tsum siv peb cob nyiaj ntawd kom muaj nuj nqis mus pab rau peb cov Hmoob nyob rau lwm lub teb chaw ua tseem txom, txom nyem tsis tau noj tsis hnav. Thaum peb tau tia peb muaj ib pob nyiaj loj coj los pab rau peb haiv Hmoob ces peb thiaj lis muaj kev sib hlub. Yog tia peb lam tam tsos pov tseg xwb ces xiam peb lub sib hawm. Yog lis ntawd kuv xas cov yov los chiv ib lub koo haum coj los pab rau peb haiv Hmoob yov tsum yog pib hauv teb Meska no tuaj tua ntej. Yog peb ua tsis tau ces peb yeej tsis muaj peev xwm yov xaiv tau ib tug thawj coj Hmoob lis nawb cov npawg. Kuv xav tia qhov yov kom peb sib leeg muab $1,000 coj los pab sawv daws hais nyuab kawg kiag cuag npaum lis cab ib tug txiv heev nyuj mus nkag lub qhov koob xwb. Tus yos hais lis cas los muaj, tus yov thuam lis cas los muaj. Vim lis cas kuv hos yov hais lis ntawd? Peb tuaj mus nyob rau teb chaw Meska no tau 30 caug tawm xyoo lawm peb tib sib koom nyiaj tsis tau coj mus yuav ib qho av coj los ua ib lub peb caug rau me tub me nyuam Hmoob kom yog peb Hmoob lis tug. Peb tsua nqa peb tej nyiaj coj mus qiv luag tug coj los ua peb tug ob peb hnub xwb. Peb tib sib koom nyiaj coj los yuav tsis tau ib lub tsev coj los rau peb Hmoob tuaj sib sab laj. Thaum twg peb tsis muab nyiaj saib ua plus muab dej saib tua ntus lawm mas peb thiaj lis yov muaj peev xwm xaiv tau ib tug Thawj Coj peb Haiv Hmoob tag nrhos nawb.

#43 HMOOB_Tuamyej_*

HMOOB_Tuamyej_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 09:30 PM

Cov yawg, hais txog Hmoob thawj coj ces yuav mus tsis taus li lawm os. Txawm hais tias peb tsa tau ib lub koom haum hmoob haum xeeb thoob qab ntuj los yuav tsis muaj nuj nqi dab tsi zoo rau hmoob thoob qab ntuj. Yog lub koom haum hmoob thoob qab ntuj ntawd muaj zog loj hlob tuaj los yuav rov tsim teeb meem rau cov hmoob nyob hauv nws lub teb chaws thiab. Tsa tus nyuag President Lao Family xwb hmoob twb yuav sib tua, yog nyob nplog teb mas ntshai twb sib tua lawm. Vim Hmoob tseem ruam heev, tsis muaj teb chaws es yuav ua cas tsim tau tus kev cai lij choj los kav Hmoob. Leej twg heev ces tus ntawd yog thawj coj xwb. Haiv neeg muaj teb chaws tsis coj li ntawd.

Thaum ub cov teb chaws thoob qab ntuj yeej muaj Huab Tais kav, tab sis twb yog zoo li hmoob niaj hnub no es cov huab tais thiaj raug ntsaig tag lawm. Tiam no yog tiam 21 lawm, tsis tiam BC lawm.

Tij laug Mab Qus! Zoo li koj yog ib tug txiv neeg yawg uas siab muag heev li. Koj puas xav tias kev xaiv tsa ntawm Lao Family yog ib qhov kev kawm rau hmoob xwb? Cia tshwm sim li no es tus yuav los coj tiag thiaj npaj lub tswv yim zoo nrog kev ncaj ncees los coj hmoob. Vim peb ntshaw tus "los coj" es tsis ntshaw tus "los noj" hmoob.

Ho xav ntxiv thiab, cov los twv ua tus coj rau Lao Family no lawv yeej ua tsis tau tus thawj coj ib zaug vim lawv tag nrho zoo li cov menyuam 5-6 xyoo los sib txeeb khob noom noj xwb. Tus thawj coj tiag tsis zoo li cov menyuam yaus no. Li no, txhob ua siab muag tab sis npaj lub tswv yim kom zoo tshaj los sib pab kho hmoob xwb mog.

#44 HMOOB_Hmong VueThao-Laos_*

HMOOB_Hmong VueThao-Laos_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 09:55 PM

Peb Hmoob Nyob Hauv Qab Ntuj No Tsis Hais Nyob Rau Lub xeev Twg Lub Teb Chaws Twg Yeej Tsis Muaj Ib Tug Thawj coj Thiab Yeej Tsis Muaj Teb Chaws Nrog Luang Lwm Haiv Neeg. Vim Peb Hmoob Tsis Txawj Sib Hluab Thiab Tsis Txawj Sib Hwm
Tus Ntse ntxub Tus Nruam Tus Muaj Ntxub Tus Pluag Thaib Peb Ib Txhia Hmoob Khav Khav Theeb Twb Tsis Hais Lus Hmoob, Tsis Paub Kev cai Hmoob, Txuj Ci Hmoob. Kuv Xav Mas Tom Ntej No Peb Cov Txom Nyem Tsis Hais Nyob Rau Qhov Twg Yuav Txom Nyem Poob Qab Vim Hmoob Tsis Hlub Hmoob Thaib Hmoob Tsis Pab Hmoo ( Qhov No Muaj Tseeb)Leej Twg Tau Ua Nom Ces Khav Khav Txiv Li.......Nej xav Puas Yog.


Ua Tsaug Ntau........ B)

#45 HMOOB_muaj tseeb tiag-LPDR_*

HMOOB_muaj tseeb tiag-LPDR_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 10:06 PM

Lawv e...tsis txhob tos2 hmoob tus thawj coj li os, li ntawm kuv na tsis cia siab thiab tsis tshaw thawj coj hmoob los yog nom hmoob li os:...vim li cas ?, vim tias hmoob tau ua nom ces hmoob khav khav theeb thiab hmoob twb tsis pab hmoob li, leej twg muaj nyiaj thiab tau ua nom ces nws lub qhov muag twb tsis ntsia ncaj hmoob nws tsuas ntsia puag saum ntuj ceeb tsheej
xwb. ob sab tes mas ntsaws rawv hauv hnab ris mus pos nws ob lub noob.

Tsis tau leej twg nkaub tsis noj leej twg qe hais tau ntau tau me los thov txim xwb.


bye..... :D

#46 HMOOB_xeebtsab_*

HMOOB_xeebtsab_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 10:18 PM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg sawv daw ua nej yog cov muaj meej mom zoo thiab muaj lub tswv yim zoo lo nrhiab ib tug Thawj Coj Hmoob. Kuv muaj kev zoo siab tuaj tham txog txoj kev nrhiab ib tug thawj coj Hmoob tsis hais lub teb chaw twg los xij. Ua ntej peb yov muaj ib tug thawj coj Hmoob tag nrhos mas peb yov tsum muaj ib lub koo haum ua ntej. Lub koo haum ntawd mas nws yov tsum muaj peev xwm xa xov xa moos kom mus txog rau txhua, txhua lub teb chaw ua muaj Hmoob nyob.

4 xyoo twg mas peb yov tsum hus tag nrhos cov Hmoob ua yog cov ua thawj coj nyob rau hauv nws lub zos los yog nws lub teb chaw los ua kes. 4 xyoo twg mas txoj kev xaiv tsas tus thawj Hmoob ntawd yov tsum ncig mus rau ib lub teb chaw zuj zus. Nyob lis peb yov xaiv ib tug thawj coj Hmoob tag nrhos nyob rau qab ntuj no. Xyoo tom ntej yov muaj xaiv tsas ib tug Thawj Coj Hmoob nyob rau pem Suav teb. Peb Hmoob tag nrhos yov tsum tau los mloog txoj kev xaiv tsab tib tug thawj Coj Hmoob tshiab. Txawm tia lub teb chaw twg hos tau los ua tus thawj coj Hmoob los sawv yov tsum fwm nws thiab ua kev zoo siab pab nws.

Ua ntej peb yov muaj ib tug thawj coj mas peb yov tsum sib pab kom muaj ib poj nyiaj coj los khiav hauj lwm. Tam sim no peb Hmoob nyob rau lub teb chaw Meska no muaj txog 300,000 leej neeg lawm. Tsis ntawd peb kuj muaj hauj lwm zoo thiab muaj nyiaj. Yog lis ntawd peb cov Hmoob Meska yov tsum yog cov xub nqis tes los pab Hmoob ua ntej. Hmoob Meska muaj txog peb 300,000 leeg. Muab faib ua 3 pawg. Pawg mas yog cov lau. Pawg ob mas yog cov nrab neej. Pawg 3 mas yog cov me nyuam tseem yaus. 1/3 nyob rau ntawm 300,000 ntawd mas yog cov muaj hauj lwm thiab muaj nyiaj. Yog lis ntawd peb thiaj lis muaj txog 100,000 Hmoob ua muaj lub zog loj thiab muaj nyiaj. Cov muaj hauj lwm zoo cov tsum ib leeg muab $1,000 xas tuaj mus pab rau lub koo haum Hmoob kom muaj nyiaj coj los yuav ntaub ntawv thiab khiav hauj lwm los pab rau peb haiv Hmoob. (100,000 x $1,000 = $100,000,000). Thawj zaug nyiaj pab los rau peb Hmoob xwb peb tib muaj txog $100,000,000 million dollars lawm. Peb yov yuav pib nyob hoom tos cov kwv tij nyob rau lwm lub teb chaw tuaj nrog peb sib sab laj. Thaum peb tuaj kes thiab sib tham muaj chaw txawb chaw rau tag lawm. Peb yov tsum siv peb cob nyiaj ntawd kom muaj nuj nqis mus pab rau peb cov Hmoob nyob rau lwm lub teb chaw ua tseem txom, txom nyem tsis tau noj tsis hnav. Thaum peb tau tia peb muaj ib pob nyiaj loj coj los pab rau peb haiv Hmoob ces peb thiaj lis muaj kev sib hlub. Yog tia peb lam tam tsos pov tseg xwb ces xiam peb lub sib hawm. Yog lis ntawd kuv xas cov yov los chiv ib lub koo haum coj los pab rau peb haiv Hmoob yov tsum yog pib hauv teb Meska no tuaj tua ntej. Yog peb ua tsis tau ces peb yeej tsis muaj peev xwm yov xaiv tau ib tug thawj coj Hmoob lis nawb cov npawg. Kuv xav tia qhov yov kom peb sib leeg muab $1,000 coj los pab sawv daws hais nyuab kawg kiag cuag npaum lis cab ib tug txiv heev nyuj mus nkag lub qhov koob xwb. Tus yos hais lis cas los muaj, tus yov thuam lis cas los muaj. Vim lis cas kuv hos yov hais lis ntawd? Peb tuaj mus nyob rau teb chaw Meska no tau 30 caug tawm xyoo lawm peb tib sib koom nyiaj tsis tau coj mus yuav ib qho av coj los ua ib lub peb caug rau me tub me nyuam Hmoob kom yog peb Hmoob lis tug. Peb tsua nqa peb tej nyiaj coj mus qiv luag tug coj los ua peb tug ob peb hnub xwb. Peb tib sib koom nyiaj coj los yuav tsis tau ib lub tsev coj los rau peb Hmoob tuaj sib sab laj. Thaum twg peb tsis muab nyiaj saib ua plus muab dej saib tua ntus lawm mas peb thiaj lis yov muaj peev xwm xaiv tau ib tug Thawj Coj peb Haiv Hmoob tag nrhos nawb.

Tus neeg tseeb,
Koj lub tswv yim yeej zoo heev li nawb. Haiv neeg hmoob ntshaw kom muaj cov paub tab thoob tsib to nrog li koj los pab txhim kho haiv neeg hmoob kom muaj kev sib haum xeeb vam meej rau peb haiv neeg hmoob thiab cov menyuam lawm yav tom ntej.

#47 HMOOB_Tubhmoob_*

HMOOB_Tubhmoob_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 02:39 PM

Tus bawg ib pab pawg ib haiv neeg tsis muaj tus thawjcoj hais tau ua ta ces luag yuav tsis tsa pob ntseg hmloog koj haiv neeg los. Txhob vam tias tsuav yus nyob tau kaj siab lawm estsis tas yuav tus thawj coj nyob ntawm yus haiv neeg. Thaum muaj xwm kub ntxhov luag yuav tsis pom tsiis k ub os nawkoj.yuav tau ntsia kom deb tshaj ntawm koj lub taw roob mas koj thiaj yuav tau taub nawb.

#48 HMOOB_Tsimkhomoob_*

HMOOB_Tsimkhomoob_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 02:44 PM

Tsimkhomoob-

Kuv cov kauj ruam ua yuav los coj Hmoob yog li no.

1. Kuv yuav xaiv tsa ib tus tub/ntxhai txawj tse los mus ua tus loo/Vice President
2. Kuv yuav xaiv tsa 16 tus ib xeem ib tus los nrog kuv tuav peb Hmoob/ cov top advisor los yog kuv cov cabinet. 18 tus cev yog 18 xeem.
3. Kuv yuav tsa 9 tus los ua cov saib kev ncaj ncees thiab hais teeb meem ntawm peb hmoob. Supreme judge.
4. Kuv yuav tsa ib xeem 2 tus coj los ua tus sawv cev ntawm tej lab xeem/ Senator (2x18 = 36 tus)
5. Kuv yuav tsa ib xeem 25 tus coj los ua tus ( representative) (25x18 xeem = 450 tus coj) Kuv yuav muab peb hmoob thoob nplaws qab ntuj faib ua 25 pawg( group) Piv tswv xeem yaj nyob rau 25 pawg. Ib xeem twg lawv uav tsum tuav lawv cov neeg.

Tas nrho cov coj yuav raug li $15,000,000 dollars los them lawv ua dej num rau peb Hmoob.

Kuv yuav nrhia nyiaj los pab peb Hmoob li cas thiab them peb cov coj li cas.

1. Kuv yuav order kom peb Hmoob txhua txhua tus yuav tsum muaj Hmoob I.D. card# ib tus I.D card yog $10.00 dollars $10 x 35,000,000 tus Hmoob =350,000,000 dollars

2. kuv yuav tsim Hmoob phau ntawv kawm ntawv Hmoob rau peb Hmoob txhua txhua tus yuav tsum paub nyeem thiab sau ntawv Hmoob. ib phau ntawv yog $30.00dollars $30x 10,000,000 =300,000,000 dollars.

3. kuv yuav order kom peb Hmoob los koom ib lub cell phone network xwb. ib cell phone yog $40.00dollars/mo......$40 x 5,000,000 tus =200,000,000 dollars


4. kuv yuav hais kom peb cov tub/ntxhai ua lag luam(Business) koom tso nyiaj ib tus $100,000 x1000 tus =100,000,000 dollars tuaj ua kev los taab ib Hmoob world bank rau peb Hmoob tau txai nyiaj ua business.

5. kuv los yuav (Land) av rau peb Hmoob kom peb ua tau khoom noj khoom haus kom peb Hmoob txhob txom nyem.

6. kuv yuav los taab kom peb muaj company kom ntau txaus sawv daws tau dej num ua.

Kuv tseem tshua ntau yam yuav hais tab kuv xav tias nej yuav tau taub zoo lawm.

Tsimkhomoob..

#49 HMOOB_Tsimkhohmoob_*

HMOOB_Tsimkhohmoob_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 03:06 PM

Tsimkhomoob-

Kuv cov kauj ruam ua yuav los coj Hmoob yog li no.

1. Kuv yuav xaiv tsa ib tus tub/ntxhai txawj tse los mus ua tus loo/Vice President
2. Kuv yuav xaiv tsa 16 tus ib xeem ib tus los nrog kuv tuav peb Hmoob/ cov top advisor los yog kuv cov cabinet. 18 tus cev yog 18 xeem.
3. Kuv yuav tsa 9 tus los ua cov saib kev ncaj ncees thiab hais teeb meem ntawm peb hmoob. Supreme judge.
4. Kuv yuav tsa ib xeem 2 tus coj los ua tus sawv cev ntawm tej lab xeem/ Senator (2x18 = 36 tus)
5. Kuv yuav tsa ib xeem 25 tus coj los ua tus ( representative) (25x18 xeem = 450 tus coj) Kuv yuav muab peb hmoob thoob nplaws qab ntuj faib ua 25 pawg( group) Piv tswv xeem yaj nyob rau 25 pawg. Ib xeem twg lawv uav tsum tuav lawv cov neeg.

Tas nrho cov coj yuav raug li $15,000,000 dollars los them lawv ua dej num rau peb Hmoob.

Kuv yuav nrhia nyiaj los pab peb Hmoob li cas thiab them peb cov coj li cas.

1. Kuv yuav order kom peb Hmoob txhua txhua tus yuav tsum muaj Hmoob I.D. card# ib tus I.D card yog $10.00 dollars $10 x 35,000,000 tus Hmoob =350,000,000 dollars

2. kuv yuav tsim Hmoob phau ntawv kawm ntawv Hmoob rau peb Hmoob txhua txhua tus yuav tsum paub nyeem thiab sau ntawv Hmoob. ib phau ntawv yog $30.00dollars $30x 10,000,000 =300,000,000 dollars.

3. kuv yuav order kom peb Hmoob los koom ib lub cell phone network xwb. ib cell phone yog $40.00dollars/mo......$40 x 5,000,000 tus =200,000,000 dollars


4. kuv yuav hais kom peb cov tub/ntxhai ua lag luam(Business) koom tso nyiaj ib tus $100,000 x1000 tus =100,000,000 dollars tuaj ua kev los taab ib Hmoob world bank rau peb Hmoob tau txai nyiaj ua business.

5. kuv los yuav (Land) av rau peb Hmoob kom peb ua tau khoom noj khoom haus kom peb Hmoob txhob txom nyem.

6. kuv yuav los taab kom peb muaj company kom ntau txaus sawv daws tau dej num ua.

7. Kuv yuav sau peb Hmoob ib yig twg $30.00/mo $30 x 12 mo= $360.00/xyoo. 360x300,000 families =$108,000,000 dollars/ txhua txhua lub xyoo tas mus ib txhis.

Kuv tseem tshua ntau yam yuav hais tab kuv xav tias nej yuav tau taub zoo lawm.

Tsimkhomoob..#50 HMOOB_Hmoob tus TswvRogntsa_*

HMOOB_Hmoob tus TswvRogntsa_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 03:35 PM

Kaus ruam tib:
1- yog sau hmoob thoob qab ntuj ib leeg ob peb dollars hos sau hmoob meskas ib leeg 2phav$ estimate yog over $billions dollars
2- thaum sau tas lawm peb coj mus yuav LoojCheeb laos cash, los yog yuav av Thaib
3- yog tau qhob ib thiab ob lawm mam tham qhov 3

#51 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 05:47 PM

Tsimkhomoob-

Kuv cov kauj ruam ua yuav los coj Hmoob yog li no.

1. Kuv yuav xaiv tsa ib tus tub/ntxhai txawj tse los mus ua tus loo/Vice President
2. Kuv yuav xaiv tsa 16 tus ib xeem ib tus los nrog kuv tuav peb Hmoob/ cov top advisor los yog kuv cov cabinet. 18 tus cev yog 18 xeem.
3. Kuv yuav tsa 9 tus los ua cov saib kev ncaj ncees thiab hais teeb meem ntawm peb hmoob. Supreme judge.
4. Kuv yuav tsa ib xeem 2 tus coj los ua tus sawv cev ntawm tej lab xeem/ Senator (2x18 = 36 tus)
5. Kuv yuav tsa ib xeem 25 tus coj los ua tus ( representative) (25x18 xeem = 450 tus coj) Kuv yuav muab peb hmoob thoob nplaws qab ntuj faib ua 25 pawg( group) Piv tswv xeem yaj nyob rau 25 pawg. Ib xeem twg lawv uav tsum tuav lawv cov neeg.

Tas nrho cov coj yuav raug li $15,000,000 dollars los them lawv ua dej num rau peb Hmoob.

Kuv yuav nrhia nyiaj los pab peb Hmoob li cas thiab them peb cov coj li cas.

1. Kuv yuav order kom peb Hmoob txhua txhua tus yuav tsum muaj Hmoob I.D. card# ib tus I.D card yog $10.00 dollars $10 x 35,000,000 tus Hmoob =350,000,000 dollars

2. kuv yuav tsim Hmoob phau ntawv kawm ntawv Hmoob rau peb Hmoob txhua txhua tus yuav tsum paub nyeem thiab sau ntawv Hmoob. ib phau ntawv yog $30.00dollars $30x 10,000,000 =300,000,000 dollars.

3. kuv yuav order kom peb Hmoob los koom ib lub cell phone network xwb. ib cell phone yog $40.00dollars/mo......$40 x 5,000,000 tus =200,000,000 dollars


4. kuv yuav hais kom peb cov tub/ntxhai ua lag luam(Business) koom tso nyiaj ib tus $100,000 x1000 tus =100,000,000 dollars tuaj ua kev los taab ib Hmoob world bank rau peb Hmoob tau txai nyiaj ua business.

5. kuv los yuav (Land) av rau peb Hmoob kom peb ua tau khoom noj khoom haus kom peb Hmoob txhob txom nyem.

6. kuv yuav los taab kom peb muaj company kom ntau txaus sawv daws tau dej num ua.

Kuv tseem tshua ntau yam yuav hais tab kuv xav tias nej yuav tau taub zoo lawm.

Tsimkhomoob..


Nyob zoo tus phooj ywg Tsim Khos Hmoob. Kuv yog Tus Neeg Tseeb. Kuv muaj kev zoo siab tia koj kuj muaj ib lub laj lim tswv yim zoo heev yov los pab rau peb Haiv Hmoob mus lawm yav tom ntej. Kuv tau twm koj cov txheej, txheem lus ntawd tag kuj muaj nuj qhis heev. Peb Hmoob sawv daws yov tsum nrog pom tej nqis lus koj hais los no thiab. Kuv los kuj nrog koj pom zoo thiab nawb tus npawg. Txawm leej twg hos yog los chiv peev thiab qhib lub hom phiaj no los pab peb Hmoob los sawv daws yov tsum nrog koom tes kom peb ua tau nawb. Peb muaj tus thawj peb thiaj lis muaj lub hom phiaj nrog luag lwm haiv neeg sib twv ua neej. Kuv tsua xav komm peb Hmoob sawv daws los koom ua kes. Peb thiaj lis muaj lub zog loj coj los sib pab. Thaum twg koj ua tau raw lis koj cov txheej txhee lus no tiav tag no ces koj hos txhaj moos tawm rau sawv daw mloog thiab. Kuv yog ib tug yov nqis tes nroo los pab nawb. Txawm yog ua tsis tau raw lis lub siab xav los tsis cas. Yog ua tau lawm los haj yam zoo xwb. Kuv xav nqi peev pab koj lub tswv yim no yog $4,000 ua ntej nawb. Tsis tas lis ntawd kuv tseem muaj hawj lwm niaj hnub mus ua thiab. Tom ntej no kuv tseem yov pab ntxiv ntau tshaj no thiab. Ua tsaug es sawv daws nrog koo tes kom lub hom phiaj ua tau nawb.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb

#52 HMOOB_looj_*

HMOOB_looj_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 05:50 PM

Kaus ruam tib:
1- yog sau hmoob thoob qab ntuj ib leeg ob peb dollars hos sau hmoob meskas ib leeg 2phav$ estimate yog over $billions dollars
2- thaum sau tas lawm peb coj mus yuav LoojCheeb laos cash, los yog yuav av Thaib
3- yog tau qhob ib thiab ob lawm mam tham qhov 3

Qhov sau nyiaj los koom ua ke yog qhov zoo vim nyiaj muaj power thiab yuav ua tau ntau yam zoo rau haiv neeg hmoob. Tab sis, qhov yuav av blog thiab av thaib ntawd yuav tsis ua haujlwm. Qhov tseeb, vim tsis muaj av seem nyob qhov twg yuav muag rau peb haiv hmoob.

#53 HMOOB_yaj_*

HMOOB_yaj_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 06:50 PM

Nyob zoo tus phooj ywg Tsim Khos Hmoob. Kuv yog Tus Neeg Tseeb. Kuv muaj kev zoo siab tia koj kuj muaj ib lub laj lim tswv yim zoo heev yov los pab rau peb Haiv Hmoob mus lawm yav tom ntej. Kuv tau twm koj cov txheej, txheem lus ntawd tag kuj muaj nuj qhis heev. Peb Hmoob sawv daws yov tsum nrog pom tej nqis lus koj hais los no thiab. Kuv los kuj nrog koj pom zoo thiab nawb tus npawg. Txawm leej twg hos yog los chiv peev thiab qhib lub hom phiaj no los pab peb Hmoob los sawv daws yov tsum nrog koom tes kom peb ua tau nawb. Peb muaj tus thawj peb thiaj lis muaj lub hom phiaj nrog luag lwm haiv neeg sib twv ua neej. Kuv tsua xav komm peb Hmoob sawv daws los koom ua kes. Peb thiaj lis muaj lub zog loj coj los sib pab. Thaum twg koj ua tau raw lis koj cov txheej txhee lus no tiav tag no ces koj hos txhaj moos tawm rau sawv daw mloog thiab. Kuv yog ib tug yov nqis tes nroo los pab nawb. Txawm yog ua tsis tau raw lis lub siab xav los tsis cas. Yog ua tau lawm los haj yam zoo xwb. Kuv xav nqi peev pab koj lub tswv yim no yog $4,000 ua ntej nawb. Tsis tas lis ntawd kuv tseem muaj hawj lwm niaj hnub mus ua thiab. Tom ntej no kuv tseem yov pab ntxiv ntau tshaj no thiab. Ua tsaug es sawv daws nrog koo tes kom lub hom phiaj ua tau nawb.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb

Tijlaug neeg tseeb, koj mas siab zoo thiab muaj siab xav pab haiv neeg hmoob heev li yog koj ua tau li koj hais.

#54 HMOOB_yeejlis_*

HMOOB_yeejlis_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 06:57 PM

Koj lub tswv yim nrog cov kauj ruam zoo heev lawm nawb.

#55 HMOOB_hmoob tus TswvRogntsa_*

HMOOB_hmoob tus TswvRogntsa_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 07:03 PM

Qhov sau nyiaj los koom ua ke yog qhov zoo vim nyiaj muaj power thiab yuav ua tau ntau yam zoo rau haiv neeg hmoob. Tab sis, qhov yuav av blog thiab av thaib ntawd yuav tsis ua haujlwm. Qhov tseeb, vim tsis muaj av seem nyob qhov twg yuav muag rau peb haiv hmoob.Yeej paub tsis ua hawjlwm mas brother. Hnov tsuas yog lam chob kab rau npev pob rau hauv dej xwb.
Qhov yuav ua haujlwm tsis lam coj tuaj tso hauv no tsis tseebceeb. Ua tsaug rau koj lub tswvyim zoo.

#56 HMOOB_kimmuas_*

HMOOB_kimmuas_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 07:21 PM

Lawv e...tsis txhob tos2 hmoob tus thawj coj li os, li ntawm kuv na tsis cia siab thiab tsis tshaw thawj coj hmoob los yog nom hmoob li os:...vim li cas ?, vim tias hmoob tau ua nom ces hmoob khav khav theeb thiab hmoob twb tsis pab hmoob li, leej twg muaj nyiaj thiab tau ua nom ces nws lub qhov muag twb tsis ntsia ncaj hmoob nws tsuas ntsia puag saum ntuj ceeb tsheej
xwb. ob sab tes mas ntsaws rawv hauv hnab ris mus pos nws ob lub noob.

Tsis tau leej twg nkaub tsis noj leej twg qe hais tau ntau tau me los thov txim xwb.


bye..... :D

'muaj tseeb tiag-LPDR' koj muab kev chim siab ntsim plawv los tham mas yuav kho tsis tau haiv hmoob nawb. Tus coj zoo thiab coj ncaj ncees yeej yuav muaj lub koob zoo vim neeg yuav qhua rau qhov nws muaj txiaj ntsim. Tus coj phem yeej yuav puas koob vim tsis muaj txiaj ntsim dab tsi. Tus thawj coj zoo yeej xav nraim txog qhov tsim kom muaj txiaj ntsim rau haiv hmoob. Tus coj tsis zoo yeej tos ntsoov los kaus haiv hmoob. Tej no yeej muaj tseeb tiam sis kom nco ntsoov tias: Qhov tseeb thiaj yog qhov tseeb, thiab qhov tseeb thiaj yuav kav mus ib txhis. Yog li, av tsij sib tw los pab kho haiv hmoob es tsim kom muaj txiaj ntsim rau yus tus kheej kom ntau li ntau tau xwb mog.

#57 HMOOB_looj_*

HMOOB_looj_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 07:43 PM

Yeej paub tsis ua hawjlwm mas brother. Hnov tsuas yog lam chob kab rau npev pob rau hauv dej xwb.
Qhov yuav ua haujlwm tsis lam coj tuaj tso hauv no tsis tseebceeb. Ua tsaug rau koj lub tswvyim zoo.

Yog tsis kam sib qee lub tswv yim zoo vim yus xav tau kiaj, los tau piaj, los yog tsam lwm tus txeeb lawm. Kev coj li no txhais tau tias yus siab me vim yus yeej tsis kam qhib siab thiab tsis kam qee rau leej twg. Tus txawj xav, nws twb tos tsis nyhoo yuav mus pab txawm yuav yog pab nyiaj, dag zog, los tswv yim. Nws yeej tsis khuv xim tswv yim, dag zog, nyiaj txiag thiab yuav ua li nws muaj peev xwm.

#58 HMOOB_xub_*

HMOOB_xub_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 10:04 PM

Peb Hmoob Nyob Hauv Qab Ntuj No Tsis Hais Nyob Rau Lub xeev Twg Lub Teb Chaws Twg Yeej Tsis Muaj Ib Tug Thawj coj Thiab Yeej Tsis Muaj Teb Chaws Nrog Luang Lwm Haiv Neeg. Vim Peb Hmoob Tsis Txawj Sib Hluab Thiab Tsis Txawj Sib Hwm
Tus Ntse ntxub Tus Nruam Tus Muaj Ntxub Tus Pluag Thaib Peb Ib Txhia Hmoob Khav Khav Theeb Twb Tsis Hais Lus Hmoob, Tsis Paub Kev cai Hmoob, Txuj Ci Hmoob. Kuv Xav Mas Tom Ntej No Peb Cov Txom Nyem Tsis Hais Nyob Rau Qhov Twg Yuav Txom Nyem Poob Qab Vim Hmoob Tsis Hlub Hmoob Thaib Hmoob Tsis Pab Hmoo ( Qhov No Muaj Tseeb)Leej Twg Tau Ua Nom Ces Khav Khav Txiv Li.......Nej xav Puas Yog.


Ua Tsaug Ntau........ B)

Hmoob keeb kwm yeej muaj los li ntawd, qhov tsis zoo yog ib tug tsis saib ib tug rau nqi, qhov zoo yog nws ua rau tus RUAM thiab tus Pluag paub mob siab mus sib twv kom yus tus kheej zoo tshaj qub ntxiv. Piv txwv li ntawm teb chaws meskas, cov tub txawj ntxhais ntse feem coob yeej yog los ntawm tsev neeg pluag thiab txom nyem xwb. Cov tub muaj thiab tub nom tswv thaum ub yeej yog cov tsawg. Qhov no twb yog ib qhov qauv zoo qhia tias peb txhua txhua tus yeej muaj peev xwm tib yam nkaus. Txhua yam yog los ntawm lub siab lub ntsws seb yus ntshaw npaum li cas xwb. Tus neeg xav hloov kom nws zoo yeej tsis cia tej yam zoo li ntawd los tiv thaiv nws txoj hau kev ib zaug.

#59 HMOOB_tsimkhomoob_*

HMOOB_tsimkhomoob_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 10:29 PM

Nyob zoo tus phooj ywg Tsim Khos Hmoob. Kuv yog Tus Neeg Tseeb. Kuv muaj kev zoo siab tia koj kuj muaj ib lub laj lim tswv yim zoo heev yov los pab rau peb Haiv Hmoob mus lawm yav tom ntej. Kuv tau twm koj cov txheej, txheem lus ntawd tag kuj muaj nuj qhis heev. Peb Hmoob sawv daws yov tsum nrog pom tej nqis lus koj hais los no thiab. Kuv los kuj nrog koj pom zoo thiab nawb tus npawg. Txawm leej twg hos yog los chiv peev thiab qhib lub hom phiaj no los pab peb Hmoob los sawv daws yov tsum nrog koom tes kom peb ua tau nawb. Peb muaj tus thawj peb thiaj lis muaj lub hom phiaj nrog luag lwm haiv neeg sib twv ua neej. Kuv tsua xav komm peb Hmoob sawv daws los koom ua kes. Peb thiaj lis muaj lub zog loj coj los sib pab. Thaum twg koj ua tau raw lis koj cov txheej txhee lus no tiav tag no ces koj hos txhaj moos tawm rau sawv daw mloog thiab. Kuv yog ib tug yov nqis tes nroo los pab nawb. Txawm yog ua tsis tau raw lis lub siab xav los tsis cas. Yog ua tau lawm los haj yam zoo xwb. Kuv xav nqi peev pab koj lub tswv yim no yog $4,000 ua ntej nawb. Tsis tas lis ntawd kuv tseem muaj hawj lwm niaj hnub mus ua thiab. Tom ntej no kuv tseem yov pab ntxiv ntau tshaj no thiab. Ua tsaug es sawv daws nrog koo tes kom lub hom phiaj ua tau nawb.

Sau Npe,

Tus Neeg TseebUa tsaug ntau rau koj cov lus teb kuv nawb, Koj yog Peb ib tus hmoob muaj lub siab zoo heev, Hais rau koj paub tias 1 ces peb muaj nyiaj peb Hmoob li Economy thiaj li sawv, yog tias economy sawv lawm ces peb cov thawj coj yeej sawv xwb. Kuv tus kheej yog tus pib ces kuv yeej tso $200,000 dollars ua ntej lawm nawb saib peb Hmoob puas muaj leej twg yuav tso ntsiv xwb. Kuv Promise nej tias yog leej twg tso nyiaj tuaj peb yuav tsis muab siv thiab muaj noj ua sis li yav daus los lawm. Tab sis kuv yuav muab coj los invests koj peb txhua tus tso nyiaj tuaj kom nws nplua nuj ( become Millionaire)

Muaj ib nub twg wb mam li sib ntsib,

#60 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 10:37 PM

Tijlaug neeg tseeb, koj mas siab zoo thiab muaj siab xav pab haiv neeg hmoob heev li yog koj ua tau li koj hais.


Tus phooj ywg Hmoob Yaj. Kuv yog Hmoob kuv yeej hlub Hmoob. Yog peb Hmoob leej twg hos muaj tsab peev xwm mus nqis tes nroo pab haiv Hmoob los kuv tsua muaj kev zoo siab xwb tsis hais tus hlob tus yaus. Yog nws ua tiag ces kuv yeej pab xwb nawb. Kuv tsis dag. Nyiaj $4,000 - $5,000 ntawd xwb nws yeej ntau lawm thiab tiam yog yov coj mus siv muaj nuj nqis ces kuv yeej tsis khuv sim lis os. Yog poob los cia kuv poob ua ntej. Yog ua tau zuj zus mus lis hais tiag los nej sawv daw tus muaj los ib leeg pab me ntsis xwb los nws kuv yog txiaj yog tsim ntawm peb haiv Hmoob lub neej txoj kev sib pab sib hlub mus lawm yav tom ntej nawb tus npawg.

Yog tia kuv yov muab lis $4,000 - $5,000 rau luag es kom luag cia lis tsas kuv ua ib tug General lis tej lau niaj hnub raug poob lis yav tag los ces kuv yov tsis kam muab nawb. Yav tag los mim tej tshaw, tshaw ua nom ua tswv. Lawv thiaj lis muab tej nyiaj ntau, ntau coj mus rau tus loj es luag thiaj tuaj ib daim niag ntawv qhuav rau nws tia daim ntawv ntawd yog daim ntawv pov thawj ua nom ua tswv. Nws tau daim niag ntawv qhuav coj los dais tim ces kaum vaj ces kaum tsev yib ua sis rau pej phooj ywg saib. Tus paub tab ces luag hais tia niag yawg ntawd mas ruam tshaj thiaj muab muaj tej nyiaj txiag qab nas coj mus pub rau tus loj es kom luag maub nom rau nws ua. Nws tau nom los tsis muaj luj noob. Nws tau nom los tsis muaj pej xeem kav. Cov neeg xav tau ua nom ua tswv ces zoo lis ntawd ces yog luag hus hais tia "Walking Liar." Kuv xav kom peb tsis txhob rau dag lis ntawd txiv lawm. Peb khwv tau nyiaj cia rau peb tej poj niam me nyuam tau siv. Yog muaj nyiaj yov tsum siv rau tej qho tseem ceeb yus pom tia yov mus tau mas pab nyiaj tag thiaj lis tsis khuv xim. Dej num los ua tsis tiav vim ua dej num taug txoj kev luag hus hais tia "Mission Impossible." Txog thaum kawg tseem mus ntsib teeb meem rau sawv ua kev txob kev txhawj thiab. Tus hlob tus yau los txhawj tag mus thoob teb chaw Meska no. Peb Hmoob tsis txhob taug txoj kev yuam kev lis ntawd txiv lawm nawb. Kuv hais lis ntawd, nej yov muaj tej tus yov tus siab rau kuv los tsis dua ntawm nej xav. Nej muaj tus hos pom lis kuv pom thiab nos los peb yov tsum taug txoj kev ncaj kev tseeb xwb.

Kuv ntseeg tia peb Hmoob yeej yov tsum xaiv tau ib tug thawj coj Hmoob xwb nyob rau hauv lub qab ntuj no. 4 xyoo twg yov tsum muaj ib tug thawj coj Hmoob tshiab lis luag lwm haiv neeg. Peb tib tau pom lawm tia tam sim no lub ntiaj teb nws nyob rau lub neej tshiab lawm. Tej nom tej tswv ua tau los ua nom ua tswv kav lub teb chaw ntev, ntev es tsist xav tsos tseg zoo lis lub teb chaw Iraq, Libya, Egypt ces tej pej xeem dhuav dhuav heev lawm. Yog vim lis ntawd tej pej xeem xav kom muab pauv tshiab kom zoo raw lis lub ntiaj teb no txoj kev ncaj ncee. Yog yov xaiv Vaj Pov cov tub los yog Tub Nplis Lis Foom cov tub thiab Lauj Npliaj Yov cov xeeb ntxwv rov los ua Hmoob tus thawj ces sawv dhuav dhau heev lawm nawb. Tus twg tau los ua Hmoob tus thawj mas nws ua, ua thiab muab luag lwm tus tsuj, tsuj luag hais zoo los nws hais phem lem luag kom luag swb nws xwb tsis pub luag tsa lub tob siab tshaj nws lis. Nws ua, ua mus txog rau thaum nws tuag kiag nws mam lis tsos tseg. Kev ua tus thawj coj tus yam ntxwv "Dictator" zoo lis ntawd ces sawv daw dhuav, dhuav heev lis lawm os cov phooj ywg. Thaum Vaj Pov tsis tau tuag, muaj tej tus Hmoob mas ntshais tsam Vaj Pov tuag tag lawm es yov tsis muaj tus sawv los hlub Hmoob ntxiv lawm. Cov neeg xav tau lub siab me, me lis ntawd ces tseem tsis tau muaj kev kawm kom tob. Peb nco ntsoov tia niam txiv txawm tuag lawm los cov me nyuam tseem tshuav lub neej mus lawm yav tom ntej. Yov tsum muaj tus sawv los ua tus thawj xwb los mas cov yawg. Muab piv txog tia ib xub ntab nws yeej muaj ib tug thawj. Ib xub muv nws yeej muaj ib tug thawj coj. Ib lub teb chaw nws yeej muaj ib tug "President" los kav lub teb chaw ntawd. Ib pab neeg nws yeej muaj ib tug "President" los saib. Peb ib haiv Hmoob nws yov tsum muaj ib tug thawj coj tib yam nkau lis thiab. Yog lis ntawd, peb Hmoob sawv daws yov tsum xaiv kom tau ib tug thawj coj peb haiv Hmoob 4 xyoo ib zaug. Kuv hais lis ntawd los vim peb yog ib haiv neeg Hmoob. Kuv ntseeg tia peb yov tsum muaj ib tug thawj coj peb Haiv Hmoob nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb yov tsis xaiv kom muaj ib tug Huab Tai Hmoob ntxiv lawm vim kev ua Huab Tai mas tub nkeeg heev niaj hnub zaum thiab pws, pws ntawm ntu cub xwb ua tsis tau dej num los pab sawv daws kom muaj lub hom phiaj zoo mus lawm yav tom ntej. Ua tsaug ua koj los twm kuv tsab xov no. Sib ntsib dua.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb

#61 HMOOB_Hmong-LPDR_*

HMOOB_Hmong-LPDR_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 01:25 AM

Kuv los kuj xav ib yam thiab, xav kom peb hmoob muaj ib tug thawj coj zoo mauj lub peev xwm los tsim kho peb hmoob tsis hais nyob rau qhov kom peb hmoob muaj lub suab luag thiab peb tawm rooj plaws los muaj txoj hauv kev taug kaj lug mus rau txoj kev txawj ntse muaj peev xwm teeb meem yam twg los, los peb tsis ntshai. Qhov tseem ceeb mas xav kom peb hmoob muaj ib lub teb chaws los yog peb hmoob li tug es peb hmoob yuav siv peb hmoob lub tswv yim los tsim kho peb hmoob lub teb chaws kom luag tej paub tias peb hmoob muaj peev xwm npaum li cas thiab yog tus (1) mus tas li.

Tu siab heev uas peb hmoob tsis muaj teb chaws nrog luag lwm hais neeg nyob, yus muaj tswv yim zoo npaum cas los yus tsis xav tsim kho luag tej teb chaws thiab luag lwm hais neeg los kuj saib tsis tau peb hmoob. Lam ua tau raws li lub siab xav mas kuv yuav sawv ua rog mus tua kom suav thiab nplog liab tuag kom tag......, yus muab tej histories thaum ub coj los xav mas cas yuav pab peb hmoob mob siab ua luaj. ( Nej xav li cas xwb ).

Sau npe: Hmong-LPDR

#62 HMOOB_hmoob tus TswvRogntsa_*

HMOOB_hmoob tus TswvRogntsa_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 05:08 AM

Yog tsis kam sib qee lub tswv yim zoo vim yus xav tau kiaj, los tau piaj, los yog tsam lwm tus txeeb lawm. Kev coj li no txhais tau tias yus siab me vim yus yeej tsis kam qhib siab thiab tsis kam qee rau leej twg. Tus txawj xav, nws twb tos tsis nyhoo yuav mus pab txawm yuav yog pab nyiaj, dag zog, los tswv yim. Nws yeej tsis khuv xim tswv yim, dag zog, nyiaj txiag thiab yuav ua li nws muaj peev xwm.


Koj hais yog lus kawg. Kuv tau taub zoo heev.

1-Ua ntej yuav pib ib yam tseemceeb lino yuav tau nug sawvdaws(Hmoob)seb sawvdaws puas xav muaj txoj kev ntshaw thiab puas xav vammeej tso mam li pib.
2-Yog ntshaw thiab xav muaj lawm tiag tiag ces mam li kom lub hompliaj
3-Yog pib lawm yuav siv nyiaj siv txiaj, qhovno sawvdaws puas kav nqi tes thiab
4-Yog kav nqi tes, ces mam tham mus ntxim li lub hompliaj, tsis li ces tso pobtseg sawvdaws nyob ywj pheej rau siab ntso ua lajluam kom sawvdaws vammeej xwb zoo heev lawm. Tsis tas yuav rhiav kev nyuabsiab rau sawvdaws taug, tsuav sawvdaws tau noj tau haus xwb zoo heev lawm. Cia luag lwm haiv ua tus loj thiab cov thawj coj xwb peb Hmoob tseem tau freedom tshaj li uas peb yuav los coj ua ntxhov qhuas niab, lino mas tiag li yog "Freedom" rau Hmoob. Yog tias peb muaj tebchaws lawm, los yog sawvdaws(Hmoob) los ua independent lawm. Peb yuav muaj responsibility loj heev tsis muaj freedom li uas peb nyob hauv qab luag lwm haiv neeg ua tus thawj thiab kav lub ntiajteb los yog lub tebchaws peb nyob.

Tus phoojywg, koj yog ib tug neeg tswvyim kuj zoo kawg li koj tiag li nug kuv los ntawm ib lub tswvyim tob kawg li. Kuv paub tseeb hais tias koj thiab kuv txawv coob leej ntau tus hauv no. Yog koj tsis xav licas no piav koj li hompliaj rau kuv me me seb, txhob qee thiab txhob xam txog kiaj li vim qhov no yog wb tham xwb ces txhob xav ntau. Yog koj hais tsis tas los kuv yeej tau taub kawg. Ntsib dua nawb.

#63 HMOOB_Tsis xav hais los muag pom_*

HMOOB_Tsis xav hais los muag pom_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 06:57 AM

Tsoom niam tsoom txiv tsoom kwv tij tsoom neej tsa hmoob haiv neeg hmoob thooj qab ntuj sawv daws tshua leej tshua tus tag nrho. Txawm tias tsi hnov tsi pom kuv cov lus kuv hais no los thov kom poj yawg txiv koob peb cov coj hmoob yav tag dhau los pab nqa kuv cov lus no mus cob rau hmoob lub hlwb tshua leej tshua tus kom lawv txawj xav txawj ua txawj sib hlub rau txoj kev xav kev sib hlub ua zoo ua yog vim peb kev sib hlub tag los nws yog kev sib hlub ua yuam kev lawm. Yog thaum twg peb haiv neeg txawj sib hlub rau txoj kev yog kev zoo rau peb haiv neeg peb yuav zoo. Cov kwv tij phooj ywg sawv daws ua peb tau los sib tham rau ntawm no los thov kom nej txoj kev hlub kev xav yog qhov yog qhov zoo rau peb haiv neeg os mog peb thiaj li yuav zoo mus lawm yav tom ntej. Yog zoo li yam tag los xwb ces tu siab thiab xav ces poob lub kua muag rau peb haiv neeg hmoob ntsuag nog xwb os lawv. Peb twb tau tham los ntau2 kawg lawm mas peb yeej niaj hnub tham tej lus qub xwb. Tab sis peb twb tsi pib ntawm peb tus kheej kom peb txawj coj zoo es peb yuav zoo tau li cas os lawv. Kuv tsi xav los tham tsi xav los hais los kuv qhov muag pom ces kuv ua ntsej muag dig tsi tau swb os vim kuv yeej yog 1 tus hmoob thiab kuv yeej hlub kuv hais neeg kawg tiam sis kuv lub zog tsis muaj hlub kuv hais neeg mus tsi tau ces kuv ua siab tso thiab ua 1 siab lawm xwb. Leej twg hov muaj lub zog loj los ho los hlub los ua yog muaj txoj hmoo kuv mam los pab nej thxawb nej lub zog xwb os. Nyob zoo mog hmoob.

#64 HMOOB_Tsis xav hais los muag pom_*

HMOOB_Tsis xav hais los muag pom_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 07:06 AM

Kuv zoo siab rau cov xav zoo cov txawj hlub txawj qhia rau ntawm no ntau2 tus ua tsaug rau haiv neeg hmoob ua tseem muaj nej pab peb thiaj li tseem muaj lub npe hmoob.

#65 HMOOB_tooj_*

HMOOB_tooj_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 10:35 AM

Ua tsaug ntau rau koj cov lus teb kuv nawb, Koj yog Peb ib tus hmoob muaj lub siab zoo heev, Hais rau koj paub tias 1 ces peb muaj nyiaj peb Hmoob li Economy thiaj li sawv, yog tias economy sawv lawm ces peb cov thawj coj yeej sawv xwb. Kuv tus kheej yog tus pib ces kuv yeej tso $200,000 dollars ua ntej lawm nawb saib peb Hmoob puas muaj leej twg yuav tso ntsiv xwb. Kuv Promise nej tias yog leej twg tso nyiaj tuaj peb yuav tsis muab siv thiab muaj noj ua sis li yav daus los lawm. Tab sis kuv yuav muab coj los invests koj peb txhua tus tso nyiaj tuaj kom nws nplua nuj ( become Millionaire)

Muaj ib nub twg wb mam li sib ntsib,

Thov koj qhia cov information txog kev pab nyiaj tso nrog koj qhov account mus pab hmoob no yog li cas? Yog muaj neeg txaus siab pab ne lawv yuav li cas?
1.) Yuav tiv tauj leej twg?
2.) Qhov chaw nyob qhov twg?
Uatsaug ntau.

#66 HMOOB_Yaj_*

HMOOB_Yaj_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 10:43 AM

Tus phooj ywg Hmoob Yaj. Kuv yog Hmoob kuv yeej hlub Hmoob. Yog peb Hmoob leej twg hos muaj tsab peev xwm mus nqis tes nroo pab haiv Hmoob los kuv tsua muaj kev zoo siab xwb tsis hais tus hlob tus yaus. Yog nws ua tiag ces kuv yeej pab xwb nawb. Kuv tsis dag. Nyiaj $4,000 - $5,000 ntawd xwb nws yeej ntau lawm thiab tiam yog yov coj mus siv muaj nuj nqis ces kuv yeej tsis khuv sim lis os. Yog poob los cia kuv poob ua ntej. Yog ua tau zuj zus mus lis hais tiag los nej sawv daw tus muaj los ib leeg pab me ntsis xwb los nws kuv yog txiaj yog tsim ntawm peb haiv Hmoob lub neej txoj kev sib pab sib hlub mus lawm yav tom ntej nawb tus npawg.

Yog tia kuv yov muab lis $4,000 - $5,000 rau luag es kom luag cia lis tsas kuv ua ib tug General lis tej lau niaj hnub raug poob lis yav tag los ces kuv yov tsis kam muab nawb. Yav tag los mim tej tshaw, tshaw ua nom ua tswv. Lawv thiaj lis muab tej nyiaj ntau, ntau coj mus rau tus loj es luag thiaj tuaj ib daim niag ntawv qhuav rau nws tia daim ntawv ntawd yog daim ntawv pov thawj ua nom ua tswv. Nws tau daim niag ntawv qhuav coj los dais tim ces kaum vaj ces kaum tsev yib ua sis rau pej phooj ywg saib. Tus paub tab ces luag hais tia niag yawg ntawd mas ruam tshaj thiaj muab muaj tej nyiaj txiag qab nas coj mus pub rau tus loj es kom luag maub nom rau nws ua. Nws tau nom los tsis muaj luj noob. Nws tau nom los tsis muaj pej xeem kav. Cov neeg xav tau ua nom ua tswv ces zoo lis ntawd ces yog luag hus hais tia "Walking Liar." Kuv xav kom peb tsis txhob rau dag lis ntawd txiv lawm. Peb khwv tau nyiaj cia rau peb tej poj niam me nyuam tau siv. Yog muaj nyiaj yov tsum siv rau tej qho tseem ceeb yus pom tia yov mus tau mas pab nyiaj tag thiaj lis tsis khuv xim. Dej num los ua tsis tiav vim ua dej num taug txoj kev luag hus hais tia "Mission Impossible." Txog thaum kawg tseem mus ntsib teeb meem rau sawv ua kev txob kev txhawj thiab. Tus hlob tus yau los txhawj tag mus thoob teb chaw Meska no. Peb Hmoob tsis txhob taug txoj kev yuam kev lis ntawd txiv lawm nawb. Kuv hais lis ntawd, nej yov muaj tej tus yov tus siab rau kuv los tsis dua ntawm nej xav. Nej muaj tus hos pom lis kuv pom thiab nos los peb yov tsum taug txoj kev ncaj kev tseeb xwb.

Kuv ntseeg tia peb Hmoob yeej yov tsum xaiv tau ib tug thawj coj Hmoob xwb nyob rau hauv lub qab ntuj no. 4 xyoo twg yov tsum muaj ib tug thawj coj Hmoob tshiab lis luag lwm haiv neeg. Peb tib tau pom lawm tia tam sim no lub ntiaj teb nws nyob rau lub neej tshiab lawm. Tej nom tej tswv ua tau los ua nom ua tswv kav lub teb chaw ntev, ntev es tsist xav tsos tseg zoo lis lub teb chaw Iraq, Libya, Egypt ces tej pej xeem dhuav dhuav heev lawm. Yog vim lis ntawd tej pej xeem xav kom muab pauv tshiab kom zoo raw lis lub ntiaj teb no txoj kev ncaj ncee. Yog yov xaiv Vaj Pov cov tub los yog Tub Nplis Lis Foom cov tub thiab Lauj Npliaj Yov cov xeeb ntxwv rov los ua Hmoob tus thawj ces sawv dhuav dhau heev lawm nawb. Tus twg tau los ua Hmoob tus thawj mas nws ua, ua thiab muab luag lwm tus tsuj, tsuj luag hais zoo los nws hais phem lem luag kom luag swb nws xwb tsis pub luag tsa lub tob siab tshaj nws lis. Nws ua, ua mus txog rau thaum nws tuag kiag nws mam lis tsos tseg. Kev ua tus thawj coj tus yam ntxwv "Dictator" zoo lis ntawd ces sawv daw dhuav, dhuav heev lis lawm os cov phooj ywg. Thaum Vaj Pov tsis tau tuag, muaj tej tus Hmoob mas ntshais tsam Vaj Pov tuag tag lawm es yov tsis muaj tus sawv los hlub Hmoob ntxiv lawm. Cov neeg xav tau lub siab me, me lis ntawd ces tseem tsis tau muaj kev kawm kom tob. Peb nco ntsoov tia niam txiv txawm tuag lawm los cov me nyuam tseem tshuav lub neej mus lawm yav tom ntej. Yov tsum muaj tus sawv los ua tus thawj xwb los mas cov yawg. Muab piv txog tia ib xub ntab nws yeej muaj ib tug thawj. Ib xub muv nws yeej muaj ib tug thawj coj. Ib lub teb chaw nws yeej muaj ib tug "President" los kav lub teb chaw ntawd. Ib pab neeg nws yeej muaj ib tug "President" los saib. Peb ib haiv Hmoob nws yov tsum muaj ib tug thawj coj tib yam nkau lis thiab. Yog lis ntawd, peb Hmoob sawv daws yov tsum xaiv kom tau ib tug thawj coj peb haiv Hmoob 4 xyoo ib zaug. Kuv hais lis ntawd los vim peb yog ib haiv neeg Hmoob. Kuv ntseeg tia peb yov tsum muaj ib tug thawj coj peb Haiv Hmoob nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb yov tsis xaiv kom muaj ib tug Huab Tai Hmoob ntxiv lawm vim kev ua Huab Tai mas tub nkeeg heev niaj hnub zaum thiab pws, pws ntawm ntu cub xwb ua tsis tau dej num los pab sawv daws kom muaj lub hom phiaj zoo mus lawm yav tom ntej. Ua tsaug ua koj los twm kuv tsab xov no. Sib ntsib dua.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb

Koj yog ib tug ua tau tus qauv zoo rau haiv neeg hmoob. Peb haiv hmoob yuav zoo mas yuav tsum muaj coob tus ua qauv zoo li koj los taus thawj hlo vim feem coob tseem ruam, pluag, thiab txom nyem. Yog muaj tus qauv zoo los ntau thawj lawm ces feem coob yeej raws qab xwb. Ua koj tsaug.

#67 HMOOB_tus pom zoo_*

HMOOB_tus pom zoo_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 01:09 PM

Koj yog ib tug ua tau tus qauv zoo rau haiv neeg hmoob. Peb haiv hmoob yuav zoo mas yuav tsum muaj coob tus ua qauv zoo li koj los taus thawj hlo vim feem coob tseem ruam, pluag, thiab txom nyem. Yog muaj tus qauv zoo los ntau thawj lawm ces feem coob yeej raws qab xwb. Ua koj tsaug.


kuv ntseeg tias hmoob yuav maj mam tsim nto los ntawm txoj kev luag npog qhov muag, thiab hmoob yuav paub txog kev ciaj neeg zuj zus. txhob poob siab thoob ntiaj teb tsob neeg hmoob yeej yuav tsum nrhiav tau tus zoo thawj xwb. peb sib pab sib hlub sib koom sib sau lawm tsis yog ib qho nyuaj li. peb yuav tsum ntseeg peb thiab, vim peb yeej yog neeg ib yam. yog peb yuav tau saib kom meej thiab txawj sib hais sib hwm xwb leej twg yog thawj los tsis txawv li.

Tus pom zoo

#68 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 06 December 2011 - 02:46 PM

Tsimkhomoob-

Kuv cov kauj ruam ua yuav los coj Hmoob yog li no.

1. Kuv yuav xaiv tsa ib tus tub/ntxhai txawj tse los mus ua tus loo/Vice President
2. Kuv yuav xaiv tsa 16 tus ib xeem ib tus los nrog kuv tuav peb Hmoob/ cov top advisor los yog kuv cov cabinet. 18 tus cev yog 18 xeem.
3. Kuv yuav tsa 9 tus los ua cov saib kev ncaj ncees thiab hais teeb meem ntawm peb hmoob. Supreme judge.
4. Kuv yuav tsa ib xeem 2 tus coj los ua tus sawv cev ntawm tej lab xeem/ Senator (2x18 = 36 tus)
5. Kuv yuav tsa ib xeem 25 tus coj los ua tus ( representative) (25x18 xeem = 450 tus coj) Kuv yuav muab peb hmoob thoob nplaws qab ntuj faib ua 25 pawg( group) Piv tswv xeem yaj nyob rau 25 pawg. Ib xeem twg lawv uav tsum tuav lawv cov neeg.

Tas nrho cov coj yuav raug li $15,000,000 dollars los them lawv ua dej num rau peb Hmoob.

Kuv yuav nrhia nyiaj los pab peb Hmoob li cas thiab them peb cov coj li cas.

1. Kuv yuav order kom peb Hmoob txhua txhua tus yuav tsum muaj Hmoob I.D. card# ib tus I.D card yog $10.00 dollars $10 x 35,000,000 tus Hmoob =350,000,000 dollars

2. kuv yuav tsim Hmoob phau ntawv kawm ntawv Hmoob rau peb Hmoob txhua txhua tus yuav tsum paub nyeem thiab sau ntawv Hmoob. ib phau ntawv yog $30.00dollars $30x 10,000,000 =300,000,000 dollars.

3. kuv yuav order kom peb Hmoob los koom ib lub cell phone network xwb. ib cell phone yog $40.00dollars/mo......$40 x 5,000,000 tus =200,000,000 dollars


4. kuv yuav hais kom peb cov tub/ntxhai ua lag luam(Business) koom tso nyiaj ib tus $100,000 x1000 tus =100,000,000 dollars tuaj ua kev los taab ib Hmoob world bank rau peb Hmoob tau txai nyiaj ua business.

5. kuv los yuav (Land) av rau peb Hmoob kom peb ua tau khoom noj khoom haus kom peb Hmoob txhob txom nyem.

6. kuv yuav los taab kom peb muaj company kom ntau txaus sawv daws tau dej num ua.

Kuv tseem tshua ntau yam yuav hais tab kuv xav tias nej yuav tau taub zoo lawm.

Tsimkhomoob..


Uatsaug rau koj lub tswvyim zoo, yog ua tau li ko tiag nws yeej yuav tsum zoo taus xwb.
Muaj ob peb yam uas kuv xav tau hais tias yuav muaj kev ntsiab qib mas yog li no:
_Koj lub Cabinet neeg coob dhau lawm.
_Nyiaj txiag siv rau lub Cabinet, nws mus over hmoob txoj kev muaj. ($15,000,000.00 ib zaug xwb los yog ib lub hlis ?.)
_Koj tus Budget tsuas muaj qhov tau los xwb, tabsis tsis muaj qhov siv tawm.(Kev luam ntaub ntawv tsis yog luam dawb, ua ib yam dab tsi yuav tsum yog muab nyiaj txiag los ntaus thawj ua ntej)

Yam koj hais los no kuv pom tias nws mus dhau lub peev xwm uas haiv neeg hmoob yuav ua tau.

Teeb meem ntawm koj lub Cabinet:
Yog ib lub Cabinet twg muaj members coob npaum koj hais saum toj no, kev tswj kev sab laj tsis yooj yim hlo li. Mekas yog ib haiv neeg uas paub tab ntau lub sijhawm thaum muaj kev sab laj twb tswj lub rooj sab laj nyuaj. Qhov no kuv tsuas hais raws li kuv qhov Experience uas muaj dhau los xwb.

Nco ntsoov tias yooj yim hais tiam sis tsis yooj yim ua.

#69 HMOOB_Tsimkhohmoob_*

HMOOB_Tsimkhohmoob_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 02:50 PM

Thov koj qhia cov information txog kev pab nyiaj tso nrog koj qhov account mus pab hmoob no yog li cas? Yog muaj neeg txaus siab pab ne lawv yuav li cas?
1.) Yuav tiv tauj leej twg?
2.) Qhov chaw nyob qhov twg?
Uatsaug ntau.Kuv yuav tsis tau kev thiab sau nej li nyiaj tam sim no. Tab sis thov nej tuaj sau nej lub npe rau kuv daim list tias nej ib leeg yij meem tuaj peg tsawg dollars, thaum peb muaj coob tus lawm kuv mam li tiv toj nej peb mam li tham.
tsimkhohmoob@yahoo.com

Ua tsaug ntau.

#70 HMOOB_vaj yim leej_*

HMOOB_vaj yim leej_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 03:28 PM

Hais txog lub ntsiab lus ntawm hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj no nej tau hais txhij txhua lawm tab sis tsis tau muaj ib tug piav txog cov kauj ruam tias tus yuav los coj no yuav tsum tau ua thiab yuav pib li cas xws li qib1, 2, 3...

Piv txwv yooj yooj yim rau yawg loj vajpov ces: nws muaj nyiaj thiab hlub tau txhua tus hmoob, muaj nyiaj hli, muaj riam phom, tiv thaiv tau nyab laj liab, ua tsev kawm ntawv rau hmoob pem roob pem hav kawm, xa tau hmoob tub txawj ntxhais ntse mus kawm txuj ci nram roog, thiab kawm tsav dav hlaus tib si.

Yog li, tus yuav los coj hmoob lawm yaj tom ntej no nws yuav tsum muaj dab tsi thiab ua dab tsi rau hmoob?


kuv xav tuaj tham nrog rau, tsis yog kuv yuav yog tus, tuaj lees tias yog kuv, tiam sis, kuv tuaj tham saib koj puas nrog nyiam txhim kho kuv lub niam tswv yim, kuv twb coj tuaj tso rau hauv no lawm, nyob rau tshooj Dr. hlub. nws yuav tsis yog chaw tiam sis txawm li cas los, qhov no kuv xav tias yuav teb koj cov nqe lus, ib kauj ruam zus kom mus txoj lub hom phiaj.

kuv yog vaj yim leej. ua tsaug.

#71 HMOOB_vaj yim leej_*

HMOOB_vaj yim leej_*
 • Guests

Posted 06 December 2011 - 03:42 PM

HMOOB_vaj yim leej_*

thov fwm txog tus tswv lub yeeb phiaj toj siab.

kuv tuaj tham txog cov kauj ruam uas yuav ua li cas thiaj yuav loj hlob thiab ruaj khov ntawm kev coj noj coj ua. kuv tham tej qib tej quag,yooj yim, kom nco tau meej meej xwb, yuav tsis tshab txhais mus kom tob thiab tag tag zaj lus.

kuv thov coj lub tswv yim no tuaj tso nrog rau hmoob cawm seej zaj lus "tsa hmoob"

kuv yeej paub zoo lawm tias tsoom thawj coj yuav muaj laj lim zoo dua thiab pom meej dua, tiam sis yuav tsis muaj leej twg kam qee zias lub caij nyoog los tham tej lus no rau saum huab cua saum cua no, thiab ntuav qhia mus thoob plaws rau tsoom hmoob thoob qab ntuj. txawm yog kuv tawm lub tswv yim no tuaj tham tso tseg,yam tsis muaj qab tsis muaj hau, thiab hos tsis raug chua los thov zam txim. kuv ntseeg tias yuav muaj tus tuaj thuam tuaj hais tsis zoo, tiam sis yuav muaj tus tuaj kawm thiab coj mus siv txhim kho rau tsev neeg hmoob thoob qab ntuj.

ceeb toom: kuv tuaj tso no, tsis yog tuaj tso kom tsob neeg hmoob sawv tawm tsam lwm tsob neeg. kuv tuaj tso qhia txog kev sis poog kom txawj sis hlub nyob koom tau ua ke thiab koom tau nrog lwm tsob neeg noj nyob ua ke rau daim npoo luaj pua no.

txog rau hnub tsoom neeg muaj kev sis ntseeg siab, ib leeg fwm ib leeg, muaj txoj kev ncaj ncees sis txig sis luag. hu tau hais tias peb sawv daws puav leej yog neeg.

hnub ntawd lawv txawm los tsim muaj tus laj txheej kev sis poog.
5 lub niam tswv yim zoo thiab raug cai, rau tib neeg siv xws li;
1. muaj kev coj noj coj ua.
2. muaj keeb kwm dab neeg haiv.
3. muaj tus ntaub tus ntawv los sawv cev kev hais lus.
4. muaj kev ntseeg los fwj xwm sab ntsuj plig.
5. muaj kab li kev cai los tswj kev ncaj ncees.

sawv daws cia li ntseeg, fwm thiab mloog lus. Tus tswv yog tus ntseeg sawv daws, fwm sawv daws, mloog sawv daws tej lus taij, lus thov thiab lus qhia. tus tswv muaj kev ncaj ncees, kev haum xeeb, kev thaj yeeb nyab xeeb, kev sis hlub sis pab, kev txawj kev ntse, kev vam meej, muaj txoj sia ruaj khov nyob mus ib txhis rau cov tub zos.

Kev coj noj coj ua.

Tus tswv zos coj noj coj ua yog tus saib thiab coj lub zej lub zos kev khwv noj khwv hnav.
Tus tswv zos yuav tsum tau muaj kev coj li cas?
l. muaj kev soj ntsuam
2. muaj kev pab cuam lub zej lub zos
3. muaj kev koom txoos sab laj txhua txhua xya hnub twg muaj ib zaug.

Yuav soj ntsuam rau yam twg?
1. kev khwv noj khwv hnav
2. kev noj qab haus huv (kev mob kev nkeeg)
3. kev xwm txheej puas tsuaj puas ntsoog, puas muaj los cuam tsuam rau lub zej lub zos.

Yuav pab cuam rau lub zej lub zos yam twg?
1. kev khwv noj, khwv hnav raug tu ncua.
2. pab rau kev noj qab haus huv, kev mob kev nkeeg, kom muaj tus pab saib pab xyuas pab kho kom zoo, tej txiab xeeb txiab nkeeg thiab kom tsis txhob raug.
3. pab rau kev daws xwm txheej, kev cov nyom puas tsuaj puas ntsoog ntawm lub zej lub zos kom tsis txhob muaj teeb meem kub ntxhov raug.

Kev tuaj koom txoos sab laj txhua txhua xya hnub muaj ib zaug yog txhawm rau yam twg?

Txhawm rau kev tuaj txhawb siab yog coj 1/10 ntawm koj txoj kev khwv tau xws li;
1. khoom noj khoom hnav.
2. nyiaj txiag.
3. lub dag zog thiab laj lim tswv yim koj kawm tau.
coj tuaj txhawb rau tus tswv zos.

Tus tswv zos yuav siv tej khoom no rau yam twg thiab zoo li cas?
1. siv yug ncauj yug lo. Siv yug ncauj yug lo, tsis yog tswv zos ib leeg yuav muab
noj kheej xwb, tiam sis yog siv los txuas rau kev tu ncua ntawm lub zej lub zos, ua
sawv daws ntiag tug.

2. siv ua cuab yeej txhim kho lub zej lub zos kom ruaj khov.
Siv ua cuab yeej txhim kho yog npaj rau cov tub teg tub taw kom lawv muaj cuab yeej
Thiaj pab tiv thaiv tau lub zej lub zos.

3. lub dag zog thiab laj lim tswv yim siv txhim kho thiab tiv thaiv lub zej lub zos
kom ruaj thiab khov.

Tus tswv zos yuav tsum tau npaj kom muaj yam twg?

Tus tswv zos yuav tsum tau npaj kom muaj xws li;
1. tub txawg tub ntse.
2. chaw nyob chaw txoos.
3. tub ncig num.

Tub txawg tub ntse xws li;
1. Kws qhia
2. kws tshawb nrhiav
3. kws kho

Chaw nyob chaw txoos yog xws li; 1. Liaj ia
2. vaj tse
3. xub ke mus los sis cuag

Tub ncig num xws li; 1. Kev txwj laus neeg
2. tub tuav kev ruaj ntseg
3. tub txhim kho

yog tias qhov twg tsis yog thiab ntxim li yuav tau kho los thov tsoom phooj ywg pab kho rau los twg hais tau tsis yog lawm los thov ho thuam thiab qhia rau kuv qhib siab lug tos txais.

ua tsaug.

kuv yog vaj yim leej

#72 HMOOB_Hmong-LPDR_*

HMOOB_Hmong-LPDR_*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 03:13 AM

Kuv zoo siab heev uas peb hmoob tus twg los kuj muaj tswv yim zoo hais sab twg tuaj yog tag nrho tsis muaj ib qho tsis yuav li. yog pebhmoob tseem muaj teb chaws thiab ntshe peb hmoob yuav vam meej thiab tshaj lij heev li tsis hais nyob qhov twg peb hmoob kuj muaj cov expert.

Kuj thov hu txog lub ntuj daim av kom pov hwm peb hmoob mus ib sim los yog txhua2 txheej.

#73 HMOOB_Hmoob(99.9%)_*

HMOOB_Hmoob(99.9%)_*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 08:25 AM

Tsum thiab lau cov phooj ywg kwv tij hmoob aw!!!
Nej puas tau cuab teb kom dav nyob rau lub xyoo tshiab yuav los no, yog nej tsis tau no ces rau siab ntso nawb tsam ces lig rau nej ho yuav tshaib plab.

Tej laj lim tswv yim uas nej tham los saum no ces peb cov tub hmoob tub txawj ntxhais ntse luag twb ua txhij rov ua txhua lawm. Nej tsis tas yuav los mus poob siab tsam ces yuav tsis muaj tus loj coj nej.

Nej yeej meem rau siab ntso mus khwv noj khwv haus kom txhob tshaib nej plaj xwb ces nej thiaj li tsis mus thov thov luag noj luag haus, tej tub tej ntxhais thiaj li tsis mus ua tib neeg phem ua luam txhaum cai, siv cev coj nrhiav noj nrhiav haus li niaj hnub nim no xwb ces kuv twb zoo zoo siab lawm os mog.


#74 HMOOB_Tsimkhohmoob_*

HMOOB_Tsimkhohmoob_*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 09:47 AM

Uatsaug rau koj lub tswvyim zoo, yog ua tau li ko tiag nws yeej yuav tsum zoo taus xwb.
Muaj ob peb yam uas kuv xav tau hais tias yuav muaj kev ntsiab qib mas yog li no:
_Koj lub Cabinet neeg coob dhau lawm.
_Nyiaj txiag siv rau lub Cabinet, nws mus over hmoob txoj kev muaj. ($15,000,000.00 ib zaug xwb los yog ib lub hlis ?.)
_Koj tus Budget tsuas muaj qhov tau los xwb, tabsis tsis muaj qhov siv tawm.(Kev luam ntaub ntawv tsis yog luam dawb, ua ib yam dab tsi yuav tsum yog muab nyiaj txiag los ntaus thawj ua ntej)

Yam koj hais los no kuv pom tias nws mus dhau lub peev xwm uas haiv neeg hmoob yuav ua tau.

Teeb meem ntawm koj lub Cabinet:
Yog ib lub Cabinet twg muaj members coob npaum koj hais saum toj no, kev tswj kev sab laj tsis yooj yim hlo li. Mekas yog ib haiv neeg uas paub tab ntau lub sijhawm thaum muaj kev sab laj twb tswj lub rooj sab laj nyuaj. Qhov no kuv tsuas hais raws li kuv qhov Experience uas muaj dhau los xwb.

Nco ntsoov tias yooj yim hais tiam sis tsis yooj yim ua.


Qhov kuv hais $15,000,000 no yog tag nrho kev luam ntaub ntawv, them vaj tsev, them cov coj e.c.t. tuaj 1 lub xyoo twg.
18 leej tus cabinet xwb tsis coob thiab qhov no thiaj li faib kev noj tswv ncaj ncees rau peb Hmoob. Peb Hmoob sib tawg ua pab ua pawg vim yog cov coj yav dhau los faib cov coj tsis txhua, peb Hmoob thiaj li tsis muaj kev sib haum xeeb. Thiab koj muab ua tib zoo xav tias peb hmoob muaj txog li 35,000,000 tus neeg no, yog ob peb leeg xwb yuav ua dej num tsis txaus rau peb Haiv Neeg Hmoob.

Koj ua tib zoo xav mas, Luag lwm haiv neeg es 1,000,000,000 billions tseem yog qhov minimuns. Luag li ib lub building/tsev xwb twb raug nqe tshaj $15,000,000 lawm. Yog peb yuav hais txog Hmoob tas qab ntuj no ces, cov kuv hais tseem yog minimun( qhov pib xwb)

Yog tias koj tshua dab tsis yuav nug kuv ntsiv los tau?

Lub teb chaws America no luag muaj 18 tus los tuav 18 lub Department es tab tom nro daws peb Hmoob xwb. Kuv xav tias koj yuav paub txog cov US Department no lawm.#75 HMOOB_100% Hmoob_*

HMOOB_100% Hmoob_*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 01:47 PM

Tsum thiab lau cov phooj ywg kwv tij hmoob aw!!!
Nej puas tau cuab teb kom dav nyob rau lub xyoo tshiab yuav los no, yog nej tsis tau no ces rau siab ntso nawb tsam ces lig rau nej ho yuav tshaib plab.

Tej laj lim tswv yim uas nej tham los saum no ces peb cov tub hmoob tub txawj ntxhais ntse luag twb ua txhij rov ua txhua lawm. Nej tsis tas yuav los mus poob siab tsam ces yuav tsis muaj tus loj coj nej.

Nej yeej meem rau siab ntso mus khwv noj khwv haus kom txhob tshaib nej plaj xwb ces nej thiaj li tsis mus thov thov luag noj luag haus, tej tub tej ntxhais thiaj li tsis mus ua tib neeg phem ua luam txhaum cai, siv cev coj nrhiav noj nrhiav haus li niaj hnub nim no xwb ces kuv twb zoo zoo siab lawm os mog.


yawg 99.9% kuv saib mas koj tsis yog kab theem neeg yuav txawj nrog peb tham, vim yog koj tuaj nyeem ntau koj yuav puas hlwb os, koj kav tsij mus pib teb tsam lig lawm qoob tsis siaj tej niam tub tshaib plab nawb. peb tham txog kas moos xwb ov koj tsis yog nav kas moos koj tsis nkag siab. hais txog tej no, thaum twg peb vam txog dag zog peb yeej tsis tso koj tseg, tab sis yog tham ces koj ceeb laj raws cuam thiab yuav ua rau koj tsaug zog heev-koj yuav tau tham kev yos hav zoov,nuv ntses thiab tham poj niam xwb thiaj haum nawb xauj dis la kon bye,baws..

#76 HMOOB_Hmoob Tshiab_*

HMOOB_Hmoob Tshiab_*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 02:09 PM

Tus phoojywgyog peb ntseeg thiab cia siab hais tias peb yuav tsa leej twg ua tus coj los yeej tau.tabsi whov tseem ceeb peb hais taus tus uas peb tsa.kuv tsis xav hais txog hmong Nplog,hmong thaib, hmong Nyablaj,hmong Suav thiab hmong Phabmab,vim rau qhov lawv muaj tebchaws peb thiaj yog cov tsis muaj tebchaws,cia peb hais txog peb hmong Mekas xwb yuav zoo dua.


Koj yuam kev peb puaj leej thawj luag nyob xwb yeej tsis muaj hmoob npe ua presdent hauv ib lub teb chaws twg li ov- xav dua mam hais txhob chim

#77 HMOOB_tub kawm nyob pubia_*

HMOOB_tub kawm nyob pubia_*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 02:32 PM

Hais txog hmooob tus thawj coj, kuv tu siab siab hais tias hmoob yeej ib txwm tsis tau muaj ib tug thawj coj yav tag los li, tiasis tus coj hmoob no ces yeej pom lawm thiab. Vim li cas kuv ho hais li no ?. Ib tug thawj coj yuav tsum yog tus muab tau nws txoj sia pub rau nws haiv neeg. Tus coj hmoob yog tus uas nws haiv neeg muab taus lawv txoj sia pub nws.

Piv ib yam li cov nom tswv hmoob uas nyob tebchaws nplog yav thaum ub, cov ua tsis to taub lawv xav hais tias cov ntawd yog peb cov thawj coj, tabsis tu siab rau tus to taub li no. Lawv tsuas yog cov uas raug Mekas nqa nyiaj dollars tuaj nplawm lawv qhov muag xwb, hmoob nyob thoob teb chaws nplog sab qaum teb txhua tug txiv neej uas kwv taus phom muab lawv txoj sia mus tuag rau tshav rog kom cov uas pom nyiaj dollars ntawd peem tsheej ua nom ua tswv.

Hmoob cov thawj coj, lawv lub neej yav tag los tsis yog hlub hmoob es hnub no nws dhau mus ua hmoob tus thawj coj, tiam sis yog cov thaum nyob teb chaws nplog es nws tua taus nws haiv neeg pov tseg xwb. Yav tag thaum nyob tebchaws nplog, ib tug nom hmoob twg uas nws yuav peem tsheej ua ib tug nom, tsis yog nws sawv ua nom los ntawm txoj kev hlub nws haiv neeg, tabsis yog nws sawv ua nom los ntawm hmoob lub suab qeej suab nruas thiab lub suab nyiav xwb, yog peb cov txiv neej tsis tuag npaum li no los mus pauv nws tus nom, ua nws puas peem tsheej ua ib tug nom ?. Nej ua zoo xav seb puas tu nej siab. kuv tu siab heev li. Txawm tsis muaj ib tug thawj coj hmoob los txhob tu siab, peb nyob lub teb chaws twg ces cov thawj coj ntawm lub teb chaws ntawd yog peb cov thawj coj.


txiv tuag rau thawj coj te= koj pib koj lub npe yog tab sis koj tham tsis yog vim koj pw ib qhov chaw, noj ib rab daiv thiab paub txij li tus thawj qhia koj xwb. Tseeb tiag hmoob yeej tsis muaj thawj coj thiaj muaj tus txhawj xeeb thiab muab tej no los rau peb xav-zoo-zoo. Tab sis koj txiv yog communit thiab democracy tua nawb. hmoob tsis tau tua koj txiv, tab sis vim hmoob tsis muaj teb chaws ntag-nyob luag av ywj luag kav-luag kom mus tuag ces yuav tau mus xwb. Hmoob yeej tsis yeej ib ntsug rog qhov twg li os keeb puav vim plog teb nav, tsuas coj cob fab vwm li paj cai thiaj yeej fab kis ib nyuag nplua xwb tab sis txog kawg hmoob txiav taub hau ces tag. tom qab haum ci min thiab xum pha nus voos-kais xuam lawv mam muab paj cai txoj cai los tawm tsam fab kis thiab ameslikas thiaj yeej cai rau nej xwb. ho cov hmoob nyob nplog teb es tsa los ntawm ob tog nom tswv nplog sab laug-sab xis yog tsa los txib hmoob thaiv rog rau lawv xwb. Tej no tsis lam hais ho..kawm tiav thiaj paub, yog li nej yuav hais dab tsis rau yus tsev hmoob yuav tsum hais kom yog cai thiab muaj pov thawj tim khawv. hmoob tuaj hauv no nyeem thiaj to taub hmoob li teeb meem mog tsoom phooj ywg hmov tshua.

#78 HMOOB_tub hluas._*

HMOOB_tub hluas._*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 03:29 PM

kuv ces tsuav tau pom cov hluas nkauj zoo saib thiab zoo plw hauv toj siab no xwb ces zoo li tau ua ib tug thawj coj hmoob lawm ntag ho..

#79 HMOOB_tooj lig_*

HMOOB_tooj lig_*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 04:00 PM

nyob zoo, tsoom phooj ywg.

kuv thov tuaj tham nrog nej thiab, kuv tuaj nrog nej tham txog tej tswv yim txhim kho li nej pheej niaj hnub tuaj tham no, yog tias tsoom hmoob nyob thoob lub qab ntuj no, sawv daws tau hnov, thiab txhua lub zos, xeev plhawv txog tej tswv yim sis koom no, sawv daws tso plhuav tej kev sis khib tseg, txhua lub zej, txhua lub zos, nyias txhim kho nyias lub zej lub zos, ib leeg tsis txhob tos ib leeg, koj lub zos, koj yeej meem npaj, kuv lub zos, los kuv yeej meem npaj. ua li, puas yuav muaj pes tsawg rau sawv daws npaj. yog saws daws, kam ua li sawv daws lub tswv yim no, ces tsis muaj pes tsawg lub xyoo xwb, tej kev vam meej, yeej yuav pom muaj tshwm sim tuaj.

kuv thov ntau ncauj tias; kev coj noj coj ua, los muaj tus tuaj qhia lawm, dab neeg haiv los muaj tus tuaj hais lawm, tus ntaub tus ntawv sawv cev rau kev hais lus los peb twb niaj hnub siv lawm, kev ntseeg los niaj hnub no sawv daws yeej muaj kev ntseeg ywj pheej lawm, kev cai lij choj los, tsoom fwv yeej muaj ua ntu zus pub rau sawv daws siv.

thov muab tham tias; tshuav yam twg tsis tau muaj? kuv thov teb li kuv ntiag tug tias, tsuas tshuav qhov tsis kam ntseeg thiab txais yuav, fwm thiab mloog lus.

yuav tos thaum twg? tos leej twg? puas yog tos nag hmo? tos pov fwm yej los? los yog tos saub ntsuab xwm? los yog tos lub neej nplua nuj tso?

tsis muaj hnub tab nrho sawv daws, cia li nplua nuj ib zaug li. niaj txhis piv txoj lus tias; nyiaj txiag nyob tsiv kev txiv ntoo nyob chaw siab. tsis khwv tiag yuav tsis tau noj, tsis tau hnav.

leej twg thiaj yuav nplua nuj los txhim kho? leej twg thiaj yuav txawj ntse los ntau thawj? tos pes tsawg phav xyoo lawm? tsis muaj hnub li nawv tsoom phooj ywg. hwj huam, koob hmoov, tsis lam yuav thawj leej twg li. yog tsis muaj kev sis ntseeg, sis fwm thiab ncaj ncees rau txoj kev haum xeeb.

#80 HMOOB_yis teej_*

HMOOB_yis teej_*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 04:16 PM

Kaus ruam tib:
1- yog sau hmoob thoob qab ntuj ib leeg ob peb dollars hos sau hmoob meskas ib leeg 2phav$ estimate yog over $billions dollars
2- thaum sau tas lawm peb coj mus yuav LoojCheeb laos cash, los yog yuav av Thaib
3- yog tau qhob ib thiab ob lawm mam tham qhov 3


lub khauv zeeg cua nplawm los mus raug rau nroj tsuag xyoob ntoo, yeej ntsoog thiab lo, tiam sis tsuas yog ib vuag dua xwb. tus duab tshav tawm los ntawm lub hnub, txhua yam tau txais yeej yuav pauv thiab hloov.

lub zos no cas nej tsis kam nyob ua ke. nag hmo, peb tham txog lawv xwb, tiam sis kaj ntug tag kis nej puas kam tham txog peb?

hnov luag tej tham nroo nreb txog koj, tiam sis nej puas tham txog kuv?

#81 HMOOB_HmoobtustswvRogntsa_*

HMOOB_HmoobtustswvRogntsa_*
 • Guests

Posted 07 December 2011 - 07:40 PM

lub khauv zeeg cua nplawm los mus raug rau nroj tsuag xyoob ntoo, yeej ntsoog thiab lo, tiam sis tsuas yog ib vuag dua xwb. tus duab tshav tawm los ntawm lub hnub, txhua yam tau txais yeej yuav pauv thiab hloov.

lub zos no cas nej tsis kam nyob ua ke. nag hmo, peb tham txog lawv xwb, tiam sis kaj ntug tag kis nej puas kam tham txog peb?

hnov luag tej tham nroo nreb txog koj, tiam sis nej puas tham txog kuv?muaj dabtsis ces tham los xwb tiag...txhua yam zaub nyob tom tablaj sawvdaws yeej muag tau thiab yeej muaj neeg noj tsis dhuav

muaj zoo tswvyim ces yeej meem tham tuaj peb tau coj mus ua kawm nawb?

#82 HMOOB_HmooB vs HmooB_*

HMOOB_HmooB vs HmooB_*
 • Guests

Posted 08 December 2011 - 01:27 AM

Hnub twg Hmoob tsis fwm nws xeem lawm thiab Hmoob muaj peev xwm tua tau nws tus thawj coj pov tseg los yog ntes tau nws tus thawj coj mus rau txim yog thawj coj ua dab tsi txhaum ces hnub ntawd Hmoob thiaj yuav nrog luag ciaj taus haiv.

Tos kuv hais li no vim kuv pom luag lwm haiv neeg ciaj haiv tsis coj li Hmoob. Txhua tus tib neeg nyob hauv qab txoj cai tsis hais tus ruam los tus ntse, tus pluag los tus muaj, tus nom los tus qhev. Raws kuv pom yav tag los, yog leej twg yog nom ces txawm nws cov neeg yuav ua txhaum cai loj npaum twg los nws yog tus thawj lawm ces nws muaj rab peev xwm mus tso tawm txim tau. Nws tsis quav ntsej txawm lwm tus mob siab thiab chim siab npaum twg li vim hmoob tus thawj coj mas muaj xiv heev li.

Yuav tsum xav hais tias tus thawj ces yog tus ntse, pejxeem yog tus dej. Ntse tuag dej yeej tsis nqhuab, tab sis dej nqhuab ces ntse kawg tuag nawb.

#83 HMOOB_xubthoj_*

HMOOB_xubthoj_*
 • Guests

Posted 08 December 2011 - 01:32 AM

Hais txog hmooob tus thawj coj, kuv tu siab siab hais tias hmoob yeej ib txwm tsis tau muaj ib tug thawj coj yav tag los li, tiasis tus coj hmoob no ces yeej pom lawm thiab. Vim li cas kuv ho hais li no ?. Ib tug thawj coj yuav tsum yog tus muab tau nws txoj sia pub rau nws haiv neeg. Tus coj hmoob yog tus uas nws haiv neeg muab taus lawv txoj sia pub nws.

Piv ib yam li cov nom tswv hmoob uas nyob tebchaws nplog yav thaum ub, cov ua tsis to taub lawv xav hais tias cov ntawd yog peb cov thawj coj, tabsis tu siab rau tus to taub li no. Lawv tsuas yog cov uas raug Mekas nqa nyiaj dollars tuaj nplawm lawv qhov muag xwb, hmoob nyob thoob teb chaws nplog sab qaum teb txhua tug txiv neej uas kwv taus phom muab lawv txoj sia mus tuag rau tshav rog kom cov uas pom nyiaj dollars ntawd peem tsheej ua nom ua tswv.

Hmoob cov thawj coj, lawv lub neej yav tag los tsis yog hlub hmoob es hnub no nws dhau mus ua hmoob tus thawj coj, tiam sis yog cov thaum nyob teb chaws nplog es nws tua taus nws haiv neeg pov tseg xwb. Yav tag thaum nyob tebchaws nplog, ib tug nom hmoob twg uas nws yuav peem tsheej ua ib tug nom, tsis yog nws sawv ua nom los ntawm txoj kev hlub nws haiv neeg, tabsis yog nws sawv ua nom los ntawm hmoob lub suab qeej suab nruas thiab lub suab nyiav xwb, yog peb cov txiv neej tsis tuag npaum li no los mus pauv nws tus nom, ua nws puas peem tsheej ua ib tug nom ?. Nej ua zoo xav seb puas tu nej siab. kuv tu siab heev li. Txawm tsis muaj ib tug thawj coj hmoob los txhob tu siab, peb nyob lub teb chaws twg ces cov thawj coj ntawm lub teb chaws ntawd yog peb cov thawj coj.

Txoj kev ciaj caub yog txoj kej twm zeej. Yuav tau xyaum hloov thiab xyaum sib zam txim. Cav cuag ob tug (boxer) sib ntau tag nkawd tseem los sib tuav tes ua phooj ywg. Tus txawj xav, yuav tsis nrhiav kev ciaj caub tab sis nrhiav kom muaj kev zoo phooj ywg xwb.

#84 HMOOB_tub xeeb ntxwv_*

HMOOB_tub xeeb ntxwv_*
 • Guests

Posted 08 December 2011 - 02:18 AM

Tsum thiab lau cov phooj ywg kwv tij hmoob aw!!!
Nej puas tau cuab teb kom dav nyob rau lub xyoo tshiab yuav los no, yog nej tsis tau no ces rau siab ntso nawb tsam ces lig rau nej ho yuav tshaib plab.

Tej laj lim tswv yim uas nej tham los saum no ces peb cov tub hmoob tub txawj ntxhais ntse luag twb ua txhij rov ua txhua lawm. Nej tsis tas yuav los mus poob siab tsam ces yuav tsis muaj tus loj coj nej.

Nej yeej meem rau siab ntso mus khwv noj khwv haus kom txhob tshaib nej plaj xwb ces nej thiaj li tsis mus thov thov luag noj luag haus, tej tub tej ntxhais thiaj li tsis mus ua tib neeg phem ua luam txhaum cai, siv cev coj nrhiav noj nrhiav haus li niaj hnub nim no xwb ces kuv twb zoo zoo siab lawm os mog.

Koj tham lus zoo li kuv tus yawg koob. Koj lub tswv yim tsis ua hauj lwm rau tiam tam sim no vim tam sim no, kev sib nqee tswv yim yog qhov tseem ceeb thiab thiaj yog qhov yuav sib pab tau. Tag nrho cov kev sib tham hauv no puav leej muaj nuj nqi tib yam vim lawv yeej yog tswv yim.

#85 HMOOB_yis teej_*

HMOOB_yis teej_*
 • Guests

Posted 08 December 2011 - 03:05 PM

muaj dabtsis ces tham los xwb tiag...txhua yam zaub nyob tom tablaj sawvdaws yeej muag tau thiab yeej muaj neeg noj tsis dhuav

muaj zoo tswvyim ces yeej meem tham tuaj peb tau coj mus ua kawm nawb?


laj lim tswv yim, mas tsis muaj lub zoo haum taus sawv daws, tiam sis lub khw neeg tuaj coob vim tus nqi qis, yam khoom ruaj khov vim tus neeg ua.

lub tsev nyob hauv npauv suav, nyob sab saum ruv muaj ib lub kaus yog xim kub nthuav roos. puas tau muaj leej twg pom lub tsev no li?

#86 HMOOB_tubxeeb ntxwv_*

HMOOB_tubxeeb ntxwv_*
 • Guests

Posted 08 December 2011 - 04:19 PM

laj lim tswv yim, mas tsis muaj lub zoo haum taus sawv daws, tiam sis lub khw neeg tuaj coob vim tus nqi qis, yam khoom ruaj khov vim tus neeg ua.

lub tsev nyob hauv npauv suav, nyob sab saum ruv muaj ib lub kaus yog xim kub nthuav roos. puas tau muaj leej twg pom lub tsev no li?

Koj cov tswv yim zoo heev thiab koj yeej hais raug kawg nkaus. Koj puas pom qhov txawv txav ntawm ob lub tswv yim no:
1.) Ntawm Hmoob, thaum peb poj koom yawm txwv muaj ib lub tswv yim zoo ces lawv yeej tham ua "paj lug" qhia tej xeeb laj xeeb ntxwv xwb.
2.) Ntawm Meskas, thaum lawv muaj ib lub tswv yim zoo, lawv twb tsis yog tham qhia lwm tus xwb, lawv tseem muab sau ua ib phau ntawv zeem tseg rau sawv daws saib thiab leej twg xav xyuas thaum twg los tau.

Li koj pom ne, qhov piav ua "paj lug" thiab "sau ntawv zeem tseg" no ho muaj txiaj ntsim li cas?

Kom nco tias tsob ntoo no yeej siab kawg, tab sis tseem muaj lwm tsob siab tshaj thiab. Thaum yus yog ib tus rawg xwb ces luag xav muab lov thaum twg los tau, tab sis yog thaum yus yog ntau ntau tus rawg uake lawm, luag yuav dam los yeej tsis yooj yim.

Ua tsaug,

#87 HMOOB_hmoobtustswsvRogtnsa_*

HMOOB_hmoobtustswsvRogtnsa_*
 • Guests

Posted 08 December 2011 - 05:00 PM

laj lim tswv yim, mas tsis muaj lub zoo haum taus sawv daws, tiam sis lub khw neeg tuaj coob vim tus nqi qis, yam khoom ruaj khov vim tus neeg ua.

lub tsev nyob hauv npauv suav, nyob sab saum ruv muaj ib lub kaus yog xim kub nthuav roos. puas tau muaj leej twg pom lub tsev no li?Tibneeg lubsiab yeej tsis sib thooj tiamsis tus tswv khw zoo yeej muaj neeg coob tuaj thiab saib tej khoom muaj nuj nqis thiab tsis xaiv tug nqi pestsawg.

Lub tsev kub ruv roos yog tsis muaj tus zoo tswv zoo kav ntsaum kabrhws los yeej ua tau rau plhaw mus ua av.
Txhua yam yuav tsum yog tu nraim thiaj li kav. Tu ib qho tsis tu ib qho yuav tsis txaus noj tsis txaus haus. Lub ntuj lub teb dav li dav tsawg tus tswv thiag li yog tus kav. Puas muaj leegtwg paub yog tus zoo licas?

#88 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 14 December 2011 - 11:53 AM

Cab cab cab... Hmoob yuav hmoob, leej me kwv tij hmoob aw!!!
Ua li cas tav li no nej tseem yuav tuaj tawm tswv 8 xaiv thawj los coj nej xwb nas lov. Cas pheej tsis mus khwv noj khwv haus thiab ua lag ua luam es kom muaj txiag nplua nuj nas lov. Cov neeg muag txiag nplua nuj nkaus xwb thiaj li muaj feem los ua nom ua tswv mog.

Xaiv kuv mas kuv yeej yuav los coj tau nej mus lawm yav tom ntej xwb xwb li los mas, tshuav cov hmoob hauv toj siab no lawm xwb thiaj li tsis xaiv kuv vim nej pheej tuaj toj siab xwb nej thiaj li tsis paub txog tiam kuv twb yog neej tus thawj lawm no os mog.


#89 HMOOB_hmoobquslamncigntuj_*

HMOOB_hmoobquslamncigntuj_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 06:29 AM

zoo li coob tug twb tuav dejnum khov kho lawm
tabsis kuv hais lino!

kuv pom zoo xaiv koj os hmoob
seb lwmtus xaiv abtsis

#90 HMOOB_Vam Tub_*

HMOOB_Vam Tub_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 10:00 AM

Xav kom hmoob tus nom tso cai rau peb muaj peb tus pojniam mas peb thiaj yuav caum cuag lwm haiv neeg. Vim peb tseem tsawg heev os. Thaum twg peb muaj 10 tawm lab tus neeg nyob hauv US los Laos lawm mas peb thiaj yuav muaj zog nawb.

#91 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 01:51 PM

Cov kwv tij thiab phoojywg hmoob...
kuv twb yeej tso pluav cai rau nej yeej meem yuav poj niam kom coob npaum li coob tau, ho ua kom muaj me nyuam hmoob coob npaum li coob tau ntag, peb nyob rau lub teb chaws vam meej lawm, peb cov nom tswv yeej tsis pub nej ib leeg twg tuag tshaib vim peb cov tub txawj ntxhais ntse yeej rau siab ntso mus ua hauj lwm hnub dhau hmo kom tau nyiaj seem coj los yug nej txhua leej huv tib si li, yog li no nej rau siab ntso ua me nyuam hmoob kom puv thoob teb chaws USA no los yeej tsis muaj leej twg hais tau nej mog. Thiab kuv twb tso cai kom nej mus pab ua me nyuam hmoob cov coob li coob tau rau tim nplog, thaib, thiab suav tib si li. Yog nej leej twg tseem tsis txawj ua me nyuam hmoob kom coob li coob tau no ces rau siab ntso mus pab peb ua nawb.


#92 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 January 2012 - 02:32 AM

Hais txog hmooob tus thawj coj, kuv tu siab siab hais tias hmoob yeej ib txwm tsis tau muaj ib tug thawj coj yav tag los li, tiasis tus coj hmoob no ces yeej pom lawm thiab. Vim li cas kuv ho hais li no ?. Ib tug thawj coj yuav tsum yog tus muab tau nws txoj sia pub rau nws haiv neeg. Tus coj hmoob yog tus uas nws haiv neeg muab taus lawv txoj sia pub nws.

Piv ib yam li cov nom tswv hmoob uas nyob tebchaws nplog yav thaum ub, cov ua tsis to taub lawv xav hais tias cov ntawd yog peb cov thawj coj, tabsis tu siab rau tus to taub li no. Lawv tsuas yog cov uas raug Mekas nqa nyiaj dollars tuaj nplawm lawv qhov muag xwb, hmoob nyob thoob teb chaws nplog sab qaum teb txhua tug txiv neej uas kwv taus phom muab lawv txoj sia mus tuag rau tshav rog kom cov uas pom nyiaj dollars ntawd peem tsheej ua nom ua tswv.

Hmoob cov thawj coj, lawv lub neej yav tag los tsis yog hlub hmoob es hnub no nws dhau mus ua hmoob tus thawj coj, tiam sis yog cov thaum nyob teb chaws nplog es nws tua taus nws haiv neeg pov tseg xwb. Yav tag thaum nyob tebchaws nplog, ib tug nom hmoob twg uas nws yuav peem tsheej ua ib tug nom, tsis yog nws sawv ua nom los ntawm txoj kev hlub nws haiv neeg, tabsis yog nws sawv ua nom los ntawm hmoob lub suab qeej suab nruas thiab lub suab nyiav xwb, yog peb cov txiv neej tsis tuag npaum li no los mus pauv nws tus nom, ua nws puas peem tsheej ua ib tug nom ?. Nej ua zoo xav seb puas tu nej siab. kuv tu siab heev li. Txawm tsis muaj ib tug thawj coj hmoob los txhob tu siab, peb nyob lub teb chaws twg ces cov thawj coj ntawm lub teb chaws ntawd yog peb cov thawj coj.#93 HMOOB_xiong_*

HMOOB_xiong_*
 • Guests

Posted 18 January 2012 - 02:43 AM

tu tij laug koj yeej hai yog lawm yu nyob lub teb chaw twg kav tsij rau siab khwv noj khwv hau kom muaj noj muaj hau xwb zoo tshaj lawm .vim peb hmoob nyia khav nyia tse .tu tse kau tu ruam noj cas kuv ho hai li no lo yeej muaj tiag nawv kuv ,mas nyob teb chaw nplog kuv pom lawm tia peb cov hmoob no mas tu twb ib nyuag tau ua tu noj loj me tsis xwb mas yus tej kwv tij nyob npaj nau tuaj mas cas ua tu tsis paub li lawm laiv yog koj xav koj nws pab ib yam dab tsis mas yog koj tsis muaj nyiaj muab ua dej siab mas nws yeej tsis xav nrog yus txua lu li ho .yog li ntawv kuv thiaj xav hai tia peb hmoob mas ua tau luag lwm haiv neeg tu tub txib xwb ua tsis tau ib tsoom hmoob tu coj

#94 HMOOB_HmooB MIvKuJ_*

HMOOB_HmooB MIvKuJ_*
 • Guests

Posted 22 January 2012 - 04:26 PM

tu tij laug koj yeej hai yog lawm yu nyob lub teb chaw twg kav tsij rau siab khwv noj khwv hau kom muaj noj muaj hau xwb zoo tshaj lawm .vim peb hmoob nyia khav nyia tse .tu tse kau tu ruam noj cas kuv ho hai li no lo yeej muaj tiag nawv kuv ,mas nyob teb chaw nplog kuv pom lawm tia peb cov hmoob no mas tu twb ib nyuag tau ua tu noj loj me tsis xwb mas yus tej kwv tij nyob npaj nau tuaj mas cas ua tu tsis paub li lawm laiv yog koj xav koj nws pab ib yam dab tsis mas yog koj tsis muaj nyiaj muab ua dej siab mas nws yeej tsis xav nrog yus txua lu li ho .yog li ntawv kuv thiaj xav hai tia peb hmoob mas ua tau luag lwm haiv neeg tu tub txib xwb ua tsis tau ib tsoom hmoob tu coj

Kwvtij aw, kuv tsis yog nom los kuv yeej pom nom txoj kev txom nyem thiab os. Txawm leej twg yog nom los tsuas muaj ob txhais tes xwb. Kwv tij neej tsa los pejxeem tuaj poob yus tsev nchua ntws, yus yuav tau pub lawv noj lawv haus. Thaum yus tsis muaj lawm tseem raug luag cem qhia dub thiab. Peb yuav tau tso tseg txoj kev ua thawj coj es tiam pejxeem. 10 leeg pub 1 leeg noj mas tsis luaj twg, tab sis 1 leeg pub 10 leej noj ces kawg yuav txom nyem li ntag. Peb hmoob mas tus twg yog thawj coj mas nws yuav raug los tab qhua kev deb. Nws yeej tsis yooj yim kiag. Nej cov mus xyuas nej tus coj yuav tsum nco ntsoov nqa me ntsis zaub mov mus pab nws thiab nawb. Nej puas paub hais tias nws lam peem kom nws txhob poob ntsej muag xwb. Tseeb ces nws twb khaub hlab tag.

#95 HMOOB_HuabTaishmoob_*

HMOOB_HuabTaishmoob_*
 • Guests

Posted 23 January 2012 - 10:24 AM

Nyiaj yog 100 tsav yam,
Yog muaj nyiaj lawm nej thiaj li mus kawm tau ntaub ntawv siab.
Kawm ntaub ntawv siab lawm luag thiaj li pom yus muaj nqis.
Thaum yus muaj nqis lawm luag thiaj li yuav xaiv yus los ua tus coj.
Thaum yus ua tus coj lawm yus thiaj li hlub tau cov txom nyem.
Yog yus hlub tau cov txom nyem lawm ces tib neeg ntiaj teb yuav hlub yus.
Thaum tib neeg ntiaj teb hlub yus lawm ces yus dhau los yog ib tug HUAB TAIS HMOOB lawm ntag.


#96 HMOOB_pohappyi_*

HMOOB_pohappyi_*
 • Guests

Posted 09 February 2012 - 10:50 AM

penis advantage
the tinnitus miracle

#97 HMOOB_HmoobBlog_*

HMOOB_HmoobBlog_*
 • Guests

Posted 09 March 2012 - 04:25 AM

Nyiaj yog 100 tsav yam,
Yog muaj nyiaj lawm nej thiaj li mus kawm tau ntaub ntawv siab.
Kawm ntaub ntawv siab lawm luag thiaj li pom yus muaj nqis.
Thaum yus muaj nqis lawm luag thiaj li yuav xaiv yus los ua tus coj.
Thaum yus ua tus coj lawm yus thiaj li hlub tau cov txom nyem.
Yog yus hlub tau cov txom nyem lawm ces tib neeg ntiaj teb yuav hlub yus.
Thaum tib neeg ntiaj teb hlub yus lawm ces yus dhau los yog ib tug HUAB TAIS HMOOB lawm ntag.


Tus Me Huabtaisnyiaj,

Cas koj yuav hais tau raug siab ua luaj.
Kuv xav tias koj khwv tag koj tiam no los ntshe yuav mus tsis txog twg.
Yog leej twg xav tias nyiaj thiaj ua tau 100 tsav yam ces tus ntawv yuav ua nyiaj qhev mus tag ib sim.
Tus neeg ntawv yuav ua lwm yam hauj lwm tsis muaj hnub tiav li, vim qhov twg los yog Nyiaj nyiaj nyiaj nyiaj xwb
Nyiaj mas muaj ntau baum cas los yeej tsis txawj txaus li os mog.
Txhua tus neeg yuav tsum muaj nyiaj thiaj ua tau lwm yam
Tiamsis txhob ua nyiaj qhev od mog yuav tsum muab nyiaj los ua yus qhev pab yus xwb nawb.

#98 HMOOB_123_*

HMOOB_123_*
 • Guests

Posted 14 July 2012 - 12:13 PM

Hmoob thoob qab ntuj tus thawj coj yuav yog leej twg? Nws yog leej twg thiab yuav coj li cas thiaj haum hmoob?

Hmoob thoob qab ntuj aw !!!!!! tiam no ces nej tag zimtxuv li lawm os mog, txhob tos , txhob ua npau suav hais tias vaj hmoob yuav los los sis yuav muaj dua 1 tug zoo-
li 3 txiv Vajpov li lawm os tiam no, hmoob yuav tsis muaj tus coj tseem ceeb ntxiv lawm, Vim hmoob tsawg haiv, tsawg tsis muaj kev koom tes nyias xav ua nyias tus loj xwb.
Tus uas yuav tsim nyog los sawv & tsuj tau 3 txiv nai phoo tus hneev taw los sis yuav tsim nyog los ua tau 3 tus thawj coj tshiab, mas nws yuav tsum muaj raws li nram qab no =
1 siab loj siab dav tsis vam kaus pej xeem tug li , tsuas txhawb npa pem xeem xwb.
2 tsis ntshai tuag muaj tsov rog muaj plaub muaj ntug los ua ntej kiag xwb,
3 hlub kwv tij neej tsa laj mej pej xeem tus me mus txog tus laus , tsis cais pab pawg tsis thuam neeg yooj yim.
4 thaum muaj Emergency txhua yam nws paub & muaj peev xwm yuav keb los sis nres kom tau,
5 nws yuav tsum paub ntuj sia, nws yuav tsum yog tus ntuj tso los, mas thiaj li yuav ua tau hmoob tus thawj coj.

#99 HMOOB_Hlub Ntxhais_*

HMOOB_Hlub Ntxhais_*
 • Guests

Posted 18 July 2012 - 08:14 PM

Peb Hmoob tus Vajntxwv twb yuav los rau xyoo 2012 no lawm os. Nws ze heev lawm nawb. Hnub twg peb hmoob muaj vaj lawm ces peb cov txiv neej yuav xav muaj pes tsawg tus pojniam los yeej tau raws li lub siab ntshaw ntag nawb. Niam no pojniam coob tshaj txiv neej lawm. Ib tug txiv neej yuav tsum muaj 10 tawm tus pojniam mas thiaj yuav pab tau tej ntxhais tej me kev kho siab os. Yog muaj txoj cai mas txawm tus phem tus zoo los kuv yuav muab yuav ua pojniam kom tag tsis pub nyob ua nkauj laug nyob twm zeej kho siab khuav li ntag nawb.

#100 HMOOB_Muajzoo_*

HMOOB_Muajzoo_*
 • Guests

Posted 15 September 2012 - 02:32 AM

Nyob zoo tsoom kwv tij hmoob sawv daws


lub sij hawm no mas saws daws ntshaw thiab xav muaj tus coj kawg, tiam sis cov kwv tij kwv npawg peb hmoob tus coj ntaws nws yuav tsis poob saum ntuj los, los sis yuav tsis sawv hauv av tuaj.....

peb tus coj ntawv ces yog tus uas koj niaj hnub pom niam hnub mloog nws lus, koj muaj plaub muaj ntug los nws yog tus pab koj....hmoob tus coj ces yog cov raws li nram qab no xwb mas lawv.....nrog kuv xav seb nej puas pom li kuv pom, nej puas muaj li kuv muaj..............

1. Koj tus txiv hlob txiv ntawm, ntawv koj tsev kwv tij uas muaj laj li tswv yim zoo thiab tsoom kwv tij ntawm koj mloog nws qhuab nws qhia, nws hais li cas sawv daws ua li ntawv, tus no yog koj tus coj.

2. Kab tshoob kev kos, tuam mej koob lwm mej koob....yog koj tus coj

3. Kev cai dab qhuas, cov paub txog hmoob kev li kev cai.....yog koj tus coj

4. Kev nrhiav noj nrhiav haus, tej tub ntxhais txawj ntse............yog koj tus coj

5. Kev nom kev tswv, koj nyob lub tes chawg twg............tus nom ntawv yog koj tus......yog koj tus coj

6. Hmoob lub teb chaws....................koj nyob qhov twg lub teb chaws ntawv yog koj lub

Txhob lam mus qw mus hu tsis muaj tus coj yuav los saum ntuj los thiab tsis muaj tus coj yuav tawm hauv av los............peb tus coj ces yog koj thiab yog kuv yog kwv yog tij yog nkauj muam nraug nus puav leej yog neeg yus los xwb os nawb kuv cov me kwv tij hmoob sawv daws. Peb yuav tau sib hlub sib pab noj sib hlub haus sib ce, nyob ua ke koom zej koom zos koj yuav kuv muam kuv hu koj ua yawm yij, koj hu kuv ua yawm dab....muaj sib muaj nyhav los peb sib pab ces zoo tshaj plaws li lawm os....lawv.Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users