Jump to content


cov thawj


9 replies to this topic

#1 HMOOB_tshav pheej_*

HMOOB_tshav pheej_*
  • Guests

Posted 01 December 2011 - 04:33 PM

Tsoom phooj ywg, luag tias; noj luag qav, zaum luag hauv rooj, hais luag hauv lus, kev noj taus hais taus, muaj coob leej, yeej yog cov zoo raws li hais no.

rau kuv tus kheej, feem ntaus ntawm, zaj lus no, yog tus tub chiv cawv , tus txiv neeb, tus tub ua plaub ua ntug. thiaj nquag pom nyob rau lub sam xeeb no xwb.

vim li cas? neeg hmoob thiaj pheej yuav ntshaw lub nyuam meej mom no ua luaj li?

kuv tsis xav ua dab ua qhua, kuv tsis xav quav dej quav cawv, kuv tsis xav xeeb plaub xeeb ntug.

#2 HMOOB_Qaav moob_*

HMOOB_Qaav moob_*
  • Guests

Posted 02 December 2011 - 08:19 AM

Ua num ua tswv hab ua noj ua tswv????????????.

#3 HMOOB_Txausxav_*

HMOOB_Txausxav_*
  • Guests

Posted 02 December 2011 - 12:03 PM

Yog yus tsa yus tus kheej ua thawjcoj ces yuav tsis muaj leej twg fwm, tabsi yog pejxeem tsa ces thiajli yuav muaj qabhau. Hnub uas yus yog ib tug thawjcoj zoo lawm, koj tsis xav zaum luag hauv rooj los yeej yuav tau zaum, thawj puag qab yus yeej tau noj, tej thawj lus yus ua tus hais. Kuv twb nyob qhov ntawd los ntev lawm.

#4 HMOOB_Vam Ntsoov_*

HMOOB_Vam Ntsoov_*
  • Guests

Posted 03 December 2011 - 11:45 AM

Yog yus tsa yus tus kheej ua thawjcoj ces yuav tsis muaj leej twg fwm, tabsi yog pejxeem tsa ces thiajli yuav muaj qabhau. Hnub uas yus yog ib tug thawjcoj zoo lawm, koj tsis xav zaum luag hauv rooj los yeej yuav tau zaum, thawj puag qab yus yeej tau noj, tej thawj lus yus ua tus hais. Kuv twb nyob qhov ntawd los ntev lawm.

Kuv hnov hais tias yog peb hmoob xav muaj teb chaws tiag no ib yig nqa $5000 mus rau hmoob 18 xeem yuav ib lub teb chaws rau hmoob nyob no laiv. Nov thiaj yog lub tswv yim zoo kom hmoob nrog luag muaj teb chaws lawm xwb os lawv.....

#5 HMOOB_Qaug zos_*

HMOOB_Qaug zos_*
  • Guests

Posted 04 December 2011 - 06:57 PM

Kuv pom nyob rau hauv toj siab no mas muaj 3 dlaim duab yog upload lo ntawd Kab Yeeb Vaj,zoo siab,chim siab,plua tawg,tsi xav pom cov dluab zoo li no ntxiv li lawm,hmoob lub neej yooj xeeb rau lwm haiv neeg dlag tsi xav ntsib nwg li lawm.

#6 HMOOB_tusthawj_*

HMOOB_tusthawj_*
  • Guests

Posted 04 December 2011 - 08:30 PM

Kev ua cov thawj mas nws kuj muaj qhov zoo thiab qhov phem. Txawj ua tus thawj ces tsis raug kev txaj muag. Tsis txhaw ua tus thawj ces raug luag thuam luag hais. Kev ua cov thawj mas zoo lis cov tub qhev xwb nawb. Dej num yus ua tag coj los txais tos sawv daw. Lub siab hawm muaj nuj muaj nqis yus muab coj los khiav hauj lwm rau sawv daws tag nrhos tus hlob tus yaus huv tib sis. Yus ua tib sai ua kawg nkau kom tsis txhob ntsib teeb meem los tseem muaj tej tus tsim kev teeb meem thiab. Thaum raug luag lwm tus hais los yus yov ua sib ntev, ntev mloog luag hais. Luag hais tag ces yus tseem yov tau lee lub txim tag nrhos mas yus thiaj lis yov ua tau ib tug thawj zoo los coj sawv daws. Yus saib sawv daws rau qhov chaws siab mas luag niam dhuav pom yus yog ib tug neeg coj tus xwb.

Kev ua tus thawj mas yog tia yus tsa yus lub fwj chim siab tshaj sawv daws ces txhog thaum kawg yus ntsib kev yeeb ncuab xwb. Vim lis cas hos hais lis ntawd? Kev ua cov thawj mas nws yov muaj ib cos neeg nkhau heev thiab tawv heev yov los cuam tshuam nrog yus thiab nrog yus sib twv. Yog yus nrog luag sib twv kom tau lub fwj chim loj ces yus yov ciaj mus ua luag ib tug yeeb ncuab. Thaum zoo lis no ces cov thawj nyia thiaj lis muaj nyia ib pab neeg lawm.

Kev ua tus thawj thaum tsis tau ua mas xav, xav ua tiam sis thaum tau los ua ib tug thawj mas pws tsis zaug zog thiab dab ntub los tsis tuaj lis. Yus lub me siab mas xav ntsoov seb yov ua lis thiaj lis yov tau lub fwj chim loj tshaj luag thiab thiaj lis tau neeg coob los ua yus pab yus pawg. Luag hais tia tau kwv tij coob ces yus thiaj lis tau lub zog loj. Luag thiaj lis tsis kam nrog yus ua plaub ua ntug. Yog lis ntawd kev ua tus thawj mas yov tsum hlub cov neeg ua nrog ua ib pab ntawd kom sawv daw muaj kev sib hlub sib pab thiaj lis muaj lub zog loj. Kev tus thawj mas tus hlob yov tsum fwm tus yau; tus yau yov tsum fwm tus hlob. Hais yov tsum tsis txhob sib tuam tsam thiaj lis tham tau muaj kev taug mus lawm yav tom ntej. Thaum sawv daws sib tham tau muaj ib txoj kev zoo lawm tsis txhob ua tus ua muaj, muaj fwj chim es luag hais zoo los yus yov hais phem kom txoj kev zoo ntawd pua tsuaj. Kev coj ib pab neeg mas nws muaj tej tus neeg coj nkau lis ntawd. Nws tsis pab dab tsis nws tuaj txhawj thuam thiab txawj nrhuav xwb. Yog lis ntawd mas tej tus neeg coj lis ntawd sawv daws thiaj yov tsum muab nws tshem tawm ntawm cov neeg coj zoo nyiam zoo. Thaum tus neeg khau ntawd tus siab ces nws yov mus tuaj luag lwm pab lwm pawg tuam tsam yus pab yus pawg. Kev ua cov thawj mas peb yeej yov ntsib cov neeg zoo lis ntawd coob heev thiab ntxim ntxub heev. Yog tia koj ua tus thawj es koj hos hlub tau cov neeg nkau lis mas koj thiaj lis coj tau ib pab neeg coob, coob los ua kes.

Kev ua cov thawj mas thaum tsis tau ua mas xav, xav ua tiam sis thaum ntsib cov neeg nkau thiab hais lus mom txheej yuam cai coob, coob ces thaum ntawd yog siab tsis ntev ces yov muaj yeeb ncuab. Kuv hais lis no mas vim kuv yog ib tug thawj dua los lawm. Kuv ntsib tej teeb meem zoo lis ntawd. Yog koj xav ua ib tug thawj ntxiv mus los kuv tsua xav kom koj muaj lub siab loj xwb. Kuv sos lawm ces kuv xav nyob kuv ib leeg xwb es kuv thiaj lis tsis muaj kev nyuab siab ntxhov plawv. Kuv tsua xav mus ncig ua sis yos hav zoov saib toj roob hauv pes zoo nkauj xwb. Sib ntsib dua nawb cov phooj ua cov thawj sawv daws.

#7 HMOOB_Txausxav_*

HMOOB_Txausxav_*
  • Guests

Posted 05 December 2011 - 10:58 AM

Kuv hnov hais tias yog peb hmoob xav muaj teb chaws tiag no ib yig nqa $5000 mus rau hmoob 18 xeem yuav ib lub teb chaws rau hmoob nyob no laiv. Nov thiaj yog lub tswv yim zoo kom hmoob nrog luag muaj teb chaws lawm xwb os lawv.....


Yog mas yeej tseem muaj ib cov Hmoob ntseeg tej lub tswvyim ntiav22 li ntawd. Tiamsim Hmoob yuav tsis nrog luag muaj tebchaws ua Hmoob tug li. Txawm tuag tag peb tiam los yuav tsis pom ib diam av hu ua Hmoob lub techaws. Nyob li no xwb zoo lawm.

#8 HMOOB_tooj lig_*

HMOOB_tooj lig_*
  • Guests

Posted 06 December 2011 - 04:09 PM

Kuv hnov hais tias yog peb hmoob xav muaj teb chaws tiag no ib yig nqa $5000 mus rau hmoob 18 xeem yuav ib lub teb chaws rau hmoob nyob no laiv. Nov thiaj yog lub tswv yim zoo kom hmoob nrog luag muaj teb chaws lawm xwb os lawv.....


tsis yog ib leeg nqa $5000 mus rau 18 xeem xwb es yuav, yuav tau ib thaj av los ua hmoob tug, yuav kom tau yuav tsum yog 1/10 ntawm txhua tus neeg uas nws tau nyiaj los ntawm txhua lub caij uas khwv tau, mas thiaj yuav ua tau hauj lwm, zoo li vaj yim leej tuaj tham thiab qhia.
tsis yog yav tag los es yuav tsum tau them, tiam sis pib hnub twg ces nco ntsoov, tshwj sia 1/10 ntawv coj mus ua hmoob li tug, thiab tso mus tsis paub tag tsis paub kawg, ib yam li, lub teb chaws loj tej se. kuv hais tias " yog tias", kuv hais tias "yog tias", kuv hais tias "yog tias", tag nrho sawv daws pom zoo. peb yeej muaj peev xwm ua tau, peb sawv daws yeej muaj peev xwm ua tau, "hmoob thoob qab ntuj yeej muaj peev xwm ua tau." yog ua raws li vaj yim leej tuaj qhia.

#9 HMOOB_Noj Zaub Mos_*

HMOOB_Noj Zaub Mos_*
  • Guests

Posted 08 December 2011 - 11:51 PM

Kuv hnov hais tias yog peb hmoob xav muaj teb chaws tiag no ib yig nqa $5000 mus rau hmoob 18 xeem yuav ib lub teb chaws rau hmoob nyob no laiv. Nov thiaj yog lub tswv yim zoo kom hmoob nrog luag muaj teb chaws lawm xwb os lawv.....


Kuv xav tias yog nej muaj nyiaj txhob muab rau 18 xeem, Npaj rau nej tus kheej mus yuav cov Mos! Mos! tuaj hliub xwb zoo dua.

#10 HMOOB_Kav Maum_*

HMOOB_Kav Maum_*
  • Guests

Posted 23 December 2011 - 10:19 AM

Kev ua cov thawj mas nws kuj muaj qhov zoo thiab qhov phem. Txawj ua tus thawj ces tsis raug kev txaj muag. Tsis txhaw ua tus thawj ces raug luag thuam luag hais. Kev ua cov thawj mas zoo lis cov tub qhev xwb nawb. Dej num yus ua tag coj los txais tos sawv daw. Lub siab hawm muaj nuj muaj nqis yus muab coj los khiav hauj lwm rau sawv daws tag nrhos tus hlob tus yaus huv tib sis. Yus ua tib sai ua kawg nkau kom tsis txhob ntsib teeb meem los tseem muaj tej tus tsim kev teeb meem thiab. Thaum raug luag lwm tus hais los yus yov ua sib ntev, ntev mloog luag hais. Luag hais tag ces yus tseem yov tau lee lub txim tag nrhos mas yus thiaj lis yov ua tau ib tug thawj zoo los coj sawv daws. Yus saib sawv daws rau qhov chaws siab mas luag niam dhuav pom yus yog ib tug neeg coj tus xwb.

Kev ua tus thawj mas yog tia yus tsa yus lub fwj chim siab tshaj sawv daws ces txhog thaum kawg yus ntsib kev yeeb ncuab xwb. Vim lis cas hos hais lis ntawd? Kev ua cov thawj mas nws yov muaj ib cos neeg nkhau heev thiab tawv heev yov los cuam tshuam nrog yus thiab nrog yus sib twv. Yog yus nrog luag sib twv kom tau lub fwj chim loj ces yus yov ciaj mus ua luag ib tug yeeb ncuab. Thaum zoo lis no ces cov thawj nyia thiaj lis muaj nyia ib pab neeg lawm.

Kev ua tus thawj thaum tsis tau ua mas xav, xav ua tiam sis thaum tau los ua ib tug thawj mas pws tsis zaug zog thiab dab ntub los tsis tuaj lis. Yus lub me siab mas xav ntsoov seb yov ua lis thiaj lis yov tau lub fwj chim loj tshaj luag thiab thiaj lis tau neeg coob los ua yus pab yus pawg. Luag hais tia tau kwv tij coob ces yus thiaj lis tau lub zog loj. Luag thiaj lis tsis kam nrog yus ua plaub ua ntug. Yog lis ntawd kev ua tus thawj mas yov tsum hlub cov neeg ua nrog ua ib pab ntawd kom sawv daw muaj kev sib hlub sib pab thiaj lis muaj lub zog loj. Kev tus thawj mas tus hlob yov tsum fwm tus yau; tus yau yov tsum fwm tus hlob. Hais yov tsum tsis txhob sib tuam tsam thiaj lis tham tau muaj kev taug mus lawm yav tom ntej. Thaum sawv daws sib tham tau muaj ib txoj kev zoo lawm tsis txhob ua tus ua muaj, muaj fwj chim es luag hais zoo los yus yov hais phem kom txoj kev zoo ntawd pua tsuaj. Kev coj ib pab neeg mas nws muaj tej tus neeg coj nkau lis ntawd. Nws tsis pab dab tsis nws tuaj txhawj thuam thiab txawj nrhuav xwb. Yog lis ntawd mas tej tus neeg coj lis ntawd sawv daws thiaj yov tsum muab nws tshem tawm ntawm cov neeg coj zoo nyiam zoo. Thaum tus neeg khau ntawd tus siab ces nws yov mus tuaj luag lwm pab lwm pawg tuam tsam yus pab yus pawg. Kev ua cov thawj mas peb yeej yov ntsib cov neeg zoo lis ntawd coob heev thiab ntxim ntxub heev. Yog tia koj ua tus thawj es koj hos hlub tau cov neeg nkau lis mas koj thiaj lis coj tau ib pab neeg coob, coob los ua kes.

Kev ua cov thawj mas thaum tsis tau ua mas xav, xav ua tiam sis thaum ntsib cov neeg nkau thiab hais lus mom txheej yuam cai coob, coob ces thaum ntawd yog siab tsis ntev ces yov muaj yeeb ncuab. Kuv hais lis no mas vim kuv yog ib tug thawj dua los lawm. Kuv ntsib tej teeb meem zoo lis ntawd. Yog koj xav ua ib tug thawj ntxiv mus los kuv tsua xav kom koj muaj lub siab loj xwb. Kuv sos lawm ces kuv xav nyob kuv ib leeg xwb es kuv thiaj lis tsis muaj kev nyuab siab ntxhov plawv. Kuv tsua xav mus ncig ua sis yos hav zoov saib toj roob hauv pes zoo nkauj xwb. Sib ntsib dua nawb cov phooj ua cov thawj sawv daws.

Hmoob cov thawj ces muaj tus puav thiaj coj tau zoo haum pejxeem xwb. Kuv pom coob leej ntau tus mas yog tib cov khav theeb thiab heev heev xwb, ntxim ntxub tiag tiag li xwb.Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users