Jump to content


ntoo laus ntoo khoob


8 replies to this topic

#1 HMOOB_yeeb piv yaj thooj_*

HMOOB_yeeb piv yaj thooj_*
  • Guests

Posted 23 November 2011 - 12:39 PM

Niaj txhis piv txoj lus tias; dev laus dev tsis zov loog, neeg laus neeg tsis nquam plaub, thaum peb nyob rau los tsuas teb, peb tej kev noj kev nyob kuj nyob tau kaj siab lug, tiam sis los txog rau hnub no, luag tias nkauj hlob tiav txuj, nkauj yuav ua nkauj niam , tub hlob tiav ci tub yuav ua tub txiv, tub ntxhais loj hlob tiav niam tiav txiv, luag yuav ua li cas los luag ua ywg luag siab, niam txiv yeej tsis muaj cai, yuav cuam tshuam tau ib qho hlo li, saib rau saum yaj ceeb no sawv daws kuj nyob tau luag ntxhwb ntxhi,

#2 HMOOB_tub leej neeg_*

HMOOB_tub leej neeg_*
  • Guests

Posted 23 November 2011 - 01:22 PM

Niaj txhis piv txoj lus tias; dev laus dev tsis zov loog, neeg laus neeg tsis nquam plaub, thaum peb nyob rau los tsuas teb, peb tej kev noj kev nyob kuj nyob tau kaj siab lug, tiam sis los txog rau hnub no, luag tias nkauj hlob tiav txuj, nkauj yuav ua nkauj niam , tub hlob tiav ci tub yuav ua tub txiv, tub ntxhais loj hlob tiav niam tiav txiv, luag yuav ua li cas los luag ua ywg luag siab, niam txiv yeej tsis muaj cai, yuav cuam tshuam tau ib qho hlo li, saib rau saum yaj ceeb no sawv daws kuj nyob tau luag ntxhwb ntxhi, tiam sis yeeb ceeb plaub ntug ntxhov quav niab tsis muaj tus daws tau, tsoom phooj ywg nej puas muaj leej twg rau tej teeb meem yeeb ceeb no thiab?

Nyob zoo tus zoo phooj ywg, thov zam lub txheej pub rau kuv los nrog koj tawm tswv yim koom kev lom zem ua ke thiab puas tau os? Tsis yog kuv thuam, kuv ntxub thiab cav nrog leej twg, tsuas xav tawm tswv yim ua ke xwb os. Kuv pom tias koj kuj yog ib tus neeg uas to taub lub neej tam sim no, kuv hais rau koj me me tias Luag hais tseg tias "Hauv paus ntoo yuav tig tuaj saud hos ntsis ntoo yuav rov tuaj rau hauv qab no os" Tam sim no lub ntiaj teb no saum yaj no mas sawv daws tus yuav muaj kev lom zem zoo li cas los muaj tag nrho, tab sis nyob rau sab ntsuj plig los yog sab yeeb ceeb ntawd mas sawv daws tus quaj li cas los muaj tag nrho. Vim rau qhov hais tias neeg ntiaj teb tau sib ntaus sib tua ua rau tus raug tuag li cas los muaj, muaj ib txhia yog cov neeg zoo tsim txiaj uas nws yeej tsis muaj txim txhaum dab tsi kiag li, tab sis nws cia li raug luag muab coj mus tua pov tseg los yog tau raug tuag lawm coob heev li. Yog li no qhov teeb meem no yog teeb meem sab yeeb ceeb uas lawv cov ntsuj plig tsis kam mus thawj thiab dua li los yog lawv muaj kev chim siab heev lawv yeej tseem tos nrhw los tau ntau txheej ntau tiam neeg los lawm uas lawv yuav nkag los pauj kua zaub ntsuab rau cov uas tau muab lawv txov txoj sia lawm.
Yog li no sab yeeb ceeb muaj cov ntsuj plig coob heev uas lawv niaj hnub tos nrhw niam txiv ntuj qhib rooj ntug kee tiam hnub twg ces lawv yuav nkag los pauj kua zaub ntsuab rau neeg ntiaj teb uas yuav tshwm sim muaj rau tom ntej no.

#3 HMOOB_Hluas hmoob_*

HMOOB_Hluas hmoob_*
  • Guests

Posted 23 November 2011 - 08:31 PM

Yog ua li cas lawm zoo neb tham tau yam txaus ntshai kawg lid? Kuv xav mas yeej tsis muaj leej twg yuav paub qhov tseeb li thaum tus neeg ua neej nyob thiab thaum ho mus txog rau sab hauv lawm li? Tiag mas thaum ua neej nyob no xav tau dab tsi tshaj ces kav tsij rau siab xwb ha ha ha.

#4 HMOOB_Xav paub_*

HMOOB_Xav paub_*
  • Guests

Posted 24 November 2011 - 06:43 AM

Npawg kuv xav nrog koj tham thiab zaj lus koj hai los no kuv xav nrog koj tham no mas tsi yog kuv thuam koj los yog hai saib tsi tau koj tab sis xav paub qhov tseeb seb yog lis cas,

nqes 1: yog vim cas koj thiaj lis paub tia neeg tuag lawm es nws tus tsuj plig hos yuav rov los pauj kua zaum tsuab tau no koj pua muaj yam twg los ua tau pov thawj tia yog lis cas? los yog koj hno luag hai xwb los yog lis cas?
nqes 2: yog koj twb paub zoo lis koj hai no pua yog tia koj twb mus los lawm es koj thiab paub los tsi yog?
nqes 3: peb tib neeg tus nws tuaj lawm es nws tus tsuj plig mus nyob qhov twg?
3 nqes lus no yog koj paub yuav tsuam muaj pov thawj xwm lis yeev ua ntaub ntawv tseg, yeev tau ua yeebyajkiab cia but not movie, thaij tau ua duab kiag. peb yam no mam thiaj lis siv tau ua pov thawj hos yog cauj dawb hai cauj lug xwb ce txhob txawj22 ua saub tsam lwm tus hos hai sab sab koj nawb npawg

Nyob zoo tus zoo phooj ywg, thov zam lub txheej pub rau kuv los nrog koj tawm tswv yim koom kev lom zem ua ke thiab puas tau os? Tsis yog kuv thuam, kuv ntxub thiab cav nrog leej twg, tsuas xav tawm tswv yim ua ke xwb os. Kuv pom tias koj kuj yog ib tus neeg uas to taub lub neej tam sim no, kuv hais rau koj me me tias Luag hais tseg tias "Hauv paus ntoo yuav tig tuaj saud hos ntsis ntoo yuav rov tuaj rau hauv qab no os" Tam sim no lub ntiaj teb no saum yaj no mas sawv daws tus yuav muaj kev lom zem zoo li cas los muaj tag nrho, tab sis nyob rau sab ntsuj plig los yog sab yeeb ceeb ntawd mas sawv daws tus quaj li cas los muaj tag nrho. Vim rau qhov hais tias neeg ntiaj teb tau sib ntaus sib tua ua rau tus raug tuag li cas los muaj, muaj ib txhia yog cov neeg zoo tsim txiaj uas nws yeej tsis muaj txim txhaum dab tsi kiag li, tab sis nws cia li raug luag muab coj mus tua pov tseg los yog tau raug tuag lawm coob heev li. Yog li no qhov teeb meem no yog teeb meem sab yeeb ceeb uas lawv cov ntsuj plig tsis kam mus thawj thiab dua li los yog lawv muaj kev chim siab heev lawv yeej tseem tos nrhw los tau ntau txheej ntau tiam neeg los lawm uas lawv yuav nkag los pauj kua zaub ntsuab rau cov uas tau muab lawv txov txoj sia lawm.
Yog li no sab yeeb ceeb muaj cov ntsuj plig coob heev uas lawv niaj hnub tos nrhw niam txiv ntuj qhib rooj ntug kee tiam hnub twg ces lawv yuav nkag los pauj kua zaub ntsuab rau neeg ntiaj teb uas yuav tshwm sim muaj rau tom ntej no.#5 HMOOB_Kab ziam_*

HMOOB_Kab ziam_*
  • Guests

Posted 24 November 2011 - 06:57 AM

Phooj ywg Yeeb piv yaaj thooj,hab tub leej neeg. Zoo sab muaj tej tug tuab neeg le meb kws kws txawj leeg paub tag yaaj ceeb yog chaw kom,ho yeeb ceeb yog chaw teem txim. Yaaj ceeb heev nrug tug zug hab lub fwjchim tab sis yeeb ceeb heev nrug kev ncaaj nceeg hab kev hlub. Saum yaaj lub suab fwjchim yuav yuam kuam tuag neeg txuj sa tu taug,tab sis yeeb ceeb tes leej twg ua leej twg yuav tau txais,saum yaaj dlaag tau yog qhov muag tsi pum,tab sis yeeb ceeb tshaaj lij heev tsi pub kuam txhai teg txhum dlim yaam nwg tau ua.

#6 HMOOB_tub leej neeg_*

HMOOB_tub leej neeg_*
  • Guests

Posted 24 November 2011 - 10:30 AM

Npawg kuv xav nrog koj tham thiab zaj lus koj hai los no kuv xav nrog koj tham no mas tsi yog kuv thuam koj los yog hai saib tsi tau koj tab sis xav paub qhov tseeb seb yog lis cas,

nqes 1: yog vim cas koj thiaj lis paub tia neeg tuag lawm es nws tus tsuj plig hos yuav rov los pauj kua zaum tsuab tau no koj pua muaj yam twg los ua tau pov thawj tia yog lis cas? los yog koj hno luag hai xwb los yog lis cas?
nqes 2: yog koj twb paub zoo lis koj hai no pua yog tia koj twb mus los lawm es koj thiab paub los tsi yog?
nqes 3: peb tib neeg tus nws tuaj lawm es nws tus tsuj plig mus nyob qhov twg?
3 nqes lus no yog koj paub yuav tsuam muaj pov thawj xwm lis yeev ua ntaub ntawv tseg, yeev tau ua yeebyajkiab cia but not movie, thaij tau ua duab kiag. peb yam no mam thiaj lis siv tau ua pov thawj hos yog cauj dawb hai cauj lug xwb ce txhob txawj22 ua saub tsam lwm tus hos hai sab sab koj nawb npawg

Nyob zoo os tus zoo phooj ywg Xav Paub, kuv zoo siab uas koj teb kuv cov sob lus thiab koj ho xav paub txog ntawm txhua yam uas kuv sau hais tas los saud os. Kuv qhia rau koj paub tias txhua yam uas kuv hais ntawd ib nrab yog los ntawm niam txiv ntuj li lus hos ib nrab yog los ntawm kuv txoj kev paub thiab pom kiag ntawm kuv qhov muag los lawm. Nws yeej yog yam uas muaj tseeb tiag nws yeej muaj ntaub ntawv ua pov thawj tim khawv tau, movie yeej muaj thiab tab sis luag txwv tsis pub neeg ntiaj teb paub, tsuas yog muaj ua lus xwb os. Txhua yam uas kuv piav hais los ntawd nws yog yam uas yuav muaj tshwm rau tom ntej no mus, nws yog Niam Txiv Ntuj txoj kev txiav txim rau neeg ntiaj teb txhua yam mus raws li txoj kev zoo ncaj ncees uas neeg ntiaj teb sawv daws tau tsim muaj os. Txawm tias nej yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los tsis dua nyob ntawm nej xav xwb os.

#7 HMOOB_Xavpaub_*

HMOOB_Xavpaub_*
  • Guests

Posted 26 November 2011 - 01:09 AM

nyob zoo bawg,
yuav kom kuv tseeg koj 100% no mam kuv yeej tseeg, hos yuav kuv hos tsi tseeg koj lis no los kuj yuav tseeg lis 1 % thiab. kuv xav lis yog koj tsi xav si lis cas koj pua kam xav koj daim Movies los cov ntaub ntawv pov thawj ua koj hai los rau kuv saib thiab, vim kuv yeej xav paub heev lis. yog tia nw ho muaj lis tiag es kuv pom tag ces kuv kuj nrog koj wb ua pov thawj xwb mas leeg twg tsi tseeg los kom wb hos tseeg ces koj kuj tau ib tug customer lawm thiab yom. yog tia koj tsi xav rau kuv saib no ces txhai tau tia koj dag xwb os. yog koj xav tau kuv saib tiag no ces kuv mam lis nrog koj ua pov thawj nawb
kuv tus email: yeebyajduab22@yahoo.com muaj dab tsi koj yeej meev xav rau kuv email no nawb
waiting for your concernNyob zoo os tus zoo phooj ywg Xav Paub, kuv zoo siab uas koj teb kuv cov sob lus thiab koj ho xav paub txog ntawm txhua yam uas kuv sau hais tas los saud os. Kuv qhia rau koj paub tias txhua yam uas kuv hais ntawd ib nrab yog los ntawm niam txiv ntuj li lus hos ib nrab yog los ntawm kuv txoj kev paub thiab pom kiag ntawm kuv qhov muag los lawm. Nws yeej yog yam uas muaj tseeb tiag nws yeej muaj ntaub ntawv ua pov thawj tim khawv tau, movie yeej muaj thiab tab sis luag txwv tsis pub neeg ntiaj teb paub, tsuas yog muaj ua lus xwb os. Txhua yam uas kuv piav hais los ntawd nws yog yam uas yuav muaj tshwm rau tom ntej no mus, nws yog Niam Txiv Ntuj txoj kev txiav txim rau neeg ntiaj teb txhua yam mus raws li txoj kev zoo ncaj ncees uas neeg ntiaj teb sawv daws tau tsim muaj os. Txawm tias nej yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los tsis dua nyob ntawm nej xav xwb os.#8 HMOOB_tub leej neeg_*

HMOOB_tub leej neeg_*
  • Guests

Posted 26 November 2011 - 04:08 AM

nyob zoo bawg,
yuav kom kuv tseeg koj 100% no mam kuv yeej tseeg, hos yuav kuv hos tsi tseeg koj lis no los kuj yuav tseeg lis 1 % thiab. kuv xav lis yog koj tsi xav si lis cas koj pua kam xav koj daim Movies los cov ntaub ntawv pov thawj ua koj hai los rau kuv saib thiab, vim kuv yeej xav paub heev lis. yog tia nw ho muaj lis tiag es kuv pom tag ces kuv kuj nrog koj wb ua pov thawj xwb mas leeg twg tsi tseeg los kom wb hos tseeg ces koj kuj tau ib tug customer lawm thiab yom. yog tia koj tsi xav rau kuv saib no ces txhai tau tia koj dag xwb os. yog koj xav tau kuv saib tiag no ces kuv mam lis nrog koj ua pov thawj nawb
kuv tus email: yeebyajduab22@yahoo.com muaj dab tsi koj yeej meev xav rau kuv email no nawb
waiting for your concern

Nyob zoo os tus phooj ywg zoo, koj txawm yuav xav li cas hais li cas los tau nyob ntawm koj nawb mog, koj yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los nyob ntawm koj xwb os. Kuv yuav tsis ua li qhov uas koj hais ntawd os vim luag tsis tau tso cai rau kuv ua li ntawd os. Hais pov thawj xwb ces kuv yeej los muaj txaus txaus kuv li lawm os, kuv yeej tsis tau xav li koj xav ntawd hlo li os. Ntawm pov thawj xwb ces kuv yeej muaj mus thoob qab ntuj sab neej sab dab, sab yaj ceeb sab yeeb ceeb huv si li os, tsuas yog tias koj tsis pom es koj thiaj li tsis paub txog xwb os. Txawm kuv yuav hais mus npaum li cas los koj yeej yuav tsis ntseeg hlo li, yog tias koj tsis tau paub txog kuv thiab qhov tseeb ntawm kuv txoj kev ua neeg txoj kev cawm dim tias nws muaj los lawm zoo li cas? Kuv tsis xav nrog koj sib cav yeej cav swb hlo li los koj pheej yuav nrog kuv sib cav ces xav tias wb yog phooj ywg no nawb mog es tsis txhob mus xav txawv lwm yam os mog. Kuv tej lus hais rau nej hais tau tsis txaus ntseeg kiag li tab sis nws yog yam uas muaj tseeb yav tas los thiab yuav muaj mus tom ntej os. Nws muaj nws neeg ua kuv pov thawj lawm os, thiab kuv li pov thawj yeej tsim muaj tseg lawm kuv tsis need koj txoj kev pab kuv lawm os. Yog tias koj txaus siab pab yam lub siab dawb paug los kuj haj yam zoo rau koj xwb vim ntuj yuav muab koob hmoov rau koj qhov uas koj txoj kev xav zoo rau kuv os. Ua tsaug rau koj cov lus nawb mog.

#9 HMOOB_zab paub zoo_*

HMOOB_zab paub zoo_*
  • Guests

Posted 26 November 2011 - 07:04 AM

tus phooj ywg xav paub aw!!! ua cas koj tseem yuav nrog cov neeg nrab neej nrab dab vwm us tus dab tsi nas!!! cia cov niag neeg vwm no nws hai nws seb nws pua pom vaj tswm nqi los nrog nws tham os. cov vwm lis ntawv txhob mus thab thab lawm tsam hos kiv rau yus os bawg 555555555555....
yog koj xav paub qhov tseeb xwb kuv mam lis qhia koj xwb los yeej tseeb tshaj cov niag saub lis muag ntawv os.
peb ua neeg nyob yuav tsum hai qhov yus pom yam tag los xwb txhob cuab222 tses niam yuav paub npau ub npau no ua tus dab tsi nas es pheej hai lis ntawv ces yog cov xiam hlwb lawm xwb os 555555.....
kuv tus zab no kuv tsi tau muaj tej niag kev tseeg ntawv cov los saib hlob lis os. tsuav xav tia yuav ua lis cas es yuav khwv kom tau nyiaj ntau thiab kav yus noj thaum yus tseem muaj txoj sia nyob xwb. tsi txhob mus mloog tej niam lus haub ntxia dag kom yuav tsi muaj siab ua noj ua hauv ua dab tsi os cov yawg, yog leej twg tseem mus tseeg tej niam lus paj lus cuas no ntau thiab ces plab yuav laus ntag os


Nyob zoo os tus phooj ywg zoo, koj txawm yuav xav li cas hais li cas los tau nyob ntawm koj nawb mog, koj yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los nyob ntawm koj xwb os. Kuv yuav tsis ua li qhov uas koj hais ntawd os vim luag tsis tau tso cai rau kuv ua li ntawd os. Hais pov thawj xwb ces kuv yeej los muaj txaus txaus kuv li lawm os, kuv yeej tsis tau xav li koj xav ntawd hlo li os. Ntawm pov thawj xwb ces kuv yeej muaj mus thoob qab ntuj sab neej sab dab, sab yaj ceeb sab yeeb ceeb huv si li os, tsuas yog tias koj tsis pom es koj thiaj li tsis paub txog xwb os. Txawm kuv yuav hais mus npaum li cas los koj yeej yuav tsis ntseeg hlo li, yog tias koj tsis tau paub txog kuv thiab qhov tseeb ntawm kuv txoj kev ua neeg txoj kev cawm dim tias nws muaj los lawm zoo li cas? Kuv tsis xav nrog koj sib cav yeej cav swb hlo li los koj pheej yuav nrog kuv sib cav ces xav tias wb yog phooj ywg no nawb mog es tsis txhob mus xav txawv lwm yam os mog. Kuv tej lus hais rau nej hais tau tsis txaus ntseeg kiag li tab sis nws yog yam uas muaj tseeb yav tas los thiab yuav muaj mus tom ntej os. Nws muaj nws neeg ua kuv pov thawj lawm os, thiab kuv li pov thawj yeej tsim muaj tseg lawm kuv tsis need koj txoj kev pab kuv lawm os. Yog tias koj txaus siab pab yam lub siab dawb paug los kuj haj yam zoo rau koj xwb vim ntuj yuav muab koob hmoov rau koj qhov uas koj txoj kev xav zoo rau kuv os. Ua tsaug rau koj cov lus nawb mog.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users