Jump to content


- - - - -

HMOOB NYAB LAJ YUAV UA CAS THIAJ CAUM CUAS LWM HAIV NEEG


13 replies to this topic

#1 HMOOB_yeejhuamxiong_*

HMOOB_yeejhuamxiong_*
 • Guests

Posted 20 September 2011 - 08:06 PM

NYOB ZOO NTAWM NO KUV YOG HMOOB NYOB NYAB LAJ TEB ZOO SIAB TAU TUAJ NTSIB NEJ TSHUA TUS NYOB RAU HAUV TSHOOJ TOJSIAB.COM NO YOG IB LUB CHAWS RAU PEB HAIV HMOOB SIB THAN KOM SIB TAU TAUB TXOG HMOOB TUS KHEEJ THIAB HMOOB LUB NEEJ TOMNTEJ. LUB SIJ HAWM NO KUV XAV NUS PEB HAIV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ HAIS TIAS YOG UA LI CAS PEB HMOOB NYOB TEB CHAWS NO YUAV TSOM NYEM UA LUAJ ..? LI NEJ COV UA MUS TAU LUB NEEJ VAM MEEJ NEJ HO XAV LI CAS RAU PEB HAIV HMOOB NYOB RAU TEB CHAWS TXOM NYEM LI XAAB AISA NO OS..? PEB YOG NEJ IB COV KWV TIJ NEJ LOS YOG PEB IB COV KWV TIJ TIAM SIS QHOV PEB TSI SIB PAUB TWB VIM YOG PEB NCAIM TAU NTEV LAWM THIAB NEJ LOS TSI PAUB PEB ZOO LAMW KUV HAIS RAU NEJ TSHUA TUS HAIS TIUAS PEB TSEEM YOG HMOOB TIAG TIAG MOG PEB LUB SIAB TSEEM XAV LI NEJ LUIB SIAB PEB TXOJ KEV NYUAJ SIAB TSEEM NYOB RAU PEB TSHUA LUB SIJHAWM YUAV UA LI CAS THIAJ LI DAU TXO TAU PEB HAIV HMOOB NYOB TEB CHAWS NO TEJ KEV NYUAJ SIAB OS ..? THOV NEJ KOOM TES PAB QHIA RAU PEB COV HLUAS NAWB, VIM PEB KEV KAWM TSI MUAJ NTAU LUB NEEJ TXOM NYEM XAV TXI TAU POM TOM HAUV NTEJ TIAM SIS TSAWM POM ME ME XWB LOS TWB UA TSI TAU DAB TSI LI THOV KOM PEB HAIV HMOOB NYOB HAUV NTIAJ TEB NO XAV QHOV ZOO ES LOS PAB KHO PEB THIAB, VIM PEB TSOM NYEM NYOB PUV HAUV QAB NTUJ NO LAMW NEJ YUAV YOG COV UA YUAV LOS DAU TAU LAWM XWB, QHOV TSEM CEEB KUV YUAV FAJ RAU NEJ YOG QHOV HAIS TIAS THOV KOM NEJ COV UAS MUAJ LUB LAJ LIM ZOO NTAWM PEB HAIV HMOOB TSHUA TUS TIS LOS SIB FWM THIAB SIB KOOM SIB HAUM XEEB THIAJ LI SIB HLUB TAU UA IB COV NEEG RAU HAUV NTIAJ TEB NO NABW. VIM PEB COV NYOB TEB CHAWS NO NYOB DEB THIAB TSI PAUB KEV KAWM TAUB NTAWV NTAU LI NEJ PEB YEEJ POM TSI TXOG KEV VAM MEEJ LI NEJ TIAM SIS PEB NTSHAW PEB HAIV NEEG VAM MEEJ HEEV, YOG UA CAS THIAJ UA TSI TAU LI NTAWM PUAS YOG HAIS TIAS PEB TSEEM MUAJ IB LUB SIAB TSI NTSEEG PEB HAIV NEEG, LI THAUM UB PEB COV LAUS LAWM OS. THOV NEJ TSHUA TUS TIG LIS SIB HLUB SIB HAUM XEEB NAWB MOG. KUV TSI YOG HAIS RAU COV UA TSAWJ XAV THIAB ZOO SIAB UA HMOOB KUV TSHUA HAIS RAU PEB COV UAS TSI TAU ZOO SIAB UA HMOOB THIAB TSEEM DLUAV LUB NEEJ HMOOB ES TSI TIG LOS SIB FWM SIB HLUB XWB. TSAWM HAIS TIAS KUV YOG IB TSU ME NYUAM HMOOB ME ME XWB LOS KUV YOG HMOOB IB LUB NOOB KUV YEEJ TSI XAV KOM NEJ THIAB PEB UA YEEB CUAB LOS YOG TSI HAUM XEEB LI IB LEEG TSEEM NTSEEV SIAB RAU IB LEEG LI, KUV TSI NYIAM HMOOB TTUS CWJ NPWM NO. VIM KUV POM PEB HAIV NEEG MUAJ TEJ YAM YUAV TSUM HLOOB HEEV,,

1 KUV XAV KOM PEB HAIV HMOOB COB QHIA PEB TEJ ME NYUAM KOM PAUB FWM PEB HAIV NEEG THIAB HLUB YUS NIAM YUG TXIV ...?
2 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG COV LAUS HO XAM POM COV HLUAS LUB HOM PHIAJ THIAB TSHAWB LAWV MUS LAWM IB KAUJ NRUAM RAU LUB NEEJ VAM MEEJ..?
3 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG TUS HLOB FWM TUS YAU. TUS YAU LOS FWM TUS HLOB. TUS NTSE HLUB TUS NRUAM, TUS NRUAM FWM TUS NTSE, TUS PLUAS TSHAWB TUS MUAJ, TUS MUAJ RUB TUS PLUAS.UA TAU LI NO PEB LUB NEEJ THIAJ LI VAM MEEJ TAU NAWB..?
4 XAV KOM TUS POM DEB QHEB TUS TSI POM LUB QHOV MUAS, XAV KOM TUS NTSE HO QHIA TUS NRUAM , XAV KOM TUS MUAJ HO RUB TUS PLUAS, XAV KOM PEB HAIV HMOOB TIG KOOM UA IB LUB ZOG. ..?


KUB YUAV HAIS IB ZAJ DAB NEEG RAU NEEJ TAU PAUB THIAB POM NAWB ../

KUV TSI HAIS LOS KUV TSI ZOO SIAB VIM YOG IB ZAJ DAB NEEG TU SIAB XAV KOM PEB HAIV HMOOB PAUB THIAB POM TXOG YAM ZOO THIAB TXI ZOO NTAWM ZAJ DAB NEEG NO.. NWS YOG KUV LUB ZAIM MUAS NTEV XYOO TSI QHIA LEEJ TWG

THAUM UB MUAJ IB NKAWM NIAM TXIV LOS UA NEEJ RAU HAUV NTIAJ TEB NO. NKAWM YUS MUAJ TUB MUAJ NTSHAIS TIAM SIS TSI NTEV NKAWM IB LEEG TAU NCAIM IB LEEG LAWM ,
LEEJ TXIV THIAJ TAU TXO LEEJ TXIV COV ME TUB ME NTSHAIS UA NTSIM NTSIM HLUB NROG LEEJ NIAM NYOB RAU HAUV DAIM LUAJ NPUA NO, LEEJ TXIV TAU NCAIM MUS RAU IB XAAB NTUJ LAWM. LEEJ NIAM LOS TSI NROG TEJ ME NYUAM NYOB UA LUB NEEJ LI THIAB NWS LOS TAU NCAIM TEJ ME NYUAM MUS UA LUAS NIAM LAWM YAU LAWM. NWS TAU COJ NWS IB COV ME NYUAM MUS NROG NWS NYOB RAU TIM TXIV YAU LUB TSEV. HO NWS TSEEM TSEG IB COV ME NYUAM YAU NROG RAU ZEJ ZOG NYOB UA LUB NEEJ TSOM NYEM NTSUAV UA LUAS ZOG LOS LUAS TSI HLUB. NROG LUAS NYOB LOS LUAS TSI YUAV. NIAM YAU TUS MUS YUAV TSIV LAMW CES NEEG ZEJ ZOG TUAJ MUAB YUS TXIV TEJ LIAJ TEB TSEEB UA TAG LAWM THIAB LUB SIJHAWM NO TSAWM YOG LUS LOJ THIAB TIAV TXIV LAWM LOS YUG YEEJ TSI MUAJ CUAB KAV HAIS VIM YG NEEG MUAJ NYIAJ THIAB MAUJ MEEJ MOM LAMW YOG CES YOG TUB NTSUAG THOOB NTUJ XWB UA NEEJ NYOB TSI MUAJ CHAWS NYOB IB HNUB DAU IB HNUB XWB... YEEJ NYOB TSI MUAJ TSEV NYOB IB YIS DAU MUS RAU IB YIS XWB UA NEEJ TXOM NYEM HEEV NEJ PUAS MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TXOJ KEV NCAAJ NCEES YUAV LOS PAB TXO COV ME NYAUM NTSUAG NO LI OS. NEJ PUAS PAUB LAWV LUB NEEJ TXOM NYEMLI CAS. NNIAM YAU NYOB RAU IB LUB ZOG, LAMW NIAM YAU TSI PAUB HASI TIAS LAWV LUB NEEJ ZOO LI CAS LI. TIAM SIS QHIA RAU KUV NIAM HAIS TIAS PEB COV ME NYUAM TSEEM NYOB ZOO LI QUB TSUAS, TIAM SIS LAWV LUB NEEG TSOM NYEM HEEV. HAIS TXOG COV UA NROG NIAM YAU MUS LAWM TOM TXIV YAU LUB TSEV NROG TXIV YAU NYOB CES UA LUB NEEJ KAAJ SIAB LUS TSI NCO TSHAWJ TXOG IB YAM DAB TSI LI TSAWM YOG TXIV YAU TSI HLUB LOS NWS YEEJ TAU ZOO DAU LI CAS UA NYOB RAU TOM TXIV LUB QUB TSEV. THAUM UB. VIM TXIV YAU YOG IB TUS NEEG MUAJ NYIAJ THIAB NPLUAS NUJ HEEV RAU TAWM COV KWV TIJ ZEJ ZOG NO.
YEEJ TSI MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TUB NTSUAG LUB NEEJ LI. THOV KOM COV UA TAU MUS RAU TSEV NEEG VAM MEEJ LAWM LOS HO NROV LOS PAB COV ME KWV NTSAWG NYOB RAU TOM QAB NO THIAB MOG. VIMLAWV LUB NEEJ TXI XAV UA MUS NTSIV LAWM TIAM SIS UA TSI TAU LI CAS LAM UA IB SIAB NYOB NROG LUB KUA MUAS LAWM XWB,
THOV KOM COV TIJ LAUG TSHUA TUS HO XAV HAIS TIAS MAUJ IB COV ME KWV NYOB UA LUB NEEJ TXOM NYEM NYOB RAU IB XAAB NTUJ NO THIAB MOG. ES QHIA KEV NROV LOS PAB LAWV LUB NEEJ KOMMUAJ NEEJ UA , YOG TSI PAB CES NEJ COV ME KWV NTSAWG YUAV TSIPAUB UA NEEJ ALWM OS, THOV KOM COV TIJ LAUG HO XAV HAIS TIAS YOG YOG IB LEEJ NIAMIB LEEJ TXIV ES TIG LOS SIB HLUB KOOMUA IB LUB TSWV YIM LSO HAIS TXIV LE LIAJ TEB RAU PEB COV ME KWV TAU UA NOJ UA HAUS NAWB, PEB YEEJ MUAJ CAI NROG NRAIM PEB TIAM SIS YOG VIM DAB TSI PEB HO ZOO LI NO . XAV HASI TIAS YOG VIM TSOJ KEV HLUB THIAB TXOJ KEV COJ TSI TAU MUAJ KEV CIA SIAB THIAJLI TSI TAU MUAJ LUB HOM PHIAJ ZOO XWB, YOG PEB SIB KOOM LAWM CES YEEJ YUAV MUAJ YEEJ XWB OS NAWB.. KUV NCO KUV TXIV HEEV ..
KUV NCO KWV COV KWV TIJ TSHUA TSU HEEV.. YGO VIMDAB TSI PEB THIAJ TAU NCAIM PUAS YOG PEB TSI MLOOG TXIV LUS TSIVTHIAJ TU SIAB THIAB TXO PEB TSEG LAWM OG,
KUV TXIV KOJ NYOB QHOV TWG UA LI CAS PEB YUAV NCO KOJ UA LUAJ . PEB XAV KOM PEB MUAJ NIAM HU MUAJ TXIV HU LOS PEB YEEJ TSI TAU , VIMLI CAS LUB NEEJ NO YUAV KHO SIAB UA LUAJ. TSI QUAJ LOS YEEJ XAV QUAJ LAWM, POM LUAS MUAJ NIAM MUAJ TXIV PAB LUAS THAUM LUAS NROG KUV TSOM NYEM, LOS YUS NTSHAW POMLUAS NIAM MUAB IB LUB NTSHO RAU LUAS LOS YOG NTSHAW. POM LUAS TSIV THAUJ LUAS LOS YOG NTSHAW ,, LUB NEEJ NTSUAG NO TSI XAV MUAJ LI OS.

YUAV UA THIAJ LI DAWS TAU LUB NEEJ NTSUAG NO TSEG ?


THOV QHIA RAU KWV NIAM PAUB HAIS TIAS KUV NCO NWS HEEV,,
THOV QHIA RAU COV TIJ LAUG HAIS TIAS KUV NCO LAWV HEEV..

KOOM IB LUB SIAB HAIS IB LUB TSWV YIM THIAJ MUAJ QHOV ZOO RAU YUS NAWB..///

ZOO SAIB TAU NTSIB NEJ LI NO XWB.../

TUS SAU: YEEJ HUAM XIONG IN VIETNAM
EMAIL: XAVTXOGHMOOB@GMAIL.COM
PHONE:+841636969895

#2 HMOOB_tijlaughmoobmeska_*

HMOOB_tijlaughmoobmeska_*
 • Guests

Posted 20 September 2011 - 10:19 PM

NYOB ZOO NTAWM NO KUV YOG HMOOB NYOB NYAB LAJ TEB ZOO SIAB TAU TUAJ NTSIB NEJ TSHUA TUS NYOB RAU HAUV TSHOOJ TOJSIAB.COM NO YOG IB LUB CHAWS RAU PEB HAIV HMOOB SIB THAN KOM SIB TAU TAUB TXOG HMOOB TUS KHEEJ THIAB HMOOB LUB NEEJ TOMNTEJ. LUB SIJ HAWM NO KUV XAV NUS PEB HAIV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ HAIS TIAS YOG UA LI CAS PEB HMOOB NYOB TEB CHAWS NO YUAV TSOM NYEM UA LUAJ ..? LI NEJ COV UA MUS TAU LUB NEEJ VAM MEEJ NEJ HO XAV LI CAS RAU PEB HAIV HMOOB NYOB RAU TEB CHAWS TXOM NYEM LI XAAB AISA NO OS..? PEB YOG NEJ IB COV KWV TIJ NEJ LOS YOG PEB IB COV KWV TIJ TIAM SIS QHOV PEB TSI SIB PAUB TWB VIM YOG PEB NCAIM TAU NTEV LAWM THIAB NEJ LOS TSI PAUB PEB ZOO LAMW KUV HAIS RAU NEJ TSHUA TUS HAIS TIUAS PEB TSEEM YOG HMOOB TIAG TIAG MOG PEB LUB SIAB TSEEM XAV LI NEJ LUIB SIAB PEB TXOJ KEV NYUAJ SIAB TSEEM NYOB RAU PEB TSHUA LUB SIJHAWM YUAV UA LI CAS THIAJ LI DAU TXO TAU PEB HAIV HMOOB NYOB TEB CHAWS NO TEJ KEV NYUAJ SIAB OS ..? THOV NEJ KOOM TES PAB QHIA RAU PEB COV HLUAS NAWB, VIM PEB KEV KAWM TSI MUAJ NTAU LUB NEEJ TXOM NYEM XAV TXI TAU POM TOM HAUV NTEJ TIAM SIS TSAWM POM ME ME XWB LOS TWB UA TSI TAU DAB TSI LI THOV KOM PEB HAIV HMOOB NYOB HAUV NTIAJ TEB NO XAV QHOV ZOO ES LOS PAB KHO PEB THIAB, VIM PEB TSOM NYEM NYOB PUV HAUV QAB NTUJ NO LAMW NEJ YUAV YOG COV UA YUAV LOS DAU TAU LAWM XWB, QHOV TSEM CEEB KUV YUAV FAJ RAU NEJ YOG QHOV HAIS TIAS THOV KOM NEJ COV UAS MUAJ LUB LAJ LIM ZOO NTAWM PEB HAIV HMOOB TSHUA TUS TIS LOS SIB FWM THIAB SIB KOOM SIB HAUM XEEB THIAJ LI SIB HLUB TAU UA IB COV NEEG RAU HAUV NTIAJ TEB NO NABW. VIM PEB COV NYOB TEB CHAWS NO NYOB DEB THIAB TSI PAUB KEV KAWM TAUB NTAWV NTAU LI NEJ PEB YEEJ POM TSI TXOG KEV VAM MEEJ LI NEJ TIAM SIS PEB NTSHAW PEB HAIV NEEG VAM MEEJ HEEV, YOG UA CAS THIAJ UA TSI TAU LI NTAWM PUAS YOG HAIS TIAS PEB TSEEM MUAJ IB LUB SIAB TSI NTSEEG PEB HAIV NEEG, LI THAUM UB PEB COV LAUS LAWM OS. THOV NEJ TSHUA TUS TIG LIS SIB HLUB SIB HAUM XEEB NAWB MOG. KUV TSI YOG HAIS RAU COV UA TSAWJ XAV THIAB ZOO SIAB UA HMOOB KUV TSHUA HAIS RAU PEB COV UAS TSI TAU ZOO SIAB UA HMOOB THIAB TSEEM DLUAV LUB NEEJ HMOOB ES TSI TIG LOS SIB FWM SIB HLUB XWB. TSAWM HAIS TIAS KUV YOG IB TSU ME NYUAM HMOOB ME ME XWB LOS KUV YOG HMOOB IB LUB NOOB KUV YEEJ TSI XAV KOM NEJ THIAB PEB UA YEEB CUAB LOS YOG TSI HAUM XEEB LI IB LEEG TSEEM NTSEEV SIAB RAU IB LEEG LI, KUV TSI NYIAM HMOOB TTUS CWJ NPWM NO. VIM KUV POM PEB HAIV NEEG MUAJ TEJ YAM YUAV TSUM HLOOB HEEV,,

1 KUV XAV KOM PEB HAIV HMOOB COB QHIA PEB TEJ ME NYUAM KOM PAUB FWM PEB HAIV NEEG THIAB HLUB YUS NIAM YUG TXIV ...?
2 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG COV LAUS HO XAM POM COV HLUAS LUB HOM PHIAJ THIAB TSHAWB LAWV MUS LAWM IB KAUJ NRUAM RAU LUB NEEJ VAM MEEJ..?
3 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG TUS HLOB FWM TUS YAU. TUS YAU LOS FWM TUS HLOB. TUS NTSE HLUB TUS NRUAM, TUS NRUAM FWM TUS NTSE, TUS PLUAS TSHAWB TUS MUAJ, TUS MUAJ RUB TUS PLUAS.UA TAU LI NO PEB LUB NEEJ THIAJ LI VAM MEEJ TAU NAWB..?
4 XAV KOM TUS POM DEB QHEB TUS TSI POM LUB QHOV MUAS, XAV KOM TUS NTSE HO QHIA TUS NRUAM , XAV KOM TUS MUAJ HO RUB TUS PLUAS, XAV KOM PEB HAIV HMOOB TIG KOOM UA IB LUB ZOG. ..?


KUB YUAV HAIS IB ZAJ DAB NEEG RAU NEEJ TAU PAUB THIAB POM NAWB ../

KUV TSI HAIS LOS KUV TSI ZOO SIAB VIM YOG IB ZAJ DAB NEEG TU SIAB XAV KOM PEB HAIV HMOOB PAUB THIAB POM TXOG YAM ZOO THIAB TXI ZOO NTAWM ZAJ DAB NEEG NO.. NWS YOG KUV LUB ZAIM MUAS NTEV XYOO TSI QHIA LEEJ TWG

THAUM UB MUAJ IB NKAWM NIAM TXIV LOS UA NEEJ RAU HAUV NTIAJ TEB NO. NKAWM YUS MUAJ TUB MUAJ NTSHAIS TIAM SIS TSI NTEV NKAWM IB LEEG TAU NCAIM IB LEEG LAWM ,
LEEJ TXIV THIAJ TAU TXO LEEJ TXIV COV ME TUB ME NTSHAIS UA NTSIM NTSIM HLUB NROG LEEJ NIAM NYOB RAU HAUV DAIM LUAJ NPUA NO, LEEJ TXIV TAU NCAIM MUS RAU IB XAAB NTUJ LAWM. LEEJ NIAM LOS TSI NROG TEJ ME NYUAM NYOB UA LUB NEEJ LI THIAB NWS LOS TAU NCAIM TEJ ME NYUAM MUS UA LUAS NIAM LAWM YAU LAWM. NWS TAU COJ NWS IB COV ME NYUAM MUS NROG NWS NYOB RAU TIM TXIV YAU LUB TSEV. HO NWS TSEEM TSEG IB COV ME NYUAM YAU NROG RAU ZEJ ZOG NYOB UA LUB NEEJ TSOM NYEM NTSUAV UA LUAS ZOG LOS LUAS TSI HLUB. NROG LUAS NYOB LOS LUAS TSI YUAV. NIAM YAU TUS MUS YUAV TSIV LAMW CES NEEG ZEJ ZOG TUAJ MUAB YUS TXIV TEJ LIAJ TEB TSEEB UA TAG LAWM THIAB LUB SIJHAWM NO TSAWM YOG LUS LOJ THIAB TIAV TXIV LAWM LOS YUG YEEJ TSI MUAJ CUAB KAV HAIS VIM YG NEEG MUAJ NYIAJ THIAB MAUJ MEEJ MOM LAMW YOG CES YOG TUB NTSUAG THOOB NTUJ XWB UA NEEJ NYOB TSI MUAJ CHAWS NYOB IB HNUB DAU IB HNUB XWB... YEEJ NYOB TSI MUAJ TSEV NYOB IB YIS DAU MUS RAU IB YIS XWB UA NEEJ TXOM NYEM HEEV NEJ PUAS MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TXOJ KEV NCAAJ NCEES YUAV LOS PAB TXO COV ME NYAUM NTSUAG NO LI OS. NEJ PUAS PAUB LAWV LUB NEEJ TXOM NYEMLI CAS. NNIAM YAU NYOB RAU IB LUB ZOG, LAMW NIAM YAU TSI PAUB HASI TIAS LAWV LUB NEEJ ZOO LI CAS LI. TIAM SIS QHIA RAU KUV NIAM HAIS TIAS PEB COV ME NYUAM TSEEM NYOB ZOO LI QUB TSUAS, TIAM SIS LAWV LUB NEEG TSOM NYEM HEEV. HAIS TXOG COV UA NROG NIAM YAU MUS LAWM TOM TXIV YAU LUB TSEV NROG TXIV YAU NYOB CES UA LUB NEEJ KAAJ SIAB LUS TSI NCO TSHAWJ TXOG IB YAM DAB TSI LI TSAWM YOG TXIV YAU TSI HLUB LOS NWS YEEJ TAU ZOO DAU LI CAS UA NYOB RAU TOM TXIV LUB QUB TSEV. THAUM UB. VIM TXIV YAU YOG IB TUS NEEG MUAJ NYIAJ THIAB NPLUAS NUJ HEEV RAU TAWM COV KWV TIJ ZEJ ZOG NO.
YEEJ TSI MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TUB NTSUAG LUB NEEJ LI. THOV KOM COV UA TAU MUS RAU TSEV NEEG VAM MEEJ LAWM LOS HO NROV LOS PAB COV ME KWV NTSAWG NYOB RAU TOM QAB NO THIAB MOG. VIMLAWV LUB NEEJ TXI XAV UA MUS NTSIV LAWM TIAM SIS UA TSI TAU LI CAS LAM UA IB SIAB NYOB NROG LUB KUA MUAS LAWM XWB,
THOV KOM COV TIJ LAUG TSHUA TUS HO XAV HAIS TIAS MAUJ IB COV ME KWV NYOB UA LUB NEEJ TXOM NYEM NYOB RAU IB XAAB NTUJ NO THIAB MOG. ES QHIA KEV NROV LOS PAB LAWV LUB NEEJ KOMMUAJ NEEJ UA , YOG TSI PAB CES NEJ COV ME KWV NTSAWG YUAV TSIPAUB UA NEEJ ALWM OS, THOV KOM COV TIJ LAUG HO XAV HAIS TIAS YOG YOG IB LEEJ NIAMIB LEEJ TXIV ES TIG LOS SIB HLUB KOOMUA IB LUB TSWV YIM LSO HAIS TXIV LE LIAJ TEB RAU PEB COV ME KWV TAU UA NOJ UA HAUS NAWB, PEB YEEJ MUAJ CAI NROG NRAIM PEB TIAM SIS YOG VIM DAB TSI PEB HO ZOO LI NO . XAV HASI TIAS YOG VIM TSOJ KEV HLUB THIAB TXOJ KEV COJ TSI TAU MUAJ KEV CIA SIAB THIAJLI TSI TAU MUAJ LUB HOM PHIAJ ZOO XWB, YOG PEB SIB KOOM LAWM CES YEEJ YUAV MUAJ YEEJ XWB OS NAWB.. KUV NCO KUV TXIV HEEV ..
KUV NCO KWV COV KWV TIJ TSHUA TSU HEEV.. YGO VIMDAB TSI PEB THIAJ TAU NCAIM PUAS YOG PEB TSI MLOOG TXIV LUS TSIVTHIAJ TU SIAB THIAB TXO PEB TSEG LAWM OG,
KUV TXIV KOJ NYOB QHOV TWG UA LI CAS PEB YUAV NCO KOJ UA LUAJ . PEB XAV KOM PEB MUAJ NIAM HU MUAJ TXIV HU LOS PEB YEEJ TSI TAU , VIMLI CAS LUB NEEJ NO YUAV KHO SIAB UA LUAJ. TSI QUAJ LOS YEEJ XAV QUAJ LAWM, POM LUAS MUAJ NIAM MUAJ TXIV PAB LUAS THAUM LUAS NROG KUV TSOM NYEM, LOS YUS NTSHAW POMLUAS NIAM MUAB IB LUB NTSHO RAU LUAS LOS YOG NTSHAW. POM LUAS TSIV THAUJ LUAS LOS YOG NTSHAW ,, LUB NEEJ NTSUAG NO TSI XAV MUAJ LI OS.

YUAV UA THIAJ LI DAWS TAU LUB NEEJ NTSUAG NO TSEG ?


THOV QHIA RAU KWV NIAM PAUB HAIS TIAS KUV NCO NWS HEEV,,
THOV QHIA RAU COV TIJ LAUG HAIS TIAS KUV NCO LAWV HEEV..

KOOM IB LUB SIAB HAIS IB LUB TSWV YIM THIAJ MUAJ QHOV ZOO RAU YUS NAWB..///

ZOO SAIB TAU NTSIB NEJ LI NO XWB.../

TUS SAU: YEEJ HUAM XIONG IN VIETNAM
EMAIL: XAVTXOGHMOOB@GMAIL.COM
PHONE:+841636969895


Nyob zoo tus kwv ntxawm Yeej Huam Xyooj nyob rau lub teb chaw Vietnam. Kuv yog ib tug tij laug Hmoob Meska. Kuv zoo siab tau pom koj tsav ntawv no tawm nyob rau hauv Hmoob Toj Siab. Hais txog txoj kev sib hlub ces peb cov ua tij nyob rau teb chaw Meska yeej nco ntsoov peb tej kwv ntxawg nyob rau tom qab. Peb mus tau nrog luag noj ib pluag qab los peb yeej tseem nco ntsoov tia peb tseem tshuav peb tej kwv ntxawg nyob rau tom qab tseem txom, txom nyem. Peb cov ua tij nyob rau teb chaw Meska yeej hlub nej heev.

Hais txog txoj kev ua ntsuag thiab txoj kev tus siab mas peb Hmoob Meska haj yam xub paub thiab haj xub txom nyem. Thaum peb ncaim nej mus ces peb mus noj nplooj hmab nplooj ntoo yug tuav siab xwb. Peb mus dhau tej qab roob qab mus lawm tsheej hlis peb tsis muaj mov noj tsis muaj nyiaj siv. Peb mus ua luag mab luag suav zog ib hnub ces peb tau ib pob mov txau noj ib hnub xwb. Peb muaj mob muaj nkeeg los tsis muaj tshuaj coj los siv. Peb txom nyem kawg nkau lis tshuav txoj sia tsis tus xwb. Peb mus, mus ces peb kuj muaj txoj hmoov zoo peb tsis tuag. Peb thiaj lis mus txog rau teb chaw Meska. Peb mam lis mus xaum kawm ntawv, xaum mus ua hauj lwm. Peb mam lis tseg tau nyiaj yuav vaj yuav tsev nyob. Peb mam lis mus xaum nrog luag lwm haiv neeg sib twv ua neej. Plua noj plua hau peb thiaj lis tsis ntshaw luag noj ntxiv lawm. Kev yov tau zoo thiab yov nrog luag muaj mas yov tsum tau mus khwv, khwv lis peb cov tij laug Hmoob Meska no. Sawv ntxov tsee peb sawv mus ua hauj lwm tsau ntuj peb mam lis rov los tsev. Peb khwv npaum lis no peb thiaj lis rau nrog luag noj.

Hais rau nej cov ua kwv nyob rau tom qab, nej yov tsum tau mus khwv, khwv nej thiaj tau nrog luag noj. Nej yov tsum xaum mus nrog luag ua lag ua luam nawb. Ib hnub tau me ntsis xwb los tib zoo dua tsis tau dab tsis. Nej mus ua lag ua luam kaum hnub ces nej tib muaj nyiaj tshaj lis kaum zau lawm. Nej mus ua lag luam ib xyoo ces nej ib muaj nyiaj tshaj kaum zau lawm. Nej mus ua lag luam mus txog kaum xyoo ces nej lub neej yeej yov zoo xwb los mas cov me kwv ntxawg. Txawm nej txom, txom nyem tsis muaj nyiaj mus chiv peev los nej tib muaj lub zog. Nej yov tsum mus nrhiav dag nrhiav zog ua kom nej thiaj lis tseg tau nyiaj coj mus ua lag ua luam. Nej ua zog ib hnub nej tsis txhob muab siv pov tseg. Nej muab ib qho tseg ntxiv rau ib qhos ces kaum qhov ntawd ib ua tau ib ob nyiaj lawm. Kev nrog luag zoo thoav yov nrog luag muaj ces yov tsum tsis txhob khuv xim yus lub zog lis txog thaum thiaj lis tau nrog luag noj mus hnav zoo. Peb cov ua nej tij laug Hmoob Meska faj lus rov los tseg lis no rau noj cov ua kwv nyob rau tom qab. Peb Hmoob Meska mus nyob rau luag teb luag chaw lawm los peb yeej khwv, khwv lis hais ntawd peb thiaj lis tau nrog luag noj. Yog nej khwv lis ntawd ces nej yeej yov tau noj thiab nawb mog. Peb cov ua tij laug Hmoob Meska xav kom nej cov ua kwv nyob rau tom qab tsis txhob muab txoj ua ntsuag niam ntsuag txiv coj los xav ua kev tus siab. Txawm muaj niam muaj txiv los yog tsis mus khwv ces yeej tsis tau noj. Niam thiav txiv lawv khwv tag rau lawv luv neej lawm. Yog lis txog yus thiv yus yov tsum tau khwv, khwv yus thiaj lis tau noj nawb mog.

Txawm lis cas los peb cov ua tij laug Hmoob Meska yeej tsis tsos nej cov ua kwv ntxawg nyob rau tom qab pov tseg. Peb yeej saib ntsoov neej. Yog nej muaj kev txom nyem los yog rau luag lwm haiv neeg ua phem rau nej peb cov ua tij laug Hmoob Meska yeej yov mus hais rau luag tej nom tej tswv kav ntiaj teb no kom muab kev ncaj ncee los hlub nej thiab. Nej yeej meem rau, rau siab khwv muaj ib hnub nej yeej yov tau nrog lua zoo xwb los mas cov me kwv ntxawg.

#3 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 21 September 2011 - 11:45 AM

Nyob zoo tus KwvTij Yeejhuam Xyooj,

kuv tus kheej zoo siab tau nyeem koj tsab ntawv qhuab qhia thiab kev thov vam khom rau peb hmoob nyob thoob qab ntuj. kuv thov qhuas koj hais tias koj muaj peev xwm xav los ntev koj thiaj li xav tau lub tswv yim ko tuaj sau ntawv rau hauv tojsiab no kom sawv daws pom.

kuv thov qhia koj paub hais tias lwm zaum yog koj sau no txhob sau ntau ntau thiab sau tus ntawv me xwb es peb txhua tus thiaj li nkag siab thiab thiaj li siv lub sij hawm los nyeem kom tag nkag siab zoo.

txawm li cas los xij cav tsis yog hais tias koj niaj hnub tuaj sau es peb nkees nyeem. tav li no koj mam li tuaj sau ib zaug xwb los kuv tus kheej yeej tsis ntaus nqi thiab yeej zam txim tau rau koj.

yav tag los peb hmoob niam thiab txiv lawv yeej sib hlub kawg sib pab txawm ib leeg nyob ib lub roob mus cuaj hnub kev ncua ntev mam mus txog los yog muaj noj muaj haus muaj ploj muaj tuag lawm yeej yuav tsum mus hais kom txog sawv daws tuaj koom li. tab sis muaj ib co ua neeg ntxeev siab lim hiam raug mag luag lwm haiv neeg dag peb hmoob es ntxias peb hmoob rov qab sib ntxub sib tua es peb thiaj li tau khiav ua pab ua pawg lawm xwb.

yeej yog li koj hais peb hmoob ces txawm nyob qhov twg los peb sawv daws yeej yog roj ntsha hmoob, koj los yeej txheeb kuv hos kuv los yeej txheeb tus tov ntawv tiv li lawm.

ntawm kuv tus kheej los yeej yog koj ib tug kwv tij thiab...kuv nyob teb chaws USA lawm tab sis kuv yug nyob teb chaw Lostsuas sab Samnuer xeev Huaphan lub zos nyob ze ntawm ciam teb nyab laj thiab lostsuas. peb tseem tshuav kwv tij hmoob xyooj nyob coob rau sab ntawv heev li.

zoo siab tau ntsib koj


VIP


#4 HMOOB_Yim leej_*

HMOOB_Yim leej_*
 • Guests

Posted 21 September 2011 - 11:45 AM

NYOB ZOO NTAWM NO KUV YOG HMOOB NYOB NYAB LAJ TEB ZOO SIAB TAU TUAJ NTSIB NEJ TSHUA TUS NYOB RAU HAUV TSHOOJ TOJSIAB.COM NO YOG IB LUB CHAWS RAU PEB HAIV HMOOB SIB THAN KOM SIB TAU TAUB TXOG HMOOB TUS KHEEJ THIAB HMOOB LUB NEEJ TOMNTEJ. LUB SIJ HAWM NO KUV XAV NUS PEB HAIV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ HAIS TIAS YOG UA LI CAS PEB HMOOB NYOB TEB CHAWS NO YUAV TSOM NYEM UA LUAJ ..? LI NEJ COV UA MUS TAU LUB NEEJ VAM MEEJ NEJ HO XAV LI CAS RAU PEB HAIV HMOOB NYOB RAU TEB CHAWS TXOM NYEM LI XAAB AISA NO OS..? PEB YOG NEJ IB COV KWV TIJ NEJ LOS YOG PEB IB COV KWV TIJ TIAM SIS QHOV PEB TSI SIB PAUB TWB VIM YOG PEB NCAIM TAU NTEV LAWM THIAB NEJ LOS TSI PAUB PEB ZOO LAMW KUV HAIS RAU NEJ TSHUA TUS HAIS TIUAS PEB TSEEM YOG HMOOB TIAG TIAG MOG PEB LUB SIAB TSEEM XAV LI NEJ LUIB SIAB PEB TXOJ KEV NYUAJ SIAB TSEEM NYOB RAU PEB TSHUA LUB SIJHAWM YUAV UA LI CAS THIAJ LI DAU TXO TAU PEB HAIV HMOOB NYOB TEB CHAWS NO TEJ KEV NYUAJ SIAB OS ..? THOV NEJ KOOM TES PAB QHIA RAU PEB COV HLUAS NAWB, VIM PEB KEV KAWM TSI MUAJ NTAU LUB NEEJ TXOM NYEM XAV TXI TAU POM TOM HAUV NTEJ TIAM SIS TSAWM POM ME ME XWB LOS TWB UA TSI TAU DAB TSI LI THOV KOM PEB HAIV HMOOB NYOB HAUV NTIAJ TEB NO XAV QHOV ZOO ES LOS PAB KHO PEB THIAB, VIM PEB TSOM NYEM NYOB PUV HAUV QAB NTUJ NO LAMW NEJ YUAV YOG COV UA YUAV LOS DAU TAU LAWM XWB, QHOV TSEM CEEB KUV YUAV FAJ RAU NEJ YOG QHOV HAIS TIAS THOV KOM NEJ COV UAS MUAJ LUB LAJ LIM ZOO NTAWM PEB HAIV HMOOB TSHUA TUS TIS LOS SIB FWM THIAB SIB KOOM SIB HAUM XEEB THIAJ LI SIB HLUB TAU UA IB COV NEEG RAU HAUV NTIAJ TEB NO NABW. VIM PEB COV NYOB TEB CHAWS NO NYOB DEB THIAB TSI PAUB KEV KAWM TAUB NTAWV NTAU LI NEJ PEB YEEJ POM TSI TXOG KEV VAM MEEJ LI NEJ TIAM SIS PEB NTSHAW PEB HAIV NEEG VAM MEEJ HEEV, YOG UA CAS THIAJ UA TSI TAU LI NTAWM PUAS YOG HAIS TIAS PEB TSEEM MUAJ IB LUB SIAB TSI NTSEEG PEB HAIV NEEG, LI THAUM UB PEB COV LAUS LAWM OS. THOV NEJ TSHUA TUS TIG LIS SIB HLUB SIB HAUM XEEB NAWB MOG. KUV TSI YOG HAIS RAU COV UA TSAWJ XAV THIAB ZOO SIAB UA HMOOB KUV TSHUA HAIS RAU PEB COV UAS TSI TAU ZOO SIAB UA HMOOB THIAB TSEEM DLUAV LUB NEEJ HMOOB ES TSI TIG LOS SIB FWM SIB HLUB XWB. TSAWM HAIS TIAS KUV YOG IB TSU ME NYUAM HMOOB ME ME XWB LOS KUV YOG HMOOB IB LUB NOOB KUV YEEJ TSI XAV KOM NEJ THIAB PEB UA YEEB CUAB LOS YOG TSI HAUM XEEB LI IB LEEG TSEEM NTSEEV SIAB RAU IB LEEG LI, KUV TSI NYIAM HMOOB TTUS CWJ NPWM NO. VIM KUV POM PEB HAIV NEEG MUAJ TEJ YAM YUAV TSUM HLOOB HEEV,,

1 KUV XAV KOM PEB HAIV HMOOB COB QHIA PEB TEJ ME NYUAM KOM PAUB FWM PEB HAIV NEEG THIAB HLUB YUS NIAM YUG TXIV ...?
2 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG COV LAUS HO XAM POM COV HLUAS LUB HOM PHIAJ THIAB TSHAWB LAWV MUS LAWM IB KAUJ NRUAM RAU LUB NEEJ VAM MEEJ..?
3 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG TUS HLOB FWM TUS YAU. TUS YAU LOS FWM TUS HLOB. TUS NTSE HLUB TUS NRUAM, TUS NRUAM FWM TUS NTSE, TUS PLUAS TSHAWB TUS MUAJ, TUS MUAJ RUB TUS PLUAS.UA TAU LI NO PEB LUB NEEJ THIAJ LI VAM MEEJ TAU NAWB..?
4 XAV KOM TUS POM DEB QHEB TUS TSI POM LUB QHOV MUAS, XAV KOM TUS NTSE HO QHIA TUS NRUAM , XAV KOM TUS MUAJ HO RUB TUS PLUAS, XAV KOM PEB HAIV HMOOB TIG KOOM UA IB LUB ZOG. ..?


KUB YUAV HAIS IB ZAJ DAB NEEG RAU NEEJ TAU PAUB THIAB POM NAWB ../

KUV TSI HAIS LOS KUV TSI ZOO SIAB VIM YOG IB ZAJ DAB NEEG TU SIAB XAV KOM PEB HAIV HMOOB PAUB THIAB POM TXOG YAM ZOO THIAB TXI ZOO NTAWM ZAJ DAB NEEG NO.. NWS YOG KUV LUB ZAIM MUAS NTEV XYOO TSI QHIA LEEJ TWG

THAUM UB MUAJ IB NKAWM NIAM TXIV LOS UA NEEJ RAU HAUV NTIAJ TEB NO. NKAWM YUS MUAJ TUB MUAJ NTSHAIS TIAM SIS TSI NTEV NKAWM IB LEEG TAU NCAIM IB LEEG LAWM ,
LEEJ TXIV THIAJ TAU TXO LEEJ TXIV COV ME TUB ME NTSHAIS UA NTSIM NTSIM HLUB NROG LEEJ NIAM NYOB RAU HAUV DAIM LUAJ NPUA NO, LEEJ TXIV TAU NCAIM MUS RAU IB XAAB NTUJ LAWM. LEEJ NIAM LOS TSI NROG TEJ ME NYUAM NYOB UA LUB NEEJ LI THIAB NWS LOS TAU NCAIM TEJ ME NYUAM MUS UA LUAS NIAM LAWM YAU LAWM. NWS TAU COJ NWS IB COV ME NYUAM MUS NROG NWS NYOB RAU TIM TXIV YAU LUB TSEV. HO NWS TSEEM TSEG IB COV ME NYUAM YAU NROG RAU ZEJ ZOG NYOB UA LUB NEEJ TSOM NYEM NTSUAV UA LUAS ZOG LOS LUAS TSI HLUB. NROG LUAS NYOB LOS LUAS TSI YUAV. NIAM YAU TUS MUS YUAV TSIV LAMW CES NEEG ZEJ ZOG TUAJ MUAB YUS TXIV TEJ LIAJ TEB TSEEB UA TAG LAWM THIAB LUB SIJHAWM NO TSAWM YOG LUS LOJ THIAB TIAV TXIV LAWM LOS YUG YEEJ TSI MUAJ CUAB KAV HAIS VIM YG NEEG MUAJ NYIAJ THIAB MAUJ MEEJ MOM LAMW YOG CES YOG TUB NTSUAG THOOB NTUJ XWB UA NEEJ NYOB TSI MUAJ CHAWS NYOB IB HNUB DAU IB HNUB XWB... YEEJ NYOB TSI MUAJ TSEV NYOB IB YIS DAU MUS RAU IB YIS XWB UA NEEJ TXOM NYEM HEEV NEJ PUAS MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TXOJ KEV NCAAJ NCEES YUAV LOS PAB TXO COV ME NYAUM NTSUAG NO LI OS. NEJ PUAS PAUB LAWV LUB NEEJ TXOM NYEMLI CAS. NNIAM YAU NYOB RAU IB LUB ZOG, LAMW NIAM YAU TSI PAUB HASI TIAS LAWV LUB NEEJ ZOO LI CAS LI. TIAM SIS QHIA RAU KUV NIAM HAIS TIAS PEB COV ME NYUAM TSEEM NYOB ZOO LI QUB TSUAS, TIAM SIS LAWV LUB NEEG TSOM NYEM HEEV. HAIS TXOG COV UA NROG NIAM YAU MUS LAWM TOM TXIV YAU LUB TSEV NROG TXIV YAU NYOB CES UA LUB NEEJ KAAJ SIAB LUS TSI NCO TSHAWJ TXOG IB YAM DAB TSI LI TSAWM YOG TXIV YAU TSI HLUB LOS NWS YEEJ TAU ZOO DAU LI CAS UA NYOB RAU TOM TXIV LUB QUB TSEV. THAUM UB. VIM TXIV YAU YOG IB TUS NEEG MUAJ NYIAJ THIAB NPLUAS NUJ HEEV RAU TAWM COV KWV TIJ ZEJ ZOG NO.
YEEJ TSI MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TUB NTSUAG LUB NEEJ LI. THOV KOM COV UA TAU MUS RAU TSEV NEEG VAM MEEJ LAWM LOS HO NROV LOS PAB COV ME KWV NTSAWG NYOB RAU TOM QAB NO THIAB MOG. VIMLAWV LUB NEEJ TXI XAV UA MUS NTSIV LAWM TIAM SIS UA TSI TAU LI CAS LAM UA IB SIAB NYOB NROG LUB KUA MUAS LAWM XWB,
THOV KOM COV TIJ LAUG TSHUA TUS HO XAV HAIS TIAS MAUJ IB COV ME KWV NYOB UA LUB NEEJ TXOM NYEM NYOB RAU IB XAAB NTUJ NO THIAB MOG. ES QHIA KEV NROV LOS PAB LAWV LUB NEEJ KOMMUAJ NEEJ UA , YOG TSI PAB CES NEJ COV ME KWV NTSAWG YUAV TSIPAUB UA NEEJ ALWM OS, THOV KOM COV TIJ LAUG HO XAV HAIS TIAS YOG YOG IB LEEJ NIAMIB LEEJ TXIV ES TIG LOS SIB HLUB KOOMUA IB LUB TSWV YIM LSO HAIS TXIV LE LIAJ TEB RAU PEB COV ME KWV TAU UA NOJ UA HAUS NAWB, PEB YEEJ MUAJ CAI NROG NRAIM PEB TIAM SIS YOG VIM DAB TSI PEB HO ZOO LI NO . XAV HASI TIAS YOG VIM TSOJ KEV HLUB THIAB TXOJ KEV COJ TSI TAU MUAJ KEV CIA SIAB THIAJLI TSI TAU MUAJ LUB HOM PHIAJ ZOO XWB, YOG PEB SIB KOOM LAWM CES YEEJ YUAV MUAJ YEEJ XWB OS NAWB.. KUV NCO KUV TXIV HEEV ..
KUV NCO KWV COV KWV TIJ TSHUA TSU HEEV.. YGO VIMDAB TSI PEB THIAJ TAU NCAIM PUAS YOG PEB TSI MLOOG TXIV LUS TSIVTHIAJ TU SIAB THIAB TXO PEB TSEG LAWM OG,
KUV TXIV KOJ NYOB QHOV TWG UA LI CAS PEB YUAV NCO KOJ UA LUAJ . PEB XAV KOM PEB MUAJ NIAM HU MUAJ TXIV HU LOS PEB YEEJ TSI TAU , VIMLI CAS LUB NEEJ NO YUAV KHO SIAB UA LUAJ. TSI QUAJ LOS YEEJ XAV QUAJ LAWM, POM LUAS MUAJ NIAM MUAJ TXIV PAB LUAS THAUM LUAS NROG KUV TSOM NYEM, LOS YUS NTSHAW POMLUAS NIAM MUAB IB LUB NTSHO RAU LUAS LOS YOG NTSHAW. POM LUAS TSIV THAUJ LUAS LOS YOG NTSHAW ,, LUB NEEJ NTSUAG NO TSI XAV MUAJ LI OS.

YUAV UA THIAJ LI DAWS TAU LUB NEEJ NTSUAG NO TSEG ?


THOV QHIA RAU KWV NIAM PAUB HAIS TIAS KUV NCO NWS HEEV,,
THOV QHIA RAU COV TIJ LAUG HAIS TIAS KUV NCO LAWV HEEV..

KOOM IB LUB SIAB HAIS IB LUB TSWV YIM THIAJ MUAJ QHOV ZOO RAU YUS NAWB..///

ZOO SAIB TAU NTSIB NEJ LI NO XWB.../

TUS SAU: YEEJ HUAM XIONG IN VIETNAM
EMAIL: XAVTXOGHMOOB@GMAIL.COM
PHONE:+841636969895#5 HMOOB_hmoobtojsiab_*

HMOOB_hmoobtojsiab_*
 • Guests

Posted 24 September 2011 - 08:47 AM

Nyob zoo os ib tsoom hmoob nyob thoob plaws lub ntiaj teb ni... Zoo siab hnoob ni kuv ho ncig tuaj txos ntawm ni tau pom Yeej huam xiong tsab ntawv hais txos peb nis hmoob lub neej txom nyem... Kuv yos ib tus hmoob nyob rau teb chaws Viet Nam thiab os Yeej Huam Xiong.. Li koj hais lawm peb nis hmoob nyob viet nam yeej txom nyem heev li tiag mog, tab sis hmoob txom nyem los nros hmoob lawm thiab mas lov... Hmoob yeej ib txwm hais txos qhov tias " mus lawm los yuav noj mov, tsis mus kawm los yuav noj mov " ni nas lov ces hmoob thiaj ua lub neej poob qab li tiag hoj yom cov kwv tij hmoob.
Tshuav ntawm tus tij laug nyob meskas teb chaws... koj hais koj cov lus ntawm kuv tos tau zoo kaws tiag nawb mog, ua tsaug os tij laug koj yuav tsum tau piav li cia peb nis hmoob thiaj pom kev mus mas mog...Li koj hais lawm, yuav xav kom tau noj, tau haus yuav tau nro yus lub zos, lub peev xwm mus khwv thiaj tau noj, tau hnav nrog luas lawm tiag. Hais txos ntawm nej cov mus rau teb chaws vam meej nyim ni tau lub neej zoo lawm los, yeej mob siab nco txos ib ntu neej txom nyem yav tas mas mog, vim muaj kev txom nyem ua ntej lawm es leej tib nees thiaj paub kev ua neej hoj yom. Hais qhia rau ib tsoom niam txiv, kwv tij hmoob, viv ncaug paub hoj yom. Kuv txoj kev txom nyem ntshe yos nej, nej yuav khiav tsis dhau li os cov hmoob. Vim kuv paub peb nis hmoob lub siab lawm, tiv tsis tswm txoj kev txom nyem nas lov, txom nyem me me xwb los twb tiv tsis tswm, mus de tshuaj noj, mus dai tuag na, tej ni yos peb hmoob lub siab nyob tsis tawv li lawm tiag. QHia nej tias thaum kuv yau yau, kuv nyiam mus kawm ntawv heev li kuv niam kuv txiv tsis tso mus kawm, kuv muaj 17 xyoo lawv muab kuv mus yuav txiv thaum 19- 20 xyoo ntawm kuv muaj me nyuam tab sis kuv xav tias tsis mus kawm ntawv, kuv yuav tsis paub lwm yam nees lub neej.. ntshe kuv tiam neej yuav tuav ko hlau xwb, yuav tsis muaj nqis, kuv cov me nyuam hlob tuaj yuav tuav ko hlau li kuv ni.. Nej paub mas muaj 20 xyoo kuv tseem em rawv me nyuam mus nrog cov yau kawm ntawv hoj. Lawv tias laus lawm kawm txaj muag ni, kuv xav tsis txaj muag nawb vim yus kawm kom yus paub laus laus lawm los kawm yeej zoo na. Tsis tas li xwb kuv txoj kev mus kawm tseem deb heev thiab muaj 21 km, thaum ntawm kuv thiaj li muaj ib lub tsheb ro taw tuam ( xe dap) 4 teev sawv ntxov kuv muab me nyuam em rau raum caj qhaum tuam tsheb mus txos tsev kawm muaj 7 moo 15 feeb, kuv muab me nyuam coj mus tso rau hauv lawv tsev zov me nyuam tas kuv khiav los txos chaw kawm muaj 7:30 ces kuv los kawm ntawm txos 11 moo, kawm tas kuv thiaj los tos kuv me nyuam wb rov los tsev... los txos tsev twb yos 2 moo rov tsaus ntuj lawm, thaum ni thiaj tau los noj mov mas lawv, tej hnoob muaj mov noj, tej hnoob tseem tsis muaj thiab, tseem mus de zaub los hau noj thiab xwb tiag. Rov yav tsaus ntuj ces los fuas yus tej teb ua, cos pob kws, cos zaub, los pub qaib, pub npua. Thaum ntawm kuv tus txiv wb nyob wb lawm, nws los tsis siv zos pab kuv thiab, khwv tshuav txoj siav xwb los tseem raug lawv cem cem yus thiab hoj, yos tiv tsis taus ntshe twb mus noj tshuaj kom tas tiam neej lawm. Tab sis kuv tsis xav, yus niam,yus txiv yug yus los ua ib zaus neej, lam txom nyem los yuav tiv seb lub neej tom ntev zoo li cas ni kuv tsis tso tses kuv txoj kev kawm. Kawm tau 4 xyoos, pom kuv kawm tau zoo yos tus nees siab tawv tshaj lij, ni kuv thiaj tau mus ua hauj lwm hauv nom tswv, thaum ni kuv ke ua hauj lwm, ke mus kawm ntxiv ntxhab. 6 xyoo tom qab kuv thiaj kawm tas, thau ntawm kuv muaj 30 xyoo lawm. Kuv 3 tus me ntxhais twb txos sij hawm mus kawm ntawv lawm thiab, paub tias kev kawm siv nyiaj ntau heev tab sis kuv zawm siv zias tso kuv cov me nyuam mus kawm ntawv, vim thaum ni kuv twb tawm hauv zos tuaj nyob nram nroog lawm, kuv cov me nyuam mus kawm yuav tau kev kawm zoo dua ni kuv zoo siab heev tiag. tab sis lub sij hawm kuv kawm tas tim 12 lawm yuav mus kawm tej hauj lwm yus ua 3 xyoos nyob rau Ha Noi thiab. Thaum ntawm peb tsev nees txom nyem heev noj hnav li luag tej yeej tsis muaj hlo. Tab sis kuv xav tias li cas los kav liam tsuav muaj diav mov noj tuav siav mus kawm ntawv xam, kuv cov me nyuam kuv qhia nws zoo zoo li ni nws mloog lus heev thiab, 3 xyoos kuv mus kawm ntawv deb, los 3 xyoos kuv cov me nyuam twb kawm ntawv zoo thiab. Qhia nej tias ib tus nees xav kom mus txos rau txoj kev zoo yuav nyuaj nyuaj heev mog, toj ntxhab ntxhab, qhov zeb, qhov cav yuav ua ib siab thiaj mus dhau hoj. Thaum ntej ntev kuv tuam tsheb mus kawm ntawv xwb, nyim ni kuv los khwv tau muaj tsheb nrog luag mus lawm thiab hoj. Kuv cov me nyuam nyuam ni puav mus kawm ntawv rau Ha Noi tas lawm. Qhia nej tias yos thaum ntej kuv tsis mus kawm ntawv , nyob pem roob xwb ces ntshe nyim ni kuv cov me nyuam yuav tsis tau mus kawm ntawv raws li nws siab xav os mog. Kuv muab kuv lub neej los qhia rau sawv daws ib tsoom hmoob. Vam tias cov hluas tiam ni yos nej tsis mob siab rau txoj kev kawm ces ntshe lwm tiam yus tej me nyuam los yuav txom nyem li yus mog, vim tsis muaj kev kawm, peb yuav tsis paub lub laj lim, tswv yim ua noj, ua laj,ua luam nawb mog, peb tsua ntsia pom ntawm yus lub zos yus, nyob hauv zos pom 2 sab roob xwb, peb yuav tsis muaj peev xwm dhau mus sab roob dhaum ub xyuas seb lawv ua yam dab tsi hoj. Vim li yuav xav kom yus muaj peev xwm dhau mus sab roob nraum ub xyuas lwm haiv nees ua neej ces peb yuav tau mob siab, siv zog muab txoj kev kawm saib loj ua ntej nawb. Tsis txhob maj xav tias yus hlob, laus lawm cia tsis mus kawm hoj.
Tus phooj yws Yeej Huam Xiong, tsis paub koj tseem kawm ntawv los, twb tau mus hauj lwm lawm... Yos tias tseem kawm ni yuav rau siab kawm nawb, kawm kom tas, kawm kom kaws, yos tias koj twb kawm tas los nrhiav tau kauj lwm ua lawm los yuav ywj xeeb lias ua yus yam hauj lwm. Koj kuv, peb cov twb paub ntawv lawm, peb yuav ua lub chaw nta khov kho rau peb tiam me tub, me nyuam tom ntej tuaj. Cia nyob muaj ib hnoob peb tej kwv tij nyob teb chaws Vam meej lawv los peb thiaj muaj peev xwm cab tsheb mus tos lawv luas nyav tom tshav dav hlau nawb mog. Qhov tws hais tsis yos lawm los thov sawv daws zam txim nawb. Mam ntsib dua
kuv yos ib tus nkauj hmoob lub hmoob nyob toj siab.

#6 HMOOB_Hluas hmoob_*

HMOOB_Hluas hmoob_*
 • Guests

Posted 24 September 2011 - 09:56 PM

NYOB ZOO NTAWM NO KUV YOG HMOOB NYOB NYAB LAJ TEB ZOO SIAB TAU TUAJ NTSIB NEJ TSHUA TUS NYOB RAU HAUV TSHOOJ TOJSIAB.COM NO YOG IB LUB CHAWS RAU PEB HAIV HMOOB SIB THAN KOM SIB TAU TAUB TXOG HMOOB TUS KHEEJ THIAB HMOOB LUB NEEJ TOMNTEJ. LUB SIJ HAWM NO KUV XAV NUS PEB HAIV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ HAIS TIAS YOG UA LI CAS PEB HMOOB NYOB TEB CHAWS NO YUAV TSOM NYEM UA LUAJ ..? LI NEJ COV UA MUS TAU LUB NEEJ VAM MEEJ NEJ HO XAV LI CAS RAU PEB HAIV HMOOB NYOB RAU TEB CHAWS TXOM NYEM LI XAAB AISA NO OS..? PEB YOG NEJ IB COV KWV TIJ NEJ LOS YOG PEB IB COV KWV TIJ TIAM SIS QHOV PEB TSI SIB PAUB TWB VIM YOG PEB NCAIM TAU NTEV LAWM THIAB NEJ LOS TSI PAUB PEB ZOO LAMW KUV HAIS RAU NEJ TSHUA TUS HAIS TIUAS PEB TSEEM YOG HMOOB TIAG TIAG MOG PEB LUB SIAB TSEEM XAV LI NEJ LUIB SIAB PEB TXOJ KEV NYUAJ SIAB TSEEM NYOB RAU PEB TSHUA LUB SIJHAWM YUAV UA LI CAS THIAJ LI DAU TXO TAU PEB HAIV HMOOB NYOB TEB CHAWS NO TEJ KEV NYUAJ SIAB OS ..? THOV NEJ KOOM TES PAB QHIA RAU PEB COV HLUAS NAWB, VIM PEB KEV KAWM TSI MUAJ NTAU LUB NEEJ TXOM NYEM XAV TXI TAU POM TOM HAUV NTEJ TIAM SIS TSAWM POM ME ME XWB LOS TWB UA TSI TAU DAB TSI LI THOV KOM PEB HAIV HMOOB NYOB HAUV NTIAJ TEB NO XAV QHOV ZOO ES LOS PAB KHO PEB THIAB, VIM PEB TSOM NYEM NYOB PUV HAUV QAB NTUJ NO LAMW NEJ YUAV YOG COV UA YUAV LOS DAU TAU LAWM XWB, QHOV TSEM CEEB KUV YUAV FAJ RAU NEJ YOG QHOV HAIS TIAS THOV KOM NEJ COV UAS MUAJ LUB LAJ LIM ZOO NTAWM PEB HAIV HMOOB TSHUA TUS TIS LOS SIB FWM THIAB SIB KOOM SIB HAUM XEEB THIAJ LI SIB HLUB TAU UA IB COV NEEG RAU HAUV NTIAJ TEB NO NABW. VIM PEB COV NYOB TEB CHAWS NO NYOB DEB THIAB TSI PAUB KEV KAWM TAUB NTAWV NTAU LI NEJ PEB YEEJ POM TSI TXOG KEV VAM MEEJ LI NEJ TIAM SIS PEB NTSHAW PEB HAIV NEEG VAM MEEJ HEEV, YOG UA CAS THIAJ UA TSI TAU LI NTAWM PUAS YOG HAIS TIAS PEB TSEEM MUAJ IB LUB SIAB TSI NTSEEG PEB HAIV NEEG, LI THAUM UB PEB COV LAUS LAWM OS. THOV NEJ TSHUA TUS TIG LIS SIB HLUB SIB HAUM XEEB NAWB MOG. KUV TSI YOG HAIS RAU COV UA TSAWJ XAV THIAB ZOO SIAB UA HMOOB KUV TSHUA HAIS RAU PEB COV UAS TSI TAU ZOO SIAB UA HMOOB THIAB TSEEM DLUAV LUB NEEJ HMOOB ES TSI TIG LOS SIB FWM SIB HLUB XWB. TSAWM HAIS TIAS KUV YOG IB TSU ME NYUAM HMOOB ME ME XWB LOS KUV YOG HMOOB IB LUB NOOB KUV YEEJ TSI XAV KOM NEJ THIAB PEB UA YEEB CUAB LOS YOG TSI HAUM XEEB LI IB LEEG TSEEM NTSEEV SIAB RAU IB LEEG LI, KUV TSI NYIAM HMOOB TTUS CWJ NPWM NO. VIM KUV POM PEB HAIV NEEG MUAJ TEJ YAM YUAV TSUM HLOOB HEEV,,

1 KUV XAV KOM PEB HAIV HMOOB COB QHIA PEB TEJ ME NYUAM KOM PAUB FWM PEB HAIV NEEG THIAB HLUB YUS NIAM YUG TXIV ...?
2 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG COV LAUS HO XAM POM COV HLUAS LUB HOM PHIAJ THIAB TSHAWB LAWV MUS LAWM IB KAUJ NRUAM RAU LUB NEEJ VAM MEEJ..?
3 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG TUS HLOB FWM TUS YAU. TUS YAU LOS FWM TUS HLOB. TUS NTSE HLUB TUS NRUAM, TUS NRUAM FWM TUS NTSE, TUS PLUAS TSHAWB TUS MUAJ, TUS MUAJ RUB TUS PLUAS.UA TAU LI NO PEB LUB NEEJ THIAJ LI VAM MEEJ TAU NAWB..?
4 XAV KOM TUS POM DEB QHEB TUS TSI POM LUB QHOV MUAS, XAV KOM TUS NTSE HO QHIA TUS NRUAM , XAV KOM TUS MUAJ HO RUB TUS PLUAS, XAV KOM PEB HAIV HMOOB TIG KOOM UA IB LUB ZOG. ..?


KUB YUAV HAIS IB ZAJ DAB NEEG RAU NEEJ TAU PAUB THIAB POM NAWB ../

KUV TSI HAIS LOS KUV TSI ZOO SIAB VIM YOG IB ZAJ DAB NEEG TU SIAB XAV KOM PEB HAIV HMOOB PAUB THIAB POM TXOG YAM ZOO THIAB TXI ZOO NTAWM ZAJ DAB NEEG NO.. NWS YOG KUV LUB ZAIM MUAS NTEV XYOO TSI QHIA LEEJ TWG

THAUM UB MUAJ IB NKAWM NIAM TXIV LOS UA NEEJ RAU HAUV NTIAJ TEB NO. NKAWM YUS MUAJ TUB MUAJ NTSHAIS TIAM SIS TSI NTEV NKAWM IB LEEG TAU NCAIM IB LEEG LAWM ,
LEEJ TXIV THIAJ TAU TXO LEEJ TXIV COV ME TUB ME NTSHAIS UA NTSIM NTSIM HLUB NROG LEEJ NIAM NYOB RAU HAUV DAIM LUAJ NPUA NO, LEEJ TXIV TAU NCAIM MUS RAU IB XAAB NTUJ LAWM. LEEJ NIAM LOS TSI NROG TEJ ME NYUAM NYOB UA LUB NEEJ LI THIAB NWS LOS TAU NCAIM TEJ ME NYUAM MUS UA LUAS NIAM LAWM YAU LAWM. NWS TAU COJ NWS IB COV ME NYUAM MUS NROG NWS NYOB RAU TIM TXIV YAU LUB TSEV. HO NWS TSEEM TSEG IB COV ME NYUAM YAU NROG RAU ZEJ ZOG NYOB UA LUB NEEJ TSOM NYEM NTSUAV UA LUAS ZOG LOS LUAS TSI HLUB. NROG LUAS NYOB LOS LUAS TSI YUAV. NIAM YAU TUS MUS YUAV TSIV LAMW CES NEEG ZEJ ZOG TUAJ MUAB YUS TXIV TEJ LIAJ TEB TSEEB UA TAG LAWM THIAB LUB SIJHAWM NO TSAWM YOG LUS LOJ THIAB TIAV TXIV LAWM LOS YUG YEEJ TSI MUAJ CUAB KAV HAIS VIM YG NEEG MUAJ NYIAJ THIAB MAUJ MEEJ MOM LAMW YOG CES YOG TUB NTSUAG THOOB NTUJ XWB UA NEEJ NYOB TSI MUAJ CHAWS NYOB IB HNUB DAU IB HNUB XWB... YEEJ NYOB TSI MUAJ TSEV NYOB IB YIS DAU MUS RAU IB YIS XWB UA NEEJ TXOM NYEM HEEV NEJ PUAS MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TXOJ KEV NCAAJ NCEES YUAV LOS PAB TXO COV ME NYAUM NTSUAG NO LI OS. NEJ PUAS PAUB LAWV LUB NEEJ TXOM NYEMLI CAS. NNIAM YAU NYOB RAU IB LUB ZOG, LAMW NIAM YAU TSI PAUB HASI TIAS LAWV LUB NEEJ ZOO LI CAS LI. TIAM SIS QHIA RAU KUV NIAM HAIS TIAS PEB COV ME NYUAM TSEEM NYOB ZOO LI QUB TSUAS, TIAM SIS LAWV LUB NEEG TSOM NYEM HEEV. HAIS TXOG COV UA NROG NIAM YAU MUS LAWM TOM TXIV YAU LUB TSEV NROG TXIV YAU NYOB CES UA LUB NEEJ KAAJ SIAB LUS TSI NCO TSHAWJ TXOG IB YAM DAB TSI LI TSAWM YOG TXIV YAU TSI HLUB LOS NWS YEEJ TAU ZOO DAU LI CAS UA NYOB RAU TOM TXIV LUB QUB TSEV. THAUM UB. VIM TXIV YAU YOG IB TUS NEEG MUAJ NYIAJ THIAB NPLUAS NUJ HEEV RAU TAWM COV KWV TIJ ZEJ ZOG NO.
YEEJ TSI MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TUB NTSUAG LUB NEEJ LI. THOV KOM COV UA TAU MUS RAU TSEV NEEG VAM MEEJ LAWM LOS HO NROV LOS PAB COV ME KWV NTSAWG NYOB RAU TOM QAB NO THIAB MOG. VIMLAWV LUB NEEJ TXI XAV UA MUS NTSIV LAWM TIAM SIS UA TSI TAU LI CAS LAM UA IB SIAB NYOB NROG LUB KUA MUAS LAWM XWB,
THOV KOM COV TIJ LAUG TSHUA TUS HO XAV HAIS TIAS MAUJ IB COV ME KWV NYOB UA LUB NEEJ TXOM NYEM NYOB RAU IB XAAB NTUJ NO THIAB MOG. ES QHIA KEV NROV LOS PAB LAWV LUB NEEJ KOMMUAJ NEEJ UA , YOG TSI PAB CES NEJ COV ME KWV NTSAWG YUAV TSIPAUB UA NEEJ ALWM OS, THOV KOM COV TIJ LAUG HO XAV HAIS TIAS YOG YOG IB LEEJ NIAMIB LEEJ TXIV ES TIG LOS SIB HLUB KOOMUA IB LUB TSWV YIM LSO HAIS TXIV LE LIAJ TEB RAU PEB COV ME KWV TAU UA NOJ UA HAUS NAWB, PEB YEEJ MUAJ CAI NROG NRAIM PEB TIAM SIS YOG VIM DAB TSI PEB HO ZOO LI NO . XAV HASI TIAS YOG VIM TSOJ KEV HLUB THIAB TXOJ KEV COJ TSI TAU MUAJ KEV CIA SIAB THIAJLI TSI TAU MUAJ LUB HOM PHIAJ ZOO XWB, YOG PEB SIB KOOM LAWM CES YEEJ YUAV MUAJ YEEJ XWB OS NAWB.. KUV NCO KUV TXIV HEEV ..
KUV NCO KWV COV KWV TIJ TSHUA TSU HEEV.. YGO VIMDAB TSI PEB THIAJ TAU NCAIM PUAS YOG PEB TSI MLOOG TXIV LUS TSIVTHIAJ TU SIAB THIAB TXO PEB TSEG LAWM OG,
KUV TXIV KOJ NYOB QHOV TWG UA LI CAS PEB YUAV NCO KOJ UA LUAJ . PEB XAV KOM PEB MUAJ NIAM HU MUAJ TXIV HU LOS PEB YEEJ TSI TAU , VIMLI CAS LUB NEEJ NO YUAV KHO SIAB UA LUAJ. TSI QUAJ LOS YEEJ XAV QUAJ LAWM, POM LUAS MUAJ NIAM MUAJ TXIV PAB LUAS THAUM LUAS NROG KUV TSOM NYEM, LOS YUS NTSHAW POMLUAS NIAM MUAB IB LUB NTSHO RAU LUAS LOS YOG NTSHAW. POM LUAS TSIV THAUJ LUAS LOS YOG NTSHAW ,, LUB NEEJ NTSUAG NO TSI XAV MUAJ LI OS.

YUAV UA THIAJ LI DAWS TAU LUB NEEJ NTSUAG NO TSEG ?


THOV QHIA RAU KWV NIAM PAUB HAIS TIAS KUV NCO NWS HEEV,,
THOV QHIA RAU COV TIJ LAUG HAIS TIAS KUV NCO LAWV HEEV..

KOOM IB LUB SIAB HAIS IB LUB TSWV YIM THIAJ MUAJ QHOV ZOO RAU YUS NAWB..///

ZOO SAIB TAU NTSIB NEJ LI NO XWB.../

TUS SAU: YEEJ HUAM XIONG IN VIETNAM
EMAIL: XAVTXOGHMOOB@GMAIL.COM
PHONE:+841636969895

Yeeb huam koj yeej hais tau ntxim tu siab kawg lawm tiam sis kuv xav @mail rau koj tus @mail tsis tau ces txawm yuav hlub pes tsawg los tsis paub yauv qhia tau nej li. Xyuas koj li @mail address kom meej pem me ntsi es li no xwb bye.

#7 HMOOB_trulyxiong@hotmail.com_*

HMOOB_trulyxiong@hotmail.com_*
 • Guests

Posted 26 September 2011 - 05:32 AM

nyob zoo ib tsoom phooj ywg hmoob kuv zoo siab heev uas hnub no kuv tuaj ntsib nej suav daws nyob rau hauv toj siab no kuv ntseeg tias peb suav daws yeej paub thiab nkag siab zoo lawm tias kev sib hlub sib pab nws yog ib qho tseem ceeb nyob hauv peb lub neej tsis hais peb haiv hmoob los yog lwm haiv neeg. lub neej tam sim no peb hmoob yeej nrog luag lwm hais neeg sib twm kawm txuj kawm ntse coob lee thiab ntau tus kawg lawm qhov no nws yog ib lub zog thiab yog ib qhov zoo ntawm peb haiv hmoob peb haiv hmoob yeej yog ib hauv neeg uas muaj lub tswv nyim zoo thiab muaj kev txawj ntse ceev qhov no kuv zoo siab thiab qhuav txog peb hmoob.

tab sis kuv xav kom peb hmoob coj peb lub siab kom dav dua no ntxiv vim kuv pom ntau leej ntau tus lawm suav txij thaum paub kawm ntawv los txog rau niaj hnub niam no ua kawm tias los ua hauj lwm li no peb cov hmoob tseem tsis tau txawj sib hlub hmoob vim yog li cas thiab hais li no peb twb tsis txawj siab pab tus kawm tau zoo twb tsis pab tus kawm tsis tau tus tau hauj lwm zoo los twb tsis nrhiav txoj hauv kev pab tus tau hauj lwm phem tus ua nom los twb tsis txawj hais los lus zoo rau niam txiv pej xeem feem coob peb hmoob tseem yog ib haiv neeg uas nyuam qhuav pib xyaum nrog laug ua hauj lwm thiaj kawm txawj kawm ntse xwb peb nyuam qhuav pib xwb tab sis peb tsis nco qab peb tus kheej lawm vim yog li cas thiaj hais li feeb coob cov kawm txawj kawm ntsev tseem muab yus piv rau yus cov hmoob xwb yog li peb thiaj tsis txawj sib hlub kuv xav tias kuv keej tshaj nej suav daws peb tseem muab hlob dhau lawm yog muab piv rau lwm haiv neeg peb twb tsis tau txog qhov twg li yog li no kuv thiaj xav kom peb tsis txhob sib xeem peb hmoob peb yuav tsum mus xeem nrog luag lwm hais neeg peb thiaj txawj tsis pab sib txawj mus lawm yav tom ntej yog peb tseem niaj hnub sib xeem peb xwb ces tsis muaj hnub peb yuav caum cuag luag thiab yuav txawj sib hlub ib zaug li vim kuv tseem ntshai tsam koj yeej kuv koj tseem ntshai tsam kuv ho muaj dua koj. peb tsoom kwv tij hmoob suav daws nej puas xav kom mus txog twg los peb hmoob muaj kev txawj ntse muaj kev vam meej tshaj lwm hais neeg peb yuav tsum sib txawb sib pab sib qhia kom peb hmoob muaj kev txawj ntsev coob npaum li coob tau thiaj muaj kev lag kem luam yuav tsum sib qhia kom ntau npaum li ntau tau thaum kawg peb thiaj yuav nrog luag lwm haiv neeg sib tsig tau os peb hmoob
tawm peb yuav nyob sab ntuj twg los yeej zoo ib yam nkaus

sau npe: Kwv tij hmoob nyob npog teb

Email: trulyxiong@hotmail.com

#8 HMOOB_TLT_*

HMOOB_TLT_*
 • Guests

Posted 24 October 2011 - 01:35 PM

NYOB ZOO NTAWM NO KUV YOG HMOOB NYOB NYAB LAJ TEB ZOO SIAB TAU TUAJ NTSIB NEJ TSHUA TUS NYOB RAU HAUV TSHOOJ TOJSIAB.COM NO YOG IB LUB CHAWS RAU PEB HAIV HMOOB SIB THAN KOM SIB TAU TAUB TXOG HMOOB TUS KHEEJ THIAB HMOOB LUB NEEJ TOMNTEJ. LUB SIJ HAWM NO KUV XAV NUS PEB HAIV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ HAIS TIAS YOG UA LI CAS PEB HMOOB NYOB TEB CHAWS NO YUAV TSOM NYEM UA LUAJ ..? LI NEJ COV UA MUS TAU LUB NEEJ VAM MEEJ NEJ HO XAV LI CAS RAU PEB HAIV HMOOB NYOB RAU TEB CHAWS TXOM NYEM LI XAAB AISA NO OS..? PEB YOG NEJ IB COV KWV TIJ NEJ LOS YOG PEB IB COV KWV TIJ TIAM SIS QHOV PEB TSI SIB PAUB TWB VIM YOG PEB NCAIM TAU NTEV LAWM THIAB NEJ LOS TSI PAUB PEB ZOO LAMW KUV HAIS RAU NEJ TSHUA TUS HAIS TIUAS PEB TSEEM YOG HMOOB TIAG TIAG MOG PEB LUB SIAB TSEEM XAV LI NEJ LUIB SIAB PEB TXOJ KEV NYUAJ SIAB TSEEM NYOB RAU PEB TSHUA LUB SIJHAWM YUAV UA LI CAS THIAJ LI DAU TXO TAU PEB HAIV HMOOB NYOB TEB CHAWS NO TEJ KEV NYUAJ SIAB OS ..? THOV NEJ KOOM TES PAB QHIA RAU PEB COV HLUAS NAWB, VIM PEB KEV KAWM TSI MUAJ NTAU LUB NEEJ TXOM NYEM XAV TXI TAU POM TOM HAUV NTEJ TIAM SIS TSAWM POM ME ME XWB LOS TWB UA TSI TAU DAB TSI LI THOV KOM PEB HAIV HMOOB NYOB HAUV NTIAJ TEB NO XAV QHOV ZOO ES LOS PAB KHO PEB THIAB, VIM PEB TSOM NYEM NYOB PUV HAUV QAB NTUJ NO LAMW NEJ YUAV YOG COV UA YUAV LOS DAU TAU LAWM XWB, QHOV TSEM CEEB KUV YUAV FAJ RAU NEJ YOG QHOV HAIS TIAS THOV KOM NEJ COV UAS MUAJ LUB LAJ LIM ZOO NTAWM PEB HAIV HMOOB TSHUA TUS TIS LOS SIB FWM THIAB SIB KOOM SIB HAUM XEEB THIAJ LI SIB HLUB TAU UA IB COV NEEG RAU HAUV NTIAJ TEB NO NABW. VIM PEB COV NYOB TEB CHAWS NO NYOB DEB THIAB TSI PAUB KEV KAWM TAUB NTAWV NTAU LI NEJ PEB YEEJ POM TSI TXOG KEV VAM MEEJ LI NEJ TIAM SIS PEB NTSHAW PEB HAIV NEEG VAM MEEJ HEEV, YOG UA CAS THIAJ UA TSI TAU LI NTAWM PUAS YOG HAIS TIAS PEB TSEEM MUAJ IB LUB SIAB TSI NTSEEG PEB HAIV NEEG, LI THAUM UB PEB COV LAUS LAWM OS. THOV NEJ TSHUA TUS TIG LIS SIB HLUB SIB HAUM XEEB NAWB MOG. KUV TSI YOG HAIS RAU COV UA TSAWJ XAV THIAB ZOO SIAB UA HMOOB KUV TSHUA HAIS RAU PEB COV UAS TSI TAU ZOO SIAB UA HMOOB THIAB TSEEM DLUAV LUB NEEJ HMOOB ES TSI TIG LOS SIB FWM SIB HLUB XWB. TSAWM HAIS TIAS KUV YOG IB TSU ME NYUAM HMOOB ME ME XWB LOS KUV YOG HMOOB IB LUB NOOB KUV YEEJ TSI XAV KOM NEJ THIAB PEB UA YEEB CUAB LOS YOG TSI HAUM XEEB LI IB LEEG TSEEM NTSEEV SIAB RAU IB LEEG LI, KUV TSI NYIAM HMOOB TTUS CWJ NPWM NO. VIM KUV POM PEB HAIV NEEG MUAJ TEJ YAM YUAV TSUM HLOOB HEEV,,

1 KUV XAV KOM PEB HAIV HMOOB COB QHIA PEB TEJ ME NYUAM KOM PAUB FWM PEB HAIV NEEG THIAB HLUB YUS NIAM YUG TXIV ...?
2 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG COV LAUS HO XAM POM COV HLUAS LUB HOM PHIAJ THIAB TSHAWB LAWV MUS LAWM IB KAUJ NRUAM RAU LUB NEEJ VAM MEEJ..?
3 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG TUS HLOB FWM TUS YAU. TUS YAU LOS FWM TUS HLOB. TUS NTSE HLUB TUS NRUAM, TUS NRUAM FWM TUS NTSE, TUS PLUAS TSHAWB TUS MUAJ, TUS MUAJ RUB TUS PLUAS.UA TAU LI NO PEB LUB NEEJ THIAJ LI VAM MEEJ TAU NAWB..?
4 XAV KOM TUS POM DEB QHEB TUS TSI POM LUB QHOV MUAS, XAV KOM TUS NTSE HO QHIA TUS NRUAM , XAV KOM TUS MUAJ HO RUB TUS PLUAS, XAV KOM PEB HAIV HMOOB TIG KOOM UA IB LUB ZOG. ..?


KUB YUAV HAIS IB ZAJ DAB NEEG RAU NEEJ TAU PAUB THIAB POM NAWB ../

KUV TSI HAIS LOS KUV TSI ZOO SIAB VIM YOG IB ZAJ DAB NEEG TU SIAB XAV KOM PEB HAIV HMOOB PAUB THIAB POM TXOG YAM ZOO THIAB TXI ZOO NTAWM ZAJ DAB NEEG NO.. NWS YOG KUV LUB ZAIM MUAS NTEV XYOO TSI QHIA LEEJ TWG

THAUM UB MUAJ IB NKAWM NIAM TXIV LOS UA NEEJ RAU HAUV NTIAJ TEB NO. NKAWM YUS MUAJ TUB MUAJ NTSHAIS TIAM SIS TSI NTEV NKAWM IB LEEG TAU NCAIM IB LEEG LAWM ,
LEEJ TXIV THIAJ TAU TXO LEEJ TXIV COV ME TUB ME NTSHAIS UA NTSIM NTSIM HLUB NROG LEEJ NIAM NYOB RAU HAUV DAIM LUAJ NPUA NO, LEEJ TXIV TAU NCAIM MUS RAU IB XAAB NTUJ LAWM. LEEJ NIAM LOS TSI NROG TEJ ME NYUAM NYOB UA LUB NEEJ LI THIAB NWS LOS TAU NCAIM TEJ ME NYUAM MUS UA LUAS NIAM LAWM YAU LAWM. NWS TAU COJ NWS IB COV ME NYUAM MUS NROG NWS NYOB RAU TIM TXIV YAU LUB TSEV. HO NWS TSEEM TSEG IB COV ME NYUAM YAU NROG RAU ZEJ ZOG NYOB UA LUB NEEJ TSOM NYEM NTSUAV UA LUAS ZOG LOS LUAS TSI HLUB. NROG LUAS NYOB LOS LUAS TSI YUAV. NIAM YAU TUS MUS YUAV TSIV LAMW CES NEEG ZEJ ZOG TUAJ MUAB YUS TXIV TEJ LIAJ TEB TSEEB UA TAG LAWM THIAB LUB SIJHAWM NO TSAWM YOG LUS LOJ THIAB TIAV TXIV LAWM LOS YUG YEEJ TSI MUAJ CUAB KAV HAIS VIM YG NEEG MUAJ NYIAJ THIAB MAUJ MEEJ MOM LAMW YOG CES YOG TUB NTSUAG THOOB NTUJ XWB UA NEEJ NYOB TSI MUAJ CHAWS NYOB IB HNUB DAU IB HNUB XWB... YEEJ NYOB TSI MUAJ TSEV NYOB IB YIS DAU MUS RAU IB YIS XWB UA NEEJ TXOM NYEM HEEV NEJ PUAS MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TXOJ KEV NCAAJ NCEES YUAV LOS PAB TXO COV ME NYAUM NTSUAG NO LI OS. NEJ PUAS PAUB LAWV LUB NEEJ TXOM NYEMLI CAS. NNIAM YAU NYOB RAU IB LUB ZOG, LAMW NIAM YAU TSI PAUB HASI TIAS LAWV LUB NEEJ ZOO LI CAS LI. TIAM SIS QHIA RAU KUV NIAM HAIS TIAS PEB COV ME NYUAM TSEEM NYOB ZOO LI QUB TSUAS, TIAM SIS LAWV LUB NEEG TSOM NYEM HEEV. HAIS TXOG COV UA NROG NIAM YAU MUS LAWM TOM TXIV YAU LUB TSEV NROG TXIV YAU NYOB CES UA LUB NEEJ KAAJ SIAB LUS TSI NCO TSHAWJ TXOG IB YAM DAB TSI LI TSAWM YOG TXIV YAU TSI HLUB LOS NWS YEEJ TAU ZOO DAU LI CAS UA NYOB RAU TOM TXIV LUB QUB TSEV. THAUM UB. VIM TXIV YAU YOG IB TUS NEEG MUAJ NYIAJ THIAB NPLUAS NUJ HEEV RAU TAWM COV KWV TIJ ZEJ ZOG NO.
YEEJ TSI MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TUB NTSUAG LUB NEEJ LI. THOV KOM COV UA TAU MUS RAU TSEV NEEG VAM MEEJ LAWM LOS HO NROV LOS PAB COV ME KWV NTSAWG NYOB RAU TOM QAB NO THIAB MOG. VIMLAWV LUB NEEJ TXI XAV UA MUS NTSIV LAWM TIAM SIS UA TSI TAU LI CAS LAM UA IB SIAB NYOB NROG LUB KUA MUAS LAWM XWB,
THOV KOM COV TIJ LAUG TSHUA TUS HO XAV HAIS TIAS MAUJ IB COV ME KWV NYOB UA LUB NEEJ TXOM NYEM NYOB RAU IB XAAB NTUJ NO THIAB MOG. ES QHIA KEV NROV LOS PAB LAWV LUB NEEJ KOMMUAJ NEEJ UA , YOG TSI PAB CES NEJ COV ME KWV NTSAWG YUAV TSIPAUB UA NEEJ ALWM OS, THOV KOM COV TIJ LAUG HO XAV HAIS TIAS YOG YOG IB LEEJ NIAMIB LEEJ TXIV ES TIG LOS SIB HLUB KOOMUA IB LUB TSWV YIM LSO HAIS TXIV LE LIAJ TEB RAU PEB COV ME KWV TAU UA NOJ UA HAUS NAWB, PEB YEEJ MUAJ CAI NROG NRAIM PEB TIAM SIS YOG VIM DAB TSI PEB HO ZOO LI NO . XAV HASI TIAS YOG VIM TSOJ KEV HLUB THIAB TXOJ KEV COJ TSI TAU MUAJ KEV CIA SIAB THIAJLI TSI TAU MUAJ LUB HOM PHIAJ ZOO XWB, YOG PEB SIB KOOM LAWM CES YEEJ YUAV MUAJ YEEJ XWB OS NAWB.. KUV NCO KUV TXIV HEEV ..
KUV NCO KWV COV KWV TIJ TSHUA TSU HEEV.. YGO VIMDAB TSI PEB THIAJ TAU NCAIM PUAS YOG PEB TSI MLOOG TXIV LUS TSIVTHIAJ TU SIAB THIAB TXO PEB TSEG LAWM OG,
KUV TXIV KOJ NYOB QHOV TWG UA LI CAS PEB YUAV NCO KOJ UA LUAJ . PEB XAV KOM PEB MUAJ NIAM HU MUAJ TXIV HU LOS PEB YEEJ TSI TAU , VIMLI CAS LUB NEEJ NO YUAV KHO SIAB UA LUAJ. TSI QUAJ LOS YEEJ XAV QUAJ LAWM, POM LUAS MUAJ NIAM MUAJ TXIV PAB LUAS THAUM LUAS NROG KUV TSOM NYEM, LOS YUS NTSHAW POMLUAS NIAM MUAB IB LUB NTSHO RAU LUAS LOS YOG NTSHAW. POM LUAS TSIV THAUJ LUAS LOS YOG NTSHAW ,, LUB NEEJ NTSUAG NO TSI XAV MUAJ LI OS.

YUAV UA THIAJ LI DAWS TAU LUB NEEJ NTSUAG NO TSEG ?


THOV QHIA RAU KWV NIAM PAUB HAIS TIAS KUV NCO NWS HEEV,,
THOV QHIA RAU COV TIJ LAUG HAIS TIAS KUV NCO LAWV HEEV..

KOOM IB LUB SIAB HAIS IB LUB TSWV YIM THIAJ MUAJ QHOV ZOO RAU YUS NAWB..///

ZOO SAIB TAU NTSIB NEJ LI NO XWB.../

TUS SAU: YEEJ HUAM XIONG IN VIETNAM
EMAIL: XAVTXOGHMOOB@GMAIL.COM
PHONE:+841636969895#9 HMOOB_TLT_*

HMOOB_TLT_*
 • Guests

Posted 24 October 2011 - 02:05 PM

Nyob zoo tus kwv/tijluag Yeejhuam xyooj,
Zoo siab uas tau hnov koj zaj dabneeg. Nws yeej yog ib zaj dabneeg uas txaus tu siab tshajplaws ntawm peb haiv neeg. Qhia rau nej cov uas tseem nyob txiv lub qub tse paub hais tias, peb cov uas nrog niam mus nyob txivyau lub tsev los yeej tseem nco ntsoov txog nej sawvdaws mog. Yuav kom peb tawm tau lub zoo tswvyim los pab hais kom tau txiv daim av rov los rau nej ua noj ces ntshe peb los tseem pab tsis to tau nawb mog. Vim peb lub lajlim tswvyim yeej tseem tsis tau duav luag li mog. Txawm peb cov uas nrog niam mus lawm los yeej tsuas mus qiv luag toj yug yaj, qiv luag tais rau ntxhai thiab xwb. Peb yeej tsis muaj ib daim av luaj xib teg nrog luag ua noj li thiab mog.

Kuv lo lus kawg ces hais li no rau nej, peb nyob rooj teb twg ces yoog kom tau rooj teb ntawd txoj kev cai lij choj, tuav kom ruaj peb lub npe Hmoob mus ib txhiab lawm ib txhis tsis pub ploj, tos seb puas muaj ib hnub twg peb lajlim tswvyim zoo puv npo, peb li los nrog nej hais txoj cai kom tau peb txiv daim av los rau peb kwv peb tij ua noj.

Vam hais tias koj yuav nkag siab kuv cov lus zoo,

TLT

#10 HMOOB_Laug Hmoob MevKas_*

HMOOB_Laug Hmoob MevKas_*
 • Guests

Posted 27 October 2011 - 10:42 PM

Tus kwv tij aw, peb ces tsuas yog lam mus nyob luag teb es luag muaj thiab luag ntse ces zoo li peb txawm muaj thiab ntse tab sis yog yuav saib tseeb tseeb ces peb hmoob meskas yeej tseem ua tsis tau dab tsi kiag li os. Peb yeej muaj doctor coob leej lawm tab sis nyias tsuas pab tau nyias tus kheej xwb. Saib peb cov doctor ho puas muaj leej twg muaj lub tswv yim zoo yuav nqa los faib rau nej xwb tab sis txhua yam los kuj tsis yooj yim li lub siab xav thiab. Lub teb chaws meskas ces txhua leej txhua tus yog nom tswv meskas li menyuam. Khwv tsis tau noj los luag pub rau noj, khwv tsis tau hnav los luag pub rau hnav es zoo li sawv daws thiaj nyob ntsiag to zoo li zoo thiab xwb os.

Peb hmoob yuav nyob rooj teb twg los kav tsij zoo siab rau yus tus kheej thiab nrog lub teb chaws ntawd sib xeem ua qhov zoo tsis txhob yuav mus vam khom lwm tus nyob lwm rooj teb pab li os nawb. Txoj kev yuav pab kom peb cov hmoob txhob txom nyem yuav tsum yog tsoom fwv lub teb chaws yus nyob ntawd nqis tes los pab los yog khoom haum ntiaj teb pab mas thiaj tau xwb os. Kauj ruam thib ib ces yog peb yuav tau nqis mus nrog luag sib xeem kawm ntawv ua lag ua luam es tsis txhob yuav mus nkaum nkaum puag pes tej niag khuabroob khaubha lawm. Neeg hauv ntiaj teb no tsis hais teb chaws vam meej los tsis vam meej, cov neeg ua liaj ua teb yeej yog cov txom nyem tshaj plaws xwb.

#11 HMOOB_kuv xav hais ob los lus_*

HMOOB_kuv xav hais ob los lus_*
 • Guests

Posted 31 December 2011 - 12:33 AM

nyob zoo tus muam,
kuv yog ib tug hmoob nyob suav teb thiab, kuv kuj paub tau tias peb hmoob tseem ua neej txom nyem, kuv mus kawm ntawv high school thia Universty los tej niam tej txiv tsis muaj txiaj, tab sis kuv yog ib tug nyiam kawm ntawv, tsis muaj txiaj los kuv tsis muab kev kawm ntawv tso pov tseg, 17xyoo tuaj, kuv kuj tau zoo heev, tab sim no kuv twb kawm tiav los ua haujlwm lawm, kuv thiaj xav hais tias:yog peb xav txoj kev txawj ntse thiab kev vam meej ces peb yuav sib zog kawm ntaub kawm ntawv, yuav sib zog txhawb peb tej me tub me nyuam mus kawm ntawv.

#12 HMOOB_tswvyeej_*

HMOOB_tswvyeej_*
 • Guests

Posted 21 January 2012 - 04:51 AM

NYOB ZOO NTAWM NO KUV YOG HMOOB NYOB NYAB LAJ TEB ZOO SIAB TAU TUAJ NTSIB NEJ TSHUA TUS NYOB RAU HAUV TSHOOJ TOJSIAB.COM NO YOG IB LUB CHAWS RAU PEB HAIV HMOOB SIB THAN KOM SIB TAU TAUB TXOG HMOOB TUS KHEEJ THIAB HMOOB LUB NEEJ TOMNTEJ. LUB SIJ HAWM NO KUV XAV NUS PEB HAIV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ HAIS TIAS YOG UA LI CAS PEB HMOOB NYOB TEB CHAWS NO YUAV TSOM NYEM UA LUAJ ..? LI NEJ COV UA MUS TAU LUB NEEJ VAM MEEJ NEJ HO XAV LI CAS RAU PEB HAIV HMOOB NYOB RAU TEB CHAWS TXOM NYEM LI XAAB AISA NO OS..? PEB YOG NEJ IB COV KWV TIJ NEJ LOS YOG PEB IB COV KWV TIJ TIAM SIS QHOV PEB TSI SIB PAUB TWB VIM YOG PEB NCAIM TAU NTEV LAWM THIAB NEJ LOS TSI PAUB PEB ZOO LAMW KUV HAIS RAU NEJ TSHUA TUS HAIS TIUAS PEB TSEEM YOG HMOOB TIAG TIAG MOG PEB LUB SIAB TSEEM XAV LI NEJ LUIB SIAB PEB TXOJ KEV NYUAJ SIAB TSEEM NYOB RAU PEB TSHUA LUB SIJHAWM YUAV UA LI CAS THIAJ LI DAU TXO TAU PEB HAIV HMOOB NYOB TEB CHAWS NO TEJ KEV NYUAJ SIAB OS ..? THOV NEJ KOOM TES PAB QHIA RAU PEB COV HLUAS NAWB, VIM PEB KEV KAWM TSI MUAJ NTAU LUB NEEJ TXOM NYEM XAV TXI TAU POM TOM HAUV NTEJ TIAM SIS TSAWM POM ME ME XWB LOS TWB UA TSI TAU DAB TSI LI THOV KOM PEB HAIV HMOOB NYOB HAUV NTIAJ TEB NO XAV QHOV ZOO ES LOS PAB KHO PEB THIAB, VIM PEB TSOM NYEM NYOB PUV HAUV QAB NTUJ NO LAMW NEJ YUAV YOG COV UA YUAV LOS DAU TAU LAWM XWB, QHOV TSEM CEEB KUV YUAV FAJ RAU NEJ YOG QHOV HAIS TIAS THOV KOM NEJ COV UAS MUAJ LUB LAJ LIM ZOO NTAWM PEB HAIV HMOOB TSHUA TUS TIS LOS SIB FWM THIAB SIB KOOM SIB HAUM XEEB THIAJ LI SIB HLUB TAU UA IB COV NEEG RAU HAUV NTIAJ TEB NO NABW. VIM PEB COV NYOB TEB CHAWS NO NYOB DEB THIAB TSI PAUB KEV KAWM TAUB NTAWV NTAU LI NEJ PEB YEEJ POM TSI TXOG KEV VAM MEEJ LI NEJ TIAM SIS PEB NTSHAW PEB HAIV NEEG VAM MEEJ HEEV, YOG UA CAS THIAJ UA TSI TAU LI NTAWM PUAS YOG HAIS TIAS PEB TSEEM MUAJ IB LUB SIAB TSI NTSEEG PEB HAIV NEEG, LI THAUM UB PEB COV LAUS LAWM OS. THOV NEJ TSHUA TUS TIG LIS SIB HLUB SIB HAUM XEEB NAWB MOG. KUV TSI YOG HAIS RAU COV UA TSAWJ XAV THIAB ZOO SIAB UA HMOOB KUV TSHUA HAIS RAU PEB COV UAS TSI TAU ZOO SIAB UA HMOOB THIAB TSEEM DLUAV LUB NEEJ HMOOB ES TSI TIG LOS SIB FWM SIB HLUB XWB. TSAWM HAIS TIAS KUV YOG IB TSU ME NYUAM HMOOB ME ME XWB LOS KUV YOG HMOOB IB LUB NOOB KUV YEEJ TSI XAV KOM NEJ THIAB PEB UA YEEB CUAB LOS YOG TSI HAUM XEEB LI IB LEEG TSEEM NTSEEV SIAB RAU IB LEEG LI, KUV TSI NYIAM HMOOB TTUS CWJ NPWM NO. VIM KUV POM PEB HAIV NEEG MUAJ TEJ YAM YUAV TSUM HLOOB HEEV,,

1 KUV XAV KOM PEB HAIV HMOOB COB QHIA PEB TEJ ME NYUAM KOM PAUB FWM PEB HAIV NEEG THIAB HLUB YUS NIAM YUG TXIV ...?
2 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG COV LAUS HO XAM POM COV HLUAS LUB HOM PHIAJ THIAB TSHAWB LAWV MUS LAWM IB KAUJ NRUAM RAU LUB NEEJ VAM MEEJ..?
3 KUV XAV KOM PEB HAIV NEEG TUS HLOB FWM TUS YAU. TUS YAU LOS FWM TUS HLOB. TUS NTSE HLUB TUS NRUAM, TUS NRUAM FWM TUS NTSE, TUS PLUAS TSHAWB TUS MUAJ, TUS MUAJ RUB TUS PLUAS.UA TAU LI NO PEB LUB NEEJ THIAJ LI VAM MEEJ TAU NAWB..?
4 XAV KOM TUS POM DEB QHEB TUS TSI POM LUB QHOV MUAS, XAV KOM TUS NTSE HO QHIA TUS NRUAM , XAV KOM TUS MUAJ HO RUB TUS PLUAS, XAV KOM PEB HAIV HMOOB TIG KOOM UA IB LUB ZOG. ..?


KUB YUAV HAIS IB ZAJ DAB NEEG RAU NEEJ TAU PAUB THIAB POM NAWB ../

KUV TSI HAIS LOS KUV TSI ZOO SIAB VIM YOG IB ZAJ DAB NEEG TU SIAB XAV KOM PEB HAIV HMOOB PAUB THIAB POM TXOG YAM ZOO THIAB TXI ZOO NTAWM ZAJ DAB NEEG NO.. NWS YOG KUV LUB ZAIM MUAS NTEV XYOO TSI QHIA LEEJ TWG

THAUM UB MUAJ IB NKAWM NIAM TXIV LOS UA NEEJ RAU HAUV NTIAJ TEB NO. NKAWM YUS MUAJ TUB MUAJ NTSHAIS TIAM SIS TSI NTEV NKAWM IB LEEG TAU NCAIM IB LEEG LAWM ,
LEEJ TXIV THIAJ TAU TXO LEEJ TXIV COV ME TUB ME NTSHAIS UA NTSIM NTSIM HLUB NROG LEEJ NIAM NYOB RAU HAUV DAIM LUAJ NPUA NO, LEEJ TXIV TAU NCAIM MUS RAU IB XAAB NTUJ LAWM. LEEJ NIAM LOS TSI NROG TEJ ME NYUAM NYOB UA LUB NEEJ LI THIAB NWS LOS TAU NCAIM TEJ ME NYUAM MUS UA LUAS NIAM LAWM YAU LAWM. NWS TAU COJ NWS IB COV ME NYUAM MUS NROG NWS NYOB RAU TIM TXIV YAU LUB TSEV. HO NWS TSEEM TSEG IB COV ME NYUAM YAU NROG RAU ZEJ ZOG NYOB UA LUB NEEJ TSOM NYEM NTSUAV UA LUAS ZOG LOS LUAS TSI HLUB. NROG LUAS NYOB LOS LUAS TSI YUAV. NIAM YAU TUS MUS YUAV TSIV LAMW CES NEEG ZEJ ZOG TUAJ MUAB YUS TXIV TEJ LIAJ TEB TSEEB UA TAG LAWM THIAB LUB SIJHAWM NO TSAWM YOG LUS LOJ THIAB TIAV TXIV LAWM LOS YUG YEEJ TSI MUAJ CUAB KAV HAIS VIM YG NEEG MUAJ NYIAJ THIAB MAUJ MEEJ MOM LAMW YOG CES YOG TUB NTSUAG THOOB NTUJ XWB UA NEEJ NYOB TSI MUAJ CHAWS NYOB IB HNUB DAU IB HNUB XWB... YEEJ NYOB TSI MUAJ TSEV NYOB IB YIS DAU MUS RAU IB YIS XWB UA NEEJ TXOM NYEM HEEV NEJ PUAS MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TXOJ KEV NCAAJ NCEES YUAV LOS PAB TXO COV ME NYAUM NTSUAG NO LI OS. NEJ PUAS PAUB LAWV LUB NEEJ TXOM NYEMLI CAS. NNIAM YAU NYOB RAU IB LUB ZOG, LAMW NIAM YAU TSI PAUB HASI TIAS LAWV LUB NEEJ ZOO LI CAS LI. TIAM SIS QHIA RAU KUV NIAM HAIS TIAS PEB COV ME NYUAM TSEEM NYOB ZOO LI QUB TSUAS, TIAM SIS LAWV LUB NEEG TSOM NYEM HEEV. HAIS TXOG COV UA NROG NIAM YAU MUS LAWM TOM TXIV YAU LUB TSEV NROG TXIV YAU NYOB CES UA LUB NEEJ KAAJ SIAB LUS TSI NCO TSHAWJ TXOG IB YAM DAB TSI LI TSAWM YOG TXIV YAU TSI HLUB LOS NWS YEEJ TAU ZOO DAU LI CAS UA NYOB RAU TOM TXIV LUB QUB TSEV. THAUM UB. VIM TXIV YAU YOG IB TUS NEEG MUAJ NYIAJ THIAB NPLUAS NUJ HEEV RAU TAWM COV KWV TIJ ZEJ ZOG NO.
YEEJ TSI MUAJ LEEJ TWG POM TXOG TUB NTSUAG LUB NEEJ LI. THOV KOM COV UA TAU MUS RAU TSEV NEEG VAM MEEJ LAWM LOS HO NROV LOS PAB COV ME KWV NTSAWG NYOB RAU TOM QAB NO THIAB MOG. VIMLAWV LUB NEEJ TXI XAV UA MUS NTSIV LAWM TIAM SIS UA TSI TAU LI CAS LAM UA IB SIAB NYOB NROG LUB KUA MUAS LAWM XWB,
THOV KOM COV TIJ LAUG TSHUA TUS HO XAV HAIS TIAS MAUJ IB COV ME KWV NYOB UA LUB NEEJ TXOM NYEM NYOB RAU IB XAAB NTUJ NO THIAB MOG. ES QHIA KEV NROV LOS PAB LAWV LUB NEEJ KOMMUAJ NEEJ UA , YOG TSI PAB CES NEJ COV ME KWV NTSAWG YUAV TSIPAUB UA NEEJ ALWM OS, THOV KOM COV TIJ LAUG HO XAV HAIS TIAS YOG YOG IB LEEJ NIAMIB LEEJ TXIV ES TIG LOS SIB HLUB KOOMUA IB LUB TSWV YIM LSO HAIS TXIV LE LIAJ TEB RAU PEB COV ME KWV TAU UA NOJ UA HAUS NAWB, PEB YEEJ MUAJ CAI NROG NRAIM PEB TIAM SIS YOG VIM DAB TSI PEB HO ZOO LI NO . XAV HASI TIAS YOG VIM TSOJ KEV HLUB THIAB TXOJ KEV COJ TSI TAU MUAJ KEV CIA SIAB THIAJLI TSI TAU MUAJ LUB HOM PHIAJ ZOO XWB, YOG PEB SIB KOOM LAWM CES YEEJ YUAV MUAJ YEEJ XWB OS NAWB.. KUV NCO KUV TXIV HEEV ..
KUV NCO KWV COV KWV TIJ TSHUA TSU HEEV.. YGO VIMDAB TSI PEB THIAJ TAU NCAIM PUAS YOG PEB TSI MLOOG TXIV LUS TSIVTHIAJ TU SIAB THIAB TXO PEB TSEG LAWM OG,
KUV TXIV KOJ NYOB QHOV TWG UA LI CAS PEB YUAV NCO KOJ UA LUAJ . PEB XAV KOM PEB MUAJ NIAM HU MUAJ TXIV HU LOS PEB YEEJ TSI TAU , VIMLI CAS LUB NEEJ NO YUAV KHO SIAB UA LUAJ. TSI QUAJ LOS YEEJ XAV QUAJ LAWM, POM LUAS MUAJ NIAM MUAJ TXIV PAB LUAS THAUM LUAS NROG KUV TSOM NYEM, LOS YUS NTSHAW POMLUAS NIAM MUAB IB LUB NTSHO RAU LUAS LOS YOG NTSHAW. POM LUAS TSIV THAUJ LUAS LOS YOG NTSHAW ,, LUB NEEJ NTSUAG NO TSI XAV MUAJ LI OS.

YUAV UA THIAJ LI DAWS TAU LUB NEEJ NTSUAG NO TSEG ?


THOV QHIA RAU KWV NIAM PAUB HAIS TIAS KUV NCO NWS HEEV,,
THOV QHIA RAU COV TIJ LAUG HAIS TIAS KUV NCO LAWV HEEV..

KOOM IB LUB SIAB HAIS IB LUB TSWV YIM THIAJ MUAJ QHOV ZOO RAU YUS NAWB..///

ZOO SAIB TAU NTSIB NEJ LI NO XWB.../

TUS SAU: YEEJ HUAM XIONG IN VIETNAM
EMAIL: XAVTXOGHMOOB@GMAIL.COM
PHONE:+841636969895

** leej me kwv luag koj tham txog txoj kev txom nyem thiab kev vam meej mas tsis zoo mus rawslub siab xav nawb mog ** Kuv hais li no A/ KEVTXOMNYEM NTAWDYUS HAIV NEEG YOG LOS NTAWDKEV KHWV KEV NTSOJ KEV NTSUAG ;
b/ Kev vam meej yog los ntawd lub tebchaws tus thawj tswj ,tsoom fwv kav haivneeg yog xaiv tau tusmuaj kev txawj
ces paub tsim lub teb chawscoj tau pejxeem li kev tsimkho lub neej thiaj vam meej
yog xaivtau tus ntse tsistxawj ceslub tebchaws poob qab tsisvammeej nawbvim tusntse nwstsis muaj vaj huamsib luag pub rau haiv kom vam meej neeg ntse mas100 tauj 1000 losnwsxavkomyog nwsli tug kheej xwb thiaj ua rau pej xeemkauj ruam tsisraismus taunoj yuavtau yoog kom tagnwstiam tsis lirau puas tsuaj rau yus txoj sia.

#13 HMOOB_leej nus hmoob_*

HMOOB_leej nus hmoob_*
 • Guests

Posted 21 January 2012 - 05:59 AM

Nyob zoo os ib tsoom hmoob nyob thoob plaws lub ntiaj teb ni... Zoo siab hnoob ni kuv ho ncig tuaj txos ntawm ni tau pom Yeej huam xiong tsab ntawv hais txos peb nis hmoob lub neej txom nyem... Kuv yos ib tus hmoob nyob rau teb chaws Viet Nam thiab os Yeej Huam Xiong.. Li koj hais lawm peb nis hmoob nyob viet nam yeej txom nyem heev li tiag mog, tab sis hmoob txom nyem los nros hmoob lawm thiab mas lov... Hmoob yeej ib txwm hais txos qhov tias " mus lawm los yuav noj mov, tsis mus kawm los yuav noj mov " ni nas lov ces hmoob thiaj ua lub neej poob qab li tiag hoj yom cov kwv tij hmoob.
Tshuav ntawm tus tij laug nyob meskas teb chaws... koj hais koj cov lus ntawm kuv tos tau zoo kaws tiag nawb mog, ua tsaug os tij laug koj yuav tsum tau piav li cia peb nis hmoob thiaj pom kev mus mas mog...Li koj hais lawm, yuav xav kom tau noj, tau haus yuav tau nro yus lub zos, lub peev xwm mus khwv thiaj tau noj, tau hnav nrog luas lawm tiag. Hais txos ntawm nej cov mus rau teb chaws vam meej nyim ni tau lub neej zoo lawm los, yeej mob siab nco txos ib ntu neej txom nyem yav tas mas mog, vim muaj kev txom nyem ua ntej lawm es leej tib nees thiaj paub kev ua neej hoj yom. Hais qhia rau ib tsoom niam txiv, kwv tij hmoob, viv ncaug paub hoj yom. Kuv txoj kev txom nyem ntshe yos nej, nej yuav khiav tsis dhau li os cov hmoob. Vim kuv paub peb nis hmoob lub siab lawm, tiv tsis tswm txoj kev txom nyem nas lov, txom nyem me me xwb los twb tiv tsis tswm, mus de tshuaj noj, mus dai tuag na, tej ni yos peb hmoob lub siab nyob tsis tawv li lawm tiag. QHia nej tias thaum kuv yau yau, kuv nyiam mus kawm ntawv heev li kuv niam kuv txiv tsis tso mus kawm, kuv muaj 17 xyoo lawv muab kuv mus yuav txiv thaum 19- 20 xyoo ntawm kuv muaj me nyuam tab sis kuv xav tias tsis mus kawm ntawv, kuv yuav tsis paub lwm yam nees lub neej.. ntshe kuv tiam neej yuav tuav ko hlau xwb, yuav tsis muaj nqis, kuv cov me nyuam hlob tuaj yuav tuav ko hlau li kuv ni.. Nej paub mas muaj 20 xyoo kuv tseem em rawv me nyuam mus nrog cov yau kawm ntawv hoj. Lawv tias laus lawm kawm txaj muag ni, kuv xav tsis txaj muag nawb vim yus kawm kom yus paub laus laus lawm los kawm yeej zoo na. Tsis tas li xwb kuv txoj kev mus kawm tseem deb heev thiab muaj 21 km, thaum ntawm kuv thiaj li muaj ib lub tsheb ro taw tuam ( xe dap) 4 teev sawv ntxov kuv muab me nyuam em rau raum caj qhaum tuam tsheb mus txos tsev kawm muaj 7 moo 15 feeb, kuv muab me nyuam coj mus tso rau hauv lawv tsev zov me nyuam tas kuv khiav los txos chaw kawm muaj 7:30 ces kuv los kawm ntawm txos 11 moo, kawm tas kuv thiaj los tos kuv me nyuam wb rov los tsev... los txos tsev twb yos 2 moo rov tsaus ntuj lawm, thaum ni thiaj tau los noj mov mas lawv, tej hnoob muaj mov noj, tej hnoob tseem tsis muaj thiab, tseem mus de zaub los hau noj thiab xwb tiag. Rov yav tsaus ntuj ces los fuas yus tej teb ua, cos pob kws, cos zaub, los pub qaib, pub npua. Thaum ntawm kuv tus txiv wb nyob wb lawm, nws los tsis siv zos pab kuv thiab, khwv tshuav txoj siav xwb los tseem raug lawv cem cem yus thiab hoj, yos tiv tsis taus ntshe twb mus noj tshuaj kom tas tiam neej lawm. Tab sis kuv tsis xav, yus niam,yus txiv yug yus los ua ib zaus neej, lam txom nyem los yuav tiv seb lub neej tom ntev zoo li cas ni kuv tsis tso tses kuv txoj kev kawm. Kawm tau 4 xyoos, pom kuv kawm tau zoo yos tus nees siab tawv tshaj lij, ni kuv thiaj tau mus ua hauj lwm hauv nom tswv, thaum ni kuv ke ua hauj lwm, ke mus kawm ntxiv ntxhab. 6 xyoo tom qab kuv thiaj kawm tas, thau ntawm kuv muaj 30 xyoo lawm. Kuv 3 tus me ntxhais twb txos sij hawm mus kawm ntawv lawm thiab, paub tias kev kawm siv nyiaj ntau heev tab sis kuv zawm siv zias tso kuv cov me nyuam mus kawm ntawv, vim thaum ni kuv twb tawm hauv zos tuaj nyob nram nroog lawm, kuv cov me nyuam mus kawm yuav tau kev kawm zoo dua ni kuv zoo siab heev tiag. tab sis lub sij hawm kuv kawm tas tim 12 lawm yuav mus kawm tej hauj lwm yus ua 3 xyoos nyob rau Ha Noi thiab. Thaum ntawm peb tsev nees txom nyem heev noj hnav li luag tej yeej tsis muaj hlo. Tab sis kuv xav tias li cas los kav liam tsuav muaj diav mov noj tuav siav mus kawm ntawv xam, kuv cov me nyuam kuv qhia nws zoo zoo li ni nws mloog lus heev thiab, 3 xyoos kuv mus kawm ntawv deb, los 3 xyoos kuv cov me nyuam twb kawm ntawv zoo thiab. Qhia nej tias ib tus nees xav kom mus txos rau txoj kev zoo yuav nyuaj nyuaj heev mog, toj ntxhab ntxhab, qhov zeb, qhov cav yuav ua ib siab thiaj mus dhau hoj. Thaum ntej ntev kuv tuam tsheb mus kawm ntawv xwb, nyim ni kuv los khwv tau muaj tsheb nrog luag mus lawm thiab hoj. Kuv cov me nyuam nyuam ni puav mus kawm ntawv rau Ha Noi tas lawm. Qhia nej tias yos thaum ntej kuv tsis mus kawm ntawv , nyob pem roob xwb ces ntshe nyim ni kuv cov me nyuam yuav tsis tau mus kawm ntawv raws li nws siab xav os mog. Kuv muab kuv lub neej los qhia rau sawv daws ib tsoom hmoob. Vam tias cov hluas tiam ni yos nej tsis mob siab rau txoj kev kawm ces ntshe lwm tiam yus tej me nyuam los yuav txom nyem li yus mog, vim tsis muaj kev kawm, peb yuav tsis paub lub laj lim, tswv yim ua noj, ua laj,ua luam nawb mog, peb tsua ntsia pom ntawm yus lub zos yus, nyob hauv zos pom 2 sab roob xwb, peb yuav tsis muaj peev xwm dhau mus sab roob dhaum ub xyuas seb lawv ua yam dab tsi hoj. Vim li yuav xav kom yus muaj peev xwm dhau mus sab roob nraum ub xyuas lwm haiv nees ua neej ces peb yuav tau mob siab, siv zog muab txoj kev kawm saib loj ua ntej nawb. Tsis txhob maj xav tias yus hlob, laus lawm cia tsis mus kawm hoj.
Tus phooj yws Yeej Huam Xiong, tsis paub koj tseem kawm ntawv los, twb tau mus hauj lwm lawm... Yos tias tseem kawm ni yuav rau siab kawm nawb, kawm kom tas, kawm kom kaws, yos tias koj twb kawm tas los nrhiav tau kauj lwm ua lawm los yuav ywj xeeb lias ua yus yam hauj lwm. Koj kuv, peb cov twb paub ntawv lawm, peb yuav ua lub chaw nta khov kho rau peb tiam me tub, me nyuam tom ntej tuaj. Cia nyob muaj ib hnoob peb tej kwv tij nyob teb chaws Vam meej lawv los peb thiaj muaj peev xwm cab tsheb mus tos lawv luas nyav tom tshav dav hlau nawb mog. Qhov tws hais tsis yos lawm los thov sawv daws zam txim nawb. Mam ntsib dua
kuv yos ib tus nkauj hmoob lub hmoob nyob toj siab.

** bravo; Hmoobtojsiab** tus neeg zoo awd koj cov nis lus nyob hauv no yog tsis txawj mas tsis to taub yog tus neeg yeej txom nyem li koj li kuv mas nkag siab zoo thiab muaj nuj nqi zoo heev rau peb haiv me hmoob tej laus ni kev txom nyem yeeb vim yog tiv tsis taus kev kawm tsis taug luag tsoom fwv li txoj kev. tsoom fwv tsuas ntshaw tus neeg txawjxwb tsis txwv pej xeem li kev kawm yog tus neeg muaj peev xwm li koj hais luag yeej muaj hauj lwm rau nws tuav tab sis kev kawm yuav yog yus zawm yus lub duav kom khov xwb thiab muab kev tiv kev ntshaw ua ntej thiaj yuav vam meej rau yus yog thaum yus vam meej lawm yog haiv neeg vam meej los mas kuv dim kuv lub luag hauj lwm lawm kuv mam mus ua tw bzoo saib peb nis hmoob mes kas ni tau nyob lub teb chaws vam meej lawmtiag tab sis nej cov nyob rau cov teb chaws poob qab txhob nrog luag ntshaw mog**ni kev zoo yog los ntawd leej tib neeg lub peev xwm xwb mas nawb peb ni hmoob nyob lawm mev kuj teb yeej tseem muaj cov tos noj tos haus ib yam dab tsi tsis nrog luag khwv tsis txhawb nqa nws tej me nyuam kom muaj kev kawm thiab hoj!!tsev hmoob pom txoj kev txom nyem los lawv yeej vam meej lawm tiag nawb kuv piv li 1 tug poj niam hmoob thaum ub nyob los txuas teb nws twb yuav txivlawm tuaj txog meskas teb nws mam kawm ntawv nrog nws cov me nyuam thaum tiav "Heegscool" nws mam mus kawm tsav tsheb loj nws muaj peev xwm heev tsav tsheb qaum teb mus ti nkaus qab teb mus mev teb mus txog teb chaws "Agentinas" teb los niaj hnub no nws twb muaj hnub nyoog 60 xyoo lawm tseem ua hauj lwm hos nyob li koj mas kuv cia li ntshaw koj lawm mog yog 1 leej muam zoo tiag tiag li ¤¤ UA NEEJ NYOB RAU LUB NTIAJ TEB KOM PAUB HAIS TIAS KEV TXOM NYEM TIV TAU TAB SIS TXOJ SIA YOG NIAM TXIV THIAJ MUAB TAU RAU YUS XWB NAWB.

#14 Thuy Nguyen

Thuy Nguyen

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 20 May 2015 - 06:44 PM

the number phone same as Viet Nam. 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users