Jump to content


Photo

Hmoob Yuavtsum Hlub Hmoob - Hmong Artist Collaboration (Official Music Video)


16 replies to this topic

#1 admin

admin

  Administrator

 • Administrators
 • 89 posts

Posted 02 September 2011 - 10:26 AM

Hmoob Yuavtsum Hlub Hmoob - Hmong Artist Collaboration (Official Music Video)

name="allowFullScreen" value="true"> type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">

#2 HMOOB_cuahlub_*

HMOOB_cuahlub_*
 • Guests

Posted 04 September 2011 - 12:47 AM

Yog lawm Hmoob yuav tsum hlub hmoob.

#3 HMOOB_qhuacai_*

HMOOB_qhuacai_*
 • Guests

Posted 09 September 2011 - 12:05 PM

Phoojywg,

Yog hais tais "Hmoob Yuav Tsum Hlub Hmoob" ces kuv tu siab ntau heev li os. Tiag mas yog, "Hmoob Yuav Tau Hlub Hmoob" thiaj li yog kaj?

#4 HMOOB_Charlie_*

HMOOB_Charlie_*
 • Guests

Posted 12 September 2011 - 11:16 AM

Li ntawv es niam no Hmoob thiaj li tsum hlub Hmoob lawm. Thaum ub mas Hmoob yeej tau hlub Hmoob tab sis tab qab no ces Hmoob tsum kev hlub Hmoob lawm.

#5 HMOOB_tseem yog hmoob_*

HMOOB_tseem yog hmoob_*
 • Guests

Posted 22 September 2011 - 05:21 AM

Kuv thov qhia me ntsi rau peb hmoob sawv daws tias, peb sawd daws yog hmoob peb yeej hai tau lo lus tias hmoob yuav tau hlub hmoob, tab si peb tsua yog hai tau xwb, muaj qee leej tej zaum kuj nkag siab lawm , tab si muaj qee leej tej zaum yeej tsi nkag siab tias yuav ua li cas thiaj yog hmoob hlub hmoob.
kuv thov txim ua kuv yuav hais me ntsi pub rau sawd daws, txawm tus paub lawm los thov zam txim, tab sis yog tus tsi tau paub no thov khawm cia rau hauv siab. peb ua neej nyob ua ntej uas peb yuav hlub tau ib tug neeg twg mus rau yus haiv neeg, lub teb lub chaw yuav tsum yog li hauv no:
1.yus yeej hlub yus tus kheej ua ntej tshaj plaw( xws li healthy yuav tsum khov kho npaj rau lub hom phiaj)
2.yuav tsum hlub yus tus poj niam hauv tsev yam 1 tsi muaj 2 (npaj rau txhawb lub dag zog, tsi pub nrhiav lwm tus sab nrauv thiab
txeeb luag tus los ua yus li)
3.rau siab kawm paub kom xws li luag lwm haiv neeg(peb suav daws yuav tsum kawm kom tiav qis kawg kiag yog Bachelor Degree)
4.rau siab khwv noj nrhiav hauv rau lub cuab yig ( tsi pub poj niam me nyuam tshaib nqhi)
5.rau siab txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv ( peb cov me nyuav hmoob txhua tus yuav tsum kawm tiav qhi kawg kiag Master Degree)
6.qhuab qhia me tub me nyuam ( txhua tus me nyuam hmoob yuav tsum paub ntawd hmoob, kev cai hmoob, has lub hmoob,qhia kom hlub
hmoob, thiab qhia ntawd hmoob rau lwm haiv sab nrauv raw li qhia tau)
7.peb sawv daws yuav tsum koom tes sib pab sau keeb kwm hmoob(history) cias tseg rau me nyuav hmoob tau paub.
8.txhawb nra me nyuam hmoob kom ciaj nov(peb hmoob sawv dawd tsi hai nyob rau lub teb chaw twg los thov kom peb txhawb nra peb
cov me tub me nyuav ntawm yus lub teb chaw kom muaj rog laug ua nom ua tswv los tiv thaiv tsi pub luag lwm haiv neeg caij tsuj)

Yog peb hmoob saw daws ua tau raw li cov lus hai los saum toj no, txhai tau los tias hmoob yeej hlub hmoob tiag tiag, thiab peb yeej yuav tsum muaj yeej xwb tiaj tag, Nco ntsoov tias peb hmoob nyob puv ntuj, nyob rau txhua lub teb chaw yog ib qho zoo tshaj plaws ua peb yuav muaj yeej yam luag xav tsi txog.

hai tau tshaj lawm los thov txim, hai tsi yog los thov qhia, muaj idea thov txiv rau.
sib ntsib dua, from ....... ( ph )In china

#6 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 September 2011 - 11:00 PM

Hmoob Yuavtsum Hlub Hmoob - Hmong Artist Collaboration (Official Music Video)

<object width="853" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.c...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.c...1&#38;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>


lus tuaj ntawm tsev haiv neeg hmoob txom nyem

kuv xav tias qhov hmoob yuav hlub hmoob nyob rau tiam no ces txawm suav daws tsis hais los yeej paub zoo lawm tias siab hmoob keeb kwm ib txwm yeej zoo lis ca los lawm, txawm yuav txhiab pua tiam los yeej tsis sib hlub os!. txawm dej ntws kiag nces toj,Av tig kiag ua ntuj los yeej tsua yog hais tau lub ncauj xwb yeej tsis muaj qab ntxhiab dab tsis tshwm sim nyob qhov twg. vim tos kuv ho hais lis no, nyob rau niaj hnub niam no nws tseem muaj raws lis:
1. muaj qee leej luag muab nws xaiv tsa lo tus loj me ntsi xwb ma zoo lis nws twb tsis tshua lees tias nws yog hmoob thiab twb tsis tshua hlub hmoob lawm ntag.
2. yog leej twg muaj nyiaj me ntsi los yog yuav tau lub puav tsheb caij xwb, sib ntsib tom tej tog kev hais lus twb tsis xav teb yus lawm.
3. qee leej ntxhai hmoob los yog tub hmoob nyob toj siab tuaj mus kawm los si yog tuja nyob nram roog hlis puav xws txawm siv ua tus hais lub hmoob tsis meej lawm
4. hmoob tseem muaj qhov tias koj muaj koj pab kuv muaj kuv pawg....
5. tseem muaj kev ua plaub ua ntuj xws lis puag thaum dev tuam lauj kaub nchuav los txog txheej niam no,thiab tseem muaj ntau yam ua kuv pom thiab paub phem tshaj no.
lis no kuv thiaj ntseeg tsis tau hmoob yuav sib hlub hmoob,qhias rau nej tias yog hnub twg nej tus ntse txawj hlub tus ruam,tus hmoob muaj txawm hlub tus hmoob pluag xws lis cov hmoob meka los tsim cov ntxhai hmoob nyob rau txhua lub teb chaws ua muaj cov neeg hmoob txom nyem nyob,thiab yog thaum twg hmoob tuag es koj pws tau kuv tsev mus tuag tau koj txaj lawm ces mam siv los lus tias kom hmoob sib hlub, yog tsis yog lis ntawv ces thov qhias rau peb cov hmoob txhuas tus nyob thoob tiaj teb tias peb hmoob tsuas zoo yam tawb quav ua tawb ntawj thooj xwb, cheem thaum luag tseem hmov tsua yus thiab pub yus nyob rau luag daim Av ces zoo lawm, txhob muaj hais hais tawm nyob tsam peb vaj hmoob sawv tsis tau rov los luag muab peb nto rau dev noj,coj peb mus ###### peb suas,ces tsawg tiam los peb ho yuav tuag tsis xav qis qhov muag, ntawm no qhias siab hmoob yeej ib txwm hais tau xwb tsis muaj tshwm sim,ces ua siab txhob hais txog lawm lub kua muag thiaj tsis tawm nawb haiv hmoob aws!.....

#7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 September 2011 - 11:35 PM

[quote name='Guest' date='23 September 2011 - 11:00 PM' timestamp='1316818859' post='10123']
ntawm no yog haiv neeg hmoob txom nyem

kuv xav tias qhov hmoob yuav sib hlub hmoob nyob rau tiam no ces txawm suav daws tsis hais los yeej paub zoo lawm tias siab hmoob keeb kwm ib txwm yeej zoo, tab si yeej tsis kawg, txawm yuav txhiab pua tiam es kom dej hiav txwv ntws kiag nces toj,Av tig zoj los yeej tsis muaj qab ntxhiab dab tsis tsua yog ncauj lam hais tau xwb yeej tsis tshwm sim nyob qhov twg. vim tos kuv ho hais lis no, nyob rau niaj hnub niam no nws tseem muaj tej yam tsis zoo raws lis:
1. muaj qee leej luag muab nws xaiv tsa lo tus loj me ntsi xwb ma zoo lis nws twb tsis tshua lees tias nws yog hmoob thiab twb tsis tshua hlub hmoob lawm ntag.
2. yog leej twg muaj nyiaj me ntsi los yog yuav tau lub puav tsheb caij xwb, sib ntsib tom tej tog kev hais lus twb tsis xav teb yus lawm.
3. qee leej ntxhai hmoob los yog tub hmoob nyob toj siab tuaj mus kawm los si yog tuja nyob nram roog hlis puav xws txawm siv ua tus hais lub hmoob tsis meej lawm
4. hmoob tseem muaj qhov tias koj muaj koj pab kuv muaj kuv pawg....
5. tseem muaj kev ua plaub ua ntuj xws lis puag thaum dev tuam lauj kaub nchuav los txog txheej niam no,thiab tseem muaj ntau yam ua kuv pom thiab paub phem tshaj no.
lis no kuv thiaj ntseeg tsis tau tias hmoob yuav sib hlub hmoob,qhias rau nej tias yog hnub twg tus ntse txawj hlub tus ruam,tus muaj txawm hlub tus pluag koj tuag tau nyob kuv tsev, kuv tuag tau pws koj txaj lawm ces mam siv los lus tias kom hmoob sib hlub, tseem zoo lis niaj hnub no xwb ces qhias rau peb cov hmoob txhuas tus nyob thoob tiaj teb tias peb hmoob tsuas zoo yam tawb quav ua tawb ntawj thooj xwb, cheem thaum luag tseem hmov tsua peb thiab luag tseem pub peb koom lua Av nyob ces zoo lawm, txhob muab hais hais tawm nyob tsam peb vaj hmoob sawv tsis tau rov los, luag muab peb nto rau dev noj,coj peb poj mus ###### peb suas,ces peb ho yuav tuag tsis nco qis qhov muag, thov nej tig rov muab xav duas mog tsoom phooj ywg hmoob. qho ntawm no qhia tias siab hmoob.

#8 HMOOB_hmong1_*

HMOOB_hmong1_*
 • Guests

Posted 24 September 2011 - 08:17 AM

Hmoob Yuavtsum Hlub Hmoob - Hmong Artist Collaboration (Official Music Video)

<object width="853" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.c...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.c...1&#38;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>#9 HMOOB_hmong1_*

HMOOB_hmong1_*
 • Guests

Posted 24 September 2011 - 08:22 AM

yog cov "neeg laus kha theeb" tuag tas lawm, Hmoob thiaj yuav hlub Hmoob.

#10 HMOOB_borrow_*

HMOOB_borrow_*
 • Guests

Posted 24 September 2011 - 06:50 PM

Hai txog hmoob ma txau luag kawg li, Hahahahaha...., mloog hais lus xwb yeej paub tias yam ntxwv tsi zoo vim niam txiv tsi txawj qhuab qhia, yug tawm los tsis lees paub tias yog hmoob, txawm paub tias yog hmoob los tseem qhuav hmoob thiab hahahaha..., qee leej tias thov kom hmoob hlub hmoob, hos tseem muaj qee leej tseem tias dej txawj ntws nce toj hmoob mam hlub hmoob, yog peb tseem tsi koom siab hai zoo ib yam thiab ces ntshe yuav tsi muaj leej twg los lees tias yog hmoob li lawm laub hahahaha....
txawm li cas los thov kom peb qhuab qhia peb cov me tub me nyuam kom lawv txhob zoo li peb nco ntsoov tias yog hmoob thiab hlub hmoob, es cias peb tiam neeg no tuag kom tas, Es seb peb cov me nyuam lawv tiam neeg ho puas zoo dua peb tiam os hmoob aw!!!!

#11 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 29 September 2011 - 09:26 PM

Hmoob Yuavtsum Hlub Hmoob - Hmong Artist Collaboration (Official Music Video)

<object width="853" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.c...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.c...1&#38;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>#12 HMOOB_Pov Hmoob_*

HMOOB_Pov Hmoob_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 12:01 AM

1.yog hmoob hlub tau hmoob yog peb hmoob yuav tsum muab lub xeem no txhob muab saib hlob es tso caij rau cov me nyuam sib yuav tau lawv lub siab nyiam. Tib xeem los yuav tsum sib yuav tau tsuav tsis yog ib tsev neeg xwb. Peb ua li no peb hmoob thiaj tsis hais koj xeem kuv xeem peb thiaj nyob tau uake vim luag lwm hais yeej yuav tau tsuas yog peb hmoob thiaj yuav tsis tau. Peb hmoob poob qab tsis sib hlub vim lub xeem thiaj muaj sib khib.

2.hmoob hlub tau hmoob yog txhob muab kev cai dab qhuas los saib hlob sawv daws los koom ua ib paub ntawv coj dab qhuas rau sawv daws coj es sawv dawg yoog tib txoj caij taug ib txoj kev xwb ais peb hmoob thiaj li los koom tau ib lub siab peb thiaj muaj kev cia siab ib leeg rau ib leeg. peb hmoob thiaj muaj kev sib hlub ua ib pab ib pawg ais thiaj tsis cais koj pab kuv pawg

#13 HMOOB_Dej ntxhees_*

HMOOB_Dej ntxhees_*
 • Guests

Posted 19 October 2011 - 11:16 PM

Lawm es lawm nej yeej hais yog lawm os. Tab si nej yhav tau nco cia tias nej los yog hmoob ib yam thiab. Nej hais hmoob los yej rov raug rau nej tus kheej xw . Yim hais yim txaj muag xwb os.

#14 HMOOB_yaj tsid tag_*

HMOOB_yaj tsid tag_*
 • Guests

Posted 20 October 2011 - 12:38 AM

hmoob yeej sib hlub los ib txwv tsuas yog tias tus neeg tsis nkag siab, tsis koom siab los txhim kho hmoob lub neej ua ke tus neeg xav sib txeeb rooj zaum pheej qaug quav nom quav tswv thiaj pheej hus zog koj pab kuv pawg sib tshab sib nrig ua ra hmoob sib tawg kom txhob sib hlub xwb nej pom zej tsoom hmoob leej twg tus twg hawv qaws tawm los lus tias tsis hlub hmoob no. tsuas yog lwm haiv neeg thiaj tsis hlub hmoob xwb.

#15 HMOOB_yajtsidtag_*

HMOOB_yajtsidtag_*
 • Guests

Posted 20 October 2011 - 02:02 AM

Hmoob txoj kev taug tsuas xav kom muaj tus cawm siav xwb puas yog txawm yuav mus txog qhov twg los hmoob pheej xav kom muaj tus pub rau noj pub rau hnav xwb yus yuav tau xav tias yog yus no lwm tus thov noj tas li puas tau es hmoob los sib coj ua noj ua haus kom sawvdaws lub neej zoo ces thiaj yog ohmoob sib hlub hmoob yog pheej tos lwm tus cev rau noj xwb ces yeej muaj tsis txaus noj li lwm tus tuaj thov los yeej tsis muaj pub thaum tsis muaj pub lawm kuj tam li tsis hlub puas yog. tsis txawv li hmoob lao thov hmoob mejliskas nyiaj, zuam twg zaum twg los muab xwb kuj txawj npau taws muaj qee zaum kuj tsis muab sav puas yog.

#16 HMOOB_tsa mua_*

HMOOB_tsa mua_*
 • Guests

Posted 23 October 2011 - 09:52 PM

Kuv thov qhia me ntsi rau peb hmoob sawv daws tias, peb sawd daws yog hmoob peb yeej hai tau lo lus tias hmoob yuav tau hlub hmoob, tab si peb tsua yog hai tau xwb, muaj qee leej tej zaum kuj nkag siab lawm , tab si muaj qee leej tej zaum yeej tsi nkag siab tias yuav ua li cas thiaj yog hmoob hlub hmoob.
kuv thov txim ua kuv yuav hais me ntsi pub rau sawd daws, txawm tus paub lawm los thov zam txim, tab sis yog tus tsi tau paub no thov khawm cia rau hauv siab. peb ua neej nyob ua ntej uas peb yuav hlub tau ib tug neeg twg mus rau yus haiv neeg, lub teb lub chaw yuav tsum yog li hauv no:
1.yus yeej hlub yus tus kheej ua ntej tshaj plaw( xws li healthy yuav tsum khov kho npaj rau lub hom phiaj)
2.yuav tsum hlub yus tus poj niam hauv tsev yam 1 tsi muaj 2 (npaj rau txhawb lub dag zog, tsi pub nrhiav lwm tus sab nrauv thiab
txeeb luag tus los ua yus li)
3.rau siab kawm paub kom xws li luag lwm haiv neeg(peb suav daws yuav tsum kawm kom tiav qis kawg kiag yog Bachelor Degree)
4.rau siab khwv noj nrhiav hauv rau lub cuab yig ( tsi pub poj niam me nyuam tshaib nqhi)
5.rau siab txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv ( peb cov me nyuav hmoob txhua tus yuav tsum kawm tiav qhi kawg kiag Master Degree)
6.qhuab qhia me tub me nyuam ( txhua tus me nyuam hmoob yuav tsum paub ntawd hmoob, kev cai hmoob, has lub hmoob,qhia kom hlub
hmoob, thiab qhia ntawd hmoob rau lwm haiv sab nrauv raw li qhia tau)
7.peb sawv daws yuav tsum koom tes sib pab sau keeb kwm hmoob(history) cias tseg rau me nyuav hmoob tau paub.
8.txhawb nra me nyuam hmoob kom ciaj nov(peb hmoob sawv dawd tsi hai nyob rau lub teb chaw twg los thov kom peb txhawb nra peb
cov me tub me nyuav ntawm yus lub teb chaw kom muaj rog laug ua nom ua tswv los tiv thaiv tsi pub luag lwm haiv neeg caij tsuj)

Yog peb hmoob saw daws ua tau raw li cov lus hai los saum toj no, txhai tau los tias hmoob yeej hlub hmoob tiag tiag, thiab peb yeej yuav tsum muaj yeej xwb tiaj tag, Nco ntsoov tias peb hmoob nyob puv ntuj, nyob rau txhua lub teb chaw yog ib qho zoo tshaj plaws ua peb yuav muaj yeej yam luag xav tsi txog.

hai tau tshaj lawm los thov txim, hai tsi yog los thov qhia, muaj idea thov txiv rau.
sib ntsib dua, from ....... ( ph )In china#17 HMOOB_koura_*

HMOOB_koura_*
 • Guests

Posted 03 August 2012 - 05:18 AM

nco qab ntsoov tia peb zoo li cov puav dai taw e mus nrog na lo na tsis yuav ho mus nrog noog lo noog tsis nyiam, ma peb yuav tsum ua ib yam dab tsi lo pab peb hmoob. tshwj xeeb ma yog cov tub ntxhai ua nyob rau cov teb chaw txom nyeem ua tsis tau txai txoj kev kawm xws li: laos, thailand, vietnam, china thiab lwm lub teb chaw o. tsis tag li ntawv kv ib tug yog cov nyob rau cov teb chaw ntawv thiab ho. kv tu e-mail:kourachang@hotmail.com (xav nrog nej tham ib zaug o cov kwv tij hmoob)Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users