Jump to content


thov kev pab


15 replies to this topic

#1 HMOOB_lauj xeeb_*

HMOOB_lauj xeeb_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 11:16 PM

cov phooj ywg sawv daws nej puas yuav muaj lub siab xav tias yuav pab peb cov me nyuam hmoob uas nyob rau yav toj siab uas txom txom nyem kom muaj txoj kev kawm nrog luag lwm haiv neeg thiab os: kuv tau mus pom peb cov me nyuam hmoob txom nyem heev li tsi muaj nyiaj yuav ris tsho or ntawv sau li nej puas yuav pab tau thiab os thiab puas yuav muaj ib tus sponsor twg los pab tau

#2 HMOOB_Siab hlub_*

HMOOB_Siab hlub_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 11:28 PM

cov phooj ywg sawv daws nej puas yuav muaj lub siab xav tias yuav pab peb cov me nyuam hmoob uas nyob rau yav toj siab uas txom txom nyem kom muaj txoj kev kawm nrog luag lwm haiv neeg thiab os: kuv tau mus pom peb cov me nyuam hmoob txom nyem heev li tsi muaj nyiaj yuav ris tsho or ntawv sau li nej puas yuav pab tau thiab os thiab puas yuav muaj ib tus sponsor twg los pab tau

hais txog qhov ko kuv yeej kub siab kawj li thiab tiag xav pab lawv kawg kom lawv muaj chaw mus thiaj li tsis txom nyem ,es koj hais cov me nyuam ko nyob rau sab los tsuas los nyob rau qhov twg yog tias nyob rau sab los tsuas no ces peb xav tau ntau los peb ua tsis tau vim tias nplog tsis xav li peb xav

#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 12:40 AM

hais txog qhov ko kuv yeej kub siab kawj li thiab tiag xav pab lawv kawg kom lawv muaj chaw mus thiaj li tsis txom nyem ,es koj hais cov me nyuam ko nyob rau sab los tsuas los nyob rau qhov twg yog tias nyob rau sab los tsuas no ces peb xav tau ntau los peb ua tsis tau vim tias nplog tsis xav li peb xav

yog tias nej muaj lub siab xav pab tiag hais txog ntawm nplog xwb tsi muaj teeb meem nyob li ntawm nej ho muaj lub tsiv yim dab tsi thiab nej xav li cas xwb
kuv zoo siab ntau uas koj tseem muaj lub siab txhawj txog peb thiab os
ua tsaug ntau

#4 HMOOB_TijLaug_*

HMOOB_TijLaug_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 08:46 AM

Koj pom lub zos twg yog lub zos uas txom nyem tsim nyog yuav tau txaias kev pab, koj yuav tau coj mus tham rau hauv nom tswv kom nom tswv nrog hnov, txawm lawv tsis pab tam sis no los tej zaum yam tom ntej lawv kuj yuav pab. Koj coj tuaj tham rau hauv no kuj zoo kawg lawm tiam sis koj yuav tau hais kiag hais tias lub zos no, nyob rau qhov no, thiab hu li no. Thaum sawv daws paub li no lawm yeej yuav muaj tus tham tawm mus rau cov nom tswv kom cov nom tswv tuaj mus soj ntsuam saib xyuas txog txoj kev khwv noj khwv haus, kev kawm ntaub ntawv, thiab tej kev txom nyem nyob rau lub zos ntaw. Tsis yog hais tias tham hnub no ces yuav ua tau tag kis, tiam sis tham hnub no cia tseg rau cov twb txawj ntxhais ntse mam li los nrog peb tawm tswv yim.

Maj mam ib kauj ruam zuj zus mog cov phooj ywg hmoob zoo.


#5 HMOOB_123_*

HMOOB_123_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 10:03 AM

cov phooj ywg sawv daws nej puas yuav muaj lub siab xav tias yuav pab peb cov me nyuam hmoob uas nyob rau yav toj siab uas txom txom nyem kom muaj txoj kev kawm nrog luag lwm haiv neeg thiab os: kuv tau mus pom peb cov me nyuam hmoob txom nyem heev li tsi muaj nyiaj yuav ris tsho or ntawv sau li nej puas yuav pab tau thiab os thiab puas yuav muaj ib tus sponsor twg los pab tau

Nyias muaj nyias teb nyias chaw nyias nom nyias tswv, Lawv txom nyem los yeeb vim yog lawv Cov nom cov tswv uas tuav lub teb lub chaw, tsis txawj ua nom ua
tswv Rau lub teb lub chaw Rau tej pej xeem huab hwv, tsis txawj muaj lub tswv 8 pab lawv tsis txawj muaj lub tswv 8 Mus nrhiav hauj lwm sab nrauv los rau Yus
lub teb lub chaw ua es kom tej peb xeeem ho tau laj tau kam ua es luag thiaj li yuav muaj nyiaj pab Rau luag tej me tub me nyuam, 3 yog neeg 1 yam lawm thaum
3 pom leej twg txom nyem 3 yeej xav pab kawg li, tab sis neeg txom nyem thoob qab ntuj li es 3 yuav ua li cas pab txhua leej txhua tus ma lov? me phooj ywg aw
Yog hais tias lub ntuj Lam pub kuv raug Lottery mas ntshe kuv yeej kam pab kiag li 1 nrab ntawm kuv cov nyiag uas yeej ntawd mus pab kiag xwb
hais rau cov me nyuam ntsuag los sis tej me nyuam uas raug kev txom txom nyem & tej yim neeg uas txom nyem 222 li kuv no, uas nyob thoob rau lub qab ntug, kuv
hais rau nej s/d hais tias kuv pab tsis tau nej li qhov kuv lub siab xav, tab sis 3 lub neej txawm txom nyem npaum li cas los, kom 3 muaj kev cia saib rau =
Tswv YesXus & 3 Leej txiv tus muaj hwj chim, cov me nyuam ntsuag & txom nyem txhua tus yog thaum nej to taub thiab tau 2 yam uas kuv hais no tag lawm, thaum
ntawd txawm nej yuav txom nyem zoo li cas los 3 lub siab yuav nyob tau kaj lug, qhov tseem ceeb yog 3 lub siab xwb cev nqauj daim tawv nws tsis tseem ceeb<<<<
kuv lam sau ua si xwb thov txhob mais os tus phooj ywg nej saib ma kuv txom nyem kawg li tab sis kuv haj tseem muaj taus
lub suab luag thiab li no mas thiaj li

#6 HMOOB_txausxav_*

HMOOB_txausxav_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 02:58 PM

Kev pab rau sab Nplogteb ces Hmoob Mekas yeej pab tsheej lab txhua lub xyoo lawm, tabsi yog nyias rov pab nyias kwv nyias tij xwb. Tus vammeej yeej mus deb kawg lawm tabsi tseem tshuav cov tsis muaj ruab ze nyob txawv tebchaws thiab tsis txawj mus khwv nyiaj.

Txaus hlub kawg, tabsi qhov koj hais no yog lasthabnpas haujlwm lawm os tus phoojywg. Nej niag lasthabnpas los thaum twg pom nyiaj ces muab noj tag xwb tsis coj mus tsim teb kho chaw li. Txawv tebchaws yeej pab nyiaj ntau kawg lawm, tabsi cov nomtswv muab sib faib tag lawm xwb. Koj pus pom lawv tej tsheb thiab vajtse mas? Txomnyem npaum li lawv es tsis yog kaus nyiaj txawv tebchaws no pus yuav muaj hnub tau tej ntawd mas.

#7 HMOOB_HmoobMeska/usa_*

HMOOB_HmoobMeska/usa_*
 • Guests

Posted 02 September 2011 - 10:30 PM

cov phooj ywg sawv daws nej puas yuav muaj lub siab xav tias yuav pab peb cov me nyuam hmoob uas nyob rau yav toj siab uas txom txom nyem kom muaj txoj kev kawm nrog luag lwm haiv neeg thiab os: kuv tau mus pom peb cov me nyuam hmoob txom nyem heev li tsi muaj nyiaj yuav ris tsho or ntawv sau li nej puas yuav pab tau thiab os thiab puas yuav muaj ib tus sponsor twg los pab tau


Tus phooj ywg Lauj Xeeb, ua tsaug ua koj tuaj piav txog txoj kev yov pab peb cov me nyuam Hmoob nyob rau sab ntuj tim ub. Kuv yeej tau mus ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog lawm thiab. Kuv kuj ntsib muaj tus puav me nyuam Hmoob los thov, thov nyiaj nyob rau pem tab laj Phonsavanh thiab tiam sis kuj tsis yog tag nrhos cov me nyuam Hmoob nyob rau hauv teb chaw Nplog los thov nyiaj. Nyob rau nram lak 52 los kuv kuj pom muaj ob peb tug me nyuam los thov nyiaj. Kuv kuj ntsib muaj ib tus poj niam Hmoob los thov nyiaj thiab tsua yog nws ib leeg xwb. Yog koj muab rau cov neeg thov nyiaj ntawd mas lawv nco ntsoov koj thiab lawv rov los thov koj nyiaj tsis tseg ua rau kuv tsis zoo pov pob nrog yus tus hlua nkauj. Txawm koj yov muab nyiaj npaum twg los yeej tsis txaus lawv lis. Kuv xav tia lawv txom nyem npaum twg los lawv tseem tau mov noj. Lawv pluag npaum twg los lawv tseem muaj tsev nyob tsua yog ntshaw nyiaj siv xwb. Tsis hais luag lwm leej lwm tus los yog yus tib yam nkau, sawv daws yeej puav leej ntshaw nyiaj siv ib yam.

Kuv xav tia tag nrho cov me nyuam Hmoob Nplog lawv kuj tsis yov txom nyem npaum lis ntawd tiag tsua yog muaj tus puav lis peb sawv daws mus pom rau tom Phonsavanh es muaj 5 tug me nyuam Hmoob ntawd niaj zau caum qab thov nyiaj siv xwb. Kuv kuj tau yuav ris tshos rau lawv hnav thiab vim nws yog lub caij ntuj no lawm. Kuv kuj tau nug lawv tia vim lis cas lawv thiaj lis tuaj thov noj thov hau lis ntawd. Kuv ua tib zoo nug ib tug zuj zus ces muaj ib tug nws hais tia nws txiv mus ua thab ham ces raug Caub Fab tua tuag lawm. Nws niam ces kuv yuav txiv lawm es nws thiaj lis tuaj nrog nws 4 tug phooj ywg ua kes thov noj thov hau lis ntawd xwb.

Kuv xav tia yog peb Hmoob America yov pab ib pob nyiaj mus rau Hmoob Nplog ces txog thaum kawm lawv yov sib txeeb pob nyiaj ntawd sib tua tuag tag xwb. Thaum zoo lis ntawd lawm ces Nom Tswv Nplog yov liam peb Hmoob America tia yog peb muab nyiaj coj mus ntxia lawv sib tua no ce peb tseem yov tau ris ib qho teeb meem thiab.

Kuv xav tia yog tsev neeg Hmoob Nplog xav tau kev pab, lawv yov tsum tsim kom lawv muaj ib lub khoo haum (Hmong-Lao Charity) raw kev raw cai ncaj ncee kom nom tswv Nplog nrog paub txog no mas peb pab mus los peb thiaj lis yov tsis tau ris tej teeb meem ua luag yov muab liam rau peb cov Hmoob America los yog peb cov Hmoob nyob txawv rau lwm teb chaw. Thaum lawv lawv qhib tau ib lub khoo haum zoo lis ntawd ces cov nyiaj peb pab mus ntawd yov coj mus pab tag nrhos cov me tub me nyuam nyob rau hauv teb chaw Nplog tag huv tib sis. Peb txawm yov pab me nyuam Hmoob xwb nos lo peb yov muaj kev txhaum vim peb tsis hlub tag nrhos tej me tub me nyuam pej xeem nyob rau hauv teb chaw Nplog. Yog tia peb pab me nyuam Hmoob xwb ces Nom Tswv Nplog yov hai tia peb muaj "Racism" nyob rau ntawm peb haiv neeg Hmoob. Kev sib hlub sib pab nyob rau ntawm tsev neeg Nplog thiab tsev neeg Hmoob yov muaj kev tus siab. Yog tia koj hlub koj me nyuam xwb es koj yov tsis lub luag me nyuam no ces luag yov txawj tus siab. Luag kuj yov hlub luag tej me nyuam thiab. Thaum ntawd, me nyuam Hmoob thiab me nyuam Nplog yov sib cais mus kawm ntawv tsis tau ua kes, nyob tsis tau ua kes yov sawv ua yee ncuab. Kuv xav tia tsis tsim nyog peb Hmoob America yov muab ib pob nyiaj coj mus muab tej me tub me nyuam nyob rau hauv teb chaw Nplog sib cais kom lawv tawg ua pab ua pawg.

Kuv xav mas peb me nyuam Hmoob Nplog txom nyem los cia lawv mam peem lawv xwb vim peb tib muaj cov me nyuam txom nyem tib yam nkau nyob rau hauv teb chaw Americ no thiab. Peb yov tsum pab peb cov me nyuam ua ntej tsos peb mam lis pab mus rau lwm lub teb chaw.

#8 HMOOB_phoojywghmoobmeskas_*

HMOOB_phoojywghmoobmeskas_*
 • Guests

Posted 06 September 2011 - 09:16 PM

cov phooj ywg sawv daws nej puas yuav muaj lub siab xav tias yuav pab peb cov me nyuam hmoob uas nyob rau yav toj siab uas txom txom nyem kom muaj txoj kev kawm nrog luag lwm haiv neeg thiab os: kuv tau mus pom peb cov me nyuam hmoob txom nyem heev li tsi muaj nyiaj yuav ris tsho or ntawv sau li nej puas yuav pab tau thiab os thiab puas yuav muaj ib tus sponsor twg los pab tau

Tus phooj ywg hais txog yov pab Hmoob Nplog ces kav liag os nawb. Hmoob Meska tseem yov pab Hmoob Nplog npaum twg los luag yeej tsis nco qab peb txiaj ntsim txoj kev hlub lawv. Peb Hmoob Meskas yeej pab Hmoob Nplog ntau kawg nkau lis lawm tiam sis pab tag los peb tej txiaj ntsim ces luag tib tsis nco. Luag tsua pom thaum peb muaj xwb tiam sis thaum peb txom nyem ces luag yeej pub tsis tau luag mes mov dej rau peb noj. Yog tia yov pab ib cos neeg qia dub npaum lis ntawd ces kav liam. Peb tej nyiaj cia nws nyob nws peb thiaj lis tsis poob ntsej muag os cov yawg. Peb muab nyiaj mus pab lawv tag los lawv tseem yov thuam peb tia peb yog ib cos Hmoob Meska khav txheeb xwb. Ua cas yov hais tau tub qaug peb Hmoob Meska neeg ua luaj!!! Peb muaj nyiaj los cia rau peb siv rau thaum lub sib hawm pev yoo tshaib yoo nqis. Peb niaj hnub mus ua hauj lwm tas hnub peb thiaj lis tau me ntsis nyiaj nqa los tsev coj los them nuj them nqis. Peb tsis zoo lis tej tus Hmoob Nplog es nyob dawb hauv tsev tsua thov khawv xwb.

#9 HMOOB_nkhaus_*

HMOOB_nkhaus_*
 • Guests

Posted 07 September 2011 - 02:25 AM

Tus phooj ywg hais txog yov pab Hmoob Nplog ces kav liag os nawb. Hmoob Meska tseem yov pab Hmoob Nplog npaum twg los luag yeej tsis nco qab peb txiaj ntsim txoj kev hlub lawv. Peb Hmoob Meskas yeej pab Hmoob Nplog ntau kawg nkau lis lawm tiam sis pab tag los peb tej txiaj ntsim ces luag tib tsis nco. Luag tsua pom thaum peb muaj xwb tiam sis thaum peb txom nyem ces luag yeej pub tsis tau luag mes mov dej rau peb noj. Yog tia yov pab ib cos neeg qia dub npaum lis ntawd ces kav liam. Peb tej nyiaj cia nws nyob nws peb thiaj lis tsis poob ntsej muag os cov yawg. Peb muab nyiaj mus pab lawv tag los lawv tseem yov thuam peb tia peb yog ib cos Hmoob Meska khav txheeb xwb. Ua cas yov hais tau tub qaug peb Hmoob Meska neeg ua luaj!!! Peb muaj nyiaj los cia rau peb siv rau thaum lub sib hawm pev yoo tshaib yoo nqis. Peb niaj hnub mus ua hauj lwm tas hnub peb thiaj lis tau me ntsis nyiaj nqa los tsev coj los them nuj them nqis. Peb tsis zoo lis tej tus Hmoob Nplog es nyob dawb hauv tsev tsua thov khawv xwb.

Tus phooj ywg yog tias yus tsis muaj nyiaj mus pab lawv no ces yuav tau hais zoo zoo xwb thov txhob cem cem tias cov kwv tij hmoob nplog tsis nco yus tej txiaj ntsig no ma, hais li ko nws tsis yog lawm, raws li kuv tau pom ntau222 los lawm ib txhia nws yeej pab tiag tab sis yuav tsum muaj yam los sib pauv, xws li cov thaub laus mus yuav lawv cov ntxhais mos na, yog tsis tau khawm lawv tus ntxhais ces ntiav yus twb tsis muab nyiaj rau lawv li ne, yog koj ua tib zoo mus pab lawv es koj txhob mus ua li ntawv rau lawv ces tej zaum cov tsis nco pom koj tej txiaj ntsig nws tsuas yog tsawg xwb thiab, kuv yeej ntseeg tau li ntawv hos bawg, vim txawm peb yuav nyob rau qhov twg los peb yeej tseem yog neeg, koj yeej nkag siab zoo lawm tias txawm peb yuav nyob qhov twg los yeej yuav muaj tus phem tus zoo, yog li peb yuav tau txhob lam tau lam hais lus, yog yus tsis muaj nyiaj mus pab ces ua twj ywm xwb txhob mus hais tias luag tsis zoo es yus thiaj tsis xav pab,
yog yus ua zoo lawm txawm tib neeg tsis pom los lub ntuj yeej muaj lub qhov muag pom lawm yog yus pab ncaj ncees lawm yus pab ib rau lawv yus tseem yuav tau 10 rov qab los hos bawg, peb ua neeg nyob yuav tau ua lub siab loj22222 hos, yog yus xav tias kom yus pab tag es yuav kom luag ua kom tau ib yam dab tsis rov qab rau yus no ces txhais hais tias tsis yog koj pab lawm od, yog koj qiv rau lawv xwb nawb kom koj nkag siab li ntawv.

#10 HMOOB_phoojywghmoobmeska_*

HMOOB_phoojywghmoobmeska_*
 • Guests

Posted 07 September 2011 - 07:11 AM

Tus phooj ywg yog tias yus tsis muaj nyiaj mus pab lawv no ces yuav tau hais zoo zoo xwb thov txhob cem cem tias cov kwv tij hmoob nplog tsis nco yus tej txiaj ntsig no ma, hais li ko nws tsis yog lawm, raws li kuv tau pom ntau222 los lawm ib txhia nws yeej pab tiag tab sis yuav tsum muaj yam los sib pauv, xws li cov thaub laus mus yuav lawv cov ntxhais mos na, yog tsis tau khawm lawv tus ntxhais ces ntiav yus twb tsis muab nyiaj rau lawv li ne, yog koj ua tib zoo mus pab lawv es koj txhob mus ua li ntawv rau lawv ces tej zaum cov tsis nco pom koj tej txiaj ntsig nws tsuas yog tsawg xwb thiab, kuv yeej ntseeg tau li ntawv hos bawg, vim txawm peb yuav nyob rau qhov twg los peb yeej tseem yog neeg, koj yeej nkag siab zoo lawm tias txawm peb yuav nyob qhov twg los yeej yuav muaj tus phem tus zoo, yog li peb yuav tau txhob lam tau lam hais lus, yog yus tsis muaj nyiaj mus pab ces ua twj ywm xwb txhob mus hais tias luag tsis zoo es yus thiaj tsis xav pab,
yog yus ua zoo lawm txawm tib neeg tsis pom los lub ntuj yeej muaj lub qhov muag pom lawm yog yus pab ncaj ncees lawm yus pab ib rau lawv yus tseem yuav tau 10 rov qab los hos bawg, peb ua neeg nyob yuav tau ua lub siab loj22222 hos, yog yus xav tias kom yus pab tag es yuav kom luag ua kom tau ib yam dab tsis rov qab rau yus no ces txhais hais tias tsis yog koj pab lawm od, yog koj qiv rau lawv xwb nawb kom koj nkag siab li ntawv.


Tus phooj ywg Nkhaus, yog yov muab xav ntawm tus kheej mas yeej yog lis koj hais los mas. Thaum luag thov yus ces yog yus tsis muaj los yus kuj ua twj ywm xwb tiam sis yog muab xav txog tej kev ua peb Hmoob Meska pab Hmoob Nplog tag es luag noj tag los luag tib tsis nco peb txhiaj ntsim. Luag tsua xav tia ntshes peb tej nyiaj yog dawb khaws tau xwb. Hais txog peb Hmoob Meskas cov ua muaj lub siab loj ces yeej muaj coob kawg tiam sis tom qab mus ua sis rau sab Nplog teb rov lost txog ces nws poob txog lis ntawd $10,000 - $20,000 ntawd yuav ub yuav no pub rau Hmoog Nplog. Tej tus zoo lis ntawd ces rov los txog tsev tseem yov tau nrhiav dua hauj lwm thiab nws tseem yov maj mam tseg nws thiaj lis rov qab muaj dua. Tej tus Hmoob Meska ces raug Hmoob Nplog cob lawv tej ntxhais tom tham tej tus Hmoob Meska lau, lau. Tom qab ntawd Hmoob Nplog mam lis muab nws nplua ces nyiaj txiag poob mus txog lis $10,000. Tej tus ces zaum hauv puam teb lawm xwb raug Hmoob Nplog cem Hmoob Meska tia neeg xav tus. Kuv hais lis ntawd kuv yeej tau pom tej Hmoob ywg Hmoob Meska tau raug tej teeb meem zoo lis ntawd los dua lawm.

#11 HMOOB_nkhaus_*

HMOOB_nkhaus_*
 • Guests

Posted 07 September 2011 - 09:13 PM

Tus phooj ywg Nkhaus, yog yov muab xav ntawm tus kheej mas yeej yog lis koj hais los mas. Thaum luag thov yus ces yog yus tsis muaj los yus kuj ua twj ywm xwb tiam sis yog muab xav txog tej kev ua peb Hmoob Meska pab Hmoob Nplog tag es luag noj tag los luag tib tsis nco peb txhiaj ntsim. Luag tsua xav tia ntshes peb tej nyiaj yog dawb khaws tau xwb. Hais txog peb Hmoob Meskas cov ua muaj lub siab loj ces yeej muaj coob kawg tiam sis tom qab mus ua sis rau sab Nplog teb rov lost txog ces nws poob txog lis ntawd $10,000 - $20,000 ntawd yuav ub yuav no pub rau Hmoog Nplog. Tej tus zoo lis ntawd ces rov los txog tsev tseem yov tau nrhiav dua hauj lwm thiab nws tseem yov maj mam tseg nws thiaj lis rov qab muaj dua. Tej tus Hmoob Meska ces raug Hmoob Nplog cob lawv tej ntxhais tom tham tej tus Hmoob Meska lau, lau. Tom qab ntawd Hmoob Nplog mam lis muab nws nplua ces nyiaj txiag poob mus txog lis $10,000. Tej tus ces zaum hauv puam teb lawm xwb raug Hmoob Nplog cem Hmoob Meska tia neeg xav tus. Kuv hais lis ntawd kuv yeej tau pom tej Hmoob ywg Hmoob Meska tau raug tej teeb meem zoo lis ntawd los dua lawm.

Haj ya, tej koj hais ntawm ko ces yeej muaj tseeb thiab los mas, kuv yeej tau pom kiag lawm thiab, tab sis kuv xav tias yog peb mus txog tim nplog es peb txhob mus khav222 theeb thiab peb txhob mus khav tias peb ntse, peb mus nyob tim luag yog peb mus yoog kom tau luag ces qhov no yeej tsis muaj teeb meem rau yus os bawg, cov uas koj hais loas ntawv tos lawv ho raug teeb meem los vim yog lawv pheej khav tias lawv yog hmoob meskas ces lawv mus txog tim laos pom cov hmoob tiv lawv tej ntxhais mos ces lawv ho cuab ua tus muaj muaj nyiaj thiab mus lav li ub li no rau lawv thiab, no ces thaum kawg thiaj mag lawv rooj ntxiab xwb,
Kuv tus no kuv niaj xyoo mus tab sis kuv mus txog kuv mus nyob hauv kuv tej neeg xwb kuv tsis mus khav theeb thiab tsis mus dag luag, lav luag li ub li no kuv twb tsis mag ne,
Txawm peb hmoob meskas kiag no los yog cov hmoob nplog lawv lam tuaj khav theeb ntxias peb tej me ntxhais mos ces peb ntshe tseem haj yam yuav cuab rooj ntxiab loj tshaj kom tais nws caj dab mas nws tuag kiag xwb twb tsis nplua nyiaj li lawv xwb, tab sis qhov no mas tsuas yog peb mus ua rau lawv xwb es lawv thiaj tseem muab peb nplua nyiaj xwb od,
Txawm li cas los kav liam yog yus yuav mus qhov twg ces yus yeej yuav tau mus yoog kom tau luag es luag thiaj tsis muab yus tua nawb, hos yog yus yuav pab lawv los thov cia li pab dawb2222 pawg xwb es txhob hais tias mus pab ntau ntau tab sis yus twb mus muab luag tej tub tej ntxhais ua liam txwv tag li lawm, qhov no ces txawm peb ib tus ua rau ib tug los yeej ntsawv siab ib yam nkaus os nawb, es yuav tau ua lub siab loj thiaj li tsis raug teeb meem mog
ua tsaug ntau
nkhaus

#12 HMOOB_xavpabhmoob_*

HMOOB_xavpabhmoob_*
 • Guests

Posted 09 September 2011 - 05:39 AM

Laujxeeb kuv zoo siab heev ua tau pom txog koj sob lus, kev pab ntawd kuv twb xav tau los ntev heev lawn tab si, yog 3 nqis pab no mas thiaj yuav muaj tsiaj ntsim ho yog 3 xav nyiaj mus pab no ces tej zaum yuav tsi tau tsiaj tsim dab, vim txog kua xwb tsi txog phuas,

#13 HMOOB_Suzanne_*

HMOOB_Suzanne_*
 • Guests

Posted 09 September 2011 - 02:18 PM

Kuv xav tias peb cov hmoob yog cov txomnyem siab tsws tshaj plaws li tabsis tsis muaj leejtwg pom kiag. Nws ua rau kuv lub kua muag poob npaum li cas los yeej pab tsis tau lawv vim tias tej neeg ntiaj teb no ua ntsuj ua ntsiv heev li. Kuv rov nug koj tias yuav ua li cas thiab pab tau cov menyuam no? Muaj txoj hauv kev twg thiaj yuav tso tau peb lub peev xwm no coj los mus pab tej me tub me ntxhais uas mob peb siab? Yuav li cas? Thov tawm tswv yim los?

#14 HMOOB_Nkaj mub_*

HMOOB_Nkaj mub_*
 • Guests

Posted 09 September 2011 - 08:39 PM

Kuv xav tias peb cov hmoob yog cov txomnyem siab tsws tshaj plaws li tabsis tsis muaj leejtwg pom kiag. Nws ua rau kuv lub kua muag poob npaum li cas los yeej pab tsis tau lawv vim tias tej neeg ntiaj teb no ua ntsuj ua ntsiv heev li. Kuv rov nug koj tias yuav ua li cas thiab pab tau cov menyuam no? Muaj txoj hauv kev twg thiaj yuav tso tau peb lub peev xwm no coj los mus pab tej me tub me ntxhais uas mob peb siab? Yuav li cas? Thov tawm tswv yim los?

Zoo siab uas peb hmoob kuj tseem muaj cov neeg txawj xav thiab hlub hmoob tiag tiag li koj, yog koj hais tiag thiab koj yeej txawj xav tiag yuav pab tiag no yeej tsis nyuaj li os bawg, tam sij no qhov nyuaj tshaj plaws ces yog peb txhua tus lam tuaj hais xwb twb tsis muaj leej twg yuav kam nqis tes mus ua li, yog li ntawv thiaj li tshwm sim tsis tau li, niaj hnub nim no tsis hais nyob rau lub teb chaws twg los yeej tshwm sim muaj cov neeg thov khawv no coob zuj zus li lawm, lub teb chaws laos los yeej xav kom muaj ib pob nyiaj uas los pab rau cov me nyuam ntawv kawg nkaus li thiab, yog tias koj ho xav pab tiag los kuv yeej muaj tswv yim yuav pab tau koj kom pab tau raug txoj kev ncaj ncees thiab yuav tsis ua teeb meem rau koj tau, yog koj interested thiab no kuv mam qhia koj lwm zaus
ua tsaug ntau

#15 HMOOB_tublagluamhmoobmeska_*

HMOOB_tublagluamhmoobmeska_*
 • Guests

Posted 12 September 2011 - 05:01 PM

Zoo siab uas peb hmoob kuj tseem muaj cov neeg txawj xav thiab hlub hmoob tiag tiag li koj, yog koj hais tiag thiab koj yeej txawj xav tiag yuav pab tiag no yeej tsis nyuaj li os bawg, tam sij no qhov nyuaj tshaj plaws ces yog peb txhua tus lam tuaj hais xwb twb tsis muaj leej twg yuav kam nqis tes mus ua li, yog li ntawv thiaj li tshwm sim tsis tau li, niaj hnub nim no tsis hais nyob rau lub teb chaws twg los yeej tshwm sim muaj cov neeg thov khawv no coob zuj zus li lawm, lub teb chaws laos los yeej xav kom muaj ib pob nyiaj uas los pab rau cov me nyuam ntawv kawg nkaus li thiab, yog tias koj ho xav pab tiag los kuv yeej muaj tswv yim yuav pab tau koj kom pab tau raug txoj kev ncaj ncees thiab yuav tsis ua teeb meem rau koj tau, yog koj interested thiab no kuv mam qhia koj lwm zaus
ua tsaug ntau

Kuv muaj ib pob nyiaj txhua, txhua xyoo tseem es xav pab mus rau Hmoob nplog es kuv yov ua lis cas kuv thiaj lis pab tau lawv os phooj ywg. leej twg thiaj lis yov los txais tau pob nyiaj ntawd coj mus pab rau cov me nyuam hmoob nplog ntawd mas? ib xyoo twg kuv txoj lag luam muaj nyiaj tseem txog lis $50,000. tej xyoo kuj tseem ntau tej xyoo kuj seem tsaug. Yog muaj me tub me nyuam hmoob nyob tau teb chaw nplog xav tau kev pab no ces kuv yeej muaj ib pob nyiaj tseem txhua, txhua xyoo. niaj xyoo ces kuv muab pab mus rau luag lwm haiv neeg xwb. tej xyoo kuj seem txog lis $80,000 ntawd thiab. yog tia kuv tsis muab pab mus rau cov neeg txom nyem ces kuv yov tsum tau raug them ses. yog lis ntawd kuv thiaj muab cov nyiaj seem ntawd pab mus rau luag lwm haiv neeg ua muaj kev txom nyem.

#16 HMOOB_Zim Txwv_*

HMOOB_Zim Txwv_*
 • Guests

Posted 13 October 2011 - 11:10 PM

Hais txog txoj kev sib pab thiab txhawb nqa kom cov neeg txom nyem ho muaj kev kawm vam meej, yeej yog kuv qhov kev xav thiab ntsaw los lawm ntev. Tab sis sim no kuv mag ntau zaus lawm, kuv paub zoo lawm. Hu ua tib neeg no xwb ces txawm nyob rau lub ces kaum qav twg los lub sib phem tib yam nkaus. Thaum lawv tsis tau kev pab mas lawv niaj hnub thov kom tau kev pab, tab sis thaum yus ho pab lawv lawm. Lawv yuav ua neeg siab phem thiab coj phem zuj zus. Ntev mus ces lawv txawm dag li ub li no kom yus yeej meem nchuav nyiaj thiab muab kev pab kom ntau me ntsis ntxiv rau lawv xwb. Tsis tag li xwb, lawv tseem cia li ua neeg tub nkeeg zuj zus lawm thiab.
Yus xav tias cia yus qhia lawv nuv ntse kom lawv txawj nuv es lawm thiaj tau noj no, tab sis thaum lawv txawj nuv ntses lawm. Lawv tseem yuav muab yus mus nuv ntses ntag. Tu siab......vim neeg tiam no txawj ntse hwv lawm.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users