Jump to content


kws hlau


6 replies to this topic

#1 HMOOB_tooj hlau_*

HMOOB_tooj hlau_*
  • Guests

Posted 23 August 2011 - 02:02 PM

No

#2 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
  • Guests

Posted 23 August 2011 - 03:33 PM

kws hlau, yog thawj kauj ruam ntawm txoj kev vam meej, yog tias muab ua tib zoo saib. txhua lub teb chaws, ua ntej luag yuav ua tau tej vaj tej tsev zoo zoo, luag yuav tsim tau yam ub yam no, los puav leej yog los ntawm txoj kev ntaus hlau, lub zog loj tshaj yog kev siv hlau los pab rau lub tswv yim. thaum tib neeg xuas hlau los tsim ua cuab yeej tau lawm, ces cov cuab yeej ntawd, yog cov uas siv los txhim thiab kho tej kev nyob kev noj, kev khwv. nej xav ne puas yog li kuv hais thiab?


Nyob zoo tus phooj ywg, thov zam pub rau kuv nrog koj koom kev lom zem thiab os. Raws li kuv txoj kev xav thiab kev pom zoo mas kev siv hlau coj los tsim cuab yeej toom txeem siv rau hauv yim neej ntawd nws yeej muaj nyob rau peb hmoob lub neej thaum ub los txog rau tam sim no, peb hmoob yeej siv hlau coj los mus ntaus ua riam, txuas, taus, thiab lwm yam coj los mus siv ua noj ua haus rau hauv yim neej. Tab sis kev cai tsim ub tsim no nws tsuas pub tsim coj los siv kom haum rau ntawm kev ua neej xwb, nws tsis pub tsim kom tshaj tshaj es los mus rhuav tshem ntuj yam uas niam txiv ntuj twb tsim tau haum haum lawm es yus ho tsim yus yam los mus rhuav tshem ntuj yam, ua rau ntuj yam tsis zoo tsis phim tshawj zoo li niaj hnub no. Lub ntiaj teb txawv txav tsis zoo yog los ntawm neeg ntiaj teb ua rau tsis zoo, zoo li lub tsev uas nws nyav tsis sib haum lawm es qaij li ub li no yuav puas yuav vau, uas lub ntuj pab nrog fwj nrog txheem tas li xwb.

Kev tsim puas tsav yam los mus siv rau hauv ntiaj teb no yuav tsum paub tsim kom tsim nyog xwb, lub neej uas tsis rhuav tshem ntuj yam ntawd nws yog peb Hmoob lub neej uas niaj hnub no tseem ua liaj ua teb ntawd nws yog lub neej coj haum tau nrog rau lub ntuj daim av koom ua phooj ua ywg, koom dag koom zog mus sib txig sib luag. Lub zog loj tshaj plaws hauv ntiaj teb no nws yog los ntawm neeg ntiaj teb lub siab txoj kev zoo ncaj ncees uas lub ntuj tsim muaj tseg rau tib neeg coj siv, tab sis tib neeg ntiaj teb nws mus coj nws lawm ib yam uas tsis yog ntuj yam lawm.

#3 HMOOB_tub laj lim_*

HMOOB_tub laj lim_*
  • Guests

Posted 24 August 2011 - 11:43 AM

kws hlau, yog thawj kauj ruam ntawm txoj kev vam meej, yog tias muab ua tib zoo saib. txhua lub teb chaws, ua ntej luag yuav ua tau tej vaj tej tsev zoo zoo, luag yuav tsim tau yam ub yam no, los puav leej yog los ntawm txoj kev ntaus hlau, lub zog loj tshaj yog kev siv hlau los pab rau lub tswv yim. thaum tib neeg xuas hlau los tsim ua cuab yeej tau lawm, ces cov cuab yeej ntawd, yog cov uas siv los txhim thiab kho tej kev nyob kev noj, kev khwv. nej xav ne puas yog li kuv hais thiab?

Nyob zoo tus kwv tij. thov nrog neb sib tawm tswv yim ua ke puas tau?. nyob li ntawm kuv. Kws hlau txhais kom meej meej ces yog ib tug tib neeg ntau hlau. txhuas yam uas nws muaj peev xwm muab hlau ntau ua tej khoom siv hauv vaj hauv tsev. tus no tej laus luag hu ua ib tug kws hlau. nyob li kuv tus kheej thaum kuv tseem nyob rau nplog teb kuv kuj xyaum ntau riam thiab tabsi kuj tseem tsis tau txawj petsawg.ib tug kws hlau nws yuav siv sij hawm li 2-3 xyoo los kawm thiab ntau kiag thiaj li txawj. kev ua ib tug kws ntau hlau no thaum laus yus qhov muag yuav tsis tshua pom kev zoo lawm vim yog ci heev thaum yus ntau. yog yuav muab piav mas muaj ntau yam tabsi tamsim no peb twb tsis muaj leej twg txawj ntau hlau li lawm thiab.li cas los peb kuj tseem nco qab tsoov tias peb tej niam tej txiv lawv ib txhias yeej txawj ntau hlau los yog ib tug kws hlau los lawm. li no xwb ua tsaug sib ntsib duas.

#4 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
  • Guests

Posted 24 August 2011 - 11:48 AM

tham txog hlau, tiam sis ua ntej yuav muab tau hlau hloo, los ua cuab yeej yuav tsum, siv hluav taws, coj los hlawv kom kub kub liab ploog, mam li ntaus thiaj yuav ntaus tau hloov los ua cuab yeej tau. tham txog hluav taws, ua li puas muaj leej twg muaj peev xwm qhia tau kev siv hluav taws pub rau peb tau kawm ua ke? thaum tsis muaj hluav taws peb yuav pib li cas thiaj tau hluav taws los siv. nws muaj ntau yam kev ua kom tau hluav taws? nej txawj yam twg nej qhia yam ntawd. ua tsaug.

Nyob zoo tus zoo phooj ywg, kuv thov los nrog koj pab tawm tswv yim me me ntxiv thov zam pub rau kuv nrog koj koom kev lom zem thiab nawb mog. Raws li qhov uas koj hais ntawd nws yeej muaj nws chaw txawb chaw rau lawm. Hmoob yog tus tsim Ntuj tsim Teb, Hmoob yog tus muaj txhua yam os. "Tus Cwj Hluav Taws"

#5 HMOOB_ntxawm qaum ntuj_*

HMOOB_ntxawm qaum ntuj_*
  • Guests

Posted 25 August 2011 - 01:56 PM

cwj hluav taws yog ib yam uas me me, tsis tsim nyog yuav huam tau loj, tias sis thaum huam loj tuaj lawm, txhua yam uas raug nws kub, puav leej yaj mus ua kua, ua hmoov tag huv tib si.

muab xyoob phua ob daim los sib txiav, thiab rub mus mus los los sis txhuam tsis txhob so li txog rau thaum poob txim taws lawm mam tshuab kom ciaj thiab mam tso tseg tsis tshiav lawm, thaum ntawd ua tau hluav taws coj los rauv lawm, tiam sis kuj tsis yooj yim ua tau, txheeb ntais ntawv, kuj yog ib yam uas yooj yim zog, tiam sis tsuas zoo rau lub caij ntuj so, thaum lub caij ntuj nag es noo noo lawm nws kuj siv tsis tshua ua hauj lwm zoo pes tsawg thiab, lub ntais, yog ib yam uas siv tau txhua lub caij, tsis xaiv caij nyoog li, tiam sis yuav paub tau li cas? lub zeb ntawd yog muab dab tsi los ua? tau hnov tej laus hais tias muaj ib co pob zeb, muab cov pob zeb ntawd los sis txhuam ces ua tau hluav taws, tiam sis lub pob zeb ntawd zoo li cas tiag? yus yuav paub tau li cas? tsoom phooj ywg nej puas muaj leej twg qhia tau lub pob uas ua tau los siv rau lub ntais ntawd zoo li cas tiag? yuav sim li cas thiaj paub?


nyob zoo os tus phooj ywg, kuv thov nug koj tias koj yog leej twg? ua cas koj ho paub txog tus cwj hluav taws no zoo ua luaj li os. koj puas yog suab koob os, raws li kuv xav thiab paub mas suab koob nws thiaj li paub txog cov puav pheej no. kuj muaj cov paub ntau tus thiab tiam sis tsis pom lawv tuaj tham tawm hauv no, tsis pom suab koob tuaj lawm tej zaum ntshe yog nws txia npe lawm xwb. ua tsaug ntau ntau os tus zoo phooj ywg uas koj tuaj tshab txhais txog txhua yam tseeb pub rau peb sawv daws paub os. lub pob zeb uas koj hais ntawd es txhuam tau txim hluav taws ntawd kuv kuj tau pom los lawm thiab nws muaj ntau hom pob zeb uas txhuam tawm txim, tab sis yam kuv pom mas nws dawb dawb os. koj muab ob thooj coj los sib txhuam ces nws tawm txim hluav taws los mus siv, kuv twb pom lawv siv siv los lawm nws muaj tseeb os.

#6 HMOOB_ntxawm qaum ntuj_*

HMOOB_ntxawm qaum ntuj_*
  • Guests

Posted 25 August 2011 - 04:12 PM

cwj hluav taws yog ib yam uas me me, tsis tsim nyog yuav huam tau loj, tias sis thaum huam loj tuaj lawm, txhua yam uas raug nws kub, puav leej yaj mus ua kua, ua hmoov tag huv tib si.

muab xyoob phua ob daim los sib txiav, thiab rub mus mus los los sis txhuam tsis txhob so li txog rau thaum poob txim taws lawm mam tshuab kom ciaj thiab mam tso tseg tsis tshiav lawm, thaum ntawd ua tau hluav taws coj los rauv lawm, tiam sis kuj tsis yooj yim ua tau, txheeb ntais ntawv, kuj yog ib yam uas yooj yim zog, tiam sis tsuas zoo rau lub caij ntuj so, thaum lub caij ntuj nag es noo noo lawm nws kuj siv tsis tshua ua hauj lwm zoo pes tsawg thiab, lub ntais, yog ib yam uas siv tau txhua lub caij, tsis xaiv caij nyoog li, tiam sis yuav paub tau li cas? lub zeb ntawd yog muab dab tsi los ua? tau hnov tej laus hais tias muaj ib co pob zeb, muab cov pob zeb ntawd los sis txhuam ces ua tau hluav taws, tiam sis lub pob zeb ntawd zoo li cas tiag? yus yuav paub tau li cas? tsoom phooj ywg nej puas muaj leej twg qhia tau lub pob uas ua tau los siv rau lub ntais ntawd zoo li cas tiag? yuav sim li cas thiaj paub?

tus phooj ywg zoo, koj yog laj lim leej tub los koj yog suab koob os. vim tias koj tuaj tsawg zaum hauv no los koj pheej siv kuv li npe coj los koom nrog rau koj li ua ke tas li xwb es koj puas yog suab koob os. koj tsis yog paub txog cov puav pheej ntawd zoo xwb koj tseem paub txog kuv zoo heev lawm thiab os. koj tau muab ib cov duab coj tuaj tso rau hauv no kuv tau pom nws yog muaj 3 yam puav pheej xws li no, tus tswv ntawm cov puav pheej, lub khaub zeeg cua thiab tus txiag lis xob(taus xob). yog vim li cas koj ho paub txog cov puav pheej no zoo ua luaj os.

#7 HMOOB_ntxawm qaum ntuj_*

HMOOB_ntxawm qaum ntuj_*
  • Guests

Posted 29 August 2011 - 10:43 AM

ntxawm qaum ntuj kuv tsis yog ob tug koj hais los no, kuv yog lwm tus tuaj tshiab, kuv pom koj lo lus kawg, tham txog tooj hlau lub hom phiaj, kuv thiaj rau lub npe no, kom zoo tham mus ntxiv thiab thiaj sis phim nrog rau tej lus xwb.


ua tsaug cwj hluav taws uas koj tau tuaj tshab txhais qhov tseeb pub rau kuv tau paub os.


ua tsaug.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users