Jump to content


ntawv hmoob las tees


17 replies to this topic

#1 HMOOB_xib fwb qhia ntawv_*

HMOOB_xib fwb qhia ntawv_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 10:36 AM

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. cov no yog tshiaj ntawv hmoob las tees tag nrho.

tsiaj ntawv niam tab; a e i o u w
tsiaj ntawv niam txooj ai au aw ee ia oo ua tam sim no ###### ib tug ntxiv rau lawm yog "ui" piv txwv lub suab no, prwg thuiv!!!

tsiaj ntawv txiv tab,b c d f h j k l m n p q r s t v x y z.

cia lwm tus mam tuaj sau ntxiv rau nej kawm, rau lwm lub caij mog. kawm ntau ntau yuav cim tsis tau.

#2 HMOOB_hmoob 1yam_*

HMOOB_hmoob 1yam_*
 • Guests

Posted 16 August 2011 - 10:30 AM

ntawv hmoob las tees ces peb hu ua ntawv hmoob txiv plig no os.

#3 HMOOB_nplaig loj_*

HMOOB_nplaig loj_*
 • Guests

Posted 16 August 2011 - 06:14 PM

ntawv hmoob las tees, yog ib hom ntawv uas hmoob paub coob tshaj nyob rau hauv ntiaj teb no, tsis tag li los tseem sau tau yooj yim nrog rau lwm haiv neeg tej cuab yeej thiab, yog tias peb cov hmoob tsis txhob siab me me, peb siv tus ntawv no, los txhim kho peb tsav neeg, ntshai yuav mus tau ceev heev. nej xav ne puas yog li kuv hais thiab?

ua tsaug rau cov txiv plig ua lawv muaj lub siab ntev los tsim tau ib cov ntawv lis no rau peb hmoob siv, kuv pom tias tus ntawv no peb hmoob siv lis 99% lawm, txawm yuav pauv hmoob mus siv lwm yam ntawv los yeej loj hlob tsis taus, vim hais tias peb tej tub ntxhais nyob amekas teb yeej kawm tus ntawv aakiv 100% yog yuav muab lawv mus xyaum sau lwm tus ntawv ua txawv hlos ntawm tus ntawv aakiv no lawm, lawv yuav tsis kam los kawm nawb,ib txhia neeg hmoob hais tias yuav tsum los kawm tus ntawv yaj soob lwj los yog ntawv phaj hauj mas thiaj vam meej, kev vam meej tsis yog los ntawm tus ntawv xwb, muaj 100 tawm lub tebchaws siv tib tug ntawv aakiv no luag twb vam meej ua luaj, yog peb hmoob hais tias tus ntawv aakiv no yuav tsis muaj fwj chim ,muaj hmoov coj tau hmoob tsim txiaj, cov lus no yog tus neeg tsis muaj kev txawj kev ntse lam hais dag neeg xwb, hais txog tus ntawv phaj hauj yeej zoo kawg lawm, tab sis tsis muaj tus tsiaj ntawv hais lus hmoob ntsuab, qhov ntawd qhia tia twb cai cov hmoob ntsuab lawm,yog lis cov hmoob ntsuab lawv yuav tsis kam tso lawv tej me nyuam tuaj kawm lis nawb, vim lus hmoob ntsuab txawv lis 35% los ntawm hmoob dawb, lub tebchaw Canada ib nrab teb kawm tus ntawv aakiv ib nrab teb kawm tus ntawv fab kis luag twb vam meej kev vam meej yog los ntawm kev txawj kev ntse, tsis yog los ntawm tus nyuag ntawv qhuav qhuav xwb.

#4 HMOOB_tsom pom_*

HMOOB_tsom pom_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 03:11 AM

:( :( :( :( tsis xav hais los yuav tau hais vim tias peb hmoob yeej coj ib tug cuj pwm zoo li ntawm .Peb twb tsis muaj ib daim av yog peb tug ces tus ntawv uas koj tab tom nyeem no ces yog peb lub hlub xwb los mas,haj tseem yuav mus tsim dua lwm yam thiab ho zoo ua li cas ? Peb hmoob yeej nyiam noj mov txua xwb raws li ib txwm keeb nyob hauv hmoob lub neej txij thaum ntuj tsim teb raug los ,tiam sis niaj hnub nyiam no hmoob twb noj junk food lawm thiab ne .Hmoob puas yuav caiv tau tsis kam noj junk foog mas, tsis tau li nawb. Nyab laj muaj teb muaj chaw ,nyab laj twb ua tsov rog yeej mes lis kas ,nyab laj twb siv ntawv las tine los ua ntawv nyab laj,twb tsis muaj tus los cav los nyom dab tsi txog zoo li hmoob . Qhov hmoob yuav hais yuav nyom kom hmoob yuav tsum ua kom tau mas yog qhov uas hmoob tsis kam mus yuav khoom noj haus siv hauv hmoob tej kiab khw , hos cov tswv kiab khw los muag khoom kim kim tshaj tom tej mab sua kiab khw .tsi paub hmoob ntshav yog ntshav dab tsi li lauj .Qhov txaus ua tsis ua ,qhov txaus hais tsis hais ,pheej mus muab tej yam yuav yuav ntsej muag coj los hais ces tsis sib haus ua tsis tshwm ib qho tseem ceeb los pab hmoob tiag. Nej ib txhia yuav tsis paub zoo txog qhov uas nyab laj thiab suav los lwm hom neeg uas lawv cov nyiaj lawv yuav coj mus yuav lawv cov neeg tej khoom tom lawv cov neeg li kiab khw xwb, lawv tsi pub lawv cov nyiaj mus poob rau lwm hom neeg li tes vim luag txoj kev txawj sib pa b tsis yuav hais .Thaum twg peb hmoob mam txawj sib pab li hais los ntawm ? Kuv pom nyob sacramento california u.s.a. mas cov kiab khw nyab laj mas 60% 70% cov neeg mus yuav khoom hauv yog hmoob xwb ,tiam sis luaq tsis tau yuav hmoob li ib zaug . Kuv yog ib tug neeg muag life insurance tias sis hmoob cov coob lawv mus yuav life insurance tom lwm hom neeg tas ,hmoob saib hmoob qis qis kawg .Tab sis thaum nws tau kev ti mas nws thiaj paub tias yuav tsum mus nrhiav hmoob pab thiaj yuav pab nws ti txha . Hmoob yuav hmoob, leej twg yuav xav los ntuas hmoob mus txog thaum twg thiab es taub hau thiaj qoo los hlub hmoob ? Tu siab tshaj plaws li os hmoob :( :( :(

#5 HMOOB_Ntxiv Ntawv Hmoob_*

HMOOB_Ntxiv Ntawv Hmoob_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 11:05 PM

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. cov no yog tshiaj ntawv hmoob las tees tag nrho.

tsiaj ntawv niam tab; a e i o u w
tsiaj ntawv niam txooj ai au aw ee ia oo ua tam sim no ###### ib tug ntxiv rau lawm yog "ui" piv txwv lub suab no, prwg thuiv!!!

tsiaj ntawv txiv tab,b c d f h j k l m n p q r s t v x y z.

cia lwm tus mam tuaj sau ntxiv rau nej kawm, rau lwm lub caij mog. kawm ntau ntau yuav cim tsis tau.


Ntawv Hmoob "Las Tee" muaj lub npes hais "Latin." Thaum ub los nyob rau hauv teb chaw Nplog los ua noj ua hau nkaum nyob rau pem tej toj roob siab. Peb Hmoob tsis txawj ntaub txawj ntawv. Thaum lub sib hawm ntawd, peb Hmoob tsua muaj qee leej thiaj lis tau mus kawm ntawv Nplog xwb. Feem coob ces ua liaj ua teb noj nyob rau pem tej toj roob. Cov niam txiv ua muaj txoj kev xav kom lawv cov me tub me nyuam txawj ntaub txawj es thiaj lis tau los ua tus tswv zos ces lawv thiaj lis sos lawv cov me nyuam mus kawm ntawv nrog Nplog thiab kawm Nplog ntaub ntawv. Lub caij ntawd mas me nyuam Hmoob txoj kev mus kawm ntawv mas txom nyem heev thiab mus deb heev. Lawv mus kawm ntawv Nplog kuj ntxhub me nyuam Hmoob heev. Nplog tus hlob tus yaus mas hus me nyuam Hmoob tia "Meob" thiab ntau me nyuam Hmoob heev. Thaum pom Nplog mas yov tsum nyos haus qis, qis xwb. Yog lis ntawd, peb Hmoob kuj muaj txoj hmoov zoo thiab. Tom qab thaum lawv ua sov nrog Xoom Nqa Lauj Thib Ob ntawd, kuj muaj ib tug Xib Fwb Fab Kis (Yves Bertrait)tuaj mus qhia Vaj Lug Kub nyob rau lub roob Kub Twm. Hmoob muab tus txiv Nplog ntawd tis npe hus tia "Txiv Nplig Nyiaj Pov." Nws kuj nrog Hmoob nyob tiab pab tsim ysu ib cos ntawv Hmoob Latin rau peb tau siv yog xyoo 1954 tom qab thaum Yaj Soob Lwj los yog Niam Ntawv tsim tau ib cos ntawv Hmoob Phaj Hauj rau xyoo 1953. Cov ntawd Hmoob Latin yog tsim tom qab ntawm cov ntawv Hmoob Phaj Hauj tiam sis cov ntawv Hmoob Phaj Hauj neeg tsua paub tus puav xwb. Cov ntawv Hmoob Latin mas neeg kuv siv heev thiab kuj yooj yim sau thiab twm. Tom qab ntawd, tus txiv Nplig Fab Kis thiaj lis muaj peev xwm pab tshawb nrhiav Hmoob txoj kab lis kev cais thiab khaw Hmoob Kab Tshoob Kev Kos, Zaj Tshoob Txiv Xaiv tseg cia kom tsis txhob ploj. Nws ntseeg tia peb Hmoob yeej yog ib haiv neeg zoo thiab muaj txuj cis tseem ceeb. Txawm peb Hmoob tsis muaj ntaub muaj ntawv los peb Hmoob txoj kab txoj kev taug nws muaj chaw txawb chaw rau. Nws pom tia yog ib qho zoo. Nws thiaj pab peb Hmoob khaw peb cov txuj cis thiab saug tseg cia rau peb Hmoob rau kawm. Txij thaum ntawd los ces peb Hmoob thiaj lis nyiam siv cov ntawd Hmoob Latin no heev vim kuj muaj khiab cav sau tau thiab. Tus hlob tus yau los xav kawm tiam sis kuj tseem sau tsis tshua raug peb Hmoob cov lus puas tsawg. Peb Hmoob tej los lus hais tia "Dev sib tog quaj gig-gag." Peb sau tsis tau lis peb cov lus. Thiab muaj tej los lus hais tia "Toig!!" Tsis yog hais tia "Taig!" Yog tia peb yov nyiam siv cov ntawv Hmoob Latin no ntxiv mus lawm yav tom ntej mas peb yov tau ntxiv qho yam rau kom peb sau tau meej lus Hmoob tiag. Kuv xav tia yog yov siv "--UI" no rau "--OI" tsis meej lawm. Peb yov tsum siv "--oi" thiaj lis thwj tia "Toig!" Yog tia peb siv "Tuig!" lis no ces nws tsis meej thiab tsis raw lis ntawv Latin twm lawm. Ua tsaug.

Samxeeb,

Txiv Ntawv Hmoob

#6 HMOOB_nplaig loj_*

HMOOB_nplaig loj_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 11:25 PM

yog li koj hais lawm, kev vam meej, yeej yog los ntawm tus ntaub tus ntawv tiag, tiam sis tsis tau, cais tias yuav tsum yog yus tsim yus xwb thiaj yog vam meej, tsis tau txhais li no, txawm yog hom twg los xij, tsuav yog kawm yooj yim, thiab koom tau nrog lwm haiv neeg, muaj lub siab ncaj siab ncees, rau siab ntso khwv kom mus raws lub hom phiaj xwb ces yeej vam meej tau, tej ntawv txawm yog luag ntawv yus ntawv los, twb tsis tau muaj leej twg txwv tias nej txhob kawm peb cov ntawv. los yog ua tswv hlo, tsuas pom peb cov hmoob, thiaj muaj lub siab, yuav ua tswv ntawm txhua yam xwb, tiam sis thaum kawg, plag tas txhua yam, vim txoj kev siab nqaim siab ti nkaus xwb. nej puas pom qhov kuv tham no thiab?

ua tsaug ntau tus kwv tooj Lig koj tseem los txhawb nqa kuv lub tswv yim thiab, kuv nyeem koj cov lus thiab koj lub zeem muag yog lis koj hais lawm nawb. yog peb ua neeg peb muaj txoj kev paub qab paub haus lis luag cov neeg txawj neeg ntse peb yuav tsum raws cuag luag qab ib hnub xwb. ua tsaug

#7 HMOOB_TxivntawvHmoob_*

HMOOB_TxivntawvHmoob_*
 • Guests

Posted 20 August 2011 - 05:34 PM

Hom txwmntawv LATIN losyog txwmntawv Hmoob CATHOLIC no, tsis yog hom txwmntawv yuav los keebkav tau 3 Hmoob lub neej txojsia kev fuajvamciajvaj. Hom txwmntawv LATIN losyog Hmoob CATHOLIC no, 3 Hmoob hutias NTXWMNTAWV HMOOB LOJLEEB losyog NTXWMNTAWV HMOOB TSHOBCUAB. 3 Hmoob tug tseem tseem TXWMNTAWV, zajtshoob taug NTAWV TXHIAJ TSHOOB hu hais tias NTXWMNTAWV NYIAJKEEB no. Cov txwmntawv HMOOB PHABHAUJ yog txwmntawv LIAMSIM, PHAB txhais tias VAJ, HAUJ yog HAUJCISMEES uas yog FUABTAIS VIETNAM qaum teb leej VAJ lub npe, yawg yug xyoo 1900 nyob txog 1969 losyog tuag rau xyoo 1969. HMOOB PHABHAUJ yog HMOOB PHABHAUJCISMEES.


Muajtseeb,VAJTSIMMEEJ, Hmong Lao


Nyob tus kwv Hmong Lao,

Kuv kuj zoo siab heev koj hos qhia tau ib lub tswv yim ua tshiab, tshiab heev rau peb sawv daw mloog. Yeej muaj tseeb lis koj hais tiag ua Yaj Soob Lwj nws yeej los sab nyiab laj teb los tiag. Nws kuj tsim tau cov ntawv Hmoob Phaj Hauj no rau sawv daws twm. Niaj hnub niam no mam lis qhov koj ua tau ib qhos ua muaj chaw txawb chaw rau txhais tau cov ntawv Hmoob Phaj Hauj nos rau sawv daw.

Kuv xav nug koj nes Txwm Ntawv Nyiaj Keeb no hos yog leej twg tsim thiab nws tsim thaum twg lawm? Nws tsim nyob rau lub teb chaw twg? Tam sim no pua tseem muaj neeg siv cov ntawv Nyiaj Keeb no thiab? Kuv lus nug koj lis no xwb.

Txiv Ntawv Hmoob
USA

#8 HMOOB_TubHmoob_*

HMOOB_TubHmoob_*
 • Guests

Posted 21 August 2011 - 05:03 AM

Ntawv Hmoob lastees ces tsuas yog lam sau ua si xwb, tsis yog ib co lus muaj kuab li Pahauh, cov ntawv Sooblwj ntawv. Tsis yog yus Hmoob tsim ces yuav zoo baum li cas los tsis muaj nqi, rau ntawm kuv xav os. Ua tsaug

#9 HMOOB_Nplaig Loj_*

HMOOB_Nplaig Loj_*
 • Guests

Posted 22 August 2011 - 01:09 PM

Hom txwmntawv LATIN losyog txwmntawv Hmoob CATHOLIC no, tsis yog hom txwmntawv yuav los keebkav tau 3 Hmoob lub neej txojsia kev fuajvamciajvaj. Hom txwmntawv LATIN losyog Hmoob CATHOLIC no, 3 Hmoob hutias NTXWMNTAWV HMOOB LOJLEEB losyog NTXWMNTAWV HMOOB TSHOBCUAB. 3 Hmoob tug tseem tseem TXWMNTAWV, zajtshoob taug NTAWV TXHIAJ TSHOOB hu hais tias NTXWMNTAWV NYIAJKEEB no. Cov txwmntawv HMOOB PHABHAUJ yog txwmntawv LIAMSIM, PHAB txhais tias VAJ, HAUJ yog HAUJCISMEES uas yog FUABTAIS VIETNAM qaum teb leej VAJ lub npe, yawg yug xyoo 1900 nyob txog 1969 losyog tuag rau xyoo 1969. HMOOB PHABHAUJ yog HMOOB PHABHAUJCISMEES.


Muajtseeb,VAJTSIMMEEJ, Hmong Lao


phooj ywg VAJTSIMMEEJ, hmong lao. koj cov lus ko mas zoo koj hais kawg tab sis tsis zoo rau lwm tus neeg paub qab haus thiab muaj kev txawj ntse hmloog lawm. koj yuav tsum xav tias peb hmong twb tsis muaj leej twg yuav muab ib pob nyiaj los ntiav ib tus neeg los tsim kho 2 tus ntaub ntawv Latin thiab Phaj hauj no lis naj!!!!! es koj ho mus muab tej nyuag lus tshoob lus kos coj los hais lis yug paub los lus ntawd xwb cias lis tsim txiaj, kuv thov txhais koj 2 lo lus hais tias txwm ntawv txhiaj tshoob & ntawv nyiaj keeb, nws hais lis no; NTAWV TXHIAJ TSHOO NTSIG KOS,THIAB NTAWV NYEEJ KEEB PUJ TXIM. nws yog lus tshoob kos nkaus xwb, tau 2-3 tiam neeg laus lis no yeej tsis muaj leej twg yuav muab tau tus ntawv no los rau hmong kawm lis, muaj hmoo kawg thiaj muaj ib pab neeg ntseeg Vaj Tswv tsho ib pob nyiaj los pab tsim tsa tej tus ntawv lis no rau hmong kawm es hmoob thiaj muaj feem txuas lus tau rau hmoob tej kwv tij neej tsa nyob txhua lub tebchaws. kuv xav tias yog kuv hniaj hnub sau tus ntawv latin no nyob hauv kuv lub neej tab tsis kuv ho thuam hais tias nws yog niag ntawv tshob cuab,ntawv lajleeb, ntawv hoom cees mees,ntawv liamsim no mas yus yog tus lajleeb,tus tshob cuab,tus liam sim ntag nawv. tus neeg liam sim,lajleeb,tshob cuab, yog tus xav hais tias yuav sau tsab ntawv no mus rau kuv tus me hluas nkauj tim nplog,tim Amekas, tim Fab kis, sau ntawv tag ces ho nrhiav kev caum daim ntawv qab mus ua laj leeb, thaum neej puas tag ces liam tias yog ntawv tshob cuab thiab ntawv laj leeb xwb.hahaha

#10 HMOOB_tsom pom_*

HMOOB_tsom pom_*
 • Guests

Posted 26 August 2011 - 02:50 AM

Tsoom phooj ywg yog hais tias nej tsis muaj dab tsi ua ces lam tham pem laug caij laug nyoog kom hnub txhob ntev 2 xwb no ces kav tsij tham kom txaus. Qhov uas peb yuav cav kom tau los yuav ces yeej tsis muaj hnub li lawm ,lwm cov ntawv hmoob uas peb tsis siv los sib cav hauv no ces nws twb ploj twb ntsiag tas lawm ,tsuas yog zoo li peb mus plob tua nqaij es tua raug me me pom teev puav nyuag ntshav xwb ces peb yeej qhuas qhuas hais tias tus dim lawm ntawm ces yog tus loj tshaj ,kub ntev tshaj no xwb . Yuav tsum xyaum hloov siab hloov ntsws es yuav tus yus niaj hnub siv xwb ces yuav ciaj vaj ces yeej ciaj lawm.Qhov kawg no thov kom tsis txhob foom foom cov ntawv uas koj twb niaj hnub siv ,cia li hawm ,thov poj yawm txwv koob kom pab tiag kom vam meej mus xwb ces zoo kawg lawm los mas tsoom hmoob tawv ncauj taub hau tiaj . :) :) :) :)

#11 HMOOB_Thov Mloog_*

HMOOB_Thov Mloog_*
 • Guests

Posted 28 August 2011 - 06:34 AM

Hais txog ntawm nej tuaj sib cav txog tej ntaub ntawv hmoob txhua yam tsim tawm los ntawd..tus hais li cas los muaj, tiam sis txoj kev tuaj sib cuam tshuam txog nej lub tswv yim hauv no yog ib ytam yuav tsum sib kho kom muaj txoj kev rau hmoob taug xwb, kuv thov nej txhob sib thuam sib cav ib leeg hais phem rau ib leeg li no, yog luag lwm haiv neeg tuaj pom nej sib cav sib thuam sib cag li no, luav yuav zoo siab twj ywm tias luag tsim tau tej ntawv ntawd los rhuav tshem hmoob kom hmoob sib tawg dua zaum loj kawg nkaus no, nej pos nco tau tias Hmoob nyob Suav Teb ib txwm hmoob sib pab thiab muaj zog heev, tiam sis tom qab no Suav Ntxias tau Hmoob rov Sib Tua Hmoob lawm ntawd, Hmoob cia li tuag tas nrho thiab tom qab no Suav muab Cov Seem no los rau Hmoob coj ua ib lub Xeem, Hmoob rov sib tawg dua ib zaug ntxiv thiab, :lol: , ta mm sis no, nej tseem yuav tuaj sib cav sib ceg tej nyuag zoo li no kom hmoob sib tawg dua thiab no, thov nej sawv daws sim los pw xav seb pos muaj li kuv hais xwb, yog neej cov Txwj Laug los yog cov Txawj Ntse tuaj hais no, hnov tus hais tsis zoo los kuj yuav sib kho kom nkag tau mus rau txoj kev sib haum xwb yuav zoo dua, nej tuaj sib cav sib ceg ua li nej yuav tau dab tsi....? nej yuav tau txoj kev piam xsij puas ntsoog nkaus nkaus xwb pos yog nas cov phooj ywg....?

#12 HMOOB_nplaig loj_*

HMOOB_nplaig loj_*
 • Guests

Posted 28 August 2011 - 07:42 PM

Hais txog ntawm nej tuaj sib cav txog tej ntaub ntawv hmoob txhua yam tsim tawm los ntawd..tus hais li cas los muaj, tiam sis txoj kev tuaj sib cuam tshuam txog nej lub tswv yim hauv no yog ib ytam yuav tsum sib kho kom muaj txoj kev rau hmoob taug xwb, kuv thov nej txhob sib thuam sib cav ib leeg hais phem rau ib leeg li no, yog luag lwm haiv neeg tuaj pom nej sib cav sib thuam sib cag li no, luav yuav zoo siab twj ywm tias luag tsim tau tej ntawv ntawd los rhuav tshem hmoob kom hmoob sib tawg dua zaum loj kawg nkaus no, nej pos nco tau tias Hmoob nyob Suav Teb ib txwm hmoob sib pab thiab muaj zog heev, tiam sis tom qab no Suav Ntxias tau Hmoob rov Sib Tua Hmoob lawm ntawd, Hmoob cia li tuag tas nrho thiab tom qab no Suav muab Cov Seem no los rau Hmoob coj ua ib lub Xeem, Hmoob rov sib tawg dua ib zaug ntxiv thiab, :lol: , ta mm sis no, nej tseem yuav tuaj sib cav sib ceg tej nyuag zoo li no kom hmoob sib tawg dua thiab no, thov nej sawv daws sim los pw xav seb pos muaj li kuv hais xwb, yog neej cov Txwj Laug los yog cov Txawj Ntse tuaj hais no, hnov tus hais tsis zoo los kuj yuav sib kho kom nkag tau mus rau txoj kev sib haum xwb yuav zoo dua, nej tuaj sib cav sib ceg ua li nej yuav tau dab tsi....? nej yuav tau txoj kev piam xsij puas ntsoog nkaus nkaus xwb pos yog nas cov phooj ywg....?

phooj ywg, thov mloog. zoo siab ua koj tseem tawm tuaj cheem peb sawv daws kom peb nkag siab.
kuv yog ib tug tawm los qhia thiab us zoo muab qhov yog los ntawm tus ntawv latin thiab ntawv Phaj hauj, ua muaj ib tug phooj ywg tau tawm los thuam txog 2 tus ntawv no thiab tis npe ua ntawv lajleeb, ntawv tshob cuab,ntawv liam sim,ntawv hoo cee mee, kuv thiaj tawm los cheem thiab ab thib npais rau yawg kuv ntseeg tias koj yuav review peb cov lus leej twg hais yog thiab tsis yog lawm. don't take me wrong. thanks

#13 HMOOB_nplaig Loj_*

HMOOB_nplaig Loj_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 12:10 PM

Covnyuag Hmoob uanpog,

Yog nej duakev, mus pom losyog mus ntsib RIAMTXUAS, QAIBNPUA, DEVMIV thiab TSOOTSHO nej ciali khaws cojlos SIV losyog Yug ces yog nej khawtau DAB XYOBTXHIAJ. Yog nej khaws coj MAB-SUA los pam ces yog nej UANPOG-TSHOBCUAB. Nej covnyuag Hmoob UANPOG-TSHOBCUAB twb khaws 1 nyuag TSOVLAUG ( TXIVMUAM PUADAB NYIAJPOV ) los pam, khaws 1 nyuag NTXOOGZOOV ( LUAMPHOJ qhovtsua ) thiab 1 nyuag TSOVSI ( JERRY XAMPHAJ rau Hmoob ) los pam thiab. Tej no yog Hmoob kev UANPOG.

Thaumub txawm yog Hmoob muaj leej siab tsis ncaj, plawv tsis ncees mus khaws TSOVLAUS thiab POJNTXOOG coj los ua NRUA DUATAU thiab QEEJ PLHAUBMAG pam tau 3 hnoob-3 hmos, ces thiaj txawm NTUJ, Hmoob thiaj tau txais kev POJTUAJ txog niajhnoobno tiag.

Nplaigloj, koj tsis paub KEEBKWM losyog CHIVKEEB tug TXWMNTAWV Hmoob LATIN thiab TXWMNTAWV Hmoob Phabhauj tias yog leejtwg tsim? Tsim ua dabtsi? Uacas thiaj tis npe hu tias NTAWV HMOOB PHABHAUJ?

Tug TXWMNTAWV HMOOB LATIN tsis yog TSOVLAUS NYIAJPOV tsim nawv, yog TSOVLAUS SAM PAULLAR tsim xyoo AD. 1900 nyob SAUTH CHINA. Tug TXWMNTAWV HMOOB PHABHOJ tsis yog TXHIAJSUAV YAJ QUAVYEEB tsim nawv, yog 2 nyuag TSOVSI MR. BANNY thiab MR. SMALLEY tsim xyoo AD. 1952-1953 nyob XIENGKHUANG, LAOS. PHAB yog lus LAO txhais hais lus Hmoob tias VAJ. HOJ/HO yog lub npe paiv loyog luv los ntawm lub npe ntev tias HOCHIMING los. PHAB HOJCHIMING ces yog FUASTAIS VIETNAM qaumteb lub NPE, yawg yug xyoo AD. 1900 tuag xyoo AD. 1969.


Muajtseeb,
VAJTSIMMEEJ, Hmoob Lao.

nyob zoo tij laug VAJTSIMMEEJ< HmoobLao. koj yeej muab tau keeb kwm los qhia rau peb paub ua tsaug, kuv thov nug koj lis nram qab no:
1. koj hais tias 2 tug ntawv LATIN thiab PHAJ HAUJ yog cov txiv plig tsim tsa xwb, tsis yog hmoob tsim tsa, ua lis koj pau muab tau ib tug ntawv ua yog hmoob lis los rau pej xeem hmoob kawm??yog muaj no, tus ntawv zoo lis cas?

2. tus ntawv TXHIAJ TSHOOB thiab NTAWV NYIAJ KEEB ntawd koj paus muaj nyob rau tam sim no coj los qhia tau rau peb hmoob kawm thiab?los yog lus tshoob kos xwb??

3. koj thawj thawj los lus hais tias, COV NYUAG HMOOB UA NPOG. koj txhais kom meej meej rau peb Hmoob saib yog tim lis cas thiaj hu tau tias yog ua npog?

4. koj ti tau tej lub npe phem phem rau cov txiv plig tsim tus ntawv latin no , hu ua TSOV LAUS<TSOV SI, tsim tus ntawv Phaj hauj ua Txhiaj Suav Yaj quav yeeb yog vim li cas?? lawv qhov txhaum yog dab tsis?

5 koj xav lis cas rau koj cov lus ua koj hais phem phem COV NYUAG HMOOB UA NPOG,TSOV LAUS, TSOVSI,QUAVYEEb?
koj teb kuv cov lus no peb mam sib tham mus ntxiv. ua tsaug

#14 HMOOB_nplaig loj_*

HMOOB_nplaig loj_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 08:59 PM

Kwvluag Nplaisloj,

1, Kuv, Vajtsimmeej muaj thiab muab tau. Tug TXWMNTAWV tisnpe hu tias 3 HMMOB TXWMNTAWV NYIAJKEEB. Cov NIAM NTXAWVNTAWV muaj 60 tug, cov XABLAB muaj 15 tug, cov TIMTSEEB muaj 6 tug, cov TXHIAJMEEJ muaj 9 tug, cov YAJKUAB muaj 6 tug. Yog li thiaj qhia tau tseeb tseeb tias 3 Hmoob cov NIAMLUS tagnrho yog muaj 6300 lolus ( 60x15x7:6300 )

2, Muaj yog koj, KWVLUAG leej neeg zoo xav tau, sau koj, kwvluag li MUAGLIAJ/EMAIL tso rau hauj CAMTXHEEJ haulug no, kuv, Vajtsimmeej txaus siab tshaj tuaj pub koj, leej zoo kwvluag.

3, 1, Vim 3 Hmoob sawvdaws nyiam TEEVDAB-TIAMQHUA losyog NTSEEG TEJLUS DAB losyog TEJNYUAG NEEG DAB. 2, Vim 3 Hmoob sawvdaws nyiam mloog MAB-SUA lus losyog hwm MAB-SUAV. 3, Vim 3 Hmoob nyiaj NOJXYEEJ, NOJSEEM, NOJSO losyog KHAWSXYEEJ, KHAWSSEEM MAB-SUA teejtug LOSIV,LOSYUAV, LOSQOG thiaj ua VIJDAB SUBNPOG sawviav 3 Hmoob sawvdaws. 3 Hmoob sawvdaws thiaj peemtsheej YIMNEEJ NTSUAG NOJHNO NTXHUAG KUAMUAG TXOMNYEM ntsuav li niajhnoob no.

4, 1, Vim lawv tsis qhia QHOVTSEEB losyog QHOVTIAG rau 3 Hmoob sawvdaws paub. 2, Vim lawv tuaj HAUBNTXIAS 3 Hmoob sawvdaws kom ua raws li lawv hais losyog lawv ua, tiamsis yog 3 Hmoob sawsdaws raug MAB-SUA cuabkhi-ntausncaws-tsimtxom-tua povtseg, lawv ua tug tsis paub tsis pom. Kuv thiaj muab lawv tis npe hu tias TSOVLAUS, TSOVSI thiab QUAVyeeb.

5, Kuv, Vajtsimmeej ntseeg tias COV LUS li kuv tau sau hais los lawm no yog KHAWVKOOB daws DAB losyog NEEB NPAUNTEES thiab NEEB KHO TXWVKOOB los yoglos VAJLUGKUB.Uatsaug ntau,
Vajtsimmeej, Hmoob Lao.

ua tsaug koj teb kuv cov nqe lus, ua ntej kuv yuav nrog koj tham ntxiv cia koj xa koj cov ntawv ua koj hais los saum no rau kuv muab saib tag saib yog sau lis cas mam tham thiaj to taub kuv tus Email steventhao2008@yahoo.com ua tsaug

#15 HMOOB_tsom pom_*

HMOOB_tsom pom_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 11:04 AM

:angry: :angry: :angry: qhov no yuav hais kom yeej kom swb los yuav tau dab tsi ? Peb cov coob yeej pom tias cov ntawv peb niaj hnub siv no yog ntawv hmoob tiag. Koj yuav ib lub tsheb los rau koj siv yeej yog koj lub tiag 2,tiam sis puas yog hmoob ua hmoob tsim ,koj cov ntaub uas yog ris yog tsho npog koj lub cev puas yog hmoob ua hmoob tsim ? Hniaj hnub no peb neeg qab ntuj khwb cov coob yog cov siv kev lag luam los nhiav noj nrhiav haus lawm xwb,kev luaj teb ntov ntoo ua noj yog kev lab xab maim xwb,los tej riam , taus,txuas hlau khawb av ntawm puas yog hmoob khawb tau cov hlau hauv av los ua kom yog tsheej hlau es mam coj los ntaus ua twj siv ? Qhov no yog kuv muab ua piv txwv li tus phooj ywg "Vaj tsim meej ,hmoob lao " tau hais los saum ,uas nws tsis hwm tej yaq uas tsis yog hmoob tsim los ua hmoob tug. Peb sib pab sib pauv sib yuav sib kho sib coj sib law sib qhia sib haum sib koom sib hlub sib hwm sib vam sib khom sib coj.Cov tswv yig no yog qhov loj tshaj plaws tsis muaj dab tsi yuav los pauv tau li lawm .Tej zaum nej lub siab twm xeeb dhau ces nej xav tsis txog xwb nej yeej yuav tsum paub zoo dua kuv .Ib lub teb chaws nws tsis pub ib lub tswv yim sab nraum tuaj pab tsim pab kho puas yuav zoo xws teb xws chaw ? Tsis khws kiag li naw.Ib rooj plaub,ob niag tswv plaub sib hais nkawm xwb puas yuav haum ? Nkawm sib tua tuag tas xwb las.Li ntawm mas " Vaj tsim meej,hmoob lao " koj hais qhov twg tsis hais qhov ntawm xwb,koj xij mus cem ma phab mas lis foom hmoob li ub li no thuam tej yam uas hmoob tau ua yav tas los lawm ces ua npog txhaum dab hmoob li ub li no . Cov lus koj hais saum tam sim no peb tsis siv lawm nas ,yav ntuj 60-70 xyoo thaum ub sawv daws tseem tsis tau paub txuj paub ci ces lawv ntseeg koj los mas,tam sim no ces koj yim hais paj lug yim yuam kev deb lawm xwb las .Hais meej tias yog muaj ib tug tub txawg tub ntse hmoob es tsim tau ib co ntawv hmoob tshiab los es nws ho muaj peev xwm coj los qhia tau rau hmoob kom paub thoob plaws qab ntuj no,thiab tsim kom tau ib co tshuab ntaus ntawv ,luam ntawv tau yooj yim li niaj hnub no cov peb niaj hnub siv no ,no ces yuav tsis muaj kev cov nyom dab tsi ces peb khaws kawm tsuag los ces siv xwb los mos.Tos sawv daws pheej hais tsis mus tsis los vim lam sis cav taug cav taus xwb yeej tsis muaj ib tug twg yuav muaj peev xwm nqis tes ua tau li.Peb tsuas yog hais li nplog hais tias " lao hed lao xaib " no tiam sis nplog yeej ua tsis tau dab tsis los xyeem qhov muag pom li . Peb yuav tsum ua ib neeg peb hais tau peb ua tau masw peb mam hais .Yog ua tsis tau tiam sim kuj xij tsis hwm tus ua tau li thiab no es yog ua li cas rau peb cov hmoob tiag.Kuv yeej paub zoo zoo lawm hais tias peb cov hmoob mas nyiam 2 cav kom yeej ntawm txoj kev tham pem ,tiam sis qhov peb sib cav txog hmoob tus ntawv coj hmoob lus no tsis yog kev tham pem . Hmoob rov rho phom tua hmoob ko taw xwb. Hais npaum twg los hais tsis tas li, hais me 2 li no los pab nej xav tswv yim kom dav 2 kom thoob 2 xwb . Sib ntsib dua.....

#16 HMOOB_Nplaig Loj_*

HMOOB_Nplaig Loj_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 05:41 PM

Kwvluag Nplaisloj,

1, Kuv, Vajtsimmeej muaj thiab muab tau. Tug TXWMNTAWV tisnpe hu tias 3 HMMOB TXWMNTAWV NYIAJKEEB. Cov NIAM NTXAWVNTAWV muaj 60 tug, cov XABLAB muaj 15 tug, cov TIMTSEEB muaj 6 tug, cov TXHIAJMEEJ muaj 9 tug, cov YAJKUAB muaj 6 tug. Yog li thiaj qhia tau tseeb tseeb tias 3 Hmoob cov NIAMLUS tagnrho yog muaj 6300 lolus ( 60x15x7:6300 )

2, Muaj yog koj, KWVLUAG leej neeg zoo xav tau, sau koj, kwvluag li MUAGLIAJ/EMAIL tso rau hauj CAMTXHEEJ haulug no, kuv, Vajtsimmeej txaus siab tshaj tuaj pub koj, leej zoo kwvluag.

3, 1, Vim 3 Hmoob sawvdaws nyiam TEEVDAB-TIAMQHUA losyog NTSEEG TEJLUS DAB losyog TEJNYUAG NEEG DAB. 2, Vim 3 Hmoob sawvdaws nyiam mloog MAB-SUA lus losyog hwm MAB-SUAV. 3, Vim 3 Hmoob nyiaj NOJXYEEJ, NOJSEEM, NOJSO losyog KHAWSXYEEJ, KHAWSSEEM MAB-SUA teejtug LOSIV,LOSYUAV, LOSQOG thiaj ua VIJDAB SUBNPOG sawviav 3 Hmoob sawvdaws. 3 Hmoob sawvdaws thiaj peemtsheej YIMNEEJ NTSUAG NOJHNO NTXHUAG KUAMUAG TXOMNYEM ntsuav li niajhnoob no.

4, 1, Vim lawv tsis qhia QHOVTSEEB losyog QHOVTIAG rau 3 Hmoob sawvdaws paub. 2, Vim lawv tuaj HAUBNTXIAS 3 Hmoob sawvdaws kom ua raws li lawv hais losyog lawv ua, tiamsis yog 3 Hmoob sawsdaws raug MAB-SUA cuabkhi-ntausncaws-tsimtxom-tua povtseg, lawv ua tug tsis paub tsis pom. Kuv thiaj muab lawv tis npe hu tias TSOVLAUS, TSOVSI thiab QUAVyeeb.

5, Kuv, Vajtsimmeej ntseeg tias COV LUS li kuv tau sau hais los lawm no yog KHAWVKOOB daws DAB losyog NEEB NPAUNTEES thiab NEEB KHO TXWVKOOB los yoglos VAJLUGKUB.Uatsaug ntau,
Vajtsimmeej, Hmoob Lao.

Vajtsimmeej,Hmoob lao kuv tsis pom koj xa koj cov ntawv tuaj rau kuv tus E-mail lis, koj pua tau xa tuaj? kuv maj maj teb rau koj lawm naj.

#17 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 29 November 2011 - 09:44 PM

Ntawv Hmoob "Las Tee" muaj lub npes hais "Latin." Thaum ub los nyob rau hauv teb chaw Nplog los ua noj ua hau nkaum nyob rau pem tej toj roob siab. Peb Hmoob tsis txawj ntaub txawj ntawv. Thaum lub sib hawm ntawd, peb Hmoob tsua muaj qee leej thiaj lis tau mus kawm ntawv Nplog xwb. Feem coob ces ua liaj ua teb noj nyob rau pem tej toj roob. Cov niam txiv ua muaj txoj kev xav kom lawv cov me tub me nyuam txawj ntaub txawj es thiaj lis tau los ua tus tswv zos ces lawv thiaj lis sos lawv cov me nyuam mus kawm ntawv nrog Nplog thiab kawm Nplog ntaub ntawv. Lub caij ntawd mas me nyuam Hmoob txoj kev mus kawm ntawv mas txom nyem heev thiab mus deb heev. Lawv mus kawm ntawv Nplog kuj ntxhub me nyuam Hmoob heev. Nplog tus hlob tus yaus mas hus me nyuam Hmoob tia "Meob" thiab ntau me nyuam Hmoob heev. Thaum pom Nplog mas yov tsum nyos haus qis, qis xwb. Yog lis ntawd, peb Hmoob kuj muaj txoj hmoov zoo thiab. Tom qab thaum lawv ua sov nrog Xoom Nqa Lauj Thib Ob ntawd, kuj muaj ib tug Xib Fwb Fab Kis (Yves Bertrait)tuaj mus qhia Vaj Lug Kub nyob rau lub roob Kub Twm. Hmoob muab tus txiv Nplog ntawd tis npe hus tia "Txiv Nplig Nyiaj Pov." Nws kuj nrog Hmoob nyob tiab pab tsim ysu ib cos ntawv Hmoob Latin rau peb tau siv yog xyoo 1954 tom qab thaum Yaj Soob Lwj los yog Niam Ntawv tsim tau ib cos ntawv Hmoob Phaj Hauj rau xyoo 1953. Cov ntawd Hmoob Latin yog tsim tom qab ntawm cov ntawv Hmoob Phaj Hauj tiam sis cov ntawv Hmoob Phaj Hauj neeg tsua paub tus puav xwb. Cov ntawv Hmoob Latin mas neeg kuv siv heev thiab kuj yooj yim sau thiab twm. Tom qab ntawd, tus txiv Nplig Fab Kis thiaj lis muaj peev xwm pab tshawb nrhiav Hmoob txoj kab lis kev cais thiab khaw Hmoob Kab Tshoob Kev Kos, Zaj Tshoob Txiv Xaiv tseg cia kom tsis txhob ploj. Nws ntseeg tia peb Hmoob yeej yog ib haiv neeg zoo thiab muaj txuj cis tseem ceeb. Txawm peb Hmoob tsis muaj ntaub muaj ntawv los peb Hmoob txoj kab txoj kev taug nws muaj chaw txawb chaw rau. Nws pom tia yog ib qho zoo. Nws thiaj pab peb Hmoob khaw peb cov txuj cis thiab saug tseg cia rau peb Hmoob rau kawm. Txij thaum ntawd los ces peb Hmoob thiaj lis nyiam siv cov ntawd Hmoob Latin no heev vim kuj muaj khiab cav sau tau thiab. Tus hlob tus yau los xav kawm tiam sis kuj tseem sau tsis tshua raug peb Hmoob cov lus puas tsawg. Peb Hmoob tej los lus hais tia "Dev sib tog quaj gig-gag." Peb sau tsis tau lis peb cov lus. Thiab muaj tej los lus hais tia "Toig!!" Tsis yog hais tia "Taig!" Yog tia peb yov nyiam siv cov ntawv Hmoob Latin no ntxiv mus lawm yav tom ntej mas peb yov tau ntxiv qho yam rau kom peb sau tau meej lus Hmoob tiag. Kuv xav tia yog yov siv "--UI" no rau "--OI" tsis meej lawm. Peb yov tsum siv "--oi" thiaj lis thwj tia "Toig!" Yog tia peb siv "Tuig!" lis no ces nws tsis meej thiab tsis raw lis ntawv Latin twm lawm. Ua tsaug.

Samxeeb,

Txiv Ntawv HmoobKuv thov txhawb lub tswv yim uas koj hais los saum toj no, ntawm kuv tus kheej kuv kuj xav tib yam li koj xav thiab. Yog hais tias peb kho tau ob peb lo lus uas koj hais ntawd tiav thiab kom txhua tus txais yuav los siv xwb ces peb cov ntawv hmoob lastees yeej muaj txhij lawm. Kuv kuj qhuas tus uas tsim cov ntawv phajhauj uas nej tham tag los lawd, txawm kuv tsis paub thiab tsis tau hnov dua li los kuv thov qhuas tus uas siv lub tswv yim thiab lub sij hawm los tsim tus ntawv phajhauj no, thov qhuas nws uas yog hmoob ib tug tub txawj ntse nyob rau thaum ntawd.

Nyob rau hauv no txawm peb yuav sib cav npaum li cas los ntawm kuv tus kheej kuv tseem txaus siab rau tus ntawv las tees no 110%. Vim li cas kuv ho hais li no, vim tej computer, tej foos yeej muaj peb tej ntawv nyob rau hauv tag nro, peb cia li khaws siv lawm xwb.

Hnub no peb siv tau tej computer zoo li no los mus sib cav, los vim luag ua tiav rau peb lawm, peb cia li khaws siv lawm xwb, yog peb yuav tos ntawv phajhauj lub computer, ua yuav siv nyiaj txiag npaum li cas, ua leej twg yuav tsim rau peb siv. Tamsim no hmoob ntiaj teb paub ntawv lastees thoob, kuv pom tias ntawv lastees yeej zoo txaus lawm. Hnub no peb tau noj tej qoob uas tsis tau cog, peb tau noj tej tsiaj uas tsis tau tu, ces yog ib qho zoo heev lawm.

Uatsaug

#18 HMOOB_suab yeem toj_*

HMOOB_suab yeem toj_*
 • Guests

Posted 01 December 2011 - 03:15 PM

Kuv thov txhawb lub tswv yim uas koj hais los saum toj no, ntawm kuv tus kheej kuv kuj xav tib yam li koj xav thiab. Yog hais tias peb kho tau ob peb lo lus uas koj hais ntawd tiav thiab kom txhua tus txais yuav los siv xwb ces peb cov ntawv hmoob lastees yeej muaj txhij lawm. Kuv kuj qhuas tus uas tsim cov ntawv phajhauj uas nej tham tag los lawd, txawm kuv tsis paub thiab tsis tau hnov dua li los kuv thov qhuas tus uas siv lub tswv yim thiab lub sij hawm los tsim tus ntawv phajhauj no, thov qhuas nws uas yog hmoob ib tug tub txawj ntse nyob rau thaum ntawd.

Nyob rau hauv no txawm peb yuav sib cav npaum li cas los ntawm kuv tus kheej kuv tseem txaus siab rau tus ntawv las tees no 110%. Vim li cas kuv ho hais li no, vim tej computer, tej foos yeej muaj peb tej ntawv nyob rau hauv tag nro, peb cia li khaws siv lawm xwb.

Hnub no peb siv tau tej computer zoo li no los mus sib cav, los vim luag ua tiav rau peb lawm, peb cia li khaws siv lawm xwb, yog peb yuav tos ntawv phajhauj lub computer, ua yuav siv nyiaj txiag npaum li cas, ua leej twg yuav tsim rau peb siv. Tamsim no hmoob ntiaj teb paub ntawv lastees thoob, kuv pom tias ntawv lastees yeej zoo txaus lawm. Hnub no peb tau noj tej qoob uas tsis tau cog, peb tau noj tej tsiaj uas tsis tau tu, ces yog ib qho zoo heev lawm.

Uatsaugkuv los kuj thov qhuas tus ntawv phab hauj thiab tiam sis kuv txawj siv thiab nyeem tus ntawv latin no, kuv yuav tsis hais tias; koj tug, kuv tug, tiam sis, kuv hais tias; tus ntawv twg, thiaj koom tau lwm haiv neeg, thiab nyob ua phooj ua ywg tau, siv koj li tshuab ntau los tau, siv kuv li tshuab ntau los tau, siv ua koj lus los yooj yim, siv ua kuv lus los yooj yim, li no, kuv xav tias thiaj yuav koom tau kev vam meej nrog luag lwm haiv neeg.

qhov uas yuav ntxiv thiab kho no, tsis yog yuav kho ib tug ntsiaj ntawv xwb ces cia li zoo, yuav tsum kho txhua qhov uas pom tau tias ntxim li tseem yuav kho, thiab yuav hloov mus rau yav tom ntej thiaj yuav raws tau tej lus ib tiam mus rau ib tiam kom zoo thiab phim rau lo lus siv.

rov nug tias, yog yus pheej yuav ua tswv, ua tus kav, tiam sis nug tias; yus txoj kev vam meej ne, txawm yuav tsis pub lwm haiv neeg paub li los?
nug ntxiv tias; yus muaj yam twg zoo tsam luag ho txheeb lawm, es yuav ua kom nyuaj nyuaj, ua kom koom tsis tau nrog leej twg hlo li, luag los koom tsis tau yus li. yog tias ua li no, txawm yuav pes tsawg tiam los yeej yuav vam meej tsis taus li.

kuv tus kheej, thov tso txoj kev no tseg, txaus siab koom nrog txhua txhua haiv neeg, luag vam meej tshaj yus, luag qhib rooj lug tos yus, luag caw yus koom luag tau, luag nrhiav nrws txoj kev yuav ua li cas thiaj yooj yim rau txhua haiv neeg sawv daws, thiab thiaj li sis to taub,sis koom tau nyob rau lub qab ntuj no, ua cas yus thiaj tsis qhib siab tos txais luag thiab?

tham li no yuav tsis haum rau cov uas coj nqaim nqaim, tiam sis thov zam txim thiab.

kawg no, thov sawv daws tso tseg txoj kev coj lub siab tsis ncaj, pheej yuav pauj kua zaub ntsuab nrog rau haiv neeg ub, haiv neeg no. nco qab ntsoov tias yus yog haiv neeg kob huam pluag kug ua tsis tau ib yam twg pub rau luag siv li. tsis txhob khav theeb mog.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users