Jump to content


Qib Company ib qho kev pab peb Hmoob nplog teb.


121 replies to this topic

#101 HMOOB_TijLaug_*

HMOOB_TijLaug_*
 • Guests

Posted 20 August 2011 - 06:25 PM

Saib koj cov lus ces tus tsis to taub kuj tsis paub zoo, tiam sis cov tib neeg uas to taub thiab muaj kev kawm ces yeej paub lawm hais tias koj lub hom phiaj nws yog dab tsi lawm.

Ntawm kuv tus kheej xav hais tias koj yeej muaj lub laj lim tswv yim zoo coj los ua lag luam khwv nyiaj lawm. Saib koj cov lus uas koj tham ces kuv yeej ntseeg hais tias koj yog ib lub chaw nrhiav hauj lwm rau sawv daws ua. Koj tsuas noj paj xwb. Kev khwv nyiaj yeej nyuaj vim lub sib hawm no qhov txhia chaw yeej tsis muaj kev khwv nyiaj yooj yim li siab xav lawm. Koj yuav tau tham kom koj lub ntsiab lus kom meej tib neeg thiaj li to taub nawb. Tsis yog yus cia li yuav hais tias yus qhib tau ib lub company rau tib neeg ua hauj lwm, yog hais li no mas yuav ua rau tib neeg to taub yuam kev hais tias yus yeej muaj ib lub company tos tib neeg tuaj ces ua hauj lwm lawm xwb. Yog yus yuav nrhiav hauj lwm rau tib neeg ua xwb ces yus yuav tau tham kom meej hais tias yus yog tus uas yuav mus nrhiav hauj lwm rau tib neeg ua, tiam sis tsis yog ua yus li hauj lwm no mas peb thiaj li tsis to taub yuam kev nawb. Ua tsaug


Tam sim no kuv qhib tau 1 lub company nyob rau ntawm Thaib teb. Qhov hom phaij ua kuv qhib lub company no mas los ntawm kuv tau mus tim nplog teb tau mus pom tias peb cov kwv tij hmoob tiv lawm txom nyem heev thiaj khwv heev. Khwv tas niaj tas xyoo tiv tshav tiv nag ua xwb los twb tsis tsaus noj tsaus haus tsis muaj noj muaj haus.

Vim txawm tias koj muaj mov noj lawm los yeej yuav tsum muaj nyiaj yuav ub yuav no li thiaj yog tsis muaj nyiaj ces kuj yuav nyuaj heev li thiab. Cov kwv tij tiv ntau tus lawm tau hais kom kuv nrhaiv hauj lwm sab tim thaib no rau lawv tau tuaj ua.

Kuv xav tias yog 1 qho kev yuav pab daws tau lawv tej kev khwv thiab kev tsom nyem txawm yuav tsis pab tau ntau los kuv kuj xav tias yog 1 yam ua kuv yuav pab tau rau peb haiv hmoob mus rau 1 qhov zoo dau yam dhau los. Vim teb chaws Thaib yog 1 lub teb chaws Seree(democracy) nyob ze rau teb chaws nplog txoj kev nrhiav noj nrhiav haus yuav zoo dua l wm teb chaws thiab lwm lub teb chaws ua nyob deb lawm.

Kuv yuav ua ntaub ua ntawv tos cov kwv tij tim nplog tuaj kom lawv tuaj nyob teb chaws Thaib yam li txoj kev cai Thaib muaj kom lawv tuaj nyob yam raug txoj kev cai(Work Permit) yuav mus yuav los qhov twg kom mus los ywj pheej ywj siab thiab tsis muaj teeb meem rau peb cov kwv tij hmoob ua kuv tos tuaj ntawv. Cov nyiaj ua zog uas kuv muab rau lawv yuv nyob li ntawm 8,000-10,000 ฿ /Month(266-333 $/Month).

Txoj kev cai them nqi zog ntawm Thaib teb tam sim no txoj kev cia txim cia tsi kheev kom them qis dua li ntawm 215 ฿/1 hnub(7 $/1 hnub). Kuv thiab li muab cov lus thiab cov ntawv no los thsaj tawm rau nej sawv daws. Lub company kuv qhib tau lawm tiam sis tseem siv nyiaj khiav teb ntaub ntawv ntau yam thiab khiav kev mus2 los2 yog leej twg xav nrog kuv koom ua thiab xav li kuv xav tias yog 1 qho yuav pab peb cov kwv tij hmoob tim nplog ua lawv tseem txom2 nyem nej hu tuaj nrog kuv tham los sis Email los rau kuv tau.

Hos qhov nyiaj tshaj thawj ntawm kev ua hauj lwm yuav los faib rau peb cov nqis peev koom ua lub company no kuv yeej muaj cia tib si lawm yuav tsis pub kom nej nqis nyiaj dawb2 vim yeej yog 1 qhov lag luam. Kuv yuav tham tsis tau txhij txhua rau nej ntam qho chaw no. Muaj dab tsi nej ho hu xov tooj los email lo nrog kuv tham.

Kuv ua txoj hauj lwm Lawyer yog li ntawv nov yog 1 yam 1 qho ua kuv yuav siv kuv txoj kev paub kev kawm ua kuv ua tau los hlub los pab peb haiv neeg hmoob kom ho mus tau 1 kauj ruam tom hauv ntej. Dhau los nej twb pom2 lawm tias peb hmoob tim nplog khiav kev txom nyem los rau Thaib teb coob heev tiam sis lawm los tsis raug txoj kev txoj cai.

Ib thxia thiaj rau quab yaum rov qab mus tim nplog lawm. Nim no tseem txhuav tej txhia thiab los kuj nyob ua neeg khiav nkag teb chaws Thaib yam li neeg txhaum kev cai xwb. Lam nyob yam tsi paub lub neej yav tom ntej ua neej nyob raus nti xwb. Kuv nrog nej tham li no xwb vim sau los ntau heev lawm.

Phone. +66 81 448 2583, +66 81 668 3302

Email:nrsckbox@hotmail.com, hmonglawyerthailand@hotmail.com

Ua tsaug ntau.

Hmong Lawyer Thailand.#102 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 22 August 2011 - 07:47 AM

Yes xus, yes xus quav dev... Cas nej pheej tsis mus khwv noj khwv haus kom yus tus kheej nrog rau yus tsev neeg muaj noj muaj haus li teb li chaw es pheej tuaj tham txog yes xus dag ntawv nas cov bawg. Peb txhua leej tib neeg yeej paub lawm hais tias ntuj ceeb tsheej yeej zoo zoo nkauj cuag li cov nkauj hmoob mos mos ntxim ntxim hlub es thaum cov tib neeg mus ntuj ceeb tsheej lawm ces thiaj li tsis muaj leej twg kam rov qab los li lawm los mas. Tshuav cov pob txha lawm xwb, cev nqaij daim tawv ces twb ua kua lwj tag lawm.

Yog nej tseem txom nyem tsis tau txaus no ces rau siab ntso nqa nej 10% mus pub rau church txhua hli es nej thiaj li tau mus ntuj ceeb tsheej nawb. Hos kuv ces khwv txaus noj txaus haus thiab seem me ntsis xwb ces lam coj mus pub cov ntxhais hmoob nplog hais lus qab zib kom kuv kaj siab thiaj tsis muaj ntshav siab thiab stroke xwb os.

Luag tej neeg nom neeg tswv luag thiab tub lag tub luam muaj nyiaj nto millions xwb luag twb tsis tau k nqa 10% mus rau church es nej cov nyuag hlwb tsis tau qoos li nej twb khwv tsis tau txaus rau yus tsev neeg noj tseem yuav nqa 10% mus pub church. Tsuag dhau lawm tiag tiag...


xib fwb church, koj ruam tshaj tus npua ruam, tus neeg hmoob lees zoo li koj, ntsuj ntsig koj lub taus ris kua si, tsis zoo, los tsis tag, koj yuav cia koj tus kwv ntxawg, koj rab yaj phom luv txhaws, tua phom tawg li kab plhis caj qaum, koj yeej meem mus nrwb, koj lub npe xib fwb church, tsis phim koj cov lus, niag tshov niam ntsej muag npam tuag lwj noov.

#103 HMOOB_XibFwb Church_*

HMOOB_XibFwb Church_*
 • Guests

Posted 22 August 2011 - 09:12 AM

Cav muaj tus khib khib thiab ne... Kev khib ua rau yus muaj mob nawb, yog li txhob khib nawb mog. Muab txoj kev khib tshem tawm hauv koj lub me siab, rub koj lub me siab kom ntev ntev ha ha. Vaj tswv haj le foom koob moov rua koj.

Tshuav cov tsuag tsuag le nej haj le tsis paub txug txuj ke kaaj saab. Peb ua tuab neeg nyob nplaj teb nuav yus yuav tsum tau nrhav kev kaaj saab rua yus tus kheej kuas ua rua yus muaj kev kaaj saab yus haj le tsis muaj mob.

Yog koj tsis paub nrhav hluas nkauj tham hab coj nyaj moog pub rua peb cov ntxhais hmoob tim nplog teb kws uas txum nyem ces vaj tswv yuav tsis foom koob moov pub rua koj nawb. Txhob tsuag tsuag le mej lawm os peb pawg ntseeg es.


#104 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 22 August 2011 - 10:36 AM

Cav muaj tus khib khib thiab ne... Kev khib ua rau yus muaj mob nawb, yog li txhob khib nawb mog. Muab txoj kev khib tshem tawm hauv koj lub me siab, rub koj lub me siab kom ntev ntev ha ha. Vaj tswv haj le foom koob moov rua koj.

Tshuav cov tsuag tsuag le nej haj le tsis paub txug txuj ke kaaj saab. Peb ua tuab neeg nyob nplaj teb nuav yus yuav tsum tau nrhav kev kaaj saab rua yus tus kheej kuas ua rua yus muaj kev kaaj saab yus haj le tsis muaj mob.

Yog koj tsis paub nrhav hluas nkauj tham hab coj nyaj moog pub rua peb cov ntxhais hmoob tim nplog teb kws uas txum nyem ces vaj tswv yuav tsis foom koob moov pub rua koj nawb. Txhob tsuag tsuag le mej lawm os peb pawg ntseeg es.


auv!! koj yeej nyiam haus kua qhiav thiaj laj siab ne yom! ua xib fwb haus kua qhia li koj no cav txaus siab kawg yom, koj ntshe yog ib niag neeg tshov niam xwb tiag pob, cas muab koj yaug kuv nceb, koj cav zoo zoo siab no laiv yuam. yog koj rab yaj phom tawg, mas ntshe koj cav tuaj dab ros thiab auv!!! yom. lwj noov.

#105 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 22 August 2011 - 10:58 AM

Nyob zoo tus Phooj Ywg Ruam Tshaj. Koj tseem ruam tshaj Yexus ces koj thiaj ntseeg Yexus los ua koj tus tswv. Kuv ntses tshaj Yexus lawm ces nws thiaj ua tsis tau kuv tus tswv. Yexus yog ib tug neeg txawj dag tshaj plaws nws thiaj lis dag tau koj mus taug nws txoj kev tuag ua ntshav liab nyog rau saum tus ntoo khaub lig rau sawv daws saib. Yexus ib tug neeg swb txawm koj yov muab tus neeg swv coj los ua tus neeg yeej los txog thaum kawg nws yeej rov mus taug nws txoj kev swb lis qub ntawd. Thaum yov txog xyoo 2000, Xib Fwb hais tia Yexus yov nqis los rau xyoo ntawd. Koj thiab pawg ntseeg mas niam ntim dej ntim zaub ntim mov coj los tseg cia. Koj hais tia koj tsis ntshais hnub Yexus nqis los tiam sis koj yog tus yov xub khiav. Tus tsis paub nws kuj tseem xav tia koj ua dab tsis zoo lis ntawd. Pawg ntseeg Yexus niam mus teev hawm pes ntuj pes teb rau tom Church. Xyoo 2000 ntawd tsis pom tus dab tsis. Tus twg los tag kev cia siab vim tsis pom Yexus nqis los lis. Tej tus siab luv tseem taw tes rau Xib Fwb tia Xib Fwb dag. Yexus yog tus thawj xub dag ua ntej ces Xib Fwb dag raw qab. Koj ntseeg Yexus ces koj nrog Xib Fwb dag lis Yexus. Xyoo September 11, 2001 ntawd thiaj pom ntxwg nyoog tsav nyob hooom tsoos Pentagon & World Trade Center ua neeg tuag coob heev. Neeg ntiaj teb ntxub Terrorist kawg nkau lis. Koj tau Terrorist txoj kev taug ces nthiaj teb yov ntxub koj npaum lis ntawd. Koj nco ntsoov tia hnub Yexus nqis los ces yov muaj neeg quaj neeg nyiav mus thoob thiaj teb. Koj nrog Yexus hlawv lub ntiaj no kom pua ntsoog ces neeg thiaj teb yov ntxub koj npaum lis Terrorist ntawm vim koj ntseeg tia lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab thiab qia neeg. Lub ntuj ceeb txheej thiaj lis yog lub ntiaj teb ua koj xav mus nrog Yexus nyob mus tag ib txhis. Koj nco ntsoov tia Yexus tib tau tuag los lawm ntev. Lub tsev ua muaj ntau hoob nyob thiab ntau hoob pws ces yog toj ntxas xwb. Yexus yog dab ntxwg nyoog lawm xwb vim nws tib tuag los lawm ntev. Ntxwg nyoog muaj tswv yim tshaj koj nws thiaj lis dag tau koj mus nyob rau saum ntu ntoo khaub lig ua ntsav liab vog zoo lis nws. Yexus thiaj lis hais rau neeg thiaj teb tia kom tsis txhob taug nws koj kev tuag zoo lis ntawd. Sawv yov tsum ua lis nws hais tsis txhob ua lis nws ua. Ua tsaug.

Tus Neeg Tseeb


txawm yog , ntxwg nyoog nrog tus neeg tseeb li koj nyob, koj thiaj niaj hnub, ntseeg tias koj tshov koj niam, ces koj yuav tau tsaub, los ntxiv rau koj tus kwv ntxawg. koj niaj hnub sis tshov nrog koj niam, koj tshiam tshiam, koj niag noov lwj ua kas dhi, koj niam lub niag nceb, ntsuab tag vim koj ntag, koj tseem qhuas qhuas tias zoo koj nyob kawg, niag tshov niam, ntsej muag tshob cuab, xyob txhiaj. dev liam txwv, qhov hleb qhov ntxa, nees kws txaij nees kws nraug, dab tuag tshaib, dab tuag nqhi zoo li koj, niag lwj noov ko. koj cia li ris khawv yaj khawv yws, khawv txiv khawv kus, ua neej nrog koj, tsis muaj hnub tau nrog luag zoo, koj cia li tuag mus ua dab tu caj, tu ces. niag ntsej muag neeg siab tsiaj li koj, phib!.

#106 HMOOB_XibFwb Church_*

HMOOB_XibFwb Church_*
 • Guests

Posted 22 August 2011 - 06:11 PM

txawm yog , ntxwg nyoog nrog tus neeg tseeb li koj nyob, koj thiaj niaj hnub, ntseeg tias koj tshov koj niam, ces koj yuav tau tsaub, los ntxiv rau koj tus kwv ntxawg. koj niaj hnub sis tshov nrog koj niam, koj tshiam tshiam, koj niag noov lwj ua kas dhi, koj niam lub niag nceb, ntsuab tag vim koj ntag, koj tseem qhuas qhuas tias zoo koj nyob kawg, niag tshov niam, ntsej muag tshob cuab, xyob txhiaj. dev liam txwv, qhov hleb qhov ntxa, nees kws txaij nees kws nraug, dab tuag tshaib, dab tuag nqhi zoo li koj, niag lwj noov ko. koj cia li ris khawv yaj khawv yws, khawv txiv khawv kus, ua neej nrog koj, tsis muaj hnub tau nrog luag zoo, koj cia li tuag mus ua dab tu caj, tu ces. niag ntsej muag neeg siab tsiaj li koj, phib!.


Koj aim aim koj nam koj txhob coj tuaj qha peb mas, Guest, peb tsis xav paub txuj koj tus kwv tsaug le os, tsuag aw!!! Los nuav kuv qha vaj lug kub rua koj es koj haj le tsis tshov tshov koj nam tsam koj muaj kwv tsaub coob le coob koj khwv tsis txaus puab noj os.

#107 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 23 August 2011 - 08:15 AM

Koj aim aim koj nam koj txhob coj tuaj qha peb mas, Guest, peb tsis xav paub txuj koj tus kwv tsaug le os, tsuag aw!!! Los nuav kuv qha vaj lug kub rua koj es koj haj le tsis tshov tshov koj nam tsam koj muaj kwv tsaub coob le coob koj khwv tsis txaus puab noj os.


ab! ha ha ha ha ha !!!!!!! koj yog ib niag xib fwb church diam na!, cas koj hais lus li ko, koj ua xib fwb church qhia vaj lug kub rau koj cov tswv cuab tias, koj aim aim koj niam no hwb!hwb!hwb! hwb! ha! ha! ha! h! h!h!!!!!kua muag los li lawm os! h!h!h!h!h!. xib fwb church, ua cas koj lam nrog me nyuam yaus, sib ceg tshov niam li no naj, ntshe koj daim ntawv pov thawj khav theeb yog ib sab tsho meyuam uas lawv muab faus lawm es koj rov mus khawb los xwb pob iv! hiv, hiv, hiv, hiv!!!!!ha ha ha ha hom hom hom h!h!h!h!mob plab dhau hwv lawm os! lawv cov phooj ywg aw!!!

koj sim mus ua tib zoo saib koj cov lus saib maj, xib fwb church tsis coj tus cwj pwm li koj, tej lus tsis hais li koj hais, yog koj yuav hais tej lus li koj hais no, koj yuav tsum tso lub npe kom phim cov lus. tos kuv cem koj, los kuv lub npe yog neeg nraum toj nraum pes, neeg qab zej hauv zos, yog npe neeg ntiaj tog qaum pes, ces yeej yuav hais lus tsis zoo.

hos koj li ces koj tso lub npe ncaj nram rau tus xib fwb church. yog tus neeg muaj meej mom, coj zoo, coj ncaj. tiam sis koj tsav tsis tau nws lub meej mom. koj hais lus rov tawm tsam koj ne puas yog? txawm yog koj yuav ua xib fwb cuav, los koj yuav tsum ua kom khws khws xib fwb church tus tiag tiag, mas koj thiaj tsis raug yaug kua zaub ntsuab, ntuav kua tsib ov!! h!h!h!h! puas yog maj? hlwb rwj hauv xaws tsis qoos.

#108 HMOOB_tusneegtseeb_*

HMOOB_tusneegtseeb_*
 • Guests

Posted 23 August 2011 - 06:37 PM

txawm yog , ntxwg nyoog nrog tus neeg tseeb li koj nyob, koj thiaj niaj hnub, ntseeg tias koj tshov koj niam, ces koj yuav tau tsaub, los ntxiv rau koj tus kwv ntxawg. koj niaj hnub sis tshov nrog koj niam, koj tshiam tshiam, koj niag noov lwj ua kas dhi, koj niam lub niag nceb, ntsuab tag vim koj ntag, koj tseem qhuas qhuas tias zoo koj nyob kawg, niag tshov niam, ntsej muag tshob cuab, xyob txhiaj. dev liam txwv, qhov hleb qhov ntxa, nees kws txaij nees kws nraug, dab tuag tshaib, dab tuag nqhi zoo li koj, niag lwj noov ko. koj cia li ris khawv yaj khawv yws, khawv txiv khawv kus, ua neej nrog koj, tsis muaj hnub tau nrog luag zoo, koj cia li tuag mus ua dab tu caj, tu ces. niag ntsej muag neeg siab tsiaj li koj, phib!.


Tus neeg Gay, koj deev koj txiv thiab koj niam sis es koj qhiaj paub lis ntawd los. Ua tsaug ua tuaj qhia lis nos rau sawv dawb paub. Koj txiv nce hlo koj niam ces koj nruab nkau rau koj txiv; koj niam nces hlos rau koj txiv ces koj nruab nkau rau koj niam. Uas nej cov mus ntseeg Yexus es yov mus GAY ua dog ua dig lis ntawd. Yexus Gay lis koj es nws cov plob haus thiaj lis ntev, ntev lis poj niam cov. Ntshes koj cov plaub haus ntev, ntev lis Yexus cov thiab pob. Yexus tsis muaj txiv tiam sis Yexus hos muaj plaub tug kwv thiab peb tug muam. Qhov ntawd yog qhia tau lis cas rau sawv daws no? Qhov ntawd ces qhia tau tia Yexus deev nws niam nws thiaj muaj muam thiab muab kwv. Pua yog koj Gay lis Yexus os tus phooj ywg? Yexus deev nws niam es nws thiaj lis muaj kev npam zoo lis ntawd. Koj Gay lis Yexus ces koj thiaj li yov tsum tau mus nyob koj lub txim ntawm tus ntoo khaub lis zoo lis Yexus ntag los mas. Koj pua pom nws tuag ua ntshav liab vog? Nws tuag rau tom roob qhua los vim nws muaj kev npam lis koj thiab nws Gay ib yam lis koj ntag los mas tus phooj ywg Gay.

#109 HMOOB_XibFwb Church_*

HMOOB_XibFwb Church_*
 • Guests

Posted 23 August 2011 - 09:45 PM

Guest aw!!! Peb cov XibFwb Church yeej ib txwm coj li no as, koj twb tsis mus Church es koj yuav ua li cas paub no. Peb cov ntseeg vaj tswv yeej coj zoo zoo xwb tsis liam li nej cov uas tsis paub txog vaj lug kub li os. Koj puas xav tuaj peb lub Church os, yog koj xav tuaj lees txim ntawm vaj tswv no cia koj thov kuv es kuv mam li coj koj mus cuag vaj tswv es koj thiaj li dim koj txoj niag kev txhaum os, niag tsuag hlwb tsis qoos. Yog koj thov vaj tswv me ntsis no tej zaum koj lub hlwb yuav zoo me ntsis tuaj. Guest nag hmo koj ua li cas rau koj tus muam os thiab koj niam os? Vim licas koj txiv ho chim chim kawg no, koj tsis ua twb zoo saib tsam lawv los mus lees txim rau ntuj ceeb tsheej lawm koj nco nco nawb. Guest aw!!! muab saib los ces koj tsis tsim nyob nyob yaj ceeb li lawm os... los mus ntuj ceeb tsheej los mas, vim vaj tswv hlub koj heev le :P

#110 HMOOB_UabKausNpua_*

HMOOB_UabKausNpua_*
 • Guests

Posted 24 August 2011 - 07:21 AM

Cov niag ntseg muag hmoob ruam tob hau dev, nej tsis txawj nyeem ntawv los ua li cas nej thiaj li tuaj tham tib cov niag vwm ntsuav li nej no. nej puas paub hais tias lub topic no luag tham txog kev lag luam xwb, tsis tsim nyog nej tuaj sib cav sib thuam nej tej lus ntawm nej lawm nav. Nej cov hmoob ntawm nej mas xuab tiag tiag li lawm lau, lam muaj niam txiv yug xwb yeej tsis muaj niam txiv qhuab qhia kiag li. Liam tshaj tsiaj lawm thiab...

Nej mag kuv cem sab txaus lawm los tsis tau cov niag ntsej muag hmoob tsiag xiam hlwb :P :P :P


#111 HMOOB_tus neeg tseeb_*

HMOOB_tus neeg tseeb_*
 • Guests

Posted 24 August 2011 - 09:50 PM

Cov niag ntseg muag hmoob ruam tob hau dev, nej tsis txawj nyeem ntawv los ua li cas nej thiaj li tuaj tham tib cov niag vwm ntsuav li nej no. nej puas paub hais tias lub topic no luag tham txog kev lag luam xwb, tsis tsim nyog nej tuaj sib cav sib thuam nej tej lus ntawm nej lawm nav. Nej cov hmoob ntawm nej mas xuab tiag tiag li lawm lau, lam muaj niam txiv yug xwb yeej tsis muaj niam txiv qhuab qhia kiag li. Liam tshaj tsiaj lawm thiab...

Nej mag kuv cem sab txaus lawm los tsis tau cov niag ntsej muag hmoob tsiag xiam hlwb :P :P :P


Nyob zoo tus phooj ywg Uab Kaus Npua. Ua tsaug ua koj tuaj pab cem peb sawv daws kom tham txog lub topic ua lag ua luam tau chiv tseg ntawd xwb. Peb sib cav sib ceg zoo lis ntawd los vim cov neeg ntseeg Yexus muaj kev npam ntawd phej lam tau lam mus cem luag tus neeg zoo tsis muaj kev txim dab tsis. Yog vim lis ntawd peb thiaj lis sib ceg npaum lis ntawd kom tsis txhob lam tau lam cem neeg tsis raw kev raw cais. Koj ua tus phooj ywg Uab Kaus Npua zam lub txim pub rau peb cov niag dev liam txwv no thiab nawb!!!

Peb yeej paub tia koj yog ib tus phooj ywg Uab Kaus Npua siab loj heev. Koj thiaj lis cem peb cov nyuag dev nos kom tsis txhob sib tog ntxiv lawm. Ua koj tus phooj ywg Uab Kaus Npua tsaug ntau.

#112 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 25 August 2011 - 12:53 PM

Cov niag ntseg muag hmoob ruam tob hau dev, nej tsis txawj nyeem ntawv los ua li cas nej thiaj li tuaj tham tib cov niag vwm ntsuav li nej no. nej puas paub hais tias lub topic no luag tham txog kev lag luam xwb, tsis tsim nyog nej tuaj sib cav sib thuam nej tej lus ntawm nej lawm nav. Nej cov hmoob ntawm nej mas xuab tiag tiag li lawm lau, lam muaj niam txiv yug xwb yeej tsis muaj niam txiv qhuab qhia kiag li. Liam tshaj tsiaj lawm thiab...

Nej mag kuv cem sab txaus lawm los tsis tau cov niag ntsej muag hmoob tsiag xiam hlwb :P :P :P

uab kaus npua, tsis txog koj, - xab nkab, koj tau zoo tuag, koj kav tsij quj koj ob yag txha kom zoo me ntsis, tsam koj txha qob, koj nqis kua zaub ntsuab, kua qhiav, koj thiaj muaj plhus ntxiag lo thab khawv yaj khawv yws, khawv txiv khawv kus. koj yeej paub zoo tias dev vwm tsis zoo thab. niag to hau dev, tshov niam zoo li koj. tsis yog kuv yuav xav cem neeg, tiam sis nej yog cov thab kom kuv cem, ua cas yeej xeem vaj, muab nej yaug qhiav qhuav, nej ho tsis hais kom tau, los yog yeej xeem vaj rhaub kua zaub tsib rau nej haus tsis txaus los?

xib fwb church, koj haus kua qhiav thiab kua zaub ntsuab tseem tsis tau kum yees los? kuv yog koj ces, suab twb ntsiag lawm, twb tsis siv lub npe xib fwb church no lawm os!, tsuas yog ntsej muag neeg coj dev siab zoo li koj ko, thiaj tseem siv lub npe no tswm ntsej muag tuaj hauv no, tuaj nrhiav kua qhiav, kua zaub ntsuab haus, ntsej muag tsiaj nruab nrag, hlwb rwj, hauv xaws tsis tau qoos. koj cia li tuaj pe kuv 2 pes nkag kaws, xyov kuv puas yuav fee ntsej muag los saib koj, yog qhia li koj qhia, koj aim aim koj niam zoo li koj ko, peb tsuas fwm cov xib fwb coj zoo zoo xwb, cov xib fwb church tshov niam li koj no, tsis muaj hnub peb yuav tuaj koom koj.

#113 HMOOB_Guest 2 Kill_*

HMOOB_Guest 2 Kill_*
 • Guests

Posted 25 August 2011 - 02:08 PM

Guest... Niag dev tsoob, niag miv thov khawv ntsej muag liab. Cas koj lam tau lam hais lus ua dog ua dig li koj ko no. Koj yuav tshov koj niam los yog koj txiv yeej tsis muaj leej twg k txog li os. Vaj tswv yeej zam txim rau koj lawm tiam sis peb hmoob tsis muaj tus yuav los zam txim tau rau koj li nav, koj puas paub. Niag dev liam txwv zoo li koj mas yeej paub hais tias koj niam xav yuam kev yug koj tawm los nkaus nkaus xwb ntag. Koj lub niag hlwb rwj ntawm koj thiaj li tseem tsis txawj qoos kiag li. Yog ruam thiab liam npaum li koj lawm ces tuag mus ua dab seb dab puas yeem lees txais koj los tau lawm nav, niag ntseg muag dev tsaub. Tsov tom niag me nyuam dev vwm dev tsis lees paub.

#114 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 25 August 2011 - 03:11 PM

Guest... Niag dev tsoob, niag miv thov khawv ntsej muag liab. Cas koj lam tau lam hais lus ua dog ua dig li koj ko no. Koj yuav tshov koj niam los yog koj txiv yeej tsis muaj leej twg k txog li os. Vaj tswv yeej zam txim rau koj lawm tiam sis peb hmoob tsis muaj tus yuav los zam txim tau rau koj li nav, koj puas paub. Niag dev liam txwv zoo li koj mas yeej paub hais tias koj niam xav yuam kev yug koj tawm los nkaus nkaus xwb ntag. Koj lub niag hlwb rwj ntawm koj thiaj li tseem tsis txawj qoos kiag li. Yog ruam thiab liam npaum li koj lawm ces tuag mus ua dab seb dab puas yeem lees txais koj los tau lawm nav, niag ntseg muag dev tsaub. Tsov tom niag me nyuam dev vwm dev tsis lees paub.

xib fwb church, hnub no koj hloov koj lub npe ua guest 2 kill lawm ces, koj cem li ko, los yeej cem tau lawm, rau qhov koj yog ib niag kas tsaub, tsis muaj tus tswv lees paub lawm ne! puas yog? koj txawm yuav tshov maum dev nce toj nqis taug, los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej koj lawm, niag ntsej muag dev tshov niam, dev khib kaj, ntsej muag dab tu caj, tos koj mag los koj sim saib cov lus hauv no saib maj tsiaj.

xib fwb church qhia vaj lub kub, qhia tias " yexus, yexus quav dev e!!" ntxiv rau koj tej lus qhia tias " koj aim aim koj niam"
niag tsuag hlwb rwj, hauv xaws tsis tau qoos. tej no yog muab rov los rau koj saib dua ib zaug ntxiv tsam koj ho hais tias koj tsis txhaum. txij no mus koj hloob npe mus ua tus neeg tua neeg lawm ces peb sawv daws ntshai ntshai ib ce tshee hnyo cuag ua npaws tshaj nyeej lawm ces peb yuav tsis teb koj tej lus ntxiv lawm os niag phev qaub, phev seem. ntsej muag dev tsoob koj tawm los, koj cia li ua tsis tau dab ces koj ua neej tus caj tu ces mus mog. txoj caw tshab rau koj li no xwb ov! koj txais ces koj tau.

#115 HMOOB_UabKausNpua_*

HMOOB_UabKausNpua_*
 • Guests

Posted 25 August 2011 - 04:04 PM

Hmoob yuas hmoob, twb xav hais tias peb tsawg tsawg kawg li es kom peb sib sib hlub no, ua li cas nej cov niag hmoob liam txwv ntawm nej, hais npaum li cas los yeej tsis paub mob siab, yeej tsis muaj lub tswv yim, nej niam nej txiv yeej tsis qhuab qhia nej li ntag lau, tos nej tuaj rau hauv no es yeej tsis pom nej muaj ib yam ab tsi zoo uas yog nej tug yuav coj los nrog luag tham kom muaj paus muaj ntsis kiag li.

Neb 2 nyuag hmoob liam txwv, me nyuam tshiaj uas tuaj sib cav sib ceg rau hauv no nas... kuv hais rau neb kom neb tsum kiag nawb, kuv cem neb xwb twb txaus mob neb siab dhau hwv lawm thiab twb tsim nyog neb thim xav es xyaum los nrog luag tej hais lus zoo kom tau ib los zoo coj los nrog luag tham es luag thiaj li saib neb muaj nqis no nav. Yog neb tseem tsis tsum thiab ces neb yeej yog tshiaj yug tiag tiag, neb yeej tsis yog hmoob yug kiag li ntag nawb.

Yog kuv lam nyob ze neb mas, neb yeej raug kuv rho pab xyoob nplawm ua nws nrob qaum siav tsheej kab, pob tw txaij tsheej kab nrog ncig li lawm nawb... Neb 2 niag hmoob liam txwv ntawm neb cia li tsum kiag txiv no mus nawb, yog leej twg tsis tsum ces nws yeej tsis yog hmoob yug kiag li, yeej yog dev yug xwb ntag nawb.


#116 HMOOB_tusneegtseeb/USA_*

HMOOB_tusneegtseeb/USA_*
 • Guests

Posted 25 August 2011 - 07:09 PM

Hmoob yuas hmoob, twb xav hais tias peb tsawg tsawg kawg li es kom peb sib sib hlub no, ua li cas nej cov niag hmoob liam txwv ntawm nej, hais npaum li cas los yeej tsis paub mob siab, yeej tsis muaj lub tswv yim, nej niam nej txiv yeej tsis qhuab qhia nej li ntag lau, tos nej tuaj rau hauv no es yeej tsis pom nej muaj ib yam ab tsi zoo uas yog nej tug yuav coj los nrog luag tham kom muaj paus muaj ntsis kiag li.

Neb 2 nyuag hmoob liam txwv, me nyuam tshiaj uas tuaj sib cav sib ceg rau hauv no nas... kuv hais rau neb kom neb tsum kiag nawb, kuv cem neb xwb twb txaus mob neb siab dhau hwv lawm thiab twb tsim nyog neb thim xav es xyaum los nrog luag tej hais lus zoo kom tau ib los zoo coj los nrog luag tham es luag thiaj li saib neb muaj nqis no nav. Yog neb tseem tsis tsum thiab ces neb yeej yog tshiaj yug tiag tiag, neb yeej tsis yog hmoob yug kiag li ntag nawb.

Yog kuv lam nyob ze neb mas, neb yeej raug kuv rho pab xyoob nplawm ua nws nrob qaum siav tsheej kab, pob tw txaij tsheej kab nrog ncig li lawm nawb... Neb 2 niag hmoob liam txwv ntawm neb cia li tsum kiag txiv no mus nawb, yog leej twg tsis tsum ces nws yeej tsis yog hmoob yug kiag li, yeej yog dev yug xwb ntag nawb.


Tus phooj ywg Uab Kaus Npau koj yeej meem cem ntag nawb yog leej twg tsis mloog koj hais nas. Tus twg tawv tshaj koj ces koj yeej meem rhos qws rau ntag nawb. Peb raug los ua ib hais neeg Hmoob txawm ib leeg nyia nyob nyia rau ib lub teb chaw los yov tsum nco ntsoov tia peb yog Hmoob. Peb tsis txhob tsos peb haiv Hmoob tseg. Peb yov tsum sib pab sib hlub kom mus txog rau hnub tsis muaj koj thiab kuv mam lis tsos tseg. Peb muaj ib tug kwv tij Hmoob nws tawm tau ib lub tswv yim los cia nws ua kom nws tau noj. Peb sawv daws yov tsum pab nws kom nws ua tau tiav hlos. Txawm nws yuam kev lawm los peb yov tsum pab qhia rau kom nws ua tau raws lis nws lub hom phiaj ua nws tau tuaj tham qhia rau sawv daws mloog. Peb tsis tsim nyog sib cav sib ceg zoo lis tej liab sib txeeb txiv noj nyob rau tom hav zoov.

Kuv xav kom nej sawv daws nrog pab txhawb tus phooj ywg Hmoob Thaib Lawyer ntawd kom nws ua tau nws lub lag luam kom mus vam meej. Txawm nws pab tsis tau leej twg los tsuav nws pab tau nws tus kheej xwb ces qhov ntawd peb sawv daws yeej pab nws zoo, zoo siab lawm. Yog tia nws hos pab tau tus puav Hmoob kom muaj hauj lwm ua no los kuj haj yam zoo xwb. Peb tsua muaj lus zoo siab txhawb rau nws kom nws haj yam muaj siab ua lag luam ntxiv. Peb sawv daws tsua muaj kev zoo siab thiab foom koob hmoov pub rau nws kom nws dej siab tsis txhob qaug. Peb tsua muaj kev zoo siab rau peb tus phooj ywg Hmoob Thaib Lawyer kom nws muaj kev kaj siab lug nyob luag ntxhis tsis txhob muaj mob, muaj txoj siab nyob ntev, ntev mus tag ib sim neej xwb. Tsis tas lis ntawd, peb sawv daws tuaj ntawm no peb xav kom nws khwv tau nyiaj ntau, ntau tau coj mus siv tsis tag. Ua tsaug ntau rau ib tsoom phooj ywg Hmoob sawv daws tus hlob tus yaus tag huv tib sis.

Tus Neeg Tseeb ---
USA

#117 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 26 August 2011 - 08:11 AM

Hmoob yuas hmoob, twb xav hais tias peb tsawg tsawg kawg li es kom peb sib sib hlub no, ua li cas nej cov niag hmoob liam txwv ntawm nej, hais npaum li cas los yeej tsis paub mob siab, yeej tsis muaj lub tswv yim, nej niam nej txiv yeej tsis qhuab qhia nej li ntag lau, tos nej tuaj rau hauv no es yeej tsis pom nej muaj ib yam ab tsi zoo uas yog nej tug yuav coj los nrog luag tham kom muaj paus muaj ntsis kiag li.

Neb 2 nyuag hmoob liam txwv, me nyuam tshiaj uas tuaj sib cav sib ceg rau hauv no nas... kuv hais rau neb kom neb tsum kiag nawb, kuv cem neb xwb twb txaus mob neb siab dhau hwv lawm thiab twb tsim nyog neb thim xav es xyaum los nrog luag tej hais lus zoo kom tau ib los zoo coj los nrog luag tham es luag thiaj li saib neb muaj nqis no nav. Yog neb tseem tsis tsum thiab ces neb yeej yog tshiaj yug tiag tiag, neb yeej tsis yog hmoob yug kiag li ntag nawb.

Yog kuv lam nyob ze neb mas, neb yeej raug kuv rho pab xyoob nplawm ua nws nrob qaum siav tsheej kab, pob tw txaij tsheej kab nrog ncig li lawm nawb... Neb 2 niag hmoob liam txwv ntawm neb cia li tsum kiag txiv no mus nawb, yog leej twg tsis tsum ces nws yeej tsis yog hmoob yug kiag li, yeej yog dev yug xwb ntag nawb.


uab kaus npua, tsis txog koj txiv dev xab nkab khib kaj, koj tau zoo tuag, koj kav tsij quj koj ob yag txha kom zoo me ntsis, tsam koj txha qob, koj nqis kua zaub ntsuab, kua qhiav, koj thiaj muaj plhus ntxiag lo thab khawv yaj khawv yws, khawv txiv khawv kus. koj yeej paub zoo tias dev vwm tsis zoo thab. niag to hau dev, tshov niam zoo li koj. tsis yog kuv yuav xav cem neeg, tiam sis nej yog cov thab kom kuv cem, ua cas yeej xeem vaj, muab nej yaug qhiav qhuav, nej ho tsis hais kom tau, los yog yeej xeem vaj rhaub kua zaub tsib rau nej haus tsis txaus los?

koj sim ua tib zoo saib koj tej lus, saib koj puas yog neeg yug? koj tej lus hais li no; Neb 2 nyuag hmoob liam txwv, me nyuam tshiaj uas tuaj sib cav sib ceg rau hauv no nas, koj yog tsiaj koj thiaj tuaj hais lus li tsiaj rau hauv no, koj tshov koj niam koj thiaj tuaj thab. zoo li koj ces cia li, kom cov txiv taw kev muab koj ua txoj caw ciaj lo mas, ha ha ha ha ha h h h !!!!!

#118 HMOOB_Yeej Xeem Vaj, Hmoob Kheme_*

HMOOB_Yeej Xeem Vaj, Hmoob Kheme_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 07:40 PM

Nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG UANPOG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB ntsejmuag neej siabntsws ntsiaj, twb tsis yog kawm tiav DOCTOR hos yog kawm tiav DEVTHAWJ xwb.

3 tsoom Hmoob nyob sabntuj qubqab thiaj yog kawm tiam DOCTOR, 3 sawvdaws paub hwm NIAM-TXIV tsis ua neeg TSHOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV li nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG UANPOG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB nojxyeej, nojseem, nojso, noj tsis tshaib, haus tsis nqhias li nej covnyuag DABTOJNTXAS ko.


Amen,Yeej Xeem Vaj, Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai.

#119 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 06:19 AM

Nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG UANPOG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB ntsejmuag neej siabntsws ntsiaj, twb tsis yog kawm tiav DOCTOR hos yog kawm tiav DEVTHAWJ xwb.

3 tsoom Hmoob nyob sabntuj qubqab thiaj yog kawm tiam DOCTOR, 3 sawvdaws paub hwm NIAM-TXIV tsis ua neeg TSHOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV li nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG UANPOG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB nojxyeej, nojseem, nojso, noj tsis tshaib, haus tsis nqhias li nej covnyuag DABTOJNTXAS ko.


Amen,Yeej Xeem Vaj, Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai.

yeej xeem vaj, koj tsuas txawj hais lus li no xwb yom, thaum koj hais tas puas zoo koj siab thiab? koj yuav luag ntxhi rau hauv koj lub siab, tias koj muab sawv daws yaug txaus nkaus, thiab koj hais twj ywm tias kuv tsis k k leej twg li nav. tiam sis txoj kev no koj yog tus thov koj yog tus taug, leej twg yuav yog tus tswv, tus tsim kom muaj yog tus tswv, koj hais cov lus no, zoo txaus nkaus rau koj lawm los tseem tshuav thiab, koj twb hais ntau zaus lawm tiam sis tsis muaj lo tshiab, yog cov qub xwb, thov hais cov tshiab kom heev zog qhov qub no maj!, thov thov!!! koj hais kom kawg kiag koj lub dag lub zog saib yuav muaj ceem npaum li cas?

#120 HMOOB_Phab Ej Hmoob Tiam 21_*

HMOOB_Phab Ej Hmoob Tiam 21_*
 • Guests

Posted 04 December 2011 - 06:13 AM

Cov yawg, qhov lajluam no ne mus zoo licas lawm os?

Tamsis no pab tau tsawg tus hmoob plog lawm thiab lawyer thaib? Thov qhia seb?

Tsis tas lino muaj ob peb yam kuv xav hais rau nej sawvdaws nawb!!

1- Yog leegtwg xav pab hmoob pab kom yog yog nawb.
2- Nej cov uas tuaj sibcav sibceg thov mus kuaj ntsav tso yom?
3- Kuv paub tseeb hais tias tus puav tuaj hais lus hauv no tsis yog hmoob vim
sau ntawv Hmoob over qhov ntse lawm.
4- Yog hais tias leegtwg tsis yog Hmoob, kuv xav qhia koj paub hais
tias kuv muaj ntsis khaws tes taw thiab os nawb.

5- Cov kwvtij Hmoob peb yog ib tse, yog leegtwg ua tsis ncag peb muaj cai
rho tus ntawv tawm. Ntuj yeej pab peb av yeej nrog peb pom.

Ua twbzoo xav mam hais nawb tsij no mus na?

#121 HMOOB_mab dais_*

HMOOB_mab dais_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 01:43 PM

phab ej hmoob tiam 21 aw! koj twb hais tis tau toj siab rho cov duab liab qab hauv no tawm es koj yuav ua cas tau rau koj lub pob caus tes ko na!

koj ces cia li txhos caug hawm, ntshai yuav zoo dua, yog leej twg nyoog heev zog tuaj, ces koj cia li pos tob hau mas ntshe haj cav khws zog os.

qhov koj yuav ua heev toj heev, phem toj phem ko, tsis muaj leej twg ntshai koj, luag tsuas saib koj zoo li ib tug neeg quav yeeb sawv hauv lav mob los xwb os. ha ha ha

#122 HMOOB_phabej hmoob tiam21_*

HMOOB_phabej hmoob tiam21_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 02:37 PM

phab ej hmoob tiam 21 aw! koj twb hais tis tau toj siab rho cov duab liab qab hauv no tawm es koj yuav ua cas tau rau koj lub pob caus tes ko na!

koj ces cia li txhos caug hawm, ntshai yuav zoo dua, yog leej twg nyoog heev zog tuaj, ces koj cia li pos tob hau mas ntshe haj cav khws zog os.

qhov koj yuav ua heev toj heev, phem toj phem ko, tsis muaj leej twg ntshai koj, luag tsuas saib koj zoo li ib tug neeg quav yeeb sawv hauv lav mob los xwb os. ha ha haZoo siab koj kuv hais khov kho ...hehehe...tiamsis tojsiab tsis yog kuv li business. Koj kuj hais lawv yom?
hehehe...Yog mas ...sawv hauv lav mob los yog lawm...hahaha...koj yog pab neeg ntawv lov?

Ua tau zoo kawg yom...tiamsis tus siab yuav tsis kav ntev nej pab neeg rov taws tuam ntuj no os...hahaha

Kuv mas hais ncag rau koj yeej tsis heev li nawb...yuav luag heev npaum li nej thiab xwb ov.
Nej yog ib pab ua txawj2 hais lwm tus mob yom...zoo heev. Thov qhuas yog li os!Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users