Jump to content


Photo

Daws Npe Laus


7 replies to this topic

#1 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 27 July 2011 - 11:22 AM

Txaus lawm
TijLaug Charlies Posted Image

#2 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 12:14 PM

Zoo kawg lawm tus tij laug uas sau lub topic no. kuv ib nyuam ntxiv kom nws zoo me me puas tau ?. tsis yog daws npe laus nawb nws yog tis npe laus no os.
Ua li xav nug nej cov paub paub tis npe laus no tias thaum chiv keeb huam yuaj los yog ua li cas tias thiaj muaj qhov tis npe laus no los?. ib yam li America lub July 4th. peb yuav tsum nrhiav kom tob thiaj yuav paub txog tias kev tis npe laus no nws tswm sim los tiam twg los lawm? xub xub pib yog leej twg?. thiab nws muaj qab haus rau peb npaum li cas thiab?. li no xwb ua tsaug ntau.

#3 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 12:57 PM

Tijlaug Charlie,

Koj sau tau ntau zog lawm kuv ntsia ib plia saum toj ti nkaus hauv qab lawm kuv xav hais tias koj sau tau zoo kawg lawm ua koj tsaug, kuv xav mas yog koj sau tau ua ib phau ntawv no kuv xav yuav coj los cia kom lwm cia lwm hnub kuv daws npe laus kuv mam li coj los saib ua.

#4 HMOOB_HmongManToBe_*

HMOOB_HmongManToBe_*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 06:07 PM

Can someone translate this in English? I am a non-Hmong man, married to a Hmong lady, and I would like to invite my father-in-law over to give me a npe laus. This is exactly what I need.

#5 HMOOB_yajsaub_*

HMOOB_yajsaub_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 09:26 AM

Can someone translate this in English? I am a non-Hmong man, married to a Hmong lady, and I would like to invite my father-in-law over to give me a npe laus. This is exactly what I need.


puas muaj leej twg kam txhais sob lus askiv ntawm no? kuv tsis yog ib tug txiv neej hmoob, tau yuav ib tug ntxhais hmoob, thiab kuv xav caw kuv yuam txiv tuaj daws npe laus. qhov ntawm no yog ncaj nraim li yam kuv xav tau.

kuv txhais li no rau koj, kuv ntseeg tias, lwm tus yuav txhais tau zoo dua kuv thiab.

ua tsaug.

#6 HMOOB_vajyimleej_*

HMOOB_vajyimleej_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 10:04 AM

KEV DAWS NPE LAUS

Npe laus yog ib lub tseem ceeb ntawm peb Hmoob txoj kev cai. Tom qab uas yus yuav poj niam, muaj 2-3 tug me nyuam lawm, nws yog lub caij uas peb yuav muab peb lub npe hluas tso tseg. Qhov nov, peb hais tias yog (DAWS NPE LAUS).

Muaj tej txhia, luag yuav muab lub npe hluas tso tseg, daws dua ib lub npe tshiab. Tej txhia, luag kuj nrhiav ib lub npe tshiab los phim rau lub npe hluas ua npe laus. Qhov no nws nyob ntawm yus nyiam.

Leej twg thiaj li yuav tuaj daws lub npe laus?

Tus laus neeg uas yuav tuaj daws yus lub npe laus yog yus yawm txiv. Yog txoj hmoo tsis muaj yawm txiv tsis nyob lawm, hu tus dab laug hlob tuaj daws los tau tib yam.

Kev daws npe laus raws li kab lis kev cai mas koj ua vauv yuav tau nqa dej nqa cawv mus caw yawm txiv los yog dab laug tuaj daws. Thaum koj mus txog yawm txiv tsev, koj rau 4 khob cawv rau saum rooj thiab rub yawm txiv los zaum. Koj cev 2 khob rau yawm txiv haus kiag thawj zeeg cawv kom meej. Yog hais tias yawm txiv tsis haus, koj yuav tsum tau txhob kom yawm txiv haus, thiab hais rau yawm txiv hais tias koj yuav muaj hawj lwm tseem ceeb nrog yawm txiv tham. Thaum neb haus tas lawm, koj rau dua 4 khob ua ib yam li qub thiab txhob hais tias: “(Wb ib nyuag cub cawv tso yuam).”

Tom qab neb ib nyuag tub qhov ncauj tas lawm, neb muab 4 khob cawv no tso rau saum rooj ces koj tus ua vauv pib hais rau yawm txiv tias:

“Txiv laud… tsis muaj dab tsi, cuag li tias yuav tuaj luab lim koj ua niam ua txiv. Laus lawm, ob peb tus me nyuam lawm thiab, xav daws lub me npe laus. Luag tej laus niaj txig piv txoj lus, xav thoov kab kev laus ntoj, thoov kev laus taug. Thov koj ua niam ua txiv mus pab daws lub me npe rau kuv.”

Thaum tham tag nrho li no koj coj yawm txiv haus kiag 4 khob cawv kom meej. Ntxiv ntawv koj sawv tsees mus pe yawm txiv thiab hais li no:

“Txiv, luag tias koj muaj koj qav koj num, hawj lwm npau to los thov koj ho zam lub txim mus pab daws lub me npe. Muaj 2-3 tus me nyuam, mem xeeb neeg lawm, pheej muaj mob muaj nkeeg. Ob tsawv peb tsawv los yog tim ib qhov ib me ntsis, koj ua niam ua txiv, thov koj ua tiag mus pab daws lub me npe.”

Thaum koj ua vauv pe tas li saum no lawm ces yawm txiv yeej yuav nug seb koj nyiam lub sib hawm twg ces koj yuav tau teem ib lub sib hawm qhia rau kom yawm txiv paub meej.

Txog hnub uas koj tau teem cia li saum no, yawm txiv yuav coj ib tug laus neeg nrog yawm txiv tuaj ua tus cev lus thiab sab laj. Tsis tas li ntawv xwb koj ua ntxhais ua vauv los yuav tau nrhiav ib tug laus neeg los sawv ua koj tug thiab pab cev lus phim yawm txiv tus neeg.

Pib lub rooj sab laj, ua ntej yuav ua rooj mov daws npe laus, koj tus ua vauv yuav mus rub yawm txiv thiab nws tus sawv cev los nrog koj thiab koj tus sawv cev zaum rau ntawm rooj. Nej yuav sab laj txog ntawm koj lub npe, saib koj yuav kom yawm txiv nrhiav raws luag poj yawm los yog raws koj poj yawm. Yog raws luag poj yawm no ces yawm txiv nrhiav tau lub npe zoo li cas los koj yuav li ntawv. Hos yog raws yus poj yawm no ces koj qhia rau yawm txiv seb koj nyiam koj lub npe raws koj tus poj yawm twg rau saum rooj. Kev nrhiav npe laus raws peb hmoob kev cai mas yus yuav nrhiav hu raws tus poj yawm uas muaj koob nto npe thiab tus uas nyob laus laus plob hau dawb paug. Kom lub npe ntawv pov fwm yus zoo li tus ntawv ntag. Ntawm lub rooj no yawm txiv yuav los mus lees thawj txim los yog thawj zeeg cawv ntawm rooj sab laj no xwb. Txij ntawv mus yawm txiv tso rau yawm txiv tus tuaj sawv cev thiab koj tus sawv cev, nkawv sib txuas lus mus ntxiv lawm xwb. Yawm txiv neb ob tug tseem yuav sawv ntawm lub rooj sab laj no lawm.

Txuas ntxiv ntawv, koj tus sawv cev mam nrog yawm txiv tus sawv cev tham ntxiv tias:

“Hnub no tshaj ntuj nrig, nej ua niam ua txiv, tab kaum nej hauj lwm. Nyias nyob nyias tsev, hawj lwm muaj npau to, los cuag li yuav luab lim txog koj ua niam ua txiv. Hnub no, tos koj tuaj daws lub me npe, luag tej laus niaj txig piv txoj lus, yuav thoov kav kev laus ntoj, ntoj kab kev laus taug, daws npe kev txwj kev laus hu.”

Nkawv yuav tham ntxiv thiab sab laj hais kom meej seb yuav xav nrhiav ib lub npe los phim koj lub xwb los yog yuav xav daws kiag ib lub npe tshiab raws li koj nyiam. Thaum nkawv nrhiav tau lub npe laus no thiab xaus nqe lus no lawm, koj tus sawv cev yuav coj yawm txiv tus sawv cev haus kiag nkawv cov cawv saum rooj kom meej. Yawg mam li rov qab rau dua ib cov cawv tshiab thiab cob sia tsiaj tias:

“Tus me tsiaj uas yuav cob rau koj ua niam ua txiv ntawv nyob (qhia qhov chaw). Nrhiav ib tus me tsiaj los twb tsis raug qhov muag. Luaj tus me nas xwb es koj ua niam ua txiv wb mus xyuas tus tsiaj.”

Ces yawg yuav tau coj kiag yawm txiv tus sawv cev mus qhia thiab cob siav tsiaj kom meej, yawm txiv thiaj li yuav lees. Thaum nkawv mus xyuas tus tsiaj, koj tus sawv cev yuav tau nqa 1 khob cawv. Thaum txog ntawm tus tsiaj lawm, koj tus sawv cev yuav cob khob cawv rau yawm txiv tus sawv cev thiab hais tias:

“Tsiaj yog tus me no. Luag tias, niam txiv tus tub tus ntxhais los lawm 2-3 xyoos. Luag tias, tub ki mas phaj tas, twb tsis tau daws lub me npe. Koj ua niam ua txiv, luag tias xav luaj nyuj los xu luaj ntuj, xav luaj teb los xu luag zeb. Twb tsis raug qhov muag los thov koj ua niam ua txiv zam lub txim. Tus me tsiaj ces yog tus me no”

Ces koj tus sawv cev mam li cev kiag nws khob cawv rau yawm txiv tus sawv cev, thiab yawm txiv tus sawv cev los yeej yuav cev kiag nws khob rov rau koj thiab hais tias: “Tau lawm lau, siv li cas los tau.”

Ua ntej tshaj plaws thaum cob siav tsiaj tag li hais los saum no lawm ces yawm txiv yuav los hu koj ua vauv plig, pib hu koj lub npe tshiab no.

Xaus li no koj ua vauv mam li muab tus npua tua coj los ua rooj mov daws npe laus.

(Kev daws npe laus yog yawm txiv tuaj daws, koj yuav tsum seem tiam kom tau niam tais thiab yawm txiv ib leeg ib cev khaub ncaws laus. Qhov nov nws yog ib qho tseem ceeb heev ntawm kev daws npe laus)

NTAWM ROOJ MOV

Koj ua vauv yuav muab 1 lub phaj rau 2 khob cawv cob rau niam, 1 lub phaj 2 khob cawv cob rau txiv. Ntxiv ntawm cob1 leeg 2 khob rau 2 tug tuaj sawv cev. Tom qab cob cov cawv no rau lawv sawv daws meej lawm, koj los mus thov txim rau nkawv 2 tug tuaj sawv cev hais li nram no tias:

“Thov txim rau neb 2 tug tuaj sawv cev rau tom ub tom no; hnub no kuv ua ntxhais ua vauv tau tos niam thiab txiv nkawv tuaj daws lub me npe. Neb tau tuaj pab sawv cev, cev lus rau 2 tog ua rau lub rooj daws npe no tiav log lawm, kuv ua ntxhais ua vauv tsis muaj 1 khob cawv los 1 rawg ntxuag los rau neb ua neej ua tsav ua kwv ua tij khaws. Tsuas muab lo lus ua neb tsaug xwb, cuag li yuav thov neb lub zog qhuav qhuav xwb, cuag li yuav luab lim neb xwb.”

Ntxiv ntawv neb 2 niam txiv ua ntxhais ua vauv mam mub cov khaub ncaws li teev los saum no cob ntxiv rau niam tais yawm txiv thiab hais li nram no:

“Neb ua niam ua txiv, tuaj daws lub me npe los twb tsis muaj dab tsi mus pov hwm neb ua niam ua txiv hauv vaj hauv tsev. Wb ua ntxhais ua vauv muab 2 me cev khaub ncaws no rau neb coj mus cia tuav pov hwm xwb.”

Tom qab niam tais thiab yawm txiv txais tau neb ua ntxhais vauv cov txhiaj txheej saum no, niam tais yawm txiv yuav ua neb tsaug li nram no:

“Tsis cia li, neb ua ntxhais ua vauv tseem yuav muab me tsoos tsho rau wb ua niam ua txiv thiab. Tsam tsis tau rau tej me nyuam hnav”

Ntxhais vauv mam li teb tias:

“Neb ua niam ua txiv, neb tuaj daws lub npe. 9 txog kab neb thoov tuaj, 8 txoj kev neb thoov los. Zaum no neb thoov kab thoov kev tuaj, kom qaum kev los tsis pob, qab kev los tsis qawj. Luag tias kev txwj kev laus, kom noj ib txhiab haus ib txhis. Neb txhob ua tsaug. Cuag li yuav luab lim neb lub zog qhuav xwb”

“Neb ua niam ua txiv, neb tuaj daws lub me npe. Luag tias 9 txog kab los neb thoov tuaj, 8 txoj kev los neb tuag los. Neb thoov li cas los nyaj lus yuav mus li ntawv. Txij no mus, kom qaum kev los tsis pob, qab kev los tsis qawj.”

Xaus nkaus li no niam tais yawm txiv yuav los haus koj cov cawv hauv phaj kom meej ces koj yuav rov rau dua 4 khob cawv cob rau nkawv ua niam ua txiv li qub. Thaum tau txais cov cawv no lawm, yawm txiv mam li muab koj ua vauv lub npe tshiab los mus qhia rau ib tsoom kev txwj laus neeg saum lub rooj li nram no thiab foom lus zoo rau neb.

Ntxiv ntawv, yawm txiv mam txiav hlua los khi neb tes. Thaum khi, yawm txiv yuav foom koob hmoov li nram no:

“Kuv ua niam tais yawm txiv, kuv tuaj daws lub npe rau koj hu ua (lub npe tshiab) los pov koj ua vauv. Neb ob tus me nyuam kom nyob txhiab niag tim puas xyoo. Kuv tuaj thoov kab, thoov kev. Luag tias 9 txoj kab los kuv thoov tuaj, 8 txoj kev los kuv thoov los, kom qaum kev tsis pob, qab kev los tsis qawj. Kev txwj kev laus, ntoj ib txhiab taug ib txhis”

Tom qab sawv daws khi tes tas, koj yuav tau sawv mus pe niam tais yawm txiv thiab txhua tus kev txwj laus neeg zaum saum rooj. Pib pe ntawm yawm txiv thiab niam tais, 2 tug sawv cev thiab txhua leej saum lub rooj. Thaum pe no cov kwv tij nrog yus ib phaj sawv daws los nrog yus pe kom coob thiaj li raug ntseg raug muag.

Thaum pe vauv yuav hais li no:

“(Tuav npe, hu kom txum phaj) hnub no yog zoo hnub zoo nyoog. Koj tuaj pab daws npe, thoov kab rau txwj ntoj, thoov kev rau laus taug. Luag tias 9 txoj kab, 8 txoj kev, kom qaum kev los tsis pob qab kev los tsis qawj. Txij no mus, kom kev txwj thuv ib txhiab, kev laus thuv ib txhis. Nyob dawb hauv nris caug, txhiab tsis muaj mob, puas tsis muaj nkeeg”

Tom qab koj pe tas li no lawm, niam tais yawm txiv mam li rau ntxhais vauv 1 leeg 2 khob cawv thiab yuav muab dab tsi los mam los muab thaum no. Raws li kev cai, niam tais yawm txiv yuav muab ntxhais vauv ib leeg ib cev khaub ncaws los yog ib leeg ib txoj saw nyiaj los yog saw kub. Ntxiv ntawv ntxhais vauv mam los ua niam tais yawm txiv tsaug li nram no:

“Ua tsaug mog, niam thiab txiv, neb tuaj pab daws lub me npe. Hnub no, luag tias yuav neb lub yeej koob yeej huam. Yuav neb lo lus txiaj lus ntsig xwb, los neb tsis cia li, neb tseem muab nyiaj txiag tsoos tsho tuaj pov hwm wb ua tub ua kiv. Cuag li luab lim neb, txhob xeeb neb xwb nawb”

Xaus li no mam li pib noj mov thiab pib haus cov cawv daws npe laus saum tsum mov 4 tus no tuaj:

1 Tus cawv hu plig
2 Tus cawv khi tes
3 Tus cawv daws npe
4 Tus cawv ua niam tais yawm txiv tsaug

COV NQAIJ NTIM CES
Npua:
Txiav kiag ib sab txij ntawm qhov tsos nrog tw tseg cia
Txiav kiag 4 ntoos tav thiab muab 4 tug qaib loS tso ua ke

4 tug qaib no niam tais yawm txiv coj mus
2 tug noj su tom kev
2 tug npws poj yawm tom tsev

Nyuj:
Txiav ib ceg thiab ib thooj ntshiv kom zoo nkauj ntawm lwm ceg los tso nrog ces yuav muab ntim rau niam tais yawm txiv

4 tug qaib li hais los saum no
Niam tais yawm txiv tus sawv cev yuav los txheeb, los rau cawv, thiab muab faib ib qho me ntsis rov qab los rau yus tus sawv cev thiab hais tias “faiv rov rau neb ua ntxhais vauv hauv tsev

Cov su ntim rau niam tais yawm txiv nqa mus tsev

1 1 ceg npua los yog ceg nyuj
2 4 tug qaib- luag yuav faib 1 tug rov rau yus
3 2 pob mov
4 1 hwj cawv
5 4 ntoos tav npua los yog ib thooj nqaij ntshiv (nyuj)- luag yuav faiv ib nrab rov rau yus

Tom qab niam tais yawm txiv mus tsev tas lawm, koj muab cov uas luag faib rov los cob rau tus uas koj thov tuaj sawv cev hauv tsev.

KEV DAWS NPE LAUS XAUS LI NO

NIAM TAIS YAWM TXIV ROV LOS TXOG TSEV
Thaum niam tais yawm txiv ros los txog tsev, niam tais yawm txiv yuav coj tus qaib npws poj npws yawm los mus npws poj yawm. Kev npws poj yawm ces luag npws txhua txhua leej pib ntawm luag niam luag txiv los mus xaus rau ntawm luag tus ncej dab ncej qhua hais tias:
Ntxhais vauv tua tsiaj tua txhuv pub noj pub haus. Ris nqaij ris hno rov los txog vaj txog tsev. Yuav hu txog, (hais lus npe) los nrog noj nrog haus. Yuav los noj pov fwm hauv pov yoom. Txawj hais li cas los hais ntxiv…)


kuv yog vaj yim leej thov qhuas tus tub hluas siab zoo, kuv nrog koj nyiam lub tswv yim no, ua tsaug koj coj tuaj qhia rau peb.
kuv pom muaj ob peb lo lus koj sau tau tus ntawv poob lawm yog leej twg yuav muab luam tawm coj mus kawm thiab siv thov pab kho kom cov ntawv sau no yog yog tsis txhob poob thiab sau yuam kev.

thov rau tsoom phooj ywg tias, txawm yog nws sau tau ntau thiab tsawg los nej ho zam txim pub thiab, thov nej tus uas tuaj saib thov txhawb nws zog,

ua tsaug.

vaj yim leej

#7 HMOOB_yajsaub_*

HMOOB_yajsaub_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 10:26 AM

KEV DAWS NPE LAUS

Npe laus yog ib lub tseem ceeb ntawm peb Hmoob txoj kev cai. Tom qab uas yus yuav poj niam, muaj 2-3 tug me nyuam lawm, nws yog lub caij uas peb yuav muab peb lub npe hluas tso tseg. Qhov nov, peb hais tias yog (DAWS NPE LAUS).

Muaj tej txhia, luag yuav muab lub npe hluas tso tseg, daws dua ib lub npe tshiab. Tej txhia, luag kuj nrhiav ib lub npe tshiab los phim rau lub npe hluas ua npe laus. Qhov no nws nyob ntawm yus nyiam.

Leej twg thiaj li yuav tuaj daws lub npe laus?

Tus laus neeg uas yuav tuaj daws yus lub npe laus yog yus yawm txiv. Yog txoj hmoo tsis muaj yawm txiv tsis nyob lawm, hu tus dab laug hlob tuaj daws los tau tib yam.

Kev daws npe laus raws li kab lis kev cai mas koj ua vauv yuav tau nqa dej nqa cawv mus caw yawm txiv los yog dab laug tuaj daws. Thaum koj mus txog yawm txiv tsev, koj rau 4 khob cawv rau saum rooj thiab rub yawm txiv los zaum. Koj cev 2 khob rau yawm txiv haus kiag thawj zeeg cawv kom meej. Yog hais tias yawm txiv tsis haus, koj yuav tsum tau txhob kom yawm txiv haus, thiab hais rau yawm txiv hais tias koj yuav muaj hawj lwm tseem ceeb nrog yawm txiv tham. Thaum neb haus tas lawm, koj rau dua 4 khob ua ib yam li qub thiab txhob hais tias: “(Wb ib nyuag cub cawv tso yuam).”

Tom qab neb ib nyuag tub qhov ncauj tas lawm, neb muab 4 khob cawv no tso rau saum rooj ces koj tus ua vauv pib hais rau yawm txiv tias:

“Txiv laud… tsis muaj dab tsi, cuag li tias yuav tuaj luab lim koj ua niam ua txiv. Laus lawm, ob peb tus me nyuam lawm thiab, xav daws lub me npe laus. Luag tej laus niaj txig piv txoj lus, xav thoov kab kev laus ntoj, thoov kev laus taug. Thov koj ua niam ua txiv mus pab daws lub me npe rau kuv.”

Thaum tham tag nrho li no koj coj yawm txiv haus kiag 4 khob cawv kom meej. Ntxiv ntawv koj sawv tsees mus pe yawm txiv thiab hais li no:

“Txiv, luag tias koj muaj koj qav koj num, hawj lwm npau to los thov koj ho zam lub txim mus pab daws lub me npe. Muaj 2-3 tus me nyuam, mem xeeb neeg lawm, pheej muaj mob muaj nkeeg. Ob tsawv peb tsawv los yog tim ib qhov ib me ntsis, koj ua niam ua txiv, thov koj ua tiag mus pab daws lub me npe.”

Thaum koj ua vauv pe tas li saum no lawm ces yawm txiv yeej yuav nug seb koj nyiam lub sib hawm twg ces koj yuav tau teem ib lub sib hawm qhia rau kom yawm txiv paub meej.

Txog hnub uas koj tau teem cia li saum no, yawm txiv yuav coj ib tug laus neeg nrog yawm txiv tuaj ua tus cev lus thiab sab laj. Tsis tas li ntawv xwb koj ua ntxhais ua vauv los yuav tau nrhiav ib tug laus neeg los sawv ua koj tug thiab pab cev lus phim yawm txiv tus neeg.

Pib lub rooj sab laj, ua ntej yuav ua rooj mov daws npe laus, koj tus ua vauv yuav mus rub yawm txiv thiab nws tus sawv cev los nrog koj thiab koj tus sawv cev zaum rau ntawm rooj. Nej yuav sab laj txog ntawm koj lub npe, saib koj yuav kom yawm txiv nrhiav raws luag poj yawm los yog raws koj poj yawm. Yog raws luag poj yawm no ces yawm txiv nrhiav tau lub npe zoo li cas los koj yuav li ntawv. Hos yog raws yus poj yawm no ces koj qhia rau yawm txiv seb koj nyiam koj lub npe raws koj tus poj yawm twg rau saum rooj. Kev nrhiav npe laus raws peb hmoob kev cai mas yus yuav nrhiav hu raws tus poj yawm uas muaj koob nto npe thiab tus uas nyob laus laus plob hau dawb paug. Kom lub npe ntawv pov fwm yus zoo li tus ntawv ntag. Ntawm lub rooj no yawm txiv yuav los mus lees thawj txim los yog thawj zeeg cawv ntawm rooj sab laj no xwb. Txij ntawv mus yawm txiv tso rau yawm txiv tus tuaj sawv cev thiab koj tus sawv cev, nkawv sib txuas lus mus ntxiv lawm xwb. Yawm txiv neb ob tug tseem yuav sawv ntawm lub rooj sab laj no lawm.

Txuas ntxiv ntawv, koj tus sawv cev mam nrog yawm txiv tus sawv cev tham ntxiv tias:

“Hnub no tshaj ntuj nrig, nej ua niam ua txiv, tab kaum nej hauj lwm. Nyias nyob nyias tsev, hawj lwm muaj npau to, los cuag li yuav luab lim txog koj ua niam ua txiv. Hnub no, tos koj tuaj daws lub me npe, luag tej laus niaj txig piv txoj lus, yuav thoov kav kev laus ntoj, ntoj kab kev laus taug, daws npe kev txwj kev laus hu.”

Nkawv yuav tham ntxiv thiab sab laj hais kom meej seb yuav xav nrhiav ib lub npe los phim koj lub xwb los yog yuav xav daws kiag ib lub npe tshiab raws li koj nyiam. Thaum nkawv nrhiav tau lub npe laus no thiab xaus nqe lus no lawm, koj tus sawv cev yuav coj yawm txiv tus sawv cev haus kiag nkawv cov cawv saum rooj kom meej. Yawg mam li rov qab rau dua ib cov cawv tshiab thiab cob sia tsiaj tias:

“Tus me tsiaj uas yuav cob rau koj ua niam ua txiv ntawv nyob (qhia qhov chaw). Nrhiav ib tus me tsiaj los twb tsis raug qhov muag. Luaj tus me nas xwb es koj ua niam ua txiv wb mus xyuas tus tsiaj.”

Ces yawg yuav tau coj kiag yawm txiv tus sawv cev mus qhia thiab cob siav tsiaj kom meej, yawm txiv thiaj li yuav lees. Thaum nkawv mus xyuas tus tsiaj, koj tus sawv cev yuav tau nqa 1 khob cawv. Thaum txog ntawm tus tsiaj lawm, koj tus sawv cev yuav cob khob cawv rau yawm txiv tus sawv cev thiab hais tias:

“Tsiaj yog tus me no. Luag tias, niam txiv tus tub tus ntxhais los lawm 2-3 xyoos. Luag tias, tub ki mas phaj tas, twb tsis tau daws lub me npe. Koj ua niam ua txiv, luag tias xav luaj nyuj los xu luaj ntuj, xav luaj teb los xu luag zeb. Twb tsis raug qhov muag los thov koj ua niam ua txiv zam lub txim. Tus me tsiaj ces yog tus me no”

Ces koj tus sawv cev mam li cev kiag nws khob cawv rau yawm txiv tus sawv cev, thiab yawm txiv tus sawv cev los yeej yuav cev kiag nws khob rov rau koj thiab hais tias: “Tau lawm lau, siv li cas los tau.”

Ua ntej tshaj plaws thaum cob siav tsiaj tag li hais los saum no lawm ces yawm txiv yuav los hu koj ua vauv plig, pib hu koj lub npe tshiab no.

Xaus li no koj ua vauv mam li muab tus npua tua coj los ua rooj mov daws npe laus.

(Kev daws npe laus yog yawm txiv tuaj daws, koj yuav tsum seem tiam kom tau niam tais thiab yawm txiv ib leeg ib cev khaub ncaws laus. Qhov nov nws yog ib qho tseem ceeb heev ntawm kev daws npe laus)

NTAWM ROOJ MOV

Koj ua vauv yuav muab 1 lub phaj rau 2 khob cawv cob rau niam, 1 lub phaj 2 khob cawv cob rau txiv. Ntxiv ntawm cob1 leeg 2 khob rau 2 tug tuaj sawv cev. Tom qab cob cov cawv no rau lawv sawv daws meej lawm, koj los mus thov txim rau nkawv 2 tug tuaj sawv cev hais li nram no tias:

“Thov txim rau neb 2 tug tuaj sawv cev rau tom ub tom no; hnub no kuv ua ntxhais ua vauv tau tos niam thiab txiv nkawv tuaj daws lub me npe. Neb tau tuaj pab sawv cev, cev lus rau 2 tog ua rau lub rooj daws npe no tiav log lawm, kuv ua ntxhais ua vauv tsis muaj 1 khob cawv los 1 rawg ntxuag los rau neb ua neej ua tsav ua kwv ua tij khaws. Tsuas muab lo lus ua neb tsaug xwb, cuag li yuav thov neb lub zog qhuav qhuav xwb, cuag li yuav luab lim neb xwb.”

Ntxiv ntawv neb 2 niam txiv ua ntxhais ua vauv mam mub cov khaub ncaws li teev los saum no cob ntxiv rau niam tais yawm txiv thiab hais li nram no:

“Neb ua niam ua txiv, tuaj daws lub me npe los twb tsis muaj dab tsi mus pov hwm neb ua niam ua txiv hauv vaj hauv tsev. Wb ua ntxhais ua vauv muab 2 me cev khaub ncaws no rau neb coj mus cia tuav pov hwm xwb.”

Tom qab niam tais thiab yawm txiv txais tau neb ua ntxhais vauv cov txhiaj txheej saum no, niam tais yawm txiv yuav ua neb tsaug li nram no:

“Tsis cia li, neb ua ntxhais ua vauv tseem yuav muab me tsoos tsho rau wb ua niam ua txiv thiab. Tsam tsis tau rau tej me nyuam hnav”

Ntxhais vauv mam li teb tias:

“Neb ua niam ua txiv, neb tuaj daws lub npe. 9 txog kab neb thoov tuaj, 8 txoj kev neb thoov los. Zaum no neb thoov kab thoov kev tuaj, kom qaum kev los tsis pob, qab kev los tsis qawj. Luag tias kev txwj kev laus, kom noj ib txhiab haus ib txhis. Neb txhob ua tsaug. Cuag li yuav luab lim neb lub zog qhuav xwb”

“Neb ua niam ua txiv, neb tuaj daws lub me npe. Luag tias 9 txog kab los neb thoov tuaj, 8 txoj kev los neb tuag los. Neb thoov li cas los nyaj lus yuav mus li ntawv. Txij no mus, kom qaum kev los tsis pob, qab kev los tsis qawj.”

Xaus nkaus li no niam tais yawm txiv yuav los haus koj cov cawv hauv phaj kom meej ces koj yuav rov rau dua 4 khob cawv cob rau nkawv ua niam ua txiv li qub. Thaum tau txais cov cawv no lawm, yawm txiv mam li muab koj ua vauv lub npe tshiab los mus qhia rau ib tsoom kev txwj laus neeg saum lub rooj li nram no thiab foom lus zoo rau neb.

Ntxiv ntawv, yawm txiv mam txiav hlua los khi neb tes. Thaum khi, yawm txiv yuav foom koob hmoov li nram no:

“Kuv ua niam tais yawm txiv, kuv tuaj daws lub npe rau koj hu ua (lub npe tshiab) los pov koj ua vauv. Neb ob tus me nyuam kom nyob txhiab niag tim puas xyoo. Kuv tuaj thoov kab, thoov kev. Luag tias 9 txoj kab los kuv thoov tuaj, 8 txoj kev los kuv thoov los, kom qaum kev tsis pob, qab kev los tsis qawj. Kev txwj kev laus, ntoj ib txhiab taug ib txhis”

Tom qab sawv daws khi tes tas, koj yuav tau sawv mus pe niam tais yawm txiv thiab txhua tus kev txwj laus neeg zaum saum rooj. Pib pe ntawm yawm txiv thiab niam tais, 2 tug sawv cev thiab txhua leej saum lub rooj. Thaum pe no cov kwv tij nrog yus ib phaj sawv daws los nrog yus pe kom coob thiaj li raug ntseg raug muag.

Thaum pe vauv yuav hais li no:

“(Tuav npe, hu kom txum phaj) hnub no yog zoo hnub zoo nyoog. Koj tuaj pab daws npe, thoov kab rau txwj ntoj, thoov kev rau laus taug. Luag tias 9 txoj kab, 8 txoj kev, kom qaum kev los tsis pob qab kev los tsis qawj. Txij no mus, kom kev txwj thuv ib txhiab, kev laus thuv ib txhis. Nyob dawb hauv nris caug, txhiab tsis muaj mob, puas tsis muaj nkeeg”

Tom qab koj pe tas li no lawm, niam tais yawm txiv mam li rau ntxhais vauv 1 leeg 2 khob cawv thiab yuav muab dab tsi los mam los muab thaum no. Raws li kev cai, niam tais yawm txiv yuav muab ntxhais vauv ib leeg ib cev khaub ncaws los yog ib leeg ib txoj saw nyiaj los yog saw kub. Ntxiv ntawv ntxhais vauv mam los ua niam tais yawm txiv tsaug li nram no:

“Ua tsaug mog, niam thiab txiv, neb tuaj pab daws lub me npe. Hnub no, luag tias yuav neb lub yeej koob yeej huam. Yuav neb lo lus txiaj lus ntsig xwb, los neb tsis cia li, neb tseem muab nyiaj txiag tsoos tsho tuaj pov hwm wb ua tub ua kiv. Cuag li luab lim neb, txhob xeeb neb xwb nawb”

Xaus li no mam li pib noj mov thiab pib haus cov cawv daws npe laus saum tsum mov 4 tus no tuaj:

1 Tus cawv hu plig
2 Tus cawv khi tes
3 Tus cawv daws npe
4 Tus cawv ua niam tais yawm txiv tsaug

COV NQAIJ NTIM CES
Npua:
Txiav kiag ib sab txij ntawm qhov tsos nrog tw tseg cia
Txiav kiag 4 ntoos tav thiab muab 4 tug qaib loS tso ua ke

4 tug qaib no niam tais yawm txiv coj mus
2 tug noj su tom kev
2 tug npws poj yawm tom tsev

Nyuj:
Txiav ib ceg thiab ib thooj ntshiv kom zoo nkauj ntawm lwm ceg los tso nrog ces yuav muab ntim rau niam tais yawm txiv

4 tug qaib li hais los saum no
Niam tais yawm txiv tus sawv cev yuav los txheeb, los rau cawv, thiab muab faib ib qho me ntsis rov qab los rau yus tus sawv cev thiab hais tias “faiv rov rau neb ua ntxhais vauv hauv tsev

Cov su ntim rau niam tais yawm txiv nqa mus tsev

1 1 ceg npua los yog ceg nyuj
2 4 tug qaib- luag yuav faib 1 tug rov rau yus
3 2 pob mov
4 1 hwj cawv
5 4 ntoos tav npua los yog ib thooj nqaij ntshiv (nyuj)- luag yuav faiv ib nrab rov rau yus

Tom qab niam tais yawm txiv mus tsev tas lawm, koj muab cov uas luag faib rov los cob rau tus uas koj thov tuaj sawv cev hauv tsev.

KEV DAWS NPE LAUS XAUS LI NO

NIAM TAIS YAWM TXIV ROV LOS TXOG TSEV
Thaum niam tais yawm txiv ros los txog tsev, niam tais yawm txiv yuav coj tus qaib npws poj npws yawm los mus npws poj yawm. Kev npws poj yawm ces luag npws txhua txhua leej pib ntawm luag niam luag txiv los mus xaus rau ntawm luag tus ncej dab ncej qhua hais tias:
Ntxhais vauv tua tsiaj tua txhuv pub noj pub haus. Ris nqaij ris hno rov los txog vaj txog tsev. Yuav hu txog, (hais lus npe) los nrog noj nrog haus. Yuav los noj pov fwm hauv pov yoom. Txawj hais li cas los hais ntxiv…)


kuv yog yaj saub, kuv thov qhuas thiab fwm koj tej lus no, kuv yuav thov nrog koj coj tej tswv yim zoo zoo no coj mus xyaum, ua tsaug rau koj txoj keb siab zoo. koj coj tuaj qhia rau peb, tsoom phooj ywg nyob rau hauv no.

kuv nrog koj saib tag lawm, kuv pom tias yeej zoo txaus lawm, qhov yuav tau kho yog sau ntawv yuam kev, thiab poob, kuv kuj tsis pom qab yuav kho li cas. tiam sis kuv thov hais rau lwm tus, uas yuav coj zaj no, coj mus kawm, nej muab theej, coj mus rau lwm phab ntawv, ces nej mam kho, cov lus uas sau tsis yog thiab sau poob tus ntawv, kom yog raws li zaj lus hais, nej mam li luam tawm, vim yuav muaj cov kawm lawv nej qab, nej yuav tau pab yawm no tus txuj kom loj hlob mus rau qho zoo.

ua tsaug

yaj saub

#8 HMOOB_Neeb Vaj_*

HMOOB_Neeb Vaj_*
 • Guests

Posted 13 April 2013 - 05:34 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg sawv daws. Kuv npe hu Neeb Vaj, muaj 18 xyoo. Kuv xav noog ib qho tias "kev khi tes dhaws npe laus no, yus yog tus qhua sab nrauv, es thaum khi tes yus yuav hais li cas?" Yog leej twg paub no ho pab qhia rau peb cov yau thiab. Ua tsaug ntau.....Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users