Jump to content


tsabntawv cawmseej


24 replies to this topic

#1 HMOOB_vajyimleej_*

HMOOB_vajyimleej_*
 • Guests

Posted 25 July 2011 - 08:03 AM

tsab ntawv cawm seej lus qhuab ntuas no yog xa tuaj mus rau me nyuam hmoob nyob thoob qab ntuj tau kawm, nej yuav tsum tau xyaum coj, xyaum ua li kuv tsab ntawv no, nej thiaj yuav ua tau lub neej vam meej mog.

ntseeg nej lub hom phiaj tau teeb tseg yog lub zaim muag zoo, fwm thiab ua raws li tau teeb cia, tsis txhob rhuav, ncaj ncees tsis txhob hla tej kab ke tau tsim muaj, haum xeeb, txaus siab hlo rau yam nej muaj, tso siab plhuav rau kev thaj yeeb nyob ywj pheej, sis hlub sis pab, sis txhawb,sis qhia, tej tswv yim tshiab kom txawj ntse ntxiv mus nrhia lub laj lim lij xeeb, siv rab peev xwm tiv thaiv thiab txhim kho kev vam meej kom loj hlob, sawv daws nyob ruaj nyob khov sis koom li no mus ib txhis. kuv yog vaj yim leej.

ua tsaug.

#2 HMOOB_Tseemhmoob_*

HMOOB_Tseemhmoob_*
 • Guests

Posted 25 July 2011 - 10:10 AM

tsab ntawv cawm seej lus qhuab ntuas no yog xa tuaj mus rau me nyuam hmoob nyob thoob qab ntuj tau kawm, nej yuav tsum tau xyaum coj, xyaum ua li kuv tsab ntawv no, nej thiaj yuav ua tau lub neej vam meej mog.

ntseeg nej lub hom phiaj tau teeb tseg yog lub zaim muag zoo, fwm thiab ua raws li tau teeb cia, tsis txhob rhuav, ncaj ncees tsis txhob hla tej kab ke tau tsim muaj, haum xeeb, txaus siab hlo rau yam nej muaj, tso siab plhuav rau kev thaj yeeb nyob ywj pheej, sis hlub sis pab, sis txhawb,sis qhia, tej tswv yim tshiab kom txawj ntse ntxiv mus nrhia lub laj lim lij xeeb, siv rab peev xwm tiv thaiv thiab txhim kho kev vam meej kom loj hlob, sawv daws nyob ruaj nyob khov sis koom li no mus ib txhis. kuv yog vaj yim leej.

ua tsaug.


Zoo lus mas.. tabsi qhov tsis zoo mas yog koj muab peb hu ua me nyuam Hmoob thiab koj yog Vaj lawm xwb as. Mloog koj cov lus zoo li koj sawv vaj Hmoob lub chaw hais lus rau nws cov menyuam Hmoob sub os.

#3 HMOOB_saub pog saub yawg_*

HMOOB_saub pog saub yawg_*
 • Guests

Posted 25 July 2011 - 11:38 AM

Zoo lus mas.. tabsi qhov tsis zoo mas yog koj muab peb hu ua me nyuam Hmoob thiab koj yog Vaj lawm xwb as. Mloog koj cov lus zoo li koj sawv vaj Hmoob lub chaw hais lus rau nws cov menyuam Hmoob sub os.


Tseem hmoob, koj kuj hais yog lawm, yog tias nws sau tuaj nws tsis kam lees, es leej twg yuav lees. yog li nws thiaj hais li nws yog sawv cev, vaj hmoob hmoob lub chaw.

dua li qhov no lawm tsis ntev tom ntej no ces, yeej yuav muaj tswm sim li vaj yim leej tau hais ntawd tiag, tiag li hov!

#4 HMOOB_Pog laus_*

HMOOB_Pog laus_*
 • Guests

Posted 25 July 2011 - 12:53 PM

tsab ntawv cawm seej lus qhuab ntuas no yog xa tuaj mus rau me nyuam hmoob nyob thoob qab ntuj tau kawm, nej yuav tsum tau xyaum coj, xyaum ua li kuv tsab ntawv no, nej thiaj yuav ua tau lub neej vam meej mog.

ntseeg nej lub hom phiaj tau teeb tseg yog lub zaim muag zoo, fwm thiab ua raws li tau teeb cia, tsis txhob rhuav, ncaj ncees tsis txhob hla tej kab ke tau tsim muaj, haum xeeb, txaus siab hlo rau yam nej muaj, tso siab plhuav rau kev thaj yeeb nyob ywj pheej, sis hlub sis pab, sis txhawb,sis qhia, tej tswv yim tshiab kom txawj ntse ntxiv mus nrhia lub laj lim lij xeeb, siv rab peev xwm tiv thaiv thiab txhim kho kev vam meej kom loj hlob, sawv daws nyob ruaj nyob khov sis koom li no mus ib txhis. kuv yog vaj yim leej.

ua tsaug.Thwj toob tas kauv maim kawg, thaum hais yooj yim kawg tiam sis nqis tes nyuab nas, rau qhov yus sau ntawv xwb yus twb yog fuab tais lawm ne es yuav ua li cas os yawg fuab tais hmoob, yog sau ntawv li tus qhev mas thiaj li OK mas.

#5 HMOOB_tseemhmoob_*

HMOOB_tseemhmoob_*
 • Guests

Posted 25 July 2011 - 05:13 PM

Hais cov lus nyob li ntawd xwb es tseem khav hais tias yog cov lus CAWMSEEJ. Ntshai koj muab koj tus kheej tsaws siab dhau hwv lawm os tus npawg.

#6 HMOOB_vajyimleej_*

HMOOB_vajyimleej_*
 • Guests

Posted 26 July 2011 - 07:04 AM

vajyimleej tuaj ntuas tseem hmoob, tus kwv ntxawg tseem hmoob, ua ntej kuv hais lus rau koj kuv thov koj zam txim, yog tias kuv hais yog los koj ho khaws coj mus xyaum, yog tias, kuv hais zoo tsis txaus los, koj ho kho ntxiv rau,

ua ntej kuv hais ntxiv, thov qhia rau koj tus uas, raug kuv cov lus cawm seej, tias kuv muaj hnub nyoog yog 99 xyoo lawm, kuv twb yuav tso nej tseg, kuv paub hnub no, tsis paub tag kis, kuv twb nkag tsis zawj lawm,

tiam sis kuv tseem pom kev huab zig niab, kuv thiaj maub tuaj ncig txog rau qab ntuj ntawm no, kuv pom tias nej cov me nyuam yaus, niaj hnub tuaj sis cav sis ceg, nyob rau qhov chaw ntawm no, kuv thiaj sau tsab ntawv cawm seej tuaj cawm nej.

me tub koj ua tib zoo saib, kuv niag laus cov ntsiab lus txhua lo os mog ov!, yog koj tsis txais yuav los tsis ua cas, hnub twg koj lub ntuj ti xub zeb, koj lub teb ti xub ntoos, koj tsis muaj lub chaw cia siab, koj mam rov tuaj nrhiav kuv os mog.

ua tsaug

vajyimleej

#7 HMOOB_txawjtsom_*

HMOOB_txawjtsom_*
 • Guests

Posted 26 July 2011 - 08:03 AM

sh!!!, txawjsaib, koj sim ntsia saib maj, vaj yim leej sau ib tsab ntawv cawm seej tuaj mus ncig ntuj, es cia li raug, foom zoo, tseem hmoob, thiab pog laus, lawv mob kawg nkaus li lawm, yog bawg txawj tsom, ntshai lawv cov, no mas nyob tom tsev mas ntshe niaj hnub sib ceg, nrog lawv tsev neeg xwb os yom!.

koj saib seb, tuaj nyeem vaj yim leej tsab nyuag ntawv ntawd xwb es, niam npau taws zom zaws, yog tias vaj yim leej mus txog tom lawv tsev es mus ntuas lawv mas ntshe!!, lawv muab ntaus kiag li lawm os!.

yog lau! tos kuv niaj hnub hnov, ntau leej ntau tus neeg, cem thiab thuam tias; cov niag txiv neej Hmoob mas yog ib co niag txiv dev liam!!!, liam!!!, qias!!!, qias!!! neeg, zoo li cov niag dev mob khib kaj xwb no uas, ntshe yeej yog li ntawd tiag aub!!! yom.

#8 HMOOB_Tseemhmoob_*

HMOOB_Tseemhmoob_*
 • Guests

Posted 26 July 2011 - 05:18 PM

vajyimleej tuaj ntuas tseem hmoob, tus kwv ntxawg tseem hmoob, ua ntej kuv hais lus rau koj kuv thov koj zam txim, yog tias kuv hais yog los koj ho khaws coj mus xyaum, yog tias, kuv hais zoo tsis txaus los, koj ho kho ntxiv rau,

ua ntej kuv hais ntxiv, thov qhia rau koj tus uas, raug kuv cov lus cawm seej, tias kuv muaj hnub nyoog yog 99 xyoo lawm, kuv twb yuav tso nej tseg, kuv paub hnub no, tsis paub tag kis, kuv twb nkag tsis zawj lawm,

tiam sis kuv tseem pom kev huab zig niab, kuv thiaj maub tuaj ncig txog rau qab ntuj ntawm no, kuv pom tias nej cov me nyuam yaus, niaj hnub tuaj sis cav sis ceg, nyob rau qhov chaw ntawm no, kuv thiaj sau tsab ntawv cawm seej tuaj cawm nej.

me tub koj ua tib zoo saib, kuv niag laus cov ntsiab lus txhua lo os mog ov!, yog koj tsis txais yuav los tsis ua cas, hnub twg koj lub ntuj ti xub zeb, koj lub teb ti xub ntoos, koj tsis muaj lub chaw cia siab, koj mam rov tuaj nrhiav kuv os mog.

ua tsaug

vajyimleej


Npawg vimyijleej aw, koj hais tias koj twb muaj 99 xyoo lawm tiag ces zaum twjywm hauv koj lub laub thib pw twjwm saub koj lub txaj xwb es lwm tus mamli nqa zaub mov thiab dej los rau koj haus os nawb.

Kuv tsis ntseeg tias koj yuav laus npaum li ntawd, tabsi koj tsa koj tus kheej kom muaj fwjchim xwb. Koj hu peb ua menyuam thiab me tub no suav tau tias koj yog peb tus vaj lawm. Yog peb tsa koj ces thiajli muaj nqis os mog.

#9 HMOOB_tuam thawj txheeb kab_*

HMOOB_tuam thawj txheeb kab_*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 09:23 AM

kuv yog tuam thawj txheeb kab, kuv tuaj coj pog laus, thiab tseem hmoob mus saib, vaj yim leej lub loog huab tais, vaj yim leej lub loog huab tais no, nyob rau sab qaum teb ntawm nplog thiab thaib, peb hmoob hu hais tias, peb ceg av xab xeeb kaum, thaib thiab nplog hu hais tias, xam liaj thoos qhas.

vaj yim leej lub loog, xov cuaj txheej txiag zeb, yim txheej txiag tsua, muaj cuaj txheej peeb zeej yim txheej peeb muas, zov ncig txhua.

vaj yim leej muaj cuaj caum cuaj txwg tub mab yim caum yim txwg tub qhev ua noj. vaj yim leej lub tsev tawg paj nraug zees, xws li paj kub, paj nyiaj, tub txawg tub ntse sawv ua tsheej phiaj,

vaj yim leej mas thiaj tsim nyog uas yog ib tug huab tais tiag tiag li.

ua tsaug

#10 HMOOB_tseemhmoob_*

HMOOB_tseemhmoob_*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 10:27 AM

kuv yog tuam thawj txheeb kab, kuv tuaj coj pog laus, thiab tseem hmoob mus saib, vaj yim leej lub loog huab tais, vaj yim leej lub loog huab tais no, nyob rau sab qaum teb ntawm nplog thiab thaib, peb hmoob hu hais tias, peb ceg av xab xeeb kaum, thaib thiab nplog hu hais tias, xam liaj thoos qhas.

vaj yim leej lub loog, xov cuaj txheej txiag zeb, yim txheej txiag tsua, muaj cuaj txheej peeb zeej yim txheej peeb muas, zov ncig txhua.

vaj yim leej muaj cuaj caum cuaj txwg tub mab yim caum yim txwg tub qhev ua noj. vaj yim leej lub tsev tawg paj nraug zees, xws li paj kub, paj nyiaj, tub txawg tub ntse sawv ua tsheej phiaj,

vaj yim leej mas thiaj tsim nyog uas yog ib tug huab tais tiag tiag li.

ua tsaug


Yawg tuamthawj txheeb kab thiab vaj yim leej ces yog tib tug xwb. Koj ua npau suav mas tseem yuav tseeb dua os npawg. Koj piav txog qhov chaw twv txiav pem ciam teb Hoisay uas yog the Golden Triagle xwb. Tej ntawd nyuam qhauv yog peb tej chaw mus ncig uasi xwb os. Koj lub tswvyim tseem poob qab deb tshaj li tiam tibneeg thaum ub uas lawv nyob qhov zeb qhov tsuas lawm thiab nawb.

#11 HMOOB_txawj tsom_*

HMOOB_txawj tsom_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 12:33 PM

txawj saib koj sim saib maj, saib mas vaj yim leej zoo li yog vaj tswv, hos tseem hmoob zoo li, yawm ntxwg nyoog, es yawm vaj tswv zam txim pes tsawg rau yawm ntxwg nyoog, los nws tseem niaj hnub tawm tsam li tiag yom. uib! tsam yawm ntxwg nyoog no, tig hle kaus hlo tuaj rau wb thiab ov!.

#12 HMOOB_xav moog koj qhia_*

HMOOB_xav moog koj qhia_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 01:07 AM

npawg tseem hmoob ,, koj lub me npe twb yog tseem hmoob tiag 2 es muaj kev txwj lau neeg qhuab qhia koj xwb los tseem tub qaug koj thiab na los , tsim nyog koj yuav uas tib zoo xav thiab lau,, muaj tus txhawb lus zoo lawm yuav uas luag tsaug , saib luag tus lau 6 lub sam xeeb thiab ma , uas ca koj yuav zoo lis tej niag dev vwm es tej dev zoo ib nyuag tuaj hnia koj tus pas xwb los koj niam tej niag ntsai kau 6 luag ,

tos hmoob tsi vam meej kiag los vim muaj cov phem coob dua cov zoo lawm

puam chawj os vaj yim leej hnub twg ntuj kawg xub zeb teb kawg xub ntoo lis koj hai kua muag si mam paub

kuv yog me nyuam hmoob nyiam nyeem xov xwm hmoob . nyiam tej tus thawj hmoob qhuab qhia

kuv nyeem2 tej ntawv hauv toj siab nos mob hlwb tag lawm yeej tsi muaj ib tusuas ib lus zoo es tu teb yuav txhawb lus zoo lis , tsua muaj tia tus pib hai zoo ce tu phem pheej tuaj teb xwb , kuv twb tsum tsi nyeem cov ntawv hauv nos los tau ntev lis ntawm 2 lub hlis lawm hnub nos rov lo qhib los tseem pom hmoob sib ceg cuag dab tsi , uas 6 kuv qaug lub zog nyeem lawmfaj lus 6 vaj yim leej , vaj yim leej uas tsaug os lov , koj lis lus zoo me nyuam hmoob khaw cia lawm nawb
hnub nos koj muaj 99 xyoo lawm thov kom vaj tswv foom koob tshaj hmoov 6 koj kom nyob lau nkoo puv 120 lub xyoo nawb mog


mam sib ntsib dua lwm zau

sau npe me nyuam hmoob lao xieng khouang

#13 HMOOB_vajyimleej YAWG_*

HMOOB_vajyimleej YAWG_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 05:14 AM

kuv yog tuam thawj txheeb kab, kuv tuaj coj pog laus, thiab tseem hmoob mus saib, vaj yim leej lub loog huab tais, vaj yim leej lub loog huab tais no, nyob rau sab qaum teb ntawm nplog thiab thaib, peb hmoob hu hais tias, peb ceg av xab xeeb kaum, thaib thiab nplog hu hais tias, xam liaj thoos qhas.

vaj yim leej lub loog, xov cuaj txheej txiag zeb, yim txheej txiag tsua, muaj cuaj txheej peeb zeej yim txheej peeb muas, zov ncig txhua.

vaj yim leej muaj cuaj caum cuaj txwg tub mab yim caum yim txwg tub qhev ua noj. vaj yim leej lub tsev tawg paj nraug zees, xws li paj kub, paj nyiaj, tub txawg tub ntse sawv ua tsheej phiaj,

vaj yim leej mas thiaj tsim nyog uas yog ib tug huab tais tiag tiag li.

ua tsaugMe tub tuam thawj txheeb kab awh kuv nyuag tub xeeb ntxwv vajyimleej ntawv ces thaum nws tseem me ces nws mob nyhav nyhav es kuv thiab nws txiv peb thiaj fiv yeem es tua tag 9 tug aub 8 tug dev thiab 9 tug tshis 8 tus me es ces nws thiaj mam khees zog tab sis nws yeej tseem yog ib niag neeg phab phab nyaj twb mus ncig tsis tau qhov twg li, kuv tseem xav tias kuv twb laus laus heev lawm los tshe kuv tseem yuav muaj txoj sia nyob ntev dua kuv niag tub xeeb ntxwv vajyimleej ntawv vim nws yog ib tug neeg muaj muaj mob tsej muag mas phob tsus thiab nyob tsuj tsoos hnoos qhuj qhem pw rawv saum txaj haus rawv yaj yeeb xwb. kuv tseem hais rau nws txiv tias ua cas tej tus hluas no cas tseem muaj mob tshaj peb cov laus lawm thiab xyov yuav ua cas lauh.

#14 HMOOB_vajyimleej_*

HMOOB_vajyimleej_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 10:15 AM

tus me ntxawg xav mloog koj qhia, koj yeej yuav tau koob hmoov, raws li koj lub siab zoo, thiab koj nyiam mloog kuv yog ib tug laus los tsis muaj ib yam twg zoo, coj tuaj qhia rau nej li, thiaj sau tsab nyuag ntawv ntawd tuaj rau nej xwb. lo twg zoo los nej ho siv tsis zoo los nej muab tso tseg mog. nej cov me nyuam ho zam txim thiab os mog.

me tub vaj yim leej yawg aw!!, koj yog ib tug neeg, tsis paub siab, tsis paub qis, koj tseem hluas heev, koj yuav tau, kawm tiag, koj thiaj yuav ua tau neeg zoo os mog.

ua tsaug

vajyimleej

#15 HMOOB_Tseemhmoob_*

HMOOB_Tseemhmoob_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 12:45 PM

Kuv tseemhmoob thiajli yog Hmoob tiag thiab tsis tau vwm li Vajyimleej thiab yawg txheebkab. Koj yog ib yawg sau cov lus no ua ntau lub npe nkaus xwb tsis muaj qabhau dabtsi li. Tseem muaj tus muab koj tsa ua vajtswv hos muab kuv tis npe ua txwjnyoog lawm thiab lau. Pus yog nej qaug tshuaj vwm lawm nas los? Ntshai yuav tsis muaj tsev vwm txaus nej mus nyob li lawm os...

Tabsi yog nej lam hais tso dag xwb no los...kuv tsis xav licas nej. Tabsi, yog nej hais tiag ces yeej vwm lawm tiag hos..

#16 HMOOB_yaj saub dhos lus_*

HMOOB_yaj saub dhos lus_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 12:46 PM

vajyimleej tuaj ntuas tseem hmoob, tus kwv ntxawg tseem hmoob, ua ntej kuv hais lus rau koj kuv thov koj zam txim, yog tias kuv hais yog los koj ho khaws coj mus xyaum, yog tias, kuv hais zoo tsis txaus los, koj ho kho ntxiv rau,

ua ntej kuv hais ntxiv, thov qhia rau koj tus uas, raug kuv cov lus cawm seej, tias kuv muaj hnub nyoog yog 99 xyoo lawm, kuv twb yuav tso nej tseg, kuv paub hnub no, tsis paub tag kis, kuv twb nkag tsis zawj lawm,

tiam sis kuv tseem pom kev huab zig niab, kuv thiaj maub tuaj ncig txog rau qab ntuj ntawm no, kuv pom tias nej cov me nyuam yaus, niaj hnub tuaj sis cav sis ceg, nyob rau qhov chaw ntawm no, kuv thiaj sau tsab ntawv cawm seej tuaj cawm nej.

me tub koj ua tib zoo saib, kuv niag laus cov ntsiab lus txhua lo os mog ov!, yog koj tsis txais yuav los tsis ua cas, hnub twg koj lub ntuj ti xub zeb, koj lub teb ti xub ntoos, koj tsis muaj lub chaw cia siab, koj mam rov tuaj nrhiav kuv os mog.

ua tsaug

vajyimleej

tseem hmoob

Hais cov lus nyob li ntawd xwb es tseem khav hais tias yog cov lus CAWMSEEJ. Ntshai koj muab koj tus kheej tsaws siab dhau hwv lawm os tus npawg.


vajyimleej tuaj ntuas tseem hmoob, tus kwv ntxawg tseem hmoob, ua ntej kuv hais lus rau koj kuv thov koj zam txim, yog tias kuv hais yog los koj ho khaws coj mus xyaum, yog tias, kuv hais zoo tsis txaus los, koj ho kho ntxiv rau,

ua ntej kuv hais ntxiv, thov qhia rau koj tus uas, raug kuv cov lus cawm seej, tias kuv muaj hnub nyoog yog 99 xyoo lawm, kuv twb yuav tso nej tseg, kuv paub hnub no, tsis paub tag kis, kuv twb nkag tsis zawj lawm,

tiam sis kuv tseem pom kev huab zig niab, kuv thiaj maub tuaj ncig txog rau qab ntuj ntawm no, kuv pom tias nej cov me nyuam yaus, niaj hnub tuaj sis cav sis ceg, nyob rau qhov chaw ntawm no, kuv thiaj sau tsab ntawv cawm seej tuaj cawm nej.

me tub koj ua tib zoo saib, kuv niag laus cov ntsiab lus txhua lo os mog ov!, yog koj tsis txais yuav los tsis ua cas, hnub twg koj lub ntuj ti xub zeb, koj lub teb ti xub ntoos, koj tsis muaj lub chaw cia siab, koj mam rov tuaj nrhiav kuv os mog.

ua tsaug

vajyimleej


vaj yim leej yawg


Me tub tuam thawj txheeb kab awh kuv nyuag tub xeeb ntxwv vajyimleej ntawv ces thaum nws tseem me ces nws mob nyhav nyhav es kuv thiab nws txiv peb thiaj fiv yeem es tua tag 9 tug aub 8 tug dev thiab 9 tug tshis 8 tus me es ces nws thiaj mam khees zog tab sis nws yeej tseem yog ib niag neeg phab phab nyaj twb mus ncig tsis tau qhov twg li, kuv tseem xav tias kuv twb laus laus heev lawm los tshe kuv tseem yuav muaj txoj sia nyob ntev dua kuv niag tub xeeb ntxwv vajyimleej ntawv vim nws yog ib tug neeg muaj muaj mob tsej muag mas phob tsus thiab nyob tsuj tsoos hnoos qhuj qhem pw rawv saum txaj haus rawv yaj yeeb xwb. kuv tseem hais rau nws txiv tias ua cas tej tus hluas no cas tseem muaj mob tshaj peb cov laus lawm thiab xyov yuav ua cas lauh.tos hmoob tsi vam meej kiag los vim muaj cov phem coob dua cov zoo lawm

puam chawj os vaj yim leej hnub twg ntuj kawg xub zeb teb kawg xub ntoo lis koj hai kua muag si mam paub

kuv yog me nyuam hmoob nyiam nyeem xov xwm hmoob . nyiam tej tus thawj hmoob qhuab qhia

kuv nyeem2 tej ntawv hauv toj siab nos mob hlwb tag lawm yeej tsi muaj ib tusuas ib lus zoo es tu teb yuav txhawb lus zoo lis , tsua muaj tia tus pib hai zoo ce tu phem pheej tuaj teb xwb , kuv twb tsum tsi nyeem cov ntawv hauv nos los tau ntev lis ntawm 2 lub hlis lawm hnub nos rov lo qhib los tseem pom hmoob sib ceg cuag dab tsi , uas 6 kuv qaug lub zog nyeem lawmfaj lus 6 vaj yim leej , vaj yim leej uas tsaug os lov , koj lis lus zoo me nyuam hmoob khaw cia lawm nawb
hnub nos koj muaj 99 xyoo lawm thov kom vaj tswv foom koob tshaj hmoov 6 koj kom nyob lau nkoo puv 120 lub xyoo nawb mog


mam sib ntsib dua lwm zau

sau npe me nyuam hmoob lao xieng khouang

kev kawm nyob usa
Nyob teb chaws Meskas ces txoj kev kawm yeej nyob ntawm tus kawm tau zoo thiab xav ua neeg zoo. Txoj kev kawm ntawv siab mas kim heev tab sis nws zoo rau cov neeg txom nyem thiab cov nplua nuj. Cov tau nyiaj ib nrab ces yog cov muaj teeb meem lawm vim yus tau nyiaj tab tom txog qhov tsis qualify lawv cov scholarship los yog financial aide ntawd, yus kuj tsis muaj nyiaj los pab them menyuam nqi kawm ntawv thiab. Cov txom nyem kiag lawm ces lab thab npas rub tes hlo thiab pab txhua tsav yam, yeej tsi poob ib cent liab li thiab tseem seem me ntsis nyiaj mus noj Mcdonald thiab sam roj tsheb mus tham hluas nkauj kev deb. Cov nplua nuj mas tej nyuag nqi kawm ntawv ntawd me me xwb tsis muaj teeb meem rau lawv.

Hais txog menyuam coob, kuv pom tsev neeg menyuam coob thiab txom nyem mas feem ntau ces menyuam ua laib tag nrho li xwb. Kuv ib tug tijlaug kwvtij yuav tau ib tug pojntsuam mas nws muaj 5-6 tus tub ua laib tag nrho. Nruab hnub mas pw ib hnub hos hmo ntuj nyob ib hmos. Nkawd ces niaj hnub ua teb ntau npaum cas los txom nyem ntsuav xwb. Khiav tsev tsis so li thiab vim laib soj nraim tuaj tua nws cov tub xwb. Twg twg zoo li no ces rov mus nplog teb zoo dua os cov yawg.
npawg tseem hmoob ,, koj lub me npe twb yog tseem hmoob tiag 2 es muaj kev txwj lau neeg qhuab qhia koj xwb los tseem tub qaug koj thiab na los , tsim nyog koj yuav uas tib zoo xav thiab lau,, muaj tus txhawb lus zoo lawm yuav uas luag tsaug , saib luag tus lau 6 lub sam xeeb thiab ma , uas ca koj yuav zoo lis tej niag dev vwm es tej dev zoo ib nyuag tuaj hnia koj tus pas xwb los koj niam tej niag ntsai kau 6 luag ,


HMOOB_yeebtsimyaj_*

Group:
Guests Posted 27 July 2011 - 08:41 AM

kuv yog yeeb tsim yaj, kuv npaj siab hlo hais tias, kuv yuav npaj kom tau ib lub tsev iav pub rau kuv tus poj niam nrog kuv nyob, thiab muaj txoj kev kaj siab lug mus ib sim neej.

thaum kuv tseem yau, kuv tau rau siab qas ntso, kawm txuj kawm ci, kuv kuj yog ib tug neeg kawm tau yooj yooj yim, thaum kuv hlob tuaj, los kuv haj yam ntse thiab txawj tshaj qub tuaj.

kuv ke kawm ke ua num, thaum kuv kawm kiag tiav kuv txoj hauj lwm txhim liaj kho teb kho chaw, ua vaj ua tsev, kuv txawm mus pib, kuv ib lub luag num ntiag tug, kuv thiaj mus lav tau, ib lub tse, yog nees nkaus tshooj ua, kuv thiab kuv cov phooj ywg peb sis koom tes ua tau ib lub xyoo ntau thiaj tiav.

peb sawv daws ib leeg tau tsib puas txhiab, muab hais mas kuj yog tau nyiaj zoo kawg li thiab. tom qab 5 lub xyoo. kuv thiaj tau nyiaj txaus yuav ib thaj av thiab ua kiag tau ib lub tsev loj hauj sim.

kuv lub tsev no, saum ruv yog vov vuas luaj av ci, nyob rau hauv cov xov yog xov iav, thiab cov ncejzeb sib nrhav nyog ntawm qhov rooj, nyob ntawm kuv lub qhov rooj tag no saib mus, kuv nrau ib lub tshav tiaj nyom deb lawm ib ntsua muag.

lub tiaj no yog kuv npaj los rau peb tej kwv tij neej tsa, tau tuaj nyob ua kev lom zem, ntaus pob , ncaws pob. puag ncig rau ob sab, kuv nrau khaws ua pas dej, thiab cog ntoo ntxooj nyes rau.

thaum kuv ua tau li no lawm kuv mam li mus yuav kuv tus poj niam los nrog kuv nyob. ces kuv txawm ua tau li kuv hais no lawm kuv coj tuaj tham qhia rau nej saib nej puas nrog kuv nyiam thiab tuaj nrog kuv cuav zos.

ua tsaug.

ua lub neej sis haum xeeb yog hais tej lus yooj yooj yim mloog thiab muaj kuab; thov fwm txog...., thov nej pab kuv....,txawm yog kuv hais tau thiab ua tau yam twg tsis yog lawm los thov nej zam lub txim pub. thov ua tsaug.

kuv yog vaj yim leej.

ua tsaug.

TijLaug Charlies

Me leej kwv ntxawg vajyimleej,
Peb ua tib neeg nyob yuav muaj pes tsawg leej neeg thiaj li yuav hais tau lus muaj kuab. Tej lus yooj yooj yim ces peb yeej niaj hnub hais lawm tiam sis lo lus muaj kuab tsis yog txhua leej thiaj li yuav txawj hais. Yog li txoj kev tsis sib haum xeeb thiaj li muaj tshwm sim nyob ib ncig ntawm peb txhua leej. Yuav tau ua lub siab kom loj, rub lub me siab kom ntev, muab txoj kev khib siab tso kom tau pov tseg ces txoj kev sib haum yeej yuav muaj xwb...

TusHluasSiabZoo, on 27 July 2011 - 11:22 AM, said:

KEV DAWS NPE LAUS

Npe laus yog ib lub tseem ceeb ntawm peb Hmoob txoj kev cai. Tom qab uas yus yuav poj niam, muaj 2-3 tug me nyuam lawm, nws yog lub caij uas peb yuav muab peb lub npe hluas tso tseg. Qhov nov, peb hais tias yog (DAWS NPE LAUS).

Muaj tej txhia, luag yuav muab lub npe hluas tso tseg, daws dua ib lub npe tshiab. Tej txhia, luag kuj nrhiav ib lub npe tshiab los phim rau lub npe hluas ua npe laus. Qhov no nws nyob ntawm yus nyiam.

Leej twg thiaj li yuav tuaj daws lub npe laus?

Tus laus neeg uas yuav tuaj daws yus lub npe laus yog yus yawm txiv. Yog txoj hmoo tsis muaj yawm txiv tsis nyob lawm, hu tus dab laug hlob tuaj daws los tau tib yam.

Kev daws npe laus raws li kab lis kev cai mas koj ua vauv yuav tau nqa dej nqa cawv mus caw yawm txiv los yog dab laug tuaj daws. Thaum koj mus txog yawm txiv tsev, koj rau 4 khob cawv rau saum rooj thiab rub yawm txiv los zaum. Koj cev 2 khob rau yawm txiv haus kiag thawj zeeg cawv kom meej. Yog hais tias yawm txiv tsis haus, koj yuav tsum tau txhob kom yawm txiv haus, thiab hais rau yawm txiv hais tias koj yuav muaj hawj lwm tseem ceeb nrog yawm txiv tham. Thaum neb haus tas lawm, koj rau dua 4 khob ua ib yam li qub thiab txhob hais tias: “(Wb ib nyuag cub cawv tso yuam).”

Tom qab neb ib nyuag tub qhov ncauj tas lawm, neb muab 4 khob cawv no tso rau saum rooj ces koj tus ua vauv pib hais rau yawm txiv tias:

“Txiv laud… tsis muaj dab tsi, cuag li tias yuav tuaj luab lim koj ua niam ua txiv. Laus lawm, ob peb tus me nyuam lawm thiab, xav daws lub me npe laus. Luag tej laus niaj txig piv txoj lus, xav thoov kab kev laus ntoj, thoov kev laus taug. Thov koj ua niam ua txiv mus pab daws lub me npe rau kuv.”

Thaum tham tag nrho li no koj coj yawm txiv haus kiag 4 khob cawv kom meej. Ntxiv ntawv koj sawv tsees mus pe yawm txiv thiab hais li no:

“Txiv, luag tias koj muaj koj qav koj num, hawj lwm npau to los thov koj ho zam lub txim mus pab daws lub me npe. Muaj 2-3 tus me nyuam, mem xeeb neeg lawm, pheej muaj mob muaj nkeeg. Ob tsawv peb tsawv los yog tim ib qhov ib me ntsis, koj ua niam ua txiv, thov koj ua tiag mus pab daws lub me npe.”

Thaum koj ua vauv pe tas li saum no lawm ces yawm txiv yeej yuav nug seb koj nyiam lub sib hawm twg ces koj yuav tau teem ib lub sib hawm qhia rau kom yawm txiv paub meej.

Txog hnub uas koj tau teem cia li saum no, yawm txiv yuav coj ib tug laus neeg nrog yawm txiv tuaj ua tus cev lus thiab sab laj. Tsis tas li ntawv xwb koj ua ntxhais ua vauv los yuav tau nrhiav ib tug laus neeg los sawv ua koj tug thiab pab cev lus phim yawm txiv tus neeg.

Pib lub rooj sab laj, ua ntej yuav ua rooj mov daws npe laus, koj tus ua vauv yuav mus rub yawm txiv thiab nws tus sawv cev los nrog koj thiab koj tus sawv cev zaum rau ntawm rooj. Nej yuav sab laj txog ntawm koj lub npe, saib koj yuav kom yawm txiv nrhiav raws luag poj yawm los yog raws koj poj yawm. Yog raws luag poj yawm no ces yawm txiv nrhiav tau lub npe zoo li cas los koj yuav li ntawv. Hos yog raws yus poj yawm no ces koj qhia rau yawm txiv seb koj nyiam koj lub npe raws koj tus poj yawm twg rau saum rooj. Kev nrhiav npe laus raws peb hmoob kev cai mas yus yuav nrhiav hu raws tus poj yawm uas muaj koob nto npe thiab tus uas nyob laus laus plob hau dawb paug. Kom lub npe ntawv pov fwm yus zoo li tus ntawv ntag. Ntawm lub rooj no yawm txiv yuav los mus lees thawj txim los yog thawj zeeg cawv ntawm rooj sab laj no xwb. Txij ntawv mus yawm txiv tso rau yawm txiv tus tuaj sawv cev thiab koj tus sawv cev, nkawv sib txuas lus mus ntxiv lawm xwb. Yawm txiv neb ob tug tseem yuav sawv ntawm lub rooj sab laj no lawm.

Txuas ntxiv ntawv, koj tus sawv cev mam nrog yawm txiv tus sawv cev tham ntxiv tias:

“Hnub no tshaj ntuj nrig, nej ua niam ua txiv, tab kaum nej hauj lwm. Nyias nyob nyias tsev, hawj lwm muaj npau to, los cuag li yuav luab lim txog koj ua niam ua txiv. Hnub no, tos koj tuaj daws lub me npe, luag tej laus niaj txig piv txoj lus, yuav thoov kav kev laus ntoj, ntoj kab kev laus taug, daws npe kev txwj kev laus hu.”

Nkawv yuav tham ntxiv thiab sab laj hais kom meej seb yuav xav nrhiav ib lub npe los phim koj lub xwb los yog yuav xav daws kiag ib lub npe tshiab raws li koj nyiam. Thaum nkawv nrhiav tau lub npe laus no thiab xaus nqe lus no lawm, koj tus sawv cev yuav coj yawm txiv tus sawv cev haus kiag nkawv cov cawv saum rooj kom meej. Yawg mam li rov qab rau dua ib cov cawv tshiab thiab cob sia tsiaj tias:

“Tus me tsiaj uas yuav cob rau koj ua niam ua txiv ntawv nyob (qhia qhov chaw). Nrhiav ib tus me tsiaj los twb tsis raug qhov muag. Luaj tus me nas xwb es koj ua niam ua txiv wb mus xyuas tus tsiaj.”

Ces yawg yuav tau coj kiag yawm txiv tus sawv cev mus qhia thiab cob siav tsiaj kom meej, yawm txiv thiaj li yuav lees. Thaum nkawv mus xyuas tus tsiaj, koj tus sawv cev yuav tau nqa 1 khob cawv. Thaum txog ntawm tus tsiaj lawm, koj tus sawv cev yuav cob khob cawv rau yawm txiv tus sawv cev thiab hais tias:

“Tsiaj yog tus me no. Luag tias, niam txiv tus tub tus ntxhais los lawm 2-3 xyoos. Luag tias, tub ki mas phaj tas, twb tsis tau daws lub me npe. Koj ua niam ua txiv, luag tias xav luaj nyuj los xu luaj ntuj, xav luaj teb los xu luag zeb. Twb tsis raug qhov muag los thov koj ua niam ua txiv zam lub txim. Tus me tsiaj ces yog tus me no”

Ces koj tus sawv cev mam li cev kiag nws khob cawv rau yawm txiv tus sawv cev, thiab yawm txiv tus sawv cev los yeej yuav cev kiag nws khob rov rau koj thiab hais tias: “Tau lawm lau, siv li cas los tau.”

Ua ntej tshaj plaws thaum cob siav tsiaj tag li hais los saum no lawm ces yawm txiv yuav los hu koj ua vauv plig, pib hu koj lub npe tshiab no.

Xaus li no koj ua vauv mam li muab tus npua tua coj los ua rooj mov daws npe laus.

(Kev daws npe laus yog yawm txiv tuaj daws, koj yuav tsum seem tiam kom tau niam tais thiab yawm txiv ib leeg ib cev khaub ncaws laus. Qhov nov nws yog ib qho tseem ceeb heev ntawm kev daws npe laus)

NTAWM ROOJ MOV

Koj ua vauv yuav muab 1 lub phaj rau 2 khob cawv cob rau niam, 1 lub phaj 2 khob cawv cob rau txiv. Ntxiv ntawm cob1 leeg 2 khob rau 2 tug tuaj sawv cev. Tom qab cob cov cawv no rau lawv sawv daws meej lawm, koj los mus thov txim rau nkawv 2 tug tuaj sawv cev hais li nram no tias:

“Thov txim rau neb 2 tug tuaj sawv cev rau tom ub tom no; hnub no kuv ua ntxhais ua vauv tau tos niam thiab txiv nkawv tuaj daws lub me npe. Neb tau tuaj pab sawv cev, cev lus rau 2 tog ua rau lub rooj daws npe no tiav log lawm, kuv ua ntxhais ua vauv tsis muaj 1 khob cawv los 1 rawg ntxuag los rau neb ua neej ua tsav ua kwv ua tij khaws. Tsuas muab lo lus ua neb tsaug xwb, cuag li yuav thov neb lub zog qhuav qhuav xwb, cuag li yuav luab lim neb xwb.”

Ntxiv ntawv neb 2 niam txiv ua ntxhais ua vauv mam mub cov khaub ncaws li teev los saum no cob ntxiv rau niam tais yawm txiv thiab hais li nram no:

“Neb ua niam ua txiv, tuaj daws lub me npe los twb tsis muaj dab tsi mus pov hwm neb ua niam ua txiv hauv vaj hauv tsev. Wb ua ntxhais ua vauv muab 2 me cev khaub ncaws no rau neb coj mus cia tuav pov hwm xwb.”

Tom qab niam tais thiab yawm txiv txais tau neb ua ntxhais vauv cov txhiaj txheej saum no, niam tais yawm txiv yuav ua neb tsaug li nram no:

“Tsis cia li, neb ua ntxhais ua vauv tseem yuav muab me tsoos tsho rau wb ua niam ua txiv thiab. Tsam tsis tau rau tej me nyuam hnav”

Ntxhais vauv mam li teb tias:

“Neb ua niam ua txiv, neb tuaj daws lub npe. 9 txog kab neb thoov tuaj, 8 txoj kev neb thoov los. Zaum no neb thoov kab thoov kev tuaj, kom qaum kev los tsis pob, qab kev los tsis qawj. Luag tias kev txwj kev laus, kom noj ib txhiab haus ib txhis. Neb txhob ua tsaug. Cuag li yuav luab lim neb lub zog qhuav xwb”

“Neb ua niam ua txiv, neb tuaj daws lub me npe. Luag tias 9 txog kab los neb thoov tuaj, 8 txoj kev los neb tuag los. Neb thoov li cas los nyaj lus yuav mus li ntawv. Txij no mus, kom qaum kev los tsis pob, qab kev los tsis qawj.”

Xaus nkaus li no niam tais yawm txiv yuav los haus koj cov cawv hauv phaj kom meej ces koj yuav rov rau dua 4 khob cawv cob rau nkawv ua niam ua txiv li qub. Thaum tau txais cov cawv no lawm, yawm txiv mam li muab koj ua vauv lub npe tshiab los mus qhia rau ib tsoom kev txwj laus neeg saum lub rooj li nram no thiab foom lus zoo rau neb.

Ntxiv ntawv, yawm txiv mam txiav hlua los khi neb tes. Thaum khi, yawm txiv yuav foom koob hmoov li nram no:

“Kuv ua niam tais yawm txiv, kuv tuaj daws lub npe rau koj hu ua (lub npe tshiab) los pov koj ua vauv. Neb ob tus me nyuam kom nyob txhiab niag tim puas xyoo. Kuv tuaj thoov kab, thoov kev. Luag tias 9 txoj kab los kuv thoov tuaj, 8 txoj kev los kuv thoov los, kom qaum kev tsis pob, qab kev los tsis qawj. Kev txwj kev laus, ntoj ib txhiab taug ib txhis”

Tom qab sawv daws khi tes tas, koj yuav tau sawv mus pe niam tais yawm txiv thiab txhua tus kev txwj laus neeg zaum saum rooj. Pib pe ntawm yawm txiv thiab niam tais, 2 tug sawv cev thiab txhua leej saum lub rooj. Thaum pe no cov kwv tij nrog yus ib phaj sawv daws los nrog yus pe kom coob thiaj li raug ntseg raug muag.

Thaum pe vauv yuav hais li no:

“(Tuav npe, hu kom txum phaj) hnub no yog zoo hnub zoo nyoog. Koj tuaj pab daws npe, thoov kab rau txwj ntoj, thoov kev rau laus taug. Luag tias 9 txoj kab, 8 txoj kev, kom qaum kev los tsis pob qab kev los tsis qawj. Txij no mus, kom kev txwj thuv ib txhiab, kev laus thuv ib txhis. Nyob dawb hauv nris caug, txhiab tsis muaj mob, puas tsis muaj nkeeg”

Tom qab koj pe tas li no lawm, niam tais yawm txiv mam li rau ntxhais vauv 1 leeg 2 khob cawv thiab yuav muab dab tsi los mam los muab thaum no. Raws li kev cai, niam tais yawm txiv yuav muab ntxhais vauv ib leeg ib cev khaub ncaws los yog ib leeg ib txoj saw nyiaj los yog saw kub. Ntxiv ntawv ntxhais vauv mam los ua niam tais yawm txiv tsaug li nram no:

“Ua tsaug mog, niam thiab txiv, neb tuaj pab daws lub me npe. Hnub no, luag tias yuav neb lub yeej koob yeej huam. Yuav neb lo lus txiaj lus ntsig xwb, los neb tsis cia li, neb tseem muab nyiaj txiag tsoos tsho tuaj pov hwm wb ua tub ua kiv. Cuag li luab lim neb, txhob xeeb neb xwb nawb”

Xaus li no mam li pib noj mov thiab pib haus cov cawv daws npe laus saum tsum mov 4 tus no tuaj:

1 Tus cawv hu plig
2 Tus cawv khi tes
3 Tus cawv daws npe
4 Tus cawv ua niam tais yawm txiv tsaug

COV NQAIJ NTIM CES
Npua:
Txiav kiag ib sab txij ntawm qhov tsos nrog tw tseg cia
Txiav kiag 4 ntoos tav thiab muab 4 tug qaib loS tso ua ke

4 tug qaib no niam tais yawm txiv coj mus
2 tug noj su tom kev
2 tug npws poj yawm tom tsev

Nyuj:
Txiav ib ceg thiab ib thooj ntshiv kom zoo nkauj ntawm lwm ceg los tso nrog ces yuav muab ntim rau niam tais yawm txiv

4 tug qaib li hais los saum no
Niam tais yawm txiv tus sawv cev yuav los txheeb, los rau cawv, thiab muab faib ib qho me ntsis rov qab los rau yus tus sawv cev thiab hais tias “faiv rov rau neb ua ntxhais vauv hauv tsev

Cov su ntim rau niam tais yawm txiv nqa mus tsev

1 1 ceg npua los yog ceg nyuj
2 4 tug qaib- luag yuav faib 1 tug rov rau yus
3 2 pob mov
4 1 hwj cawv
5 4 ntoos tav npua los yog ib thooj nqaij ntshiv (nyuj)- luag yuav faiv ib nrab rov rau yus

Tom qab niam tais yawm txiv mus tsev tas lawm, koj muab cov uas luag faib rov los cob rau tus uas koj thov tuaj sawv cev hauv tsev.


KEV DAWS NPE LAUS XAUS LI NO
NIAM TAIS YAWM TXIV ROV LOS TXOG TSEV
Thaum niam tais yawm txiv ros los txog tsev, niam tais yawm txiv yuav coj tus qaib npws poj npws yawm los mus npws poj yawm. Kev npws poj yawm ces luag npws txhua txhua leej pib ntawm luag niam luag txiv los mus xaus rau ntawm luag tus ncej dab ncej qhua hais tias:
Ntxhais vauv tua tsiaj tua txhuv pub noj pub haus. Ris nqaij ris hno rov los txog vaj txog tsev. Yuav hu txog, (hais lus npe) los nrog noj nrog haus. Yuav los noj pov fwm hauv pov yoom. Txawj hais li cas los hais ntxiv…)kuv yog vaj yim leej thov qhuas tus tub hluas siab zoo, kuv nrog koj nyiam lub tswv yim no, ua tsaug koj coj tuaj qhia rau peb.
kuv pom muaj ob peb lo lus koj sau tau tus ntawv poob lawm yog leej twg yuav muab luam tawm coj mus kawm thiab siv thov pab kho kom cov ntawv sau no yog yog tsis txhob poob thiab sau yuam kev.

thov rau tsoom phooj ywg tias, txawm yog nws sau tau ntau thiab tsawg los nej ho zam txim pub thiab, thov nej tus uas tuaj saib thov txhawb nws zog,

ua tsaug.

vaj yim leej

#17 HMOOB_yajsaub_*

HMOOB_yajsaub_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 01:36 PM

kuv nyob tsis tau, kuv lam xyaum muab nej tej lus rub los tso ua ke thiaj ntau ntau li ntawd lawm,

yog tias kuv rub tag nrho tej lus zoo, thiab lus phem los ua ke, ces kuv muab luam tawm, ua ib phau ntawv, thiab kuv muab teeb ua yeeb yaj kiab ces yeej tau ib tshooj uas zoo saib heev li,

vim nyob rau hauv cov lus no, muaj qhov zoo, thiab qhov phem huv tib si.

hos yog tshuav qee lo lus, tsis muaj ces kuv mam ntxiv rau xwb ces twb ua tau ib zaj yeeb yaj kiab, hais kas moos, muaj txhua yam nyob rau hauv lawm.

ua tsaug.

#18 HMOOB_tuam thawj txheeb kab_*

HMOOB_tuam thawj txheeb kab_*
 • Guests

Posted 04 August 2011 - 02:57 PM

Kuv tseemhmoob thiajli yog Hmoob tiag thiab tsis tau vwm li Vajyimleej thiab yawg txheebkab. Koj yog ib yawg sau cov lus no ua ntau lub npe nkaus xwb tsis muaj qabhau dabtsi li. Tseem muaj tus muab koj tsa ua vajtswv hos muab kuv tis npe ua txwjnyoog lawm thiab lau. Pus yog nej qaug tshuaj vwm lawm nas los? Ntshai yuav tsis muaj tsev vwm txaus nej mus nyob li lawm os...

Tabsi yog nej lam hais tso dag xwb no los...kuv tsis xav licas nej. Tabsi, yog nej hais tiag ces yeej vwm lawm tiag hos..


tseem hmoob, kuv yog tuam thawj txheeb kab, kuv tuaj pom koj sau ntawv tham tso dag hauv no, es kuv lam tuaj txhoj pob, sau ua si xwb, koj tsis txhob chim maj los! kuv tsis paub tias vaj yim leej ho yog leej twg, thiab nyob qhov twg, tiam sis kuv saib nej peb tug sis sis cav, kuv thiaj tau ntxiv nej tej lus mus ua dua ib lub tswv yim tshiab, kom hais sis raws xwb koj txhob xav li cas mas los!, thiab muaj ib yam kuv pom mas yog koj siv lub npe tseem hmoob no, es koj sau hais lus ua li tus neeg coj lub siab nqaim nqaim, thiab siab luv luv los yog nkaus nkaus heev, es kuv thiaj lam sau phim xwb, tiam sis qhov tseeb koj yeej tsis yog tus neeg ntawd, txog txij koj paub nkag tuaj tso dag hauv no lawm ces koj yeej yog ib tug neeg to taub zoo thiab paub qab hau zoo lawm puas yog?

tuam thawj txheeb kab

#19 HMOOB_maiv ntxawm_*

HMOOB_maiv ntxawm_*
 • Guests

Posted 08 August 2011 - 07:28 AM

tseem hmoob, kuv yog tuam thawj txheeb kab, kuv tuaj pom koj sau ntawv tham tso dag hauv no, es kuv lam tuaj txhoj pob, sau ua si xwb, koj tsis txhob chim maj los! kuv tsis paub tias vaj yim leej ho yog leej twg, thiab nyob qhov twg, tiam sis kuv saib nej peb tug sis sis cav, kuv thiaj tau ntxiv nej tej lus mus ua dua ib lub tswv yim tshiab, kom hais sis raws xwb koj txhob xav li cas mas los!, thiab muaj ib yam kuv pom mas yog koj siv lub npe tseem hmoob no, es koj sau hais lus ua li tus neeg coj lub siab nqaim nqaim, thiab siab luv luv los yog nkaus nkaus heev, es kuv thiaj lam sau phim xwb, tiam sis qhov tseeb koj yeej tsis yog tus neeg ntawd, txog txij koj paub nkag tuaj tso dag hauv no lawm ces koj yeej yog ib tug neeg to taub zoo thiab paub qab hau zoo lawm puas yog?

tuam thawj txheeb kab


tuam thawj aw!! nkim koj tej lus thov txim xwb os! leej twg yuav quav ntsej koj tej lus ko, tsis muaj qab hau os yawg thaub aw!!

#20 HMOOB_xyostuamswbhmoob vajpov_*

HMOOB_xyostuamswbhmoob vajpov_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 12:42 PM

maiv ntxawm koj tau zoo tuag, koj tsis tuag twj ywm koj tseem yuav tuaj nkag rau hauv qhov hleb qhov ntxa no thiab, koj ua zoo tsam ces koj ntsej liab, qhov muag paug paj tshau nawb. koj puas paub tias cov neeg hauv no heev npaum cas no. tsum kiag nawv. ntsej muag rhuav plhu.

#21 HMOOB_Maiv ntxawm_*

HMOOB_Maiv ntxawm_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 07:04 PM

maiv ntxawm koj tau zoo tuag, koj tsis tuag twj ywm koj tseem yuav tuaj nkag rau hauv qhov hleb qhov ntxa no thiab, koj ua zoo tsam ces koj ntsej liab, qhov muag paug paj tshau nawb. koj puas paub tias cov neeg hauv no heev npaum cas no. tsum kiag nawv. ntsej muag rhuav plhu.


kuv xav zoo, kuv thiaj tuaj cheem nej, tiam sis yog nej ho pom tias kuv rhuav plhu dhau hwv lawm no, kav tsij ua li nej txoj kev ntshaw, kav tsij tuaj sis thab, sis thuam thiaj zoo, nej cov ntsej muag neeg siab tsiaj ko siab, kuv tsis thab nej lawm os ntsej muag.

#22 HMOOB_vaj yim leej_*

HMOOB_vaj yim leej_*
 • Guests

Posted 22 August 2011 - 10:15 AM

kuv yog vaj yim leej, kuv tuaj no yog xav tuaj thov kom toj siab pab muab, lub topic tsab ntawv cawm seej, kuv tau tuaj sau tag los saum toj no rho tawm.vim kuv tuaj sau yuam kev chaw lawm, thov zam txim thiab. yuav ua nej tsaug ntau ntau.

vaj yim leej

#23 HMOOB_Tswv-yim_*

HMOOB_Tswv-yim_*
 • Guests

Posted 20 April 2012 - 05:25 AM

- Hmoob yuav, Sib raug zoo; Sib haum xeeb...Tug thawj coj "Ncaj nceeg" Txhob saib dej ua ntu, Saib tib neeg ua plhu; Cais pab...Tshwj pawg, Rub txheeb; Tseg kem zoo li "Yav tas lawm" Txog niaj hnub no.

#24 HMOOB_Tswv-yim_*

HMOOB_Tswv-yim_*
 • Guests

Posted 20 April 2012 - 05:33 AM

- Hmoob yuas, Hmoob aws; Txij yav nov...Tod ntej, Hmoob yuavtau tseg; Txoj kev ua npau suav "Hais lug vwm" Pheej hais lo lug "Lawv" Ntuj hais li, Vaj tswv; Yawm saub...Tug twg? "Yog tug ntawd" Luag tug tib neeg (Kawm paub txawj ntse) Thiaj ntseeg, Hmoob cov lug vwm; Niaj hnub no...Neeg ruam dig muag "Ntseeg" Tsi ua hauj lwm, Kaum xyoo; Nyob qhov qub...Luag lwm haivneeg vam meej, Twb xa "Space" Mus saib xyuas ncig, Txhua lub hnub qub; Hmoob tseem niaj hnub (Hais lug vwm)

#25 HMOOB_tswv yim_*

HMOOB_tswv yim_*
 • Guests

Posted 01 May 2012 - 01:46 PM

- Hmoob yuas, Hmoob aws; Txij yav nov...Tod ntej, Hmoob yuavtau tseg; Txoj kev ua npau suav "Hais lug vwm" Pheej hais lo lug "Lawv" Ntuj hais li, Vaj tswv; Yawm saub...Tug twg? "Yog tug ntawd" Luag tug tib neeg (Kawm paub txawj ntse) Thiaj ntseeg, Hmoob cov lug vwm; Niaj hnub no...Neeg ruam dig muag "Ntseeg" Tsi ua hauj lwm, Kaum xyoo; Nyob qhov qub...Luag lwm haivneeg vam meej, Twb xa "Space" Mus saib xyuas ncig, Txhua lub hnub qub; Hmoob tseem niaj hnub (Hais lug vwm)- He...he....Tog huab tais qaum ntuj tsi nqeg ntiaj teb, Los hmoob twb leeg lawv npe tas lawm; Lub npe vaj yim leej....Yog yawm saub, Yim tug xov nom nres....Yim meem ntuj, Luag thiaj hu ua "Vaj yim leej" Hos hmoob yog, Ntxhuaj yim lub nceb liab xwb os; Suav daws sim ntsia saib mas....Cov ua nom, Nom kav maum; Tsi yog nom tswj teb kav chaw os...Tug twg? Tau npe nom, Yuav poj niam coob.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users