Jump to content


npau suav


8 replies to this topic

#1 HMOOB_tshab xyoob_*

HMOOB_tshab xyoob_*
  • Guests

Posted 20 July 2011 - 09:48 AM

nag hmo kuv nyob nyob cas kuv txawm tsaug zog ua yog toog rov pom ib tug nyab laj tuaj pub qhob noom rau me nyuam yaus noj, tau ob peb hnub tom qab cas txawm muaj ib cov nyab laj tuaj nqa tau kuv rab phom nyob pem qhov zeb, thiab los coj kuv mus kawm kev cai koos sam,
kuv xav tsis thoob, tias, yog ua li cas? lawv txawm muab kiag kuv rab phom tsis muaj mos txwv los rau kuv kwv, lawv hais tias, twb yog txiv toj xeem kom peb tuaj coj koj mus cuag nws, thiab kawm me ntsis kev cai tswj teb kav chaw no es peb thiaj li tuaj coj koj.

kuv paub ntsoov lawm hais tias zaum no mas tuag tseeb tseeb lau! kuv txawm tig loo mus hais rau kuv tsev neeg, poj niam thiab me nyuam. kom lawv yeej meem fiv yeem pab, thiab hais rau poj niam tias yog kuv mus lawm ntau hnub tsis hnov xov ces, koj ua ib siab mog. muaj leej twg nyiam koj los yeej meem mus ua neej lawm tom ntej txhob tos kuv lawm mog.

lawv koj kuv mus txog nram, tog kev, tsag toj pob, lawv ib tug txawm ntsia ib tug, thaum kuv tab tom ncaj zog, kuv xav zoj tias zaum no yog kawm ntawm qhov no lawm lau! kuv cia li tib! txoom pwm rov quav pes nrisdua ntais hauv tsag toj pob lawm, ces lawv cov phom nro ua tsuj ua tsaug lawv qab tuaj rau kuv, kuv tej plaub hau tu ya zom zaws, tom qab suab phom nrov ntsiag, kuv txawm rov los rau puag pem peb daim qub teb saib puas muaj leej twg tuaj. ces kuv txawm hnov dheev rov los.

#2 HMOOB_hlubhmoob_*

HMOOB_hlubhmoob_*
  • Guests

Posted 20 July 2011 - 10:45 AM

nag hmo kuv nyob nyob cas kuv txawm tsaug zog ua yog toog rov pom ib tug nyab laj tuaj pub qhob noom rau me nyuam yaus noj, tau ob peb hnub tom qab cas txawm muaj ib cov nyab laj tuaj nqa tau kuv rab phom nyob pem qhov zeb, thiab los coj kuv mus kawm kev cai koos sam,
kuv xav tsis thoob, tias, yog ua li cas? lawv txawm muab kiag kuv rab phom tsis muaj mos txwv los rau kuv kwv, lawv hais tias, twb yog txiv toj xeem kom peb tuaj coj koj mus cuag nws, thiab kawm me ntsis kev cai tswj teb kav chaw no es peb thiaj li tuaj coj koj.

kuv paub ntsoov lawm hais tias zaum no mas tuag tseeb tseeb lau! kuv txawm tig loo mus hais rau kuv tsev neeg, poj niam thiab me nyuam. kom lawv yeej meem fiv yeem pab, thiab hais rau poj niam tias yog kuv mus lawm ntau hnub tsis hnov xov ces, koj ua ib siab mog. muaj leej twg nyiam koj los yeej meem mus ua neej lawm tom ntej txhob tos kuv lawm mog.

lawv koj kuv mus txog nram, tog kev, tsag toj pob, lawv ib tug txawm ntsia ib tug, thaum kuv tab tom ncaj zog, kuv xav zoj tias zaum no yog kawm ntawm qhov no lawm lau! kuv cia li tib! txoom pwm rov quav pes nrisdua ntais hauv tsag toj pob lawm, ces lawv cov phom nro ua tsuj ua tsaug lawv qab tuaj rau kuv, kuv tej plaub hau tu ya zom zaws, tom qab suab phom nrov ntsiag, kuv txawm rov los rau puag pem peb daim qub teb saib puas muaj leej twg tuaj. ces kuv txawm hnov dheev rov los.


Tus phoojywg es, koj noj tsau ces ua npaum suav ntau xwb. Kuv ua tejzaj mas tseem muaj cem dua ntawd los kuv twb tsis ntau nqi dabtsi. Vim peb yeej tau khaiv cobtsib ntau zaug yav dhau los lawm ces nyob nyob yus rov qab ua npau suav xwb os.. tsis txhob ntshai yuav tsis muaj dabtsi tshwmsim ru koj li.

#3 HMOOB_Ceeb Laaj_*

HMOOB_Ceeb Laaj_*
  • Guests

Posted 20 July 2011 - 12:07 PM

Mej es tseem yog ua npau suav xwb,peb es maag kag le ntaag thaum kuv raug mob ntawm mas kuv quas puj tseem hluas kawg,nyav nyuas 3 tug miv nyuas xwb los kuv quas puj tseem yog tug txhais zoo nkauj kws peb sib txeeb yuav sis kuv tau lawm xwb xaav mas txau ntshai kawg.

#4 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
  • Guests

Posted 20 July 2011 - 12:13 PM

nag hmo kuv nyob nyob cas kuv txawm tsaug zog ua yog toog rov pom ib tug nyab laj tuaj pub qhob noom rau me nyuam yaus noj, tau ob peb hnub tom qab cas txawm muaj ib cov nyab laj tuaj nqa tau kuv rab phom nyob pem qhov zeb, thiab los coj kuv mus kawm kev cai koos sam,
kuv xav tsis thoob, tias, yog ua li cas? lawv txawm muab kiag kuv rab phom tsis muaj mos txwv los rau kuv kwv, lawv hais tias, twb yog txiv toj xeem kom peb tuaj coj koj mus cuag nws, thiab kawm me ntsis kev cai tswj teb kav chaw no es peb thiaj li tuaj coj koj.

kuv paub ntsoov lawm hais tias zaum no mas tuag tseeb tseeb lau! kuv txawm tig loo mus hais rau kuv tsev neeg, poj niam thiab me nyuam. kom lawv yeej meem fiv yeem pab, thiab hais rau poj niam tias yog kuv mus lawm ntau hnub tsis hnov xov ces, koj ua ib siab mog. muaj leej twg nyiam koj los yeej meem mus ua neej lawm tom ntej txhob tos kuv lawm mog.

lawv koj kuv mus txog nram, tog kev, tsag toj pob, lawv ib tug txawm ntsia ib tug, thaum kuv tab tom ncaj zog, kuv xav zoj tias zaum no yog kawm ntawm qhov no lawm lau! kuv cia li tib! txoom pwm rov quav pes nrisdua ntais hauv tsag toj pob lawm, ces lawv cov phom nro ua tsuj ua tsaug lawv qab tuaj rau kuv, kuv tej plaub hau tu ya zom zaws, tom qab suab phom nrov ntsiag, kuv txawm rov los rau puag pem peb daim qub teb saib puas muaj leej twg tuaj. ces kuv txawm hnov dheev rov los.tus phoojywg,

koj yuav muaj mob nyhav los yog tshwm sim teeb meem loj rau koj tab sis tsis ua cas koj twb khiav dhau dim lub qhov tuag lawm. Txhob txhawj xav ntau yam.

#5 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
  • Guests

Posted 20 July 2011 - 05:44 PM

nag hmo kuv nyob nyob cas kuv txawm tsaug zog ua yog toog rov pom ib tug nyab laj tuaj pub qhob noom rau me nyuam yaus noj, tau ob peb hnub tom qab cas txawm muaj ib cov nyab laj tuaj nqa tau kuv rab phom nyob pem qhov zeb, thiab los coj kuv mus kawm kev cai koos sam,
kuv xav tsis thoob, tias, yog ua li cas? lawv txawm muab kiag kuv rab phom tsis muaj mos txwv los rau kuv kwv, lawv hais tias, twb yog txiv toj xeem kom peb tuaj coj koj mus cuag nws, thiab kawm me ntsis kev cai tswj teb kav chaw no es peb thiaj li tuaj coj koj.

kuv paub ntsoov lawm hais tias zaum no mas tuag tseeb tseeb lau! kuv txawm tig loo mus hais rau kuv tsev neeg, poj niam thiab me nyuam. kom lawv yeej meem fiv yeem pab, thiab hais rau poj niam tias yog kuv mus lawm ntau hnub tsis hnov xov ces, koj ua ib siab mog. muaj leej twg nyiam koj los yeej meem mus ua neej lawm tom ntej txhob tos kuv lawm mog.

lawv koj kuv mus txog nram, tog kev, tsag toj pob, lawv ib tug txawm ntsia ib tug, thaum kuv tab tom ncaj zog, kuv xav zoj tias zaum no yog kawm ntawm qhov no lawm lau! kuv cia li tib! txoom pwm rov quav pes nrisdua ntais hauv tsag toj pob lawm, ces lawv cov phom nro ua tsuj ua tsaug lawv qab tuaj rau kuv, kuv tej plaub hau tu ya zom zaws, tom qab suab phom nrov ntsiag, kuv txawm rov los rau puag pem peb daim qub teb saib puas muaj leej twg tuaj. ces kuv txawm hnov dheev rov los.

Yog koj nyob hauv lub Tebchaws Nplog es tham qhov no no ces kuv totaub lawm os. Tsis yog npausuav hos yog npautiag, vim yeej muaj ntau leej tau ploj li no lawm tiag. Yeej pab nej nyuajsiab thiab, tiamsis yuav tau ua siab tawv vim tej no yog Nomtswv ib lub tswvyim txovhaiv. Nej yuav tau sau siab los daws tus teebmeem no uas yog thaum nej paub tias leejtwg raug lawm ces sawvdaws yuav tau mus zov kev ntes kom tau tus uas tuaj ua ntawd kom paub qhovtseeb saib yog tuaj qhovtwg tuaj. Ces thaum nej paub tseeb lawm ces mam li majmam xais tomntsis mus kom ti tom hauvpaus lossis mus kiag ntawm lub hauvpaus es ua tibteg xais ntawd tuaj xwb ces thiaj li tsis muaj cov ua li ntawd lawm.

#6 HMOOB_tshab xyoob_*

HMOOB_tshab xyoob_*
  • Guests

Posted 21 July 2011 - 04:58 AM

kuv rov tuaj ua nej sawv daws tsaug, nej sawv daws hlub kuv thiab txhawj xeeb kuv, thov ua tsaug ib zaug ntxiv. ua tsaug.

#7 HMOOB_vajyimleej_*

HMOOB_vajyimleej_*
  • Guests

Posted 21 July 2011 - 08:20 AM

tus npau suav neej neeg, zaj dav ya puv ntuj, thiab ib zaj uas uab lab ya puv ntuj, ntsaum daj caum ntsaum dub tom, twm tswb los hauv zos , poj qaib dawb txawj qua, kuv yog tus pom kiag, ntawm lub qhov muag yog nyob hauv peb lub zos tsua dawb ntag. txij li thaum kuv twb yeej meej pem lawm.

thaum ntawv kuv muab ib daim txhais ntoo nplooj hlis, muaj ib lub pob tsib, los txua tau ib rab hneev, tus nta ib tog ntev ib tog luv, kuv coj mus tua raug ib tug npem nkaib, quaj lag lua nro tsed!! tsed!! kuv rho hlo rab riam nqia nqia duav coj los tsuav lwj tsua liam yog thawj tug nas uas kuv tua tau.

tom qab ntawd peb thiaj khiab tawm teb chaw. tej yam xwm txheej, no yog qhia txog kev hloov teb hloov chaw. ua tsaug.

#8 HMOOB_nkauj nag_*

HMOOB_nkauj nag_*
  • Guests

Posted 08 August 2011 - 08:06 AM

thaum lub 5 hlis xyoos 78 nyob ntawm peb thaj teb pob kws, kuv kuj tau pom ob pab ntsaum tuaj sis tog li koj tau hais thiab, cov ntsaum ntawd loj sis luag thiab xwb, tiam sis cov ntsaum daj lem lis ntawd txawj plev thiab heev dua cov ntsaum dub. thaum ob pab ntsaum no sis tog, kuv tseem yog ib tug me nyuam ntxhais xwb. dhau ntawd los ces tsua hnov hais txog neeg khiav nkaus xwb, txawm yog yus tseem yau los yus lub siab yeej xav ntsoov txog txoj kev khiav thiab xwb.

#9 HMOOB_nuj txeeg_*

HMOOB_nuj txeeg_*
  • Guests

Posted 10 August 2011 - 08:01 AM

thaum lub 5 hlis xyoos 78 nyob ntawm peb thaj teb pob kws, kuv kuj tau pom ob pab ntsaum tuaj sis tog li koj tau hais thiab, cov ntsaum ntawd loj sis luag thiab xwb, tiam sis cov ntsaum daj lem lis ntawd txawj plev thiab heev dua cov ntsaum dub. thaum ob pab ntsaum no sis tog, kuv tseem yog ib tug me nyuam ntxhais xwb. dhau ntawd los ces tsua hnov hais txog neeg khiav nkaus xwb, txawm yog yus tseem yau los yus lub siab yeej xav ntsoov txog txoj kev khiav thiab xwb.


nkauj nag, es thaum ntawd koj muaj pes tsawg xyoo lawm, ua cas niam no, twb tau ntev npaum li no, lawm es koj tseem tuaj rau hauv toj siab no thiab, puas yog koj tsis muaj cuab tsis muaj yig lawm koj thiaj tuaj ua si li no?Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users