Jump to content


pib neej tshiab


11 replies to this topic

#1 HMOOB_hnubkaj_*

HMOOB_hnubkaj_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 06:20 AM

nyob kaj siab lug, rau txoj kev tshav ntuj, ua noj ua haus, tsis nco txhob, tsis nco txhawj, muaj ib hnub phom loj phom me nrov ua luaj zaj, tej qab vag tsib taug. kuv niam thiab kuv txiv, thooj txhij nthe nqho, khiav oj!, peb ib tsaug tawm plaws nraum zoo, plhaw yos rau hauv kwj deg, chaub laug tsawg tsuag tawm plaws mus rau tom hav zoo, peb nqa tsis tau ib yam dab tsi li, muaj hmoo vim kuv txiv haus luam yeeb, peb thiaj tau lub ntais rauv taws, peb noj nroj noj tsuag los tawm plaws rau yeej thoj nam, neeg nyob pliaj liab vog, tau ib ntus tom qab no, hnov tias peb lub qub zog, ib txhia neeg raug tua tuag tag lawm, tu siab kawg.

neeg xam phaj zom qas zaws tuaj mus txawv teb chaws, kuv txiv tias, nyob los tsis muaj kev cia siab dab tsi lawm, ces cia peb mus txawv teb chaws lau!.

tuaj txog ntua, txawv teb chaws, kuv txiv peb txhua tus tsis paub ib lo lus li, nyuaj rau niam qhuav thiab thiab txiv qhuav lawv kawg li, tsuas yog piav tes xwb, txawm li ntawd los, kuv txiv rau siab ntso mus ua hauj lwm piav tes. tej nyiaj txiag kuv txiv tshwj zias ib feem kaum rau hauv lub hnab nas nyiaj. tsis ntev kuv niam thiab peb cov menyuam sawv daws puav leej ua hauj lwm tshwj nyiaj nrog kuv txiv ua ke, tsis muaj pes tsawg xyoo lub hnab nyiaj puv nkaus.

kuv txiv txawm mus yuav tau ib thaj av, peb ua kiag ib lub tsev rau saum nco roob, ob saib yog hav txiv ntoo laub lug ,lam cum nrig. ib qho tsis zoo yog tsis muaj tus hlub thaum peb nto nkauj, nto nrug. ua tsaug koj tuaj saib.

#2 HMOOB_Vaub kib_*

HMOOB_Vaub kib_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 07:48 AM

Me tub moob nub kaaj caag koj yuav pav tau ib zaaj neej neeg dlua kuv sab ua luaj hab muaj kuv rov moog cob rua xyoo 1978 thaum lub 7 hli. Moob nub kaaj txawm le caag los kuv zoo sab kws koj muaj moo (( tswv ntuj hlub koj tes zoo heev ))qhov kuv zoo sab tshwj xeeb yog koj muaj lub caij tuaj kawm kev txawj ntse,tog kuv has le vim lub xyoo 1976 kuv tij laug nwg tso nwg tug tub nrug kuv nyob haav zoov tau ob xyoo,xyoo 78/7 hli raug tseem tswv plog tua puav tua tuag hab puab muaj hlawv kub nyab taag pov tseg,yog nwg tsi tuag nua nwg yuav tau tuaj muaj lub neej le koj hab tu sab kawg,thov kuam koj yog tug tau koob moov dlim kev tuag tuaj tau zoo.

#3 HMOOB_hnub kaj_*

HMOOB_hnub kaj_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 08:34 AM

Me tub moob nub kaaj caag koj yuav pav tau ib zaaj neej neeg dlua kuv sab ua luaj hab muaj kuv rov moog cob rua xyoo 1978 thaum lub 7 hli. Moob nub kaaj txawm le caag los kuv zoo sab kws koj muaj moo (( tswv ntuj hlub koj tes zoo heev ))qhov kuv zoo sab tshwj xeeb yog koj muaj lub caij tuaj kawm kev txawj ntse,tog kuv has le vim lub xyoo 1976 kuv tij laug nwg tso nwg tug tub nrug kuv nyob haav zoov tau ob xyoo,xyoo 78/7 hli raug tseem tswv plog tua puav tua tuag hab puab muaj hlawv kub nyab taag pov tseg,yog nwg tsi tuag nua nwg yuav tau tuaj muaj lub neej le koj hab tu sab kawg,thov kuam koj yog tug tau koob moov dlim kev tuag tuaj tau zoo.


hnub kaj ua koj tsaug koj tau tuaj saib nrog, thiab foom koob hmoov. vim tus npau suav no yeej nyob tsis nploj li, kuv thiaj muab tham tawm ua si, rau nruab huab nruab cua. ua tsaug.

#4 HMOOB_tubntsuag_*

HMOOB_tubntsuag_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 09:51 AM

Kuv zaj los kuj txaus tu siab kawg li thiab. Yav ntuj qub qab peb tsevneeg ua lub neej tshav ntuj nrig thiab kuv txiv yog ib tug thawj tub rog, tom qab ntawd nws tau los ua ib tug tswv nroog. Xav tias yuav nrog luag tau zoo neej ua thiab yuav muaj koob npe zoo. Tabsi, tsis muaj petsawg lub hli xwb ces lub tebchaws txawm ciali hloov kev tswjfwm. Peb tsevneeg nyob tsis taus thiaj khiav mus txog tom ntug dej loj ces kuv txiv tseem raug tua tuag rau tod lawm. Kuv hnub nyoog muaj 12 xyoo xwb mas tu siab kawg thiab tsis pom qab yuav ua neej mus ntxiv li. Kuv niam tau coj peb mus nyob rau yeej thojnam txomnyem kawg siab thiab tsis muaj ib tug kwvtij txheeb ze tuaj dhau rau sab Thaib hlo li. Txawm li ntawd los peb ciali txiav txim siab dhau mus rau Memkuj lawm.

Tub ntsuag tsis muaj leej txiv cobqhia, tsis muaj tus pab cuam li. Mamli pib nrog luag mus kawm ntaub ntawv, thiab yus tsa yus yim xwb. Tabsi ua Tswv Ntuj tsaug uas muaj nws ua tus coj tub ntsuag txoj haukev es kuj kawm tiav qib siab los, tau zoo lajkam ua thiab nrog luag muaj zoo vajtse nyob lawm os cov phoojywg.

#5 HMOOB_Vaub kib_*

HMOOB_Vaub kib_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 11:50 AM

Miv tub tsuag kev tu sab tes luas tej tas xob tu sab tab sis laam has xwb qhov tseeb mas yeej tu sab kawg le. Ua neej nyob tug neeg muaj moo tsi ntsib kev txom nyem tes txawm txwv ntuj yuav muab qaum ntuj hloov moog ua qaab ntuj los puab muaj nam muaj txiv tiv thaiv txuj kev txom nyem lawm puab txuj kev txhawj tub tsi luj le tiv ib kob naag,tab sis tug tsi muaj moo mas tua tau ib tug laag npuas coj lug ua sav rua saum rooj lawm los Tub Tsuag tsaa tsi tau Tub tsuag txiv sawv lug nyob hauv roj noj thawj dlav tes txawm tswv ntuj yuav muab qaum ntuj tig rov ua qaum ntuj los Tub Tsuag txuj kev tu sab yeej tsi pluj le os mog. Miv tub tsuag aws kuv paub tas koj yeej tu sab heev txug zaaj yug tsi muaj txiv tab sis koj ca le zoo sab tas txawm le ntawm los koj cov miv nyuas tub muaj txiv zoo le lwm leej lawm nuas es ca le zoo sab nawb.

#6 HMOOB_Oldman_*

HMOOB_Oldman_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 12:30 PM

Nej cov khiav dhau tseg kuv nyob.
Vaj pov tawm teb chaws xyoo 1975 thaum lub 5 hlis. kuv muaj 7 xyoo, 1975 thaum lub 12 hlis, muaj ib hnub kuv pom ib co dav dub ya cuag muv tsiv sab hnub tuaj los rau sab hnub poob, cov dab no tsis yog ya ua tej pab, cov dav no yeej ya puv ntuj nkaus los mus, kuv thiaj li tau hu kuv txiv nrov nrov kom tawm tuaj saib vim muaj dav ya coob coob, kuv tsev neeg thiaj li tawm tuaj saib.
Thawj hnub cov dav no ya dub pes vog npaum nkaus li muv tsiv qab ntug ti nkaus hauv ntuj, hnub 2 ya sib zog me ntsis lawm, hnub 3 ya sib zog me ntsis ntxiv lawm thiab, hnub 4 ces ya ua tej pab tej pab lawm, hnub 5 ces pom qho tug lawm xwb. nov nov tsis yog paj lug, nws yog tiag. ua ntej xyoo 1975 kuv txiv coj mus mus txog hauv nroog Luang Pra Bang vaj tse ntsa iab, taj laj tsaus nti,
tsheb khiav vig vwg ua rau kuv tsis paub mus kev li. xyoo 1975 thaum lub 11 hlis kuv txiv coj kuv mus yuav khoom hauv nroog Luang Pra Bang, thaum mus txog hauv nroog cas tsis muaj ib lub tsheb khiav li, tej tab laj phob tag tsis muaj ib tug neeg li, lub tab laj twg los kaw rooj nti xwb, kuv txiv wb yeej yuav tsis tau dab tsi li wb cia li rov qab los tsev lawm xwb. kuv nco ntsoov tias lub sij hawm ntawv ua cas cia li tsis hnov ib tug nas noog quaj li lawm thiab, mloog mas zoo nkaus li lub teb chaws nplog cia li yuav kub nyhiab, tsis muaj nas muaj noog quaj los tau 2-3 xyoos mam li rov pib muaj nas muaj noog dua. sim neej no mas kho siab tshaj plaws li os lawv tsoom phooj ywg !!!


#7 HMOOB_tubntsuag_*

HMOOB_tubntsuag_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 12:36 PM

Miv tub tsuag kev tu sab tes luas tej tas xob tu sab tab sis laam has xwb qhov tseeb mas yeej tu sab kawg le. Ua neej nyob tug neeg muaj moo tsi ntsib kev txom nyem tes txawm txwv ntuj yuav muab qaum ntuj hloov moog ua qaab ntuj los puab muaj nam muaj txiv tiv thaiv txuj kev txom nyem lawm puab txuj kev txhawj tub tsi luj le tiv ib kob naag,tab sis tug tsi muaj moo mas tua tau ib tug laag npuas coj lug ua sav rua saum rooj lawm los Tub Tsuag tsaa tsi tau Tub tsuag txiv sawv lug nyob hauv roj noj thawj dlav tes txawm tswv ntuj yuav muab qaum ntuj tig rov ua qaum ntuj los Tub Tsuag txuj kev tu sab yeej tsi pluj le os mog. Miv tub tsuag aws kuv paub tas koj yeej tu sab heev txug zaaj yug tsi muaj txiv tab sis koj ca le zoo sab tas txawm le ntawm los koj cov miv nyuas tub muaj txiv zoo le lwm leej lawm nuas es ca le zoo sab nawb.


Tub ntsuag thov ua tsaug rau tus phoojywg Vaubkib cov lus txhawb zog. Yeej yog li koj hais, tsuas yog kuv tsis piav kom tag kuv lub neej xwb.

#8 HMOOB_hlubhmoob_*

HMOOB_hlubhmoob_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 12:57 PM

Nej cov khiav dhau tseg kuv nyob.
Vaj pov tawm teb chaws xyoo 1975 thaum lub 5 hlis. kuv muaj 7 xyoo, 1975 thaum lub 12 hlis, muaj ib hnub kuv pom ib co dav dub ya cuag muv tsiv sab hnub tuaj los rau sab hnub poob, cov dab no tsis yog ya ua tej pab, cov dav no yeej ya puv ntuj nkaus los mus, kuv thiaj li tau hu kuv txiv nrov nrov kom tawm tuaj saib vim muaj dav ya coob coob, kuv tsev neeg thiaj li tawm tuaj saib.
Thawj hnub cov dav no ya dub pes vog npaum nkaus li muv tsiv qab ntug ti nkaus hauv ntuj, hnub 2 ya sib zog me ntsis lawm, hnub 3 ya sib zog me ntsis ntxiv lawm thiab, hnub 4 ces ya ua tej pab tej pab lawm, hnub 5 ces pom qho tug lawm xwb. nov nov tsis yog paj lug, nws yog tiag. ua ntej xyoo 1975 kuv txiv coj mus mus txog hauv nroog Luang Pra Bang vaj tse ntsa iab, taj laj tsaus nti,
tsheb khiav vig vwg ua rau kuv tsis paub mus kev li. xyoo 1975 thaum lub 11 hlis kuv txiv coj kuv mus yuav khoom hauv nroog Luang Pra Bang, thaum mus txog hauv nroog cas tsis muaj ib lub tsheb khiav li, tej tab laj phob tag tsis muaj ib tug neeg li, lub tab laj twg los kaw rooj nti xwb, kuv txiv wb yeej yuav tsis tau dab tsi li wb cia li rov qab los tsev lawm xwb. kuv nco ntsoov tias lub sij hawm ntawv ua cas cia li tsis hnov ib tug nas noog quaj li lawm thiab, mloog mas zoo nkaus li lub teb chaws nplog cia li yuav kub nyhiab, tsis muaj nas muaj noog quaj los tau 2-3 xyoos mam li rov pib muaj nas muaj noog dua. sim neej no mas kho siab tshaj plaws li os lawv tsoom phooj ywg !!!


Tus phoojywg oldman, tej xwm txheej tebchaws thiab kev hloov nom tswv yeej ua npog li koj hais. Kuv twb hnov coob leej piav ntau yam tshwmsim nyob rau lwm thajchaw hauv tebchaws Laotsuas tib yam. Lawv hais tias yog kev ua npog. Txawm hais tias, koj tau poob rau tom qab los yog ib qhov zoo, vim koj tsevneeg nyob txhij txhua os mog. Peb cov npaj khiav lub sijhawm ntawd tau ntsib ntau yam kev txomnyem thiab kev puas ntsoog.

Kuv txiv thiab nws cov tub rog tau nrog cobtsib sib tua tom ntug dej tiv thaiv peb cov pejxem hla kom dhau dej, tabsi nws tau tag simneej cia kuv niam peb ua ntsuag. Kuv tus txiv ntxawm tsevneeg ua lub nkoj chuav lawv tuag tag nrho seem nws ib leeg txawj ua luam dej thiajli tsis tuag. Yuav piav tsis paub tag, vim muaj tsheej txhiab leej Hmoob raug kev ploj tuag nyob rau lub sijhawm khiav tebchaws ntawd.

Txawm yog peb tau dhau mus rau sab tim ub lawm los tej teebmeem uas peb raug yeej nyhav kawg nkaus li. Niam no kuv twb rov los saib Laos 2-3 zaug lawm, nej cov nyob yeej tsis poob qab deb luaj twg es cia li txaus siab rau nej lub neej. Yog tsoomfwv tsim muaj kev ywjpheej dua no ces peb tseem yuav rov los nrog nej nyob os phoojywg.

#9 HMOOB_hnub kaj_*

HMOOB_hnub kaj_*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 07:34 AM

kev ua npog, nom tswv hloov teb chaws, kuv kiag yeej tau pom peb niag dab laug hmoob vaj tus poj qaib dawb cia li qua rhaws rhe li tus lau qaib, ib niag twm tswb cia li los hauv peb zos, ib tug lau qaib qus cia li los kav poj qab nyeg, ib co ntsaum daj caum cov ntsaum dub tom, uab lag ya puv ntuj, thiab kauv los hauv zos.

tej kuv tham no, tshwm sis nyob lub zos tsua dawb, thiab lwm qhov chaw.

luag tias neej hloov ces dab hloov thiab no ces yog tej no ntag.

#10 HMOOB_hmoob tshiab_*

HMOOB_hmoob tshiab_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 03:05 AM

kev ua npog, nom tswv hloov teb chaws, kuv kiag yeej tau pom peb niag dab laug hmoob vaj tus poj qaib dawb cia li qua rhaws rhe li tus lau qaib, ib niag twm tswb cia li los hauv peb zos, ib tug lau qaib qus cia li los kav poj qab nyeg, ib co ntsaum daj caum cov ntsaum dub tom, uab lag ya puv ntuj, thiab kauv los hauv zos.

tej kuv tham no, tshwm sis nyob lub zos tsua dawb, thiab lwm qhov chaw.

luag tias neej hloov ces dab hloov thiab no ces yog tej no ntag.

pawg aw, cas koj yuav piav tau yam niag poob qab tshaj plaws li lawm lau, cas piav yam niag tsis muaj vib thab nya xaj- science- li os, tsim nyog yog hmoob toj siab qub2 thaum ub tiag2 lau yom o.....

#11 HMOOB_Young Man_*

HMOOB_Young Man_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 03:38 AM

kev ua npog, nom tswv hloov teb chaws, kuv kiag yeej tau pom peb niag dab laug hmoob vaj tus poj qaib dawb cia li qua rhaws rhe li tus lau qaib, ib niag twm tswb cia li los hauv peb zos, ib tug lau qaib qus cia li los kav poj qab nyeg, ib co ntsaum daj caum cov ntsaum dub tom, uab lag ya puv ntuj, thiab kauv los hauv zos.

tej kuv tham no, tshwm sis nyob lub zos tsua dawb, thiab lwm qhov chaw.

luag tias neej hloov ces dab hloov thiab no ces yog tej no ntag.

Hais txog tej kev ua npog li nej tham ko mas kuv tsis paub tias muaj tseeb los tsis tseeb, vim kuv yog youngman xwb tsis paub dab tsi, tab sis kuv lam piav me me li no rau nej paub, tej zaum kuj yog ua npog li nej hais, hos tej zaum mas nyaj yog ncaj sij hawm xwb thiab.

Xyoo 1998 thaum lub 7 hlis ntuj muaj ib hnub hauv peb lub zos Banna(Npab nas) cia li muaj 2 tug txiv d,ev koom daig ib tug maum ua ke, tom qab ntawv li 1 hlis nruab hnub nruab nrig tos pom cia li muaj ib tug txiv thais liab twm hawj tawm los ua ua si ntawm peb lub vaj nram qab tsib taug, nws nyob nyob txaus ces cia li mus rau nram hav fab ces pawv lawm, tom qab ntawv los txog rau lub hnub tim 1/11/1998 ces Caubfab cia li los muab peb lub zos no tua thiab hlawv peb tej vaj tse kub nyhiab tag, ces peb thiaj li tau khiav mus nyob lwm qhov lawm.

Ua tsaug ntau.

#12 HMOOB_Yawglaus_*

HMOOB_Yawglaus_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 10:34 AM

Rau siab ntso hloov ntag, seb thaum twg thiaj li yuav hlov txog rau kuv zeeg los ua nom ua tswv thiab ua huab tais ntag, nej sawv daws yuav tau muaj kev cia siab nawb vim hais tias hlov hlov mus mus los los ces tej zaum kuj yog yus zeeg thiab ntag hov.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users