Jump to content


- - - - -

xov xwm nyob nyab laj teb


67 replies to this topic

#1 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 02:56 AM

Xov xwm tawm nyob rau sab mekas hais tias. Tam sim no peb chov kwj tij hmoob nyob rau nyab laj teb raug nyab laj muab caum khiav rau pev hav zoov tag lawm, hais txog cov ntseeg ntuj na. cas hmoob tim nyab laj raug nom tswv tsim txom tau li 2-3 hli no lawm, es sawv daws puas hnov thiab? Peb yuav ua cas thiaj pab tau cov kwj tij hmob no?

#2 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 225 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 18 July 2011 - 07:33 AM

Nyob luag ntuj yuav tau yoog luag txuj, nyob luag av yuav tau cia rau luag kav. Qhov xov xwm uas hais los no twb tshwm sim los ntev lawm thiab peb cov tub hmoob uas yog tub txawj tub ntse twb tau sab laj txhij txhua nrhiav kev pab rau cov hmoob uas raug nyab laj tsim txom nyob rau sab nyab laj teb lawm, human rights watch twb tshuaj ntsuam saib xyuas txog tej teeb meem no lawm. Yog li nej txhob poob siab thiab txhob xav hais tias yuav tsis muaj leej twg tsom fwm saib xyuas peb hmoob, yuav cia peb hmoob raug tsim txom yam tsis muaj tib neeg nrog hnov nrog paub txog hlo li no nawb.

Ib qho ntxiv, xav hais rau sawv daws hais tias txhob lam tau lam mus mloog tib neeg dag ntxias, peb sawv saws yeej txom nyem me ntsis tiam sis kev khwv noj khwv haus yeej tseem muaj txoj hau kev yuav mus nrhiav tau noj tau haus tsis tuag tshaib. Yuav tau ntseeg yus tus kheej, tsis muaj ib yam dab tsi uas yus cia li tau los dawb dawb do do. Rau siab ntso khwv ces yeej tau noj tsis tuag tshaib nawb mog.

TijLaug Charlies Posted Image

#3 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 09:18 AM

Xov xwm tawm nyob rau sab mekas hais tias. Tam sim no peb chov kwj tij hmoob nyob rau nyab laj teb raug nyab laj muab caum khiav rau pev hav zoov tag lawm, hais txog cov ntseeg ntuj na. cas hmoob tim nyab laj raug nom tswv tsim txom tau li 2-3 hli no lawm, es sawv daws puas hnov thiab? Peb yuav ua cas thiaj pab tau cov kwj tij hmob no?

Qhov koj hais no mas kuv yeej hnov ib nyuag ntu los no lawm. Yog peb Hmoob tsis tseg peb tej nyuag kev vwmsaub mas peb nyob txog twg los yeej yuav phomsij xwb xwb li. Thaum Hmoob teev saub sawv caubfab hauv nplogteb lub caij Vajpov lawv tawm tag lawm ntawd mas tswvntuj hlub Hmoob thiab qhib kev kom luag tua tsis tau Hmoob kom Hmoob qhib txoj hauvkev rau Hmoob tawm tau hauv tebchaws Nplog mus txawv tebchaws xwb mas thaum Hmoob tau hwjchim ces Hmoob cia li tsav hwjchim xav kav teb kav chaw tsa nom tsa tswv thiab ib leeg tsis mloog ib leeg hais thiab siv kev nrujtsiv huamlwj ces thaum Tswvntuj paub tau tias tsis ncaj lawm ces luag lauj hlo lub hwjchim lawm ces tej nyuag mostxwv qauj los tawg huv tibsi ces tsis tau kev khiav. Ib txhia ho xav tau nomtswv ces thiaj raug nplog ntiav coj kev caum yus haiv Hmoob thiab ib txhia ho xav tau nyiaj ces ho zov kev tua yus cov Hmoob thiab ces thiaj tawg ua xab ua xais tuag puv tej qabroob hauvhav ua hlab liab vwbvog. Tsis ntseeg yawmsaub tiamsis ho vwmsaub no yog abtsi?. Yog txoj kev tuag xwb tiag lawv.

#4 HMOOB_Siv Yis Ntuj_*

HMOOB_Siv Yis Ntuj_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 09:31 AM

Qhov koj hais no mas kuv yeej hnov ib nyuag ntu los no lawm. Yog peb Hmoob tsis tseg peb tej nyuag kev vwmsaub mas peb nyob txog twg los yeej yuav phomsij xwb xwb li. Thaum Hmoob teev saub sawv caubfab hauv nplogteb lub caij Vajpov lawv tawm tag lawm ntawd mas tswvntuj hlub Hmoob thiab qhib kev kom luag tua tsis tau Hmoob kom Hmoob qhib txoj hauvkev rau Hmoob tawm tau hauv tebchaws Nplog mus txawv tebchaws xwb mas thaum Hmoob tau hwjchim ces Hmoob cia li tsav hwjchim xav kav teb kav chaw tsa nom tsa tswv thiab ib leeg tsis mloog ib leeg hais thiab siv kev nrujtsiv huamlwj ces thaum Tswvntuj paub tau tias tsis ncaj lawm ces luag lauj hlo lub hwjchim lawm ces tej nyuag mostxwv qauj los tawg huv tibsi ces tsis tau kev khiav. Ib txhia ho xav tau nomtswv ces thiaj raug nplog ntiav coj kev caum yus haiv Hmoob thiab ib txhia ho xav tau nyiaj ces ho zov kev tua yus cov Hmoob thiab ces thiaj tawg ua xab ua xais tuag puv tej qabroob hauvhav ua hlab liab vwbvog. Tsis ntseeg yawmsaub tiamsis ho vwmsaub no yog abtsi?. Yog txoj kev tuag xwb tiag lawv.


Tus phooj ywg, koj hais tsis yog lawm vim koj tsis tau paub qhov tseev nawb. Xyoo 2012 no ces Hmoob yeej yuav tsum muaj teb chaws nrog luag nyob xwb xwb nawb. Tsis ntseeg los saib mus ntag.

#5 HMOOB_xeev tsim_*

HMOOB_xeev tsim_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 09:53 AM

Nyob luag ntuj yuav tau yoog luag txuj, nyob luag av yuav tau cia rau luag kav. Qhov xov xwm uas hais los no twb tshwm sim los ntev lawm thiab peb cov tub hmoob uas yog tub txawj tub ntse twb tau sab laj txhij txhua nrhiav kev pab rau cov hmoob uas raug nyab laj tsim txom nyob rau sab nyab laj teb lawm, human rights watch twb tshuaj ntsuam saib xyuas txog tej teeb meem no lawm. Yog li nej txhob poob siab thiab txhob xav hais tias yuav tsis muaj leej twg tsom fwm saib xyuas peb hmoob, yuav cia peb hmoob raug tsim txom yam tsis muaj tib neeg nrog hnov nrog paub txog hlo li no nawb.

Ib qho ntxiv, xav hais rau sawv daws hais tias txhob lam tau lam mus mloog tib neeg dag ntxias, peb sawv saws yeej txom nyem me ntsis tiam sis kev khwv noj khwv haus yeej tseem muaj txoj hau kev yuav mus nrhiav tau noj tau haus tsis tuag tshaib. Yuav tau ntseeg yus tus kheej, tsis muaj ib yam dab tsi uas yus cia li tau los dawb dawb do do. Rau siab ntso khwv ces yeej tau noj tsis tuag tshaib nawb mog.


yog li tus kwv tij no hais, thov ntxiv me ntsis rau, koj ua tij txhob xav li cas, yog hnov xov xwm tsis zoo, ces yeej mob mob sawv daws lub siab kawg li, tiam sis, qhov tseeb tiag yuav tsum yog hnov ob tog lus huv tib si, thiaj muaj paus muaj ntsi, yuav sib hais cai, thiaj muaj lub chaw txiav txim. tim li cas? qhov txhaum ne yog yam twg? lub sij hawm twg? tus nom tswv twg yog tus caum? tim li cas koj tus tau khiav thiaj ntshai? yog tias, koj tsis txhaum koj yeej tsis ntshai, yog koj ntshai, koj yeej ua tsis yog thiab siv tsis tau, yog tias yam koj tau ua ntawd, haum rau txhua leej txhua tus, tsis hais koj cov neeg, luag cov neeg, sawv daws yeej koom tau kev pheej xeeb nyob ua ke.


ua lub siab loj, txawm yog koj tau ua txhaum los koj yuav tsum ua txiv ntxhias, mus tim ntsej tim muag, daws koj txoj kev txhaum, tsis txhob muab koj ib leeg li teeb meem coj los kis rau haiv neeg. txiv neej yawg, tsis txhob ntshai kev tsim txom, yog tias koj ua yog lub ntuj yeej tsom kwm koj, txawm yog koj yuav raug kev tsim txom tuag kiag rau hauv lub nkuaj qua lawm los, koj lub koob yeej yuav daws tau tej teeb meem koj tau pom thiab koj tau kho, tiam sis yog khiav zoo li tus dev pos tw thoob xwb ces, koj tsuas yog ib tug tub sab tub nyiag, ib tug neeg ntau ncauj nkawg xaiv nkawg lus, ntau plaub ntau ntug, quav dej quav cawv tsis muaj fij xws, thiaj raug teeb meem.

tus neeg muaj lub hom phiaj zoo, yeej tsis ntshai txoj kev txom nyem, rau qhov txhua yam nws ua puav leej yog koob yog hmoov, yog txiaj yog ntsig tag nrho huv tib si, tsis hais yus los yog luag, txhua tes dej num tau mus ua lawm yuav tsum tshwm sim mus rau qhov zoo xwb.

kuv tau hais li no tsis yog kuv hais xwb, tiam sis nej mus rau tom chav kawm, tub kawm, ntxhais kawm, nyob thaib teb, laj lim leej tub y.h.v. tau sau tuaj cuab tseg rau sawv daws saib, thiab qhia kev ua neeg zoo nrog rau kev ua tau neeg tsis zoo.

hauv lub ntiaj teb no, tsis muaj leej twg yuav hla, leej txi, txoj kev hlub li, txhua yam sawv daws tau ua los twb vim yog txoj kev hlub xwb. yus ua kom zoo yus siab ces yuav khib rau luag, luag ua kom zoo luag siab ces yus tuag. koj hlub luag ces luag hlub koj, koj zam txim rau luag, ces luag zam txim rau koj. tus tij laug, tej lus no, s.d. hais cis fij cis tom, tiam sis cov nyob rau yaj sab los yog ib txhia, nyob hauv nroog, tej tub ntxhais loj leeb tseem tsis tau hnov thiab kawm coj mus siv xyaum ua neej. ua tsaug

#6 HMOOB_Un_*

HMOOB_Un_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 10:38 AM

Yawg SAUB SIV YIS,

Koj txawm yog lam tso paus sov dev siab xwb los peb s.d kuj tos tos
thiab hos.

Ib qho mas yuav kom ntseeg tau qhov yuav muaj tsis muaj ntawd,
xav kom koj ua SAUB SIV YIS pab fiv lub puav yeem twm pab
kom dej hiav txwv nqhuab mas peb yuav tau nyob, vim hiav txwv yog
thaum dej nqig tag lawm, Av tshuav ntau heev li.

#7 HMOOB_Tsis tseem hmoob_*

HMOOB_Tsis tseem hmoob_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 10:41 AM

Xov xwm tawm nyob rau sab mekas hais tias. Tam sim no peb chov kwj tij hmoob nyob rau nyab laj teb raug nyab laj muab caum khiav rau pev hav zoov tag lawm, hais txog cov ntseeg ntuj na. cas hmoob tim nyab laj raug nom tswv tsim txom tau li 2-3 hli no lawm, es sawv daws puas hnov thiab? Peb yuav ua cas thiaj pab tau cov kwj tij hmob no?Tej hauj lwm ko peb cov tseem coj qub kev cai peb tsis nrog leej twg paub, peb nyob qhov twg peb nyob zoo zoo, peb tsis tau tshum ub tshum no kom hmoob raug teeb meem. peb yeej paub zoo txog luag tsoom fwv teb chaws Nyab laj txoj cai kav teb kav chaw, yus mus yuam luag txoj cai ces kawg mag, ua li koj yog ib tug nom kav ib lub teb chaws koj puas yuav ua li ntawv thiab.
Qhov zoo ces kav tsij hais rau cov lawb dab lawb neej mus tso xwb, tej hauj lwm no yog tim lawv, nws tsis yog tim 3. yus yog ib tsav niag neeg me me tsis muaj teb chaws los tsis nyob twj ywm, thab plaub txhua txhia lub teb chaws. thaum hmoob nyob lwm qhov raug teeb meem tag no ces cuag tuag tag tsis muaj neeg qhia kev ntseeg mus rau lawv li lawm, thaum hmoob nti nti hmoob ho dim los mas ho tawm los hais muaj plus ntsuav hais tias twb yog kuv mus hais thiab kuv thov Vaj tswv rau es lawv thiaj dim thiab lawv thiaj yeej, sim neej no cas yuav quav dev ua luaj li.

#8 HMOOB_Hmoob 100%_*

HMOOB_Hmoob 100%_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 10:50 AM

yog li tus kwv tij no hais, thov ntxiv me ntsis rau, koj ua tij txhob xav li cas, yog hnov xov xwm tsis zoo, ces yeej mob mob sawv daws lub siab kawg li, tiam sis, qhov tseeb tiag yuav tsum yog hnov ob tog lus huv tib si, thiaj muaj paus muaj ntsi, yuav sib hais cai, thiaj muaj lub chaw txiav txim. tim li cas? qhov txhaum ne yog yam twg? lub sij hawm twg? tus nom tswv twg yog tus caum? tim li cas koj tus tau khiav thiaj ntshai? yog tias, koj tsis txhaum koj yeej tsis ntshai, yog koj ntshai, koj yeej ua tsis yog thiab siv tsis tau, yog tias yam koj tau ua ntawd, haum rau txhua leej txhua tus, tsis hais koj cov neeg, luag cov neeg, sawv daws yeej koom tau kev pheej xeeb nyob ua ke.


ua lub siab loj, txawm yog koj tau ua txhaum los koj yuav tsum ua txiv ntxhias, mus tim ntsej tim muag, daws koj txoj kev txhaum, tsis txhob muab koj ib leeg li teeb meem coj los kis rau haiv neeg. txiv neej yawg, tsis txhob ntshai kev tsim txom, yog tias koj ua yog lub ntuj yeej tsom kwm koj, txawm yog koj yuav raug kev tsim txom tuag kiag rau hauv lub nkuaj qua lawm los, koj lub koob yeej yuav daws tau tej teeb meem koj tau pom thiab koj tau kho, tiam sis yog khiav zoo li tus dev pos tw thoob xwb ces, koj tsuas yog ib tug tub sab tub nyiag, ib tug neeg ntau ncauj nkawg xaiv nkawg lus, ntau plaub ntau ntug, quav dej quav cawv tsis muaj fij xws, thiaj raug teeb meem.

tus neeg muaj lub hom phiaj zoo, yeej tsis ntshai txoj kev txom nyem, rau qhov txhua yam nws ua puav leej yog koob yog hmoov, yog txiaj yog ntsig tag nrho huv tib si, tsis hais yus los yog luag, txhua tes dej num tau mus ua lawm yuav tsum tshwm sim mus rau qhov zoo xwb.

kuv tau hais li no tsis yog kuv hais xwb, tiam sis nej mus rau tom chav kawm, tub kawm, ntxhais kawm, nyob thaib teb, laj lim leej tub y.h.v. tau sau tuaj cuab tseg rau sawv daws saib, thiab qhia kev ua neeg zoo nrog rau kev ua tau neeg tsis zoo.

hauv lub ntiaj teb no, tsis muaj leej twg yuav hla, leej txi, txoj kev hlub li, txhua yam sawv daws tau ua los twb vim yog txoj kev hlub xwb. yus ua kom zoo yus siab ces yuav khib rau luag, luag ua kom zoo luag siab ces yus tuag. koj hlub luag ces luag hlub koj, koj zam txim rau luag, ces luag zam txim rau koj. tus tij laug, tej lus no, s.d. hais cis fij cis tom, tiam sis cov nyob rau yaj sab los yog ib txhia, nyob hauv nroog, tej tub ntxhais loj leeb tseem tsis tau hnov thiab kawm coj mus siv xyaum ua neej. ua tsaug


Tus phooj ywg xeev tsim, kuv mloog koj hais mas zoo li yooj2 8 kawg li tsis sub. kuv xav tias yog heev thiab muaj peev xwm npaum li koj hais ces hmoob yeej kawg yeej teb chaws xwb tiag. nov tsis yog kuv thuam los yog cem koj ov phooj ywg, tab sis xav qhia rau koj kom koj to taub txog tsoom fwv nyab laj txoj cai hais tias zoo li cas, leej twg heev npaum li koj hais ko ces kav tsij muab tso plig ua ntej los yeej tau, thiab koj yuav tsum xav hais tias ua cas peb ho nyob tim meskas no. tam sim no cov hmoob nyab laj mag quav dai sab li sab tsis muaj neeg nti tau hlo li. yog ua tau ces lawv yeej nyob kaj siab lug lawm os thaub...

#9 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 11:57 AM

Tus phooj ywg, koj hais tsis yog lawm vim koj tsis tau paub qhov tseev nawb. Xyoo 2012 no ces Hmoob yeej yuav tsum muaj teb chaws nrog luag nyob xwb xwb nawb. Tsis ntseeg los saib mus ntag.

Koj ntseeg tau li koj hais ko. tiamsis yog ho tsis tshwm li koj hais no koj yuav tau hloov . Vim tos kuv hais li no mas Hmoob yeej vwm li no ntev los lawm. Kuv tsuas hais raws qhov tseeb xwb.

#10 HMOOB_Vaj suav_*

HMOOB_Vaj suav_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 12:04 PM

cov neeg no yog cov ntseeg ntuj los yog cov ntseeg vaj tswv mas?

#11 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 12:09 PM

Tej hauj lwm ko peb cov tseem coj qub kev cai peb tsis nrog leej twg paub, peb nyob qhov twg peb nyob zoo zoo, peb tsis tau tshum ub tshum no kom hmoob raug teeb meem. peb yeej paub zoo txog luag tsoom fwv teb chaws Nyab laj txoj cai kav teb kav chaw, yus mus yuam luag txoj cai ces kawg mag, ua li koj yog ib tug nom kav ib lub teb chaws koj puas yuav ua li ntawv thiab.
Qhov zoo ces kav tsij hais rau cov lawb dab lawb neej mus tso xwb, tej hauj lwm no yog tim lawv, nws tsis yog tim 3. yus yog ib tsav niag neeg me me tsis muaj teb chaws los tsis nyob twj ywm, thab plaub txhua txhia lub teb chaws. thaum hmoob nyob lwm qhov raug teeb meem tag no ces cuag tuag tag tsis muaj neeg qhia kev ntseeg mus rau lawv li lawm, thaum hmoob nti nti hmoob ho dim los mas ho tawm los hais muaj plus ntsuav hais tias twb yog kuv mus hais thiab kuv thov Vaj tswv rau es lawv thiaj dim thiab lawv thiaj yeej, sim neej no cas yuav quav dev ua luaj li.

Qhov tseemceeb yog sawvdaws lam lawbdab xwb tseem lawb tsis tau neej mas sawvdaws thiaj tsav vwm tag npaum li no. Yog sawvdaws lawb tau dab tau neej huv tibsi ces yeej tsis muaj cov dab uas nyob hauv cov neej ntawd ntxias kom sawvdaws sawv saub ib zaug li. Hmoob feemcoob lam lawb dab ntawm lub ncauj xwb tiamsis hauv lub siab sawvdaws tseem teev tsis tso tseg thiab tseem ua kev phem. Peb yuav lees tias peb lawbdab no tsis tau vim hauv lub siab tseem muaj dab. Tus neeg lawb tau dab thiab neej huv tibsi mas muaj tsawg kawg li. Kuv ntseeg tias yog lawv lawb tau neej nrog dab mas lawv yeej lawb tau cov dab uas nyob hauv neeg. Qhov no thiaj haum Vajtswv siab....

#12 HMOOB_Siv Yis Qaum Ntuj_*

HMOOB_Siv Yis Qaum Ntuj_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 02:27 PM

Koj ntseeg tau li koj hais ko. tiamsis yog ho tsis tshwm li koj hais no koj yuav tau hloov . Vim tos kuv hais li no mas Hmoob yeej vwm li no ntev los lawm. Kuv tsuas hais raws qhov tseeb xwb.


Txawm yog thaum twg Hmoob tus Vaj yuav los nws nyaum qhuav ua me me rau pom xwb los twb hais tias yog vwm. Hmoob tseem ua ntsuag niam ntsuag txiv ntsuag teb ntsuag chaw tsis tau txaus es hmoob lub siab thiaj npaj ntsoov yuav los rhuav hmoob tus vaj txoj hauv kev. Peb siv yis ntuj tsuas yog los thoob xo xwb, yog menyuam hmoob siab tseem tsis tau zoo plawv tseem tsis tau tus ces luag yuav tsis tau los sai no nawb.

#13 HMOOB_Zeej Peem_*

HMOOB_Zeej Peem_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 03:06 PM

Peb cov me khwv tij Hmoob Nyajlaj no mas lawv tseem zoo li mab qus tus tij laug xwb. Lawv yeej tsis tau muaj kev txawj ntse dab tsi, tsis tau pom neeg ntiaj teb zoo li cas. Cov khwvtij hmoob no yog cov ntseeg Vaj Tswv. Tej zaum cov xibhwb vajtswv mus qhia vaj lug kub tau muaj ceem zog lawm es hmoob nyablaj thiaj cia siab ua luaj. Vaj Tswv tsuas yog ib tus neeg tau raug luag tsim txom los ntawm tib neeg lub siab phem es luag muab coj los qhia neeg ntiag teb kom paub es thiaj tsis muaj tus ua li ntawd ntxiv lawm xwb. Dhau ntawd ces tsuas yog qhia kev sib hlub sib pab thiab ua neeg zoo lawm xwb. Vaj Tswv tsuas yog lub npe es txawm muaj phem thiab zoo los nog rau nws ib leeg ris xwb thiab qhia kom neeg nyob muaj pab pawg los sib pab xwb. Ua li cas cov Xibhwb thiaj xav mus qhia vaj lug kub thiab dag kom muaj neeg coob coob ntseeg vaj tswv? Lub ntsiab ces yog $$$$ xwb. Yog koj ua hauj lwm ces 10% ntawm koj daim check yog txiav los rau koj lub Church. Ua cas cov neeg ntseeg church thiaj mus pab tej neeg txom txom nyem? Qhov no kuv pom hais tias yog ib qhov zoo uas cov neeg tsis ntseeg church yeej tsis muaj leej twg ua tau. Lub hom phiaj ces twb yog yuav mus tseb noob zaub es lwm hnub zaub loj thiaj tau zaub noj xwb.

#14 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 03:17 PM

Cov phoojywg,

Qhov yuav ua tau pab lawv ces tsuas yog lub koom haum Human Rights thiaj li yuav pab tau thiab yuav tsum yog Hmoob thoob ntiaj teb sib pab mas thiaj li yuav daws tau cov teeb meem no xwb. Hos yog yuav kom ib pab hmoob twg los sawv cev mus pab ces tsis muaj txoj hauv kev li. Vim hais tias qhov teeb meem no nyob rau Communist teb chaws luag tsis nrog koj kuv hais saum lub rooj dav.

Qhov teeb meem no tshwm sim los twb yog vim muaj cov hmoob uas ntseeg vajtswv nyob teb chaws no mus ua txiv dev ntxhias mus hais lus li ub li no txog ntawm vajtswv yuav los xyoo 2011 thaum lub 5 hlis ntuj ntawv es peb cov hmoob ntawv thiaj li raug kev dag lawm xwb.

Qhov 2 tuaj yog yuav daws tau ces twb muaj hmoob coj noj coj ua nyob nyab laj teb lawv mam li khiav hauj lwm nrog cov nom tswv nyab laj xwb thiaj li yuav daws tau xwb

Thov kom peb hmoob nyob qhov twg los yus yuav tsum qhia thiab pab raws txoj kev uas yus paub tseeb thiab yus qhov peev xwm uas yus muaj rau yus tus kheej xwb. Tsis txhob ua thaj ruam tsab ntse es mus txog lub zos twg los yus niam ua txiv dev ntxhias tsa tw khiav ub khiav no ua qhov paub tshaj plaws tab sis nyob hauv yus cuab kwv tij ces nws lub qe twb lwj tsw thoob cov kwv tij sawv daws es luag twb txaj muag ntshai tsam ho tsw mus dhau rau sab nrauv lawm.


#15 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 03:59 PM

Txawm yog thaum twg Hmoob tus Vaj yuav los nws nyaum qhuav ua me me rau pom xwb los twb hais tias yog vwm. Hmoob tseem ua ntsuag niam ntsuag txiv ntsuag teb ntsuag chaw tsis tau txaus es hmoob lub siab thiaj npaj ntsoov yuav los rhuav hmoob tus vaj txoj hauv kev. Peb siv yis ntuj tsuas yog los thoob xo xwb, yog menyuam hmoob siab tseem tsis tau zoo plawv tseem tsis tau tus ces luag yuav tsis tau los sai no nawb.

Nej cov sivyis Hmoob ntawm ko mas tseem tshuav deb heev. Hmoob nyob coob npaum no hauv qabntuj khwb no tiamsis lub neej zoo li niaj nub niam no xwb no puas tau tsimnyog sivyis nqis los. Luag nyuam qhuav ua tshwm me me li koj hais xwb twb vwm tag npaum no es yog luag tseem los rau yus pom ib pliag ib pliag thiab no ntshe yuav hajyam vwm loj. Thaumtwg yog tus sivyis no tseem yog teev dab nrog ces tus sivyis ntawd tseem tsis tau yog Hmoob tug. Kom koj to taub hais tias, tus sivyis uas yuav los ntawd muaj hwjhuaj kev ncajncees heev uas yog Hmoob tus yawmsaub uas Hmoob ib txwm pe hawm los ces twb tsis hais cov tseem teev kevcai qub teev dab ntawd na, cov uas niaj hnub mus pehawm pem church uas tseem tso tsis taus neej ces yeej tsis pom sivyis hlo li. Hos tseem yog cov dab xiam oob qhab tus sivyis xwb ces cia nej ntseeg nej mus nawb. Raus qhov nws tsis yog tus tseem sivyis.

#16 HMOOB_Hmoob 100%_*

HMOOB_Hmoob 100%_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 05:26 PM

Kuv xav thov hais rau peb cov me kwv tij hmoob Nplog kom tsis txhob mus ntseeg li lawv cov hmoob nyab laj no kiag li.
Thaum hmoob txawv teb chaws los qhauj xas nas rau nej mas cuag nkaus li ntuj twb yuav vau los tam sim ntawv ntag tab sis thaum nej ntsib quav dai lawm mas xyov dua twg tag li lawm, mas yog li no thov kom nej tsis txhob mus ntseeg ub ntseeg no kiag li. rau rau siab ua noj ua haus es mloog nom mloog tswv lus xwb, kuv xav hais tias nom tswv nplog yeej muab tau ib txog cai zoo kawg kiag los rau sawv daws coj lawm, 2 yam kev cai nyob hauv nplog teb uas neeg nplog, thiab neeg hmoob siv ces yog kev cai hauj sam thiab kev cai dab qhuas xwb. kuv yeej strong to support nom tswv nplog txoj cai kom neeg txhob sib tawg, nej tsis ntseeg yog nom ntej no cov kev cai ntxias neeg sib tawg no los cuam tshuam ntau zuj zus tuaj mas yuav muaj kev kub ntxhov.
nej puas nkag siab hais tias Hmoob mas xav muaj teb chaws kawg tiam sis yog hmoob muaj teb chaws mas xyov puas kav 3 xyoos, vim 2 hom kev cai no ntag yuav ua rau hmoob rov sib tua hmoob. cov coj kev cai tshiab yuav ua nees tuaj hos cov tseem coj qub kev cai yuav ua nyuj tos ntag, nej lam saib mus seb puas yog ov.. nej nyob zoo zoo nawv mog hmoob nplog.OK


#17 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 11:17 PM

yog yuav muab hais txog kev cai nom tswv mas, yog yus nyob lub teb chaws twb yuav tsum fwm thiab ua raws li ntawv xwb lawv thiaj tsis cem tsis ntaus yus.
Yog yuav muab hais txog kev ncaj ncees mas lub teb chaws twg los yeej tseem tshuav qhov tsis ncaj nawb.
Yog yuav muab hais txog hmoob nyab laj mas, yog yus nyob twj ywm txog ntseeg vaj tswv ntseeg ntuj ces lawv yeej tsis mag tsim txom ov.
Yog yuav muab hais txog human right ces, ntshe yuav ntau xyoo ntau hli tej teeb meem no mam daws tag zuj zus.
Yog yuav muab hais txog peb txoj kev sib pab mas yuav tsum yog cov tub hmoob uas xuv xuv tuag thiab kab ham ( brave) tshaj plaws mas thiaj li pab tau. Vim human right no tsuas yog tham thiab ua ntaub ntawv xwb tsis nqis tes ib qho , tsis muaj ib tug ua hauj lwm hauv human right mus txog cov hmoob muaj teeb meem no li.
Zoo tshaj ces peb cia cov hmoob uas kuv hais los no kav tsij leeg rab phom rab riam ces kav tsij mus pab kom tau sawv daws xwb. Tab sis yuav tsum ntse ua ib group secret. Ua tib co cuag li dab xwb ov. Xws li maj mam nyas hlis cov nyab laj zov cov hmoob ib tug zuj zus ces maj mam pab xwb. Tej no yuav tsum tau muaj civil war thiab mas teb chaws thiaj ywj pheej. Yog kuv nyob laos los kuv yeej meem support thiab.
Qhov no tsuas tham txog txoj kev nqis tes xwb. Human right ua tsis tau dab tsi li os lawv. Txog txij human right nqis tes mus pab ces cov hmoob twg tsis seem lawm os. Tej human right no ua step by step xwb siv sib hawm ntev heev. yeej tsis pom mob siab ib qho kiag li. Yog peb tsis pab peb ces yeej tsis muaj leej twg pab. Yog peb tsis nqis tes ces yeej tsis muaj leej twg care. Yog peb tsis tau ua neej nrog luag nyob luag teb chaws ces kom peb xum tuag kom tas mus zoo dua..
Tham raws txoj kev xav ntawm kuv xwb. Kuv hlub nej sawv daws os.
Thov kom nej txua leej txhua tus muaj kev kaj siab mog.

#18 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 11:46 PM

Peb cov me khwv tij Hmoob Nyajlaj no mas lawv tseem zoo li mab qus tus tij laug xwb. Lawv yeej tsis tau muaj kev txawj ntse dab tsi, tsis tau pom neeg ntiaj teb zoo li cas. Cov khwvtij hmoob no yog cov ntseeg Vaj Tswv. Tej zaum cov xibhwb vajtswv mus qhia vaj lug kub tau muaj ceem zog lawm es hmoob nyablaj thiaj cia siab ua luaj. Vaj Tswv tsuas yog ib tus neeg tau raug luag tsim txom los ntawm tib neeg lub siab phem es luag muab coj los qhia neeg ntiag teb kom paub es thiaj tsis muaj tus ua li ntawd ntxiv lawm xwb. Dhau ntawd ces tsuas yog qhia kev sib hlub sib pab thiab ua neeg zoo lawm xwb. Vaj Tswv tsuas yog lub npe es txawm muaj phem thiab zoo los nog rau nws ib leeg ris xwb thiab qhia kom neeg nyob muaj pab pawg los sib pab xwb. Ua li cas cov Xibhwb thiaj xav mus qhia vaj lug kub thiab dag kom muaj neeg coob coob ntseeg vaj tswv? Lub ntsiab ces yog $$$$ xwb. Yog koj ua hauj lwm ces 10% ntawm koj daim check yog txiav los rau koj lub Church. Ua cas cov neeg ntseeg church thiaj mus pab tej neeg txom txom nyem? Qhov no kuv pom hais tias yog ib qhov zoo uas cov neeg tsis ntseeg church yeej tsis muaj leej twg ua tau. Lub hom phiaj ces twb yog yuav mus tseb noob zaub es lwm hnub zaub loj thiaj tau zaub noj xwb.

Cov neeg tsis nkag siab txog txoj kev ntseeg Vajtswv qhovtseeb, tus ntawd Vajtswv yuav foom koobhmoov rau nws vim nws tsis tau paub. Tus uas twb ho paub qhovtseeb lawm tiamsis xwbtim mus ua txhaum mas tus ntawd yuav tau ris nws lub txim thiab tsis muaj kev zamtxim hlo li. Kuv ntseeg tias koj yog ib tug uas tau txais koobhmoov zoo vim koj tsis tau paub qhov tseeb. Txawm koj hais tau lo puav yuamkev lawm los nws yuav ua rau koj totaub qhov tseeb thaum koj paub lawm koj yuav yog ib tus neeg nyiam qhov zoo. Cov ntseeg Vajtswv muaj txojcai mus tseb noob tiamsis Vajtswv yog tus sau tsis yog neeg sau. luag sau hauv lub siab xwb. Tsob uas tuaj es yog tseem nplej tiag luag mam sau tiamsis tsob uas tsis yog nplej luag yeej tsis sau thiab yuav cia hlawv povtseg. 1 feem 10 tsis yog quabyuam yog nyob hauv koj lub siab xwb, yog koj tsis totaub ces Xibfwb txawm yuav hais 9 hais 10 los koj yeej tsis tso, tiamsis yog koj totaub ces txawm Xibfwb yeej tsis hais los koj yeej paub koj, vim yeej muaj nyob hauv phau Vajlugkub lawm thiab yog ib feem ntawm koj txoj kev ntseeg. Hmoob txoj kev ntseeg tseem poobqab deb heev Hmoob thiaj li tsis vammeej li, tab txawm nyob rau lub tebchaws uas luag hwm Vajtswv kawg siab kawg ntsws li Amelikas los Hmoob thiaj tseem niaj hnub teev dab. Lamtias mus church tiassis lub siab tseem coj li neeg tsis tau ntseeg thiab lam muab vajtswv lub npe coj los pleev yus hauvpliaj kom dab txhob los txumloom xwb. Cov no los kav tsis ntev. Thov Vajtswv foom koobhmoov rau nej cov uas nkag siab yuam kev....

#19 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 12:07 AM

Kuv xav thov hais rau peb cov me kwv tij hmoob Nplog kom tsis txhob mus ntseeg li lawv cov hmoob nyab laj no kiag li.
Thaum hmoob txawv teb chaws los qhauj xas nas rau nej mas cuag nkaus li ntuj twb yuav vau los tam sim ntawv ntag tab sis thaum nej ntsib quav dai lawm mas xyov dua twg tag li lawm, mas yog li no thov kom nej tsis txhob mus ntseeg ub ntseeg no kiag li. rau rau siab ua noj ua haus es mloog nom mloog tswv lus xwb, kuv xav hais tias nom tswv nplog yeej muab tau ib txog cai zoo kawg kiag los rau sawv daws coj lawm, 2 yam kev cai nyob hauv nplog teb uas neeg nplog, thiab neeg hmoob siv ces yog kev cai hauj sam thiab kev cai dab qhuas xwb. kuv yeej strong to support nom tswv nplog txoj cai kom neeg txhob sib tawg, nej tsis ntseeg yog nom ntej no cov kev cai ntxias neeg sib tawg no los cuam tshuam ntau zuj zus tuaj mas yuav muaj kev kub ntxhov.
nej puas nkag siab hais tias Hmoob mas xav muaj teb chaws kawg tiam sis yog hmoob muaj teb chaws mas xyov puas kav 3 xyoos, vim 2 hom kev cai no ntag yuav ua rau hmoob rov sib tua hmoob. cov coj kev cai tshiab yuav ua nees tuaj hos cov tseem coj qub kev cai yuav ua nyuj tos ntag, nej lam saib mus seb puas yog ov.. nej nyob zoo zoo nawv mog hmoob nplog.OK

Me kwv aw, koj puas paub tias txoj kevcai uas cais pab cais pawg yog txojtwg na ?. Zoo li koj tseem tsim tsis tau nto sub naj. Cov kev cai uas cais pab cais pawg ces yog Hmoob cov kevcai dabqhua ntag hos. koj yog 9 txig kuv yog 12 txig, nej yog ntxa suav peb yog ntxa Hmoob mas koj tuag tsis tau kuv tuag tsis tau koj tsev vim nyias muaj nyias dabqhua mas tej ntxhais mus ib tsog lawm rov los mas yog mob mas yuav tsum cia thaiv ib qhov rau nraumzoov rau nws tsam nws tuag ces txhaum dabqhua. Luag cov mus church ses tsheej phav phav leej tuaj uake koj tuag kuv tsev tau kuv tuag koj tsev tau thiab tsis cais tej tub ntxhais yuav nyiam hla kaum tsog los tsis ua li cas laid. Nej sim saib lub techaws Kauslim mas luag yog ib lub tebchaws uas hwm Vajtswv mas luag tej tsev siab mas nej ya davhlau tsheej xuabmoos twb tseem hla tsis tau dhau luag tej tsev siab siab naj. Amelikas mas nej ya hla mas tseem yog 30-40 nasthis xwb twb hla dhau lawm naj. Simneej no lub tebchaws teevdab mas yeej tsis muaj hnub yuav vammeej yeej luag cov tebchaws hwm Vajtswv li txeev hais li ntag. Yog zoo li cov nyuag Hmoob thiab cov nyuag Nplog no es niaj hnub teevdab Hmoob thiab dab haujsam xwb mas habyam tsis pom luag lwm tebchaws qab li os lawv aw....Tamsim no twb tsis hais cov Hmoob uas ntseeg Vajtswv tiag tiag laid, hais cov lawbdab thiab cov cojdab xwb lawv tej neej twb txawv deb lawm naj.

#20 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 01:37 AM

Me kwv aw, koj puas paub tias txoj kevcai uas cais pab cais pawg yog txojtwg na ?. Zoo li koj tseem tsim tsis tau nto sub naj. Cov kev cai uas cais pab cais pawg ces yog Hmoob cov kevcai dabqhua ntag hos. koj yog 9 txig kuv yog 12 txig, nej yog ntxa suav peb yog ntxa Hmoob mas koj tuag tsis tau kuv tuag tsis tau koj tsev vim nyias muaj nyias dabqhua mas tej ntxhais mus ib tsog lawm rov los mas yog mob mas yuav tsum cia thaiv ib qhov rau nraumzoov rau nws tsam nws tuag ces txhaum dabqhua. Luag cov mus church ses tsheej phav phav leej tuaj uake koj tuag kuv tsev tau kuv tuag koj tsev tau thiab tsis cais tej tub ntxhais yuav nyiam hla kaum tsog los tsis ua li cas laid. Nej sim saib lub techaws Kauslim mas luag yog ib lub tebchaws uas hwm Vajtswv mas luag tej tsev siab mas nej ya davhlau tsheej xuabmoos twb tseem hla tsis tau dhau luag tej tsev siab siab naj. Amelikas mas nej ya hla mas tseem yog 30-40 nasthis xwb twb hla dhau lawm naj. Simneej no lub tebchaws teevdab mas yeej tsis muaj hnub yuav vammeej yeej luag cov tebchaws hwm Vajtswv li txeev hais li ntag. Yog zoo li cov nyuag Hmoob thiab cov nyuag Nplog no es niaj hnub teevdab Hmoob thiab dab haujsam xwb mas habyam tsis pom luag lwm tebchaws qab li os lawv aw....Tamsim no twb tsis hais cov Hmoob uas ntseeg Vajtswv tiag tiag laid, hais cov lawbdab thiab cov cojdab xwb lawv tej neej twb txawv deb lawm naj.

tij laug, cas zoo li koj nim yuav mus ntseeg vajtswv ua luaj li es nim thuam thaum peb cov hmoob ntseeg dab no nab. Thov zam txim kuv yuav tau cem koj nawb. Ntsej muag li koj es yog koj niam koj txiv yog leej twg cas yuav tsis nco qab koj lub me koob mi npe uas hmoob tau yug koj los cas koj hos yuav cem cov hmoob ntseeg dab ua luaj li. Qhov tseem2 hmoob ces yog ntseeg peb cov kev cai dab qhuas xwb ntag hos cov mus ntseeg luag li kev vajtswv ces yog mus xyaum luag lawm xwb. Koj puas paub hais tias thaum koj niam koj txiv yug koj los luag ua neeb hu plig teev dab ntau npaum li cas koj thiaj li muaj txoj sia los nyob tham lus nkuj nkoos li niaj hnub no xwb los cas! Yog koj hais npaum li koj es koj puas kam mus pw kiag ntawv ib lub toj ntxas hmoob ma. Kuv xav tias yog koj tseem pw tau thiab no ces koj tus ko thiaj tsis yog hmoob ntseeg dab lawm xwb, yog koj tseem ntshai thiab ces yeej txhais tau tias koj niag neeg ntawm koj tej vajtswv uas koj piav ces dag xwb2..
li no xwb nawb,,yog kuv tsis cem koj ces tsam koj ho tsis tshua pom kev zoo lawm kuv thiaj tau nthe koj ib nyuag nhyav zog lawm los zam txim pub rau kuv os…thov kom koj muaj kev noj qab nyob zoo nawb…

#21 HMOOB_Vaub Kib_*

HMOOB_Vaub Kib_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 05:30 AM

Mej pheej sib caav dlaab tsi......? puas muaj leej twg tau qhov (( Resource )) los yog (( Resolve ))kws has txug cov teeb meem moob nyaab laaj hab nyaab laaj,kuv noog mas mej chim tes mob sab heev tes sib caav kuam sab nqes xwb puas yog...?. Yeej zoo hab tab sis luas tej laug tas cov nqug rig,hab cov nqaas ku taus puam leej mas ca tom qaab nua nav caag mej ho ua ntej tuaj lawm maj, txag zog tsaam puag xwm (( please sir ))Kev ntseeg Vaaj Tswv puab muaj puab hauv paug (( Head quater ))luas yeej paub luas dlej luas num xob tsawm tshev puab tsaam puab tig kaus tuaj tes yug yuav tsi pum qaab teb puab,ho kev ntseeg yog txuam (( kev sawv saub )) tes tug teev thawj >>>>>>>= ooo xwb tsi muaj paaj dlaab tsi le tsua yog yuav tau teeb meem xwb,sis ua zoo noog nyob tsaam yog tug tseb plej tseb taag tes tsaus ntuj tug tseb txhauv ho tuaj tseb txhauv xyaws txhaj ua rua muaj teeb meem tej yaam zoo le nuav los yeej muaj taug. Txawm le caag los dlej yeej muaj dlej chaw dlwg,tawg yeej muaj tawg chaw cig xob kub tsaam muaj mob,plawv nreg.

#22 HMOOB_zendexwo_*

HMOOB_zendexwo_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 05:52 AM

Media Buying Handbook - Searching for information about media buying. Well here is your greatest lucky day. Media Buying

#23 HMOOB_hnovxov_*

HMOOB_hnovxov_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 05:54 AM

Peb cov me khwv tij Hmoob Nyajlaj no mas lawv tseem zoo li mab qus tus tij laug xwb. Lawv yeej tsis tau muaj kev txawj ntse dab tsi, tsis tau pom neeg ntiaj teb zoo li cas. Cov khwvtij hmoob no yog cov ntseeg Vaj Tswv. Tej zaum cov xibhwb vajtswv mus qhia vaj lug kub tau muaj ceem zog lawm es hmoob nyablaj thiaj cia siab ua luaj. Vaj Tswv tsuas yog ib tus neeg tau raug luag tsim txom los ntawm tib neeg lub siab phem es luag muab coj los qhia neeg ntiag teb kom paub es thiaj tsis muaj tus ua li ntawd ntxiv lawm xwb. Dhau ntawd ces tsuas yog qhia kev sib hlub sib pab thiab ua neeg zoo lawm xwb. Vaj Tswv tsuas yog lub npe es txawm muaj phem thiab zoo los nog rau nws ib leeg ris xwb thiab qhia kom neeg nyob muaj pab pawg los sib pab xwb. Ua li cas cov Xibhwb thiaj xav mus qhia vaj lug kub thiab dag kom muaj neeg coob coob ntseeg vaj tswv? Lub ntsiab ces yog $$$$ xwb. Yog koj ua hauj lwm ces 10% ntawm koj daim check yog txiav los rau koj lub Church. Ua cas cov neeg ntseeg church thiaj mus pab tej neeg txom txom nyem? Qhov no kuv pom hais tias yog ib qhov zoo uas cov neeg tsis ntseeg church yeej tsis muaj leej twg ua tau. Lub hom phiaj ces twb yog yuav mus tseb noob zaub es lwm hnub zaub loj thiaj tau zaub noj xwb.

tus kwv tij koj kuj yog ib tug to taub zoo txog zaj no thiab kuv nrog koj zoo siab uas koj tuaj qhia peb, kuv thov ntxiv me ntsis rau koj txhob xav li cas,

txhua haiv neeg tsis muaj pab pawg sis koom yeej ua neej poob qab, kuv los yeej yog ib tug zoo li koj hais thiab, txawm yog txoj kev tsis cog zaub thiaj tsis tau noj, ua thaj teb quav poj, thiaj tsis muaj dej ywg, ua lub neej nyob txog twg los thiaj tsis muaj tswv.

lub tswv yim ib feem kaum yog txog hauv kev rub rau haiv neeg tsis muaj tsw, los sis koom, kom muaj tus coj. tu siab rau neeg txoj kev to taub, zoo tsis sis xws, ua neej nyob tsis fwm tswv.

#24 HMOOB_xeev tsim_*

HMOOB_xeev tsim_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 09:31 AM

Tus phooj ywg xeev tsim, kuv mloog koj hais mas zoo li yooj2 8 kawg li tsis sub. kuv xav tias yog heev thiab muaj peev xwm npaum li koj hais ces hmoob yeej kawg yeej teb chaws xwb tiag. nov tsis yog kuv thuam los yog cem koj ov phooj ywg, tab sis xav qhia rau koj kom koj to taub txog tsoom fwv nyab laj txoj cai hais tias zoo li cas, leej twg heev npaum li koj hais ko ces kav tsij muab tso plig ua ntej los yeej tau, thiab koj yuav tsum xav hais tias ua cas peb ho nyob tim meskas no. tam sim no cov hmoob nyab laj mag quav dai sab li sab tsis muaj neeg nti tau hlo li. yog ua tau ces lawv yeej nyob kaj siab lug lawm os thaub...


xeev tsim ua koj tsaug koj pab txhawj xeeb txog. thov koj zam txim kuv rov tham me ntsis, thiab, tej yam ntxwv kuv hais yog hais ncaj nraim li tej neeg mloog lus, muaj teb muaj chaw nyob thiab muaj liaj ia teb chaw kav, luag coj tus cwj pwm li kuv hais, txawm yog hom cis mis, tsis muaj poj niam tub se, los nws txaus siab hlo, muab nws lub neej coj tus qauv li txheej siab khaus tes, tau muab dhos tso tseg hlub nws haiv neeg.

txawm yog luv taws khees yog dub tsis muaj cai caij npav nrog dawb los nws twb ua ib yam li thiab muab nws txoj sia los hais tau thawj pwm tsav aus npas mas sawv los ua tus coj. twb vim yog li ntawd, kuv thiaj tham lawv lub zaim muag, pub rau kwv tij hmoob sawv daws mloog. thiab taw tus cwj pwm txoj hauv kev daws teeb meem, kuv hais tias, yog tias tus twg yuav xav nrhiav txoj hauv kev thiab txhim kho, kom ua txiv ntxhias li tej qauv tau muaj tag los no. hais mus rau sau cov ntseeg vaj tswv ib yam li tswv yexus twb los tuag theej neeg lub txhoj ne, puas yog?

ho li ntawm kuv mas kuv ntseeg huab tais thaib sau se taj laj ne, kuv mus muag khoom pab txiav se me ntswb me ntsis pab rau nws txhim kho lub teb chaw no.

ua li lawv ne, tej zaum yuav tsuas yog raug plaub nkawg xaiv xwb, nyaj tsua tso plig leej puav ua nyiam nyaim nkawg xaiv ntawd xwb. kuv to taub zoo tias kuv hais li no mas yuav tsis zoo mloog rau cov raug ntawd, tiam sis nej txhob chim, ua tib zoo xav, kuv tsua hais qhov tseeb xwb.

#25 HMOOB_ntxhovquav niab_*

HMOOB_ntxhovquav niab_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 10:22 AM

tam!! tseeb!!, li tiag os!!!awg wm, cas nej yuav hais xeeb kuv txob tag npaum no. no!! los qas pis nis im!, yog nej cov neeg ntawm no, tsis to taub, zaj twg kuj cia li mus kawm med!, cas yuav cam tawj tag npaum li om!, nej cia li moog kuv hais,ntseeg kuv hais, tsis txob sis cam lawm, fwm kuv tej lus qhia nej no, nej thiaj yog ib co neeg ncaj ncees, nej thiaj li yuav tau txais txoj kev haum xeeb, nej tsis paub kev thaj yeeb nyob qhov twg? kev thaj yeeb yog nej ib leeg haum xeeb nrog ib leeg nej thiaj li nyob nyab xeeb, nej cia li tso plhuav txoj kev khib xeeb tseg,los sis hlub, sis pab, sis txhawb, nej thiaj yuav tau txoj kev txawj ntse, nej thiaj yuav muaj rab peev xwm txhim kho tau nej txoj kev vam meej mog. nej yuav li kuv hais no nej thiaj tau txoj sia li luag txheej siab twb qhia rau nej lawd!, yuav li no nawv. cov me nyuam kuv cem los kuv lhub nej nawv. ua tsaug.

#26 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 12:54 PM

tij laug, cas zoo li koj nim yuav mus ntseeg vajtswv ua luaj li es nim thuam thaum peb cov hmoob ntseeg dab no nab. Thov zam txim kuv yuav tau cem koj nawb. Ntsej muag li koj es yog koj niam koj txiv yog leej twg cas yuav tsis nco qab koj lub me koob mi npe uas hmoob tau yug koj los cas koj hos yuav cem cov hmoob ntseeg dab ua luaj li. Qhov tseem2 hmoob ces yog ntseeg peb cov kev cai dab qhuas xwb ntag hos cov mus ntseeg luag li kev vajtswv ces yog mus xyaum luag lawm xwb. Koj puas paub hais tias thaum koj niam koj txiv yug koj los luag ua neeb hu plig teev dab ntau npaum li cas koj thiaj li muaj txoj sia los nyob tham lus nkuj nkoos li niaj hnub no xwb los cas! Yog koj hais npaum li koj es koj puas kam mus pw kiag ntawv ib lub toj ntxas hmoob ma. Kuv xav tias yog koj tseem pw tau thiab no ces koj tus ko thiaj tsis yog hmoob ntseeg dab lawm xwb, yog koj tseem ntshai thiab ces yeej txhais tau tias koj niag neeg ntawm koj tej vajtswv uas koj piav ces dag xwb2..
li no xwb nawb,,yog kuv tsis cem koj ces tsam koj ho tsis tshua pom kev zoo lawm kuv thiaj tau nthe koj ib nyuag nhyav zog lawm los zam txim pub rau kuv os…thov kom koj muaj kev noj qab nyob zoo nawb…

Yob wb nyob ua ke ib lub zos mas kuv xav kom koj coj kuv mus rau qhov uas koj hais tias txaus ntshai tshaj plaws ntag. Vim kuv paub tias cov dab no lawv ntshai kuv heev rau qhov kuv muaj Vajtswv tiag tiag. Yog koj coj kuv mus rau qhov chaw ntawd mus pw zov mas lawv yuav tsis sawv vim lawv mloog Vajtswv lus ces lawv yuav mloog kuv lus ib yam. Kuv ua tau povthawj rau koj tias qhov no yeej zoo, kom koj los nrog kuv ua kwvtij es koj thiaj tsis ntshai lawm.

#27 HMOOB_Yoov_*

HMOOB_Yoov_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 02:05 PM

Me kwv aw, koj puas paub tias txoj kevcai uas cais pab cais pawg yog txojtwg na ?. Zoo li koj tseem tsim tsis tau nto sub naj. Cov kev cai uas cais pab cais pawg ces yog Hmoob cov kevcai dabqhua ntag hos. koj yog 9 txig kuv yog 12 txig, nej yog ntxa suav peb yog ntxa Hmoob mas koj tuag tsis tau kuv tuag tsis tau koj tsev vim nyias muaj nyias dabqhua mas tej ntxhais mus ib tsog lawm rov los mas yog mob mas yuav tsum cia thaiv ib qhov rau nraumzoov rau nws tsam nws tuag ces txhaum dabqhua. Luag cov mus church ses tsheej phav phav leej tuaj uake koj tuag kuv tsev tau kuv tuag koj tsev tau thiab tsis cais tej tub ntxhais yuav nyiam hla kaum tsog los tsis ua li cas laid. Nej sim saib lub techaws Kauslim mas luag yog ib lub tebchaws uas hwm Vajtswv mas luag tej tsev siab mas nej ya davhlau tsheej xuabmoos twb tseem hla tsis tau dhau luag tej tsev siab siab naj. Amelikas mas nej ya hla mas tseem yog 30-40 nasthis xwb twb hla dhau lawm naj. Simneej no lub tebchaws teevdab mas yeej tsis muaj hnub yuav vammeej yeej luag cov tebchaws hwm Vajtswv li txeev hais li ntag. Yog zoo li cov nyuag Hmoob thiab cov nyuag Nplog no es niaj hnub teevdab Hmoob thiab dab haujsam xwb mas habyam tsis pom luag lwm tebchaws qab li os lawv aw....Tamsim no twb tsis hais cov Hmoob uas ntseeg Vajtswv tiag tiag laid, hais cov lawbdab thiab cov cojdab xwb lawv tej neej twb txawv deb lawm naj.


Mr hmoob tshab, cas yuav hais tau xu xu kuv siab ua luaj li os, kuv ntuav 2 teg tsis tau dab tsi li, tos kuv ntuav los twb yog cov niag neeg qhaim xaj li koj ko ntag. cas yus tsis saib yus tus kheej muaj nqis es cas yus yuav mus saib luag lwm haiv neeg muaj nqis. kuv saib koj lub nyuag npe ntawm ko ces twb yog koj txiv ua tus hu koj plig thaum koj muaj 3 tag kis xwb tag los sav, niam no yus mus qhaim xaj lawm no ces cav hais ub hais no cas tsis txawj txaj muag li maj, koj puas paub hais tias niag yes xus ntawv yog niag neeg tawv dawb plaub hau daj, muaj cag no naj, cas yus yog tib cov niag neeg pluav ntsw, tawv daj, plaub hau dub twb tsis phim luag los cas yuav tsis paub xu siab li maj. kheev lam koj mus ntseeg ib tug yes xus hmoob mas kuv kuj nrog koj zoo siab thiab los mas. kuv yeej tsis xav thuam koj kiag li ov tiam sis koj muab hais tau dhau qhov koj yug los lawm ne, koj puas paub hais tias koj niam yug koj qhov twg los maj, koj txiv yog leej twg maj, koj yawg yog leej twg maj. koj niam lub npe puas yog hu ua Judy husom no maj, koj txiv lub npe puas yog hu ua Mr Ropbert holmer no maj, koj yawg puas yog hu ua Mr. Olson delyna no ne. yog koj niam koj txiv lawv hu cov npe no mas koj thiaj li thuam tau peb cov hmoob no laiv koj puas paub, raws li kuv paub mas koj niam koj txiv, koj pog koj yawg lawv tsis hu li ntawv laiv, koj niam koj txiv koj pog koj yawg lawv nrog peb nyob ua ke noj ua ke laiv, thaum lawv yug tau koj peb puav leej pom huv tij si laiv, koj niam puag koj pw ntawm ntu cub thaum muaj 3 tag kis koj puas paub, txhob hais lus li koj tsam koj pog koj yawg lawv muab koj lov duav ces koj ho ceeb laj mus nrog tawv dawb ua neeg nawj, kuv saib ces ua neej los tawv dawb twb tsis nyiam, ua dab los tawv dawb ntxub los sav cas yuav hais tau ntxim ntxub ua luaj. txhob xav li cas nawj, qhov kuv hais no tsis yog thuam cem koj ov, qhov kuv hais no mas yog kuv nthe kom ras es koj tsis txhob muaj koj tus kheej thuam sab sab xwb nawj Bawg !!!

#28 HMOOB_TUB HMOOB NPLOG_*

HMOOB_TUB HMOOB NPLOG_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 02:14 PM

Me kwv aw, koj puas paub tias txoj kevcai uas cais pab cais pawg yog txojtwg na ?. Zoo li koj tseem tsim tsis tau nto sub naj. Cov kev cai uas cais pab cais pawg ces yog Hmoob cov kevcai dabqhua ntag hos. koj yog 9 txig kuv yog 12 txig, nej yog ntxa suav peb yog ntxa Hmoob mas koj tuag tsis tau kuv tuag tsis tau koj tsev vim nyias muaj nyias dabqhua mas tej ntxhais mus ib tsog lawm rov los mas yog mob mas yuav tsum cia thaiv ib qhov rau nraumzoov rau nws tsam nws tuag ces txhaum dabqhua. Luag cov mus church ses tsheej phav phav leej tuaj uake koj tuag kuv tsev tau kuv tuag koj tsev tau thiab tsis cais tej tub ntxhais yuav nyiam hla kaum tsog los tsis ua li cas laid. Nej sim saib lub techaws Kauslim mas luag yog ib lub tebchaws uas hwm Vajtswv mas luag tej tsev siab mas nej ya davhlau tsheej xuabmoos twb tseem hla tsis tau dhau luag tej tsev siab siab naj. Amelikas mas nej ya hla mas tseem yog 30-40 nasthis xwb twb hla dhau lawm naj. Simneej no lub tebchaws teevdab mas yeej tsis muaj hnub yuav vammeej yeej luag cov tebchaws hwm Vajtswv li txeev hais li ntag. Yog zoo li cov nyuag Hmoob thiab cov nyuag Nplog no es niaj hnub teevdab Hmoob thiab dab haujsam xwb mas habyam tsis pom luag lwm tebchaws qab li os lawv aw....Tamsim no twb tsis hais cov Hmoob uas ntseeg Vajtswv tiag tiag laid, hais cov lawbdab thiab cov cojdab xwb lawv tej neej twb txawv deb lawm naj.


Aub ... phooj ywg hmoob tshab koj txawj hais thiab txawj qhuab qhia txog vaj lug kub kawg yom, koj puas kam nqis los ua kuv tus xib fwb cob qhia peb pawg ntseeg tim veescas no ne...yog koj teb kuv hais tias koj kam no ces kuv yuav coj tub ceev xwm kom coob coob tuaj txais tos koj yam muaj nuj nqis kawg nkaus seb yom. peb cov nyob lao no mas xav tau cov xib fwb txawj txawj hais li koj ko nqis los qhuab qhia tim no kawg nkaus li. kuv zoo siab txais tos koj txhua txhia lub sij hawm nawv phooj ywg hmoob tshab, kuv yog tub ceev xwm hmoob nyob vientian.

#29 HMOOB_Vam Xub_*

HMOOB_Vam Xub_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 02:58 PM

Khwvtij Hmoobtshab, raws li kuv paub thiab pom mas cov mus ntseeg vajtswv feem coob ces yog cov tsis muaj khwvtij los yog tsis muaj kev haum xeeb nrog khwvtij es thiaj khiav mus nrhiav kev pab tom church xwb os. Cov mus church mas lawv puav leej ntseeg tib tug vajtswv xwb tab sis hais txog kev sib pab ces nyias tsuas pab nyias pawg ntseeg mus ib lub church ntawd thiab xwb. Thaum muaj ib tug tuag mas tseem yog cov coj dab tuaj muab nyiaj tshav ntuj pab ntau tshaj thiab xwb. Yog leej twg mus church tsis tshua cuag ncua ntag ces thaum yus tuag xibhwb twb tsis xav tuaj pab li thiab. Qhov zoo ntawm kev ntseeg vajtswv ces tej kev cai ntees tuag ntawd ho raug nqi tsawg thiab ua tau yooj yim dua xwb. Peb cov coj dab mas hais tshab, tsis muaj 30 phav dollar nyob ntawm rooj ces tsis paub pib lub ntees ntawd li ntag. Noj haus nchuav ntw los tseem mag cem thiab. Kuv yeej tsis qhuas yam twg li. Qhov tseem ceeb ces tsuas muaj kev noj haus, yuav nyab quas ntxhais, thiab ploj tuag xwb, vim 3 yam no yus yuav tau muaj lwm tus los pab thiaj li yuav tiav. Ib leeg yeej ua tsis tau.

#30 HMOOB_Vam Siab_*

HMOOB_Vam Siab_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 03:16 PM

Me kwv aw, koj puas paub tias txoj kevcai uas cais pab cais pawg yog txojtwg na ?. Zoo li koj tseem tsim tsis tau nto sub naj. Cov kev cai uas cais pab cais pawg ces yog Hmoob cov kevcai dabqhua ntag hos. koj yog 9 txig kuv yog 12 txig, nej yog ntxa suav peb yog ntxa Hmoob mas koj tuag tsis tau kuv tuag tsis tau koj tsev vim nyias muaj nyias dabqhua mas tej ntxhais mus ib tsog lawm rov los mas yog mob mas yuav tsum cia thaiv ib qhov rau nraumzoov rau nws tsam nws tuag ces txhaum dabqhua. Luag cov mus church ses tsheej phav phav leej tuaj uake koj tuag kuv tsev tau kuv tuag koj tsev tau thiab tsis cais tej tub ntxhais yuav nyiam hla kaum tsog los tsis ua li cas laid. Nej sim saib lub techaws Kauslim mas luag yog ib lub tebchaws uas hwm Vajtswv mas luag tej tsev siab mas nej ya davhlau tsheej xuabmoos twb tseem hla tsis tau dhau luag tej tsev siab siab naj. Amelikas mas nej ya hla mas tseem yog 30-40 nasthis xwb twb hla dhau lawm naj. Simneej no lub tebchaws teevdab mas yeej tsis muaj hnub yuav vammeej yeej luag cov tebchaws hwm Vajtswv li txeev hais li ntag. Yog zoo li cov nyuag Hmoob thiab cov nyuag Nplog no es niaj hnub teevdab Hmoob thiab dab haujsam xwb mas habyam tsis pom luag lwm tebchaws qab li os lawv aw....Tamsim no twb tsis hais cov Hmoob uas ntseeg Vajtswv tiag tiag laid, hais cov lawbdab thiab cov cojdab xwb lawv tej neej twb txawv deb lawm naj.


Hmoobtsawb, koj nyiam nyob kaus lim dua los Asmeslivkas dua mas. Korea yog ib lub teb chaws me me quav ho neeg coob coob heev, tsis muaj chaws nyob es lawv thiaj ua tsev ntau ntau tshooj kom thiaj txaus lawv nyob thiab lawv twb tsis muaj tsheb rau txhua tus caij es thiaj pab tau lawv mus ua hauj lwm kom ze xwb nas. Koj nkag google map es koj mus saib cov teb chaws thoob qab ntuj no saib puas zoo li meskas mas. Meskas mas lawv muaj ib qhov chaws ua hauj lwm loj mas lawv yuav tsum muaj chaws nres tsheb dav 2-3 npaug lub tsev ntawd nas. Ntau lub teb chaws vam meej hauv ntiaj teb no kuv mus saib mas tsis pom chaws nres tsheb li es xyov yog li cas.

#31 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 05:31 PM

Khwvtij Hmoobtshab, raws li kuv paub thiab pom mas cov mus ntseeg vajtswv feem coob ces yog cov tsis muaj khwvtij los yog tsis muaj kev haum xeeb nrog khwvtij es thiaj khiav mus nrhiav kev pab tom church xwb os. Cov mus church mas lawv puav leej ntseeg tib tug vajtswv xwb tab sis hais txog kev sib pab ces nyias tsuas pab nyias pawg ntseeg mus ib lub church ntawd thiab xwb. Thaum muaj ib tug tuag mas tseem yog cov coj dab tuaj muab nyiaj tshav ntuj pab ntau tshaj thiab xwb. Yog leej twg mus church tsis tshua cuag ncua ntag ces thaum yus tuag xibhwb twb tsis xav tuaj pab li thiab. Qhov zoo ntawm kev ntseeg vajtswv ces tej kev cai ntees tuag ntawd ho raug nqi tsawg thiab ua tau yooj yim dua xwb. Peb cov coj dab mas hais tshab, tsis muaj 30 phav dollar nyob ntawm rooj ces tsis paub pib lub ntees ntawd li ntag. Noj haus nchuav ntw los tseem mag cem thiab. Kuv yeej tsis qhuas yam twg li. Qhov tseem ceeb ces tsuas muaj kev noj haus, yuav nyab quas ntxhais, thiab ploj tuag xwb, vim 3 yam no yus yuav tau muaj lwm tus los pab thiaj li yuav tiav. Ib leeg yeej ua tsis tau.Muaj tseeb li koj hais, tsis muaj ib lo lus poob li.

#32 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 06:50 PM

Mr hmoob tshab, cas yuav hais tau xu xu kuv siab ua luaj li os, kuv ntuav 2 teg tsis tau dab tsi li, tos kuv ntuav los twb yog cov niag neeg qhaim xaj li koj ko ntag. cas yus tsis saib yus tus kheej muaj nqis es cas yus yuav mus saib luag lwm haiv neeg muaj nqis. kuv saib koj lub nyuag npe ntawm ko ces twb yog koj txiv ua tus hu koj plig thaum koj muaj 3 tag kis xwb tag los sav, niam no yus mus qhaim xaj lawm no ces cav hais ub hais no cas tsis txawj txaj muag li maj, koj puas paub hais tias niag yes xus ntawv yog niag neeg tawv dawb plaub hau daj, muaj cag no naj, cas yus yog tib cov niag neeg pluav ntsw, tawv daj, plaub hau dub twb tsis phim luag los cas yuav tsis paub xu siab li maj. kheev lam koj mus ntseeg ib tug yes xus hmoob mas kuv kuj nrog koj zoo siab thiab los mas. kuv yeej tsis xav thuam koj kiag li ov tiam sis koj muab hais tau dhau qhov koj yug los lawm ne, koj puas paub hais tias koj niam yug koj qhov twg los maj, koj txiv yog leej twg maj, koj yawg yog leej twg maj. koj niam lub npe puas yog hu ua Judy husom no maj, koj txiv lub npe puas yog hu ua Mr Ropbert holmer no maj, koj yawg puas yog hu ua Mr. Olson delyna no ne. yog koj niam koj txiv lawv hu cov npe no mas koj thiaj li thuam tau peb cov hmoob no laiv koj puas paub, raws li kuv paub mas koj niam koj txiv, koj pog koj yawg lawv tsis hu li ntawv laiv, koj niam koj txiv koj pog koj yawg lawv nrog peb nyob ua ke noj ua ke laiv, thaum lawv yug tau koj peb puav leej pom huv tij si laiv, koj niam puag koj pw ntawm ntu cub thaum muaj 3 tag kis koj puas paub, txhob hais lus li koj tsam koj pog koj yawg lawv muab koj lov duav ces koj ho ceeb laj mus nrog tawv dawb ua neeg nawj, kuv saib ces ua neej los tawv dawb twb tsis nyiam, ua dab los tawv dawb ntxub los sav cas yuav hais tau ntxim ntxub ua luaj. txhob xav li cas nawj, qhov kuv hais no tsis yog thuam cem koj ov, qhov kuv hais no mas yog kuv nthe kom ras es koj tsis txhob muaj koj tus kheej thuam sab sab xwb nawj Bawg !!!

Uatsaug rau koj sob lus thiab uatsaug rau kuv niam kuv txiv kuv pog kuv yawg uas tau yug kuv los. tiamsis mas tu siab tias kuv yuav tsis nrog lawv taug lawv txoj kev thiab kuv yuav tsis nrog nej taug nej txoj kev. Kuv pog kuv yawg kuv niam kuv txiv kuv tej txheebze ces tsamno lawv quaj zomzaws hauv dabteb lawm. Kev tsis xav raws lawv qab mus hauv, kuv los hlub nej tsam nej ho raws lawv qab mus hauv thiab es kuv thiaj qhia qhov tseeb rau nej xwb, yog yuav lawm hauv los kavtsij mus, kuv tsis cheem koj. Yexus, tsuas yog tib tug xwb. Nws tsis muaj Yexus Hmoob, Yexus dawb thiab Yexus Mev li koj hais. Yog koj yuav tos tus Yexus Hmoob tso koj mam ntseeg no ces kavtsij tos kom tus ntsej luaj ntxuam muag luaj khob los tso koj mam ntseeg los tau los mas....

#33 HMOOB_Xeev Ntsim_*

HMOOB_Xeev Ntsim_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 11:14 PM

Uatsaug rau koj sob lus thiab uatsaug rau kuv niam kuv txiv kuv pog kuv yawg uas tau yug kuv los. tiamsis mas tu siab tias kuv yuav tsis nrog lawv taug lawv txoj kev thiab kuv yuav tsis nrog nej taug nej txoj kev. Kuv pog kuv yawg kuv niam kuv txiv kuv tej txheebze ces tsamno lawv quaj zomzaws hauv dabteb lawm. Kev tsis xav raws lawv qab mus hauv, kuv los hlub nej tsam nej ho raws lawv qab mus hauv thiab es kuv thiaj qhia qhov tseeb rau nej xwb, yog yuav lawm hauv los kavtsij mus, kuv tsis cheem koj. Yexus, tsuas yog tib tug xwb. Nws tsis muaj Yexus Hmoob, Yexus dawb thiab Yexus Mev li koj hais. Yog koj yuav tos tus Yexus Hmoob tso koj mam ntseeg no ces kavtsij tos kom tus ntsej luaj ntxuam muag luaj khob los tso koj mam ntseeg los tau los mas....


Hmoobtsab aw, ua cas tseem muaj cov neeg vwm vwm li koj thiab os. Yog koj tsis mus vajtswv ces koj yeej yog ib tug yawm saub kiag lawm nawb. Koj lub ntuj ceeb tsheej nyob qhov twg nas. Dab teb ho nyob qhov twg thiab. Cov ntseeg vajtswv yuav tsum tau hlawv lub cev los yuav faus no. Los lus hais tias tuag ces kom txhob quaj vim nws twb mus cuag vajtswv nws tau zoo lawm no ces tsuas yog los lus ntxias menyuam yaus kom tsis txhob quaj quaj heev xwb os. Ua neeg ces siav tu thaum twg ces tau zoo thaum ntawv vim yuav tau nyob puag tes puag taw tsis nco txhawj txog kev mob kev nkeeg kev tshaib kev nqhis kev txom nyem lawm. Ib tus xibhwb tuaj hais lus thaum kuv tus txiv ntxawm tuag nws tsuas hais tias meskas twb mus txog saum hli los tsis pom ntuj ceeb tsheej. Muab telecope tsom mus puag saum pluto los yeej tsis pom ntuj ceeb tsheej li thiab. Lub ntuj ceeb tsheej ces twb yog lub sawv daws niaj hnub nyob no ntag es tsis txhob yuav tos mus pom ntuj ceeb tsheej ntxiv lawm. Koj yuav mus vajtswv los sis coj dab los tsis ua li cas tsuav thaum muaj ib siab ob qis muaj tes taw pab yus xwb.

#34 HMOOB_khaus ncauj khaus tes_*

HMOOB_khaus ncauj khaus tes_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 08:05 AM

Hmoobtsab aw, ua cas tseem muaj cov neeg vwm vwm li koj thiab os. Yog koj tsis mus vajtswv ces koj yeej yog ib tug yawm saub kiag lawm nawb. Koj lub ntuj ceeb tsheej nyob qhov twg nas. Dab teb ho nyob qhov twg thiab. Cov ntseeg vajtswv yuav tsum tau hlawv lub cev los yuav faus no. Los lus hais tias tuag ces kom txhob quaj vim nws twb mus cuag vajtswv nws tau zoo lawm no ces tsuas yog los lus ntxias menyuam yaus kom tsis txhob quaj quaj heev xwb os. Ua neeg ces siav tu thaum twg ces tau zoo thaum ntawv vim yuav tau nyob puag tes puag taw tsis nco txhawj txog kev mob kev nkeeg kev tshaib kev nqhis kev txom nyem lawm. Ib tus xibhwb tuaj hais lus thaum kuv tus txiv ntxawm tuag nws tsuas hais tias meskas twb mus txog saum hli los tsis pom ntuj ceeb tsheej. Muab telecope tsom mus puag saum pluto los yeej tsis pom ntuj ceeb tsheej li thiab. Lub ntuj ceeb tsheej ces twb yog lub sawv daws niaj hnub nyob no ntag es tsis txhob yuav tos mus pom ntuj ceeb tsheej ntxiv lawm. Koj yuav mus vajtswv los sis coj dab los tsis ua li cas tsuav thaum muaj ib siab ob qis muaj tes taw pab yus xwb.


kuv tus khaus ncauj khaus tes no tuaj saib nej cov nyuag uas sib sib cav ko, ces kuv saib nej cov npe thiab cov xeem xwb ces, kuv paub tias, nej yog leej twg lawm.

thov ntxiv lus rau, txawm yuav sib thuam npaum li cas los yeej tsis tau ib yam dab tsi. qhov nej thiab kuv tau yog txoj kev txawj ntse nkag tuaj xyav sawv daws lub koob Hmoob, kom txoj kev ruam rhuav plhu nrov ncha ntws mus thoob qab ntuj tias lub xeem Hmoob no phem kawg thiab tej kev cai mas heev kawg. neej los tsis ntshai, dab los tsis ntshai, vaj tswv los tsis ntshai, tsuav yog lus puv ncauj nrog tej kev phem kev ias ces cem thiab thiab thuam kom txaus siab txaus ntsws tias kuv mas ntse kawg, hais txog sab kev puas tsuaj.

kev txhaum txheej uas koj thiab kuv pom ces, yog nyiag qoob nruab txhab, txhom luag poj luag txiv tuaj nruab paim, tua neeg npog nroj ntsuab, khav theeb khav txiv. tiam sis yexus tsis yog tuag rau tej no xwb, yog qhia koj thiab kuv lub tswv yim liam hiam, tias wb yuav tuag nrog wb lub tswv yim phem thiab tej suab ncauj suab lus niaj hnub hais no, twb tsis yog wb tuag xwb, tseem yuav tuag kis toj kis pes mus rau wb haiv neeg, nrog rau tej laj txheej kev ua neeg zoo hu tib si, kom hais lus los tsis muaj kuab, tsis muaj tshuaj, plag teb, plag chaw, tsis muaj chaw khwv noj kwv haus.

kuv yeej paub tias hais li no, yuav siab sawv daws, tiam sis thov zam txim, vim txoj kev hlub thiaj tshuam nej, thov kom ho hloov, thiab ntsib kev noj qab nyob zoo.

ua tsaug.

#35 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 10:38 AM

Hmoobtsab aw, ua cas tseem muaj cov neeg vwm vwm li koj thiab os. Yog koj tsis mus vajtswv ces koj yeej yog ib tug yawm saub kiag lawm nawb. Koj lub ntuj ceeb tsheej nyob qhov twg nas. Dab teb ho nyob qhov twg thiab. Cov ntseeg vajtswv yuav tsum tau hlawv lub cev los yuav faus no. Los lus hais tias tuag ces kom txhob quaj vim nws twb mus cuag vajtswv nws tau zoo lawm no ces tsuas yog los lus ntxias menyuam yaus kom tsis txhob quaj quaj heev xwb os. Ua neeg ces siav tu thaum twg ces tau zoo thaum ntawv vim yuav tau nyob puag tes puag taw tsis nco txhawj txog kev mob kev nkeeg kev tshaib kev nqhis kev txom nyem lawm. Ib tus xibhwb tuaj hais lus thaum kuv tus txiv ntxawm tuag nws tsuas hais tias meskas twb mus txog saum hli los tsis pom ntuj ceeb tsheej. Muab telecope tsom mus puag saum pluto los yeej tsis pom ntuj ceeb tsheej li thiab. Lub ntuj ceeb tsheej ces twb yog lub sawv daws niaj hnub nyob no ntag es tsis txhob yuav tos mus pom ntuj ceeb tsheej ntxiv lawm. Koj yuav mus vajtswv los sis coj dab los tsis ua li cas tsuav thaum muaj ib siab ob qis muaj tes taw pab yus xwb.

Txoj kev ntseeg yog hauv sab plig hos txoj kev ua neej yog sab nqaijtawv. Yog koj tsis nkagsiab ces txawm hais li cas los koj yeej tsis nkag siab. Mus ntuj ceebtsheej thiab ntujtawg yog sab plig xwb. Sabplig, yog tomqab koj tuag hauv lub ntijteb no lawm. Tamsim no mas kuv yeej xav kom peb Hmoob txhob muab txoj kev tuag saib rau nqi heev dhau es yuav mus poob nyiaj txog tsheej 20-30 phav $$$. Hnoobtwg kuv sawv los ua Xibfwb mas kuv tseem yuav hloov kom deb tshaj cov ntseeg tamsim no coj. Kuv tsuas pam neeg tuag hnub Vasthiv ces los hnub Monday xwb ces plaub tag. Tsis tha tua tsiaj thiab ua noj ua haus loj loj. Kuv paub tias lwm hnub koj yuav raws kuv qab vim txog caij peb Hmoob hloov lawm. Yexus tsis yog Amelikas tug xwb hos yog neeg thoob ntiajteb tug.

#36 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 10:46 AM

Muaj tseeb li koj hais, tsis muaj ib lo lus poob li.

Tus neeg twg ntseeg Vajtswv es tseem cais tsis tau ntawm neeg rau qhov tseeb ces nws tsuas lam ntseeg kom tau zoo nyob xwb nws tsis tau ntseeg tiag. Peb tsoom Hmoob mas cov lam ntseeg xwb mas muaj coob heev, tiamsis cov ntseeg tiag mas muaj tsawg kawg nkaus. Luag tej laus thiaj hais tias ntseeg npaum nyuj cev plaub tiamsis yuav mus tau ntuj ceebtsheej mas npaum nyuj txwm kub xwb.

#37 HMOOB_Xuv Ntsim_*

HMOOB_Xuv Ntsim_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 12:20 PM

Txoj kev ntseeg yog hauv sab plig hos txoj kev ua neej yog sab nqaijtawv. Yog koj tsis nkagsiab ces txawm hais li cas los koj yeej tsis nkag siab. Mus ntuj ceebtsheej thiab ntujtawg yog sab plig xwb. Sabplig, yog tomqab koj tuag hauv lub ntijteb no lawm. Tamsim no mas kuv yeej xav kom peb Hmoob txhob muab txoj kev tuag saib rau nqi heev dhau es yuav mus poob nyiaj txog tsheej 20-30 phav $$$. Hnoobtwg kuv sawv los ua Xibfwb mas kuv tseem yuav hloov kom deb tshaj cov ntseeg tamsim no coj. Kuv tsuas pam neeg tuag hnub Vasthiv ces los hnub Monday xwb ces plaub tag. Tsis tha tua tsiaj thiab ua noj ua haus loj loj. Kuv paub tias lwm hnub koj yuav raws kuv qab vim txog caij peb Hmoob hloov lawm. Yexus tsis yog Amelikas tug xwb hos yog neeg thoob ntiajteb tug.


Phooyawg, ua cas es ntseeg dab twb yog sab ntsuj plig. Ntseeg vajtswv los tseem yog sab ntsuj plig thiab, tos kuv pheej pom cov xibhwb vajtswv tuaj hais xim los sis ua kav xwm rau cov coj dab. Kuv xav hais tias vajtswv ces tsuas yog lub npe los ris tej nyuag kev phem thiab kev zoo tib neeg ua xwb. Dab los tsuas yog lub nyuag npe liam noj liam haus thiab xwb. Vaj Tswv thiab Dab ces twb yog peb sawv daws xwb ntag los mas. Cov coj dab mas muaj ib qhov phem heev rau tej tub ki, yog lawv ua lub neej txom nyem mas thaum niam txiv tuag tej tub ki yuav ev nuj ris nqi ntau vim cov niag dab vaj dab tsev ntawd pheej yuav noj yuav haus nas. Kuv muaj ib tus txiv ntxawm tuag mas cov tub thiab lawv tsev neeg tsis muaj ib npib ib xu li ntag, tab sis cov dab tsev yuav noj yuav haus ntau ntau ces kom coj los ua dab 4 hnub 3 hmo cov dag tsev thiaj zoo siab. Tsam no cov tub nyab ces tseem tsis tau them tej nuj nqi ntawd li vim lawv twb tsis muaj nyiaj tsis muaj hauj lwm zoo nrog luag ua. Tsev no ces tej zaum yuav los ntseeg vajtswv lawm vim vajtswv ces tuag noj ib taig cookies xwb. Peb kuj ua li cov tibetan los pob, leej twg tuag ces cia liab qab muab ib ce hlais kom thoob coj mus tso tom tiaj rau dav noj xwb. Dav noj tag mam nqa pob txha coj mus hlawv pov tseg xwb. Ua cas tibetan ua li ho tsis muaj dab los looj koov lawv tej tub ki li thiab mas.

#38 HMOOB_Vaub kib_*

HMOOB_Vaub kib_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 12:26 PM

Thaum ntej kuv xaav tas mej nyam sib caav heev nyob tsaam puag xwm nua tab sis tau ob nub lug nuav zoo le cav ntse zos tuaj lawm laiv. Kuv nug kuv txiv tas txiv caag hov txob(kua txob) ntsim ua luaj caag kuv ho nyam noj hab...?. Kuv txiv tas thaum peb cov laug pheej muab hov txob ua zaub noj tes mej saaj hab saaj tes nyam noj le lawm la as. Ntau taug yog coj moog ntuv faaj kum,hab txav caav mej sib caav muaj zoo tswv yim xob muab mej raab taug moog luaj quav pawm tshig nawb txhum moob kev cais laiv.

#39 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 06:25 PM

Cov phoojywg,

Qhov yuav ua tau pab lawv ces tsuas yog lub koom haum Human Rights thiaj li yuav pab tau thiab yuav tsum yog Hmoob thoob ntiaj teb sib pab mas thiaj li yuav daws tau cov teeb meem no xwb. Hos yog yuav kom ib pab hmoob twg los sawv cev mus pab ces tsis muaj txoj hauv kev li. Vim hais tias qhov teeb meem no nyob rau Communist teb chaws luag tsis nrog koj kuv hais saum lub rooj dav.

Qhov teeb meem no tshwm sim los twb yog vim muaj cov hmoob uas ntseeg vajtswv nyob teb chaws no mus ua txiv dev ntxhias mus hais lus li ub li no txog ntawm vajtswv yuav los xyoo 2011 thaum lub 5 hlis ntuj ntawv es peb cov hmoob ntawv thiaj li raug kev dag lawm xwb.

Qhov 2 tuaj yog yuav daws tau ces twb muaj hmoob coj noj coj ua nyob nyab laj teb lawv mam li khiav hauj lwm nrog cov nom tswv nyab laj xwb thiaj li yuav daws tau xwb

Thov kom peb hmoob nyob qhov twg los yus yuav tsum qhia thiab pab raws txoj kev uas yus paub tseeb thiab yus qhov peev xwm uas yus muaj rau yus tus kheej xwb. Tsis txhob ua thaj ruam tsab ntse es mus txog lub zos twg los yus niam ua txiv dev ntxhias tsa tw khiav ub khiav no ua qhov paub tshaj plaws tab sis nyob hauv yus cuab kwv tij ces nws lub qe twb lwj tsw thoob cov kwv tij sawv daws es luag twb txaj muag ntshai tsam ho tsw mus dhau rau sab nrauv lawm.

Pab nyuag Xibfwb twg thiab qhabnab twg ho mus qhia lawv hais tias Yexus yuav los lub 5 hlis tim 21 xyoo 2011 no es ua rau lawv vwm ntsuav li ntawd maj. Yog tseem muaj cov Xibfwb cuav li no uas tsis coj raws li luag txoj lus qhia tseg ses yog leejtwg ntseeg cov nyuag tsis coj tswvntuj lus ces kawg ntsib teebmeem xwb. Soblus uas luag hais sis tsis yog li ntawd laid. Luag hais tias thaumtwg muaj neeg hais tias Yexus yuav los rau thaum no thiab twb nyob qhovno lawm no ces txhob mus saib no laid. Luag los mas yeej tsis muaj leejtwg paub lub sijhawm thiab yuav los li tusab los xwb no laid. Kavliam os, cov Xibfwb cuav ntawd lawv mam tau lawv li nujnqis thaum ntuj kawg. Qhov kuv hais tias sawvdaws yuav tsum ntseeg Vajtswv rau qhov tseeb no ces yog ntshai tsam yuamkev li cov ntawd los mas...

#40 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 12:16 AM

Aub ... phooj ywg hmoob tshab koj txawj hais thiab txawj qhuab qhia txog vaj lug kub kawg yom, koj puas kam nqis los ua kuv tus xib fwb cob qhia peb pawg ntseeg tim veescas no ne...yog koj teb kuv hais tias koj kam no ces kuv yuav coj tub ceev xwm kom coob coob tuaj txais tos koj yam muaj nuj nqis kawg nkaus seb yom. peb cov nyob lao no mas xav tau cov xib fwb txawj txawj hais li koj ko nqis los qhuab qhia tim no kawg nkaus li. kuv zoo siab txais tos koj txhua txhia lub sij hawm nawv phooj ywg hmoob tshab, kuv yog tub ceev xwm hmoob nyob vientian.

Yuav tau mus kawm thiab ua li koj ua tau thiab yog ho tsis paub no yuav tau nug kom muaj neeg qhia koj es mus kawm kom siab li siab tau es txhob ua tus coj tub ceevxwm tuaj tos kuv xwb hos yog ua tus thawj tub ceevxwm kiag ntag nawj. Mas koj thiaj li yuav ntsib tau kuv lub caij kuv los ntawd. Tsam kuv los dhau lawm koj twb ho ntsia tsis pom kuv es xav tuav tes los twb tsis tau mas ntshe yuav pab koj tu siab heev. Kuv yuav tsis tau los lub caij uas koj ib leeg tos xwb, tiamsis kuv yuav los rau lub caij uas nomtswv tebchaws qhib txoj kev txais yuav qhov tseeb rau lub tebchaws nej nyob ntawm ko. Thaum ntawd koj tsis xav pom kuv los koj yeej yuav pom.

#41 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 12:25 AM

Khwvtij Hmoobtshab, raws li kuv paub thiab pom mas cov mus ntseeg vajtswv feem coob ces yog cov tsis muaj khwvtij los yog tsis muaj kev haum xeeb nrog khwvtij es thiaj khiav mus nrhiav kev pab tom church xwb os. Cov mus church mas lawv puav leej ntseeg tib tug vajtswv xwb tab sis hais txog kev sib pab ces nyias tsuas pab nyias pawg ntseeg mus ib lub church ntawd thiab xwb. Thaum muaj ib tug tuag mas tseem yog cov coj dab tuaj muab nyiaj tshav ntuj pab ntau tshaj thiab xwb. Yog leej twg mus church tsis tshua cuag ncua ntag ces thaum yus tuag xibhwb twb tsis xav tuaj pab li thiab. Qhov zoo ntawm kev ntseeg vajtswv ces tej kev cai ntees tuag ntawd ho raug nqi tsawg thiab ua tau yooj yim dua xwb. Peb cov coj dab mas hais tshab, tsis muaj 30 phav dollar nyob ntawm rooj ces tsis paub pib lub ntees ntawd li ntag. Noj haus nchuav ntw los tseem mag cem thiab. Kuv yeej tsis qhuas yam twg li. Qhov tseem ceeb ces tsuas muaj kev noj haus, yuav nyab quas ntxhais, thiab ploj tuag xwb, vim 3 yam no yus yuav tau muaj lwm tus los pab thiaj li yuav tiav. Ib leeg yeej ua tsis tau.

Yexus tau hais tias, cov uas yog kuv cov kwv thiab cov muam yog cov uas hnov thiab ua raws li Vajtswv txoj lus. Yog tus neeg twg ntseeg Vajtswv es tseem coj thiab ua haum tau kwvtij zejzog thiab tebchaws ces tus ntawd tseem nrog tsis tau Tswv Yexus uake. Txhais tau tias yus yuav tau luj tus Tswv tej lus thiab ua raws li nws hais. Kuv yeej txav deb ntawm kuv cov kwvtij phoojywg mus deb heev lawm. Nej puas paub tias yog yus ua neej kom haum Vajtswv siab ces yeej tsis haum neeg siab no los. Cov uas nyob koom ib lub church los yog tsis coj raws Vajtswv txoj lus ces yeej tsis haum yus ib yam nkaus vim yus tsis yog los ntseeg kom haum neeg tiamsis los ntseeg kom haum tau vajtswv tus tseeb.

#42 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 12:39 AM

Phooyawg, ua cas es ntseeg dab twb yog sab ntsuj plig. Ntseeg vajtswv los tseem yog sab ntsuj plig thiab, tos kuv pheej pom cov xibhwb vajtswv tuaj hais xim los sis ua kav xwm rau cov coj dab. Kuv xav hais tias vajtswv ces tsuas yog lub npe los ris tej nyuag kev phem thiab kev zoo tib neeg ua xwb. Dab los tsuas yog lub nyuag npe liam noj liam haus thiab xwb. Vaj Tswv thiab Dab ces twb yog peb sawv daws xwb ntag los mas. Cov coj dab mas muaj ib qhov phem heev rau tej tub ki, yog lawv ua lub neej txom nyem mas thaum niam txiv tuag tej tub ki yuav ev nuj ris nqi ntau vim cov niag dab vaj dab tsev ntawd pheej yuav noj yuav haus nas. Kuv muaj ib tus txiv ntxawm tuag mas cov tub thiab lawv tsev neeg tsis muaj ib npib ib xu li ntag, tab sis cov dab tsev yuav noj yuav haus ntau ntau ces kom coj los ua dab 4 hnub 3 hmo cov dag tsev thiaj zoo siab. Tsam no cov tub nyab ces tseem tsis tau them tej nuj nqi ntawd li vim lawv twb tsis muaj nyiaj tsis muaj hauj lwm zoo nrog luag ua. Tsev no ces tej zaum yuav los ntseeg vajtswv lawm vim vajtswv ces tuag noj ib taig cookies xwb. Peb kuj ua li cov tibetan los pob, leej twg tuag ces cia liab qab muab ib ce hlais kom thoob coj mus tso tom tiaj rau dav noj xwb. Dav noj tag mam nqa pob txha coj mus hlawv pov tseg xwb. Ua cas tibetan ua li ho tsis muaj dab los looj koov lawv tej tub ki li thiab mas.

Yog Hmoob tso tau lub nra nyhav ntawd povtseg mas zoo heev li. Qhov tseeb tiag ces saib yus tus plig puas ntxeem dhau mus rau Ntujceebtsheej xwb. Ntawm lub cev ces yam li tej nas raug tsheb luam tom kev xwb. Txawm peb yuav ua pag ua xau zoo npaum cas los kawg coj mus faus povtseg xwb es muab peb tej nyiaj 20-30 phav tseg cia rau cov nyob tau siv mas yuav zoo dua. Tsis tha peb yuav ua loj loj es tua txog 10 tawm tus nyuj thiab siv nyiaj tag ntau li ntau es tsev xyomcuab mas tshua nqi tsheej tog. Tamsim no mas nej yuav hais tias kuv vwm tiamsis lwm hnub nej mam pom qhov kuv pom ces lig dhau rau nej lawm mog....

#43 HMOOB_nkaj hma_*

HMOOB_nkaj hma_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 03:44 AM

Kuv xav thov hais rau peb cov me kwv tij hmoob Nplog kom tsis txhob mus ntseeg li lawv cov hmoob nyab laj no kiag li.
Thaum hmoob txawv teb chaws los qhauj xas nas rau nej mas cuag nkaus li ntuj twb yuav vau los tam sim ntawv ntag tab sis thaum nej ntsib quav dai lawm mas xyov dua twg tag li lawm, mas yog li no thov kom nej tsis txhob mus ntseeg ub ntseeg no kiag li. rau rau siab ua noj ua haus es mloog nom mloog tswv lus xwb, kuv xav hais tias nom tswv nplog yeej muab tau ib txog cai zoo kawg kiag los rau sawv daws coj lawm, 2 yam kev cai nyob hauv nplog teb uas neeg nplog, thiab neeg hmoob siv ces yog kev cai hauj sam thiab kev cai dab qhuas xwb. kuv yeej strong to support nom tswv nplog txoj cai kom neeg txhob sib tawg, nej tsis ntseeg yog nom ntej no cov kev cai ntxias neeg sib tawg no los cuam tshuam ntau zuj zus tuaj mas yuav muaj kev kub ntxhov.
nej puas nkag siab hais tias Hmoob mas xav muaj teb chaws kawg tiam sis yog hmoob muaj teb chaws mas xyov puas kav 3 xyoos, vim 2 hom kev cai no ntag yuav ua rau hmoob rov sib tua hmoob. cov coj kev cai tshiab yuav ua nees tuaj hos cov tseem coj qub kev cai yuav ua nyuj tos ntag, nej lam saib mus seb puas yog ov.. nej nyob zoo zoo nawv mog hmoob nplog.OK

:PTus bawg ham tsis yeej yog li koj hais kawg los mas tab sis koj tsis paub xwb os hauv teb chaws laos no los niaj hnub no yeej tseem muaj ib txhia niag hmoob mas tseem ntseeg vaj tswv ua lwj ua liam li thiab los mas, kuv mas dhuav kawg nkaus li thiab tiag, koj yeej paub zoo na cov hmoob uas ntseeg vaj tswv nyob hauv laos no ces tib co niag hmoob poob qab nkaus xwb, tshuav qhov uas nom tswv lass tsis tau muab raws li tom nyab laj lawm xwb mas bawg, yog tsis tsum ces ib hnub twg yeej yuav pom xwb222 li thiab los mas, kuv mas xav paub cov nyuag uas pheej los khauj22 xab nas kev cai vaj tswv rau cov niag hmoob poob qab no seb yog pab nyuag twg kawg li thiab tiag, peb cov tseem coj kev cai qub no peb yeej nyob peb yeej tsis muaj teeb meem dab tsi li as, peb yeej muaj noj muaj haus xws teb xws chaw thiab, tsuas yog cov niag hmoob uas pheej mus ntseeg222 vaj tswv ntawv thiaj pheej raug teeb meem xwb os, kav liam tsis xav hais lawm leej twg ua ces nws mam ris xwb kuv mas dhuav dhau lawm os bawg

#44 HMOOB_nkhaus_*

HMOOB_nkhaus_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 03:57 AM

Yog Hmoob tso tau lub nra nyhav ntawd povtseg mas zoo heev li. Qhov tseeb tiag ces saib yus tus plig puas ntxeem dhau mus rau Ntujceebtsheej xwb. Ntawm lub cev ces yam li tej nas raug tsheb luam tom kev xwb. Txawm peb yuav ua pag ua xau zoo npaum cas los kawg coj mus faus povtseg xwb es muab peb tej nyiaj 20-30 phav tseg cia rau cov nyob tau siv mas yuav zoo dua. Tsis tha peb yuav ua loj loj es tua txog 10 tawm tus nyuj thiab siv nyiaj tag ntau li ntau es tsev xyomcuab mas tshua nqi tsheej tog. Tamsim no mas nej yuav hais tias kuv vwm tiamsis lwm hnub nej mam pom qhov kuv pom ces lig dhau rau nej lawm mog....

Bawg raws li kuv saib mas koj los lam hais ntau22 xwb koj kuj yeej tseem tsis tau nkag siab kiag li thiab nawb, txoj kev cai qub los nim yuav muaj ib txoj cai yuam tias kom tej laus tuag ces yuav tsum tau ua loj22 li koj hais ntawv na, ham tsis nyob ntawm tej me tub me nyuam xwb las as, twb tsis tau muaj leej twg yuam koj neb, kuv saib koj cov ntawv mas ntxim li koj yog ib tus neeg ntseeg vaj tswv loj heev lawm sub nad, yog tias koj nyob meskas ces kuv support koj nawb tab sis yuav tau txhob coj tuaj khauj22 xab nas rau cov hauv laos thiab nyab laj nawb, vim tib txoj kev cai no cov hmoob tom nyab laj thiaj raug teeb meem zoo li no ntag los mas, yog cov nyob hauv laos no cov uas tseem tab tom vwm2222 ces tsis ntev no los yuav raug laij ib yam thiab los mas, yog yuav ntseeg ces kav tsij ntseeg twj ywm tim meskas ko xwb ua ntsuas coj tuaj qhuas hauv toj siab no heev lawm nawb, yog qhuas diam no kav tsij mus daws peb cov hmoob nyab laj li teeb meem niaj hnub no kom tau tso mam tuaj qhuas nawb

#45 HMOOB_Ti-Lung Yang_*

HMOOB_Ti-Lung Yang_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 02:02 PM

Cov phoojywg...kuv nyeem nej tej lus tas, kuv yeej paub tias, peb hmoob yeej mob siab peb hmoob kawg, tiamsis qhov loj yog peb cov hmoob, nyiam dag peb cov hmoob, es thiaj li muaj teeb meem npaum li no. Vim peb yog ib haiv neeg txomnyem, peb tsis muaj nyiaj pab kom peb haiv hmoob zoo los peb nyiam mus dag tias, yog nej ua li no, peb yuav ua li no pab nej, tiamsis qhov tiag, cov peb nyiam dag kom lwm tus qhuas peb xwb, tiamsis qhov tiag, peb tsis paub tias qhov uas peb dag ntawd, yuav tsim kev kub ntxhov rau luag lwm tus. Cov ntseeg CMA, lawv ua tsis tau dab tsi pab hmoob nyab laj, tiamsis lawv mus dag ntxias, hmoob nyab laj teb kom ntseeg Vajtswv, kom lawv yuav tsum ua li ub li no, thaum lawv dag lwm tus muaj teb meem ces, lawv tso tes plau qhov no yog ib txoj kev uas peb dag lwm tus muaj teeb meem. Kuv tus kheej los twb mus txog nyab laj teb lawm thiab kuv los kuj mus pom cov hmoob nyob Sapa, kuv tau mus pom hmoob tej kev ua noj ua haus, kev ua lag luam, kev khwv thiab lawv ua lawv lub neej zoo li cas. Kuv pom tias, peb hmoob yog ib haiv neeg uas peb tsis hwm nom tswv, peb tsis hwm cov thawj coj nyob lub teb lub chaw ntawd, peb nyiam ua li peb siab nyiam, qhov no yog ib qhov uas ua rau peb puas tsuaj. Yam loj tshaj plaws, THOV KOM PEB COV HMOOB AMELIKAS, THOV THOV TSIS TXHOB MUS DAG NTXIAS COV HMOOB NYOB LWM LUB TEBCHAWS KOM LAWV RAUG KEV TXOMNYEM, NYUAJ SIAB QUAJ NTSUAG, vim peb hmoob Amelikas yog ib feem neeg tseem txomnyem, tsis muaj nyiaj ntxiag pab tsis tau li peb lub qhov ncauj khav, li tej laus ib txwm hais khav ntawm ntug cub ua tsis tau dab tsi. YOG HNUB TWG, PEB HMOOB AMELIKAS, TSEG TAU TXOJ KEV DAG NO CES, hmoob nyob thoob qab ntuj, yuav tsis nraug teeb meem lawm. Vim hmoob nyob lub tebchaws twg yog.. mloog cov nyob AMELIKAS DAG, ces thaum ntawd lawv muaj teeb meem. Saib hmoob dej dawb cov teeb meem los yog raug Hmoob Amelikas dag thiaj li txomnyem, muaj teeb meem. KUV THOV, KOM PEB HAIV HMOOB, CIA COV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ, NYIAS NYOB NYIAJ TWJ YWM, yog muaj nyiaj los mus siab mus tsham, mus ua phooj ua ywg, thov txhob mus tsim kev kub ntxhov rau lawv, vim tseeg txomnyem, tsis muaj nyiaj uas yuav pab tau lawv li peb lub qhov ncauj dag. THOV TIAG TIAG.. OS HMOOB AW... Vim thaum IB TUS HMOOB RAUG KEV NYUAJSIAB....ces cov neeg uas mus dag lwm tus raug kev txomnyem, ces nyob tam li lawv tuag lawm xwb.

#46 HMOOB_Ti-Lung Yang_*

HMOOB_Ti-Lung Yang_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 02:02 PM

Cov phoojywg...kuv nyeem nej tej lus tas, kuv yeej paub tias, peb hmoob yeej mob siab peb hmoob kawg, tiamsis qhov loj yog peb cov hmoob, nyiam dag peb cov hmoob, es thiaj li muaj teeb meem npaum li no. Vim peb yog ib haiv neeg txomnyem, peb tsis muaj nyiaj pab kom peb haiv hmoob zoo los peb nyiam mus dag tias, yog nej ua li no, peb yuav ua li no pab nej, tiamsis qhov tiag, cov peb nyiam dag kom lwm tus qhuas peb xwb, tiamsis qhov tiag, peb tsis paub tias qhov uas peb dag ntawd, yuav tsim kev kub ntxhov rau luag lwm tus. Cov ntseeg CMA, lawv ua tsis tau dab tsi pab hmoob nyab laj, tiamsis lawv mus dag ntxias, hmoob nyab laj teb kom ntseeg Vajtswv, kom lawv yuav tsum ua li ub li no, thaum lawv dag lwm tus muaj teb meem ces, lawv tso tes plau qhov no yog ib txoj kev uas peb dag lwm tus muaj teeb meem. Kuv tus kheej los twb mus txog nyab laj teb lawm thiab kuv los kuj mus pom cov hmoob nyob Sapa, kuv tau mus pom hmoob tej kev ua noj ua haus, kev ua lag luam, kev khwv thiab lawv ua lawv lub neej zoo li cas. Kuv pom tias, peb hmoob yog ib haiv neeg uas peb tsis hwm nom tswv, peb tsis hwm cov thawj coj nyob lub teb lub chaw ntawd, peb nyiam ua li peb siab nyiam, qhov no yog ib qhov uas ua rau peb puas tsuaj. Yam loj tshaj plaws, THOV KOM PEB COV HMOOB AMELIKAS, THOV THOV TSIS TXHOB MUS DAG NTXIAS COV HMOOB NYOB LWM LUB TEBCHAWS KOM LAWV RAUG KEV TXOMNYEM, NYUAJ SIAB QUAJ NTSUAG, vim peb hmoob Amelikas yog ib feem neeg tseem txomnyem, tsis muaj nyiaj ntxiag pab tsis tau li peb lub qhov ncauj khav, li tej laus ib txwm hais khav ntawm ntug cub ua tsis tau dab tsi. YOG HNUB TWG, PEB HMOOB AMELIKAS, TSEG TAU TXOJ KEV DAG NO CES, hmoob nyob thoob qab ntuj, yuav tsis nraug teeb meem lawm. Vim hmoob nyob lub tebchaws twg yog.. mloog cov nyob AMELIKAS DAG, ces thaum ntawd lawv muaj teeb meem. Saib hmoob dej dawb cov teeb meem los yog raug Hmoob Amelikas dag thiaj li txomnyem, muaj teeb meem. KUV THOV, KOM PEB HAIV HMOOB, CIA COV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ, NYIAS NYOB NYIAJ TWJ YWM, yog muaj nyiaj los mus siab mus tsham, mus ua phooj ua ywg, thov txhob mus tsim kev kub ntxhov rau lawv, vim tseeg txomnyem, tsis muaj nyiaj uas yuav pab tau lawv li peb lub qhov ncauj dag. THOV TIAG TIAG.. OS HMOOB AW... Vim thaum IB TUS HMOOB RAUG KEV NYUAJSIAB....ces cov neeg uas mus dag lwm tus raug kev txomnyem, ces nyob tam li lawv tuag lawm xwb.

#47 HMOOB_Ntsim Maiv_*

HMOOB_Ntsim Maiv_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 03:30 PM

Bawg raws li kuv saib mas koj los lam hais ntau22 xwb koj kuj yeej tseem tsis tau nkag siab kiag li thiab nawb, txoj kev cai qub los nim yuav muaj ib txoj cai yuam tias kom tej laus tuag ces yuav tsum tau ua loj22 li koj hais ntawv na, ham tsis nyob ntawm tej me tub me nyuam xwb las as, twb tsis tau muaj leej twg yuam koj neb, kuv saib koj cov ntawv mas ntxim li koj yog ib tus neeg ntseeg vaj tswv loj heev lawm sub nad, yog tias koj nyob meskas ces kuv support koj nawb tab sis yuav tau txhob coj tuaj khauj22 xab nas rau cov hauv laos thiab nyab laj nawb, vim tib txoj kev cai no cov hmoob tom nyab laj thiaj raug teeb meem zoo li no ntag los mas, yog cov nyob hauv laos no cov uas tseem tab tom vwm2222 ces tsis ntev no los yuav raug laij ib yam thiab los mas, yog yuav ntseeg ces kav tsij ntseeg twj ywm tim meskas ko xwb ua ntsuas coj tuaj qhuas hauv toj siab no heev lawm nawb, yog qhuas diam no kav tsij mus daws peb cov hmoob nyab laj li teeb meem niaj hnub no kom tau tso mam tuaj qhuas nawb


Nkhaus aw, kuv tus no tseem coj dab tab sis kuv yeej tsis nyiam ntau yam tsav ntawm pawg coj dab. Yog ib tus laus tuag es yus txom nyem ces kwv tij tsis tshwm ntag ho. Tsis muaj los yeej yuav tau mus nrhiav qiv nrhiav txais kom tau mas kwv tij thiaj tawm tuaj pab nawb. Kuv twb pom ntau tus es niaj hnub no tej tub nyab tseem them tsis tau tag tej nuj nqi 4-5 xyoo tom qab ntawd nas. Vim yus tsis ua los dab yuav noj nav. Ib txhia dab mas muaj li cas noj li ntawd, tab sis ib txhia dab ces yog tsis ua li nws hais ces dab yeej yuav looj koov kom mus txais ntag hov.

#48 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 10:42 PM

Cov phoojywg...kuv nyeem nej tej lus tas, kuv yeej paub tias, peb hmoob yeej mob siab peb hmoob kawg, tiamsis qhov loj yog peb cov hmoob, nyiam dag peb cov hmoob, es thiaj li muaj teeb meem npaum li no. Vim peb yog ib haiv neeg txomnyem, peb tsis muaj nyiaj pab kom peb haiv hmoob zoo los peb nyiam mus dag tias, yog nej ua li no, peb yuav ua li no pab nej, tiamsis qhov tiag, cov peb nyiam dag kom lwm tus qhuas peb xwb, tiamsis qhov tiag, peb tsis paub tias qhov uas peb dag ntawd, yuav tsim kev kub ntxhov rau luag lwm tus. Cov ntseeg CMA, lawv ua tsis tau dab tsi pab hmoob nyab laj, tiamsis lawv mus dag ntxias, hmoob nyab laj teb kom ntseeg Vajtswv, kom lawv yuav tsum ua li ub li no, thaum lawv dag lwm tus muaj teb meem ces, lawv tso tes plau qhov no yog ib txoj kev uas peb dag lwm tus muaj teeb meem. Kuv tus kheej los twb mus txog nyab laj teb lawm thiab kuv los kuj mus pom cov hmoob nyob Sapa, kuv tau mus pom hmoob tej kev ua noj ua haus, kev ua lag luam, kev khwv thiab lawv ua lawv lub neej zoo li cas. Kuv pom tias, peb hmoob yog ib haiv neeg uas peb tsis hwm nom tswv, peb tsis hwm cov thawj coj nyob lub teb lub chaw ntawd, peb nyiam ua li peb siab nyiam, qhov no yog ib qhov uas ua rau peb puas tsuaj. Yam loj tshaj plaws, THOV KOM PEB COV HMOOB AMELIKAS, THOV THOV TSIS TXHOB MUS DAG NTXIAS COV HMOOB NYOB LWM LUB TEBCHAWS KOM LAWV RAUG KEV TXOMNYEM, NYUAJ SIAB QUAJ NTSUAG, vim peb hmoob Amelikas yog ib feem neeg tseem txomnyem, tsis muaj nyiaj ntxiag pab tsis tau li peb lub qhov ncauj khav, li tej laus ib txwm hais khav ntawm ntug cub ua tsis tau dab tsi. YOG HNUB TWG, PEB HMOOB AMELIKAS, TSEG TAU TXOJ KEV DAG NO CES, hmoob nyob thoob qab ntuj, yuav tsis nraug teeb meem lawm. Vim hmoob nyob lub tebchaws twg yog.. mloog cov nyob AMELIKAS DAG, ces thaum ntawd lawv muaj teeb meem. Saib hmoob dej dawb cov teeb meem los yog raug Hmoob Amelikas dag thiaj li txomnyem, muaj teeb meem. KUV THOV, KOM PEB HAIV HMOOB, CIA COV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ, NYIAS NYOB NYIAJ TWJ YWM, yog muaj nyiaj los mus siab mus tsham, mus ua phooj ua ywg, thov txhob mus tsim kev kub ntxhov rau lawv, vim tseeg txomnyem, tsis muaj nyiaj uas yuav pab tau lawv li peb lub qhov ncauj dag. THOV TIAG TIAG.. OS HMOOB AW... Vim thaum IB TUS HMOOB RAUG KEV NYUAJSIAB....ces cov neeg uas mus dag lwm tus raug kev txomnyem, ces nyob tam li lawv tuag lawm xwb.

Dab tsis yog Hmoob tug original Vajtswv os, dab no mas yog nyuamqhuav los coj pem suavteb los xwb nas. Suav muab Hmoob ntxias coj suav li dab es kom Hmoob txhob sibkoom siab es Suav zoo muab Hmoob tua kom swb xwb naj. Nej sim ua tib zoo mloog saib Hmoob cov neeb cov yaig no hais lus suav ntau xwb naj. Hmoob tus yawmsaub yeej tseem nyob tos Hmoob hos lawv. Hmoob yuamkev lawm xwb. Yog Hmoob tsis los ntseeg Hmoob tus yawmsaub uas yog Vajtswv mas Hmoob lub neej yeej yuav hloov nyuaj li nawb. Cov tseeg yuav tsis tau tso tseg mus txog thaum Hmoob paub qhov tseeb. Kuv xav kom xov ib lub nkuaj vajtuag es cov coj dab los yeej meem nrhiav cov txivneeb keej keej tuaj hos cov ntseeg los nrhiav cov Xibfwb kom txawj txaus tuaj uake ua tibzoo tuaj sibcav nrhiav qhov tseeb saib Hmoob tus yawmsaub yog tus twg tiag tiag. Yog cov coj dab li muaj timkhawv tseeb tiag no ces kom cov ntseeg cia li mus nrog cov coj dab rov coj dab dua. Hos yog cov ntseeg li muaj timkhawv tseeb tshaj no ces cov coj dab yuav tsum tau tso dab tseg es los nrog cov ntseeg koom uake ntseeg tib tug Vajtswv xwb. Nej puas nyiam, es peb txhob pheej sib cav zaum tag los zaum tuaj tsis paub xaus sob lus no.

#49 HMOOB_nkhaus_*

HMOOB_nkhaus_*
 • Guests

Posted 22 July 2011 - 03:11 AM

Nkhaus aw, kuv tus no tseem coj dab tab sis kuv yeej tsis nyiam ntau yam tsav ntawm pawg coj dab. Yog ib tus laus tuag es yus txom nyem ces kwv tij tsis tshwm ntag ho. Tsis muaj los yeej yuav tau mus nrhiav qiv nrhiav txais kom tau mas kwv tij thiaj tawm tuaj pab nawb. Kuv twb pom ntau tus es niaj hnub no tej tub nyab tseem them tsis tau tag tej nuj nqi 4-5 xyoo tom qab ntawd nas. Vim yus tsis ua los dab yuav noj nav. Ib txhia dab mas muaj li cas noj li ntawd, tab sis ib txhia dab ces yog tsis ua li nws hais ces dab yeej yuav looj koov kom mus txais ntag hov.

Tej kev ntseeg ces yeej muaj qhov phem qhov zoo mus sib xyaws los mas es koj ho mus pom ib txoj kev ntseeg nyob qhov twg es nim zoo tag nrho na, koj twb pom tias tshuav qhov ntawv yog qhov tsis zoo ces koj los sib cog muab kho kom zoo xwb los pob, es koj txawm yuav muab tso pov tseg es khiav mus ntseeg vaj tswv no lod, cov neeg zoo li koj cess lawv hu hais tias hnov qhov twg nrov ces dhia mus qhov ntawv, yus tsis trust your self, cov neeg zoo li no tsis hais dab thiab vaj tswv los yog lwm22 yam lawv yeej tsis yuav li thiab hos bawg, vim lawv twb paub tias yus yog ib niag neeg tsis trusted thiaj hnov nrov qhov twg ces khiav qhov ntawv xwb lawv yeej tsis txais nawb kom koj paub li ntawv nawb, koj txawm yuav yog dab los yog koj muaj kev ntseeg rau koj tus kheej lawm vaj tswv yeej tsis cais koj, raws li mes kas txoj kev cai vaj tswv lawv yeej tsis cais tias nim yog dab los yog lwm222 yam los sav lawv twb tsis tau qhia tias kom siv kev cai vaj tswv mus tua dab no los sav, luag tsuas qhia txog txoj kev sib hlub xwb twb tsis tau hais tias kom cais cov coj dab los yog lwm22 yam no ne nej mas tseem poob qab deb heev nawb yog zoo li no xwb na hahaha ;)

#50 HMOOB_nkaj hma_*

HMOOB_nkaj hma_*
 • Guests

Posted 22 July 2011 - 03:20 AM

Dab tsis yog Hmoob tug original Vajtswv os, dab no mas yog nyuamqhuav los coj pem suavteb los xwb nas. Suav muab Hmoob ntxias coj suav li dab es kom Hmoob txhob sibkoom siab es Suav zoo muab Hmoob tua kom swb xwb naj. Nej sim ua tib zoo mloog saib Hmoob cov neeb cov yaig no hais lus suav ntau xwb naj. Hmoob tus yawmsaub yeej tseem nyob tos Hmoob hos lawv. Hmoob yuamkev lawm xwb. Yog Hmoob tsis los ntseeg Hmoob tus yawmsaub uas yog Vajtswv mas Hmoob lub neej yeej yuav hloov nyuaj li nawb. Cov tseeg yuav tsis tau tso tseg mus txog thaum Hmoob paub qhov tseeb. Kuv xav kom xov ib lub nkuaj vajtuag es cov coj dab los yeej meem nrhiav cov txivneeb keej keej tuaj hos cov ntseeg los nrhiav cov Xibfwb kom txawj txaus tuaj uake ua tibzoo tuaj sibcav nrhiav qhov tseeb saib Hmoob tus yawmsaub yog tus twg tiag tiag. Yog cov coj dab li muaj timkhawv tseeb tiag no ces kom cov ntseeg cia li mus nrog cov coj dab rov coj dab dua. Hos yog cov ntseeg li muaj timkhawv tseeb tshaj no ces cov coj dab yuav tsum tau tso dab tseg es los nrog cov ntseeg koom uake ntseeg tib tug Vajtswv xwb. Nej puas nyiam, es peb txhob pheej sib cav zaum tag los zaum tuaj tsis paub xaus sob lus no.

Koj mas cas ruam tiag hos koj sim xav seb ma, koj mus ntseeg vaj tswv es koj muaj pov thawj qhov twg los qhia tias yog hmoob li teej tug no ma los, tej kev cai vaj tswv no yog neeg meskas tej xwb na koj sim xav zoo zoo seb ma, hmoob tej kev cai coj dab no muaj qeej muaj nruas muaj zaj tshoob txiv xaiv muaj neeb thiab tseem muaj ntau222 yam thiab qhov no thiaj qhia tau tias yog hmoob tug tiag22, hos qhov uas ua neeb es hais ib txhia lus suav ntawv tsuas yog thaum ub hmoob thiab suav yeej nyob sib ze ces thiaj li muaj qee qhov txuam xwb, kuv nug koj tias koj puas tau mus pom suav ua neeb ma, cas yuav ruam ua luaj li lau.
hos koj cov kev cai vaj tswv ne ho muaj qhov twg los ua pov thawj tias txawv lwm haiv neeg thiab yeej yog hmoob yog tus tsim tawm sim qhia los sob.

#51 HMOOB_Ruam_*

HMOOB_Ruam_*
 • Guests

Posted 24 July 2011 - 02:48 AM

Raws li kuv to taub, yes xus yog ib tug neeg phem, ntxeev teb ntxeev chaw, thiab qhuab yuam neeg ntiaj teb kom ua li nws hais, yog li tsoom fwv thiaj li muab nws rau txim rau saum tus ntoo khaub lig, kom sawv daws paub nws lub txim. Yes xus ua txhaum loj heev yog li nws thiaj li raug tua pov tseg, yog leej twg tseem coj li yes xub coj ces thaum kawg ces kawg tus neeg ntawv yuav raug lub txim ib yam li yes xus lub ntag. Neeg phem thiaj li rau txim nkaus xwb, kuv tsis pom ib tug neeg zoo es yuav rau txim hlo li, tiam sis kuv pom cov neeg zoo raug tua pov tseg li yawg khej dub Martin luther king jr.

Thaub yes xus yog neeg txhaum txim, yog neeg raug txim tuag vim yog neeg tsis zoo tsoom fwv pom thiab neeg feem coob pom zoo kom nws raug txim li ntawv.


#52 HMOOB_kub_*

HMOOB_kub_*
 • Guests

Posted 25 July 2011 - 05:34 AM

Qhov koj hais no mas kuv yeej hnov ib nyuag ntu los no lawm. Yog peb Hmoob tsis tseg peb tej nyuag kev vwmsaub mas peb nyob txog twg los yeej yuav phomsij xwb xwb li. Thaum Hmoob teev saub sawv caubfab hauv nplogteb lub caij Vajpov lawv tawm tag lawm ntawd mas tswvntuj hlub Hmoob thiab qhib kev kom luag tua tsis tau Hmoob kom Hmoob qhib txoj hauvkev rau Hmoob tawm tau hauv tebchaws Nplog mus txawv tebchaws xwb mas thaum Hmoob tau hwjchim ces Hmoob cia li tsav hwjchim xav kav teb kav chaw tsa nom tsa tswv thiab ib leeg tsis mloog ib leeg hais thiab siv kev nrujtsiv huamlwj ces thaum Tswvntuj paub tau tias tsis ncaj lawm ces luag lauj hlo lub hwjchim lawm ces tej nyuag mostxwv qauj los tawg huv tibsi ces tsis tau kev khiav. Ib txhia ho xav tau nomtswv ces thiaj raug nplog ntiav coj kev caum yus haiv Hmoob thiab ib txhia ho xav tau nyiaj ces ho zov kev tua yus cov Hmoob thiab ces thiaj tawg ua xab ua xais tuag puv tej qabroob hauvhav ua hlab liab vwbvog. Tsis ntseeg yawmsaub tiamsis ho vwmsaub no yog abtsi?. Yog txoj kev tuag xwb tiag lawv.#53 HMOOB_Ben_*

HMOOB_Ben_*
 • Guests

Posted 25 July 2011 - 05:47 AM

kuv xav mas

#54 HMOOB_Ben_*

HMOOB_Ben_*
 • Guests

Posted 25 July 2011 - 05:49 AM

kuv xav mas#55 HMOOB_kuv ws kuv_*

HMOOB_kuv ws kuv_*
 • Guests

Posted 26 July 2011 - 11:37 AM

sawv daws yeej pom qhov yexus txhaum thiab rau txim ntsia tes, tiam sis, feem cav cav neeg, ntsia tsis pom tias, yexus qhia txog txoj kev tuag, thiab txom nyem, kom ntseeg nws, tsis txhob niaj hnub xyaum ua phem, nws twb ua ntej ua pub rau sawv daws saib lawm, kom cia li thim xav, tsis txhob niaj hnub xyaum yam niag sawv daws twb tsis ntshaw, yeej yuav tsis muaj qab hau dab tsi li.

#56 HMOOB_UabKausNpua_*

HMOOB_UabKausNpua_*
 • Guests

Posted 26 July 2011 - 12:01 PM

Cov me kwv tij hmoob mus neeg tsa aw!!! nej ua neeg nyob es nej tsis saib tsis ntsia luag lwm haiv neeg li los ua li cas es nej pheej saib thiab ntsia hmoob nkaus nkaus xwb nas. Nej puas paub hais tias txhua txhua haiv neeg ces yeej muaj teeb meem sib xyaws pes daws li no los mas. Nej twb tsis nrog luag nyeem ntawv xov xwm li los ua li cas os, ntiaj teb no ces teeb meem yeej daws tsis muaj hnub tag li os. Tej nyuag teeb meem me me li peb cov hmoob ntsib no xwb ces ib nyuag ntu xwb ploj lawm os, yog teeb meem loj loj los yeej yuav plog zuj zus mus li xwb thiab, nej tsis tas yuav tuaj tham tham rau hauv no lawm vim nej cov tuaj rau hauv no yeej tsis muaj leej twg ua tau ib yam ab tsi tseem ceeb yuav los pab tau rau peb cov hmoob kiag li os... cov niag ncauj ntau

#57 HMOOB_xav Tau kev pab_*

HMOOB_xav Tau kev pab_*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 09:48 AM

nyob zoo ib tsoom phooj ywg sawv daws kuv xav tau koom nrog sawv dawv hauv internet no ua phooj ua ywg heev thiab xav nriav tug hlub hauv no heev tiag yog leej twg tsi tau muaj tug hlub no thoa hu xov tooj tuaj rau kuv raws li no 01667798097 seb wb puas muaj txoj hmoob los sib tham txoj kev sib hlub los sib phim ua txij ua nkawm sib hlub mus txog hnub kawg koj hu ua ma van uan no nyob nyab laj qaum teb twg xav paub thiab xav tuam kev phooj ywg thov hu tuaj rau kuv 01667798097 kuv zoo siab siab tsais tog txhua leej txhua txhua huv tib si
zoo ksiab tau paub sawv daws

#58 HMOOB_qHuA mEeM_*

HMOOB_qHuA mEeM_*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 03:55 PM

nyob zoo ib tsoom phooj ywg sawv daws kuv xav tau koom nrog sawv dawv hauv internet no ua phooj ua ywg heev thiab xav nriav tug hlub hauv no heev tiag yog leej twg tsi tau muaj tug hlub no thoa hu xov tooj tuaj rau kuv raws li no 01667798097 seb wb puas muaj txoj hmoob los sib tham txoj kev sib hlub los sib phim ua txij ua nkawm sib hlub mus txog hnub kawg koj hu ua ma van uan no nyob nyab laj qaum teb twg xav paub thiab xav tuam kev phooj ywg thov hu tuaj rau kuv 01667798097 kuv zoo siab siab tsais tog txhua leej txhua txhua huv tib si
zoo ksiab tau paub sawv daws

Koj twb muab xovtooj tib ntxiag es ua cas ho tsis tso duab uake thiab mas. Lawv pom yus li duab lawv thiaj xa hu yus pob. Thov tso koj daim duab saib koj yog txiv neej los pojniam es thiaj yuav paub hu os nawb.

#59 HMOOB_txob tawv_*

HMOOB_txob tawv_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 02:10 PM

haub! yau! thaum luag tsis muab xov tooj mas niam tias, kom muab xov tooj, thaum muab xov tooj lawm mas tseem yuav kom muab duab thiab no os.

yog koj tau duab saib, los ntshe koj yuav kom tuaj kiag, tiam sis koj puas yuav heev cuag tus laug tshis, koj puas yuav khav kom zoo nraug npaum li tus lau qaib khav?

#60 HMOOB_ua tsaug_*

HMOOB_ua tsaug_*
 • Guests

Posted 15 August 2011 - 01:08 AM

Nej cov sivyis Hmoob ntawm ko mas tseem tshuav deb heev. Hmoob nyob coob npaum no hauv qabntuj khwb no tiamsis lub neej zoo li niaj nub niam no xwb no puas tau tsimnyog sivyis nqis los. Luag nyuam qhuav ua tshwm me me li koj hais xwb twb vwm tag npaum no es yog luag tseem los rau yus pom ib pliag ib pliag thiab no ntshe yuav hajyam vwm loj. Thaumtwg yog tus sivyis no tseem yog teev dab nrog ces tus sivyis ntawd tseem tsis tau yog Hmoob tug. Kom koj to taub hais tias, tus sivyis uas yuav los ntawd muaj hwjhuaj kev ncajncees heev uas yog Hmoob tus yawmsaub uas Hmoob ib txwm pe hawm los ces twb tsis hais cov tseem teev kevcai qub teev dab ntawd na, cov uas niaj hnub mus pehawm pem church uas tseem tso tsis taus neej ces yeej tsis pom sivyis hlo li. Hos tseem yog cov dab xiam oob qhab tus sivyis xwb ces cia nej ntseeg nej mus nawb. Raus qhov nws tsis yog tus tseem sivyis.#61 HMOOB_hooj vn_*

HMOOB_hooj vn_*
 • Guests

Posted 15 August 2011 - 01:15 AM

nyob zoo os ib tsoom me phooj ywg uas hlub thiab tshua tsog ua tsaug :) :) :) :) :) :P :P :P

#62 suab sab

suab sab

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 65 posts

Posted 18 August 2011 - 11:36 PM

:P hmoob mas yuav hais li cas los yeej hais tau thov kom hais kom ncaj ncees xwb los mas tsis txhob hais tej yam uas tsis zoo nyob rau saum huab cua no xwb los mas thiab hnov qhov twg twb tsis muaj tseeb los lam hais xwb thov yuav hais rau saum huab cua no mas yuav tsum nrhiav cov kom zoo los hais xwb nawv peb cov me hmoob tej zaum peb kuj yuav paub nej lawm thiab. es ntej teb yuav saib nej rau saum no nawv. cov me phooj ywg es muaj lus hais kom tseeb thiab kom zoo es nej thiaj yuav ua tau neeg zoo . YOG YUAV NRHIAV KEV HLUB LOS NRHIAV TUS KOM YUS XAV HLUB THIAB XAV YUAV THIAB PEB MAS HAIS LOM ZEM KAWG TAB SIS MAS LAM HAIS XWB TWB UA TSIS TAU LI NTAWM........... tsis txhob hais dag dag rau hauv no nawv. ha ha ha.......:P

#63 suab sab

suab sab

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 65 posts

Posted 18 August 2011 - 11:36 PM

:P hmoob mas yuav hais li cas los yeej hais tau thov kom hais kom ncaj ncees xwb los mas tsis txhob hais tej yam uas tsis zoo nyob rau saum huab cua no xwb los mas thiab hnov qhov twg twb tsis muaj tseeb los lam hais xwb thov yuav hais rau saum huab cua no mas yuav tsum nrhiav cov kom zoo los hais xwb nawv peb cov me hmoob tej zaum peb kuj yuav paub nej lawm thiab. es ntej teb yuav saib nej rau saum no nawv. cov me phooj ywg es muaj lus hais kom tseeb thiab kom zoo es nej thiaj yuav ua tau neeg zoo . YOG YUAV NRHIAV KEV HLUB LOS NRHIAV TUS KOM YUS XAV HLUB THIAB XAV YUAV THIAB PEB MAS HAIS LOM ZEM KAWG TAB SIS MAS LAM HAIS XWB TWB UA TSIS TAU LI NTAWM........... tsis txhob hais dag dag rau hauv no nawv. ha ha ha.......:P

#64 suab sab

suab sab

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 65 posts

Posted 18 August 2011 - 11:36 PM

:P hmoob mas yuav hais li cas los yeej hais tau thov kom hais kom ncaj ncees xwb los mas tsis txhob hais tej yam uas tsis zoo nyob rau saum huab cua no xwb los mas thiab hnov qhov twg twb tsis muaj tseeb los lam hais xwb thov yuav hais rau saum huab cua no mas yuav tsum nrhiav cov kom zoo los hais xwb nawv peb cov me hmoob tej zaum peb kuj yuav paub nej lawm thiab. es ntej teb yuav saib nej rau saum no nawv. cov me phooj ywg es muaj lus hais kom tseeb thiab kom zoo es nej thiaj yuav ua tau neeg zoo . YOG YUAV NRHIAV KEV HLUB LOS NRHIAV TUS KOM YUS XAV HLUB THIAB XAV YUAV THIAB PEB MAS HAIS LOM ZEM KAWG TAB SIS MAS LAM HAIS XWB TWB UA TSIS TAU LI NTAWM........... tsis txhob hais dag dag rau hauv no nawv. ha ha ha.......:P

#65 phimxoomhuam

phimxoomhuam

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 16 posts

Posted 07 September 2011 - 10:08 PM

Tus phooj ywg, koj hais tsis yog lawm vim koj tsis tau paub qhov tseev nawb. Xyoo 2012 no ces Hmoob yeej yuav tsum muaj teb chaws nrog luag nyob xwb xwb nawb. Tsis ntseeg los saib mus ntag.

Tus phooj ywg, kuv xav kom muaj raws li koj hais, tab sis tus siab tias tej koj hais ntawv peb tej saub thiab neeg laus yeej ib txwb hais thiab saib los tau yov luag ib tiam no. Es koj muab xav seb peb hmoob nyob lis cas rau niaj hnub no xwb? Peb ces zoo li tej av suab puam uas w rau nram tiaj xwb.

Muab hais los, kuv xav tias koj yog tus tsis paub tseeb ntag.

Qhia rau koj paub tias kuv no ntag laud,yog ib tus qhab nab ntawm Lis Txais paug uas ntsheeg ntsheeg uas tau mus saib thiab pom Lis Txais khov kuam, kuam sawv nreg ntsees xwb nas. Es txhog niaj hnub no muaj quav dab tsis?

Vim tej kev npau suav vwm ntseeg no ntag es thiaj uas rau peb ib pheem hmoob tau khiav mus nyob hav zoov hav tsuag thiab mus nkaum rau dej dawb los sis yog vaj loog tsua txom nyem ntsuav.

Es koj xav seb Lis Txais nyob zoo li cas lawm niaj hnub no nas, Thiab ho ras ntsia seb peb hmoob nyob zoo li cas ua ntej koj lam tso lus ya nawb tus phooj ywg?

Qhia koj tias kuv ces tsis ntseeg dab tsis. Tsuas ntseeg tias zoo raws li txhua yam uas yu hws tsis nrog thiab ntsav tsis poob ces txawm ua zoo li tej aub uas tshev ntawm ntug cub cuag paj kws thawg los yeej tsis tau lub teb lub chaw no nawb.

Kuv xav nug koj ob los tias peb hmoob twb koom tsis tau muab lub TSIAB PEB CHAUG noj ua ib lub khiag xwb. Thiab peb hmoob twb tsis muaj kev sib hluag koom siab rau tej kab tshoob kev kos. Tus sau nyiaj nqi tshoob loj npaum cas los nws tsuas yoog nws siab xwb. Ob nyuag qho me me no xwb peb twb ua tsis tau nas.

ES KOJ XAV SEB KOJ TAUS HAIS TIAS PEB HMOOB YOV MUAJ TEB MUAJ CHAW RAU 2012 NO, MUAJ TAU LI CAS NAB?!! -TSIS MUAJ QUAV DAB TSIS!!!npau sau mus ua las voom thiab mus deev poj laib poj nrauj cheg dawb nyob rau "CLUB LAV 52 MINNSESOTA" ntshe tsim tseeb dua nawm.

#66 HMOOB_Siv Yis Ntuj_*

HMOOB_Siv Yis Ntuj_*
 • Guests

Posted 07 September 2011 - 10:20 PM

Txawm yog peb hmoob pheej ua Phimxoomhuam es Hmoob tus Vaj yuav los los zoo li Hmoob lub siab tseem heev heev tsis txais tos es luag thiaj tos thiab tos los txog niaj hnub no os. Tab sis Xyoo 2012 no yuav yog xyoo Hmoob yuav pom txoj kev tshav ntuj lawm tiag tiag nawb. Luag yeej npaj ntev heev los lawm yuav tos tsis taus ntxiv lawm. Mam saib mus yeej yuav paub thiab pom qhov tseeb xwb xwb nawb.

#67 phimxoomhuam

phimxoomhuam

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 16 posts

Posted 09 September 2011 - 10:57 PM

Txawm yog peb hmoob pheej ua Phimxoomhuam es Hmoob tus Vaj yuav los los zoo li Hmoob lub siab tseem heev heev tsis txais tos es luag thiaj tos thiab tos los txog niaj hnub no os. Tab sis Xyoo 2012 no yuav yog xyoo Hmoob yuav pom txoj kev tshav ntuj lawm tiag tiag nawb. Luag yeej npaj ntev heev los lawm yuav tos tsis taus ntxiv lawm. Mam saib mus yeej yuav paub thiab pom qhov tseeb xwb xwb nawb.

Yog tiag!, sij hawm no ces peb hmoob ua phimxoomhuam tag li lawm, es koj xav seb yog vim lis cas nab? vim tias peb hmoob tus twg los nyias xav tias nyias yog Siv Yis Ntuj no. Tsis muaj kev pom deb rau yus ib haiv neeg. Tus txawj ntse peb tsuas muaj qhov khib thiab sib txo xwb.

tus phooj ywg, kuv tsis yog koj tus yeeb ncuab nawb. Lub ntsiab lus kuv tau hais rau koj, nws tsuas yog pes tias "yog yus tsis paub hlub yus haiv neeg es hluag lwm tus puas yuav xav los hlub yus? Kuv tsuas hais txhog peb ib pheem hmoob uas xav uas siv yis ntuj tab si tsi raus tes li xwb. xav kom muaj tab si tos ntuj xwb ces ntuj muaj neeg coob coob ntuj yov tsis pom nawd.

Vim yog muaj tej Siv Yis Ntuj uas xav li no los lawm ntau tiam es peb hmoob nyob nruab yeeb thiab mus nruab dab los tsawg tiam peb thiaj li cab nyuj cab twm xwm nawb.
Kuv xav mas yuav tsum pauv los coj li peb cov phimxoomhuam no thiab. Qhov twg zoo muab khaws, qhov phem mua pov tseg es hos muab pauv seb peb puas yuav txawj nce qib lib luage lwm haiv neeg thiab.

Txawm lis cas los xij, kuv yov muab koj tej lus khaws cia tseg tos. Yog tag xyoo 2012 no peb muaj teb chaws no ces kuv yov tuaj hais qhia rau koj hauv no tias koj hais muaj tseeb thiab kuv yuav pauv los mus raw sab siv yis ntag nawb.

Hos yog tag 2012 ntawv es tsis muaj li koj tej lus koj taus tshaj tawm no koj yuav hais li cas? Koj yuav hais tias tos lwm xyoo thiab lwm xyoo li 30 xyoo tau dhau los puas yog?

Tus phooj ywg, tsis txhob ntshav siab. Kuv tsuas liam hais xwb. Yog tag 2012 es peb hmoob tsis muaj teb chaws ces kuv tsuas xav tias koj tsuas zoo li peb ib co Siv Yis uas kuv tau pom thiab hnov ntau ntau tiam los lawm no xwb.

Thaum kawg, yog hais tau tej yam siab lawm los thov zam lub txim vim tias peb cov phimxoomhuam no tsuas yog hais tawm tej uas peb ntseeg xwb.

#68 phimxoomhuam

phimxoomhuam

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 16 posts

Posted 09 September 2011 - 11:11 PM

Cov phoojywg...kuv nyeem nej tej lus tas, kuv yeej paub tias, peb hmoob yeej mob siab peb hmoob kawg, tiamsis qhov loj yog peb cov hmoob, nyiam dag peb cov hmoob, es thiaj li muaj teeb meem npaum li no. Vim peb yog ib haiv neeg txomnyem, peb tsis muaj nyiaj pab kom peb haiv hmoob zoo los peb nyiam mus dag tias, yog nej ua li no, peb yuav ua li no pab nej, tiamsis qhov tiag, cov peb nyiam dag kom lwm tus qhuas peb xwb, tiamsis qhov tiag, peb tsis paub tias qhov uas peb dag ntawd, yuav tsim kev kub ntxhov rau luag lwm tus. Cov ntseeg CMA, lawv ua tsis tau dab tsi pab hmoob nyab laj, tiamsis lawv mus dag ntxias, hmoob nyab laj teb kom ntseeg Vajtswv, kom lawv yuav tsum ua li ub li no, thaum lawv dag lwm tus muaj teb meem ces, lawv tso tes plau qhov no yog ib txoj kev uas peb dag lwm tus muaj teeb meem. Kuv tus kheej los twb mus txog nyab laj teb lawm thiab kuv los kuj mus pom cov hmoob nyob Sapa, kuv tau mus pom hmoob tej kev ua noj ua haus, kev ua lag luam, kev khwv thiab lawv ua lawv lub neej zoo li cas. Kuv pom tias, peb hmoob yog ib haiv neeg uas peb tsis hwm nom tswv, peb tsis hwm cov thawj coj nyob lub teb lub chaw ntawd, peb nyiam ua li peb siab nyiam, qhov no yog ib qhov uas ua rau peb puas tsuaj. Yam loj tshaj plaws, THOV KOM PEB COV HMOOB AMELIKAS, THOV THOV TSIS TXHOB MUS DAG NTXIAS COV HMOOB NYOB LWM LUB TEBCHAWS KOM LAWV RAUG KEV TXOMNYEM, NYUAJ SIAB QUAJ NTSUAG, vim peb hmoob Amelikas yog ib feem neeg tseem txomnyem, tsis muaj nyiaj ntxiag pab tsis tau li peb lub qhov ncauj khav, li tej laus ib txwm hais khav ntawm ntug cub ua tsis tau dab tsi. YOG HNUB TWG, PEB HMOOB AMELIKAS, TSEG TAU TXOJ KEV DAG NO CES, hmoob nyob thoob qab ntuj, yuav tsis nraug teeb meem lawm. Vim hmoob nyob lub tebchaws twg yog.. mloog cov nyob AMELIKAS DAG, ces thaum ntawd lawv muaj teeb meem. Saib hmoob dej dawb cov teeb meem los yog raug Hmoob Amelikas dag thiaj li txomnyem, muaj teeb meem. KUV THOV, KOM PEB HAIV HMOOB, CIA COV HMOOB NYOB THOOB QAB NTUJ, NYIAS NYOB NYIAJ TWJ YWM, yog muaj nyiaj los mus siab mus tsham, mus ua phooj ua ywg, thov txhob mus tsim kev kub ntxhov rau lawv, vim tseeg txomnyem, tsis muaj nyiaj uas yuav pab tau lawv li peb lub qhov ncauj dag. THOV TIAG TIAG.. OS HMOOB AW... Vim thaum IB TUS HMOOB RAUG KEV NYUAJSIAB....ces cov neeg uas mus dag lwm tus raug kev txomnyem, ces nyob tam li lawv tuag lawm xwb.

Tus phooj ywg, kuv twb hnov me ntsis txhog tej teeb meem lis koj tau hais ntawm koj thiab tab sis kuv tsis paub yog leej twg los sis yog pab twg mus ua tej niag ntsheeg yes xus vwm vwm rau tim Nyab laj teb. Kuv ho xav hnug koj tias "CMA" yog dab tsi?Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users