Jump to content


lub khaub tse


17 replies to this topic

#1 HMOOB_suab koob_*

HMOOB_suab koob_*
 • Guests

Posted 16 July 2011 - 08:40 PM

Lub khaub tse ntawm lub neej qub tag los, lub tsev vov nqeeb, txawm yuav tsis ruaj li mab sua tej los, kuv txaus siab tshaj, ua kiag lub tsev rau sau ncov roob, cua tuaj nplawm ntws ob saib tuaj, khawb kiag ib txog kev laub nqis lias mus rau nram kwj ha, khawb kiag ib lub qhov dej ntsiab si, tej kwv tij neej tsa, lawv kuj tuaj nrog ce lub qhov dej no thiab. neeg zej zog sawv daws nyob lom zem xauv npo, tag kis sawv ntxov, nkaus hlo rab hneev thiab ib npo xub rais nkaus rau ntawm duav khiav ntsuj mus txog ntua pem qaum tsua, ua cas puj daum dab laug, nquab ya thij thij thawj thawj, nta hlo hneev nruab nkaus xub rau, tsa hlo thawb pauj rau tus nquab thawj 2 kuag rau nram qab ntoo, kuv ceev nrooj mus khaws nkaus tau, kuv ib ce tshee liam txias, zaum no tau ib pluag noj lawm tiag lauj! coj loo los ua tsuag tsuag tiav ncho pa lug, hais kiag ib dia mov kuam noj ntxuag, cas yuav qab ua luaj.

#2 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
 • Guests

Posted 16 July 2011 - 09:59 PM

Lub khaub tse ntawm lub neej qub tag los, lub tsev vov nqeeb, txawm yuav tsis ruaj li mab sua tej los, kuv txaus siab tshaj, ua kiag lub tsev rau sau ncov roob, cua tuaj nplawm ntws ob saib tuaj, khawb kiag ib txog kev laub nqis lias mus rau nram kwj ha, khawb kiag ib lub qhov dej ntsiab si, tej kwv tij neej tsa, lawv kuj tuaj nrog ce lub qhov dej no thiab. neeg zej zog sawv daws nyob lom zem xauv npo, tag kis sawv ntxov, nkaus hlo rab hneev thiab ib npo xub rais nkaus rau ntawm duav khiav ntsuj mus txog ntua pem qaum tsua, ua cas puj daum dab laug, nquab ya thij thij thawj thawj, nta hlo hneev nruab nkaus xub rau, tsa hlo thawb pauj rau tus nquab thawj 2 kuag rau nram qab ntoo, kuv ceev nrooj mus khaws nkaus tau, kuv ib ce tshee liam txias, zaum no tau ib pluag noj lawm tiag lauj! coj loo los ua tsuag tsuag tiav ncho pa lug, hais kiag ib dia mov kuam noj ntxuag, cas yuav qab ua luaj.

Lub neej uas raws li qhov koj tau hais tas los ntawd nws yog tseem tseem peb hmoob lub neej tiag tiag nyob rau thaum hauv paus ntuj chiv keeb uas niam txiv tau chiv muaj los mus rau hmoob os. Nws yog lub neej uas nyob haum tau nrog rau lub ntuj thiab daim av, nws tsis rhuav tshem lub ntuj daim av txoj kev zoo uas tau tsim muaj tseg. "Tib neeg yog ntiaj teb, ntiaj teb yog tib neeg" Yog tias koj zoo ces ua rau lub ntiaj teb no zoo, yog tias koj tsis coj zoo es koj tsim puas tsav yam los mus rhuav tshem lub ntiaj teb, ua rau lub ntiaj teb nws tsis phim tshawj ces yog koj tab tom rhuav tshem koj tus kheej thiab lub ntiaj teb kom puas sai.

Kev los ua neej rau lub ntiaj teb no nws yog kev los mus koom nrog rau lub ntiaj teb no leg ua hauj lwm mus ua ke kom muaj kev koob pheej, muaj kev zoo los mus tuav pov hwm tus kheej thiab lub ntiaj teb kom ruaj khov nyob mus ib sim. Kev ua neej nrog rau toj roob hauv pes, toj roob hauv hav nws yog kev nrog lub ntiaj teb ua phooj ua ywg ua neej koom siav koom zog nrog lub ntuj daim av ua ke. Qhov no nws yog hauv paus cag neej ntawm hmoob uas nrog lub ntiaj teb daim av koom siav koom zog ua ke mus sib txig sib luag. Vim li cas es peb hmoob lub neej ho noj mov kuam, tus niam nkauj Ntxawm Qaum Ntuj nws tau muab ib cov mov kuam los rau kuv noj, nws zaum nyob rau ntawm ib lub txaj pob zeb ci tau zoo nkauj heev li. Thaum uas nws pom kuv thiab kuv pom nws wb tau sib puag ua ke thiab sib qawg quaj ua ke yam nkaus li sib sib nco heev os. Nws tau nug kuv hais tias kuv noj nyob zoo li cas ?

#3 HMOOB_RuamThiabRuam_*

HMOOB_RuamThiabRuam_*
 • Guests

Posted 17 July 2011 - 09:39 AM

Txhua yam uas koj tau tham los yeej zoo rau cov neeg poob qab, txom nyem, thiab tsis muaj kev kawm siab ces 2 lub qhov muag thiaj li pom mus tsis deb, lub me tswv yim thiaj li muaj tsis to thiaj li nyob ib hnub dhau ib hnub yam tsis paub ntxhob siab. Txoj kev coj li no kuj zoo rau cov tib neeg (kuv yuav hais tias ruam) tsis paub qab hau dab tsi. Tiam sis yog xav kom vam meej li tib neeg ntiaj teb ces yuav tau muab yus tus kheej lub tswv yim thau los si kom yus 2 lub qhov muag pom hais tias lub ntiaj teb no nws dav thiab loj npaum li cas, kev txhawj kev ntse muaj hlob npaum li cas, teeb meem tshwm sim ntau npaum li cas luag daws teeb meem zoo npaum li cas.

Yog ua tau li siab xav kuv xav ncig kom thoob lub me ntiaj teb no thiab mus kom txog saum lub hli li cov tib neeg vam meej. Ntxim li koj twb tsis ntshaw txog tej no kiag li. Xyov koj puas muaj hlwb thiab puas txawj xav, xyov koj puas tsim nyog yug los ua ib zaug neeg nyob lub ntiaj teb. Kuv tsis yog hais thuam tiam sis hais qhia, yog li koj txhob chim thiab khib siab.


#4 HMOOB_suabkoob_*

HMOOB_suabkoob_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 01:01 PM

Lub neej uas raws li qhov koj tau hais tas los ntawd nws yog tseem tseem peb hmoob lub neej tiag tiag nyob rau thaum hauv paus ntuj chiv keeb uas niam txiv tau chiv muaj los mus rau hmoob os. Nws yog lub neej uas nyob haum tau nrog rau lub ntuj thiab daim av, nws tsis rhuav tshem lub ntuj daim av txoj kev zoo uas tau tsim muaj tseg. "Tib neeg yog ntiaj teb, ntiaj teb yog tib neeg" Yog tias koj zoo ces ua rau lub ntiaj teb no zoo, yog tias koj tsis coj zoo es koj tsim puas tsav yam los mus rhuav tshem lub ntiaj teb, ua rau lub ntiaj teb nws tsis phim tshawj ces yog koj tab tom rhuav tshem koj tus kheej thiab lub ntiaj teb kom puas sai.

Kev los ua neej rau lub ntiaj teb no nws yog kev los mus koom nrog rau lub ntiaj teb no leg ua hauj lwm mus ua ke kom muaj kev koob pheej, muaj kev zoo los mus tuav pov hwm tus kheej thiab lub ntiaj teb kom ruaj khov nyob mus ib sim. Kev ua neej nrog rau toj roob hauv pes, toj roob hauv hav nws yog kev nrog lub ntiaj teb ua phooj ua ywg ua neej koom siav koom zog nrog lub ntuj daim av ua ke. Qhov no nws yog hauv paus cag neej ntawm hmoob uas nrog lub ntiaj teb daim av koom siav koom zog ua ke mus sib txig sib luag. Vim li cas es peb hmoob lub neej ho noj mov kuam, tus niam nkauj Ntxawm Qaum Ntuj nws tau muab ib cov mov kuam los rau kuv noj, nws zaum nyob rau ntawm ib lub txaj pob zeb ci tau zoo nkauj heev li. Thaum uas nws pom kuv thiab kuv pom nws wb tau sib puag ua ke thiab sib qawg quaj ua ke yam nkaus li sib sib nco heev os. Nws tau nug kuv hais tias kuv noj nyob zoo li cas ?


ntxawm qaum ntuj kuv ua koj tsaug,rau koj txoj kev nyiam raug kuv zaj no thiab koj tseem ntxiv tau ib co lus zoo zoo heev rau thiab, ntxawm qaum ntuj kuv xav tias yog txheej siab tuaj pom koj thiab kuv wb tej lus zoo zoo no ntshe txheej siab yuav muab sau los sis dhos ua ib phau ntawv puav pheej pub rau peb haiv neeg yuam od! kuv ncig mus pom txheej siab tuaj rau hauv nov, hnub no thiab, nws sau tau ib co lus tsim nuj kawg li thiab yog koj xav saib no, koj mus saib toj siab niam tswv yim ces koj pom nawj!

#5 HMOOB_suab koob_*

HMOOB_suab koob_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 01:27 PM

Txhua yam uas koj tau tham los yeej zoo rau cov neeg poob qab, txom nyem, thiab tsis muaj kev kawm siab ces 2 lub qhov muag thiaj li pom mus tsis deb, lub me tswv yim thiaj li muaj tsis to thiaj li nyob ib hnub dhau ib hnub yam tsis paub ntxhob siab. Txoj kev coj li no kuj zoo rau cov tib neeg (kuv yuav hais tias ruam) tsis paub qab hau dab tsi. Tiam sis yog xav kom vam meej li tib neeg ntiaj teb ces yuav tau muab yus tus kheej lub tswv yim thau los si kom yus 2 lub qhov muag pom hais tias lub ntiaj teb no nws dav thiab loj npaum li cas, kev txhawj kev ntse muaj hlob npaum li cas, teeb meem tshwm sim ntau npaum li cas luag daws teeb meem zoo npaum li cas.

Yog ua tau li siab xav kuv xav ncig kom thoob lub me ntiaj teb no thiab mus kom txog saum lub hli li cov tib neeg vam meej. Ntxim li koj twb tsis ntshaw txog tej no kiag li. Xyov koj puas muaj hlwb thiab puas txawj xav, xyov koj puas tsim nyog yug los ua ib zaug neeg nyob lub ntiaj teb. Kuv tsis yog hais thuam tiam sis hais qhia, yog li koj txhob chim thiab khib siab.


kuv zoo siab koj tuaj tsham txog peb thiab, tej lus li koj tham qhia rau peb, yeej muaj li koj hais tiag tiag li thiab, tej tub ntxhais, tej niam txiv tsawg tswv yim ces yeej zoo li koj hais tiag, thiab yeej poob qab lawm deb, kuv thov qhuas koj pab lub tswv yim, kom thau los siv thiaj pom txog lub ntiaj teb no txoj kev vam meej. yog li koj hais tiag tiag, ib yam li, kuv tuaj pom, ntxawm qaum ntuj, lajlimleej tub yim huam vam, hmoob twm zeej, xyos tuam yeej hmoob vaj pov, hmoob tshab thiab ntau tus neeg hais lus zoo.....

#6 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 05:45 PM

ntxawm qaum ntuj kuv ua koj tsaug,rau koj txoj kev nyiam raug kuv zaj no thiab koj tseem ntxiv tau ib co lus zoo zoo heev rau thiab, ntxawm qaum ntuj kuv xav tias yog txheej siab tuaj pom koj thiab kuv wb tej lus zoo zoo no ntshe txheej siab yuav muab sau los sis dhos ua ib phau ntawv puav pheej pub rau peb haiv neeg yuam od! kuv ncig mus pom txheej siab tuaj rau hauv nov, hnub no thiab, nws sau tau ib co lus tsim nuj kawg li thiab yog koj xav saib no, koj mus saib toj siab niam tswv yim ces koj pom nawj!


Nyob zoo os Suab Koob tus neeg kuv hlub thiab nco, koj hais tias kuv puas paub txog tias koj nco kuv thiab hlub kuv. Kuv hais rau koj tias koj thiab kuv wb yeej yog txij nkawm Niam nkauj txhav qaib thiab Txiv nraug txhav noog uas sib nyiam raug thaum ub los lawm os. Wb yuav sib hlub ua txij nkawm nyob ua ke mus ib txhis os.

#7 HMOOB_suabkoob_*

HMOOB_suabkoob_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 05:14 AM

Nyob zoo os Suab Koob tus neeg kuv hlub thiab nco, koj hais tias kuv puas paub txog tias koj nco kuv thiab hlub kuv. Kuv hais rau koj tias koj thiab kuv wb yeej yog txij nkawm Niam nkauj txhav qaib thiab Txiv nraug txhav noog uas sib nyiam raug thaum ub los lawm os. Wb yuav sib hlub ua txij nkawm nyob ua ke mus ib txhis os.


ua tsaug ntxawm qaum ntuj, kuv lub tsev pheeb suab yaj sab xwb, es koj puas yuav txaus siab tag nrho rau?

#8 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 06:38 AM

ua tsaug ntxawm qaum ntuj, kuv lub tsev pheeb suab yaj sab xwb, es koj puas yuav txaus siab tag nrho rau?

ua tsaug thiab os suab koob, txawm yog lub tsev pheeb suab yaj sab xwb los, kuv yeej txaus siab tag nrho rau os.

#9 HMOOB_suabkoob_*

HMOOB_suabkoob_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 11:28 AM

ua tsaug thiab os suab koob, txawm yog lub tsev pheeb suab yaj sab xwb los, kuv yeej txaus siab tag nrho rau os.

Ntxawm qaum ntuj kuv nrog kuv yawg koob hais ib zaj kwv txhiaj nrog huab cua tuaj rau koj mloog lawm yog koj xav hnov no koj mus saib tom chav hais kwv txhiaj nawj! thiab kuv ua koj tsaug koj kam mus nrog kuv nyob lub tsev pheeb suab os!.

#10 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 11:47 AM

Ntxawm qaum ntuj kuv nrog kuv yawg koob hais ib zaj kwv txhiaj nrog huab cua tuaj rau koj mloog lawm yog koj xav hnov no koj mus saib tom chav hais kwv txhiaj nawj! thiab kuv ua koj tsaug koj kam mus nrog kuv nyob lub tsev pheeb suab os!.


Kuv nkag siab thiab paub txog qhov koj hais ntawd lawm os, kuv mam li mus mloog os.

#11 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 10:44 PM

Lub khaub tse ntawm lub neej qub tag los, lub tsev vov nqeeb, txawm yuav tsis ruaj li mab sua tej los, kuv txaus siab tshaj, ua kiag lub tsev rau sau ncov roob, cua tuaj nplawm ntws ob saib tuaj, khawb kiag ib txog kev laub nqis lias mus rau nram kwj ha, khawb kiag ib lub qhov dej ntsiab si, tej kwv tij neej tsa, lawv kuj tuaj nrog ce lub qhov dej no thiab. neeg zej zog sawv daws nyob lom zem xauv npo, tag kis sawv ntxov, nkaus hlo rab hneev thiab ib npo xub rais nkaus rau ntawm duav khiav ntsuj mus txog ntua pem qaum tsua, ua cas puj daum dab laug, nquab ya thij thij thawj thawj, nta hlo hneev nruab nkaus xub rau, tsa hlo thawb pauj rau tus nquab thawj 2 kuag rau nram qab ntoo, kuv ceev nrooj mus khaws nkaus tau, kuv ib ce tshee liam txias, zaum no tau ib pluag noj lawm tiag lauj! coj loo los ua tsuag tsuag tiav ncho pa lug, hais kiag ib dia mov kuam noj ntxuag, cas yuav qab ua luaj.

Suab Koob aw, koj hais tau ntxim siab kawg tiamsis tuaj mus nyob Amelikas no tau 30 tawm xyoo no lawm ntshe yuav rov mus nyob tsis tau lub tsev koj hais lawm. Xav los mas tu siab kawg.

#12 HMOOB_J SX_*

HMOOB_J SX_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 02:58 AM

Lub khaub tse ntawm lub neej qub tag los, lub tsev vov nqeeb, txawm yuav tsis ruaj li mab sua tej los, kuv txaus siab tshaj, ua kiag lub tsev rau sau ncov roob, cua tuaj nplawm ntws ob saib tuaj, khawb kiag ib txog kev laub nqis lias mus rau nram kwj ha, khawb kiag ib lub qhov dej ntsiab si, tej kwv tij neej tsa, lawv kuj tuaj nrog ce lub qhov dej no thiab. neeg zej zog sawv daws nyob lom zem xauv npo, tag kis sawv ntxov, nkaus hlo rab hneev thiab ib npo xub rais nkaus rau ntawm duav khiav ntsuj mus txog ntua pem qaum tsua, ua cas puj daum dab laug, nquab ya thij thij thawj thawj, nta hlo hneev nruab nkaus xub rau, tsa hlo thawb pauj rau tus nquab thawj 2 kuag rau nram qab ntoo, kuv ceev nrooj mus khaws nkaus tau, kuv ib ce tshee liam txias, zaum no tau ib pluag noj lawm tiag lauj! coj loo los ua tsuag tsuag tiav ncho pa lug, hais kiag ib dia mov kuam noj ntxuag, cas yuav qab ua luaj.

Tus Phooj ywg ! hmoob feem coob lub neej yeej zoo li koj hais ko, nws yeej tseem faus cia rau hauv lub siab lub ntsws tsis ploj li, Tab sis phooj ywg lub ntuj tam sim no nws txawv pauv mus deb lawm tiag2, peb yuav tau ua ib siab muab tej niag qub neej ntawv tsuj ntiag rau hauv qab xib taw es xeev ras los mus tsim lub neej tshiab nrog luag sib tw nrhiav kev txawj kev ntse txhawm rau txhim kho lub neej kom vam meej es luag lwm haiv neeg thiaj saib yus hmoob muaj nqi, yog tseem pheej xav thiab ua li koj piav ko xwb ces txhiab niaj puas xyoo los yus yeej poob qab caum tsis cuag luag li nawb.

#13 HMOOB_suab koob_*

HMOOB_suab koob_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 12:57 PM

tus phooj ywg j sx koj hais yeej yog koj lus lawm, tiam sis kuv tuaj saib rau hauv toj siab no mas tham txog txoj kev vam meej thiab lub tswv yim tshiab mas puav leej raug thuam, thiab saib tsis tau, tas li xwb, tsis muaj leej twg ntxiv tswv yim li, kuv pom tij laug charles, thiab vaj yim leej lawv thiaj tuaj sau, lub tswv yim qhia xwb dua li ces yog cov neeg tsis txawj siv tswv yim, es tuaj sib ceg, thiab tham hluas nkauj xwb, los tseem ua rau tej hluas nkauj, txaj muag tas tsis muaj ib tug tuaj tham li. kuv hais puas yog thiab?

#14 HMOOB_J SX_*

HMOOB_J SX_*
 • Guests

Posted 03 August 2011 - 10:50 PM

tus phooj ywg j sx koj hais yeej yog koj lus lawm, tiam sis kuv tuaj saib rau hauv toj siab no mas tham txog txoj kev vam meej thiab lub tswv yim tshiab mas puav leej raug thuam, thiab saib tsis tau, tas li xwb, tsis muaj leej twg ntxiv tswv yim li, kuv pom tij laug charles, thiab vaj yim leej lawv thiaj tuaj sau, lub tswv yim qhia xwb dua li ces yog cov neeg tsis txawj siv tswv yim, es tuaj sib ceg, thiab tham hluas nkauj xwb, los tseem ua rau tej hluas nkauj, txaj muag tas tsis muaj ib tug tuaj tham li. kuv hais puas yog thiab?

Tus Phooj ywg! koj hais yog lawm, kuv yeej pom tau tias thawj tug pib qhov zoo tab sis thaum kawg mus xaus rau qhov tsis muaj txiaj ntsig. yog neeg zoo ces thaum twg los yeej ua tau zoo,yog tus neeg tsis nyiam zoo ces txawm tias luag lwm tus ua zoo los nws yeej nrhiav kom tau ib zag tswv yim phem mus hais hiam rau luag li tiag, ces thaum kawg tsis yog tuaj sib pauv tswv yim txhim kho qhov zoo, rov qab qees nws yog tuaj nrhiav kev sib ceg xwb, kuv pom tau tias nws tsis tsim nyog thiab tsis ntxiv nuj nqi dab tsi rau TOJSIAB no li tiag.

#15 HMOOB_J SX_*

HMOOB_J SX_*
 • Guests

Posted 03 August 2011 - 11:00 PM

tus phooj ywg j sx koj hais yeej yog koj lus lawm, tiam sis kuv tuaj saib rau hauv toj siab no mas tham txog txoj kev vam meej thiab lub tswv yim tshiab mas puav leej raug thuam, thiab saib tsis tau, tas li xwb, tsis muaj leej twg ntxiv tswv yim li, kuv pom tij laug charles, thiab vaj yim leej lawv thiaj tuaj sau, lub tswv yim qhia xwb dua li ces yog cov neeg tsis txawj siv tswv yim, es tuaj sib ceg, thiab tham hluas nkauj xwb, los tseem ua rau tej hluas nkauj, txaj muag tas tsis muaj ib tug tuaj tham li. kuv hais puas yog thiab?

Tus Phooj ywg! koj hais yog lawm, es yog li ntawd koj thiaj piav ib zaj neej qub qub no saib puas ho muaj neeg thuam no puas yog ? kuv yeej pom tau tias tham hauv no ces thawj tug pib qhov zoo tab sis thaum kawg mus xaus rau qhov tsis muaj txiaj ntsig. yog neeg zoo ces thaum twg los yeej ua tau zoo,yog tus neeg tsis nyiam zoo ces txawm tias luag lwm tus piav zaj zoo zoo los nws yeej nrhiav kom tau ib zag tswv yim phem phem mus hais hiam rau luag li tiag, ces thaum kawg tsis yog tuaj sib pauv tswv yim txhim kho qhov zoo, rov qab qees nws yog tuaj nrhiav kev sib ceg xwb, kuv pom tau tias nws tsis tsim nyog thiab tsis ntxiv nuj nqi dab tsi rau TOJSIAB no li tiag.

#16 HMOOB_suab koob_*

HMOOB_suab koob_*
 • Guests

Posted 04 August 2011 - 02:15 PM

Tus Phooj ywg! koj hais yog lawm, es yog li ntawd koj thiaj piav ib zaj neej qub qub no saib puas ho muaj neeg thuam no puas yog ? kuv yeej pom tau tias tham hauv no ces thawj tug pib qhov zoo tab sis thaum kawg mus xaus rau qhov tsis muaj txiaj ntsig. yog neeg zoo ces thaum twg los yeej ua tau zoo,yog tus neeg tsis nyiam zoo ces txawm tias luag lwm tus piav zaj zoo zoo los nws yeej nrhiav kom tau ib zag tswv yim phem phem mus hais hiam rau luag li tiag, ces thaum kawg tsis yog tuaj sib pauv tswv yim txhim kho qhov zoo, rov qab qees nws yog tuaj nrhiav kev sib ceg xwb, kuv pom tau tias nws tsis tsim nyog thiab tsis ntxiv nuj nqi dab tsi rau TOJSIAB no li tiag.


tus phooj ywg! J SX koj yeej hais yog ib yam thiab, tham rau koj tias, nyob li ntawm kuv, kuv tuaj saib sawv daws tsis nyiam xyaum mus rau txoj zoo, ces kuv twb qaug zog lawm, tsis ntev no ces kuv twb yuav tso tseg tsis tuaj saib lawm, qhov kuv tseem tuaj no, twb yog kuv tseem pom leej puav, tuaj qhia txog kab li kev cai, hmoob es kuv thiaj tseem tuaj xwb.

kuv xav tham tias, cas lwm haiv neeg luag, tsis sau ntawv sis thuam, thiab luag tuaj mas luag sau luag tej kev ua neej txawm yog zoo thiab tsis zoo, los luag tuaj tham ncaj nram li tej xwm txheej xwb. yog ua cas peb haiv neeg, tsuas yog nrhiav lub tswv yim tuaj tawm tsam xwb, kuv xav tias peb txoj kev poob teb chaws, ntshe yog peb lub tswv yim no ntag no , koj xav ne puas yog?

#17 HMOOB_tooj ntxawg_*

HMOOB_tooj ntxawg_*
 • Guests

Posted 08 August 2011 - 10:30 AM

yuav ua li cas tsis poob qab, tuaj saib tej tswv yim no tag ces, yeej paub zoo tias, tib co neeg tsuas txawj sis txiag xwb, leej twg yuav txawj tham txog sab kas moos li koj tham thiab xav. muaj leej puav los tham los siab luv luv, tham lus twb tsis tau tag mas twb hais lus tam tsam lawm es zoo li no, yuav ua li cas ua tau neeg zoo!!.

kuv tuaj nyeem mas cas yuav dhuav kuv ua luaj li kuv mas meem txom kawg li tsis xav xaib kiag li, tiam sis kuv ho yog tus tswv tuaj saib nyob rau hauv no kuv thiaj ua tsis tau li cas thiaj yuav tsum tau saib thiam nyeem kom tag.

#18 HMOOB_J S X_*

HMOOB_J S X_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 02:49 AM

yuav ua li cas tsis poob qab, tuaj saib tej tswv yim no tag ces, yeej paub zoo tias, tib co neeg tsuas txawj sis txiag xwb, leej twg yuav txawj tham txog sab kas moos li koj tham thiab xav. muaj leej puav los tham los siab luv luv, tham lus twb tsis tau tag mas twb hais lus tam tsam lawm es zoo li no, yuav ua li cas ua tau neeg zoo!!.

kuv tuaj nyeem mas cas yuav dhuav kuv ua luaj li kuv mas meem txom kawg li tsis xav xaib kiag li, tiam sis kuv ho yog tus tswv tuaj saib nyob rau hauv no kuv thiaj ua tsis tau li cas thiaj yuav tsum tau saib thiam nyeem kom tag.

tus phooj ywg suab koob thiab phooj tooj e, tau ntev lo lawm kuv ho nrov qab tuaj no tseem pom neb cov lus thiab, hais rau neb tias cov neeg tuaj tham2 hauv no ces yog cov neeg vwm xwb, ua zoo tsam kis rau neb thiab kuv ces peb cia li ua neeg vwm thiab ov.........Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users