Jump to content


Tsa Thawjcoj


37 replies to this topic

#1 HMOOB_Thimxav_*

HMOOB_Thimxav_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 11:50 AM

Hmoob yeej nyob tsis muaj tebchaws thiab tsis muaj ib daim av ua Hmoob tug tiag. Tabsi, peb ib txwm hais tias ib lub roob yuav tsum muaj tib tsob ntoo siab. Ib lub zos twg yuav tsum muaj ib tug coj. Kuv tsis tau hais kom peb tawm tswvyim tsa vaj Hmoob lossi huabtais los kav Hmoob, vim peb twb tsis muaj ib lub tebchaws, tiamsi yuav tau tsa ib tug los sawvcev rau Hmoob. Niaj hnub no, peb kuj pom tias sawvdaws nyias twb tsa nyias tus thawjcoj lawm, tabsi yuav kom tsa tau es sawvdaws fwm thiab mloog nws lus no peb yuav tsum tsa thawjcoj li cas?

Leej twg tsis muaj tswvyim txog zaj no thov txhob teb, vim tsuas xav pom cov uas muaj tswvyim tej lus teb xwb.

#2 HMOOB_Suav Nchaiv_*

HMOOB_Suav Nchaiv_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 12:32 PM

Nov yog kuv hais tiag tiag tsis yog lam hais tso dag. Kuv pom hais tias hmoob cov thawj coj tam sim no es yuav pab tau hmoob ces yog Hmoob Human Right lawm xwb. Tshaj ntawd ces yog cov nom tswv ntawm lub teb chaws los yog lub zos Hmoob nyob ntawv lawm xwb. Hais txog ntawm hmoob tej nyuag koom haum ntawd ces tsuas yog tsa los tuav thiab khiav dej num rau ib pab pawg me me lawm xwb.

#3 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 12:46 PM

Hmoob yeej nyob tsis muaj tebchaws thiab tsis muaj ib daim av ua Hmoob tug tiag. Tabsi, peb ib txwm hais tias ib lub roob yuav tsum muaj tib tsob ntoo siab. Ib lub zos twg yuav tsum muaj ib tug coj. Kuv tsis tau hais kom peb tawm tswvyim tsa vaj Hmoob lossi huabtais los kav Hmoob, vim peb twb tsis muaj ib lub tebchaws, tiamsi yuav tau tsa ib tug los sawvcev rau Hmoob. Niaj hnub no, peb kuj pom tias sawvdaws nyias twb tsa nyias tus thawjcoj lawm, tabsi yuav kom tsa tau es sawvdaws fwm thiab mloog nws lus no peb yuav tsum tsa thawjcoj li cas?

Leej twg tsis muaj tswvyim txog zaj no thov txhob teb, vim tsuas xav pom cov uas muaj tswvyim tej lus teb xwb.Tus Phoojywg,

Yog hais txog ntawm yuav tsa hmoob tus thawjcoj mas yeej yooj yim thiab kuj nyuab vim hais tias: Qhov yooj yim mas yog sawv daws koom tes nkag siab zoo ib yam li ib pab tub ncaws pob es mloog tus captain/coach hais ces peb hmoob yeej tsa tau xwb. Hos qhov nyuab mas yog zoo li ib pab kwv tij kiag los tseem tsis haum xeeb nyias xav ua nyias tus thawj xwb.

Nyob li ntawm kuv tus kheej kuv yuav tsa ib tus twg ua tus thawj coj mas kuv yuav tsum saib seb nws txoj kev uas pab kwv tij neej tsa sawv daws zoo li cas, nws puas muaj lub siab ncaj ncees tsis pub kom muaj kev (Phavphuaj xyov lus hmoob yuav hais li cas thiaj raug), tsis txhob lam ntxias dag deev luag poj luag sev, ntxias pej xeem huab hwm nyiaj txiag siv thiab nws tsis txhob ntse mus sab npub xwb ces kuv yeej txaus siab tsa nws los ua peb hmoob tus thawj coj.

VIP

#4 HMOOB_Hlubhmoob_*

HMOOB_Hlubhmoob_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 12:47 PM

Hmoob muaj kev ntshaw kom muaj tus thawjcoj, tiamsi Hmoob hos tsis fwm tej thawjcoj. Niam no muaj cov tub txawj ntse coob kawg lawm, tiamsi tus uas yuav los coj tau Hmoob lossi ua Hmoob tus thawj hos tsis tau muaj credit lossi txiaj ntsim txaus los coj Hmoob. Kuv xav kom Hmoob cov xeem nyias tsa nyias ib xeem twg ib tug los ua tus thawjcoj tiag. Tom qab ntawd mamli xaiv cov thawjcoj ntawm cov xeem ntawd ib tug los ua tus thawjcoj rau Hmoob. Tsa kom muaj caij nyoog li tej president, muaj xaiv thiab muaj hloov. Qhov no tejzaum yuav siv tau lawm thiab.

Yog sawvdaws tej khoomhaum nyias tsa nyias xwb ces txawm tsa tau los Hmoob ntiajteb yuav tsis nrog nej siv.

#5 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 27 June 2011 - 01:12 PM

Yuav los ua ib tug thawj coj yeej tsis yog yooj yim kiag li...
Peb hmoob yeej ib txwm muaj thawj coj los tau ntev niaj ntau tiam lawm. Tau 30 tawm lub xyoo dhau los yeej yog Vaj Pov tuav hmoob lub koob lub npe tau ib nyuag ntu, nws kuj ua tau ib tug qauv zoo rau neeg feem coob, kuj muaj tus puav tsis txaus siab, tiam sis ntawv yog tus puav xwb, yog muab hais los ces nws yeej yog ib tug thawj coj zoo ntawm peb hmoob.

Ntxiv tom ntej no tus yuav los tuav tau peb hmoob ces tej zaum kuj yuav yog li tus Hlub Hmoob tau tham los saum no:
Hmoob cov xeem nyias tsa nyias ib xeem twg ib tug los ua lawv tus thawj coj. Tom qab ntawd mam li xaiv cov thawjcoj ntawm cov xeem ntawm ib tug los ua tus thawj coj rau Hmoob. Tsa kom muaj caij nyoog li tej president, muaj xaiv thiab muaj hloov. Qhov no yeej siv tau lawm.

Kuv xav hais tias tsis ntev tom ntej no peb yuav pom kev sib pab hloov mus li hais los saum no... peb thiaj li yuav muaj txoj kev sib hlub sib txhawb li lwm haiv neeg.

TijLaug Charlies Posted Image

#6 HMOOB_Yawg plas_*

HMOOB_Yawg plas_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 01:58 PM

ntawm no tsis yog lam hais tiam sis kom nej cim tseg seb puas yog li kuv hais, tej zaum qhov kuv hais yeej yuav tsis xiam.

Txij li peb yawg hlob VP tso peb tseg lawm, Hmoob mas ntshaw kom muaj thawj coj tshaj plaws li puas yog ?
Nej txhob cia cia siab hais tias nej tsa tau ib tug thawj coj ces hmoob txawm yuav fwm thiab yuav raws nws, lub sij hawm no hmoob txhua leej yeej ntse ib yam lawm.
Tus thawj coj uas hmoob yuav fwm thiab yuav raws ntawv nws tsis yog hmoob tsa zoo li qhov nej ntshaw. hmoob tus thawj coj uas hmoob ntshaw ntawv yog tus nws cia li tshwm sim nws los zoo li yawg hlob VP xwb, vim hmoob ntshaw tus thawj coj uas hlub hmoob thiab tuav hmoob lub npe, nws ua txhua yam pub rau hmoob, nws tsis yog tus muab hmoob nrab qaum los ua liaj noj. yog tsis ntseeg kav tsij tsa kom tau ib tug los ua Hmoob tus thawj coj seb hmoob puas fwm thiab puas caum nws. thov nej tig pob ntseg mus mloog koom haum LaoFamily og Minnesota seb zoo li cas, twb tsis hais tus thawj coj yuav los coj hmoob, tus nyuag President rau Lao Family xwb twb tshuav sib tua lawm, niaj hnub fib fooj rau hauv Court house, haj tseem raug Police Warning thiab.
yog vim li cas nej thiaj li pheej ntshaw tus thawj coj ntawv ua luaj li. kav tsij tos seb puas rov tshwm sim dua xwb.
hos cov kawm txawj los ua ces npav qhov yuav sib txeeb nyiaj os Hmoob.

#7 HMOOB_Ib Vuag Dua_*

HMOOB_Ib Vuag Dua_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 02:13 PM

Yuav kom muaj ib tus hmoob es los ua thawj coj kom hmoob muaj suab nrov npe li Vaj Pov mas ntshai yuav tsis muaj lawm os. Peb hmoob meskas nyias nyob nyias lib lub lav, sawv daws yuav tsis nrog lees paub tus thawj coj es nej tsa tshiab ntawd lawm os mog.

Ua cas Vaj Pov thiaj ncha koob nto npe, vim nws yog meskas lub zog loj tiv thaiv nyab laj qaum teb hauv lub teb chaws nplog. Meskas nchuav nyiaj billion dollars tuaj rau nws. Dav hlaus ya npoo ntxhuas 24 xuajhmoos tsis so. Ib lub zos muaj 2 yig los yuav tsum muaj tshav nyab hoom tshuab. Thaum ntawd peb hmoob mus txog Looj Ceeb los Nas Xus yeej yuav tsum caij nyab hoom rov los tsev xwb. Kuv tseem xav hais tias yog lub sijhawm ntawd peb lam muaj cell phone li tam sim no mas ntshe peb yuav mus txoj kev twg los hu dav hlaus tuaj tos xwb, ntshai yuav tsis tau mus ko taw li vim Meskas USAir yeej muaj nyab hoom ntau los thauj peb kev mus los tab sis peb ib txhia tsis paub siv xwb. Vaj Pov yog ib tus hmoob nplua nuj tshaj nyob hauv qab ntuj khwb no, yog tsis poob teb chaws. Tiam no txawm yuav muaj nom hmoob loj npaum li cas los nws tsuas yog los tuav lub luag hauj lwm rau lub teb chaws nws nyob lawm xwb, tsis yog rau hmoob kiag xwb.

#8 HMOOB_Thimxav_*

HMOOB_Thimxav_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 03:26 PM

Nej tseem hais tsis tau txaus, tabsi cia kuv hais ntxiv li no. Hmoob yeej muaj tub txawg tub ntse coob txaus lawm. Hmoob yeej muaj thawjcoj nyob rau txhua lub zej zos thiab txhua lub lav. Tiamsi, thaum lwm haiv nug tias peb Hmoob tus thawjcoj yog leej twg no peb yuav teb li cas? Thaum noj ib lub tsiab pebcaug uas yog Hmong International, leej twg yog tus yuav los hais lus rau Hmoob? Vim li ntawd thiajli yuav tsum tsa kom muaj ib tug los sawvcev rau Hmoob.

Kuv kuj pom zoo li npawg Hlubhmoob hais, tabsi mas xyov pus yuav ua tau rau Hmoob thoob qab ntuj siv. Txawm tsis tau los cia nyias lub tebchaws tsa nyia ib tug. Thaum txhua lub tebchaws tsa tau cov thawjcoj lawm mamli muab cov thawjcoj ntawd los xaiv dua ces tus yeej yuav dhau mus ua Vaj Hmoob tsis muaj tebchaws rau Hmoob siv.

#9 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 08:25 PM

Hmoob yeej nyob tsis muaj tebchaws thiab tsis muaj ib daim av ua Hmoob tug tiag. Tabsi, peb ib txwm hais tias ib lub roob yuav tsum muaj tib tsob ntoo siab. Ib lub zos twg yuav tsum muaj ib tug coj. Kuv tsis tau hais kom peb tawm tswvyim tsa vaj Hmoob lossi huabtais los kav Hmoob, vim peb twb tsis muaj ib lub tebchaws, tiamsi yuav tau tsa ib tug los sawvcev rau Hmoob. Niaj hnub no, peb kuj pom tias sawvdaws nyias twb tsa nyias tus thawjcoj lawm, tabsi yuav kom tsa tau es sawvdaws fwm thiab mloog nws lus no peb yuav tsum tsa thawjcoj li cas?

Leej twg tsis muaj tswvyim txog zaj no thov txhob teb, vim tsuas xav pom cov uas muaj tswvyim tej lus teb xwb.

Kev yuav muaj lossis xaiv tau ib tug zoo thawjcoj tsis yog ib qhov yoojyim. Ua neej nyob tsis muaj qauv ua neej ces tsuas yog nrhiav tau tus thawjcoj uas tsis muaj qauv ua thawjcoj tibyam nkaus. Kuv txeev hais rau hauv tojsiab no ntau zaus lawm tias cia peb xyaum ua lub neej nyob kom muaj qauv zoo tso peb mam li xaiv tug uas muaj qauv ua thawjcoj los coj. Cov neeg zoo thiaj xaiv tau thawjcoj zoo, cov neeg phem ces tsuas sibtw los ua phem lawm xwb, xaiv npaum cas kuj tau tug phem vim sawvdaws yeej tseem phem.

#10 HMOOB_ntseslijlis_*

HMOOB_ntseslijlis_*
 • Guests

Posted 28 June 2011 - 02:04 AM

ntuj os ntuj aw, cas nej coob leej ntau tus niam xav txog qhov yuav nriav ib tug thawj coj xwb na. ntau ntau lub topic peb ntau2 leej tau sib tham thiab nriav tswv yim hauv lub toj siab no, twb tsis muaj ib tug pom zoo nrog ib tug, twb tsis muaj ib tug hwm ib tug, ib tug hais zoo los 10 tus hais phem. zoo li no xwb nej tseem yuav nriav thawj coj thiab. tsis muaj li lawm os nawb mog,nej pojnaim menyuam twb hais tsis tau li ne niaj hnub no ces tsuas yog sib nrauj thiab sib ceg nkaus xwb ne cas yuav ua tau thawj coj, nej ib tug twb tsis hwm ib tug li ne nyob hauv toj siab no na. lub nyuag tsev kawm ntawv rau me nyuam hmoob nyob pem tojsiab xwb los nej twb tsis muaj ib lub tsiv yim li ne. hais txog tej no xwb nej yeej tws tag thiab thuam txo tej idea no nkaus xwb na...es tseem pheej tham txog thawj coj. xws li VP los lam tau lub npe thawj coj xwb, hmoob txom nyem nyob lawm lub teb chaws twb pab tssi tau dab tsi kiag li ne..es nej pheej tham txog thawj coj. coj kom laib nej tus kheej lub siab hwm luag thiab kom nej lub siab loj siab dav ua ntej tso ma mam li los tham txog tej thawj coj ma.

#11 HMOOB_lemceg_*

HMOOB_lemceg_*
 • Guests

Posted 28 June 2011 - 04:54 AM

Lawv os e cas nej es yuav tuaj tham tej thawj coj hauv tej no na, yeej yog li bawg ntseslij hais lawm os muaj ib thaub twb teeb tau lub topic hais txog kev sib pab kom ua siab loj no nej cov nyuag no twb tsis muaj ib tug yuav hais tau ib lo lus kom zoo yuav tau rau yawg lub topic ntawv li tib co hais li siab nqaim li nqaim xwb es pheej yuav tuaj nrhiav thawj coj, nej ua tib zoo xav seb yuav xaiv ib tug thawj coj yog tseem muaj cov hmoob zoo li nej ko xwb ces kuv qhia rau nej tias tsis muaj hnub haum li mog, luag kom ua siab loj yog pab leej twg lawm tsis txhob pheej hais22222 txog tej niag txiaj ntsig ntawv no xwb mas nim tawm tuaj cem2222 tias yog tus hais ntawv nim khav2222 theeb baum ub baum no li lawm thiab, yog zoo li no xwb es yuav ua cas muaj hnub tsa tau ib tug los ua thawj coj na lawv, thov nej ho xav kom zoo22 thiab tso nawb tsis yog cem nej tab sis yeej hais raws li ib txhia tau sib thuam nyob rau ntawm ib lub topic hauv qab ntag, yog nej hloov tsis tau ces lub topic uas tsa thawj coj no ces thov cancel mog txhob tuaj tham ntxiv lawm nawb kwv tij hmoob e
ua tsaug ntau

#12 HMOOB_maum_*

HMOOB_maum_*
 • Guests

Posted 28 June 2011 - 12:05 PM

Nevnevnev, kuv yeej kuv hais seb paub tsis npaum kuv, kuv ntag laus yog tus hais tias kom tsis txhob khav khav mus ua tsev kawm ntawv yeej tsis work ib qho me me luaj txoj plaub hau li. kuv tus no twb paub hmoob tej siab ntsws tej hlwb tag, koj, kuv peb cov no tuaj hauv no xwb twb tsis sib haum es pheej yuav mus khav ua dab tsi. hmoob mas sim neej no noj nyiaj tshaj plaws es nej pheej yuav cia siab dab tsi naj, kuv thiab ntag laus ib tug noj nyiaj naj vim kuv yog bhmoob thiab ne OK

#13 HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*

HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*
 • Guests

Posted 28 June 2011 - 12:27 PM

Ua cas kuv xav mas yuav lig rau nej ua luaj li os pab me hmoob Vaj Pov. Nej ces zoo li yim neeg ua noj yus txhab nplej tag lawm mam mus nrhiav teb luaj xwb. Nej cov xav ua hmoob tus thawj coj yuav tau mus nyeem Meskas keeb kwm thiab kev tsa nom tswv mas. Kuv yog nej mas thaum VP tseem nyob kuv twb yeej muaj kuv tus VP Jr. lawm nav.

#14 HMOOB_daiv_*

HMOOB_daiv_*
 • Guests

Posted 28 June 2011 - 12:57 PM

Ua cas kuv xav mas yuav lig rau nej ua luaj li os pab me hmoob Vaj Pov. Nej ces zoo li yim neeg ua noj yus txhab nplej tag lawm mam mus nrhiav teb luaj xwb. Nej cov xav ua hmoob tus thawj coj yuav tau mus nyeem Meskas keeb kwm thiab kev tsa nom tswv mas. Kuv yog nej mas thaum VP tseem nyob kuv twb yeej muaj kuv tus VP Jr. lawm nav.
ua cas kuv yuav pab koj txaj muag ua luaj li os. meskas, mekas, meskas, meskas tsa tes ua fucker rau xwb los cas yuav ua dev siab xwb os.

#15 HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*

HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*
 • Guests

Posted 28 June 2011 - 02:36 PM

ua cas kuv yuav pab koj txaj muag ua luaj li os. meskas, mekas, meskas, meskas tsa tes ua fucker rau xwb los cas yuav ua dev siab xwb os.


Koj yog tus yuav tos yawm saub tso nqis saum ntuj los thiaj li xwb puas yog nas. Nej twb nyob Meskas teb ua cas twb tsis paub dab tsi hlo li. Meskas kiag los lawv twb tseem mus nyiag lwm teb chaws cov kev cai zoo los coj thiab xwb nas. Kuv tseem hnov ib cov laus hais tias Nais Phoo Vaj Pov yog yawm saub tso saum ntuj los thiab xwb. Ruam quaj tiag tiag li os Hmoob. Tsam no peb cov hmoob leej twg xav ua hmoob tus thawj no yuav tau mus kawm Law thiab Political Science nawb mog es thiaj tsis tos tus nqis saum ntuj los lawm os mog.

#16 HMOOB_Thimxav_*

HMOOB_Thimxav_*
 • Guests

Posted 29 June 2011 - 10:43 AM

Nej yeej yog tuaj uasi xwb tiag, tsis muaj ib tug muaj zoo tswvyim zoo li. Tsis tas yuav tham txog tej lub topic tseemceeb ntxiv lawm. Txij no mus cia peb tso dag tso luag lawm xwb. Kuv yuav tsis muaj lus tseemceeb hais ntxiv rau hauv tojsia no lawm.

#17 HMOOB_Plis zoov_*

HMOOB_Plis zoov_*
 • Guests

Posted 29 June 2011 - 12:47 PM

Koj yog tus yuav tos yawm saub tso nqis saum ntuj los thiaj li xwb puas yog nas. Nej twb nyob Meskas teb ua cas twb tsis paub dab tsi hlo li. Meskas kiag los lawv twb tseem mus nyiag lwm teb chaws cov kev cai zoo los coj thiab xwb nas. Kuv tseem hnov ib cov laus hais tias Nais Phoo Vaj Pov yog yawm saub tso saum ntuj los thiab xwb. Ruam quaj tiag tiag li os Hmoob. Tsam no peb cov hmoob leej twg xav ua hmoob tus thawj no yuav tau mus kawm Law thiab Political Science nawb mog es thiaj tsis tos tus nqis saum ntuj los lawm os mog.koj tus ko mas zoo li koj xav ua hmoob tus thawj coj kawg li tsis sub as...tab sis kuv saib mas zoo nkaus li koj tsis qualify tsis sub as...koj sim mus kawm kom tau Dr los seb koj puas tau ua hmoob tus thawj coj, txawm tau los ntshe xyov puas kav 3 tag kis as, rau qhov yus poj niam me nyuam twb tsis fwm yus ne, peb cov no los twb paub hais tias koj yog hom neeg twg lawm thiab ne, peb cov no txawm kawm siab li cas los peb tsis tau khav txog tej nyuag Political ntawv li as, yog yus khaj los ua hmoob tus thawj coj mas txawm tsis paub ib tug ntawv li los ntshe yeej kawg yuav tau ua ho, rau qhov hmoob nyiam yus lawm ne OK. koj hais tias Vaj pov tsis yog yawm saub tso los ua cas koj ho tuaj txog meskas maj, koj khav cas thaum VP nyob koj tsis mus cem thiab thuam kiag VP maj, kuv saib ces lam thuam tom pob tw xwb los sav, koj mas twb xav pom VP kawg li los twb tsis muaj cai tau pom li los hos. yog peb kom koj mus ntsib VP ntshe koj cia lub ce ris laim npaum nkaus li ntaus mos caum xwb thiab cia li muaj heart attack, twb tsis muaj feem tau pom luag li los cav tseem hais lus tsw tsawv thiab laiv yom.................

#18 HMOOB_Zoov Plis_*

HMOOB_Zoov Plis_*
 • Guests

Posted 29 June 2011 - 01:57 PM

koj tus ko mas zoo li koj xav ua hmoob tus thawj coj kawg li tsis sub as...tab sis kuv saib mas zoo nkaus li koj tsis qualify tsis sub as...koj sim mus kawm kom tau Dr los seb koj puas tau ua hmoob tus thawj coj, txawm tau los ntshe xyov puas kav 3 tag kis as, rau qhov yus poj niam me nyuam twb tsis fwm yus ne, peb cov no los twb paub hais tias koj yog hom neeg twg lawm thiab ne, peb cov no txawm kawm siab li cas los peb tsis tau khav txog tej nyuag Political ntawv li as, yog yus khaj los ua hmoob tus thawj coj mas txawm tsis paub ib tug ntawv li los ntshe yeej kawg yuav tau ua ho, rau qhov hmoob nyiam yus lawm ne OK. koj hais tias Vaj pov tsis yog yawm saub tso los ua cas koj ho tuaj txog meskas maj, koj khav cas thaum VP nyob koj tsis mus cem thiab thuam kiag VP maj, kuv saib ces lam thuam tom pob tw xwb los sav, koj mas twb xav pom VP kawg li los twb tsis muaj cai tau pom li los hos. yog peb kom koj mus ntsib VP ntshe koj cia lub ce ris laim npaum nkaus li ntaus mos caum xwb thiab cia li muaj heart attack, twb tsis muaj feem tau pom luag li los cav tseem hais lus tsw tsawv thiab laiv yom.................

Kuv paub hais tias koj laus lawm tseem xav ua nom kawg. Ua zoo ib tsam ho mus dais tuag xwb os koj nas vim tej zaum pojniam saib koj twb tsis zoo li tus txiv dev hauv tsev lawm thiab.

#19 HMOOB_Noom khais_*

HMOOB_Noom khais_*
 • Guests

Posted 30 June 2011 - 11:44 AM

Kuv paub hais tias koj laus lawm tseem xav ua nom kawg. Ua zoo ib tsam ho mus dais tuag xwb os koj nas vim tej zaum pojniam saib koj twb tsis zoo li tus txiv dev hauv tsev lawm thiab.hivhivhivhivhivhiv cas mob siab kawg thiab laiv yom hmoob tu thawj coj !!! txhob mob mob siab tsam koj ntshav siab naj thaub !!! cov neeg ntawv mas tswv 8 zoo kawg hos !! lawv txhob txwm hais kom yus ntshav siab xwb hos !! yus siab me me ces yus cia li lam mob siab qhuav li hos taub !!!!


#20 HMOOB_RuamThiabRuam_*

HMOOB_RuamThiabRuam_*
 • Guests

Posted 30 June 2011 - 01:25 PM

Yog lawm nej txhob ntshav siab nawb tsam peb ib leeg nyob ib lub computer xwb pab tsis tau thiab tsis pom nawb... Peb tsuas yog tuaj tham lus kom sib hawm thiaj li tsis qee qee thaum ua hauj lwm xwb nawb... ;)

#21 HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*

HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*
 • Guests

Posted 30 June 2011 - 04:40 PM

Zoov Nuj Txheeg,

Niag ruam ruam li koj sau ntawv Hmoob twb tsis raug tag nrho los cav thuam neeg kawg thiab laiv, yom. VP cov lus hais tseg ua ntej nws mus, nws hais tias yog leej twg saib tsis tau nws, tus ntawd yuav tau lub neej nyob tsaus ntuj nti tsis muaj qhov kaj, qhov no koj yuav tau txais yuav laus.


Tab sis zoo li koj paub lus hmoob tsis tshua zoo heev sub nas. Kuv twb tsis tau thuam VP nev. Nyeem zoo zoo mas. Kuv yeej hnov VP hais 1000 zaug tau 30 xyoo hais tias tsis yog yawm saub tso nws saum ntuj los no laiv. Kuv paub mas VP tsis nyiam nej cov teev, hawm, thiab ntseeg ntseeg saub kov li nav. Koj puas nco qab T-28 xa ua tsev kheej ya tag nrho mas.

#22 HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*

HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*
 • Guests

Posted 30 June 2011 - 05:00 PM

Zoov Nuj Txheeg,

Niag ruam ruam li koj sau ntawv Hmoob twb tsis raug tag nrho los cav thuam neeg kawg thiab laiv, yom. VP cov lus hais tseg ua ntej nws mus, nws hais tias yog leej twg saib tsis tau nws, tus ntawd yuav tau lub neej nyob tsaus ntuj nti tsis muaj qhov kaj, qhov no koj yuav tau txais yuav laus.


Cov neeg tsis muaj hlwb ces ib ob lo los tsuas paub hais lo lus ruam xwb os. Yog koj xav ua hmoob tus thawj no yuav tau rov mus kawm ntawv thiab tawm tsam los pab hmoob es peb thiaj yuav pov npav rau koj os nawb. Koj puas tau paub hais tias lub sijhawm VP tau General ntawd tsis tau muaj ib tus hmoob kawm tau siab li nws hlo li mas. Nws yog tus kawm ntawv nplog siab tshaj txhua txhia tus, thiab nws tau mus kawm nyob thaib teb. Ib zaug thaum nws kawm thab ham comodo nyob Nplog teb mas cov nom thab ham nplog ntxub nws heev thiab niaj hnub cem nws thiab ua phem rau nws tiam sis zoo rau muaj tub ntxawg uas yuav huab tais tus ntxhais, lub sijhawm ntawd tub ntxawg los yog ib tus lawyer loj tshaj hauv nplog teb thiab. Thaum VP los piav tag nws tej xwm txheej kawm thab ham tag rau tub ntxawg ces tub ntxawg thiaj mus hais qhia rau caub Xuvanaphuma. Txij thaum ntawd los VP thiaj kawm tiav nws txoj kev kawm. Lub sijhawm ntawd VP yog tib tus hmoob es tau kawm sab thab ham siab tshaj plaws txhua txhia tus hmoob hauv lub teb chaws nplog, tsis yog hmoov los yog nqis saum ntuj los nawb me tub hmoob. Nov twb tsis yog kuv daim essay, yuav kev me me los nej mam twv xwb los mas.

#23 HMOOB_ntseslijlis_*

HMOOB_ntseslijlis_*
 • Guests

Posted 30 June 2011 - 10:50 PM

Zoov Nuj Txheeg,

Niag ruam ruam li koj sau ntawv Hmoob twb tsis raug tag nrho los cav thuam neeg kawg thiab laiv, yom. VP cov lus hais tseg ua ntej nws mus, nws hais tias yog leej twg saib tsis tau nws, tus ntawd yuav tau lub neej nyob tsaus ntuj nti tsis muaj qhov kaj, qhov no koj yuav tau txais yuav laus.

Thaum VP yuav mus nws tseem tau foom ib lub ntsiab lus phem rau peb hmoob thiab laiv yom. Yog koj tsis hwm thiab tis nyiam VP ces koj lub neej yuav puas li yom npawg, kuv xav mas los lus no tej zaum nws yuav tsis hais, tab sis ntshe cov neeg li koj thiaj li hais xwb os. txhob hais phem phem foom li ub li no rau peb hmoob meb, cov tsis nyiam VP na.

#24 HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*

HMOOB_Zoov Nuj Txheeg_*
 • Guests

Posted 01 July 2011 - 11:28 AM

Tsam no kuv yuav hais dab neeg me me raws kuv kev xav txog hais tias Vang Pao is the right person on the right place at the right time. Nov qhia tau hais tias yeej yog nws muaj hmoo tiag tiag thiab nws thiaj raug xaiv los ua General nyob Xiengkhouang tiv thaiv nyab laj qaum teb.

Yeej muaj cov paub zoo tshaj kuv tab sis kuv yuav piav raws li qhov kuv nco tau vim lawv cov paub pheej tsis coj tuaj qhia peb hauv nov.

Cov thawj Hmoob lub sijhawm ntawv yog Tub Npis, Tub Liab, thiab Tub Ntxawg lawv yog pawg xub xub nqis tes pab Fabkis tiv thaiv tua Nyab laj qaum teb. Fabkis twb muab laj kam rau lawv txhua tus tuav nyob Vientiane tag lawm ua ntej thaum Meskas CIA mus raus tes hauv lub teb chaws Nplog. Kuv tus kheej xav hais tias yog Tub Npis lawv lam paub hais tias lub hwj chim VP tau no loj npaum li no tej zaum lawv yeej tso lawv ib tus kwv tij los ua lawm. Nov yog VP yeej muaj txoj hmoo zoo tiag tiag.

Thaum Meskas CIA tuaj txog hauv teb chaws Nplog, CIA nrhiav saib puas muaj ib tus hmoob ua thawj los pab lawv tiv thaiv Nyablaj qaum teb. Tub Npis lawv pab kwv tij thiaj los sib sablaj, kawg thiaj qhia rau CIA kom mus cuag Vaj Pov pem Xeev vim VP thiaj kawm ntawv siab tshaj thiab tau mus kawm thab ham Thaib teb, tsis tag li ntawd nws los kawm tag thab ham comodo hauv vientiane thiab. Li no CIA thiaj mus nrhiav tau VP los ua lawv tus txha nqaj qaum.

VP yog ib tus menyuam ntseeb es tau mus kawm thab ham comodo nrog cov thab ham nplog mas cov nplog khib thiab ntxub nws tiag tiag li. Lawv cem nws, ncaws nws thiab thawb nws poob tej khwj hoob lwj liam,ua kom nws cia li rov qab mus tsev vim lawm ntshai tsam nws tau nom. VP tag tswv yim ces nws twb yuav khiav rov mus tsev tab sis nws tshuav second thought or second opinion. VP thiaj los qhia rau Tub Ntxawg uas yuav Huab Tais Nplog tus ntxhais kiag, Tub Ntxawg los tseem yog tus LAWYER loj tshaj hauv teb chaws nplog lub sijhawm ntawd thiab. Tub Ntxawg mam coj VP cov lus mus hais qhia rau Caub XusVasNabPhusMas. Caub XusVasNabPhusMas mam mus freeze kiag tus Huam nab thawj coj qhia thab ham comodo ces VP thiaj tau zoo kawm tag nws lub luag hauj lwm tiav, vim txij ntawd los nplog tsis thab nws ntxiv thiab hwm nws lawm.

#25 HMOOB_Nquab Ntsuab_*

HMOOB_Nquab Ntsuab_*
 • Guests

Posted 01 July 2011 - 02:15 PM

Tej kev sib foom no thaud peb nyob nplog es neeg tseem tsawg thiab ruam mas foom yeej khaum tiag tiag vim neeg tseem ruam. Ntawm kuv tus kheej xwb mas kuv xav li no, thaud nyob nplog teb mas peb tsawg tsawg heev yog leej twg lam ua dab tsi tsis zoo nkauj los sis txaum lwm tus ces tag zej zog ntxub thiab hais nws. Nws los kuj khiav tsis tau mus lawm lwm qhov chaws nyob kev dev. Zej zog ntxub nws ua rau nws txaj muag tsis muaj ntsej muag tawm rooj ces ua rau nws khwv nyiaj txiag tsis tau li lwm tus. Thaum no nws yeej khaum thiab txom nyem raws li nws txoj kev raug foom tiag.

Tab sis tiam tam sim no vim neeg coob pub qab ntuj. Tsheej hlis xav sib ntsib twb tsis sib pom. Niam no txawm leej twg yuav foom thiab tso dab los zoo li tsis ua hauj lwm zoo raws li siab xav lawm. Tos kuv hais li los yog leej twg pom lwm tus kawm ntawv siab thiab muaj laj kam zoo lawm es lawv ho hais lus los sis ua dab tsi phem rau nws mas tseev nws foom li ntag, lawv yeej nyob lawv khov kho li qub. Kuv twb pom cov ib co kwv tij es menyuam cia li mus sib yuav ua rau hmoob sawv daws ntxub thiab cem foom hais nkawd los ua cas nkawd mas menyuam puv tsev thiab muaj vajtse, tsheb zoo tshaj lwm tus thiab. Kuv xav hais tias niam no ces leej twg phem phem los yus tsuas yog lam cem foom kom zoo yus siab xwb yeej tsis raug luag li lawm. Tab sis nov tsuas yog qee tus neeg muaj muaj teeb meem xwb os, feem coob yeej ua zoo thiab tsis lam foom leej twg.

#26 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 01 July 2011 - 04:39 PM

Tej kev sib foom no thaud peb nyob nplog es neeg tseem tsawg thiab ruam mas foom yeej khaum tiag tiag vim neeg tseem ruam. Ntawm kuv tus kheej xwb mas kuv xav li no, thaud nyob nplog teb mas peb tsawg tsawg heev yog leej twg lam ua dab tsi tsis zoo nkauj los sis txaum lwm tus ces tag zej zog ntxub thiab hais nws. Nws los kuj khiav tsis tau mus lawm lwm qhov chaws nyob kev dev. Zej zog ntxub nws ua rau nws txaj muag tsis muaj ntsej muag tawm rooj ces ua rau nws khwv nyiaj txiag tsis tau li lwm tus. Thaum no nws yeej khaum thiab txom nyem raws li nws txoj kev raug foom tiag.

Tab sis tiam tam sim no vim neeg coob pub qab ntuj. Tsheej hlis xav sib ntsib twb tsis sib pom. Niam no txawm leej twg yuav foom thiab tso dab los zoo li tsis ua hauj lwm zoo raws li siab xav lawm. Tos kuv hais li los yog leej twg pom lwm tus kawm ntawv siab thiab muaj laj kam zoo lawm es lawv ho hais lus los sis ua dab tsi phem rau nws mas tseev nws foom li ntag, lawv yeej nyob lawv khov kho li qub. Kuv twb pom cov ib co kwv tij es menyuam cia li mus sib yuav ua rau hmoob sawv daws ntxub thiab cem foom hais nkawd los ua cas nkawd mas menyuam puv tsev thiab muaj vajtse, tsheb zoo tshaj lwm tus thiab. Kuv xav hais tias niam no ces leej twg phem phem los yus tsuas yog lam cem foom kom zoo yus siab xwb yeej tsis raug luag li lawm. Tab sis nov tsuas yog qee tus neeg muaj muaj teeb meem xwb os, feem coob yeej ua zoo thiab tsis lam foom leej twg.


Thaub !!! tsis txhob hais lus tuam mom li koj kiag nawj !!! nplog hais tias tsis txhob hais lus paj maj tsam ntsib xau. txawm koj yuav hais lus paj maj los yog tuam mom li ko yeej tsis khib kuv tab sis kuv xav thov kom koj nco qab ntsoov txij li hnub no mus koj lub neej yuav poob qab zuj zus, hais lus los tsis muaj kuaj zuj zus, zoo li neeg txawm cia li pib ntxub koj, neeg cia li tsis nyiam koj zuj zus, koj tej kwv tij thiab tej neej tsa los cia li tsis hu koj noj mov lawm thiab tiag, tsis ntseeg mam cim tseg mus nawv vim koj tuam mom thiab paj maj Txiv VP cov lus.
txawm nws ncaim peb mus lawm los tseem tshuav nws tus ntsuj plig nrog peb nyob, tshuav nws tsev neeg nrog peb nyob
kuv yuav tsis pub leej twg lam hais lus saib tsis taus VP los yog nws tsev neeg ov, yog leej twg lam sau phem phem kuv yuav muab koj tsab ntawv Copy kiag coj mus hlawv rau nws thiab qhia rau nws nawv. noj luag qab dia yaig, khaws luag qub mov thiaj li tau tuaj yog li ntawv tsis txhob lam tuam mom li koj nawj.
Hmoob

#27 HMOOB_Nquab Ntsuab_*

HMOOB_Nquab Ntsuab_*
 • Guests

Posted 01 July 2011 - 04:58 PM

Thaub !!! tsis txhob hais lus tuam mom li koj kiag nawj !!! nplog hais tias tsis txhob hais lus paj maj tsam ntsib xau. txawm koj yuav hais lus paj maj los yog tuam mom li ko yeej tsis khib kuv tab sis kuv xav thov kom koj nco qab ntsoov txij li hnub no mus koj lub neej yuav poob qab zuj zus, hais lus los tsis muaj kuaj zuj zus, zoo li neeg txawm cia li pib ntxub koj, neeg cia li tsis nyiam koj zuj zus, koj tej kwv tij thiab tej neej tsa los cia li tsis hu koj noj mov lawm thiab tiag, tsis ntseeg mam cim tseg mus nawv vim koj tuam mom thiab paj maj Txiv VP cov lus.
txawm nws ncaim peb mus lawm los tseem tshuav nws tus ntsuj plig nrog peb nyob, tshuav nws tsev neeg nrog peb nyob
kuv yuav tsis pub leej twg lam hais lus saib tsis taus VP los yog nws tsev neeg ov, yog leej twg lam sau phem phem kuv yuav muab koj tsab ntawv Copy kiag coj mus hlawv rau nws thiab qhia rau nws nawv. noj luag qab dia yaig, khaws luag qub mov thiaj li tau tuaj yog li ntawv tsis txhob lam tuam mom li koj nawj.
Hmoob


Koj ntseeg kev foom ces txij nov mus koj ncauj tsawm koj ntswm sawm nawb. Koj ncauj tso koj ntswg so. Kuv tsis tau hais rau koj tab sis koj hais ces rov tag nrho rau koj ib leeg ev vim koj yog neeg ruam liam cem neeg lwj liam. Niag ntsej muag hmoob ruam npuav quav zoo li koj es luag tej tham lus xwb hos yus mas cem kiag luag ntag. Koj tsis ntev ces tsis muaj vaj tse nyob. Koj niag quav dev koj es twb tsis paub lus hmoob zoo vim koj yog cov niag thaub laus kaus kaus kes heev koj thiaj tsis to taub lwm tus cov ntsiab lus zoo. Kuv paub zoo hais tias koj yog ib tus hmoob ruam npuav quav khav teeb es niaj hnub no ces koj twb tsis zoo li niag dev noj quav lawm los mas. Kuv ho cem thuam vp qhov twg no niag ntej muag hlub ruam li koj nas. Koj yog tus hais lus phem tshaj los mas niag ruam thawj thiab. Kav tsij coj mus hlawv es koj thaij tau coj mus thawj thiab ua dev ua npua saib os nawb. Koj xav xav sib ceg yeej meem sau tuaj kuv mam nrog koj sib ceg kom zoo zoo koj siab os nawb.

#28 HMOOB_Kab pus_*

HMOOB_Kab pus_*
 • Guests

Posted 01 July 2011 - 09:39 PM

Koj ntseeg kev foom ces txij nov mus koj ncauj tsawm koj ntswm sawm nawb. Koj ncauj tso koj ntswg so. Kuv tsis tau hais rau koj tab sis koj hais ces rov tag nrho rau koj ib leeg ev vim koj yog neeg ruam liam cem neeg lwj liam. Niag ntsej muag hmoob ruam npuav quav zoo li koj es luag tej tham lus xwb hos yus mas cem kiag luag ntag. Koj tsis ntev ces tsis muaj vaj tse nyob. Koj niag quav dev koj es twb tsis paub lus hmoob zoo vim koj yog cov niag thaub laus kaus kaus kes heev koj thiaj tsis to taub lwm tus cov ntsiab lus zoo. Kuv paub zoo hais tias koj yog ib tus hmoob ruam npuav quav khav teeb es niaj hnub no ces koj twb tsis zoo li niag dev noj quav lawm los mas. Kuv ho cem thuam vp qhov twg no niag ntej muag hlub ruam li koj nas. Koj yog tus hais lus phem tshaj los mas niag ruam thawj thiab. Kav tsij coj mus hlawv es koj thaij tau coj mus thawj thiab ua dev ua npua saib os nawb. Koj xav xav sib ceg yeej meem sau tuaj kuv mam nrog koj sib ceg kom zoo zoo koj siab os nawb.


Nenevnevnevnev kuv yeej kuv hais - koj hais tias lus foom tsis khaum os seb khaum kiag lawm tiag los pov - kuv yeej kuv hais kom tsis txhob hais li ub li no rau yus tej thawj coj os - lawv hem thiab qhia kom txhob hais lus lem lem rau yus tus thawj coj - saib twb ntshai kawg lawm tsis sub - koj hais tias yeej tsis khaum kiag li os - kuv saib koj mas ntshai kawg li los sav - yog li yuav tau ntseeg me me thiab es thiaj li paub fwm tus hlob tus yau OK


#29 HMOOB_tsi xav hnov nej_*

HMOOB_tsi xav hnov nej_*
 • Guests

Posted 03 July 2011 - 05:42 AM

Ha-le-lu-ya, "Amen"#30 HMOOB_hmoob laos xieng khouang_*

HMOOB_hmoob laos xieng khouang_*
 • Guests

Posted 03 July 2011 - 05:58 AM

lawv os lawv .. cas kuv yuav pom nej hai lus phem nkau xwb 2 na

thaum ntej pib zoo thaum kawg xau phem xwb , zoo lis nos es
hmoob thiaj tsi muaj teb muaj chaw tsi muaj tus coj hmoob
txawm tab qee kiag 1 tug nom me ka los kav hmoob los ntshe luag yuav tsi kam los kav hmoob
tsam hai hmoob tsi mloog hmoob hos sib tua tuag ta ce hos tsws2 6 luag thiab

xyaum hai lus zoo deev tej ruam siab thiab ma lod
muaj ib qho lus twg xav nrog nej sab laj los thaum pib xw lis kuj muaj 1-2 tug hai zoo
thiab dhau ntawv ce tib co hai lus phem nkau xwb
kuv nyeem xov xwm hauv toj siab nos txog tav lis nos
kuv nyuam qhuav tau nrog tus phooj ywg hmoob LAWYER thai land
sau ntawv thiaj haum xeeb txog txoj kev yuav tsim kho hmoob xwb
dua lis ce tsua sib ceg ta mus lub neejlis xwb
ab tiam nos ntshe hmoob tsua lis nos lawm xwb hos ,
puam chawj mog cov phooj yawg uas hmoov tshua hmoob

#31 HMOOB_Txhob tuaj_*

HMOOB_Txhob tuaj_*
 • Guests

Posted 03 July 2011 - 08:25 PM

lawv os lawv .. cas kuv yuav pom nej hai lus phem nkau xwb 2 na

thaum ntej pib zoo thaum kawg xau phem xwb , zoo lis nos es
hmoob thiaj tsi muaj teb muaj chaw tsi muaj tus coj hmoob
txawm tab qee kiag 1 tug nom me ka los kav hmoob los ntshe luag yuav tsi kam los kav hmoob
tsam hai hmoob tsi mloog hmoob hos sib tua tuag ta ce hos tsws2 6 luag thiab

xyaum hai lus zoo deev tej ruam siab thiab ma lod
muaj ib qho lus twg xav nrog nej sab laj los thaum pib xw lis kuj muaj 1-2 tug hai zoo
thiab dhau ntawv ce tib co hai lus phem nkau xwb
kuv nyeem xov xwm hauv toj siab nos txog tav lis nos
kuv nyuam qhuav tau nrog tus phooj ywg hmoob LAWYER thai land
sau ntawv thiaj haum xeeb txog txoj kev yuav tsim kho hmoob xwb
dua lis ce tsua sib ceg ta mus lub neejlis xwb
ab tiam nos ntshe hmoob tsua lis nos lawm xwb hos ,
puam chawj mog cov phooj yawg uas hmoov tshua hmoob


Yog koj pom li koj ces txhob tuaj nkag hauv no xwb las. Kuv los kuj xav kom hais lus zoo zoo thiab tiammsis lawv tsis xav li yus xav nes.

#32 HMOOB_hmoob laos xieng khouang_*

HMOOB_hmoob laos xieng khouang_*
 • Guests

Posted 03 July 2011 - 10:09 PM

vim hauv no tsi yog nej lis chaw sib ceg

uas zoo xav kom zoo .

hauv nos tsua yog chaw tham lus zoo xwb

#33 HMOOB_J sx_*

HMOOB_J sx_*
 • Guests

Posted 04 July 2011 - 02:47 AM

Cov kwv tij phooj ywg ! nej txhua leej txhua tus kuj nyias tham nyias zaj hauv li nyias lub siab xav lawm tiag2 thiab ntag, tab sis kuv xav tias cov zaj no tsis muaj nuj nqis rau nej tus kheej thiab peb haiv hmoob, rov qab qees nej tseem tham tau yam poob qab deb luag lwm haiv neeg heev lawm thiab tham tau cov ntsib lus tsis tau muaj Science kiag li, yog zoo li no xwb ces ntshe peb haiv hmoob ceeb laj yuav caum cuag luag lwm haiv neeg mog, vim peb twb tsis tau pauv peb lub qub siab kiag li es cov yawg. Tam li no tsim nyog peb yuav tau puav es ho mus xyauv luag cov neeg vam meej thiab pob!
Luag cov neeg vam meej luag tsim tej internet no los kho luag lub neej thiab luag haiv neeg kom tsuas muaj hnub vam meej mus lawm yam tsis tu ncua, es peb hmoob tsis muaj los tham lus sib thuam xwb es yuav ua cas thiaj yuav dhau ua ib haiv neeg muaj nqi vam meej li luag no ma !
Ua tsaug.

#34 HMOOB_Abniam_*

HMOOB_Abniam_*
 • Guests

Posted 04 July 2011 - 04:17 AM

vim hauv no tsi yog nej lis chaw sib ceg

uas zoo xav kom zoo .

hauv nos tsua yog chaw tham lus zoo xwb

Bawg aw hauv no thiaj li yog chaw sib ceg los mas vim ib tug hais zoo los 10 tus hais phem ne ces cia peb tuaj sib cav sib ceg xwb thiaj lom zem os tej lus tseem ceeb txhob tuaj piav hauv no ntxiv lawm os mog es kav tsij npaj koj lub tswv 9 tuaj nrog cov hauv no sib ceg xwb mog
ua tsaug ntaau

#35 HMOOB_J SX_*

HMOOB_J SX_*
 • Guests

Posted 04 July 2011 - 10:11 PM

Bawg aw hauv no thiaj li yog chaw sib ceg los mas vim ib tug hais zoo los 10 tus hais phem ne ces cia peb tuaj sib cav sib ceg xwb thiaj lom zem os tej lus tseem ceeb txhob tuaj piav hauv no ntxiv lawm os mog es kav tsij npaj koj lub tswv 9 tuaj nrog cov hauv no sib ceg xwb mog
ua tsaug ntaau#36 HMOOB_J SX_*

HMOOB_J SX_*
 • Guests

Posted 04 July 2011 - 10:45 PM

Tus phooj ywg abniam ! koj kuj teb koj 2-3 kab lus raws li koj lub siab xav tau taus koj nyiam lawm, tab sis phooj ywg cov nqe lus nws yuav tsis muaj nuj nqi rau leej twg li, peb tus twg los xij peb yuav tsum xyaum luag cov vam meej hais lus thiab hais lus kom muaj keeb khawm, muaj pov thawj, muaj paus muaj ntsis thiab kom muaj Science. tsis tsim nyog peb ib tug yuav hais hiam ib tug; kuv-koj-peb sawv daws yuav tsum tuaj tham lus zoo lus muaj txiaj ntsig
rau peb hmoob sawv daws txhua leej txhua tus uas tau tuaj sib ntsib nyob rau hauv tosiab no,
ua tsaug.

#37 HMOOB_tub tooj lig_*

HMOOB_tub tooj lig_*
 • Guests

Posted 08 August 2011 - 11:34 AM

yuav hais txog kev tsim kho hmoob, yeej muaj kev tiam sis cia kuv, ua tau lub neej zoo kuv mam kho, thiaj yuav tau, tam sis kiag no mas kuv yeej paub zoo zoo lawm tias, lub sij hawm tseem tos kuv, rau qhov nej yeej tsis tau muaj ib tug twg uas kawm tau tswv yim hauv no li, kuv xav tias ntshe tsuas yog kuv tib leeg xwb. kuv tahm rau nej tias nej yuav ntseeg kuv thiab tsis ntseeg los kuv tsis tau quav ntsej kuv lub hom phiaj ces kuv nqis tes li qee leej neeg tuaj tham hauv no lawm ntag nawv. nej mam nrhiav nej saib nej pom lub tswv yim twg. nyob rau hauv no muaj ntau lub tswv yim kawg li, tiam sis tsuas yog qee lub tswv yim xwb thiaj li muaj qb hau.

#38 HMOOB_zaj laug_*

HMOOB_zaj laug_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 02:35 AM

yuav hais txog kev tsim kho hmoob, yeej muaj kev tiam sis cia kuv, ua tau lub neej zoo kuv mam kho, thiaj yuav tau, tam sis kiag no mas kuv yeej paub zoo zoo lawm tias, lub sij hawm tseem tos kuv, rau qhov nej yeej tsis tau muaj ib tug twg uas kawm tau tswv yim hauv no li, kuv xav tias ntshe tsuas yog kuv tib leeg xwb. kuv tahm rau nej tias nej yuav ntseeg kuv thiab tsis ntseeg los kuv tsis tau quav ntsej kuv lub hom phiaj ces kuv nqis tes li qee leej neeg tuaj tham hauv no lawm ntag nawv. nej mam nrhiav nej saib nej pom lub tswv yim twg. nyob rau hauv no muaj ntau lub tswv yim kawg li, tiam sis tsuas yog qee lub tswv yim xwb thiaj li muaj qb hau.

yawg e, txhob tham txog lub tswv 8, tswv 9 lawm os, cov tuaj tham2 hauv no yog tib co niag neeg dag xwb ua tsis tau dab tsi li os, cov niag neeg vwm xwb es pheej yuav nkim tej sij hawm pov tseg ua tus dab tsi tuaj rau hauv no na......Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users