Jump to content


koj xav li cas


23 replies to this topic

#1 HMOOB_koomtes_*

HMOOB_koomtes_*
 • Guests

Posted 25 June 2011 - 03:51 AM

Cov kwv tij txhua tus uas nyiam tuaj hauv toj siab, kuv tsis tshua muaj sij hawm tuaj hauv no ntau thiab ib lub week twg kuv tsuas tau tuaj li 2 zaug xwb tab sis kuv kuj tau pom tias peb muaj ib txhia kuj hais zoo heev tab sis muaj ib txhias kuj lam tuaj laug lub sij hawm xwb txawm li cas los zoo tib si tsuas thov kom peb txhua tus txawm tsis hais zoo los yog peb pom qhov zoo lawm peb ho khaws coj los kawm xwb yeej zoo lawm yog yuav hais txog peb hmoob xwb yeej tseem tshuav ntau yam uas yuav kho tab sis kom nej txhua tus nco ntsoov tias tsis hais peb hmoob xwb tab txawm yog lwm22 haiv neeg uas muaj kev txawj ntse lawm los yeej tseem muaj tus phem thiab, peb ua neeg nyob yeej yuav muaj tus phem tus zoo thiab peb thiaj nyob tau ua ke mog, txawm muaj ib txhia ho ua tsis yog lawm los peb ho zam txim pub, muaj qee tus peb pab tag ho tsis nco ris peb tej txiaj ntsim los thov peb ho txhob cem22 nws thiab ua lub siab loj yeej muaj lub ntuj thiab daim av ntsia ntsoov koj yog koj ua zoo lawm yeej yuav tau zoo xwb mog thiab thov kompeb ho xav tias txawm li cas los nws twb yog peb ib tus hmoob lawm thiab tej zaum hnub no nws tsis nco peb tej txiaj ntsig uas peb tau pab nws tab sis yog peb pab tau nws muaj lawm tej zaum lwm hnub nws ho mus pab lwm tus los yeej muaj tau thiab mog, es tej txiaj ntsig thov kom peb txhob muab hais txog yog peb xav tias peb muaj lub siab dawb los pab tib neeg lawm na, yog li ntawv peb yuav tau muab peb tej kev uas peb pheej xav22 kom lwm tus nco yus txiaj ntsig es yus mam pab ntawv tso tseg, yog hais tias peb tseem xav li ntawv ces kav liam peb txhob mus pab zoo dua, ntawm kuv tus kheej kuv yeej ib txwm xav hais tias kuv pab leej twg lawm tsis tas yuav kom lawv nco kuv li txiaj ntsig, tsuas yog kuv pom lawv lub neej zoo lawm xwb kuv yeej zoo siab lawm vim kuv yeej ntseeg tias lub ntuj yeej ntsia ntsoov thiab tsis tso kuv pov tseg li, txhua yam uas kuv tau ua zoo ntawv nws yeej yuav zoo thiab nyob nrog nraim kuv mus li xwb xav li no ces yuav ua rau koj lub siab kaj koj ua yam twg los yuav tau yam ntawv koj pab lawv ib tab sis kij yuav tau 10 rov los rau koj mog
ntau zog lawm los ua siab ntev nyeem nawb
ua tsaug ntaui

#2 HMOOB_hmoob thov khaws_*

HMOOB_hmoob thov khaws_*
 • Guests

Posted 25 June 2011 - 06:28 AM

nyob zoo tus phooj ywg koom tes,

koj hai lis koj es koj siab pua loj tiag mas, kuv yog ib tus ua xav22 tau kes pab tas zog tab sis tsi zoo tsa lub ncauj thov xyos yuav hai lis cas es luag thiaj kam pab yus thiab thaum luag pab tag los yus nws tseem mus tsi txog qhov kes npau suav ntawv thiab es xav thov kom lawm pab tshai tshai tsam luag hai lis ub lis no rau yus,

yog koj siab loj tiag lis koj xav ntawv tia no ua lis koj twb pab tau dab tsi rau leej twg thiab ua yam dab tsi rau lwm tus lawm os, es yog pab tau no koj pua kam pab kuv thiab???

#3 HMOOB_Soov Yaiv_*

HMOOB_Soov Yaiv_*
 • Guests

Posted 25 June 2011 - 09:56 AM

Peb ua neeg nyob yog yus pab luag es luag twb tsis paub yus txiag ntsig ces xum nqa yus tej txiaj ntsig coj mus pov rau pem lav twv txiaj tseem muaj me ntsis kev lom zem thiab os. Kuv tus no twb tau ua rooj ua tog tiag lwm tus taw ua rau luag nce mus siab tshaj yus lawm tab sis tsam no luag saib yus twb tsis zoo li tus me nyuam aub. Tsam no mas luag zoo lawm luag hais lus rau yus mas zoo li yus twb tsis piv tau luag tus ntiv taw rw qab. Yus hais dab tsi thiab ua dab tsi mas luag tsuj thiab thuam tuag nthi. Luag ib txwm hais tias pub dev rog dev tom neeg no ces yog tej niag neeg zoo li nov los mas. Ua neeg nyob yuav tau hlub yus tus kheej thiab pab yus tus kheej ua ntej mog. Thaum yus zoo li nyob theem ntaiv saum toj, luag nce tsis tau tuaj hlo li; tab sis tsam no yus rub luag nce tau thiab tseem txhawb kom luag mus nyob theem saum toj yus. Thaum luag tau nyob theem saum toj yus ntawd, luag ho tsis pub yus nce mus ze luag lawm. Yog yus nce ze zog xwb ces luag tsaug taw rau yus kom yus poob rov qab xwb. Tus no yog tus tsis ris luag tej txiaj ntsig.

#4 HMOOB_2 kwv tij_*

HMOOB_2 kwv tij_*
 • Guests

Posted 25 June 2011 - 04:49 PM

nyob zoo tus kwv tij Hmoob koom tes.
koj hais li koj kuj yog lawm thiab tab sis tseem tshuav qhov tab si thiab.
kuv xav noog koj 2-3 los ua li koj puas kam teb kuv rov qab?
1. koj hais li ntawv ua li koj puas kam muab ib rab riam los hlais koj txhais tes?
2. yog koj muaj credit noj nyiaj thiab kwv nuj nqis tsis them meskas puas kam pab nyiaj rau koj.? Bad credit or good
credit?
3. Koj puas kam muab nyiaj pub rau peb coj mus muas mov noj kom peb muaj zog es peb mam rov qab los xuas ncaws taw
rau koj?
4. koj puas xav ua ib tug neeg muaj Credit zoo thiab?

Kuv tsuas noog koj li no xwb.
Kuv xav hais tias muaj ib tug phooj ywg lub npe hu ua tub hmoob US sau tau 1 tsab ntawv tso tseg rau hauv toj siab no zoo kawg nkaus li, kuv twm nws tsab ntawv tag kuj ua rau kuv paub lawm deb kawg nkaus li, thiab kuv tseem xeev nras txog ntawm kuv tus kheej hais tias ua dab tsi los ntshe yuav tau xyuam xim thiab ceev faj vim lub sij hawm no nyiaj txiag muaj zog tshaj txhua yam lawm, feem ntau neeg tsis hais kev sib txhawb lawm, txawm yog txheeb ze los yog kwv tij los yeej tsis sib hlub lawm, qhov luag hlub yus ces luag xav hais tias luag hlub kom yus zoo siab muab yus cov nyiaj rau luag no xwb, yog koj tsis muab nyiaj rau ces txawm yog txheeb kw txheeb tij, txheeb neej txheeb tsav npaum li cas los yeej cia li tsis tshua xyiv fab thiab ua qhov muag dub dub lawm. thaum zoo ces yog neej tsa, thaum phem ces yog tsa nees xwb, yus tej nyiaj ntshe yuav tau cia kom tob me ntsis thiab rau rau siab mus yos ua si kom tsim nyog xwb ho.

#5 HMOOB_ntseslijlis_*

HMOOB_ntseslijlis_*
 • Guests

Posted 26 June 2011 - 04:37 AM

eb lawv. kuv xav tias peb hmoob ces muaj ib tug zoo xav zoo los ntshe muaj 4 tug xav phem.
kuv ho pom zoo tib yam nkaus li tus phooojywg koomtes hais nws lub topic. hos peb tug uas teb nws cov lus kuv hos pom li no. kuv xav tias nyias yeej muaj nyias txoj kev xav. qhov tias pab lawv tsam pab es lawv tsis paub yus txiaj ntsig, qhov es pab lawv es tsam lawv tau theem sauv toj zog lawm es lawv ncaws taw rau yus. qhov tias pab luag muaj zog lawm ces luag rov los ncaws taw rau yus.
tej yam nej hais no muab xav los kuj muaj thiab...yog hauv movie ces yeej muaj ntau uas pab lawv es lawv ua pheem rau yus tom qab.
txawm li cas los peb hmoob yeej tseem muaj lub siab luv thiab lub siab nqaim li no es peb thiaj nyias qhuas nyias tej kev xav zoo dua lwm tus xwb.
kuv xav noog nej 4 tug uas teb cov lus.
nej puas xav tias ua zoo ces yeej tau zoo ua phem es yeej tau phem? yog nej tsis ntseeg qhov no ces..qhov nej hais ces nej hais yog lawm.
nej puas xav tias lub ntuj daim av muaj tiag, kev npam puas muaj tiag? yog nej tsis ntseeg tias muaj tiag no ces ...nej xav yog li nej hais lawm thiab.
yog nej xav tias tej sauv toj no muaj tiag no ces..kom nej pauv nej lub siab los kom dav zog thiab loj, thiab ntev zog tuaj nawb.

kev sib pab li tus koomtes hais, yog koj pab lwm tus es tseem xav kom lawv nco yus txiag ntsig thiab no ces, txhob pab nawb mog, ok?

yog koj lub siab loj tiag thiab zoo tiag ces mam li pab lawv.
kev pab tsis yog tias luag thov yus nyiaj es lam tau lam muab...piv txwv tias yog muaj tus txom nyem tiag tiag yuav tuag li lawm, es yus muaj ces pab nws kom tau mov noj...thaum yus pab li no lawm yus lub siab dawb paug, tsis txhob xav tias kom nws pom yus txiag ntsig thiab nco yus.

hais txog tej credit li ub li no uas ib tug npawg hais mas..tej koj yog mekas tejkevcai xwb. yog koj tsis ua ces txhaum, kuv tsis paub credit debit li ub li no tab sis tej ntawv tsis yog kev pab.

kuv mam teb nej sawv daws, yog kuv pom nej yuav tuag li lawm. txom nyem heev, thiab tsis muaj zog li lawv los yog leej twg yov ua phem rau nej..kuv yeej ua ib lub siab dawb paug los pab nej yog tiaskuv nyob pom kiag ntawv...txawm tias tom qab nej los ncaws kuv ua phem rau kuv thiab tseem nyob tus ntaiv saum toj lawm los...kuv yeej tsis xav li cas,,,kuv tsuas xav tias kev npam muaj tiag....ok?

conclusion,
peb hmoob ces yeej tsis muaj yus lub teb chaws tiag ces yog vim li no xwb los mas...nyias tsuas pom nyias tus kheej zoo xwb.
yog ib tug tau ua nom ntseg 10 tus yov txo nws txoj kev ua nom, hos ib tug ntshe yuav support xwb...

you was born to be that way coz your mom and dad never taught you to be a good, kind, helpful, and big heart person. thank you for reading.

#6 HMOOB_Tsis koom tes_*

HMOOB_Tsis koom tes_*
 • Guests

Posted 26 June 2011 - 02:01 PM

eb lawv. kuv xav tias peb hmoob ces muaj ib tug zoo xav zoo los ntshe muaj 4 tug xav phem.
kuv ho pom zoo tib yam nkaus li tus phooojywg koomtes hais nws lub topic. hos peb tug uas teb nws cov lus kuv hos pom li no. kuv xav tias nyias yeej muaj nyias txoj kev xav. qhov tias pab lawv tsam pab es lawv tsis paub yus txiaj ntsig, qhov es pab lawv es tsam lawv tau theem sauv toj zog lawm es lawv ncaws taw rau yus. qhov tias pab luag muaj zog lawm ces luag rov los ncaws taw rau yus.
tej yam nej hais no muab xav los kuj muaj thiab...yog hauv movie ces yeej muaj ntau uas pab lawv es lawv ua pheem rau yus tom qab.
txawm li cas los peb hmoob yeej tseem muaj lub siab luv thiab lub siab nqaim li no es peb thiaj nyias qhuas nyias tej kev xav zoo dua lwm tus xwb.
kuv xav noog nej 4 tug uas teb cov lus.
nej puas xav tias ua zoo ces yeej tau zoo ua phem es yeej tau phem? yog nej tsis ntseeg qhov no ces..qhov nej hais ces nej hais yog lawm.
nej puas xav tias lub ntuj daim av muaj tiag, kev npam puas muaj tiag? yog nej tsis ntseeg tias muaj tiag no ces ...nej xav yog li nej hais lawm thiab.
yog nej xav tias tej sauv toj no muaj tiag no ces..kom nej pauv nej lub siab los kom dav zog thiab loj, thiab ntev zog tuaj nawb.

kev sib pab li tus koomtes hais, yog koj pab lwm tus es tseem xav kom lawv nco yus txiag ntsig thiab no ces, txhob pab nawb mog, ok?

yog koj lub siab loj tiag thiab zoo tiag ces mam li pab lawv.
kev pab tsis yog tias luag thov yus nyiaj es lam tau lam muab...piv txwv tias yog muaj tus txom nyem tiag tiag yuav tuag li lawm, es yus muaj ces pab nws kom tau mov noj...thaum yus pab li no lawm yus lub siab dawb paug, tsis txhob xav tias kom nws pom yus txiag ntsig thiab nco yus.

hais txog tej credit li ub li no uas ib tug npawg hais mas..tej koj yog mekas tejkevcai xwb. yog koj tsis ua ces txhaum, kuv tsis paub credit debit li ub li no tab sis tej ntawv tsis yog kev pab.

kuv mam teb nej sawv daws, yog kuv pom nej yuav tuag li lawm. txom nyem heev, thiab tsis muaj zog li lawv los yog leej twg yov ua phem rau nej..kuv yeej ua ib lub siab dawb paug los pab nej yog tiaskuv nyob pom kiag ntawv...txawm tias tom qab nej los ncaws kuv ua phem rau kuv thiab tseem nyob tus ntaiv saum toj lawm los...kuv yeej tsis xav li cas,,,kuv tsuas xav tias kev npam muaj tiag....ok?

conclusion,
peb hmoob ces yeej tsis muaj yus lub teb chaws tiag ces yog vim li no xwb los mas...nyias tsuas pom nyias tus kheej zoo xwb.
yog ib tug tau ua nom ntseg 10 tus yov txo nws txoj kev ua nom, hos ib tug ntshe yuav support xwb...

you was born to be that way coz your mom and dad never taught you to be a good, kind, helpful, and big heart person. thank you for reading.


koj los kuj ib yam nkaus thiab, peb 4 leeg vote tias no, neb 2 leeg vote tias yes yog li ntawv ntxhais tau hais tias cov neeg paub tab los yog paub qab hau coob dua lawm.

yog kawg mas tus phooj ywg, koj hais li koj, koj sim mus pab kiag ib lub tsev kawm ntawv rau me nyuam hmoob nyob pem phonsavan sob, kuv xav hais tias koj yuav yog thawj thawj tug uas yuav tu siab tshaj plaws ntag, lwm hnub mas mam li cem cem tom luag pob tw hais tias, cov niag tsov tom siab nyab laj, paub li tsis txhob quav ntsej.

hais txog kev pab mas peb paub mus deb heev lawm, yog koj ntsib ib tug neeg txom txom nyem thov koj ces yeej kawg pab xwb, tus zoo li no mas txawm pab tag lawm los yeej tsis quav ntsej, tab sis yog koj nyob nyob koj lam nrho koj ib thooj nyiaj hauv koj hnab tshos mus pab ua tej lub niag tsev kawm ntawv rau lawv, lwm hnub lawv kawm txawj tsis yog tias lawv yuav saib koj muaj nuj nqis, koj tseem khav ntau ces koj yuav yog thawj tug uas tsis tau tes so ntswg ntag. muab piv txwv li thaum hmoob nyob looj ceeb, hmoob cov hnub qub thiab hmoob cov nom puav leej yog yawg hlob VP ua tus chob thiab muab nom rau xwb, thaum hmoob tau nom lawm hmoob saib yawg hlob tsis muaj nuj nqis, hmoob tseem khwv tswv yim rov tig tua yawg hlob VP thiaj li raug yawg hlob VP sab caj npab. yog li koj yog tus neeg siab zoo zoo koj kav tsij mus pab lawv los mas phooj ywg, koj puas xav hais tias hmoob nyab laj thiab hmoob xab tus zoo li cas no maj los????????????????????????

#7 HMOOB_Vam Tshiab Ntshiab Li Dej_*

HMOOB_Vam Tshiab Ntshiab Li Dej_*
 • Guests

Posted 26 June 2011 - 10:21 PM

Raws kuv paub thiab ntseeg ces tsam no Mojthem Nqajkab thiaj yuav los ua tau hmoob tus thawj lawm xwb os.

#8 HMOOB_koomtaw_*

HMOOB_koomtaw_*
 • Guests

Posted 26 June 2011 - 10:38 PM

Nej cov tuaj teb no mas kuv yeej paub tag li lawm lau, ruam tiag222 hos tseem rov mus hais txog puag xyoo 75 thiab no tiag tos ib lub topic i ho hais tias vim li cas hmoob thiaj nkhaus 222 no na, xab maim no luag tsuas hais xab maim no lawm xwb tsis tau kom nej pheej yuav mus muab tej niag kev chim puag thaum ub coj los hais na tos hmoob tsis vam meej los vim yog tseem tshuav cov neeg zoo li no ne yom. thov muab nej tej kev cib nyeej kev npo riag ntawm nej tus kheej tshem tawm tau lawm os tag lub sij hawm uas peb tseem niaj hnub hais qhov kev chim thaum 1975 lawm mog kwv tij hmoob, tej kev sib pab yog yuav xav tias muaj txiaj ntsig mam pab xwb ces ntshe niaj hnub no peb twb tuag tag lawm nej sim xav seb ma niaj hnub no nom tswv meskas pab pej xeem yeej paub tias pab tag los yeej tsis muaj dab tsi pej xeem yeej tsis nco lawv tej txiaj ntsig los lawv yeej pab tsuas kom pej xeem muaj noj muaj haus xwb, txawm yog siab pheej nqaim22 li peb es thiaj mag raws tuaj rau teb chaws no ntag los hos tseem tsis paub thiab lau, ua cas peb twb tuaj nyob rau lub teb chaws vam meej lawm los peb pheej kawm tsis tau yam zoo li tsim nyog peb cov nyob raub reach country uas muaj kev txawj ntse yuav mus qhia tej kwv tij hmoob nyob tom qab kom ua siab loj hos, nyuam qhuav mus pab lawv ib nyuag zaus lawv tsis nco qab nco koj tej txiaj ntsig lawm xwb mas nim chim ua loj ua heev li, nej mas tseem yuav tau hloov ntau yam ntxiv nawb hais li bawg koom tes hais tsis tau txhais tias txawm siv yuav kom koj mus pab nyiag kiag tam siv no na lub ntsiab yog xav kom peb sib koom tes ib leeg ib qho kev pab peb thiaj yuav mus tau hos, nej twb tsis txawj analyst li es tos nej pheej tsis nkag siab li na, ua tib zoo mus xav mam hais dua nawb mog yog leej twg tseem xav li ntawv na,

#9 HMOOB_koomtes_*

HMOOB_koomtes_*
 • Guests

Posted 26 June 2011 - 10:52 PM

nyob zoo tus kwv tij Hmoob koom tes.
koj hais li koj kuj yog lawm thiab tab sis tseem tshuav qhov tab si thiab.
kuv xav noog koj 2-3 los ua li koj puas kam teb kuv rov qab?
1. koj hais li ntawv ua li koj puas kam muab ib rab riam los hlais koj txhais tes?
2. yog koj muaj credit noj nyiaj thiab kwv nuj nqis tsis them meskas puas kam pab nyiaj rau koj.? Bad credit or good
credit?
3. Koj puas kam muab nyiaj pub rau peb coj mus muas mov noj kom peb muaj zog es peb mam rov qab los xuas ncaws taw
rau koj?
4. koj puas xav ua ib tug neeg muaj Credit zoo thiab?

Kuv tsuas noog koj li no xwb.
Kuv xav hais tias muaj ib tug phooj ywg lub npe hu ua tub hmoob US sau tau 1 tsab ntawv tso tseg rau hauv toj siab no zoo kawg nkaus li, kuv twm nws tsab ntawv tag kuj ua rau kuv paub lawm deb kawg nkaus li, thiab kuv tseem xeev nras txog ntawm kuv tus kheej hais tias ua dab tsi los ntshe yuav tau xyuam xim thiab ceev faj vim lub sij hawm no nyiaj txiag muaj zog tshaj txhua yam lawm, feem ntau neeg tsis hais kev sib txhawb lawm, txawm yog txheeb ze los yog kwv tij los yeej tsis sib hlub lawm, qhov luag hlub yus ces luag xav hais tias luag hlub kom yus zoo siab muab yus cov nyiaj rau luag no xwb, yog koj tsis muab nyiaj rau ces txawm yog txheeb kw txheeb tij, txheeb neej txheeb tsav npaum li cas los yeej cia li tsis tshua xyiv fab thiab ua qhov muag dub dub lawm. thaum zoo ces yog neej tsa, thaum phem ces yog tsa nees xwb, yus tej nyiaj ntshe yuav tau cia kom tob me ntsis thiab rau rau siab mus yos ua si kom tsim nyog xwb ho.

Bawg os bawg cas koj lub hlwb yuav khiav qeeb ua luaj li na tsis tsim nyog nrog peb nyob lub teb chaws vam meej li lau yuam, yog txhua tus xav li koj xav ko xwb ces ntshe nom tswv meskas twb cia peb tuag tag lawm os nawb, txoj kev sib pab yeej tsis yog yuav lam tau lam mus muab koj pob nyiaj mus rau luag yam tsis muaj reason na, yog twb tsis paub txog txoj kev yuav pab lwm tus li cas thiaj zoo es tseem nim qhuav xav txog li qib ko xwb ces kav liam os mog txhob mus pab tsam poob cev qhev li koj hais tiag od, tus neeg xav li koj txawm koj mus pab lawv los ntshe lawv twb tsis kam na koj paub lawm los, nws yeej muaj nws kev mus yog koj ntse lawm tab sis peb txhua tus uas tuaj teb no ces kuv saib ntshe yog tib co bwb2222 xwb es thiaj pom li qhov niag uas nej hais ntawv xwb os yuav tau mus research ntxiv mog thiaj tsim nyog peb nyob rau lub teb chaws txawj ntse laiv nawb es ho muab txoj me kev cib nyeej uas puag tthaum 1965 los txog 1975 ntawv tso tseg peb thiaj vam meej mog lawv e

#10 HMOOB_koomtes_*

HMOOB_koomtes_*
 • Guests

Posted 26 June 2011 - 11:08 PM

nyob zoo tus phooj ywg koom tes,

koj hai lis koj es koj siab pua loj tiag mas, kuv yog ib tus ua xav22 tau kes pab tas zog tab sis tsi zoo tsa lub ncauj thov xyos yuav hai lis cas es luag thiaj kam pab yus thiab thaum luag pab tag los yus nws tseem mus tsi txog qhov kes npau suav ntawv thiab es xav thov kom lawm pab tshai tshai tsam luag hai lis ub lis no rau yus,

yog koj siab loj tiag lis koj xav ntawv tia no ua lis koj twb pab tau dab tsi rau leej twg thiab ua yam dab tsi rau lwm tus lawm os, es yog pab tau no koj pua kam pab kuv thiab???

Me phooj ywg kuv kuj tsis tau pab tau ib thooj nyiaj rau leej twg thiab tab sis kuv yeej pab lub tswv yim uas kuv tau mus kawm tau master ntawv pub rau ntau leej coj mus siv lawm thiab kuv yeej qhia txog txoj kev uas koj yuav ua ib yam ib dab tsi los yuav tau plan befor do it rau tus neeg uas nws tsis muaj kev txawj ntse los ntau tus lawm yeej ua rau lawv succeses ntau yam lawm, hos ntawm qhov uas koj yuav kom kuv pab koj ntau yeej tau, kuv thov qhia rau koj tias ua ntej yus yuav ua dab tsi yuav tsum tau xav kom dav thiab planing befor you do it right, nco ntsoov tias yuav tau khwv lub hws nrog thiaj yuav tau noj, yus niam yus txiv yug yus los yeej tsis muaj leej twg yuav nqa ib pob nyiaj los li yus niam yus txiv tsuas muab tau yus 2 sab tes 2 sab taw thiaj lub paj hlwb rau yus thiab tu yus loj hlob xwb yog li ntawv txhua tsav yam yuav tsum yog yus mus khwv tawm ntawm yus ob sab tes yus thiaj tau noj mog, uas neeg nyob yus yuav tsum tau "grow with current event" yus thiaj caum cuag luag nawb,
li no xwb vam tias yuav pab tau koj tsis ntau los tsawg,

#11 HMOOB_ntseslijlis_*

HMOOB_ntseslijlis_*
 • Guests

Posted 26 June 2011 - 11:52 PM

Kuv twb yeej hais lawm hais tias peb hmoob mas ib tug muaj lub tsiv yim zoo los 10 tus tseem xav muab txo.
Ib tug xav tau zoo lawm los 10 tus xav tau phem
Ib tug muaj lub hom phiaj zoo los ntshe 10 tus yuav tsis support
Teb rau tus tsiskoomtes
Muaj ib hnub twg kuv yeej yuav mus ua ib lub tsev kawm ntawv rau menyuam hmoob nyob tojsiab
Ib hnub twg kuv yeej yuav pab kom cov hmoob txom nyem tau txoj kev vammeej tuaj
Kuv muaj lub zeem muag thiab txoj kev npau suav li no. tiam sis kuv yuav ua mus tsis tau yog tias tsis muaj cov support
Kheev lam hais tias kuv muaj nyiaj ntau npaum Tigerwood, pluanuj ntau puam li Billgate ces ntshe kuv twb tsis tos thiab tsis hais tej niag kev pab no tawm rau nej sawv daws mloog li. Thiab kuv yeej tsis vam ib tug hmoob nyob qhov twg los sib koom tes li, vim kuv paub hais tias peb hmoob yeej tseem muaj lub noob nqe nqe dub thaib lub noob khib khib nyob hauv yus lub siab. Yog kuv muaj nyiaj ntau npaum li hais ces kuv yeej mus ua txhua lub tsev kawm ntawv rau peb menyuam hmoob lawm os. Kuv yeej tsis tos kom muaj cov neeg support ntau li.
Kuv yog ib tug menyuam hmoob yug pem tojsiab ntag, niaj hnub no kuv yeej tseem hlub tshua txog lawv.

Kuv xav tias nej cov laus thiab tau neej zoo lawm tej zaum yuav tsis nkag siab txog, nej yug puag thaum tseem muaj tsov muaj rog ces niaj hnub no, nej kuj pom thiab tau ntsib tias txoj kev pab lwm tus ces luag yuav tsis paub yus txiag ntsig. Koj nim muab tej piv xam li VP tej tub rog los hais txog tias ntxeev siab li cas. Tab sis qhov kuv pom mas peb tseem nco txog tej kev sib ntaus siab tua thaum ub ces yeej tseem muaj lub mob siab…..tab sis kom nej sawv daws xav txog tom ntej thiab niaj hnub niam no, yav tag los ces yus yeej kho tsis tau dab tsi lawm, peb xum maj mam kho qhov tam sim no es kom lwm hnub qhov zoo thiab txawj xav ces yog peb tsob menyuam hmoob xwb…..
Kuv twb sau tau ntau lub topic hauv no hais txog pab menyuam hmoob li cas, tais yog tham hauv no yog pom tau tias muaj neeg coob support kuv li idea lawm ces, kuv xav tias yuav ua ib lub kooshaum es kom peb sawv daws tsis hais nyob teb chaws twg pab li ib leeg ib dollar nyiaj xwb, kuv xav tias peb thoob qab ntuj tshaj 5-6 lab leej, tsawg kawg nkaus cov nyob kiag mekas twb yog 500,000 tug hmoob lawm. Kuv xav tias yog peb sib hlub sib pab tiag ib leeg ib nyuag dolas los yog ib kis xwb, yeej tau txaus ntau lub tsev kawm ntawv lawm. Tej kev sab laj no yuav tsum yog nej sawv daws pom zoo thiab koom tes, es kuv mam li tshwm sim ib tug website los kom peb tau sib koom tes pab os, cov kwv tij hmoob aw, tsis muaj koj ces yeej tsis muaj kuv, tsis muaj hlub ces yeej tsis muaj tom ntej, tsis muaj peb ces yeej tsis muaj tsob noob hmoob vammeej thiab sib hlub tom ntej li os, cov kwv tij sawv daws.

#12 HMOOB_Tsis koom tes_*

HMOOB_Tsis koom tes_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 01:24 PM

Kuv los tsis koom tes thiab,


1/ koj zaj tsis koom tes nrog zaj me khav theeb pab lwm tus, yog 100% lawm.

2/ koj zaj neej neeg piav txog VP pab lwm tus tau nom, koj yog 100% lawm.

Kuv piav txog koj nqe lus koj tham txog VP, lub sij hawm ntawd ces twb yog cov Hmoob Lis ntag ne! ua ua ua ces tsis tau ces thaum VP tawm teb chaws lawm, yawg hlob Phas nyas Npis thiaj li xav zoj tias, zaum no lauj, yus yog tus tuav ntag lauj, xav li no es lub caij 75 lub 6 hli ntuj, nws thiaj los qw paj taub tias kom niam txiv pej xeem txhob khiav, tseem tshuav nws nyob, nws yog tus yuav los tuav pej xeem s/d no ces, koj saib thaum kawg raug coj mus HOV RIAM.

Tsam no raws li hnov lus moo cua tawm HM TV, hais tias VP twb ua ua lov npab tag los tsis tuag li ces tsam no nws ho ncaim mus lawm, yuav cia rau pab uas tua VP lov npab ntawd los tuav mus ntxiv no laiv. Qhov no kuv xav tias kuv K.O rau nws, tab sis tu siab tias nws kuj laus lawm ntshe yuav kav tsis pestsawg lawm thiab xwb os.Phooj ywg tej zaum koj thiab kuv wb taug ib txog kev thiab xav ib yam nkaus lawm.
koj cov lus nws yeej yog kawg nkaus li, tab sis koj txhob poob siab hais tias yog tus koj hais ntawv los ua tus coj ces koj, kuv peb sawv daws txawm yuav caum nws no nawj, koj, kuv peb cov no yeej paub zoo lawsm hais tias ib tug neeg rov taw tuamj ntuj zoo li tej tus ntawv es yuav ua tus coj tau li cas, ib sim neej twb tsis pom tawm qhov twg, yus lub ntsej muag los twb tsis yog ntsej muag nom thiab, yus lub nyuag hnub qub thaum ub yus coj nyob looj ceeb yog leej twg chob rau nws naj, yog VP tsis chob ces nws yeej ntshaw ntshaw nom ua siav tu nrho los nws twb tsis tau, luag chob hnub qub rau mas muaj plus kawg. tsis txhob xav hais tias peb cov no ruam ruam no ov, peb tsis ruam li qhov lawv xav ntawv kiag li nawj, ib tug neeg yuav los coj tau thiab hlub sawv daws mas yuav tsum yog tus neeg nws txawj fwm thiab hlub nws tus nom los yog nws tus thawj coj, hnub twg nws tau nom mas nws thiaj li hlub S/D. ib tug neeg zoo li tej tug koj hais ko es nws twb tsis hlub tus neeg chob hnub qub rau nws, yus los twb tsis pom tawv qhov twg li thiab, txog thaum kawg yus tseem rov tig ua siab phem rau yus tus thawj coj, tus neeg zoo li no nws tau nom nws puas yuav hlub S/D maj. tus koj tham tham ko ces peb paub zoo heev li os phooj ywg, thauv nyob looj ceeb mas muaj hlob thiab phem tshaj plaws es niam no no ces niam ua txuj yuav los ua tus coj, txhob thab tsam mag txawb qe nawj OK.... tsis koom tes

#13 HMOOB_Mab_*

HMOOB_Mab_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 01:31 PM

Kuv twb yeej hais lawm hais tias peb hmoob mas ib tug muaj lub tsiv yim zoo los 10 tus tseem xav muab txo.
Ib tug xav tau zoo lawm los 10 tus xav tau phem
Ib tug muaj lub hom phiaj zoo los ntshe 10 tus yuav tsis support
Teb rau tus tsiskoomtes
Muaj ib hnub twg kuv yeej yuav mus ua ib lub tsev kawm ntawv rau menyuam hmoob nyob tojsiab
Ib hnub twg kuv yeej yuav pab kom cov hmoob txom nyem tau txoj kev vammeej tuaj
Kuv muaj lub zeem muag thiab txoj kev npau suav li no. tiam sis kuv yuav ua mus tsis tau yog tias tsis muaj cov support
Kheev lam hais tias kuv muaj nyiaj ntau npaum Tigerwood, pluanuj ntau puam li Billgate ces ntshe kuv twb tsis tos thiab tsis hais tej niag kev pab no tawm rau nej sawv daws mloog li. Thiab kuv yeej tsis vam ib tug hmoob nyob qhov twg los sib koom tes li, vim kuv paub hais tias peb hmoob yeej tseem muaj lub noob nqe nqe dub thaib lub noob khib khib nyob hauv yus lub siab. Yog kuv muaj nyiaj ntau npaum li hais ces kuv yeej mus ua txhua lub tsev kawm ntawv rau peb menyuam hmoob lawm os. Kuv yeej tsis tos kom muaj cov neeg support ntau li.
Kuv yog ib tug menyuam hmoob yug pem tojsiab ntag, niaj hnub no kuv yeej tseem hlub tshua txog lawv.

Kuv xav tias nej cov laus thiab tau neej zoo lawm tej zaum yuav tsis nkag siab txog, nej yug puag thaum tseem muaj tsov muaj rog ces niaj hnub no, nej kuj pom thiab tau ntsib tias txoj kev pab lwm tus ces luag yuav tsis paub yus txiag ntsig. Koj nim muab tej piv xam li VP tej tub rog los hais txog tias ntxeev siab li cas. Tab sis qhov kuv pom mas peb tseem nco txog tej kev sib ntaus siab tua thaum ub ces yeej tseem muaj lub mob siab…..tab sis kom nej sawv daws xav txog tom ntej thiab niaj hnub niam no, yav tag los ces yus yeej kho tsis tau dab tsi lawm, peb xum maj mam kho qhov tam sim no es kom lwm hnub qhov zoo thiab txawj xav ces yog peb tsob menyuam hmoob xwb…..
Kuv twb sau tau ntau lub topic hauv no hais txog pab menyuam hmoob li cas, tais yog tham hauv no yog pom tau tias muaj neeg coob support kuv li idea lawm ces, kuv xav tias yuav ua ib lub kooshaum es kom peb sawv daws tsis hais nyob teb chaws twg pab li ib leeg ib dollar nyiaj xwb, kuv xav tias peb thoob qab ntuj tshaj 5-6 lab leej, tsawg kawg nkaus cov nyob kiag mekas twb yog 500,000 tug hmoob lawm. Kuv xav tias yog peb sib hlub sib pab tiag ib leeg ib nyuag dolas los yog ib kis xwb, yeej tau txaus ntau lub tsev kawm ntawv lawm. Tej kev sab laj no yuav tsum yog nej sawv daws pom zoo thiab koom tes, es kuv mam li tshwm sim ib tug website los kom peb tau sib koom tes pab os, cov kwv tij hmoob aw, tsis muaj koj ces yeej tsis muaj kuv, tsis muaj hlub ces yeej tsis muaj tom ntej, tsis muaj peb ces yeej tsis muaj tsob noob hmoob vammeej thiab sib hlub tom ntej li os, cov kwv tij sawv daws.


luag hais tias tus neeg khav theeb yeej ua tsis tau dab tsi, tus yuav ua tau yog tus nyob twj ywm tsis khav theeb, cov khav khav theeb ces yog cov nyob tom chaw do xwb, thaum twg laib tuaj ces tso tes plau lawm es tsis txhob tuaj khav khav hauv tej no tsam yus rov txaj txaj muag rov rau yus os lawv aw !!

#14 HMOOB_Mab_*

HMOOB_Mab_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 01:42 PM

Bawg os bawg cas koj lub hlwb yuav khiav qeeb ua luaj li na tsis tsim nyog nrog peb nyob lub teb chaws vam meej li lau yuam, yog txhua tus xav li koj xav ko xwb ces ntshe nom tswv meskas twb cia peb tuag tag lawm os nawb, txoj kev sib pab yeej tsis yog yuav lam tau lam mus muab koj pob nyiaj mus rau luag yam tsis muaj reason na, yog twb tsis paub txog txoj kev yuav pab lwm tus li cas thiaj zoo es tseem nim qhuav xav txog li qib ko xwb ces kav liam os mog txhob mus pab tsam poob cev qhev li koj hais tiag od, tus neeg xav li koj txawm koj mus pab lawv los ntshe lawv twb tsis kam na koj paub lawm los, nws yeej muaj nws kev mus yog koj ntse lawm tab sis peb txhua tus uas tuaj teb no ces kuv saib ntshe yog tib co bwb2222 xwb es thiaj pom li qhov niag uas nej hais ntawv xwb os yuav tau mus research ntxiv mog thiaj tsim nyog peb nyob rau lub teb chaws txawj ntse laiv nawb es ho muab txoj me kev cib nyeej uas puag tthaum 1965 los txog 1975 ntawv tso tseg peb thiaj vam meej mog lawv e


Thaub os thaub aw !! khav npaum li koj cas tseem nyob ib tug niag ntsej muag daj rhuv tim no naj, kuv tus no yog tus mus nyob tim nplog tsheej 2-3 xyoos kuv mam rov los tsev kuv twb tsis khav npaum li koj os !!! khav diam sim nqis mus kiag lawm tiv tam sim no kom peb pom kiag koj lub fwj chim soj, kuv xav tias khav npaum li koj mas mus txog tim nplog xyov puas yuav kav ib hlis os, ntshe ntxhos tsis tau ncej tse tsev kawm ntawv xwb twb mag hlov kav hau ua ntej lawm os !!! yog xav paub ces kav tsij noog peb cov no kom zoo zoo es peb mam ua twb zoo qhia kev txawj ntse rau koj tsam koj poob ciav qhev ov. kuv mus deb tshaj koj lawm pes tsawg npaug kuv twb tsis tau khav kiag li os. niaj hnub nyob tim no es rau rau siab noj Hamburger xwb twb tsis paub quav dab tsi los tseem niaj hnub tuaj qw thiab os !!!
luag hais tias niag neeg ruam ces txawm kawm tau Dr los yeej ruam na has.

#15 HMOOB_koomtes_*

HMOOB_koomtes_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 08:40 PM

Thaub os thaub aw !! khav npaum li koj cas tseem nyob ib tug niag ntsej muag daj rhuv tim no naj, kuv tus no yog tus mus nyob tim nplog tsheej 2-3 xyoos kuv mam rov los tsev kuv twb tsis khav npaum li koj os !!! khav diam sim nqis mus kiag lawm tiv tam sim no kom peb pom kiag koj lub fwj chim soj, kuv xav tias khav npaum li koj mas mus txog tim nplog xyov puas yuav kav ib hlis os, ntshe ntxhos tsis tau ncej tse tsev kawm ntawv xwb twb mag hlov kav hau ua ntej lawm os !!! yog xav paub ces kav tsij noog peb cov no kom zoo zoo es peb mam ua twb zoo qhia kev txawj ntse rau koj tsam koj poob ciav qhev ov. kuv mus deb tshaj koj lawm pes tsawg npaug kuv twb tsis tau khav kiag li os. niaj hnub nyob tim no es rau rau siab noj Hamburger xwb twb tsis paub quav dab tsi los tseem niaj hnub tuaj qw thiab os !!!
luag hais tias niag neeg ruam ces txawm kawm tau Dr los yeej ruam na has.

Thaub mab aw koj ces kuv twb paub tag lawm os koj mus nyob tim laos es tos koj ho ua tsis tau koj tsuas yog mus kav maum xwb koj twb tsis yog mus ua hauj lwm ne, yog li ntawv koj thiaj poob cevqhev xwb, kuj tsis yog kuv khav thiab tab sis kuv tsuas xav kom peb ho sib koom tes , sib tawm tswv 8 9 10 seb peb yuav muaj txoj hau kev tawm li cas xwb na, yog tus neeg xav li koj xwb txawm mus nyob qhov twg los yeej vam meej tsis tau vim koj xav nqaim dhau heev lawm, txhua tsav txhua yam hauv ntiaj teb no yeej muaj kev tawm yog koj tsis mus ua txhaum luag ces luag yeej tsis muab koj hlais li os mog, qhov uas nej pheej ntshai22 ces twb yog nej pheej yog cov niag neeg mus tiv toj cov neeg hav zoov es ntshe koj thiaj ntshai222 pob, es koj ho xav tias kuv tsis tau mus nyob tim laos thiab no los

#16 HMOOB_ntseslijlis_*

HMOOB_ntseslijlis_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 08:56 PM

luag hais tias tus neeg khav theeb yeej ua tsis tau dab tsi, tus yuav ua tau yog tus nyob twj ywm tsis khav theeb, cov khav khav theeb ces yog cov nyob tom chaw do xwb, thaum twg laib tuaj ces tso tes plau lawm es tsis txhob tuaj khav khav hauv tej no tsam yus rov txaj txaj muag rov rau yus os lawv aw !!

kuv seb kuv hais, luag nyuam qhuav twb hais tsis tau tag yus tej lus xwb twb muaj tus thuam yus lawm las as cov yawg, tos kuv hais tias ib tug hais zoo los ntshe 10 yuav hais phem ces yog li no xwb las mas,
kuv xav mas kuv hais lub tsiv yim zoo xwb, koj hos tias kuv khav theeb. kuv xav tias niag hmoob mekas zoo li koj yeej tsis paub qab hau dab tsi li txog tib neeg lub zeem muag. koj nim thuam kuv diav seb koj hos muaj qhov twg zoo dua kuv koj sim hais los sob?

#17 HMOOB_ntseslijlis_*

HMOOB_ntseslijlis_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 09:01 PM

kuv tuaj hauv no kuv yeej tsuas pom tib cov hmoob mekas hais thuam thuam neeg xwb cov npawg, lawv xav tias lawv tau nyob lub teb chaws vam meej lawm lawv nim xav tias lawv txoj kev xav yog tshaj...cov niag hmoob mekas tuaj tham hauv no na, ua twb zoo tham mus rau qhov zoo meb..cas yuav muaj qhov chuv qhov nkaug thiab qhov thuam xwb...ua zoo tsam muaj ntsav siab ov!!

#18 HMOOB_Liv Nyug_*

HMOOB_Liv Nyug_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 09:09 PM

kuv seb kuv hais, luag nyuam qhuav twb hais tsis tau tag yus tej lus xwb twb muaj tus thuam yus lawm las as cov yawg, tos kuv hais tias ib tug hais zoo los ntshe 10 yuav hais phem ces yog li no xwb las mas,
kuv xav mas kuv hais lub tsiv yim zoo xwb, koj hos tias kuv khav theeb. kuv xav tias niag hmoob mekas zoo li koj yeej tsis paub qab hau dab tsi li txog tib neeg lub zeem muag. koj nim thuam kuv diav seb koj hos muaj qhov twg zoo dua kuv koj sim hais los sob?

Ua cas koj twb nyob nplog es koj tsis muaj dab tsi ua thiab los cas koj nim yuav tuaj tuab ua luaj li thiab. Peb cov nyob meskas mas xam hais tias peb tsis nrog luag muaj liaj teb ua es lam tuaj ua si laug hnub laug hmo xwb vim peb ces noj tag pw, pw tag noj xwb. Yuav caij tsheb mus tawm rooj los zoo li nim mob mob tob hau thiab. Yuav pw los nim pw tsis tsaug zog es thiaj li niaj hnub tuaj sau ntawv ua si xwb os.

#19 HMOOB_Mab_*

HMOOB_Mab_*
 • Guests

Posted 28 June 2011 - 01:13 PM

Thaub mab aw koj ces kuv twb paub tag lawm os koj mus nyob tim laos es tos koj ho ua tsis tau koj tsuas yog mus kav maum xwb koj twb tsis yog mus ua hauj lwm ne, yog li ntawv koj thiaj poob cevqhev xwb, kuj tsis yog kuv khav thiab tab sis kuv tsuas xav kom peb ho sib koom tes , sib tawm tswv 8 9 10 seb peb yuav muaj txoj hau kev tawm li cas xwb na, yog tus neeg xav li koj xwb txawm mus nyob qhov twg los yeej vam meej tsis tau vim koj xav nqaim dhau heev lawm, txhua tsav txhua yam hauv ntiaj teb no yeej muaj kev tawm yog koj tsis mus ua txhaum luag ces luag yeej tsis muab koj hlais li os mog, qhov uas nej pheej ntshai22 ces twb yog nej pheej yog cov niag neeg mus tiv toj cov neeg hav zoov es ntshe koj thiaj ntshai222 pob, es koj ho xav tias kuv tsis tau mus nyob tim laos thiab no los


Yawg thaub aw !! es twb khav npaum li koj cas tseem yuav sab laj ua dab tsi thiab naj los !!! yog kuv muaj tswv yim zoo npaum li koj mas kuv twb tsaus nti lawm os !!! kuv teb koj no tsis yog kuv nyob tim meskas ov thaub !! kuv nyob tim veescam no naj, khav ces nqis kiag los tim no es los nrog kuv tham es kuv am qhia koj, koj hais tias kuv kav maum no es ua li koj nyob tim meskas koj puas muaj poj niam thiab naj, yog muaj ces koj kav maum ib yam li kuv thiab los mas, tiam sis kuv kav maum mas kuv kav tus tshiab tas mus li xwb ov .. yog los no los so hauv kuv lub hotel nyob hauv veescam no es kuv mam li qhia koj hais tias nyob twj ywm tsam ces tsis tau tes so ntswg no naj !!! cim luag txoj cai nyob laos no yeej coj zoo zoo lawm os tsis tas pheej yuav los ua tsev kawm ntawv zoo li koj hais kiag li os Bawg aw !!! koj hais tias koj ua tsev kawm ntawv no los luag saib koj nruj nruj naj koj puas paub, vim cov lawv dab twb muab tej xwm txheej no ua puas tag es luag puas yuav ntseeg koj naj, koj txawm ua tsev kawm ntawv los Police pheej raws raws koj qab nas. luag txoj cai luag yeej coj tau zoo zoo kom neeg tsis txhob sib tawg rau tej kev ntseeg ntawv lawm es nyob twj ywm xwb os Bawg aw es tsis txhob chim chim rau kuv tsam xav txog ces lig os nawj, peb cov no peb kav maum xwb thiaj li nyab xeeb los txog tav no laiv, luag muaj kev thov nyiaj txog los peb tseem pab txog tsheej qas lab nyiaj kij rau luag , luag thiaj li OK rau yus nawj, hos yog nyob tim ko khav xwb ces nyob twj ywm zoo zoo nawj, rau qhov nej cov ko tseem yog me nyuam yaus xwb twb tsis tau paub qab hau dab tsi, ib nyuag qhov kasmoos los twb tsis nrog luag paub es nyob twj ywm zoo dua ov mog, es lam ntseeg koj tij laug tej lus thiab ov, tsis txhob chim chim nawj, yog kuv tsis los tim ko los mas kuv twb tsis cheem koj ib nyuag qhov li os bawg aw !!! nkim kuv lub sij hawm xwb os nawj, koj puas paub hais tias qhov koj xav mas yooj yim kawg tiam sis thaum nqis tes mas nyuab nawj, paub lawm los, nyob tom tshav puam nws yog nws ib yam nawj, nyob tom qhov ntxhov mas nws yog nws ib yam nawj es rau rau siab ua hauj lwm los pab koj cov niam tub xwb ces zoo zoo lawm ov, tij laug tsis cem koj tab sis tij laug ntuas koj thiab qhia koj xwb os .........

#20 HMOOB_tsis need_*

HMOOB_tsis need_*
 • Guests

Posted 29 June 2011 - 03:22 AM

Yawg thaub aw !! es twb khav npaum li koj cas tseem yuav sab laj ua dab tsi thiab naj los !!! yog kuv muaj tswv yim zoo npaum li koj mas kuv twb tsaus nti lawm os !!! kuv teb koj no tsis yog kuv nyob tim meskas ov thaub !! kuv nyob tim veescam no naj, khav ces nqis kiag los tim no es los nrog kuv tham es kuv am qhia koj, koj hais tias kuv kav maum no es ua li koj nyob tim meskas koj puas muaj poj niam thiab naj, yog muaj ces koj kav maum ib yam li kuv thiab los mas, tiam sis kuv kav maum mas kuv kav tus tshiab tas mus li xwb ov .. yog los no los so hauv kuv lub hotel nyob hauv veescam no es kuv mam li qhia koj hais tias nyob twj ywm tsam ces tsis tau tes so ntswg no naj !!! cim luag txoj cai nyob laos no yeej coj zoo zoo lawm os tsis tas pheej yuav los ua tsev kawm ntawv zoo li koj hais kiag li os Bawg aw !!! koj hais tias koj ua tsev kawm ntawv no los luag saib koj nruj nruj naj koj puas paub, vim cov lawv dab twb muab tej xwm txheej no ua puas tag es luag puas yuav ntseeg koj naj, koj txawm ua tsev kawm ntawv los Police pheej raws raws koj qab nas. luag txoj cai luag yeej coj tau zoo zoo kom neeg tsis txhob sib tawg rau tej kev ntseeg ntawv lawm es nyob twj ywm xwb os Bawg aw es tsis txhob chim chim rau kuv tsam xav txog ces lig os nawj, peb cov no peb kav maum xwb thiaj li nyab xeeb los txog tav no laiv, luag muaj kev thov nyiaj txog los peb tseem pab txog tsheej qas lab nyiaj kij rau luag , luag thiaj li OK rau yus nawj, hos yog nyob tim ko khav xwb ces nyob twj ywm zoo zoo nawj, rau qhov nej cov ko tseem yog me nyuam yaus xwb twb tsis tau paub qab hau dab tsi, ib nyuag qhov kasmoos los twb tsis nrog luag paub es nyob twj ywm zoo dua ov mog, es lam ntseeg koj tij laug tej lus thiab ov, tsis txhob chim chim nawj, yog kuv tsis los tim ko los mas kuv twb tsis cheem koj ib nyuag qhov li os bawg aw !!! nkim kuv lub sij hawm xwb os nawj, koj puas paub hais tias qhov koj xav mas yooj yim kawg tiam sis thaum nqis tes mas nyuab nawj, paub lawm los, nyob tom tshav puam nws yog nws ib yam nawj, nyob tom qhov ntxhov mas nws yog nws ib yam nawj es rau rau siab ua hauj lwm los pab koj cov niam tub xwb ces zoo zoo lawm ov, tij laug tsis cem koj tab sis tij laug ntuas koj thiab qhia koj xwb os .........

Bawg qhov peb hmoob tsis vam meej thiab tsis sib haum xeeb los vim yog tseem tshuav ib txhia neeg zoo li koj tiag bawg, yus tsuas xam pom ntawm yus tus kheej nkaus xwb luag tej pib tau ib lub topic zoo los yus yog tus mus tawm tsam zoo li koj tiag, tus neeg ntshai thiab tais caus li koj hmoob yeej tsis vam txog koj li os nawb txawm koj yuav nyob rau lub teb chaws twg los koj tsuas zoo li ko lawm xwb yuav tsis muaj kev vam meej ntxiv lawm, kuv nug koj tias koj puas yog txiv neej yawg cas koj ho yuav tais caus ua luaj ma, koj xav tias peb ua neeg nyob yog ruam npaum koj es yuav ua cas muaj txoj hau kev yuav pab tau peb hmoob ma, koj xav tias yeej tsis muaj lwm txoj hau kev li lawm los qhov yuav pab peb hmoob na, koj lub hlwb tsawg zog lawm txawm koj yuav koom tes los peb tsis yuav koj nawb, ntshai tsam koj ho yog tus rhuav peb tej planing

#21 HMOOB_Mab_*

HMOOB_Mab_*
 • Guests

Posted 29 June 2011 - 01:11 PM

Yawg thaub tsis need aw ... koj ces kawg yuav tau mus kawm ntxiv xwb xwb li laub.. rau qhov koj ruam dhau qhov ruam lawm tiag ne ... koj puas paub hais tias kuv yog leej twg no maj ... koj ces lam tau lub nyuag npe mus nyob meskas teb xwb yeej tsis paub dab tsi li, puas yog kom nyiam poj niam dhau es koj nyob zov poj niam xwb naj, koj yeej tsis tawm rooj mus sab nrauv li los cas zoo nkaus li koj tsis nrog luab paub ib nyuag qhov laj kam ntiaj teb li naj ... koj puas tau hnov hais tias nyab laj kas moos zoo tshaj es nyab laj thiaj li yeej teb chaws nplog no naj ..
kuv yog hmoob ib yam li koj mas kuv thiaj li cem thiab cheem koj rau qhov zoo xwb ov, kuv tsis rho mos txwv suab thaj tua koj nawj... kuv rho mos txwv hlau tua koj kom koj xeev ras xwb ov ... koj puas paub txog qhov uas peb cov hmoob nyob laos no xav xav kom nej los ua tsev kawm ntawv naj, paub lawm los tsis tau paub naj ... tej no koj pheem tuaj tham tuaj hais dab tsi, kom nco zoo zoo hais tias nyab laj lub mos txwv suab thaj ov me kwv ntxawg, ceev faj tsam tsis nco qab tib pliag ntshis ces xyov zoo li cas lawm nawj, ruam ua luaj los tseem chim rau koj tus me phooj ywg zoo nyob VT thiab. kuv siv sij hawm teb koj yog ib tag hmo dua xwb koj puas paub naj los ....

#22 HMOOB_sib hlub mog hmoob_*

HMOOB_sib hlub mog hmoob_*
 • Guests

Posted 29 June 2011 - 07:14 PM

cov phooj ywg kuv xav kom thim xav thiab nco ntsoov tias hmoob tsis hlub hmob leej twg thiaj yuav hlub hmoob peb tseem yuav tuaj tog twg los nco ntsoov luag muab peb nruab qaum ua liaj thiab ua luam xwb tsis hais cov hmoob thoob plaws lub qab ntuj no hmoob tsuas ua tau rau hmoob xwb yog lwm haiv neeg ces cem222 tso tseg xwb yog hmoob ua nom mas npav qhov yuav muab tua xwb. yos lwm haiv neeg ua nom mas luag txib tsis ua mas ncaws taw kiag xwb twb hais tsis tau ib los li. yog hais tias peb cov hmoob tsov tsis tom tsov lawm mas thiaj li yuav tsis sib thuam li no lawm. peb ces ruam tib yam nkaus es peb thiaj niaj hnub tuaj sib thuam hauv toj siab no ntag. kuv txhob khav tias kuv ntse es koj ruam.


cov phooj ywg peb txob sib cav lawm tsim nyog peb yuav los sib pab lawm koj ntxiv ib lub tswv yim kuv ntxiv ib lub tswv yim yam twg tsis zoo tso pov tseg peb yuav tau los sib tawm tswv yim lawm xwb peb yuav tau hais lus kom zoo thiab kuv tuaj hauv toj siab pom nej tej lus ib thuam xwb kuv tias peb tseem tsis tau laus peb tseem zoo li tus me nyuam yau uas tsis tau paub tab hnav ris to qab ntag nyias yauv tau xav nyia tus kheej tsis txhob xav tias kuv yuav TSAV KUV LUB MEEJ MOM cia luag lwm tus mam tsav yus LUB MEEJ MOM thiaj yuam muaj nqis thiaj kav mus ntev22 mog HMOOB.

#23 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 16 August 2011 - 01:27 PM

cov phooj ywg kuv xav kom thim xav thiab nco ntsoov tias hmoob tsis hlub hmob leej twg thiaj yuav hlub hmoob peb tseem yuav tuaj tog twg los nco ntsoov luag muab peb nruab qaum ua liaj thiab ua luam xwb tsis hais cov hmoob thoob plaws lub qab ntuj no hmoob tsuas ua tau rau hmoob xwb yog lwm haiv neeg ces cem222 tso tseg xwb yog hmoob ua nom mas npav qhov yuav muab tua xwb. yos lwm haiv neeg ua nom mas luag txib tsis ua mas ncaws taw kiag xwb twb hais tsis tau ib los li. yog hais tias peb cov hmoob tsov tsis tom tsov lawm mas thiaj li yuav tsis sib thuam li no lawm. peb ces ruam tib yam nkaus es peb thiaj niaj hnub tuaj sib thuam hauv toj siab no ntag. kuv txhob khav tias kuv ntse es koj ruam.


cov phooj ywg peb txob sib cav lawm tsim nyog peb yuav los sib pab lawm koj ntxiv ib lub tswv yim kuv ntxiv ib lub tswv yim yam twg tsis zoo tso pov tseg peb yuav tau los sib tawm tswv yim lawm xwb peb yuav tau hais lus kom zoo thiab kuv tuaj hauv toj siab pom nej tej lus ib thuam xwb kuv tias peb tseem tsis tau laus peb tseem zoo li tus me nyuam yau uas tsis tau paub tab hnav ris to qab ntag nyias yauv tau xav nyia tus kheej tsis txhob xav tias kuv yuav TSAV KUV LUB MEEJ MOM cia luag lwm tus mam tsav yus LUB MEEJ MOM thiaj yuam muaj nqis thiaj kav mus ntev22 mog HMOOB.


koj heev diam, koj sim mus hais kom tau, yeej xeem vaj soj! koj hais tsis tau, koj yog deb tsoob tawm los xwb, koj txhob tuaj ntawm no. tsam koj puab tsaig zij nawb!.

#24 HMOOB_ntxwj nyoog_*

HMOOB_ntxwj nyoog_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 02:07 AM

koj heev diam, koj sim mus hais kom tau, yeej xeem vaj soj! koj hais tsis tau, koj yog deb tsoob tawm los xwb, koj txhob tuaj ntawm no. tsam koj puab tsaig zij nawb!.Hmoob guest , koj ua txiv ntxhias koj heev diam koj sim ncaws kuv tus ntxwj nyoog no puab tsaig seb puas zij? yog koj ncaws tsis tau ces koj tus ko yog txiv dev tsoob koj niam tawm koj los xwb, es koj tsis yog neeg tiag2,
koj yog nrab dev nrab neeg, koj noj quav hmoob thiab noj quav dev thiab puas yog nas. he he he he he he................Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users