Jump to content


Vim Li Cas Lub Neej Thiaj Puas?


13 replies to this topic

#1 HMOOB_Tub Txhawjxeeb_*

HMOOB_Tub Txhawjxeeb_*
 • Guests

Posted 25 June 2011 - 02:39 AM

Yog tim dab tsi ntau ntau khub niam txiv thiaj li sib nrauj sib tso? tsi nco qab hlub, tsi khuv xim txog tej me nyuam li?

#2 HMOOB_Yawg phomloj_*

HMOOB_Yawg phomloj_*
 • Guests

Posted 25 June 2011 - 06:39 AM

tus phooj ywg,

tej khub niam txiv ua koj hai los no nws kuj muaj ntau yas teeb meev tab sis qhov loj tshaj ces yog lis no:

kev sib tseeg siab thiab kev sib hlub ntawm nkaws khub niam txiv thiab tsev neeg hai tau tia ib tug puas ncaj rau ib tug tiag, koj pua hlub kuv lis kuv hlub koj xwb koj mam coj mus xav koj xwb ces koj yeej paub lawm hehehe

#3 HMOOB_moobtshab_*

HMOOB_moobtshab_*
 • Guests

Posted 25 June 2011 - 10:25 PM

Yog tim dab tsi ntau ntau khub niam txiv thiaj li sib nrauj sib tso? tsi nco qab hlub, tsi khuv xim txog tej me nyuam li?

Hom neeg muaj lub siab twmxeeb mas lawv yeej tsis nco txog tias tshuav lawv tej menyuam nyob tomqab yuav txomnyem. Vim hom neeg no lawv tsuas xav txog lawv tus kheej nkaus xwb. Yog peb yuav pojniam los yuav txiv es peb tsis ua tib zoo saib es peb xaiv tau hom neeg siab twmxeeb lawm ces lub neej tsis piam ib hnub los yeej yuav piam ib hnub xwb thiaj tag. Cov neeg twmxeeb ntawd mas yog koj tau nrog nws ua neej ces txhob npaj teb dav, lagluam loj lossis txhob cia nws kawm ntawv qibsiab li. nws tsuas siv yus ib ntu xwb nws yuav mus nws. Kuv hais raws qhov tseeb xwb, vim kuv twb muaj ib lub neej nrog ib tug pojniam zoo li ntawd los lawm. Yog lam pom sabhauv nws lub siab ua ntej mas kavtsij muab nws ua ntia nram khuabha vim yuav nkim yus lub sijhawm ua neej nrog nws.

#4 HMOOB_Neeg siab muag_*

HMOOB_Neeg siab muag_*
 • Guests

Posted 26 June 2011 - 04:58 PM

Cov neeg yuav sib tso yeej muaj lub siab ua dub txig rau yus tus txiv los poj niam. Txawm nws mus rau lwm tus lawm los lub siab qus, tsis tuag yeej tsis qhuav ntshav li. Neej tawg vim siab coob tsis hais poj niam los txiv neej li. Tus sab tov mas tsuas xav hais tias txeeb tau lawv tus poj niam los tus txiv lawm ces yuav hlub lawv mus tag ib txhi. Luag tus txiv nraug txhav noog los niam txhav qaib lawm twg tsis hlub, yus yog tub ob ces ntshe luag tsuas hlub thaum hluas xwb. neej puas los txhob tus siab tus neeg siab phem lub neej tseem yuav plam zaum 2 , 3, or mus ib txhis li os. Neeg siab dev neej yeej kav tsis ntev

#5 HMOOB_Tub Txhawjxeeb_*

HMOOB_Tub Txhawjxeeb_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 12:05 AM

Nyob zoo,

Peb sawv daws xav seb tus poj niam yuav tsum tau ua li cas thiab coj li cas; thiab tus txiv nes hos yuav tau ua li cas thiab coj li cas, ua niam txiv nyob thiaj muaj kev sov siab thiab ntseeg siab?

tub txhawjxeeb

#6 HMOOB_XeebTsheej_*

HMOOB_XeebTsheej_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 05:10 PM

Qhov tso tej me tub me ntxhais tseg yooj yooj yim mas ib qho kuj vim yog teb chaws no tej nom tswv yeej yuav tsis pub lawv tuag tshaib li. Niam thiab txiv tsuas xav tias qhov phem tshaj ces cov me nyuam yuav tau mus rau lwm tus tu lawm yuav tsis tuag. Hos hais txog ntawm vim li cas lub neej thiaj puas tag ces nim no raws li kuv soj ntsuam (research) tam sim no feem coob mas muaj cov xiam hlwb (mental issues - bipolar disorder)ntau heev. Yog tias ib khub niam txiv twg yog tus niam muaj mental issue los yog tus txiv muaj ces yeej yuav tsum sib phem kom kawg uas ob leeg yuav tau sib nrauj xwb ces tej me nyuam los tsis nco khuv xim vim yog xiam hlwb (mental disorder) lawm. Cov xiam hlwb no peb tsis muaj kev kawm ces peb hu ua neeg siab dev, neeg tsis paub xav tsis muaj siab muaj ntsws. Qhov tseeb tiag yog neeg xiam hlwb (tsis normal lawm). Rau lawv ces qhov lawv xav ua ntawd thiaj yog xwb, leej twg yuav hais npaum li cas los cov xiam hlwb ntawd tsuas xav tiam tsis yog. Lawv mas zoo li cov neeg raug dab ntag. Yog nej tseem tsis tau ntseeg zaj no thiab no kuv caw nej mus nrog cov poj nrauj, poj fa, poj tso los yog yawg nrauj, yawg fa, yawg tso uas tsis muaj neej ua es nquag nquag mus party thiab club tham ces ib mi ntsis xwb ces nej yeej ntes tau lawv lub hlwb xiam ntawd lawm. Kuv yeej pab hlub lawv kawg vim tias tsis yog lawv xav xav ua li ntawd tiam sis yog lawv xiam hlwb muaj (some kind of mental disorder) lawm nawv. Cov no mas zoo li lawv lub hlwb khiav ROV QAB. Yuv qhia lawv ua yam zoo mas lawv muas ua yam phem ntag. Tsis ntev los no xov xwm nyob rau hau hmongtimes.com sau tias peb cov hmoob yog cov uas muaj some kind of mental issue los yog xiam hlwb ntau tshaj txhua lwm hais neeg nyob rau phab Southeast Asia.

#7 HMOOB_nplaig loj_*

HMOOB_nplaig loj_*
 • Guests

Posted 27 June 2011 - 06:11 PM

Yog tim dab tsi ntau ntau khub niam txiv thiaj li sib nrauj sib tso? tsi nco qab hlub, tsi khuv xim txog tej me nyuam li?yog vim deg muag tag rau 7 yam loj loj no lawm xwb lo mav.

1 tsis sib ntseeg siab. (no trust)

2 tsis sib fwm.(no respect)

3 tsis muaj kev sib nyiam (no intresting)

4 tsis muaj kev txawj ntse ib yam(no Educate)

5 tsis faib txoj kev hlub,kev zoo sib txig sib luag(no share)

6 tsis muaj kev zam tsim (forgiven)

7 tsis sib to taub (don't understand)

leej twg lub neej puas tag yog vim muaj 7 yam no ib yam nyob rau hauv lawm thiaj puas nawb cov phooj ywg.

#8 HMOOB_Uab dlub_*

HMOOB_Uab dlub_*
 • Guests

Posted 03 July 2011 - 02:06 AM

Tuab neeg txujsa, yog txujsa kws txawv xaav lus lug kws tas txawj xaav nuav txhai tau tas nwg txawj moog ua ub ua nuav,paub tsom xaam ( balance ) txij thaum nwg yau lug lawm. Kev sib yuav txwj nkawm yog noob neej kev txwm keeb (Natural Way ) xwb tsi tau yog yuav tau txai feem leeg hlo tas txiv neej hab quas puj sib yuav lawm tau lub neej mo ntuj lawm tes yog tau txhua yaam,lub neej mo ntuj tsua yog has tau tas ob tug muab ob tug lub sab coj lug tso ua ke lawm nua xwb tab sis yaam kws yuav ua kuam ob tug lub neej sib hlub moog taag tam yog txuj kev tsim khu txhua phaab. Yog kev tsim khu txhua phaab ntawm ob nam txiv muaj feem 50/50 lawm tes txawm muaj teeb meem ols yeej dlaw tau ho yog txhua phaab tug teev thawj 15-20% xwb tes muaj ib nub tsuv tsi tum los dlaab yeej yuav ntau ntaag. Txhua yaam xob ca sab tas kuam puab hlub yug,ua ntej yug yuav tau yog tug hlub puab hab ua quav rua pub kuam puab ntseeg tas yug yog puab tug quas yawg kws zoo tshaaj mas saib puab puas yuav leeg lub txaj ntsig kws yug ua ntawd.

#9 HMOOB_Xeev Ntsim_*

HMOOB_Xeev Ntsim_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 03:13 PM

Yog tim dab tsi ntau ntau khub niam txiv thiaj li sib nrauj sib tso? tsi nco qab hlub, tsi khuv xim txog tej me nyuam li?


Qhov no ces leej twg los yeej paub zoo kawg lawm os. Twb yog tim lub niag tshuaj khib thiab niag qws txhob xwb los mas.

#10 HMOOB_tub txhiaj xeeb_*

HMOOB_tub txhiaj xeeb_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 10:49 AM

uab dlub, yog le koj haas, yug tug kws, yog tug quas yawg, yuav tsum yog tug kws xub muab txuj kev hlub tsua tug quas puj, puab haam le ntseeg taas yug yog tug kws, muaj kev hlub rua puab.

kuv haab kuv tug quas puj wb, kuv yeej ib txwm ua le nuav tsua nwg. haab nwg yeej ntseeg kuv, kuv kuas nwg ua dlaab tsi lug nwg yeej tsis caam le. mej cov quas puj puas zoo le kuv tug nuav haab?

#11 HMOOB_xyoob_*

HMOOB_xyoob_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 02:58 AM

uab dlub, yog le koj haas, yug tug kws, yog tug quas yawg, yuav tsum yog tug kws xub muab txuj kev hlub tsua tug quas puj, puab haam le ntseeg taas yug yog tug kws, muaj kev hlub rua puab.

kuv haab kuv tug quas puj wb, kuv yeej ib txwm ua le nuav tsua nwg. haab nwg yeej ntseeg kuv, kuv kuas nwg ua dlaab tsi lug nwg yeej tsis caam le. mej cov quas puj puas zoo le kuv tug nuav haab?

tub txhiaj xeeb e, tos koj tsis muaj teeb meem los vim koj tus qws txob thiab koj tus quas puj lub tshuaj khib sib2 dhos lawm ne....

#12 HMOOB_hmoob cawm seej_*

HMOOB_hmoob cawm seej_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 04:01 PM

tus phooj ywg,

tej khub niam txiv ua koj hai los no nws kuj muaj ntau yas teeb meev tab sis qhov loj tshaj ces yog lis no:

kev sib tseeg siab thiab kev sib hlub ntawm nkaws khub niam txiv thiab tsev neeg hai tau tia ib tug puas ncaj rau ib tug tiag, koj pua hlub kuv lis kuv hlub koj xwb koj mam coj mus xav koj xwb ces koj yeej paub lawm hehehe

Kuv ntseg tias yog lawv tsis paub tias kev yug los muaj nqi, thiab lawv tsis paub tias lawv yuav dab tsi thiab yuav ua neej li cas, lam sib yuav raws vij kiv kiam xwb. cov neeg no tsis paub qab hau, tsis paub thaj tsob yam nws tau sim muaj thiab tsis paub khuj sim yam ntsim nuj ntawm nws, ua neej ywj ntuj plos xob ncaj twg tsiv twg. tsis paub qhov zoo tsis xyeej qhov phem. ua neej tsis muaj cuj pwm txeeb meem, lam ciaj sia tsim teeb meem xwb ho!!!

#13 HMOOB_teej saws_*

HMOOB_teej saws_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 02:23 PM

uab dlub, yog le koj haas, yug tug kws, yog tug quas yawg, yuav tsum yog tug kws xub muab txuj kev hlub tsua tug quas puj, puab haam le ntseeg taas yug yog tug kws, muaj kev hlub rua puab.

kuv haab kuv tug quas puj wb, kuv yeej ib txwm ua le nuav tsua nwg. haab nwg yeej ntseeg kuv, kuv kuas nwg ua dlaab tsi lug nwg yeej tsis caam le. mej cov quas puj puas zoo le kuv tug nuav haab?


tub txhiaj xeeb lau! koj muaj hmoo heev kawg nkaus, vim koj yog tso dig muag xuas tau ntiv qhia lawm ne, peb cov mas twv koj ua zoo thiab hlub li os! nws tsis k k koj li, yus yim ua zoo yim hlub nws mas nws yim muaj plus yim saib tsis tau yus, cov neeg dev npua noj siab ntsws yeej tsis muaj hnub yuav kho tau kom muaj kev sis hlub, thiab mloog lus li os.

yog koj tau ib tug ntsej muag neeg siab tsiaj li hais no ces koj yeej tsis yog txiv neej yawg ib yam thiab os nawb. koj puas tau paub hom neeg lub zag lub kaus ib ya quav ib lub paus uas kuv tau hais no, cov no yog cov neeg, ntxhais nkauj mog mim ncej qab dawb, ntxhiav ntxhi niam nkauj zuag paj ntag nawb!

tiam sis, koj yuav mag luam mag tsuj koj tsis paub nawb. ceev faj nawb los. pua tus ntxhais nkauj mog mim nyob hauv zos mas mam muaj ib tug niam poj ntsuam hlub tub ntsuag nyog tom ntug zos xwb nawv. puas yog thiab?

#14 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 29 January 2012 - 04:28 PM

Cov phooj ywg sawv dlawg,
Peb cov nam txiv Moob neej puag yog vim:
1/peb cov txiv tsev tsi paab dlej num tom vaaj tom tsev, muab lub caij muaj nuj nqes coj lug thaam xuv tooj rua hluas nkauj nyob saab qub teb chaws.
2/tsi txu fwj chim tshev coj nam tub tim ntsej tim muag ntawm tug qhua, tsi ua ib txuj num zoo kom tau nyaj lug paab tug nam tsev them nuj nqe.
3/tug nam tsev moog tau ntxhab tom chaw hauj lawm, laam taug laam hu xuv tooj rua tej nam tais yawm txiv maab dlawb hab coj tug qos yawg moog kaw.
4/ncauj ntau moog txug twg los muab tug qos yawg tej cis qais pav rua luas tej. Tsi paab tug qos yawg tu miv tub miv nyuas,tu vaaj tu tsev, thaam telephone ntau ntau, has thaus twg ces sib ntshe xwb.
5/ ob nam txiv sis tw moog Casino nyaj taag ces sib nrauj
Cov phooj ywg kuv txuj kev xaav ces zoo le nuav xib txawm yog hab tsi yog los thov zaam lu txheej rua kuv hab nawb, uatsaug ntau.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users