Jump to content


xav pab dab tsi tiag? los xav thov pab ?


7 replies to this topic

#1 HMOOB_j sx_*

HMOOB_j sx_*
  • Guests

Posted 23 June 2011 - 10:28 PM

Cov phooj ywg hmov tshua sawv daws! nej coob leej ntau tus muaj pluaj siab dawb siab zoo, muaj lub hom phiaj xav pab peb cov me tub me ntxhais hmoob nplog txoj kev kawm kom nce siab mus ib qib ntxiv. kuv txeeb kuv lub sij hawm los nyeem nej cov ntsiab lus uas nej tau sau sib tham nyob hauv " TOJ SIAB " no mas xws li koj hais kuv teb, kuv hais koj teb yam li sawv daws kuj mob siab xav pab kawg nkaus tab sis muaj qho lub ntsiab lus thiab qho leej zoo li lam tham xwb. kuv zoo siab koom tes nrog nej thiab tab sis nej ib tug twg yuav tsum sua( conclusion )kom tau kiag ib lub ntsiab lus kom meej2, sau kom tau ib zaj kab lus pov thawj kom tseeb2 tias yuav pib li cas? pib qhov twg tuaj? thiab yuav xaus mus zoo li cas? yog nej tus twg npaj tau tej no kom tiav log lawm ces txhob ua siab deb hais rau kuv paub thiab kuv txaus siab yuav koom kev sib pab nrog nej, vim kuv yog tub hmoob thiab kuv ib txwm tau pab hmoob ua ntu zus los lawm thiab. xa ntawv rau kuv: leekous_555@hotmail.co.th los yog hu xov tooj:(856-20)98846224 kuv nyob txais tos nej txhua2 lub sij hawm.

ua tsaug ntau2 xav tias yuav pom thiab yuav paub nej xwb2 tsis ntev tom ntej no.

#2 HMOOB_Tub hmoob_*

HMOOB_Tub hmoob_*
  • Guests

Posted 24 June 2011 - 12:31 PM

Phooj ywg zoo siab thiab ua tsaug rau koj lub siab thiab lub sij hawm uas koj tuaj post koj lub tswv 8.
kuv xav teb koj 2-3 nyuag lo li no yom.

Raws li kuv nkag tuaj saib tej ntaub ntawv uas nej sawv daws sau tso tseg rau hauv no mas muaj phem muaj zoo.
kuv xav hais tias tsis yog hais tias hmoob tsis sib hlub, hmoob yeej sib hlub kawg nkaus li lawm tiam sis tseem tshuav qho me ntsis uas nyias yuav tau kho nyias tus kheej ua ntej tso.

Hais txog txoj kev kawm nyob nplog teb no peb cov tawm tuaj mus nyob rau cov teb chaws vam meej tsis hais hmoob los yog nplog yeej xav pab nej kawg nkaus li, yog thaum txog lub sij hawm pab lawm yeej yuav pab xwb xwb li, kev pab tsis yog yuav pab me nyuam hmoob xwb, yuav pab tag nrho rau txhua txhia haiv neeg nyob hauv lub teb chaws.
hais txog kev hlub peb cov me nyuam hmoob nyob tom qab mas yeej hlub tsis txawj tag kom nej sawv daws paub li ntawv.

Tiam sis qhov tseem ceeb tshaj plaws, nej cov nyob tim nplog los nej yuav tau ua twb zoo xav kom zoo zoo, thiab nej yuav tig rov los kho nej tus kheej kom paub txog lub txiaj ntsim hais tias nws yuav muaj nuj nqis npaum li cas tso.
hos peb cov nyob rau txawv teb chaws los peb yuav tsum ua twb zoo xav kom zoo thiab paub txog yam uas yuav tsim nyog los tsis tsim nyog tso. yog thaum nej thiab peb no paub xav ib yam lawm txoj kev zoo yeej yuav los txog ib hnub xwb xwb li thiaj tag.

Tos kuv hais li no los kuv qhia rau koj tus ua kwv hais tias, kuv twb ncig los xwv xam los yog tshawb fawb txog txoj kev sib nraug zoo ntawm peb tsoom hmoob tsis hais nyob nplog los yog teb chaw America, tseem tshuav qee yam uas nej thiab peb yuav tau hloov thiab xyaum kom zoo tshaj qhov no ntxiv.

1. nej lub siab tseem hloov tsis tau tau thiab tsis tau txog.
2. Muab piv txwv li hais tias kuv tseem tshuav ib tug txheeb ze nyob nplog teb, kuv yeej txaus siab hlo txhawb nws
lub neej, kuv txhawb txhawb tus tim nplog teb ko lub neej sawv hlo, thaum nws lub neej sawv hlo lawm nws tsis
lees paub txog tus txiaj ntsim uas kuv tau txhawb nws, muaj qee zaug nws tus kheej haj tseem hais tias peb nyob
tim nplog no muaj nyiaj dua cov hmoob nyob America. cov hmoob nyob America ces lam ua txuj ua tej tug khws khws
xwb twb muaj nyiaj tsis npaum peb. tej no yog kev lwv tus txiaj ntsim tag nrho. ua neeg nyob yog tsis paub txog
Tus txiaj ntsim ces txog thaum kawg tseem yuav rov ua phem dua. txawm hais tias nws tsis yog koj tus ua kwv los
luag hais tej laus hais tias ib lub quav tsuag puas tag ib tsus hno ces tej no thiaj li ua ib qho kev poob siab
nyob nruab nrab ntawm nej thiab peb.
3. nws kuj tsis tag nrho txhua tus ntawm nej cov nyob nplog yuav ua li ntawv, tus twg ua ces raug tus ntawv tiam sis
yus yog ib haiv neeg nyob ib lub teb chaws ua li ntawv ces cuag nkaus li raug tag nrho rau sawv daws, raws li kev
ntsuam xyuas cov hmoob America los ua vaj ua tsev rau sab nplog ko, hmoob America kuj muab tej vaj tej tsev uas
lawv ua ntawv ua cov tim nplog ko npe, thaum tus tim nplog ko pom tau hais tias ua tau lub tsev zoo heev lawm
thiab lub tsev los tseem yog yus npe thiab ces cia li khwv tswv yim txeeb lub tsev ntawv mus ua nws tug, tsis
hais av los yog Hotel los kuj ib yam nkaus, hais txog tej xwm txheej zoo li no tsis yog nplog ua rau Hmoob
Hmoob rov qab ua rau hmoob ntag.
4. ib tug hmoob American los yuav nej ib tug ntxhais hmoob nplog yog $ 5000 tus hmoob American thov hais tias yog
$ 3000 ces kuv yuav, ces niam txiv hais tias yuav them ces them xwb yog tsis them ces coj mus rau nom rau tswv
mam ua tus saib xyuas xwb, tej no los yog kev ua phem tag nrho, mas yog li no kuv thiaj li muab lub tsam thawj
no los piav rau hauv no kom nyias xav nyias zoo zoo hais tias yog Hmoob nplog thiab hmoob lwm teb chaws nyias
tsis kho nyias tus kheej mas tsis ntev no hmoob yuav rov ciaj yeeb ncuab dua. ua neeg nyob mas yuav tsum paub
txog tus txiaj ntsim mas sawv daws thiaj li yuav dhau mus ua ib haiv neeg zoo nawj phooj ywg.

ntawm Hmoob American ne nws ho zoo li cas.
raws li kev tshawb fawb mas pom tau hais tias, muaj tus phem thiab muaj tus zoo ces kev puas tsuaj thiaj li muaj tshwm sim nyob nruab nrab ntawm hmoob nplog thiab hmoob American. muaj ib txhia hmoob American kuj tau coj tus xeeb ceem tsis zoo, yus twb ua tsis tau los yus niam mus lav ub lav no yuav yuav luag tej ntxhais, thaum yus mus tim tsev no mus mas yus hais rau yus tus poj niam hais tias mus xyuas neej xyuas tsav, thiab mus xyuas lub teb lub chaw xwb
tiam sis thaum mus txog rau tiv lawm ces kuj tsis yog li hais, mus pom luag tej ntxhais zoo mkauj ces cia li lees yuav, yus yeej paub hais tias yus tus poj niam tim tsev twb tsis kam los yus lam lees yuav es tsuav tau ua si li 2-3 hnub, thaum yus dhau lawm ces ncej ntug ntseg thiaj li ua rau puas luag tej tub tej ntxhais, tej no los kuj yog tus phem ua puas tus zoo, tus phem ua puas tus coj zoo, thaum tus coj zoo ho mus yuav raws li kev ncees los cov tim nplog thiaj li ntsiab ntsees qhov ntawv los ua rau tus coj zoo ntawv, yog thaum nej ua rau tus coj zoo ces tus coj zoo yuav hais tias cov kwv tij hmoob nyob nplog teb mas phem kawg nkaus li, thaum ib tug hais dhau ib tug ces cuag nkaus li nej cov nyob nplog teb txawm phem lawm tiag, tiam sis qhov tseeb tiag yog sawv daws puas los ntawm cov neeg phem ntawv xwb. tsis tag li ntawv xwb nej cov ua niam ua txiv nyob nplog teb no los kuj tsis phem tag tag tus thiab tiam sis muaj tus puav yeej phem kawg thiab ces thiaj li ua rau puas nej cov zoo lub npe nrog.
mas yog li no kuv tsuas piav npaum li no rau koj thiab kuv, peb sawv daws kawm thiab xyaum xwb, txawm hais tias kuv hais tsawg tsawg los sawv daws yeej paub ntau ntau lawm.

Tus phooj ywg los yog tus me kwv, tij laug xav thov kom koj ua twb zoo nyeem tij laug cov ntsiab lus no es tsis txhob tu siab hais tias tij laug hais lus thuam koj los yog cem ib tug twg, tij laug xav hais tias tej teeb meem zoo li no ntag es ib tug thiaj li tsis ntseeg ib tug, tij laug hais los yog hais kom sawv daws paub txog hais tias yog nyias tsis kho nyias es pheej coj li niaj hnub niam no xwb es lub neej yuav mus xaus qhov twg, qhov zoo ces kav tsij muab nej cov tub cov ntxhais thawb tsuag tsuag mus kom tag rau teb America ces yog qhov zoo lawm nawj es txoj kev kawm ntaub kawm ntawv ntawm nej tsoom tub ntxhais hluas ces kav tsij rau rau siab kawm nyaj muaj ib hnub twg qhov zoo yeej yuav los txog xwb yog thaum sawv daws txawj xav ib yam lawm. ua tsaug ntau: Tub hmoob US

#3 HMOOB_Tub hmoob US_*

HMOOB_Tub hmoob US_*
  • Guests

Posted 24 June 2011 - 10:33 PM

Nyob zoo tsoom phooj ywg, ntawm no kuv yog tub Hmoob US, kuv zoo siab uas muaj cov phooj ywg qhia rau kuv txog toj siab lub website ntawm no, kuv thiaj li tau nkag tuaj pom nej sawv daws.
kuv kuj tau kawm ntau ntau yam los ntawm nej, qhov kuv kawm tau yog lo lus zoo thiab yam uas nej hais yog. kuv tsis chim rau yam uas nej sau sib tawm tsam, qhov kev sib tawm tsam ntawv kuj yog ib qho zoo, vim yuav ua rau lwm leej lwm tus ras txog yam uas nws tau yuam kev lawm. tiam sis hnub no kuv xav kom peb sawv daws txhob siv tej lus me nyuam yaus los sib cav lawm. qhov twg tsis yog los peb yuav tau ntuas thiab sib qhia kom paub txog tes dej num uas yuav muaj nuj nqis rau peb cov tuaj sib tham hauv no.

Ntawm no kuv xav clear me ntsis txog ntawm qhov koj tus ua phooj ywg hais tias cia muab peb cov xeem lawb kom tag mus.
hais txog nqi no mas kuv hais li no yom, txawm peb yuav muab peb cov xeem no lawb tag mus los nws yeej yuav pab tsis tau vim peb yog roj ntsha hmoob, ua npaum li cas los tus xeeb ceem hmoob yeej yuav ploj tsis tau, vim tej nas tej noog, tej xyoob tej ntoo, tej nroj tej tsuag nyob rau hauv lub ntiaj teb no twb zoo sib txawv, nas muaj nas plaub, noo muaj noog plaub nws tsis zoo sib thooj, tej tib neeg los kuj ib yam nkaus, nyias muaj nyias lus, nyias muaj nyias
kev li kev cai yog li no txoj kev thooj siab koom ntsws thiaj li zoo sib txawv.

Hais txog kev ntshaw kom peb hmoob txawj ua lub neej sib pab, thooj siab koom ntsws, txhob sib tshum, thiab txhob sib nrhuav mas peb txhua leej yeej ntshaw ib yam nkaus.
Hais txog hmoob lub xeem mas nws yog ib qho zoo heev, qhov uas zoo yog qhov hais tias hmoob neej hmoob tsav, yuav muaj yawm yij dab laug. hais txog txoj kev sib hlub mas hmoob txawj sib hlub tshaj plaws txhua txhia haiv neeg nyob hauv qab ntuj khwb no, tiam sis feem ntau hmoob txoj kev sib hlub ces yog kev noj kev haus, koj muaj ces koj hu kuv noj, kuv muaj ces kuv hu koj noj, vim yog hmoob sib hlub dhau qhov sib hlub lawm ces hmoob thiaj li tsis thooj siab koom ntsws. yog muaj ib hnub twg hmoob muab txoj kev sib hlub heev heev no tso pov tseg mus es hmoob tig los sib fwm, ib tug saib ib tug muaj nuj nqis, ib tug saib taus ib tug li haiv neeg America lawm ces hmoob yeej yuav zoo xwb.
yog hmoob tsis tws kev ces hmoob yeej yuav tsis thooj siab koom ntsws, yog muaj ib hnub twg hmoob tws kev es hmoob ntshav muag los ces yuav tsis tas koj thiab kuv ntuas hmoob lawm, lub sij hawm ntawv tos koj nco xwb ces hmoob yeej ciaj ib haiv neeg lawm, yog li no kuv thiaj li hais rau peb tsoom phooj ywg nyob hauv no hais tias kom sawv daws txhob tu tu siab rau hmoob lub xeem no, yog txog lub caij lawm nws yuav txawj hloov nws mus ces li no xwb mam li ntsib nej sawv daws dua mog tsoom phooj ywg. Tub hmoob US

#4 HMOOB_j sx_*

HMOOB_j sx_*
  • Guests

Posted 27 June 2011 - 12:44 AM

Nyob zoo tsoom phooj ywg, ntawm no kuv yog tub Hmoob US, kuv zoo siab uas muaj cov phooj ywg qhia rau kuv txog toj siab lub website ntawm no, kuv thiaj li tau nkag tuaj pom nej sawv daws.
kuv kuj tau kawm ntau ntau yam los ntawm nej, qhov kuv kawm tau yog lo lus zoo thiab yam uas nej hais yog. kuv tsis chim rau yam uas nej sau sib tawm tsam, qhov kev sib tawm tsam ntawv kuj yog ib qho zoo, vim yuav ua rau lwm leej lwm tus ras txog yam uas nws tau yuam kev lawm. tiam sis hnub no kuv xav kom peb sawv daws txhob siv tej lus me nyuam yaus los sib cav lawm. qhov twg tsis yog los peb yuav tau ntuas thiab sib qhia kom paub txog tes dej num uas yuav muaj nuj nqis rau peb cov tuaj sib tham hauv no.

Ntawm no kuv xav clear me ntsis txog ntawm qhov koj tus ua phooj ywg hais tias cia muab peb cov xeem lawb kom tag mus.
hais txog nqi no mas kuv hais li no yom, txawm peb yuav muab peb cov xeem no lawb tag mus los nws yeej yuav pab tsis tau vim peb yog roj ntsha hmoob, ua npaum li cas los tus xeeb ceem hmoob yeej yuav ploj tsis tau, vim tej nas tej noog, tej xyoob tej ntoo, tej nroj tej tsuag nyob rau hauv lub ntiaj teb no twb zoo sib txawv, nas muaj nas plaub, noo muaj noog plaub nws tsis zoo sib thooj, tej tib neeg los kuj ib yam nkaus, nyias muaj nyias lus, nyias muaj nyias
kev li kev cai yog li no txoj kev thooj siab koom ntsws thiaj li zoo sib txawv.

Hais txog kev ntshaw kom peb hmoob txawj ua lub neej sib pab, thooj siab koom ntsws, txhob sib tshum, thiab txhob sib nrhuav mas peb txhua leej yeej ntshaw ib yam nkaus.
Hais txog hmoob lub xeem mas nws yog ib qho zoo heev, qhov uas zoo yog qhov hais tias hmoob neej hmoob tsav, yuav muaj yawm yij dab laug. hais txog txoj kev sib hlub mas hmoob txawj sib hlub tshaj plaws txhua txhia haiv neeg nyob hauv qab ntuj khwb no, tiam sis feem ntau hmoob txoj kev sib hlub ces yog kev noj kev haus, koj muaj ces koj hu kuv noj, kuv muaj ces kuv hu koj noj, vim yog hmoob sib hlub dhau qhov sib hlub lawm ces hmoob thiaj li tsis thooj siab koom ntsws. yog muaj ib hnub twg hmoob muab txoj kev sib hlub heev heev no tso pov tseg mus es hmoob tig los sib fwm, ib tug saib ib tug muaj nuj nqis, ib tug saib taus ib tug li haiv neeg America lawm ces hmoob yeej yuav zoo xwb.
yog hmoob tsis tws kev ces hmoob yeej yuav tsis thooj siab koom ntsws, yog muaj ib hnub twg hmoob tws kev es hmoob ntshav muag los ces yuav tsis tas koj thiab kuv ntuas hmoob lawm, lub sij hawm ntawv tos koj nco xwb ces hmoob yeej ciaj ib haiv neeg lawm, yog li no kuv thiaj li hais rau peb tsoom phooj ywg nyob hauv no hais tias kom sawv daws txhob tu tu siab rau hmoob lub xeem no, yog txog lub caij lawm nws yuav txawj hloov nws mus ces li no xwb mam li ntsib nej sawv daws dua mog tsoom phooj ywg. Tub hmoob US

Tij laug Tub hmoob! zoo siab uas koj tau piav txog hmoob lub siab liam hiam ntev loo uas tsis hais yog hmoob nplog los xws li ib yam hmoob meskas, koj tej ntsiab lus yeej muaj tseeb2 thiab tshwm sim ua ntu zus los ntev lawm txij li thaum ntuj tsim teb raug txawm muaj hmoob yeej muaj tej teeb meem no los lawm; piv xam li hais qhov ze ze xws li thaum ub hmoob nyob suav teb vim li cas hmoob thiaj swb rog rau suav es suav ho muab hmoob raws tua kev tsis muaj chaw nyob, qhov no los kuj yog ib qho teeb meem nyob yav ntuj qub qab thaum ub; hos tom qab hmoob los nyob rau yav teb chaws nplog nram no hmoob kuj tseem coj hmoob tus cwj pwm qub tsis tso tseg li thiaj ua rau peb hmoob ri dua zaum tib ob mus thoob ntuj; tsis tas li no niaj hnub tam sim no hmoob tseem siv tej tswv yim qub2 poob2 qab ntawv tsis tso tseg li thiab.
cov kwv tij phooj ywg hmoob hlub thiab tshua sawv daws! tej teeb meem tau tshwm sim rau hmoob lub neej ua ntu zus los no nws tsis yog txawm los ntawm hmoob tus kheev 100%, vim li cas kuv thiaj hais li no? kom peb sawv daws xwv xam tshawb fawb soj ntsuam xyuas kom tob2 thiaj paub txog hmoob tej teeb meem yav tag los thiab peb yuav ua li cas lawm yav tom ntej? vim peb hmoob yog ib haiv neeg tsis tau txais kev txawj ntse, nyob pem toj roob hauv sab ua noj ua haus tsis nrog luag paub txog lub ntiaj teb no hais tias nws zoo li cas, tsis paub txog luag tej txuj ci tswv yim vam meej, thiab tsis tas li ntawv hmoob yog ib haiv neeg saib kub2, hais taus2 thaum siab loj mas loj kawg nkaus hos thaum ho siab me mas kuj ho me tshaj plaws thiab tsis xav tom ntej tom qab , tsis mloog kom tseeb ces raug luag lwm haiv neeg ntxias tau yooj yim kawg. kuv tsuas piav me2 li no xwb yog leej twg xav paub kom meej2 mas yuav yog peb sib ntsib mas thiaj li yuav muaj sij hawm los piav.
cov kwv tij phooj ywg! qhov tseem ceeb tiag2 peb txhob muab tej teeb meem ntawm tus phem los tham piv zias rau tag nro rau peb cov hmoob, kom peb to taub tias txhua haiv neeg nyob hauv lub ntiaj teb no nws yeej muaj ib co phem ib co zoo na, sawv daws zoo txhua leej txhua tus nws imposible kom peb txhob xav nqaim2, cov phem yeej tsawv dua cov zoo yog koj-kuv thiab peb sawv daws ua zoo lawm ces peb txhob muab cov ua phem los tham ua kev me siab,qhov phem cia phem, tus phem cia phem, qhov zoo cia zoo tus zoo cia zoo mas peb thiaj yuav sib koom tes tau nawb.
Thaum twg hmoob thiaj yuav sib hlub? niaj hnub tam sim no hmoob yeej sib hlub kawg lawm, tab sis vim yog hmoob feem coob tseem ruam zog tseem poob qab zog xwb, vim lawv yog cov lub ntuj qub tsim tseg xwb ces nws thiaj tsis paub dab tsi nws tsuas yog hais nws yam li nws lub siab xav tau xwb, cov hmoob lub ntuj ntshiab ( Globalization)tam sim tau txais kev txawj ntse kev txuj ci siab lawv paub txog kev vam meej txhua2 fab nyob hauv ntiaj teb no ces ua rau lawv hloov pauv raws li luag lwm haiv neeg vam meej mus deb lawm, nej tsis ntseeg nej sim nrog cov neeg tau txais kev kawm siab tham thiab cov pej xeem tsis paub ntaub ntam tham xwb ces nej to taub lawm. Txog thaum peb hmoob phaum qub tag mua lawm es peb cov hmoob phauv tshiab muaj kev txawj ntse nrog luag tsoom fwv ( G­­overnment) los yog ( company )ua hauj feem coob thiab txuas mus txog rau qhov uas peb hmoob muaj nyiaj muaj txiaj txaus nyias noj nyias siv lawm ces thaum no koj los txaus koj kuv los txaus kuv lawm ces peb tsuas yog sib pab sib pauv tswv yim yuav ua li cas kom txhob pob kam lawm xwb na, ces thaum no peb tsis txog qhov ub qhov no lawm ces teeb tag mus, ces tos nco peb twb zoo lawm xwb, tab tsis sai kiag li nawb Ameskas txawm los tau 2 puas tawm xyoo nyuam qhuav zoo li no xwb, es peb cov hmoob nyuam qhuav pib nqis pem roob tawm tom hav tsuag los tshwm nram nroog xwb mas xyov nws tseem yuav pes tsawg puas xyoo, hos cov nyob meskas mas nws yuav pauv mus raws lub teb chaws vam meej ces yuav sai zog.
Cov phooj ywg ! kuv tau piav ntev loo lawm thov zam txim, sib ntsib dua.

#5 HMOOB_ntseslijlis_*

HMOOB_ntseslijlis_*
  • Guests

Posted 27 June 2011 - 02:00 AM

tus phooj ywg quas dua kev koj hais zoo nkag lawm mas...tej zaum yuav tau ua li koj hais ua ntej thiaj li yog qhov pib...

hais tub hmoob mekas
lub xeem no qhov hais tias muab tshem tawm no, tsis yog tias muab lawb es kom xeem lis xyooj vwj vaj hawj tej no kom txhob muaj lawm tab..sis qhov tias muab lub xeem tawm no txhais tau tias..kom sawv daws tsuas muaj lo tias hmoob lawm xwb na..es txhob muaj xeem ub xeem no...txawm koj yuav rau xeem rau los kom sawv daws tsis ua pab ua pawg lawm xwb ces zoo lawm mas.

#6 HMOOB_j sx_*

HMOOB_j sx_*
  • Guests

Posted 27 June 2011 - 03:06 AM

tus phooj ywg quas dua kev koj hais zoo nkag lawm mas...tej zaum yuav tau ua li koj hais ua ntej thiaj li yog qhov pib...

hais tub hmoob mekas
lub xeem no qhov hais tias muab tshem tawm no, tsis yog tias muab lawb es kom xeem lis xyooj vwj vaj hawj tej no kom txhob muaj lawm tab..sis qhov tias muab lub xeem tawm no txhais tau tias..kom sawv daws tsuas muaj lo tias hmoob lawm xwb na..es txhob muaj xeem ub xeem no...txawm koj yuav rau xeem rau los kom sawv daws tsis ua pab ua pawg lawm xwb ces zoo lawm mas.

Phooj ywg ntseslijlis, koj hais yog lawm thiab tab sis tsis tau tseeb pes tsawg; kuv thov zam txiv hais rau ob tug phooj ywg uas tau hais tias kom hmoob muab hmoob lub xeem lawb tawm kom tas es thiaj yog sib hlub; Kuv hais rau nej tias ua neeg nyob yog yuav phem ces tsis tas yuav lawb lub xeem xwb na, txawm muab lub xeem hmoob lawb kiag es txia mus ua mab sua...los yeej tsis zoo qhov twg tuaj, haiv neeg muaj lub xeem li peb hmoob nyob hauv ntej teb no muaj coob luag twb sib hlub nyob muaj koob muaj meej, peb hmoob lub xeem thiab tej kev lis kev cai no nws yog ib qho puav pheej los yog pov thawj qhia tias peb yog hmoob, peb tsis tuaj yeem yuav muab lawb tau pov tseg yam yooj2 yim tsis muaj paus muaj ntsis li lub siab xav thiab tus nplaig dov lus tawm los, peb yeej yuav tsuas muaj txim kho thiab txawb nqa nrog nraim peb tus noob neej hmoob mus li xwb, Tab sis peb cov neeg tau txais kev txawj ntse peb yuav rov los sib koom siab koom tes koom tswv yim tshawb xyuas kom meej2 tias qhov twg muaj txiaj ntsig rau peb lub neej, qhov twg ho ua chaw khuam rau peb lub neej ua kom peb poob qab, yam twg ua chaw daig rau peb kom peb tsis vam meej ces peb muab qhov ntawv tso pov tseg mus; qhov peb yuav zoo yuav sib hlub ces peb yuav tsum yog peb, peb ua peb tswv cuab, peb rau2 siab nrog luag sib tw kawm ntaub kawm ntawv kom txawj ntse tau nrog luag tuav laj tuav kam muaj meej mom ces tej teeb meem txhua yam tsi zoo nws yeej yuav ploj mus zuj zus. Nov yog txoj kab ke ntawm kev ua neeg nyob hauv ntiaj teb no tsis muaj leej twg yuam thiab dhia dhau li. es cov phooj ywg sawv daws txhob siab kub2, thaum peb saib kub2 ces ze2 ntawm qhov peb yov yuam kev lawm; txhua yam teeb meem muaj paus muaj ntsis, nws muaj chaw txhawv nws yuav tsum muaj chaw xaus xwb2, tab sis nws yuav xaus tau zoo li cas, xaus tau txaus saib npaum li cas mas yuav tsis yog kuv thiab koj wb daws xwb, yuav tsum yog peb txhua2 leej uas tau txais kev to taub zoo no los sib koom ces yuav tsum txaus siab xwb los mad...lub sij hawm tseem tshuav ntau rau peb ntshai tsam peb tsis muaj peev xwm xwb os cov phooj ywg.

#7 HMOOB_j sx_*

HMOOB_j sx_*
  • Guests

Posted 27 June 2011 - 03:10 AM

tus phooj ywg quas dua kev koj hais zoo nkag lawm mas...tej zaum yuav tau ua li koj hais ua ntej thiaj li yog qhov pib...

hais tub hmoob mekas
lub xeem no qhov hais tias muab tshem tawm no, tsis yog tias muab lawb es kom xeem lis xyooj vwj vaj hawj tej no kom txhob muaj lawm tab..sis qhov tias muab lub xeem tawm no txhais tau tias..kom sawv daws tsuas muaj lo tias hmoob lawm xwb na..es txhob muaj xeem ub xeem no...txawm koj yuav rau xeem rau los kom sawv daws tsis ua pab ua pawg lawm xwb ces zoo lawm mas.

Phooj ywg ntseslijlis, koj hais yog lawm thiab tab sis tsis tau tseeb pes tsawg; kuv thov zam txiv hais rau ob tug phooj ywg uas tau hais tias kom hmoob muab hmoob lub xeem lawb tawm kom tas es thiaj yog sib hlub; Kuv hais rau nej tias ua neeg nyob yog yuav phem ces tsis tas yuav lawb lub xeem xwb na, txawm muab lub xeem hmoob lawb kiag es txia mus ua mab sua...los yeej tsis zoo qhov twg tuaj, haiv neeg muaj lub xeem li peb hmoob nyob hauv ntej teb no muaj coob luag twb sib hlub nyob muaj koob muaj meej, peb hmoob lub xeem thiab tej kev lis kev cai no nws yog ib qho puav pheej los yog pov thawj qhia tias peb yog hmoob, peb tsis tuaj yeem yuav muab lawb tau pov tseg yam yooj2 yim tsis muaj paus muaj ntsis li lub siab xav thiab tus nplaig dov lus tawm los, peb yeej yuav tsuas muaj txim kho thiab txawb nqa nrog nraim peb tus noob neej hmoob mus li xwb, Tab sis peb cov neeg tau txais kev txawj ntse peb yuav rov los sib koom siab koom tes koom tswv yim tshawb xyuas kom meej2 tias qhov twg muaj txiaj ntsig rau peb lub neej, qhov twg ho ua chaw khuam rau peb lub neej ua kom peb poob qab, yam twg ua chaw daig rau peb kom peb tsis vam meej ces peb muab qhov ntawv tso pov tseg mus; qhov peb yuav zoo yuav sib hlub ces peb yuav tsum yog peb, peb ua peb tswv cuab, peb rau2 siab nrog luag sib tw kawm ntaub kawm ntawv kom txawj ntse tau nrog luag tuav laj tuav kam muaj meej mom ces tej teeb meem txhua yam tsi zoo nws yeej yuav ploj mus zuj zus. Nov yog txoj kab ke ntawm kev ua neeg nyob hauv ntiaj teb no tsis muaj leej twg yuam thiab dhia dhau li. es cov phooj ywg sawv daws txhob siab kub2, thaum peb saib kub2 ces ze2 ntawm qhov peb yov yuam kev lawm; txhua yam teeb meem muaj paus muaj ntsis, nws muaj chaw txhawv nws yuav tsum muaj chaw xaus xwb2, tab sis nws yuav xaus tau zoo li cas, xaus tau txaus saib npaum li cas mas yuav tsis yog kuv thiab koj wb daws xwb, yuav tsum yog peb txhua2 leej uas tau txais kev to taub zoo no los sib koom ces yuav tsum txaus siab xwb los mad...lub sij hawm tseem tshuav ntau rau peb ntshai tsam peb tsis muaj peev xwm xwb os cov phooj ywg.

#8 HMOOB_j sx_*

HMOOB_j sx_*
  • Guests

Posted 27 June 2011 - 03:13 AM

tus phooj ywg quas dua kev koj hais zoo nkag lawm mas...tej zaum yuav tau ua li koj hais ua ntej thiaj li yog qhov pib...

hais tub hmoob mekas
lub xeem no qhov hais tias muab tshem tawm no, tsis yog tias muab lawb es kom xeem lis xyooj vwj vaj hawj tej no kom txhob muaj lawm tab..sis qhov tias muab lub xeem tawm no txhais tau tias..kom sawv daws tsuas muaj lo tias hmoob lawm xwb na..es txhob muaj xeem ub xeem no...txawm koj yuav rau xeem rau los kom sawv daws tsis ua pab ua pawg lawm xwb ces zoo lawm mas.

Phooj ywg ntseslijlis, koj hais yog lawm thiab tab sis tsis tau tseeb pes tsawg; kuv thov zam txiv hais rau ob tug phooj ywg uas tau hais tias kom hmoob muab hmoob lub xeem lawb tawm kom tas es thiaj yog sib hlub; Kuv hais rau nej tias ua neeg nyob yog yuav phem ces tsis tas yuav lawb lub xeem xwb na, txawm muab lub xeem hmoob lawb kiag es txia mus ua mab sua...los yeej tsis zoo qhov twg tuaj, haiv neeg muaj lub xeem li peb hmoob nyob hauv ntej teb no muaj coob luag twb sib hlub nyob muaj koob muaj meej, peb hmoob lub xeem thiab tej kev lis kev cai no nws yog ib qho puav pheej los yog pov thawj qhia tias peb yog hmoob, peb tsis tuaj yeem yuav muab lawb tau pov tseg yam yooj2 yim tsis muaj paus muaj ntsis li lub siab xav thiab tus nplaig dov lus tawm los, peb yeej yuav tsuas muaj txim kho thiab txawb nqa nrog nraim peb tus noob neej hmoob mus li xwb, Tab sis peb cov neeg tau txais kev txawj ntse peb yuav rov los sib koom siab koom tes koom tswv yim tshawb xyuas kom meej2 tias qhov twg muaj txiaj ntsig rau peb lub neej, qhov twg ho ua chaw khuam rau peb lub neej ua kom peb poob qab, yam twg ua chaw daig rau peb kom peb tsis vam meej ces peb muab qhov ntawv tso pov tseg mus; qhov peb yuav zoo yuav sib hlub ces peb yuav tsum yog peb, peb ua peb tswv cuab, peb rau2 siab nrog luag sib tw kawm ntaub kawm ntawv kom txawj ntse tau nrog luag tuav laj tuav kam muaj meej mom ces tej teeb meem txhua yam tsi zoo nws yeej yuav ploj mus zuj zus. Nov yog txoj kab ke ntawm kev ua neeg nyob hauv ntiaj teb no tsis muaj leej twg yuam thiab dhia dhau li. es cov phooj ywg sawv daws txhob siab kub2, thaum peb saib kub2 ces ze2 ntawm qhov peb yov yuam kev lawm; txhua yam teeb meem muaj paus muaj ntsis, nws muaj chaw txhawv nws yuav tsum muaj chaw xaus xwb2, tab sis nws yuav xaus tau zoo li cas, xaus tau txaus saib npaum li cas mas yuav tsis yog kuv thiab koj wb daws xwb, yuav tsum yog peb txhua2 leej uas tau txais kev to taub zoo no los sib koom ces yuav tsum txaus siab xwb los mad...lub sij hawm tseem tshuav ntau rau peb ntshai tsam peb tsis muaj peev xwm xwb os cov phooj ywg.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users