Jump to content


kev tham


5 replies to this topic

#1 HMOOB_l syx_*

HMOOB_l syx_*
  • Guests

Posted 23 June 2011 - 05:36 AM

Txhua leej txhia tus piav txoj kev pab hmoob nplog no mas yog cov niag neeg vum internet lawm xwb thiab tsis muaj ib txog qav num tseem ceeb ua ces lam nrhiav tswv yim los sau kom lauj nws lub caij nyooj xwb, kuv pom zoo li ib tug phooj ywg hais los, yog pom xeeb xav pab npaum ntawd ces sau kiag lub npe tseem2, chaw nyob, xov tooj, email thiab sib teem caij nyoog nyob kiag rau ntawm ib qho chaw kom sawv daws mus koom tau kiag los pov. pom xeeb yog txiv neej yawg es yus lub nyuag npe xwb twb tsis muaj cuab kav qhia kom tseeb thib. yog li ces nej cov tham2 no thiab kuv tus kheej no puav leej yog laib dag tas tua xwb pus yog ?

#2 HMOOB_TijLaug_*

HMOOB_TijLaug_*
  • Guests

Posted 23 June 2011 - 07:14 AM

Koj nyuam qhuav kawm yuav tiav xwb los npawg, tej ko peb twb kawm tiav ntev lawm es koj nyuam qhuav nkaj nkaj tuaj txog ko xwb.... peb tuaj rau hauv no ces sawv daws yeej muaj laj lim cuab tswv yim zoo zoo li no tuaj tham kom sib hawm khiav thiaj li tsis laj laj zov ntiaj teb xwb los mas. Cov tib neeg txawj ntse, paub tab, siab loj siab dav, thiab yuav pab peb hmoob tiag tiag luag ua luag twj ywm rau tom tej pem tej thiab luag twb ua mus tau deb li deb lawm os, txhob txhawj txhawj tsam peb ho lam ua mob pab tsis tau yus tus kheej os nawb, nej txhua leej nas.

#3 HMOOB_Tseemhmoob_*

HMOOB_Tseemhmoob_*
  • Guests

Posted 23 June 2011 - 04:56 PM

Txhua leej txhia tus piav txoj kev pab hmoob nplog no mas yog cov niag neeg vum internet lawm xwb thiab tsis muaj ib txog qav num tseem ceeb ua ces lam nrhiav tswv yim los sau kom lauj nws lub caij nyooj xwb, kuv pom zoo li ib tug phooj ywg hais los, yog pom xeeb xav pab npaum ntawd ces sau kiag lub npe tseem2, chaw nyob, xov tooj, email thiab sib teem caij nyoog nyob kiag rau ntawm ib qho chaw kom sawv daws mus koom tau kiag los pov. pom xeeb yog txiv neej yawg es yus lub nyuag npe xwb twb tsis muaj cuab kav qhia kom tseeb thib. yog li ces nej cov tham2 no thiab kuv tus kheej no puav leej yog laib dag tas tua xwb pus yog ?


Koj hais yog lawm, tos li tsis kam qhia npe tseeb thiab chaw nyob rau hauv Tojsiab in public no los vim cov tuaj hauv no xwb yeej tsis tau tsimnyog paub txog peb kev ua haujlwm rau cov tebchaws koomsam thiab luag tej neeg pab tab nyob rau qib siab. Ua tsaug, peb tsis need help tsuas yog kev tawm tswvyim uasi xwb.

#4 HMOOB_moobtshab_*

HMOOB_moobtshab_*
  • Guests

Posted 23 June 2011 - 06:26 PM

Txhua leej txhia tus piav txoj kev pab hmoob nplog no mas yog cov niag neeg vum internet lawm xwb thiab tsis muaj ib txog qav num tseem ceeb ua ces lam nrhiav tswv yim los sau kom lauj nws lub caij nyooj xwb, kuv pom zoo li ib tug phooj ywg hais los, yog pom xeeb xav pab npaum ntawd ces sau kiag lub npe tseem2, chaw nyob, xov tooj, email thiab sib teem caij nyoog nyob kiag rau ntawm ib qho chaw kom sawv daws mus koom tau kiag los pov. pom xeeb yog txiv neej yawg es yus lub nyuag npe xwb twb tsis muaj cuab kav qhia kom tseeb thib. yog li ces nej cov tham2 no thiab kuv tus kheej no puav leej yog laib dag tas tua xwb pus yog ?

Ua ntej yuav pab Hmoob Nplog ib yam abtsi tsis yog yuav pab rau ib leeg tib neeg twg los yog ib yim neeg twg xwb, yuav tsum yog pab rau ib lub zej zog thiab pab kom tau ntau leej. Muaj kev tu ncua abtsi? yog pab lawm yuav zoo abtsi tuaj? thiab yog vim li cas thiaj li yuav pab? lawv puas yog tu ncua qhov ntawd es txhawb tsis tau lub neej? thiab yog pab qhov ntawd rau lawv lawm yuav txhawb lawv kev ua neej mus hov deb thiab yuav kav lawv pestsawg xyoo. Leejtwg yog tus ua povthawj timkhawv tias muaj tseeb tiag. Tsis yog xav kom pab ces cia li pab xwb, vim peb kev ua neej tiam no tsis zoo li ntau tiam dhau los lawm es thaum dag mas dag tiamsis thaum tau nyiaj lawm ces ua tsis tau abtsi tshwm. Cov tuaj hauv tojsiab no muaj ntau leej yuav yog neeg laib laus tiamsis muaj qee leej yeej txawj ntse, siab dawb siab zoo thiab siab dav kawg li. Tiamsis yuav ua abtsi yuav tau saib kom meej meej tso. Yog koj lub zejzos xav tau kev pab tiag yuav tau sau koj zaj kom muaj povthawj tim khawv zoo yog tseeb tiag thiab peb tso neeg los sojntsuam xyuas yeej muaj povthawj zoo txaus, kuv yeej txaussiab yuav yaum kom tau ntau leej pab. Yog lam hais xwb mas txhob nkim koj lub sijhawm....

#5 HMOOB_B. Ham_*

HMOOB_B. Ham_*
  • Guests

Posted 23 June 2011 - 09:25 PM

Ua ntej yuav pab Hmoob Nplog ib yam abtsi tsis yog yuav pab rau ib leeg tib neeg twg los yog ib yim neeg twg xwb, yuav tsum yog pab rau ib lub zej zog thiab pab kom tau ntau leej. Muaj kev tu ncua abtsi? yog pab lawm yuav zoo abtsi tuaj? thiab yog vim li cas thiaj li yuav pab? lawv puas yog tu ncua qhov ntawd es txhawb tsis tau lub neej? thiab yog pab qhov ntawd rau lawv lawm yuav txhawb lawv kev ua neej mus hov deb thiab yuav kav lawv pestsawg xyoo. Leejtwg yog tus ua povthawj timkhawv tias muaj tseeb tiag. Tsis yog xav kom pab ces cia li pab xwb, vim peb kev ua neej tiam no tsis zoo li ntau tiam dhau los lawm es thaum dag mas dag tiamsis thaum tau nyiaj lawm ces ua tsis tau abtsi tshwm. Cov tuaj hauv tojsiab no muaj ntau leej yuav yog neeg laib laus tiamsis muaj qee leej yeej txawj ntse, siab dawb siab zoo thiab siab dav kawg li. Tiamsis yuav ua abtsi yuav tau saib kom meej meej tso. Yog koj lub zejzos xav tau kev pab tiag yuav tau sau koj zaj kom muaj povthawj tim khawv zoo yog tseeb tiag thiab peb tso neeg los sojntsuam xyuas yeej muaj povthawj zoo txaus, kuv yeej txaussiab yuav yaum kom tau ntau leej pab. Yog lam hais xwb mas txhob nkim koj lub sijhawm....


Baws Moob Tshab,

Yos le kws koj has lawm,kuv pum le koj has hab, kuv los yeej txaus sab yuav paab hab, kuas yuav tsum yos ua lawv le kws koj has hab mas kuv txhaj le paab nawv. Yos has tas laam has ua dlog ua dlig xwb tes kuv tsis paab le nawb.

#6 HMOOB_l syx_*

HMOOB_l syx_*
  • Guests

Posted 27 June 2011 - 04:42 AM

Ua ntej yuav pab Hmoob Nplog ib yam abtsi tsis yog yuav pab rau ib leeg tib neeg twg los yog ib yim neeg twg xwb, yuav tsum yog pab rau ib lub zej zog thiab pab kom tau ntau leej. Muaj kev tu ncua abtsi? yog pab lawm yuav zoo abtsi tuaj? thiab yog vim li cas thiaj li yuav pab? lawv puas yog tu ncua qhov ntawd es txhawb tsis tau lub neej? thiab yog pab qhov ntawd rau lawv lawm yuav txhawb lawv kev ua neej mus hov deb thiab yuav kav lawv pestsawg xyoo. Leejtwg yog tus ua povthawj timkhawv tias muaj tseeb tiag. Tsis yog xav kom pab ces cia li pab xwb, vim peb kev ua neej tiam no tsis zoo li ntau tiam dhau los lawm es thaum dag mas dag tiamsis thaum tau nyiaj lawm ces ua tsis tau abtsi tshwm. Cov tuaj hauv tojsiab no muaj ntau leej yuav yog neeg laib laus tiamsis muaj qee leej yeej txawj ntse, siab dawb siab zoo thiab siab dav kawg li. Tiamsis yuav ua abtsi yuav tau saib kom meej meej tso. Yog koj lub zejzos xav tau kev pab tiag yuav tau sau koj zaj kom muaj povthawj tim khawv zoo yog tseeb tiag thiab peb tso neeg los sojntsuam xyuas yeej muaj povthawj zoo txaus, kuv yeej txaussiab yuav yaum kom tau ntau leej pab. Yog lam hais xwb mas txhob nkim koj lub sijhawm....


Phooj ywg ! peb kev sib pab muaj ntau2 txoj hau kev rau peb xaiv thiab muaj ntau2 lub hom phiaj rau peb ua, seb yus tus kheej puas txaus siab ua xwb? yuav pab mus ua tsev kawm ntawv, pab lub zej lub zos mas nws tseem ho loj thiab dav dhau lawm, nej txaus siab pab es kom me nyuam hmoob nplog kawm ntau ntawv nce mus ib kauj ruam ntxiv ces qhia qhov ze2 kiag rau nej tias niaj hnub tam sim no me nyuam tub ntxhais hmoob tuaj kawm ntawv rau hauv nroog vientiane no coob leej ntau tus uas lawv tseem txom2 nyem xav tau txais kev pab xws li kawm ntawv Englis thiab Computer, vim lawv tuaj pem tej hauv sab tuaj ces lawv tsis muaj Knowledge basic of English and Computer yog li ntawv tsis hais cov siab dawb nyob meskas los sis ib txhia siab dawb nyob qhov ub qhov no koom rau peb ib txhia nyob hauv teb chaws nplog no sib pab ua ib qho koom haum raug raws li txoj cai nyob rau hauv vientiane no ua muaj paus muaj ntsis muaj chaw txawb chaw rau pab rau lawv tom qab lawv lawj ntawv los tom lawv qhov chaw kawm los yav tsaus ntuj 5-8 teev, es lawv ho tau mus kawm ntxiv English thiab Computer uas yog siv cov nyiaj koom haum no them lawv tus nqi kawm. ces qhov no kuv xav tias yog sawv daws ua tau mas yuav pom txiaj ntsig sai dua, hos lwm yam ces ntshe tham muaj2 ceem xwb yuav pib nyuaj dua nawb cov phooj ywg.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users